Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE AAM/88/2014, de 21 de març, per la qual es modifica l'Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener, per la qual es regulen l'aprovació i els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, per al període 2014-2018, i es convoquen els ajuts corresponents.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  • Núm. del document AAM/0088/2014

  • Data del document 21/03/2014

  • Data de publicació 28/03/2014

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6592

  • No Vigent
Afectacions
29/03/2014 - 09/02/2017
TEXT PUBLICAT

Mitjançant l’Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener, per la qual es regulen l'aprovació i els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, per al període 2014-2018, i es convoquen els ajuts corresponents.

En relació amb les bases reguladores de l’ajut definides en aquesta norma i concretament en el tipus i quantia de l’ajut, s’ha vist necessari introduir una modificació als efectes de presentar una millor definició i claredat de les accions subvencionables que tenen relació amb la transformació de superfícies de vinya en formació de vas a formacions emparrades.

D’altra banda, la revisió de l’estudi de costos de les accions per adaptar-lo a la realitat agroeconòmica catalana ha comportat l’adequació d’alguns dels mòduls. A més, s’ha considerat necessari determinar de forma més clara les condicions per dur a terme les accions de despedregament i anivellació amb el mitjans de la mateixa explotació amb les degudes garanties tècniques.

Igualment, es fa necessari afegir alguns requeriments relacionats amb la necessitat d’informar anualment l’òrgan gestor dels ajuts sobre les despeses efectuades amb les bestretes previstes en les bases reguladores.

Conseqüentment, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text legislatiu de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en virtut de les atribucions que m’han estat conferides,


Ordeno:


Article 1

Modificació de l’annex 1 de l’Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener

Es modifica l’apartat 2.7.b) de l’annex 1, que queda redactat com segueix:

“b) Mesures de reconversió:

Transformació de vas a emparrat, que inclou la poda de transformació i la recollida de restes i que es complementarà amb l’acció d’emparrat.

Emparrat, bé sobre planta no formada, bé sobre plantes formades en vas per a les quals es sol·licita també l’acció de transformació de vas a emparrat.

Reempelt.”.

 

Article 2

Modificació de l’annex 2 de l’Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener

2.1 S’afegeix un paràgraf següent al final de l’apartat 3.2 de l’annex 2 amb la redacció següent:

“No es finançarà l’acció de transformació de vas a emparrat si no va acompanyada de l’acció d’emparrat. Tampoc es finançarà si s’executa sobre plantes de menys de cinc anys.”.

2.2 S’afegeix un paràgraf abans de l’últim paràgraf de l’apartat 3.4 de l’annex 2 amb la redacció següent:

“Les accions de despedregament i anivellació del terreny executades amb mitjans propis només es poden subvencionar si es disposa dels mitjans adequats per dur a terme aquestes actuacions.”.

2.3 S’afegeix un nou apartat 13 a l’annex 2 amb la redacció següent:

“–13 Comunicació relativa a les bestretes

Per a les bestretes concedides en aplicació de la present Ordre, les persones beneficiàries hauran de comunicar cada any al DAAM, abans del 31 d’octubre, una declaració de despeses que justifiqui per a cada mesura l’ús de les bestretes fins al 15 d’octubre i la confirmació, per a cada mesura, del saldo restant de les bestretes no utilitzat en data 15 d’octubre.”.

 

Article 3

Modificació de l’annex 3 de l’Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener

Es modifica l’annex 3, que queda redactat com segueix:

“Annex 3

Relació d’accions que pot abastar el règim de reestructuració i/o reconversió de la vinya. Costos màxims subvencionables.

a) Mòduls de les accions en cas de contractació externa:

Arrencada: 430,00 euros/ha.

Plantació:

Preparació del sòl: 1.400,00 euros/ha.

Planta i plantació (unitat): 1,69 euros/planta.

Emparrat: 3.400,00 euros/ha.

Transformació de vas a emparrat: 600,00 euros/ha.

Desinfecció del terreny: 2.000,00 euros/ha.

Despedregat: 400,00 euros/ha.

Anivellació del terreny: 800,00 euros/ha.

Abancalament: 19.000,00 euros/ha.

Abancalament amb murs de pedra en pendents superiors al 30%: 30.000,00 euros/ha.

Protecció de planta jove: 0,5 euros/unitat.

Reempelt: 0,9 euros/planta.

b) Mòduls en cas d’accions realitzades amb mitjans propis:

Arrencada: 370,00 euros/ha.

Plantació:

Preparació del sòl, execució: 1.190,00 euros/ha.

Planter: 1,28 euros/planta.

Plantació: 0,35 euros/planta.

Material per a emparrat: 2.500,00 euros/ha.

Instal·lació d’emparrat: 820,00 euros/ha.

Formació dels ceps en transformació de vas a emparrat: 510,00 euros/ha.

Despedregat: 340,00 euros/ha.

Anivellació del terreny: 680,00 euros/ha.

Elements de protecció de planta jove: 0,37 euros/unitat.

Col·locació de protecció de planta jove: 0,11 euros/unitat.

Reempelt: 0,77 euros/planta.”.Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.


Barcelona, 21 de març de 2014


Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural