Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE AAM/7/2014, de 16 de gener, per la qual es regulen l'aprovació i els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, per al període 2014-2018, i es convoquen els ajuts corresponents.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  • Núm. del document AAM/0007/2014

  • Data del document 16/01/2014

  • Data de publicació 22/01/2014

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6545

  • No Vigent
22/01/2014 - 09/02/2017
TEXT PUBLICAT

La regulació del sector vitivinícola, establerta per normativa comunitària iniciada l’any 1999, té per objectiu aconseguir l’equilibri entre l’oferta i la demanda de la producció vitícola i mantenir el nivell de rendes dels viticultors. Per aconseguir aquests objectius, és necessari augmentar la competitivitat dels productors, consolidar el prestigi assolit pels vins comunitaris com uns dels millors del món, mantenir les tradicions, respectar el medi ambient i potenciar el teixit social de les zones vitícoles.

El Reglament (CE) 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s’estableixen les disposicions específiques per a determinats productes agrícoles (Reglament únic de les OCM), preveu en l’article 103 duodecies, apartat 1, que cada Estat membre productor presenti a la Comissió un projecte de programa de suport de cinc anys que comprengui mesures d’ajut al sector vitivinícola.

Alhora, el Reglament (CE) 555/2008 de la Comissió, de 27 de juny de 2008, pel qual s’estableixen les normes de desplegament del Reglament (CE) 479/2008 del Consell pel que fa als programes de suport, el comerç amb països tercers, el potencial productiu i els controls en el sector vitivinícola, disposa que la primera presentació de programes de suport havia de referir-se als cinc exercicis financers de 2009 a 2013. 

A Catalunya, el primer programa de suport al sector vitícola es va establir mitjançant l’Ordre AAR/62/2009, de 16 de febrer, que regula la gestió dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya i que ha estat aplicada, amb successives modificacions, al llarg del període 2008-2013.

El Reglament d’Execució (UE) 568/2012, de 28 de juny, de la Comissió, modifica el Reglament (CE) 555/2008 pel que fa a la presentació de programes de suport al sector vitivinícola i preveu la presentació de nous programes de suport per al període 2014-2018.

El Reglament d’Execució (UE) 202/2013 de 8 de març, de la Comissió, modifica el Reglament (CE) 555/2008, en allò que es refereix a la presentació de programes per donar suport al sector vitivinícola i intercanvis amb països tercers i estableix el marc i els requisits específics aplicables al nou període del programa. En aquest sentit el Reial decret 548/2013, de 19 de juliol, recull el conjunt de disposicions que despleguen el programa de suport del sector vitivinícola espanyol per l’aplicació del segon Programa de suport quinquennal.

Entre les mesures per reforçar una estructura vitivinícola competitiva i donar-hi suport es troben les actuacions previstes en els plans de reestructuració i reconversió de la vinya, per afavorir la modernització de les explotacions vitícoles així com l’adequació varietal a les noves tendències del mercat. Per tant cal regular la presentació dels plans de reestructuració i/o reconversió en el marc del nou programa de reestructuració i reconversió de la vinya per al període 2014-2018, d’acord amb el marc normatiu esmentat.

D’altra banda, en l’àmbit de Catalunya, la Llei 15/2002, de 27 de juny, d’ordenació vitivinícola, va representar la creació d’un marc per al sector vitivinícola, amb la finalitat de millorar la qualitat dels productes vitivinícoles, establir els procediments de control i ordenar els elements necessaris per assolir aquests objectius.

Aquesta Llei va ser desplegada pel Decret 264/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regula el Registre vitivinícola de Catalunya, i pel Decret 474/2004, de 28 de desembre, pel qual es desplega la Llei 15/2002, de 27 de juny, d’ordenació vitivinícola.

Per raons de transparència, racionalització normativa i claredat de cara a les persones destinatàries, es regulen en una única disposició tant el procediment per a l’aprovació dels plans de reestructuració i/o reconversió, el procediment de tramitació dels ajuts corresponents així com les seves bases reguladores, i es convoquen els ajuts corresponents.

En l’elaboració d’aquesta Ordre s’han consultat les entitats representatives del sector vitícola de Catalunya, a través de la Taula Sectorial de la Vinya i el Vi.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector vitivinícola, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia i de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides.


Ordeno:


Article 1

Aprovació dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya

Regular el procediment i els requisits per a l’aprovació dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya, que tinguin com a finalitat l’augment de la competitivitat dels productors vitivinícoles i l’adaptació de l’oferta a la demanda del mercat, per al període 2014-2018. Els esmentats procediments i requisits es publiquen a l’annex 1.

 

Article 2

Aprovació de les bases reguladores i els imports màxims subvencionables de les actuacions recollides en els plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya.

Aprovar les bases reguladores de l’ajut als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya per al període 2014-2018, que es publiquen a l’annex 2 d’aquesta Ordre, i els imports màxims subvencionables de les accions que pot abastar el règim de reestructuració i/o reconversió de la vinya, que es publiquen a l’annex 3.

 

Article 3

Convocatòria dels ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya

3.1 Convocar els ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya, corresponents al període 2014-2018, per a les actuacions relacionades a l’apartat 2.6 de l’annex 1 d’acord amb les bases reguladores aprovades a l’article 2 per a les mesures incloses en el plans aprovats pel departament competent en matèria d’agricultura d’acord amb les normes i procediments establerts en aquesta Ordre.

3.2 El termini de presentació de sol·licituds d’ajut per a cada campanya és de quaranta dies naturals a comptar des de la data de finalització del termini de presentació dels plans per a l’aprovació del pla fixat a l’apartat 4.2 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

3.3 Els ajuts que preveu aquesta Ordre són finançats pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) en el 100% de la despesa.

D’acord amb el nou Pla financer presentat per part de l’Estat espanyol, per a aquesta mesura hi haurà un import previst de 418.660.000,00 euros per al període 2014-2018, que s’han de repartir entre les comunitats autònomes en la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural.

3.4 L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és la Subdirecció General de Gestió i Control d’Ajuts Directes.

L’òrgan competent per resoldre les sol·licituds és el director general o la directora general de Desenvolupament Rural. A aquests efectes es nomena una Comissió de valoració, que serà l’òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d’ajuts, formada pel/per la subdirector/a general de Gestió i Control d’Ajuts Directes, el/la cap del Servei de Controls i Pagaments i el/la cap del Servei de Coordinació d’Ajuts i Registres.

3.5 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant és de dos mesos comptat a partir de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

3.6 Contra la resolució del director o la directora general de Desenvolupament Rural, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la notificació de la resolució.

En cas de silenci administratiu el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s’exhaureix el termini per emetre resolució i notificar-la tal com estableix l’apartat anterior. Tanmateix els/les interessats/ades poden interposar qualsevol altre que es consideri adient.

3.7 Els ajuts concedits a les persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.Disposicions addicionals

1. Aquests ajuts a càrrec del FEAGA es tramiten d’acord amb les funcions d’organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d’octubre, pel qual es constitueix i es regula l’organització i el funcionament de l’organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER.

2. Els plans corresponents a la campanya 2013-2014 s’han de presentar en el termini màxim de 30 dies naturals a partir de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC; i la comunicació a què es refereix l’apartat 3.4 de l’annex 1 dins dels quinze dies posteriors a la seva publicació al DOGC.

3. Els ajuts corresponents a la campanya 2013-2014 s’han de presentar en el termini màxim de 40 dies naturals a comptar des de la data de finalització del termini de presentació del pla d’acord amb el paràgraf anterior.Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.


Barcelona, 16 de gener de 2014


Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalAnnex 1

Aprovació dels plans de reestructuració i reconversió de la vinya


1. Definicions

Als efectes d’aquesta Ordre s’entén per:

Reestructurar una parcel.la: el conjunt d’actuacions que tendeixen a renovar una plantació de vinya ja existent, partint de la seva arrencada, fent les modificacions necessàries per adaptar-la a les noves condicions del terreny, a les perspectives de mercat i a la millora de les tècniques de conreu. Inclou el canvi d’ubicació de la plantació.

Reconvertir una parcel·la: les actuacions de reempelt i reconducció de vas a emparrat, encaminades a renovar una plantació existent, sense arrencar-la, per adaptar-la a les perspectives de mercat o millora de les tècniques de conreu.

Mesura: el conjunt d’actuacions que tendeixen a aconseguir la reestructuració i/o reconversió d’una superfície predefinida de vinya.

Acció: les operacions que pot abastar el règim de reestructuració i/o reconversió en el si d’una mesura.

 

2. Plans de reestructuració i/o reconversió

2.1 El règim de reestructuració i reconversió de la vinya es portarà a terme mitjançant els plans de reestructuració i/o reconversió (en endavant plans) presentats amb caràcter anual de forma individual o col·lectiva.

2.2 Els plans podran ser col·lectius o individuals. El nombre mínim de persones viticultores que poden constituir un pla de reestructuració i/o reconversió col·lectiu serà de 10. Aquest nombre es podrà reduir fins a 5 en les zones poc vitícoles.

Els plans col·lectius de reestructuració i/o reconversió de la vinya es realitzaran en el marc d’un acord establert entre les persones viticultores.

2.3 Per poder ser beneficiari/ària dels ajuts destinats a la reestructuració i/o reconversió és un requisit indispensable que el departament competent en matèria d’agricultura aprovi el pla corresponent.

2.4 Les parcel·les a reestructurar i/o reconvertir han d’estar inscrites en el Registre vitivinícola de Catalunya.

2.5 No podran acollir-se als plans:

a) La renovació de les vinyes que hagin arribat a la fi del seu cicle natural, la replantació de una mateixa parcel·la amb la mateixa varietat i segons el mateix mètode de conreu.

b) Les superfícies que ja s’hagin beneficiat de l’ajuda a la reestructuració i/o reconversió en les darreres 10 campanyes, amb excepció del canvi de vas a emparrat o d’altres sistemes de conducció.

c) Les operacions de gestió diària del conreu de la vinya.

2.6 Els plans es podran aprovar quan incloguin alguna de les actuacions següents.

a) Reimplantació de vinya.

b) Reconversió varietal.

c) Millora de les tècniques de gestió de les plantacions de vinya.

2.7 El pla de reestructuració i/o reconversió de la vinya haurà d’incloure alguna de les accions següents, amb els imports màxims subvencionables que figuren a l’annex 3:

a) Mesures de reestructuració:

Arrencada.

Plantació, que inclou la preparació del sòl i la plantació en si inclosa la planta.

Emparrat.

Desinfecció del terreny.

Despedregat.

Anivellació del terreny.

Abancalament.

Abancalament amb murs de pedra en pendents superiors al 30%.

Protecció de planta jove contra conills.

b) Mesures de reconversió:

Transformació de vas a emparrat.

Emparrat.

Reempeltat.

2.8 En el cas de plans col·lectius, el pla de reestructuració i/o reconversió ha de preveure les mesures i accions corresponents que ha de dur a terme cada persona viticultora inclosa al pla.

2.9 Les superfícies acollides a un pla de reestructuració i/o reconversió de la vinya han de romandre en cultiu durant un període mínim de 10 anys comptat des de la campanya següent a l’execució de la mesura. L’incompliment d’aquest requisit obliga la persona beneficiària al reintegrament de l’import de l’ajut percebut i als interessos de demora corresponents, d’acord amb el que estableix la normativa corresponent en matèria de subvencions.

 

3. Persones sol·licitants

3.1 Poden presentar plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya per a la seva aprovació les persones viticultores titulars de l’explotació vitícola que destinin la seva producció de raïm a la vinificació, d’acord amb el que estableix l’article 185 del Reglament (CE) 491/2009 del Consell, de 25 de maig de 2009, que modifica el Reglament 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, i que tinguin inscrita la totalitat de la seva explotació vitícola en el Registre vitivinícola de Catalunya.

3.2 Les persones viticultores integrants d’un pla col·lectiu han de designar un representant encarregat de les relacions entre els productors i l’Administració, en els termes que estableix l’article 32 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3.3 Cada persona titular d’explotació només podrà executar un únic pla per convocatòria, sigui dins d’un pla individual o en un de col·lectiu, aprovat pel departament competent en matèria d’agricultura.

3.4 Per agilitzar la tramitació dels plans de reestructuració, dins els quinze dies abans de la presentació de la sol·licitud d’aprovació del pla, caldrà presentar una comunicació dirigida a la direcció general competent en matèria d’agricultura en un imprès normalitzat que es podrà descarregar des de l’adreça http://www.gencat.cat/portal/site/OVT/ , que inclogui la relació de persones viticultores que s’acolliran al pla i la designació del representant, acompanyada de la documentació següent:

a) Per als plans col·lectius: estatuts de l’entitat legalment constituïda, o acord establert entre les persones viticultores participants, identificació de les dades de la persona representant i relació d’integrants del pla. Si aquesta documentació està disponible al Registre d’entitats jurídiques o al Registre de cooperatives, el DAAM ho verificarà d’ofici.

b) Per als plans individuals: dades d’identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi.

Aquesta comunicació permetrà facilitar al representant del Pla l’accés l’assignació d’usuari i contrasenya a l’aplicació del Registre vitivinícola de Catalunya amb l’objectiu d’incorporar les mesures i accions a realitzar dins el Pla de reestructuració per a cadascun dels viticultors que hi estan inclosos.

3.5 No poden sol·licitar un pla individual o incloure’s en un pla col·lectiu els titulars d’explotacions que s’hagin acollit a la prima per abandonament definitiu del cultiu de vinya en els darrers 10 anys.

 

4. Sol·licituds

4.1 Les sol·licituds d’aprovació del pla de reestructuració i/o reconversió s’han d’adreçar a la direcció general competent en matèria d’agricultura en un imprès normalitzat que es podrà descarregar des de l’adreça http://www.gencat.cat/portal/site/OVT/ i presentar preferentment a les oficines comarcals del departament competent en la matèria, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, dins el termini establert en la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

4.2 Els plans de reestructuració i/o reconversió s’han de presentar anualment dins el termini del 15 d’octubre al 15 de novembre inclòs de la campanya corresponent.

4.3 La persona que presenti el pla ha d’aportar, juntament amb la sol·licitud d’aprovació del pla, la documentació següent:

a) Verificació de les dades d’identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l’acrediti, si s’escau, en cas de no haver autoritzat el DAAM a obtenir aquesta informació.

b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en el dret que en deixi constància, si escau.

c) En el cas de persones jurídiques, còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l’entitat sol·licitant, si escau. En el cas que es tracti d’un registre gestionat pel DAAM no serà necessari aportar-ho. Si aquesta documentació està disponible al Registre d’entitats jurídiques o al Registre de cooperatives, el DAAM ho verificarà d’ofici.

d) En els cas d’un pla col·lectiu, relació de persones que formen part del pla, acompanyada de la documentació acreditativa de la condició de persona viticultora. No obstant no cal presentar la documentació que ja s’hagi presentat anteriorment en el departament competent en matèria d’agricultura i les dades de la qual no hagin variat i continuïn essent vigents. En aquest cas, quan s’iniciï el procediment administratiu en una oficina comarcal diferent d'aquella on es va presentar la documentació, caldrà indicar en l’imprès de sol·licitud en quin procediment i unitat del Departament es va aportar la documentació requerida.

e) Objectius previstos en l’execució del pla.

f) Zona d’ubicació del pla.

g) Per a les accions de reconversió i/o arrencada, és obligatori indicar el codi de parcel·la vitícola associat. Per a la resta d’accions, sempre que no s’iniciïn amb una arrencada, serà necessari referenciar el codi SIGPAC i la sol·licitud de plantació corresponent.

En tots els supòsits que incloguin plantació s’ha d’indicar el corresponent número de sol·licitud de plantació de vinya.

La situació de les parcel·les vitícoles objecte de les accions d’arrencada, emparrat i vas a emparrat de reconversió s’han de presentar amb informació de la parcel.la vitícola i identificació SIGPAC.

g.1 A les accions a realitzar en cadascuna de les parcel·les a reconvertir, s’ha d’indicar el nombre de ceps objecte de l’ajut.

g.2 A l’acció de plantació on la parcel·la origen del dret no sigui la mateixa on es realitzi la plantació, s’ha d’indicar el codi de parcel·la vitícola origen del dret i el nombre de ceps a plantar.

h) Superfície de cadascuna de les parcel·les a reestructurar i/o reconvertir.

i) Autorització de cadascun dels viticultors i viticultores integrats en el pla perquè el representant actuï en el seu nom, únicament en els casos que no siguin entitats jurídiques legalment constituïdes.

j) Estudi de costos i previsió d’execució i de finançament de les actuacions.

 

5. Requisits dels plans de reestructuració i/o reconversió

5.1 La superfície objecte de reestructuració i/o reconversió inclosa en els plans no pot ser inferior a 10 hectàrees per als plans col·lectius i de 0,5 ha pels individuals.

5.2 La superfície mínima de la parcel·la un cop reestructurada ha de ser de 0,5 hectàrees. No obstant això, aquest límit pot ser inferior si el nombre de parcel·les reestructurades i/o reconvertides d’un mateix pla és inferior al 80% del nombre de parcel·les inicials. A la comarca del Priorat, la superfície a què es refereix el present punt queda reduïda a 0,1 hectàrees.

5.3 No es podran comptabilitzar als efectes de l’apartat anterior les parcel·les que siguin objecte de reconversió. En aquests casos la superfície final ha de ser igual a la superfície inicial.

5.4 El límit màxim a reestructurar i/o reconvertir per persona viticultora i any és de 3 hectàrees.

5.5 S’autoritza la utilització de drets de replantació procedent de fora de l’explotació, fins a un màxim del 20% de la superfície inclosa en el pla. Els drets aportats per joves agricultors als qual s’hagin assignat drets en convocatòries de repartiments de drets de la Reserva de drets de Catalunya no computen a aquest efecte.

5.6 Les varietats a plantar incloses en els plans de reestructuració i/o reconversió de vinya han d’estar en la llista de varietats com a autoritzades o recomanades a Catalunya continguda en la normativa corresponent.

5.7 Per a les activitats de reestructuració i/o reconversió és obligatòria la utilització de material certificat, inclosos els portaempelts.

5.8 Les plantacions de vinya s’han de cultivar de manera sostenible i en les condicions necessàries per obtenir un rendiment òptim del conreu i complir a l’explotació inclosa en el pla els requisits legals de gestió que estableix el Reglament (CE) 73/2009 del Consell, de 19 de gener, el Reglament d’execució (UE) 934/2013, de 27 de setembre, així com les bones condicions agràries i mediambientals que estableix el Decret 221/2005, d’11 d’octubre, sobre l’aplicació de la condicionalitat en relació amb els ajuts directes de la política agrària comuna.

 

6. Termini d’execució del pla

La durada del pla així com el seu termini màxim d’execució ha d’ésser anual.

 

7. Aprovació dels plans

7.1 La resolució d’aprovació o denegació dels plans correspon a la persona titular de la direcció general competent en matèria d’agricultura.

7.2 La resolució d’aprovació ha de ser de la totalitat del pla sense la possibilitat d’aprovacions parcials.

7.3 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant és dos mesos a comptar des de la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

7.4 Contra la resolució de denegació del pla, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera del departament competent en matèria d’agricultura en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d’alçada es pot interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini per resoldre i notificar-ho, tal com estableix l’apartat anterior.

7.5 La resolució d’aprovació no comporta, en cap cas, el compromís futur de la concessió d’ajut per part del departament competent en matèria d’agricultura.


8. Modificacions dels plans de reestructuració i/o reconversió

No es poden presentar modificacions als plans un cop emesa la resolució d’aprovació, per part del director o directora general competent en matèria d’agricultura.Annex 2

Bases reguladores


–1 Objecte

1.1 L’objecte d’aquestes bases és regular els ajuts als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya que recull aquesta Ordre.

1.2 Els ajuts regulats en aquestes bases reguladores només seran aplicables a la vinya destinada a raïm per a vinificació.


–2 Persones beneficiàries

2.1 Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya les persones viticultores integrades en un pla col·lectiu o titulars d’un pla individual que hagi estat aprovat a l’empara d’aquesta Ordre.

2.2 Els/les viticultors/ores que presentin una sol·licitud d’ajut als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya estan obligats a presentar la declaració única agrària corresponent a la campanya amb el termini màxim del 30 d’abril.

2.3 Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

–3 Tipus i quantia dels ajuts

3.1 L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per:

a) Compensar les persones productores participants en el pla per la pèrdua d’ingressos derivada de l’aplicació del pla.

b) Participar en les despeses de la reestructuració i/o reconversió de la vinya.

3.2 Per a cada mesura, només seran auxiliables per a l’ajut les accions que s’hagin previst en el pla aprovat prèviament.

No es finançarà l’acció d’arrencada en les superfícies on s’utilitzin drets de replantació no generats en l’aplicació del pla de reestructuració corresponent.

No es finançaran les accions d’abancalament i abancalament amb murs de pedra en pendents superiors al 30% que contravinguin a la normativa mediambiental vigent.

Tampoc és subvencionable el material de segona mà.

3.3 El límit màxim de superfície per sol·licitud d’ajut i any serà de tres hectàrees. En el cas de sol·licitar bestreta, la superfície computa en l’any en què es fa la sol·licitud d’ajut per bestreta.

3.4 El cost màxim subvencionable per a cada acció serà el mòdul publicat a l’annex 3 de l’Ordre. El percentatge de finançament serà el que s’estableix a l’apartat 8.3 d’aquestes bases reguladores i en cap cas superarà el 50% del cost en el cas de plans col·lectius i el 42,5% en el cas de plans individuals.

Tanmateix, l’import de l’ajut no podrà superar el resultant d’aplicar el percentatge de finançament esmentat a l’import justificat mitjançant factures i comprovant de pagament per a totes les operacions.

Les accions d’arrencada, plantació, emparrat, transformació de vas a emparrat, despedregat, anivellació del terreny, protecció de planta jove i reempeltat es podran subvencionar també quan s’executin amb mitjans propis. En aquest cas s’haurà de justificar mitjançant factura i comprovant del pagament l’adquisició dels materials (del planter per a l’acció de plantació, del material d’emparrat per a les accions d’emparrat, i transformació de vas a emparrat, i dels elements de protecció per a l’acció de protecció de planta jove). Els imports finançables de l’adquisició de materials i del cost de l’execució estaran limitats pels mòduls corresponents publicats a l’apartat b) de l’annex 3.

En tots els casos les factures detallaran si es refereixen a materials, a execució o a ambdós conceptes.

3.5 Es compensarà els/les viticultors/ores per la pèrdua d’ingressos derivada de l’aplicació del pla. La compensació es concedirà:

Per un import de 1.700,00 euros/ha, que correspon a dues campanyes sense ingressos, en el cas de mesures de reestructuració que incloguin arrencada.

Per un import de 850,00 euros/ha, que correspon a una campanya sense ingressos, en el cas de mesures de reconversió que inclogui l’acció de passar del sistema de vas a emparrat o a reempeltament.

No tindran dret a la compensació per pèrdua d’ingressos aquelles superfícies reestructurades en les quals s’hagi aportat un dret de replantació no generat de l’aplicació del pla de reestructuració.

 

–4 Sol·licitud i documentació

4.1 Els/les viticultors/es que es vulguin acollir a l’ajut als plans de reestructuració i reconversió de la vinya presentaran la sol·licitud corresponent en el termini que s’estableix a l’apartat 2 de l’article 3 d’aquesta Ordre, preferentment a les dependències del DAAM, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost. Les sol·licituds es formalitzaran en imprès normalitzat que es podrà descarregar des del web http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts o obtenir en qualsevol dependència del DAAM i s’adreçaran a la Direcció General de Desenvolupament Rural. Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

4.2 A les sol·licituds, s’hi ha d’adjuntar la documentació que es detalla a continuació. No obstant això, no caldrà presentar la documentació que ja s’hagi presentat anteriorment en el DAAM i les dades de la qual no hagin variat i continuïn sent vigents. En aquest cas, quan s’iniciï el procediment administratiu en una oficina del DAAM diferent d'aquella en la qual es va presentar la documentació caldrà indicar en l’imprès de sol·licitud en quin procediment, campanya o any i unitat del DAAM es va aportar la documentació requerida:

a) Verificació de les dades d’identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l’acrediti, si s’escau, en cas de no haver autoritzat el DAAM a obtenir aquesta informació, d’acord amb el que estableix l’apartat 4.3.

b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en el dret que en deixi constància, si escau.

c) En el cas de persones jurídiques, còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l’entitat sol·licitant, si escau. En el cas que es tracti d’un registre gestionat pel DAAM no serà necessari aportar-ho. Si aquesta documentació està disponible al Registre d’entitats jurídiques o al Registre de cooperatives, el DAAM ho verificarà d’ofici.

d) Certificat actualitzat d’inscripció en el registre administratiu corresponent emès en la campanya en curs. En el cas que es tracti d’un registre gestionat pel DAAM no serà necessari aportar cap certificació d’inscripció. Si aquesta documentació està disponible al Registre d’entitats jurídiques o al Registre de cooperatives, el DAAM ho verificarà d’ofici.

e) En el cas de persones jurídiques, certificat de l’acord de l’òrgan competent segons els estatuts de l’entitat per a sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos corresponents.

L’imprès de sol·licitud d’ajut inclourà declaracions responsables sobre els aspectes que es detallen a continuació i que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la signatura de la sol·licitud:

Que el compte on s’ha d’ingressar l’import de l’ajut inclòs en l’imprès de sol·licitud pertany a la persona beneficiària de l’ajut.

Que no ha sol·licitat cap altre ajut per a la mateixa finalitat, tenint en compte el que preveu l’apartat 5 d’aquestes bases, referit a la concurrència amb altres ajuts. En cas d’haver obtingut subvencions per a les mateixes despeses subvencionables procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques nacionals o internacionals, cal especificar la quantia, la data de la concessió i l’ens concedent.

Que les còpies que hagi aportat durant qualsevol fase del procediment són conformes amb l’original corresponent.

4.3 La presentació de la sol·licitud de l’ajut per part de la persona interessada comportarà l’autorització al DAAM per obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació de l’ajut a emetre per altres administracions o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament l’autorització esmentada, mitjançant l’imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents.

4.4 Per cada campanya la sol·licitud d’ajut s’ha de presentar en una de les dues formes següents:

a) Sol·licitud amb bestreta del 80% de l’ajut. Les mesures incloses s’hauran d’iniciar abans del final de la campanya de la sol·licitud i finalitzar durant les dues campanyes següents.

En qualsevol cas s’haurà de finalitzar abans del 31 de juliol de 2018.

b) Alternativament, sol·licitud d’ajut per mesures finalitzades, que inclourà mesures que es finalitzin abans del 31 de juliol de la campanya de sol·licitud.

4.4.1 Sol·licitud d’ajut amb bestreta.

Es presentarà a la campanya en què es desitgi rebre la bestreta, i inclourà només mesures que s’hagin iniciat d’acord amb el pla aprovat. A més del que disposa l’apartat 4.2 d’aquestes bases, la sol·licitud inclourà la documentació que s'indica a continuació:

Imprès de sol·licitud d’ajut per bestreta generat mitjançant l’aplicació informàtica PRV.net subministrada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Declaració de les mesures per les quals es sol·licita bestreta generada mitjançant l’aplicació informàtica. Per a cada mesura s’indicarà la referència SIGPAC a nivell de recinte de la parcel·la. En cas de sol·licitar ajut per a mesures de reestructuració s’indicarà el número de sol·licitud de plantació o, si no, codi de parcel·la vitícola.

Garantia constituïda per un import igual al 120% de la bestreta, que es dipositarà als Serveis Territorials de la demarcació corresponent al domicili social del grup de reestructuració/reconversió de la vinya.

En cas que no s’autoritzi el DAAM per obtenir informació d’altres administracions o entitats públiques mitjançant l’imprès de sol·licitud, cal aportar la documentació següent en cas de ser agricultor/a a títol principal:

Còpia de la declaració d’IRPF del darrer any, o bé còpia de tres declaracions de l’IRPF dels darrers cinc anys.

Informe de vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social (actualitzat durant l’any en què es fa la sol·licitud d’ajut).

Una vegada finalitzades les mesures, es presentarà el Comunicat de finalització de les mesures del pla de reestructuració i/o reconversió de la vinya previst al punt 4.4.3, junt amb la resta de documentació requerida, i s’hi sol·licitarà l’alliberament de la garantia dipositada.

En cas que aquestes siguin diferents de les declarades a la sol·licitud de bestreta, s’adjuntarà una declaració de mesures finalitzades, que inclourà totes les dades exigides en el punt 4.4.2 per a la sol·licitud d’ajut per a mesures finalitzades.

4.4.2 Sol·licitud d’ajut per mesures finalitzades.

En cas de mesures de reestructuració, s’haurà de presentar la sol·licitud de plantació prèviament a la sol·licitud d’ajut. A més del que disposa l’apartat 4.2 d’aquestes bases, la sol·licitud d’ajut per mesures finalitzades inclourà la documentació que es relaciona a continuació:

Imprès de sol·licitud d’ajut generat mitjançant l’aplicació informàtica PRV.net subministrada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Declaració de mesures finalitzades mitjançant l’aplicació informàtica esmentada, la qual detallarà les mesures i accions per les quals es sol·licita l’ajut. Per a cada mesura s’indicarà la referència SIGPAC del/dels recintes de la parcel·la. En cas que es sol·liciti ajut per mesures de reestructuració s’indicarà el número de sol·licitud de plantació.

Original, còpia i comprovant de pagament de les factures corresponents a les accions per les quals es sol·licita l’ajut.

En cas que no s’autoritzi el DAAM per obtenir informació d’altres administracions o entitats públiques mitjançant l’imprès de sol·licitud, cal aportar la documentació següent en cas de ser agricultor/a a títol principal:

Còpia de la declaració d’IRPF del darrer any o bé còpia de tres declaracions de l’IRPF dels darrers cinc anys.

Informe de vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social (actualitzat durant l’any en què es fa la sol·licitud d’ajut).

4.4.3. Comunicat de finalització de les mesures.

Una vegada finalitzades les mesures, es presentarà un Comunicat de finalització de les mesures del pla de reestructuració i/o reconversió de la vinya, acompanyat d’original, còpia i comprovant de pagament de les factures corresponents a les accions per les quals es sol·licita l’ajut, detallant suficientment la correspondència entre les factures i les mesures justificades.

Les factures han de detallar els materials i les tasques facturades.

Per l’acció de plantació la factura del planter ha de demostrar que el material vegetal (portaempelt i varietat) és certificat i s’ha adquirit a un viverista registrat al ROMV.

Per l’acció de desinfecció a la factura han de constar els productes autoritzats utilitzats.

 

–5 Concurrència amb altres ajuts

Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb les mesures que estan recollides en el Programa de desenvolupament rural a l’empara del Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre de 2005, relatiu a l’ajut al desenvolupament rural. En cap cas els ajuts poden ser acumulats o completats amb d’altres ajuts estatals dedicats a la mateixa finalitat.

 

–6 Contingut mínim de la resolució

6.1 En la resolució de concessió figuraran, com a mínim, l’import màxim de l’ajut, les condicions que haurà de complir la persona beneficiària, el termini d’execució i de justificació de les actuacions subvencionades i la procedència dels fons amb què es finança l’ajut.

6.2 La resolució de concessió es pot modificar en cas d’alteració de les condicions que van determinar l’atorgament, siguin les relatives a la persona beneficiària o com a conseqüència d’una decisió de l’Administració.

 

–7 Execució de la mesura i possibilitat de bestreta

7.1 El pagament s’efectuarà prèvia certificació d’acord amb el que estableixen els subapartats 2 i 3 d’aquest apartat.

7.2 Bestreta.

La bestreta del 80% es pagarà un cop s’hagi comprovat que les mesures s’han iniciat. Es considera que s’ha començat l’execució de la mesura:

a) Per a les mesures que incloguin l’acció d’arrencada, quan s’hagi aprovat la comunicació d’arrencada.

b) Per a les mesures que incloguin les accions d’anivellament, abancalament, abancalament amb murs de pedra en pendents superiors al 30% o desinfecció del terreny, quan s’hagi realitzat l’acció i se’n presentin la factura i el comprovant de pagament o quan es verifiqui sobre el terreny que s’està executant.

c) Per a la resta de mesures de reestructuració, quan s’aporti factura de preparació del terreny i el comprovant de pagament, quan s’hagi realitzat la plantació i s’aporti la factura de compra de ceps i el comprovant de pagament o quan es verifiqui sobre el terreny que la preparació del terreny o la plantació dels ceps s’estan executant.

d) Per a les mesures de reconversió, quan es demostri o es verifiqui de manera fefaent qualsevol operació de caràcter irreversible.

Un cop finalitzades les mesures se’n comprovarà l’execució correcta i dins de termini, i es pagarà el saldo de l’ajut, d’acord amb el que s’estableix al punt 7.3 següent.

7.3 Saldo i ajut per mesures finalitzades.

L’ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya, o el saldo, si s’escau, només es pagarà un cop s’hagi comprovat l’execució de cada mesura.

No tindran dret a l’ajut les accions no realitzades. El fet que no s’executin accions incloses en la sol·licitud d’ajut es considerarà infracció lleu i se sancionarà de conformitat amb el que preveu la normativa sancionadora vigent.

No es tindrà dret a l’ajut quan no s’executi la reestructuració i/o reconversió en almenys el 80 per cent de la superfície per la qual s’ha sol·licitat.

En cas que es comprovi que l’import amb dret a ajut de les mesures i accions efectivament executades sigui inferior al de la bestreta pagada, es retornarà la diferència.

En cas que la mesura no tingui dret a ajut per no haver-se’n executat almenys el 80% o per no haver-se executat dins de termini, es retornarà l’import de la bestreta més els interessos legals a comptar des del moment del pagament de la bestreta, excepte en cas de força major o circumstàncies excepcionals.

 

–8 Pagament de l’ajut

8.1 Prioritats en funció del tipus de sol·licitud d’ajut:

Es pagaran en primer lloc les sol·licituds d’ajut amb bestreta i en segon lloc les sol·licituds d’ajut per mesures finalitzades.

En funció de les disponibilitats pressupostàries es podrà realitzar almenys un pagament exclusivament de bestretes, tan aviat com s’hagin executat els controls administratius i d’inici de les sol·licituds amb bestreta.

Entre les mesures finalitzades, s’atendran en primer lloc les que s’hagin pogut certificar abans del 24 de maig de la campanya de sol·licitud.

8.2 Prioritats en funció de la tipologia de la persona sol·licitant.

S’estableixen els grups de prioritat següents:

Grup 1: les sol·licituds d’ajut presentades per persones joves agricultores, agricultores a títol principal i/o titulars d’explotacions agràries prioritàries, incloses en un pla col·lectiu.

Grup 2: les sol·licituds d’ajut presentades per persones joves agricultores, agricultores a títol principal i/o titulars d’explotacions agràries prioritàries, incloses en un pla individual i la resta de sol·licituds d’un pla col·lectiu.

Grup 3: la resta de sol·licituds presentades en un pla individual.

8.3 Percentatge de finançament.

El percentatge de finançament de les sol·licituds per a cadascun dels grups de prioritat dels punts 8.1 i 8.2 es determinarà segons el volum de sol·licituds de cada grup i de les disponibilitats pressupostàries, amb la seqüència següent:

a) Pagaments exclusius de bestretes:

S’atendran en primer lloc les sol·licituds amb bestreta del grup 1 del punt 8.2, amb un finançament del 50% com a màxim, segons permetin les disponibilitats pressupostàries en aquesta fase.

S’atendran en segon lloc les sol·licituds amb bestreta dels grups 2 i 3, amb un finançament màxim del 10% per membres de grups col·lectius i del 8,5% per membres de grups individuals, segons permetin les disponibilitats pressupostàries en aquesta fase.

b) Pagaments de saldos i sol·licituds per mesures finalitzades:

S’atendran en tercer lloc els saldos de les sol·licituds amb bestreta del grup 1 del punt 8.2, amb un finançament del 50% com a màxim, segons permetin les disponibilitats pressupostàries en aquesta fase.

S’atendran en quart lloc les sol·licituds per mesures finalitzades del grup 1 del punt 8.2, amb un finançament del 40% com a màxim, segons permetin les disponibilitats pressupostàries en aquesta fase.

S’atendran en cinquè lloc els saldos de les sol·licituds amb bestreta dels grups 2 i 3, amb un finançament màxim del 40% per a membres de grups col·lectius i del 34% per a membres de grups individuals, segons permetin les disponibilitats pressupostàries en aquesta fase, un cop ateses les anteriors.

S’atendran en sisè lloc les sol·licituds per mesures finalitzades dels grups 2 i 3, amb un finançament màxim del 30% per a membres de grups col·lectius i del 25,5% per a membres de grups individuals, segons permetin les disponibilitats pressupostàries en aquesta fase, un cop ateses les anteriors.

Un cop ateses totes les sol·licituds d’acord amb els criteris anteriors, si les disponibilitats pressupostàries ho permeten, es complementarà l’ajut de cadascun dels grups, pel mateix ordre, fins a un màxim de finançament del 50% per a membres de grups col·lectius i del 42,5% per a membres de grups individuals.

c) Sol·licituds amb bestreta que finalitzin en les campanyes posteriors: els saldos es finançaran en el mateix percentatge que hagin assolit els saldos del mateix grup de prioritat d’acord amb els punts a) i b) anteriors.

8.4 En qualsevol exercici del període 2013-2018, si les disponibilitats pressupostàries ho permeten, el DAAM podrà decidir destinar part dels fons a complementar el percentatge de finançament de les sol·licituds de campanyes anteriors, amb la finalitat de corregir totalment o parcialment desequilibris entre campanyes. Si fos el cas, aquest complement s’adreçarà a tots o alguns dels grups que no hagin assolit el finançament màxim en aquest exercici, i estarà sotmès als criteris de prioritat de l’apartat 8.3.b).

 

–9 Compromisos

Les persones beneficiàries dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya estan obligades a respectar en la seva explotació, durant els tres anys següents al pagament de l’ajut, els requisits legals de gestió i les bones condicions agràries i mediambientals a què es refereix l’apartat 5.8 de l’annex I d’aquesta Ordre.

Si es constata que en qualsevol moment d’aquests tres anys s’ha incomplert aquesta obligació a causa d'una acció o omissió imputable directament a la persona beneficiària, l’import d’ajut es reduirà o cancel·larà, parcialment o totalment, depenent de la gravetat, abast, persistència i repetició de l’incompliment, i la persona beneficiària haurà de reemborsar-lo, si escau, d’acord amb el que estableix al Reglament esmentat.

A efectes de control, les persones beneficiàries de l’ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya estan obligades a presentar la DUN, declarant totes les parcel·les de la seva explotació, durant els tres anys següents a la percepció de l’ajut, en el termini establert en cada campanya per a la sol·licitud única.

 

–10 Amidament de la parcel·la

Per determinar l’ajut a què té dret el/la viticultor/a s’utilitza el mètode que estableix l’article 75 del Reglament (CE) núm. 555/2008 de la Comissió, de 27 de juny.

 

–11 Campanya vitícola

Als efectes de l’ordenació que preveu aquesta Ordre, la campanya vitícola s’inicia l’1 d’agost i finalitza el 31 de juliol següent.

 

–12 Règim d’infraccions i sancions

El règim sancionador serà el derivat del Reglament (CE) 1234/2007 del Consell, en el qual s’ha incorporat la regulació del Reglament (CE) 479/2008 del Consell, de 29 d’abril de 2008, i del Reglament (CE) 555/2008 de la Comissió, de 27 de juny, i de la normativa d’aplicació a Catalunya en aquest àmbit, així com el que estableixen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

En relació amb les declaracions responsables, aquestes comporten que la persona interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si l’Administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades declarades, aquest fet comporta, prèvia audiència a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, dóna lloc a la incoació de l’oportú expedient sancionador d’acord amb el règim sancionador a què fa referència l’apartat anterior.Annex 3

Relació d’accions que pot abastar el règim de reestructuració i/o reconversió de la vinya. Costos màxims subvencionables (expressats en euros/hectàrees).


a) Mòduls de les accions en cas de contractació externa:

Arrencada: 430,00 euros/ha.

Plantació:

Preparació del sòl: 1.400,00 euros/ha.

Planta i plantació (unitat): 1,69 euros/planta.

Emparrat: 3.400,00 euros/ha.

Transformació de vas a emparrat: 600,00 euros/ha + emparrat o emparrat alt.

Desinfecció del terreny: 2.000,00 euros/ha.

Despedregat: 400,00 euros/ha.

Anivellació del terreny: 800,00 euros/ha.

Abancalament: 19.000,00 euros/ha.

Abancalament amb murs de pedra en pendents superiors al 30%: 30.000,00 euros/ha.

Protecció de planta jove: 0,5 euros/unitat.

Reempeltat: 0,9 euros/planta.

b) Mòduls en cas d’accions realitzades amb mitjans propis:

Arrencada: 430,00 euros/ha

Plantació:

Preparació del sòl, execució: 1.400,00 euros/ha.

Planter: 1,33 euros/planta.

Plantació: 0,36 euros/planta.

Material per a emparrat: 2.500,00 euros/ha (en accions emparrat i transformació de vas a emparrat).

Instal·lació d’emparrat: 900,00 euros/ha (accions emparrat i transformació de vas a emparrat).

Formació dels ceps en transformació de vas a emparrat:600,00 euros/ha.

Despedregat: 400,00 euros/ha.

Anivellació del terreny: 800,00 euros/ha.

Elements de protecció de planta jove: 0,37 euros/unitat.

Col·locació de protecció de planta jove: 0,13 euros/unitat.

Reempeltat: 0,9 euros/planta.