Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF

LLEI 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 001/2014

  • Data del document 27/01/2014

  • Data de publicació 30/01/2014

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6551

TEXT CONSOLIDAT

PREÀMBUL

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 s’han elaborat en un context de crisi econòmica, tot i que les darreres dades disponibles permeten constatar una tímida sortida de la recessió.

L’exercici del 2013 es va iniciar amb un pressupost prorrogat com a conseqüència de la convocatòria anticipada d’eleccions al Parlament de Catalunya, que es van fer el 25 de novembre de 2012, i la consegüent dissolució de la cambra. Els criteris d’aplicació d’aquesta pròrroga es van establir d’una manera molt restrictiva per mitjà del Decret 170/2012, del 27 de desembre, per tal de garantir que durant la seva vigència no se superava el límit de despesa no financera autoritzat per al 2013. Aquest límit havia estat aprovat per l’Acord de Govern del 31 de juliol de 2012 i era coherent amb l’objectiu de dèficit per al 2013 del 0,7% del producte interior brut que va anunciar el Consell de Política Fiscal i Financera el 12 de juliol de 2012 per al conjunt de les comunitats autònomes, amb el vot en contra de la Generalitat de Catalunya.

Després de mesos d’un intens debat de les institucions europees i internacionals sobre la conveniència o no de continuar aplicant una estratègia severa de consolidació fiscal en un context de recessió com el que es vivia a la Unió Europea i, molt especialment, als països del sud d’Europa, al mes d’abril el Govern de l’Estat va presentar una actualització del Programa d’estabilitat 2013-2016 per al Regne d’Espanya, que incorporava la pròrroga anunciada per la Comissió Europea per a corregir el dèficit excessiu. El nou objectiu fixat pel Govern de l’Estat per al 2013 va ésser del 6,3%, que va distribuir de la manera següent: un 3,7% per a l’Administració general de l’Estat, un 1,4% per a la Seguretat Social i un 1,2% per a les comunitats autònomes. La Generalitat va aprovar el Decret 164/2013, del 14 de maig, de modificació del Decret 170/2012, per a adaptar la pròrroga al nou marge de dèficit permès de l’1,2%, alliberant recursos fins a assolir un límit de despesa equivalent al nou objectiu.

Finalment, el 21 de juny de 2013 el Consell Europeu va acordar concedir a Espanya una ampliació de l’objectiu de dèficit fins al 6,5% del producte interior brut. La distribució d’aquest nou marge entre els diversos nivells d’Administració va ésser fixada pel Consell de Política Fiscal i Financera el 27 de juny de 2013, una altra vegada amb el vot en contra de la Generalitat de Catalunya, de manera que l’Administració general de l’Estat s’atorgava un dèficit del 3,8% i permetia un límit d’un 1,3% al conjunt de les comunitats autònomes, i obria la porta a la possibilitat de definir límits de l’objectiu de dèficit individuals. Tanmateix, el Consell de Política Fiscal i Financera no va rebre la comunicació d’aquests límits individualitzats fins al 31 de juliol de 2013. A Catalunya se li va assignar un 1,58% per al 2013 i un 1% –uniforme per a totes les comunitats autònomes– per al 2014.

L’enorme retard a conèixer una dada tan bàsica a l’hora d’elaborar els pressupostos com és l’objectiu de dèficit, i també el fet que no s’arribés al mínim (un 1,8%) que el Govern de la Generalitat considerava viable per a fer un pressupost en un moment tan avançat de l’any, van portar el Govern a acordar, en la sessió del 6 d’agost de 2013, adaptar la pròrroga pressupostària per a fer-la vigent per a la resta de l’exercici del 2013. Així, el 27 d’agost de 2013 es va aprovar un Acord del Govern per a modificar el crèdit prorrogat i adaptar-lo al nou objectiu de dèficit autoritzat definitivament, d’un 1,58%.

Abans, en la sessió del Govern del 6 d’agost, s’havia acordat presentar un requeriment previ al recurs contenciós administratiu sobre la distribució dels objectius de dèficit entre l’Administració general de l’Estat (inclosa la Seguretat Social) i les comunitats autònomes, atès que la distribució no es correspon amb el pes de la despesa pública dels diversos nivells de l’Administració i que, de fet, no respecta el que estableix la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de l’Estat, ni en la distribució de l’ajust, ni en la definició de l’objectiu del dèficit en termes estructurals, ni en el període de compliment. A més, tampoc no té en compte els criteris polítics de la Unió Europea, que determinen la modulació dels ajustos fiscals per tal de no ofegar els motors econòmics de la recuperació.

Els pressupostos de la Generalitat per al 2014 s’han elaborat amb aquests antecedents i amb un objectiu de dèficit autoritzat de l’1% del producte interior brut. Els comptes d’aquest any presenten una despesa pràcticament igual a la de la pròrroga del 2013. El Govern de la Generalitat considera que s’ha arribat al fons del que és concebible si s’ha de mantenir el nucli bàsic de l’estat del benestar, un compromís absolut del Govern. No es pot retallar més i cal prioritzar el manteniment de la despesa social, que augmenta el seu pes en el conjunt dels pressupostos, per a mantenir els serveis de la societat del benestar i protegir els més perjudicats per les conseqüències de la crisi. Després de tres anys d’esforços de reducció del dèficit i en el procés de consolidació fiscal, el Govern ha decidit deixar enrere les polítiques d’ajust per la via de la despesa. Aquests esforços s’han hagut de fer en un context de crisi econòmica que ha dificultat enormement el procés; d’una banda, per la reducció d’ingressos, deguda en part a la caiguda de l’activitat econòmica i, de l’altra, pel gran volum de recursos que s’ha hagut de destinar al pagament de la càrrega financera vinculada a un deute que ha tingut una trajectòria creixent com a conseqüència dels dèficits, però també per les ampliacions del perímetre del sector públic, encara que el seu cost mitjà s’hagi reduït. Malgrat això, en aquest període s’ha aconseguit una reducció substancial del dèficit públic, i cal fer notar que, si s’analitza el dèficit primari –és a dir, el dèficit corresponent del pressupost abans d’atendre els interessos del deute–, aquest pressupost permetrà que deixi d’existir al final de l’any 2014.

Així doncs, l’esforç per a garantir la sostenibilitat financera ha de venir per l’augment del volum dels ingressos, ja sigui per la via de la creació o modificació de taxes, de la creació de noves figures impositives, de la venda de patrimoni o de la realització de noves concessions.

Així mateix, amb aquests pressupostos el Govern vol contribuir a assentar les bases de la recuperació i ajudar Catalunya a sortir reforçada de la crisi, tot i les limitacions existents, sobretot perquè la Generalitat no disposa de les competències més importants en diversos àmbits, com el laboral i el fiscal. Tanmateix, aquests pressupostos posen un èmfasi especial en el desenvolupament d’una economia competitiva basada en el coneixement i la innovació, tal com recull l’Estratègia Catalunya 2020, un instrument de política econòmica del Govern que s’emmarca en l’Estratègia Europa 2020, amb la qual comparteix objectius i prioritats: creixement intel·ligent, creixement sostenible i creixement integrador. En aquest sentit, Catalunya compta amb actius importants, com són una llarga, sòlida i diversificada tradició industrial i empresarial i una economia internacionalitzada que, gràcies a l’aposta per la competitivitat i el foment de la innovació, han d’ésser els principals motors per a activar l’economia i la creació d’ocupació. Això ha de permetre tornar a assolir els nivells de benestar i cohesió social que el país requereix.

Els pressupostos per al 2014 són coherents amb l’escenari econòmic actual, garanteixen l’estabilitat pressupostària del sector públic i, a més, potencien el creixement i recullen les prioritats del Govern, que són concretades pel Pla de Govern 2013-2016. El marc normatiu en què s’elaboren aquests pressupostos és constituït per l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat mitjançant la Llei orgànica 6/2006, del 19 de juliol; la Llei 6/2012, del 17 de maig, d’estabilitat pressupostària; el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre; l’Ordre ECO/190/2013, del 6 d’agost, per la qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2014, i la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera adoptada per l’Estat espanyol en compliment de les previsions del marc del Pacte d’estabilitat i creixement europeu.

Com a part d’aquest marc legal vigent, la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2014 conté les previsions d’ingressos i les despeses que s’han d’executar durant l’exercici pressupostari del 2014. Formalment, el text articulat es divideix en set títols, trenta-dues disposicions addicionals i tres disposicions finals.

El títol I està dedicat a delimitar l’àmbit i aprovació dels pressupostos, a les vinculacions de crèdit, al règim de les modificacions pressupostàries i a l’assignació als diferents òrgans de les competències de gestió en aquesta matèria.

El títol II, relatiu a les normes sobre gestió pressupostària i despesa pública, conté, com a element destacat, l’articulació dels mecanismes necessaris per a evitar l’adopció d’acords i de resolucions que puguin incomplir les normes generals de limitació de la despesa.

El títol III, sobre despeses de personal, estableix l’àmbit d’aplicació de les normes en aquesta matèria.

El títol IV, relatiu a operacions financeres i línies d’actuació del crèdit públic, estableix les autoritzacions sobre endeutament i avals per a diversos tipus d’entitats i organismes, tant a curt com a llarg termini, i també sobre el marc per a gestionar els riscos de tipus d’interès i de canvi. També fixa les diferents actuacions dels instruments del crèdit públic de la Generalitat.

Les normes tributàries, establertes pel títol V, fan referència al cànon de l’aigua i a l’actualització de les taxes amb tipus de quantia fixa.

El títol VI, dedicat a la participació dels ens locals en els ingressos de l’Estat i de la Generalitat, regula la distribució del Fons de cooperació local de Catalunya, d’acord amb criteris basats en les especificitats de l’organització territorial i en les modificacions sobre el règim de les competències locals, que resulten de la legislació de règim local i de les lleis sectorials.

L’últim títol, el VII, conté les normes específiques de gestió pressupostària del Parlament i d’altres institucions i organismes (Síndic de Greuges, Consell de Garanties Estatutàries, Sindicatura de Comptes de Catalunya, Oficina Antifrau, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, Consell de l’Audiovisual de Catalunya i Autoritat Catalana de Protecció de Dades).

Finalment, la Llei es completa amb trenta-dues disposicions addicionals i tres disposicions finals. Aquestes darreres contenen les normes que fan referència a l’habilitació per a fer les adaptacions tècniques que siguin conseqüència de reorganitzacions administratives.

TÍTOL I

Aprovació i àmbit d’aplicació dels pressupostos i règim de les modificacions pressupostàries
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

CAPÍTOL I

Aprovació dels pressupostos i àmbit d’aplicació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 1

Aprovació dels pressupostos de la Generalitat i àmbit d’aplicació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Beneficis fiscals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

Vinculació dels crèdits de despeses del pressupost
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

CAPÍTOL II

Règim de les modificacions pressupostàries
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4

Modificació d’ingressos
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 5

Modificació de despeses. Principis generals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

Transferències de crèdit
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

Generació de crèdits
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

Crèdits ampliables
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 9

Incorporació de romanents de crèdit
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 10

Competències específiques en matèria de modificacions pressupostàries
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 11

Retencions de saldos pressupostaris
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 12

Crèdits per a transferències o aportacions a favor de les entitats autònomes administratives i altres entitats del sector públic
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 13

Comptabilització de les transferències internes
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 14

Fons de contingència
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

TÍTOL II

Normes sobre gestió pressupostària i despesa pública
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 15

Pressupostos de les universitats públiques
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 16

Limitació de l’augment de la despesa
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 17

Compromisos de despesa d’exercicis anteriors
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 18

Despeses afectades a ingressos finalistes
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 19

Recurrència de despeses en exercicis futurs
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 20

Compromisos de despeses amb càrrec a pressupostos futurs
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 21

Identificació i seguiment pressupostari dels projectes d’inversió
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 22

Mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

TÍTOL III

Despeses de personal
[No vigent]

CAPÍTOL I

Retribucions del personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 23

Àmbit d’aplicació de les normes sobre despeses de personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 24

Retribucions del personal no sotmès a la legislació laboral
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 25

Retribucions del personal funcionari
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 26

Acreditació de retribucions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 27

Retribucions del personal laboral
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 28

Retribucions dels alts càrrecs del Govern i altre personal directiu
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 29

Retribucions variables en funció d’objectius, i gratificacions i hores extraordinàries
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 30

Pensions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 31

Pla de pensions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 32

Acció social i ajuts per al menjar del personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 33

Altres mesures temporals de reducció de la despesa de personal per al 2014
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

CAPÍTOL II

Altres disposicions en matèria de despeses de personal

Article 34

Limitació de l’augment de despeses de personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 35

Oferta d’ocupació pública i promoció professional

1. En l’exercici del 2014 no es poden aprovar noves ofertes d’ocupació pública i se suspèn l’execució de les ofertes d’ocupació pública vigents la convocatòria de les quals no hagi estat publicada.

2. El Govern ha de facilitar, en consonància amb el Pla d’ocupació 2012-2014, la promoció professional dels funcionaris públics de l’Administració de la Generalitat mitjançant convocatòries, excepcionals i per una sola vegada, de processos selectius exclusius de promoció interna per a l’accés als cossos d’administració general, al cos d’intervenció de la Generalitat de Catalunya, a l’escala d’inspecció tributària del cos d’inspecció i tècnica tributària de la Generalitat de Catalunya i al cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria industrial, enginyeria de mines i enginyeria agrònoma. Per a participar en aquests processos selectius exclusius, s’han de complir els requisits generals de participació establerts legalment per a la promoció interna i restar en servei actiu, en situació administrativa que comporti reserva de plaça o destinació, serveis en altres administracions i excedència voluntària per incompatibilitats amb prestació de serveis en qualsevol altre lloc de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. En cap cas no hi pot haver un increment global de despeses; aquest objectiu s’ha d’assolir mitjançant la compensació pressupostària equivalent.

Article 36

Suspensió d’acords i pactes i inaplicació de convenis col·lectius
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

TÍTOL IV

Operacions financeres i línies d’actuació del crèdit públic
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 37

Operacions d’endeutament a llarg termini
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 38

Operacions d’endeutament a curt termini
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 39

Avals de la Generalitat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 40

Avals de l’Institut Català de Finances
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 41

Informació sobre endeutaments i avals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 42

Operacions de cobertura de risc
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 43

Fons per a les empreses culturals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

TÍTOL V

Normes tributàries
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 44

Cànon de l’aigua
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 45

Taxes amb tipus de quantia fixa
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

TÍTOL VI

Participació dels ens locals en els ingressos de l’Estat i de la Generalitat i compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 46

Participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 47

Participació dels ens locals en els ingressos de l’Estat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 48

Fons de cooperació local de Catalunya, ajuntaments
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 49

Fons de cooperació local de Catalunya, consells comarcals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 50

Fons de cooperació local de Catalunya, entitats municipals descentralitzades
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 51

Tramesa de documentació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 52

Compensacions econòmiques a favor d’ajuntaments
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

TÍTOL VII

Normes de gestió pressupostària del Parlament i d’altres institucions i organismes
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 53

Parlament de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 54

Síndic de Greuges, Consell de Garanties Estatutàries, Sindicatura de Comptes i Oficina Antifrau
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 55

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; Consell de l’Audiovisual de Catalunya, i Autoritat Catalana de Protecció de Dades
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

DISPOSICIONS ADDICIONALS

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Primera

Interès legal del diner i interès de demora
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Segona

Mesures pressupostàries amb relació a les entitats incloses en processos de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Tercera

Fons per a la racionalització i optimització d’espais de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Quarta

Règim retributiu dels funcionaris
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Cinquena

Reducció d’un 15% de la jornada dels llocs de treball ocupats per personal interí
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Sisena

Personal de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Setena

Mesures del Parlament de Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges i l’Oficina Antifrau
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Vuitena

Compensacions a les mesures temporals de reducció de la despesa de personal per al 2014
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Novena

Mesures de contenció i d’equilibri pressupostari de les universitats públiques
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Desena

Entitats dependents de les universitats públiques
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Onzena

Règim d’aplicació a ICREA i als centres CERCA
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Dotzena

Pla Serra Húnter
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Tretzena

Import màxim de garantia per a obres d’interès cultural rellevant
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Catorzena

Projectes i construcció d’edificis de centres educatius
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Quinzena

Règim d’aplicació a les entitats del sector públic de salut
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Setzena

Integració del personal sanitari adscrit als serveis penitenciaris i de justícia juvenil en la condició de personal estatutari
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Dissetena

Ingressos propis en matèria de serveis sanitaris
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Divuitena

Règim de gestió de l’Institut Català de la Salut
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Dinovena

Convenis de l’Institut Català de la Salut i de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Vintena

Pla funcional de l’Hospital de Viladecans
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Vint-i-unena

Cartera de serveis socials
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Vint-i-dosena

Indicador de renda de suficiència
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Vint-i-tresena

Prestacions socials de caràcter econòmic
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Vint-i-quatrena

Quantia de la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Vint-i-cinquena

Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Vint-i-sisena

Prestacions i ajuts per a les famílies amb fills a càrrec
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Vint-i-setena

Prestació per l’acolliment de menors d’edat tutelats per la Generalitat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Vint-i-vuitena

Prestació per a menors d’edat en situació de risc
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Vint-i-novena

Import màxim del Fons de cooperació local de Catalunya, any 2012
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Trentena

Finançament del Consell General d’Aran
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Trenta-unena

Autoritzacions i mesures sobre l’endeutament de les entitats del sector públic
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Trenta-dosena

Projectes d’infraestructures
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

DISPOSICIONS FINALS

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Primera

Adaptacions tècniques com a conseqüència de reorganitzacions administratives
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Segona

Modificació de les estructures pressupostàries
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Tercera

Entrada en vigor
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

ANNEX 1

Mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats per al curs 2013-2014
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

ANNEX 2

Cartera de serveis socials
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte