Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 65/2014, de 13 de maig, del Consell Nacional de les Dones de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Benestar Social i Família

  • Núm. del document 065/2014

  • Data del document 13/05/2014

  • Data de publicació 15/05/2014

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6623

Afectacions
TEXT PUBLICAT

L’article 153 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de polítiques de gènere, d’acord amb allò que estableix l’Estat en exercici de la competència que li atribueix l’article 149.1.1 de la Constitució.

La Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l’Institut Català de la Dona, va crear el Consell Nacional de les Dones de Catalunya com a òrgan consultiu d’aquest Institut i va establir que els criteris de constitució del Consell i les formes de participar-hi es determinen per reglament.

Mitjançant el Decret 92/1998, de 31 de març, pel qual es modifica l’estructura orgànica de l’Institut Català de la Dona, es va establir l’ordenació jurídica del Consell Nacional de Dones de Catalunya com a òrgan consultiu de l'Institut Català de les Dones que reuneix les representacions de les entitats que treballen específicament en activitats a favor de la igualtat d'oportunitats per a les dones.

L’any 2004, mitjançant el Decret 460/2004, de 28 de desembre, del Consell Nacional de Dones de Catalunya i de creació de les Assemblees Territorials de Dones de Catalunya, es va materialitzar la nova regulació del Consell destinada a fomentar un funcionament més operatiu d’aquest òrgan, i va derogar parcialment el Decret 92/1998, de 31 de març, anteriorment citat. D’altra banda, mitjançant el Decret 460/2004 es van crear les assemblees territorials de Dones de Catalunya amb l’objectiu d’adequar les competències, l'organització i el funcionament del Consell Nacional de Dones de Catalunya per tal de fer-lo molt més ampli, més participatiu i més plural, i donar així cabuda a la màxima representació de la diversitat del moviment associatiu de dones de Catalunya i, alhora, afavorir la descentralització territorial.

Durant els darrers anys, el teixit associatiu femení ha experimentat un increment important tant en el volum d’activitats com en la presència a la vida socioeconòmica del país. A través del Consell, les entitats de dones esdevenen interlocutores per a l’anàlisi de l’impacte diferencial de gènere de totes les polítiques que fa el Govern, per tal que les dimensions de gènere siguin presents en tots els temes de desenvolupament humà, polític i social, amb àrees prioritàries com la violència masclista, el lideratge, la participació, la pau i la seguretat, la salut o l’apoderament econòmic.

Catalunya té un moviment associatiu de dones fort, plural i divers, que ha proporcionat a les dones uns espais de participació on expressar les seves inquietuds i on trobar mecanismes per canalitzar les seves necessitats. Ara, el Govern té el compromís ferm de continuar afavorint la participació de les entitats de dones i de les entitats que treballen a favor de la igualtat efectiva de dones i homes en les decisions públiques que es prenen en tots els àmbits, ja que aporten maneres de pensar i de fer noves, i això les converteix en un actiu fonamental per reactivar l’economia del país. A més, els representants territorials de l’Institut Català de les Dones han de dinamitzar l’associacionisme femení i donar suport a les entitats de dones de tot el territori, en compliment del mandat que recull l’Estatut d’autonomia de Catalunya sobre la promoció i la participació dels grups i les associacions de dones en l’elaboració i l’avaluació de les polítiques públiques.

Amb aquests objectius, s’ha posat de manifest la necessitat de dur a terme una sèrie d’adaptacions de l’organització i el funcionament del Consell Nacional de les Dones de Catalunya i de les assemblees territorials de Dones de Catalunya. Aquestes modificacions afecten principalment el títol I del Decret 460/2004, de 28 de desembre. Per això, amb l’objecte de facilitar el coneixement i la localització del dret aplicable, s’aprova íntegrament un nou decret, amb totes les modificacions incloses, i es deroga el Decret 460/2004, de 28 de desembre.

Aquest Decret recull els principis rectors d’actuació del Consell en el marc del dret dels ciutadans a una bona administració que imposa la normativa vigent. Per garantir la participació ciutadana, preveu la possibilitat d’assistir en qualitat d’oient a les sessions del Ple del Consell, així com la implicació dels homes en l’assoliment de la igualtat efectiva de dones i homes. La Comissió Permanent del Consell passa a denominar-se Comissió de Coordinació i es canvia la seva estructura per tal de fer-la més operativa. Aquest Decret preveu la creació de grups de treball com a òrgans del Consell per garantir-ne l’estabilitat. Finalment, cal assenyalar que no s’estableix cap compensació econòmica per assistir a les sessions del Consell.

A proposta de la consellera de Benestar Social i Família, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb el Govern,

 

Decreto:

 

Capítol I

Consell Nacional de les Dones de Catalunya

 

Article 1

Definició i naturalesa

1.1 El Consell Nacional de les Dones de Catalunya (en endavant CNDC) és l'òrgan col·legiat de participació i consulta de l'Institut Català de les Dones (en endavant ICD) que integra les representacions de les entitats que treballen en programes en favor de la igualtat i la promoció de la dona, així com les diferents entitats de dones del territori català, per a les qüestions vinculades al Pla del Govern en matèria de polítiques de dones en els àmbits polític, social, cultural, econòmic i educatiu.

1.2 Atès el seu caràcter consultiu, el CNDC assessora i orienta a l’ICD i li fa propostes i recomanacions. Les propostes i recomanacions del CNDC no tenen caràcter vinculant.

1.3 L’actuació del CNDC es regeix d’acord amb els principis generals de transparència, publicitat i participació ciutadana.

1.4 El CNDC es regeix per les disposicions d’aquest Decret i pel que estableix la normativa vigent en matèria d’òrgans col·legiats.

 

Article 2

Entitats membres del Consell

2.1 Poden ser membres del CNDC les entitats que preveu l’article 1.1 que, en tot cas, han de complir les condicions següents:

a) Estar formalment constituïdes, d'acord amb els requisits que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, o altra legislació especial que sigui aplicable per a determinades entitats.

b) No tenir ànim de lucre.

c) Les seves finalitats no han de contradir els objectius que es desprenen d'aquest Decret.

2.2 Les seccions, les vocalies o els grups de dones d'entitats professionals, empresarials, veïnals, acadèmiques, sindicals, polítiques, culturals, educatives i esportives, amb òrgans de decisió propis, han de figurar com a seccions en els estatuts de les entitats respectives o presentar un certificat de reconeixement d’aquesta secció per part de l’entitat.

2.3 Quan algun representant en el CNDC cessa del seu càrrec o lloc a l’entitat que representa, cessa del càrrec que exerceix en els òrgans del CNDC. En aquest cas, l’entitat a la qual representa pot proposar una altra persona perquè la substitueixi i comunicar-ho a la Secretaria del CNDC en el termini màxim de quinze dies a partir de la nova designació. De la mateixa manera s’ha de procedir en cas de mort, malaltia, absència o dimissió d’un representant del CNDC.

2.4 Si l’entitat vol canviar el seu representant davant del Consell, ho ha de comunicar per escrit a la Secretaria del CNDC, amb la designació de la nova representació, mitjançant el formulari que s’ha de facilitar a les dependències de l’Institut Català de les Dones o a través de la seva pàgina web.

2.5 La condició de membre del Consell es perd per les causes següents:

a) Per renúncia.

b) Per dissolució de l’entitat.

c) Per condemna amb sentència judicial ferma o sanció administrativa ferma per faltes greus o molt greus.

d) Per modificació de les finalitats de l'associació o l’entitat quan deixen de desenvolupar les activitats relacionades amb els drets i els interessos de les dones i la igualtat de dones i homes.

e) Quan l’entitat actua en representació del CNDC sense el coneixement i el consentiment explícit dels òrgans del CNDC.

En els supòsits de les lletres a, b, c i d d’aquest apartat, l'entitat ho ha de notificar a la Secretaria del CNDC amb un escrit de cessament o renúncia de la condició de membre, en un termini màxim de 15 dies. La Presidència del Consell n'ha d’informar el Ple i la Comissió de Coordinació.

2.6 Les sol·licituds per ser membre del CNDC s’han de presentar mitjançant el formulari que s’ha de facilitar a les dependències de l’ICD o a través de la pàgina web d’aquest Institut. La incorporació de noves entitats o grups al Ple és automàtica si compleixen els requisits que esmenta l’article 2.1, amb l’aprovació prèvia de la Comissió de Coordinació i la ratificació posterior del Ple. L’acord de no incorporar noves entitats o grups l’ha de motivar l’òrgan que l’emet.

 

Article 3

Funcions i àmbits d’actuació

3.1 Són funcions del CNDC:

a) Promoure la participació i l'associacionisme de les dones i incentivar el treball en xarxa.

b) Ser consultat amb relació als objectius del Pla del Govern en matèria de polítiques de dones, valorar-ne el grau d'implementació i participar en l'avaluació de les seves intervencions.

c) Fer noves propostes a l’ICD sobre qüestions que afecten els col·lectius femenins i la igualtat efectiva de dones i homes.

d) Proposar la realització d'activitats, jornades i campanyes que facin visibles les aportacions de les dones a la societat i promoguin canvis per tal de reconèixer l'especificitat de la participació femenina en els àmbits polític, social, cultural, econòmic i educatiu, i que tinguin per objectiu aconseguir, des de la perspectiva de les dones, avenços socials en qualsevol sentit.

e) Proposar els procediments adequats per participar activament en fòrums i debats que tinguin com a objectiu polítiques de dones o d'interès especial per a les dones.

f) Vetllar per incrementar la participació de les dones en els òrgans de govern i processos de presa de decisió, tant en l'àmbit públic com en el privat.

g) Emetre informes sobre temes d’interès per a les dones en els àmbits polític, social, cultural, econòmic o educatiu i que contribueixen a la sensibilització social dels drets de les dones, per iniciativa pròpia del Consell o a instància de l’ICD o d’altres organismes.

3.2 Els camps d'actuació del CNDC són aquells que tenen relació directa o indirecta amb el reconeixement del paper social i la qualitat de vida de les dones i la igualtat efectiva de dones i homes. Així doncs, l'actuació del CNDC és integral i assumeix aspectes relacionats amb els àmbits polític, social, cultural, econòmic i educatiu.

 

Article 4

Composició i funcionament

4.1 El CNDC està integrat per:

La Presidència.

La Vicepresidència primera.

La Vicepresidència segona.

El Ple.

La Comissió de Coordinació.

Els grups de treball.

Les assemblees territorials de Dones de Catalunya.

La secretaria.

4.2 L’assistència a les sessions del CNDC no genera dret a percebre dietes ni indemnitzacions als seus membres.

4.3 El funcionament dels òrgans del Consell, les comunicacions i la documentació corresponents poden tenir lloc de manera presencial, a distància o mixta, i mitjançant qualsevol suport, preferentment per mitjans electrònics, de conformitat amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

4.4 L’ICD, mitjançant l’estructura pròpia, garanteix els mitjans humans i materials necessaris per al funcionament adequat del Consell.

 

Article 5

Presidència, vicepresidències i secretaria

5.1 La persona titular de la Presidència de l'ICD presideix el CNDC.

5.2 La persona titular de la Presidència del CNDC exerceix les funcions que li corresponen d’acord amb la normativa reguladora dels òrgans col·legiats i, en particular, les següents:

a) Exercir la màxima representació institucional del CNDC en les relacions que aquest òrgan manté amb el Govern, amb el Parlament de Catalunya, amb altres organismes públics i privats i amb la ciutadania. La Presidència pot delegar aquesta funció a qualsevol membre del Ple que consideri convenient, amb el consens de la Comissió de Coordinació.

b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Ple i de la Comissió de Coordinació.

c) Exercir, si escau, el vot de qualitat en la presa de decisions del Ple i de la Comissió de Coordinació.

d) Designar, d’entre els membres del Ple, els representants del CNDC a altres òrgans col·legiats, a proposta de la Comissió de Coordinació i amb la ratificació posterior del Ple.

5.3 La Vicepresidència primera correspon a la persona titular de la Direcció Executiva de l’ICD i substitueix la Presidència en cas d’absència, vacant o malaltia.

La Vicepresidència segona correspon a una persona proposada pel Ple per un període de dos anys prorrogable a quatre, la qual ha de pertànyer a una de les entitats membres del CNDC. Ambdues vicepresidències assisteixen la Presidència i hi col·laboren.

5.4 Exerceix la Secretaria del CNDC una persona adscrita a l'ICD, amb veu però sense vot, designada per la Presidència. La persona titular de la Secretaria duu a terme les funcions que li corresponen d’acord amb la normativa reguladora dels òrgans col·legiats. Aquesta Secretaria exerceix les seves funcions, al mateix temps, al Ple i a la Comissió de Coordinació. Les funcions de secretaria no poden suposar la creació ni l’ocupació de cap nou lloc de treball.

 

Article 6

El Ple

El Ple és l'òrgan de màxima representació del CNDC i l’integren:

a) Les persones titulars de la Presidència i les vicepresidències del CNDC.

b) Un persona de cadascuna de les entitats membres del CNDC.

c) Una representació de cada ATDC.

d) Les persones coordinadores territorials de l’ICD.

e) Un màxim de quatre membres del personal adscrit a l’ICD, amb veu però sense vot.

f) La persona titular de la Secretaria.

 

Article 7

Funcions del Ple

Les funcions del Ple són les següents:

a) Desenvolupar les funcions que estableix l'article 3 d'aquest Decret.

b) Ratificar l’admissió de noves entitats al CNDC.

c) Ratificar, amb l’aprovació prèvia de la Comissió de Coordinació, la separació de les entitats que incompleixen alguna de les condicions que estableix aquest Decret per formar part del Ple.

d) Proposar i ratificar la creació dels grups de treball.

e) Aprovar, si escau, el reglament de funcionament del CNDC, que ha de regular tot el que no preveu aquest Decret.

 

Article 8

Funcionament del Ple

8.1 El Ple del Consell es reuneix en sessió ordinària una vegada a l’any i en sessió extraordinària sempre que el convoqui la Presidència, a iniciativa pròpia o a petició d’almenys un terç del nombre legal de membres, a fi de tractar un assumpte determinat per raó d’urgència.

8.2 El Ple del CNDC queda vàlidament constituït quan hi assisteixen, en primera convocatòria, les persones titulars de la Presidència i la Secretaria, o qui en cada cas les substitueix, i un terç del nombre de membres. En segona convocatòria, quan hi assisteixen la Presidència i la Secretaria, o qui en cada cas les substitueix, i independentment el nombre d’assistents sempre que no sigui inferior a una quinzena part del nombre de membres.

8.3 Els membres del Ple poden encomanar la seva representació en favor d’una persona suplent o bé d’un altre membre del Ple. En ambdós casos, cal notificar-ho per escrit a la Secretaria del CNDC, amb una antelació mínima de 48 hores abans de la sessió, i indicar el nom de qui substitueix o de l’entitat en la qual es deleguen la representació i el vot.

8.4 Les sessions del Ple del CNDC s'han de convocar acompanyades de l'ordre del dia corresponent, amb una antelació mínima de set dies naturals, excepte les extraordinàries, que s’han de convocar almenys dos dies naturals abans de la seva realització.

8.5 A les reunions del Ple pot assistir-hi una representació per entitat, amb dret de veu i vot. És permesa l’assistència en qualitat d’oient.

8.6 Per tractar temes concrets, la Presidència pot convocar altres persones, a iniciativa pròpia o a petició d’almenys un terç del nombre legal de membres del Ple, que tenen la consideració de convidats, amb veu però sense vot.

8.7 Els acords del Ple s’adopten per majoria simple de vots. A cada membre del Ple li correspon un vot. En cas d’empat, la Presidència té vot de qualitat. Per decisió de la Presidència o a petició de qualsevol altre membre del Ple el vot pot ser secret.

 

Article 9

La Comissió de Coordinació

9.1 La Comissió de Coordinació la presideix la persona titular de la Presidència del CNDC, a qui correspon exercir de portaveu de la Comissió. En cas d'absència, vacant o malaltia assumeix la Presidència de la Comissió de Coordinació la persona titular de la Vicepresidència primera del CNDC.

9.2 La Comissió de Coordinació està integrada per:

a) Les persones titulars de la Presidència i les vicepresidències del CNDC.

b) Les vocalies.

9.3 Les vocalies són les següents:

a) Les persones representants de les ATDC.

b) Les persones coordinadores dels grups de treball.

9.4 La Comissió de Coordinació es reuneix en sessió ordinària dues vegades a l’any, i en sessió extraordinària a proposta de la Presidència o d’un terç dels membres.

9.5 Per a la constitució vàlida de la Comissió de Coordinació, cal la presència de la Presidència, o qui la substitueixi, i un mínim d’un terç de les vocalies que s’especifiquen a l’apartat 3 d’aquest article. A la Comissió de Coordinació no hi ha ni representació ni vot delegat.

 

Article 10

Funcions de la Comissió de Coordinació

10.1 Les funcions de la Comissió de Coordinació són les següents:

a) Impulsar l’actuació del CNDC d’acord amb les directrius estratègiques que fixi el Ple i d’acord amb els criteris que determini el Pla de Govern en matèria de polítiques de dones.

b) Impulsar i coordinar els mecanismes que possibilitin assolir les funcions que té encomanades el CNDC.

c) Proposar, d’entre els membres del Ple, la representació del CNDC als diferents òrgans de participació de l’Administració de la Generalitat als quals és convocat a participar.

d) Aprovar inicialment l'admissió de les noves entitats al CNDC per tal que el Ple del CNDC les ratifiqui.

e) Proposar i aprovar la creació dels grups de treball.

f) Informar el Ple del CNDC de les actuacions realitzades en els grups de treball i donar curs als seus requeriments.

g) Redactar, si escau, la proposta del reglament de funcionament propi i elevar-la al Ple perquè l’aprovi.

h) Qualsevol altra funció que li delegui el Ple del CNDC.

10.2 Els acords de la Comissió de Coordinació s’adopten per majoria simple de vots. En cas d’empat, la Presidència té vot de qualitat.

10.3 La Comissió de Coordinació ha d’informar el Ple sobre els acords adoptats.

 

Article 11

Els grups de treball

11.1 Per aprofundir en temes específics sobre les polítiques de dones es preveu en el si del CNDC la creació d’un màxim de deu grups de treball.

11.2 Els grups de treball es creen a proposta del Ple, de la Comissió de Coordinació o de la Presidència del CNDC, amb l’aprovació posterior de la Comissió de Coordinació i ratificació del Ple.

 

Article 12

Funcionament dels grups de treball

12.1 La Presidència del CNDC nomena la persona coordinadora de cada grup de treball, a proposta del propi grup d’entre els seus integrants, que en tot cas ha de pertànyer a una entitat membre del Ple.

12.2 Formen part del grup de treball els membres del Ple que manifestin la seva voluntat de participar-hi, amb un mínim de cinc. Els grups poden convidar experts vinculats a l’objecte de l’anàlisi.

12.3 És funció genèrica del grup de treball auxiliar el Ple i la Comissió de Coordinació en el compliment de les seves funcions i elaborar estudis, dictàmens, plans o propostes d’actuació específics en relació amb les polítiques de dones.

12.4 Correspon a la persona coordinadora convocar el seu grup de treball tantes vegades com ho consideri convenient, estendre les actes de les reunions i informar periòdicament la Comissió de Coordinació i el Ple sobre les seves activitats i els acords adoptats.

12.5 Els grups de treball s’extingeixen per acord dels membres un cop finalitzat l’objecte de l’estudi pel qual va ser creat o per acord del Ple.

12.6 Els membres dels grups de treball no perceben cap retribució.

 

Capítol II

Assemblees territorials de Dones de Catalunya

 

Article 13

Definició i àmbit territorial

13.1 Les assemblees territorials de Dones de Catalunya (en endavant ATDC) són òrgans participatius i consultius del CNDC.

13.2 L'àmbit territorial de les ATDC es correspon amb l'àmbit territorial de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.

 

Article 14

Objectius de les ATDC

Els objectius de les ATDC són impulsar i coordinar les polítiques de dones i per a les dones, així com el foment de la igualtat efectiva de dones i homes, en el seu àmbit territorial.

 

Article 15

Composició de les ATDC

En les ATDC s'integren els representants de les entitats que preveu l’article 1.1, i que compleixen els requisits que estableix l’article 2.1 d’aquest Decret, de cadascun dels àmbits territorials de Catalunya. A més, es poden incorporar altres persones físiques que no representen cap entitat, amb veu però sense vot.

 

Article 16

Funcionament de les ATDC

16.1 Cada ATDC nomena, d’entre els seus membres, una persona representant que forma part de la Comissió de Coordinació i del Ple del CNDC. Aquest nomenament es renova anualment.

16.2 Les persones coordinadores territorials de l'ICD exerceixen les funcions de dinamització, suport i secretaria tècnica de les ATDC.

16.3 Cada ATDC es reuneix com a mínim una vegada a l’any. Els acords es prenen per majoria simple de vots i el representant de cada assemblea és la persona que s’encarrega de transmetre’ls a la Comissió de Coordinació i a la Secretaria del CNDC.

16.4 Les ATDC poden establir reglaments interns per regular la seva estructura, organització i funcionament.

 

Article 17

Funcions de les ATDC

Per acomplir els seus objectius, les ATDC desenvolupen les funcions següents:

a) Incentivar el treball en xarxa de les diferents iniciatives sorgides en cada àmbit territorial.

b) Participar en els debats, les campanyes, les consultes i altres actuacions de caràcter similar, que es produeixen en el si del CNDC.

c) Canalitzar les propostes, les demandes i les necessitats de les dones del territori cap a la Comissió de Coordinació del CNDC.

d) Exercir totes les altres funcions que encomani el CNDC en relació amb qüestions d'interès per a les dones de cada territori de Catalunya.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 460/2004, de 28 de desembre, del Consell Nacional de Dones de Catalunya i de creació de les Assemblees Territorials de Dones de Catalunya.

 

Barcelona, 13 de maig de 2014

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Neus Munté i Fernàndez

Consellera de Benestar Social i Família