Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 28/2014, de 4 de març, d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  • Núm. del document 028/2014

  • Data del document 04/03/2014

  • Data de publicació 06/03/2014

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6576

TEXT PUBLICAT

L’article 131.3 c) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) preveu que correspon a la Generalitat la competència compartida per a l’establiment dels plans d’estudi corresponents, incloent-hi l’ordenació curricular, amb relació als ensenyaments no obligatoris que condueixen a l’obtenció d’un títol amb validesa a tot l’Estat.

També correspon a la Generalitat, d’acord amb l’article 131.1 de l’EAC, la competència exclusiva sobre els ensenyaments postobligatoris que no condueixen a l’obtenció d’un títol o una certificació acadèmica o professional amb validesa a tot l’Estat i sobre els centres docents en què s’imparteixen aquests ensenyaments.

Els articles 51, 52 i 53 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), regulen els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, i els assimilen als ensenyaments de formació professional quant al nivell acadèmic, l’organització en cicles de grau mitjà i grau superior i l’estructura modular, així com per la finalitat d’afavorir la incorporació al món laboral.

D'acord amb el que disposa l’article 6.4 LOE, correspon a les administracions educatives l’establiment del currículum dels ensenyaments del qual han de formar part els aspectes bàsics.

Mitjançant el Reial decret 596/2007, de 4 de maig, s’ha establert l’ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, regula, a l’article 65, els ensenyaments d’arts plàstiques i disseny que s’integren en el sistema educatiu, i l’article 53.4 estableix que el Govern ha de determinar els currículums dels ensenyaments postobligatoris que condueixin a l‘obtenció de certificacions o titulacions pròpies de la Generalitat. D’altra banda l’article 55.2 preveu que es poden impartir en la modalitat d’educació no presencial els ensenyaments postobligatoris, els ensenyaments que no condueixen a titulacions o certificacions amb validesa a tot l’Estat, els cursos de formació preparatòria per a les proves d’accés als ensenyaments del sistema educatiu, la formació en les competències bàsiques, la formació per a l’ocupació i la formació permanent.

És objecte d’aquest Decret l'ordenació general dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny a Catalunya, que es componen dels cicles formatius de grau mitjà i dels cicles formatius de grau superior, d'acord amb la nova ordenació bàsica. També són objecte d’aquest Decret altres actuacions que faciliten a les persones l'accés, la capitalització, la mobilitat i la consecució d'itineraris formatius professionalitzadors, amb la voluntat d'articular un marc de formació obert i flexible que permeti donar respostes als reptes del nostre entorn. Aquest Decret es complementa amb les mesures de flexibilització de l’oferta de formació professional previstes en el capítol 8 del Decret 284/2011, d’1 de març, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional inicial, per la qual cosa es fa la remissió legal oportuna.

Els principals reptes dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny són l’equitat, la qualitat i l’excel·lència dels seus ensenyaments, la conveniència d’incrementar la proporció d’alumnes que els cursen, l’assoliment d’una implicació més gran de les empreses, estudis i tallers, i, si escau, la construcció del sistema integrat de qualificacions i formació professional.

Els centres disposen d’autonomia per establir i adaptar les seves programacions, i amb l’objectiu de possibilitar les respostes adequades, s’incrementen les possibilitats de cursar aquests ensenyaments; s’interrelacionen els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny amb els altres ensenyaments i amb les formacions i actuacions que n’afavoreixen l’accés i la capacitació efectiva per cursar-los; i s’amplien els supòsits generals de col·laboració, sobretot amb les empreses, estudis i tallers. Aquestes respostes potencien els itineraris formatius personals a fi d’afavorir l’aprenentatge al llarg de la vida.

D’altra banda es modifica parcialment l’article 6 del Decret 284/2011, d’1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial, per incorporar-hi les modificacions derivades del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

Finalment es modifiquen els articles 53, 56, 57 i 59 del Decret 284/2011, d'ordenació general de la formació professional inicial, per incorporar el règim de comunicació per a l’execució de les mesures flexibilitzadores.

Aquest Decret s’ha tramitat segons el que disposen l’article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i d’acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d’això, a proposta de la consellera d’Ensenyament, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,


Decreto:


Capítol 1

Disposicions generals


Article 1

Concepte

Els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny s’ordenen en cicles formatius de grau mitjà i en cicles formatius de grau superior, que condueixen a l’obtenció del títol de tècnic o tècnica d’arts plàstiques i disseny, i de tècnic o tècnica superior d’arts plàstiques i disseny, i es complementen amb les actuacions que faciliten a les persones l'accés, la capitalització, la mobilitat i la consecució d'itineraris formatius professionalitzadors.


Article 2

Finalitats i característiques

1. Les finalitats dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny són les següents:

a) Proporcionar la formació artística, tècnica i tecnològica adequada per a l’exercici qualificat de les competències professionals pròpies de cada títol.

b) Satisfer les necessitats de formació i de qualificació professional de les persones perquè puguin respondre a les necessitats derivades de la competitivitat del teixit econòmic i de la cohesió social i territorial.

c) Impulsar i aprofundir la cooperació i participació de les empreses i les seves organitzacions en la seva planificació i desenvolupament.

d) Facilitar l'accés a la qualificació, la millora de la qualificació assolida i l’orientació al llarg de la vida.

2. Les característiques dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny són les següents:

a) Adequació a les diferents situacions de les persones destinatàries.

b) Capitalització de les competències personals assolides per qualsevol via d'adquisició mitjançant els procediments d'acreditació, de convalidació, d’exempció o de reconeixement acadèmic.

c) Adaptació a les necessitats de mobilitat laboral dins de cada camp professional, i a l'evolució i adaptació de les qualificacions.

d) Contextualització de la formació a les característiques del territori i implicació dels agents que hi intervenen.

e) Connexió adient entre les ofertes formatives i les actuacions que s’hi relacionen per facilitar la progressió de les persones.

f) Articulació dels continguts dels mòduls de les diverses ofertes professionalitzadores de manera que permetin la progressió fins als estudis superiors i la correspondència amb altres ensenyaments del sistema educatiu, inclosos els estudis universitaris, com també facilitar l’accés al món del treball.

g) Inclusió, quan s’escaigui, en el sistema integrat de qualificacions i formació professional.

 

Article 3

Objectius

Els objectius dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny professional han de permetre als alumnes:

a) Adquirir les competències professionals personals i socials corresponents als ensenyaments cursats.

b) Comprendre l'organització i les característiques del sector corresponent, així com els mecanismes d'inserció professional; conèixer la legislació laboral i els drets i obligacions que es deriven de les relacions laborals, adquirir els coneixements i aptituds necessàries per treballar en condicions de seguretat i salut, i prevenir els possibles riscos derivats del treball.

c) Adquirir la competència lingüística instrumental en la llengua estrangera adient a l'àmbit professional de treball.

d) Adquirir la sensibilitat i la capacitat per desenvolupar les seves activitats respectant el medi ambient i amb la utilització dels recursos en el grau adequat a la finalitat a assolir.

e) Adquirir una identitat i maduresa professional emprenedora en el desenvolupament de les activitats professionals, per a l’actualització permanent de les seves competències i motivadora per a l'autoaprenentatge, i per a l’evolució de les concepcions artístiques i dels processos tècnics.

f) Adquirir les capacitats i habilitats per treballar en equip.

 

Article 4

Règim lingüístic

El règim lingüístic dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny es regeix pels principis del títol II de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

 

Article 5

Promoció, gènere i inclusió

1. El departament competent en matèria de política educativa en l’àmbit de l’ensenyament no universitari ha de fomentar, des d'una perspectiva de gènere, el coneixement, la difusió, l'interès i l'accés de les dones i dels homes a totes les especialitats d’arts plàstiques i de disseny.

A fi d’augmentar la presència d'alumnes en determinades especialitats, i de corregir les situacions de subrepresentació d'un o altre sexe en algunes especialitats, el departament, dins del marc normatiu vigent, podrà establir accions positives específiques que les corregeixin, i ha de dur a terme accions específiques d’orientació professional no sexista.

2. El departament ha de donar una atenció adequada, en condicions d’accessibilitat i amb els recursos de suport necessaris, en cada cas, a les persones amb discapacitat.

 

Article 6

Relacions entre ensenyaments i actuacions

1. Els departaments competents han de fomentar la coordinació dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i de disseny amb les ofertes formatives que s'hi relacionen, a l'efecte de facilitar a les persones l'accés, la capitalització, la mobilitat i la consecució d'itineraris formatius professionalitzadors verticals i horitzontals al llarg de la vida.

Els instituts, els centres de formació de persones adultes i els centres educatius de titularitat privada poden impartir aquestes actuacions en els termes que estableixi el departament.

2. El departament ha de promoure els itineraris verticals dels alumnes, especialment mitjançant la formació i les proves d'accés, i els itineraris horitzontals, a fi d’ampliar la formació i aconseguir major polivalència.

3. Els cicles de grau mitjà estan relacionats amb:

a) Els ensenyaments d'educació secundària obligatòria, els quals proporcionen la formació bàsica d’aquests cicles formatius.

b) La prova d'accés a aquests cicles, adreçada als alumnes que no han obtingut el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria, la qual pot tenir elements comuns amb les proves d'accés als ensenyaments de formació professional i amb les proves d'accés als ensenyaments de tècnic esportiu.

c) La formació professional bàsica.

d) La formació per a la prova d'accés a aquests cicles, adreçada a les persones adultes que no tenen el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria.

e) L'acreditació de competències professionals d'unitats de competència incloses en el corresponent títol de tècnic o tècnica.

f) El reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits per les persones adultes en activitats d'ensenyament no reglat, experiència laboral o activitats socials, amb relació als cicles de grau mitjà.

g) Els cicles de grau mitjà de formació professional.

h) Els ensenyaments conduents a l'obtenció de les titulacions de tècnic esportiu o tècnica esportiva.

i) Els certificats de professionalitat que tinguin com a referència les qualificacions i unitats de competència incloses en els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

4. Els cicles de grau superior estan relacionats amb:

a) Els ensenyaments de batxillerat, els quals proporcionen la formació bàsica d’aquests cicles.

b) La prova d'accés a aquests cicles, adreçada als alumnes que no han obtingut el títol de batxiller, la qual pot tenir elements comuns amb les proves d'accés als ensenyaments de formació professional i amb les proves d'accés als ensenyaments de tècnic esportiu superior.

c) La formació per a la prova d'accés a aquests cicles, la qual s'adreça a les persones adultes que no tenen el títol de batxiller.

d) L'acreditació de competències professionals d'unitats de competència incloses en el títol de tècnic o tècnica superior corresponent.

e) El reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits per les persones adultes en activitats d'ensenyament no reglat, experiència laboral o activitats socials, amb relació als cicles formatius de grau superior.

f) Els cicles de grau superior de formació professional.

g) Els ensenyaments conduents a l'obtenció de les titulacions de tècnic esportiu o tècnica esportiva superior.

h) Els certificats de professionalitat que tinguin com a referència les qualificacions i unitats de competència incloses en els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

5. El departament ha de preveure les mesures organitzatives i d'equivalències per identificar les competències professionals assolibles pels alumnes que siguin comunes a diversos ensenyaments, i preveure les correspondències oportunes. Així mateix, pot regular la impartició conjunta o compartida dels diversos ensenyaments per part dels centres educatius, ateses les competències i continguts comuns o equivalents entre:

a) els cicles dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny,

b) els cicles dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu,

c) els cicles dels ensenyaments esportius, i

d) els altres ensenyaments que es puguin establir del mateix nivell de qualificació.

6. En el marc de l’ús social dels centres educatius, els centres dependents del departament poden cedir, en el marc de convenis o acords de col·laboració, l’ús de les instal·lacions i equipaments per dur a terme altres accions de formació promogudes per empreses, entitats, organitzacions o altres administracions, mitjançant la compensació econòmica per part de qui la promogui.

 

Article 7

Modalitats

1. Els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, i les actuacions que s’hi relacionen, es poden impartir en la modalitat presencial i no presencial.

2. Una persona, en el mateix curs acadèmic, no pot cursar el mateix cicle formatiu complet en més d'una modalitat.

3. En el mateix curs acadèmic, es poden cursar mòduls o unitats formatives del mateix cicle formatiu, distribuïts entre la modalitat presencial i la modalitat no presencial. La normativa corresponent reglamentarà els aspectes de custòdia de l’expedient acadèmic.

 

Article 8

Cooperació i participació

1. El departament pot establir els mecanismes de cooperació adients, especialment amb el departament competent en matèria de formació professional per a l’ocupació, les entitats especialitzades de les arts, i les administracions locals, a fi de possibilitar l'accés a la informació i a la orientació professionals dels alumnes existents i dels alumnes potencials.

2. En el marc d'aquesta cooperació s'han d'aprofitar els serveis d'informació, orientació, assessorament i acompanyament; les diverses vies i modalitats formatives, i els procediments de capitalització de competències, mitjançant l'acreditació, la convalidació, l’exempció o el reconeixement acadèmic, d'acord amb les necessitats, expectatives, interessos i disponibilitat de les persones usuàries, per identificar i seguir l'itinerari formatiu adient.

Així mateix, s'ha de fomentar la participació i col·laboració de les empreses, estudis, tallers i entitats en el procés formatiu dels alumnes i en la seva inserció, especialment, amb l’objectiu de disposar prou llocs i de prou qualitat per dur a terme la formació pràctica en centres de treball, per impartir la formació en alternança, i per garantir l’adequació de la formació a les necessitats específiques de qualificació i formació de l’entorn social i laboral del territori.


Capítol 2

Desplegament curricular i organització


Article 9

Títols i cicles formatius

1. Els títols dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny són els de tècnic o tècnica d’arts plàstiques i disseny, i els de tècnic o tècnica superior d’arts plàstiques i disseny, que acrediten les qualificacions professionals, les unitats de competència que constitueixen el seu referent i la formació que contenen, i tenen els efectes establerts en la legislació vigent, sense que les qualificacions professionals o les unitats de competència constitueixin cap regulació de l'exercici professional.

2. Els ensenyaments conduents al títol de tècnic o tècnica d’arts plàstiques i disseny són els cicles formatius de grau mitjà.

3. Els ensenyaments conduents al títol de tècnic o tècnica superior d’arts plàstiques i disseny són els cicles formatius de grau superior.

4. Els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny es componen per:

a) Els títols establerts pel Govern de l'Estat.

b) Els títols propis establerts pel Govern de la Generalitat.

5. Els títols propis han de respondre a necessitats de qualificació que no es puguin atendre amb els títols establerts pel Govern de l'Estat; la seva denominació no pot ser igual ni portar confusió amb els títols estatals.

En el territori de Catalunya, els títols propis tenen efectes professionals. En la norma que els crea es poden determinar els efectes acadèmics que en cada cas escaiguin, d’acord amb la normativa vigent. En els títols propis que s'expedeixin, i en les certificacions corresponents, s'ha de fer constar el caràcter de títol propi i la seva validesa limitada a Catalunya.

6. L'expedició i el registre dels títols establerts pel Govern de la Generalitat s'ha de dur a terme d'acord amb la normativa específica que ho reguli.

 

Article 10

Establiment del currículum dels cicles formatius

1. El Govern de la Generalitat estableix el currículum prenent com a referent del perfil professional el Catàleg de qualificacions professionals vigent a Catalunya. Els continguts bàsics dels ensenyaments mínims han de formar part del currículum, que té com a elements configuradors els resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i els continguts relacionats amb cada resultat d’aprenentatge.

Els currículums han d’impulsar i atendre la innovació, les necessitats formatives dels sectors econòmics, les iniciatives de sectors nous i els mercats emergents.

2. El Govern de la Generalitat en pot ampliar els continguts, d’acord amb les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals vigent a Catalunya, així com de formació no associada al Catàleg esmentat, respectant el perfil professional del títol.

3. El departament pot adaptar el currículum a determinats perfils professionals i a necessitats específiques del sector, respectant-ne els elements bàsics.

4. El departament ha d'establir les mesures adequades per a l'actualització permanent del currículum dels cicles formatius i per al desenvolupament de cursos per a una major especialització.

 

Article 11

Estructura del currículum dels cicles formatius

1. El currículum dels cicles formatius s’estructura en mòduls formatius:

Mòduls formatius que desenvolupen la capacitat artística, tècnica i tecnològica associada al perfil professional.

Mòduls formatius relacionats amb l’orientació i inserció laboral, així com la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers.

El mòdul d’obra final en els cicles formatius de grau mitjà.

El mòdul de projecte integrat en els cicles formatius de grau superior.

2. Els mòduls s'estructuren en unitats formatives, de durada variable, que són una agrupació de resultats d’aprenentatge i continguts d’un mòdul, relacionades generalment amb unes activitats de treball i alhora amb coherència didàctica per a l’aprenentatge.

 

Article 12

La fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers

1. La fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers forma part del currículum dels cicles formatius i no té caràcter laboral.

2. Les finalitats de la fase de formació pràctica són:

a) Complementar l'adquisició, per part dels alumnes, de les competències professionals i artístiques que s'assoleixen en el centre educatiu, mitjançant la realització d'un conjunt d'activitats de formació identificades entre les activitats productives de l’empresa, estudi o taller.

b) Contribuir a l'assoliment, per part dels alumnes, dels objectius dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, i en especial a la qualificació dels alumnes i a la comprensió de les relacions laborals, comercials i empresarials.

c) Contribuir a l’avaluació dels aspectes més rellevants de la competència professional adquirida pels alumnes.

3. Es pot eximir totalment de la fase de formació pràctica a qui acrediti una experiència corresponent al treball a temps complet d'un any, relacionada amb els estudis professionals respectius. El departament pot establir els supòsits d'exempció parcial.

4. El departament ha de subscriure els acords i convenis amb les empreses, estudis, tallers i institucions per facilitar la realització de la fase de formació pràctica.

5. El departament ha d’establir sistemes d’homologació de les empreses, estudis, tallers i entitats que han d’acollir els alumnes perquè realitzin la fase de formació pràctica, a fi de garantir les condicions adequades i la qualitat requerida.

 

Article 13

Desplegament del currículum

Els centres educatius han de desenvolupar i completar el currículum tenint en compte les característiques dels alumnes i les possibilitats formatives derivades de l'entorn socioeconòmic. La referència per aquest desenvolupament la constitueixen les competències professionals, personals i socials que es necessiten en el món laboral, i especialment en les unitats de competència associades als mòduls formatius. Aquesta concreció, en les seves línies fonamentals, ha de formar part del desenvolupament del seu projecte educatiu.

 

Article 14

Metodologia didàctica

1. Les metodologies didàctiques han de promoure la integració dels continguts i l’adquisició, per part dels alumnes, de les capacitats clau més significatives, establertes en el perfil professional del cicle formatiu corresponent.

2. S'entenen per capacitats clau les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen, per la seva freqüència i importància, les d'autonomia, emprenedoria, innovació, organització del treball, responsabilitat, relació interpersonal i treball en equip.

3. La integració dels continguts ha de permetre tractar globalment els aspectes tecnològics, els aspectes pràctics i els aspectes instrumentals per arribar a la comprensió conjunta des de la visió de les seves interrelacions.

 

Article 15

Modificacions curriculars

El departament ha d'establir el marc regulador de les modificacions curriculars que facilitin l'assoliment dels objectius establerts a l'article 3 pels alumnes amb necessitats educatives específiques.

 

Article 16

Organització dels cicles

L'organització dels cicles formatius s'ha d'adequar a les necessitats a satisfer. L’òrgan competent del departament pot autoritzar calendaris i jornades lectives específiques.

L'oferta ordinària de cicles formatius ha de possibilitar la matrícula parcial per mòduls formatius i la matrícula parcial per unitats formatives.

 

Article 17

Foment de l'acció dels centres educatius

1. En el marc de l'autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió dels centres educatius, i la seva relació i cooperació amb l'entorn productiu i sociolaboral, el departament ha de fomentar i ha d'afavorir i estimular el treball en equip del professorat, la formació permanent, la recerca i innovació en el seu àmbit docent, i el desenvolupament de les actuacions que afavoreixin la millora contínua dels centres.

2. El departament ha de fomentar la participació dels centres educatius en programes, projectes i accions, especialment en l'àmbit de la Unió Europea.

3. El departament ha de fomentar la realització d'intercanvis i d'estades dels alumnes en altres països, i ha d'establir el procediment de reconeixement dels continguts cursats a l'estranger amb relació als cicles formatius.


Capítol 3

L'avaluació


Article 18

Avaluació de l'aprenentatge

1. L'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes és contínua, ha d'atendre l'organització modular i s'ha de fer per unitats formatives.

2. L’avaluació s’ha de realitzar tenint en compte els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació establerts a cada unitat formativa.

3. La superació del mòdul s’obté amb l’avaluació positiva de les unitats formatives que el componen.

4. La junta d'avaluació, en la sessió final d'avaluació del cicle, ha d'analitzar, per a cada alumne o alumna, l'aprenentatge en el conjunt dels mòduls formatius corresponents al cicle formatiu amb relació a les competències professionals artístiques, personals i socials expressades en els objectius generals del cicle formatiu.

5. En règim presencial, cada unitat formativa pot ser objecte d'avaluació en quatre convocatòries, excepte el de formació pràctica en empreses, estudis o tallers, que ho és en dues. Amb caràcter excepcional, el departament pot establir una convocatòria extraordinària per a les persones que hagin exhaurit el nombre màxim de convocatòries per motius de malaltia, discapacitat o altres que condicionin o impedeixin el desenvolupament ordinari dels estudis.

 

Article 19

Qualificacions

1. La qualificació dels mòduls és numèrica, entre 0 i 10, sense decimals, i és el resultat de la mitjana ponderada de les unitats formatives que el componen.

2. Per obtenir la qualificació ponderada d’un mòdul cal multiplicar les hores per la qualificació de cada unitat formativa; la suma d’aquests productes es divideix pel nombre total d’hores del mòdul.

3. Per superar el cicle formatiu cal l'avaluació positiva en tots els mòduls que el componen i en la fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers. Es consideren positives les puntuacions iguals o superiors a cinc punts. La qualificació final del cicle formatiu serà la mitjana aritmètica ponderada expressada amb dos decimals.

4. La nota mitjana final del cicle formatiu s’obtindrà una vegada superats els mòduls impartits al centre educatiu i la fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers, i consistirà en la mitjana aritmètica de les notes mitjanes ponderades dels diferents mòduls que el componen, expressada amb dos decimals.

5. El departament ha d'establir les condicions per acceptar la renúncia a la convocatòria i la matrícula d’unitats formatives i de mòduls. La renúncia acceptada a la convocatòria s'ha de reflectir en els documents d'avaluació amb l'expressió “renúncia”.

 

Article 20

Avaluació de la fase de formació pràctica

L'avaluació de la fase de formació pràctica correspon al centre educatiu. Aquesta avaluació s'ha de fonamentar en els informes emesos pel responsable de la formació dels alumnes en el centre de treball. Aquesta fase es qualifica com a “apte” o “apta”, o “no apte” o “no apta”.

 

Article 21

Certificació

1. Els certificats acadèmics han de contenir les qualificacions dels mòduls formatius que componguin el cicle formatiu i han de contenir les qualificacions obtingudes en les unitats formatives.

2. Els certificats acadèmics s’expedeixen, prèvia sol·licitud de la persona interessada, en els impresos oficials normalitzats pel departament. Aquests certificats han d’expressar les qualificacions obtingudes pels alumnes, tant positives com negatives; la convocatòria concreta, ordinària o extraordinària, i el curs acadèmic, fins a la data d’emissió de la certificació.

3. Els mòduls formatius superats acrediten les unitats de competència a les quals estan associats. D’acord amb les instruccions que determini el departament, es poden certificar les unitats de competència associades als mòduls formatius.

 

Article 22

Documents d'avaluació

Els documents del procés d’avaluació dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny són l’expedient acadèmic de l’alumne o l’alumna, les actes d’avaluació i els informes d’avaluació individualitzats. Els informes d’avaluació i els certificats acadèmics són els documents bàsics que garanteixen la mobilitat dels alumnes.

 

Article 23

Avaluació general dels ensenyaments

1. El departament ha d'avaluar el funcionament dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny d’acord amb el règim establert al títol XI de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

2. Per adequar l'oferta formativa a les demandes socials i a les necessitats dels diversos sectors econòmics, el departament ha de fer avaluacions conjuntes amb els agents econòmics i socials.


Capítol 4

Obtenció, efectes i convalidació dels títols


Article 24

Obtenció dels títols

La superació dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior donen dret a l'obtenció, respectivament, del títol de tècnic o tècnica, i tècnic o tècnica superior d’arts plàstiques i disseny en l’especialitat corresponent.


Article 25

Efectes acadèmics del títol de tècnic o tècnica

El títol de tècnic o tècnica d’arts plàstiques i disseny dóna dret a l'accés directe a totes les modalitats del batxillerat.


Article 26

Convalidacions i correspondències

1. La convalidació entre els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny i el batxillerat s'ha de fer d'acord amb el que s'estableixi en la definició del títol professional.

2. Els continguts dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny s'han d'articular de manera que permetin la correspondència amb altres ensenyaments del sistema educatiu.

3. Qui tingui acreditada una unitat de competència té convalidats els mòduls corresponents, segons s’estableixi en la norma que regula cada títol.

 

Article 27

Efectes acadèmics del títol de tècnic o tècnica superior

El títol de tècnic o tècnica superior d’arts plàstiques i disseny dóna dret a l’accés directe als estudis superiors de disseny, als estudis superiors d’arts plàstiques, als ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals i als estudis universitaris que determini l’ordenament.

 

Article 28

Convalidació i reconeixement de crèdits

1. Els departaments competents en educació i ensenyament universitari, i les universitats catalanes han d’aplicar els mecanismes de convalidació i de reconeixement de crèdits que aprovi el Govern per garantir la coordinació de l'ordenació dels ensenyaments universitaris amb l’ensenyament professional d’arts plàstiques i disseny de grau superior.

2. El departament competent en educació pot establir, en el seu àmbit competencial, el procediment per al reconeixement de la formació superada entre els cicles formatius de grau superior i els estudis superiors no universitaris.


Capítol 5

Accés


Article 29

Accés amb requisits acadèmics

1. Per accedir als cicles formatius de grau mitjà cal:

a) Tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria, o un títol declarat equivalent.

b) Haver superat la prova específica d’accés que permeti demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments de què es tracti.

S’eximeix de realitzar la prova específica d’accés:

Qui tingui un títol de tècnic o tècnica, o tècnic o tècnica superior d’arts plàstiques i disseny d’una família professional relacionada amb els ensenyaments que es vulguin cursar.

Qui hagi superat els cursos comuns d’arts aplicades i oficis artístics dels plans d’estudis establerts pel Decret 2127/1963, de 24 de juliol; els establerts amb caràcter experimental a l’empara del Reial decret 799/1984, de 28 de març, sobre regulació d’experiències en centres d’ensenyaments artístics, així com pel Reial decret 942/1986, de 9 de maig, pel qual s’estableixen normes generals per a la realització d’experimentacions educatives en centres docents.

2. Per accedir als cicles formatius de grau superior cal:

a) Estar en possessió del títol de batxiller o un títol declarat equivalent, o d’un títol de tècnic o tècnica relacionat amb el títol al qual es vol accedir, i una edat mínima de 18 anys complerts dins de l’any natural d’execució de la prova.

b) Haver superat la prova específica d’accés que permeti demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments de què es tracti.

S’eximeix de realitzar la prova específica d’accés qui estigui en possessió de qualsevol títol de tècnic o tècnica superior d’arts plàstiques i disseny d’una família professional relacionada amb els ensenyaments que es vulguin cursar, o d’un títol declarat equivalent.

3. En tot cas estan exemptes de realitzar la prova específica d’accés als cicles formatius de grau mitjà o de grau superior, les persones que tinguin alguna de les titulacions següents, o títols declarats equivalents:

a) Títol de batxiller, modalitat d’arts, o de batxillerat artístic experimental.

b) Títol superior d’arts plàstiques o títol superior de disseny, en les seves diferents especialitats, o títols declarats equivalents.

c) Títol superior de conservació i restauració de béns culturals, en les seves diferents especialitats.

d) Llicenciatura en belles arts.

e) Arquitectura.

f) Enginyeria tècnica en disseny industrial.

4. El departament ha d’establir els efectes que escaiguin amb relació a la prova específica d'accés al grau mitjà i al grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, per a qui acrediti experiència laboral, com a mínim equivalent a un any, a jornada completa, directament relacionada amb les competències professionals del cicle formatiu al qual vol accedir.

 

Article 30

Accés sense requisits acadèmics

1. Es pot accedir al grau mitjà sense complir els requisits acadèmics, mitjançant una prova d’accés que consta d’:

a) Una prova general, perquè l’aspirant demostri que té les capacitats, els coneixements i les habilitats, en relació amb l’educació secundària obligatòria, per cursar amb aprofitament els ensenyaments als quals opta.

b) Una prova específica, perquè l’aspirant demostri que té les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny als quals opta.

Cal tenir, com a mínim, 17 anys complerts l’any en què es fa la prova.

2. Es pot accedir al grau superior sense complir els requisits acadèmics, mitjançant una prova d’accés que consta d’:

a) Una prova general, perquè l’aspirant demostri que té els coneixements i les capacitats bàsiques de les matèries comunes del batxillerat.

b) Una prova especifica, perquè l’aspirant demostri que té les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny als quals opta.

Cal tenir, com a mínim, 19 anys complerts l’any en què es fa la prova.

La superació de la part general de la prova prevista als apartats anteriors té validesa per a convocatòries posteriors.

3. Les persones que han superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 o de 45 anys, o que han accedit a la universitat perquè han acreditat experiència laboral o professional, i tenen, com a mínim, 40 anys d’edat, estan exemptes de fer la part general de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.

4. El departament ha d’establir els efectes que escaiguin amb relació a la prova d'accés al grau superior, per a qui hagi superat un cicle formatiu de grau mitjà.

També ha d’establir els efectes amb relació a les proves d’accés per a qui tingui un certificat de professionalitat relacionat amb el cicle formatiu que vulgui cursar, o acrediti una qualificació o experiència artística o laboral, com a mínim equivalent a un any, a jornada completa, en el camp professional relacionat amb els estudis que vulgui cursar, o tingui un títol propi d’ensenyament postobligatori, un títol d’ensenyament superior no universitari, o un títol propi universitari, en funció del grau d'afinitat amb el cicle formatiu a què vulgui accedir.

 

Article 31

Convocatòries de les proves d’accés

1. El departament ha de convocar anualment les proves d'accés als cicles formatius i ha de designar els centres educatius públics que les duen a terme.

2. El departament pot fer convocatòries específiques de les proves d’accés per atendre necessitats singulars.

3. El contingut de les proves d’accés i els procediments per dur-les a terme s’han d’adaptar a les persones amb discapacitat.

4. Les proves d’accés als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior tenen validesa a tot l’Estat, i superar-les dóna dret a matricular-se d’acord amb la normativa vigent en el cicle formatiu corresponent.


Capítol 6

Formació, reconeixement acadèmic i coordinació per als ensenyaments professionals disseny d’arts plàstiques i disseny.


Article 32

Formació per a les proves d'accés en centres de formació de les persones adultes i en escoles d’art

1. La formació per a les proves d'accés té per finalitat facilitar la progressió formativa de les persones adultes.

2. La formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà s'adreça a les persones adultes que no tenen el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria.

3. La formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior s'adreça a les persones adultes que no tenen el títol de batxiller.

4. El departament n'ha d'establir:

a) Els continguts i la durada mínima.

b) El procediment i les condicions d'implantació en centres educatius de titularitat pública que imparteixin la formació per a persones adultes.

c) El procediment i les condicions d'autorització en centres educatius de titularitat privada que imparteixin la formació per a persones adultes.

d) El procediment i les condicions d'implantació en centres educatius de titularitat pública que imparteixin ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

e) El procediment i les condicions d'autorització en centres educatius de titularitat privada que imparteixin ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

f) Els efectes en superar-los, amb relació a la qualificació final de les proves d'accés.

 

Article 33

Reconeixement acadèmic dels aprenentatges

1. El departament ha d'establir el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges i els seus efectes, pel que fa als aprenentatges adquirits per les persones adultes en activitats d'ensenyament no reglat, experiència laboral o activitats socials, amb relació als cicles formatius de grau mitjà o superior.

2. El departament pot formalitzar convenis o acords de col·laboració amb empreses, entitats, organitzacions i altres administracions per establir les condicions de realització d’accions formatives susceptibles de ser reconegudes.

 

Article 34

Coordinació administrativa

Per facilitar la coordinació entre les diverses accions a fi que les persones i col·lectius interessats puguin seguir, de forma eficient i no repetitiva, les accions interdependents dels itineraris de qualificació i de promoció, el departament ha d'establir actuacions i terminis compatibles, segons correspongui, entre els processos següents:

a) El curs de formació específic d’accés al grau mitjà o al grau superior.

b) La formació per a la prova d'accés.

c) La convocatòria de les proves d'accés als cicles formatius.

d) Les proves d'obtenció directa dels títols.

e) Les convocatòries d'acreditació de competències professionals d'unitats de competència incloses en el títol de tècnic o tècnica, i de tècnic o tècnica superior corresponents.

f) Els procediments de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits per les persones adultes.


Capítol 7

Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny per a persones adultes


Article 35

Organització

El departament pot regular els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny per a les persones adultes, mitjançant una metodologia flexible i oberta, basada en l'autoaprenentatge, i una oferta adaptada a les seves condicions, capacitats, necessitats i interessos personals, que els permeti la conciliació de l'aprenentatge amb altres activitats i responsabilitats.


Article 36

Ofertes formatives per a col·lectius específics

1. Per facilitar la formació permanent, la cohesió social, l’equitat i la inclusió de les persones o grups desafavorits en el mercat de treball, el departament pot regular la formació en règim presencial o a distància d’unitats formatives o mòduls inclosos en títols i associats a unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals vigent a Catalunya.

2. Per accedir i cursar aquesta oferta formativa, no s'exigeixen els requisits d'accés previstos amb caràcter general, si bé cal una autorització específica de l’òrgan competent del departament.

3. Aquesta formació és capitalitzable per a l'obtenció d'un títol dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny o, si escau, d'un certificat de professionalitat. Per obtenir els títols cal acreditar que es compleixen els requisits d'accés.

 

Article 37

Proves per a l'obtenció directa dels títols

1. El departament ha d'establir les condicions i els centres on s'han de dur a terme les proves per obtenir els títols de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superior d’arts plàstiques i disseny, les quals han de comptar amb la supervisió de la Inspecció d'Educació.

2. Per presentar-se a les proves d'obtenció directa dels títols, s’han de complir els dos requisits següents:

a) Per als títols de tècnic o tècnica, tenir 18 anys, i per als de tècnic o tècnica superior, 20 anys o bé 19 per a qui tingui el títol de tècnic o tècnica.

b) Complir els requisits d’accés acadèmic o d’accés mitjançant la prova als cicles formatius.

3. Les persones adultes que hagin cursat cicles formatius sense completar-los, tant en règim presencial com a distància, poden presentar-se a aquestes proves per superar els mòduls professionals que tinguin pendents.Disposicions addicionals

1. Totes les referències genèriques al departament, s'han d'entendre fetes al departament competent en matèria de política educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari.

2. El departament ha de prioritzar els convenis de col·laboració amb empreses, estudis i tallers que impliquin compromisos que afavoreixen la inserció, reinserció, promoció laboral o autoocupació de les persones en els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

3. Als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny se’ls apliquen les mesures de flexibilització de l’oferta de formació professional previstes en el capítol 8 del Decret 284/2011, d’1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.Disposicions transitòries

1. El departament ha d’adoptar les mesures necessàries per a la continuïtat dels estudis dels alumnes que, sense haver completat els cicles formatius derivats de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, resultin afectats per la implantació dels nous currículums derivats de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

2. D’acord amb la suspensió, establerta pel Decret 294/2011, de 8 de març, de l'activitat de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, i de la constitució del seu Consell Rector, correspon al Departament d’Ensenyament, mitjançant el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, exercir temporalment les funcions d’aquesta Agència, fins a l’aixecament de la suspensió.

3. El Departament pot d’adoptar les mesures transitòries necessàries per a la continuïtat dels estudis dels alumnes que, sense haver completat els cicles formatius derivats de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, resultin afectats per la implantació dels nous currículums derivats de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 304/1995, de 7 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny a Catalunya i se’n regulen els requisits d’accés.Disposicions finals


Primera

Modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

1. Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 6 del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial, que queden redactats en els termes següents:

“3. Els cicles de grau mitjà estan relacionats amb:

a) Els ensenyaments d'educació secundària obligatòria, els quals proporcionen la formació bàsica d'aquests cicles formatius.

b) La prova d'accés a aquests cicles, adreçada als alumnes que no han obtingut el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria, la qual pot tenir elements comuns amb les proves d'accés als ensenyaments artístics i amb les proves d'accés als ensenyaments de tècnic esportiu.

c) La formació professional bàsica.

d) El curs de formació específic, la superació del qual permet l’accés a aquests cicles.

e) La formació per a la prova d'accés a aquests cicles, adreçada a les persones adultes que no tenen el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria.

f) L'acreditació de competències professionals d'unitats de competència incloses en el títol de tècnic o tècnica corresponent.

g) El reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits per les persones adultes en activitats d'ensenyament no reglat, experiència laboral o activitats socials, amb relació a les unitats de competència incloses en els cicles de grau mitjà.

h) Els cicles de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny.

i) Els ensenyaments conduents a l'obtenció de les titulacions de tècnic esportiu o tècnica esportiva.

j) Els certificats de professionalitat que tinguin com a referència les qualificacions i unitats de competència incloses en els ensenyaments de formació professional inicial.

4. Els cicles de grau superior estan relacionats amb:

a) Els ensenyaments de batxillerat, els quals proporcionen la formació bàsica d'aquests cicles.

b) La prova d'accés a aquests cicles, adreçada als alumnes que no han obtingut el títol de batxiller, la qual pot tenir elements comuns amb les proves d'accés als ensenyaments artístics i amb les proves d'accés als ensenyaments de tècnic esportiu superior.

c) El curs de formació específic, adreçat als alumnes que han superat un cicle formatiu de grau mitjà, la superació del qual permet l’accés als cicles formatius de grau superior.

d) La formació per a la prova d'accés a aquests cicles, adreçada a les persones adultes que no tenen el títol de batxiller.

e) L'acreditació de competències professionals d'unitats de competència incloses en el títol de tècnic o tècnica superior corresponent.

f) El reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits per les persones adultes en activitats d'ensenyament no reglat, experiència laboral o activitats socials, amb relació als cicles formatius de grau superior.

g) Els cicles de grau superior d'arts plàstiques i disseny.

h) Els ensenyaments conduents a l'obtenció de les titulacions de tècnic esportiu o tècnica esportiva superior.

i) Els certificats de professionalitat que tinguin com a referència les qualificacions i unitats de competència incloses en els ensenyaments de formació professional inicial.”.

2. Es modifica l’article 42.4 del Decret 284/2011, que queda redactat en els termes següents:

“4. L'aplicació de les mesures flexibilitzadores per part dels centres demana, prèviament, implantar-les, si són centres públics, o una autorització, si són centres privats, llevat dels casos en què es preveu l’aplicació del règim de comunicació.”.

3. S’afegeix un apartat cinquè a l’article 53 del Decret 284/2011, d’1 de març, d'ordenació general, amb el redactat següent:

“5. Les ofertes a col·lectius singulars de cicles no sostinguts amb fons públics, les apliquen directament els centres, i no és necessària la tramitació de l’expedient que preveu l'article 44.1. Els centres han de comunicar aquestes ofertes al servei territorial o, si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona, i no poden sobrepassar la capacitat màxima simultània d’alumnes.”.

4. Es modifica l’article 56 del Decret 284/2011, d’1 de març, afegint-hi, al final, el paràgraf següent:

“La matrícula semipresencial l’apliquen directament els centres, que han de comunicar-ho al servei territorial o, si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona. No és necessària la tramitació de l'expedient que preveu l'article 44.1.”.

5. Es modifica el primer paràgraf de l’article 57 del Decret 284/2011, d’1 de març, que queda redactat en els termes següents:

“El departament ha d'establir la regulació de la formació professional en alternança, que té per objecte facilitar a les persones i a les empreses la combinació de la formació i de la feina, i n’ha de preveure el règim d’implantació o autorització.”.

6. Se suprimeix el segon paràgraf de l’article 59 del Decret 284/2011, d’1 de març, i s’hi afegeixen, al final, els dos paràgrafs següents:

“Correspon al director del centre establir, per escrit, l’orientació del currículum segons les necessitats d'adequació del perfil professional, la qual ha de concretar els resultats d'aprenentatge; els criteris d'avaluació i els continguts que s'hi incorporen; la distribució i la durada dels mòduls adaptats. En tot cas s’han de respectar els ensenyaments mínims i s’han de mantenir tots els mòduls establerts en el Decret corresponent.

L’orientació del currículum segons les necessitats d'adequació del perfil professional, l’apliquen directament els centres, que han de comunicar-ho al servei territorial o, si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona. No és necessària la tramitació de l'expedient que preveu l'article 44.1.”.

 

Segona

S'habilita el conseller o consellera del departament perquè dicti les disposicions que calguin per al desenvolupament d'aquest Decret.

 

Barcelona, 4 de març de 2014

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament