Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE AAM/361/2014, de 3 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal i es convoquen els corresponents al període 2014-2015.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  • Núm. del document AAM/0361/2014

  • Data del document 03/12/2014

  • Data de publicació 18/12/2014

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6773

19/12/2014 -
TEXT PUBLICAT

Les explotacions agràries dedicades a la producció primària de productes agrícoles i les persones que es dediquen a l’agricultura i que constitueixen la major part de les petites i mitjanes empreses de les zones rurals de Catalunya tenen una funció decisiva en la creació de treball, d’estabilitat social i dinamisme econòmic. Amb relació a la gestió de la informació i en les seves decisions en l’àmbit de la sanitat vegetal, les empreses esmentades han de prendre decisions sobre els processos de producció i necessiten suport en l’accés a la informació, especialment en les millores de les tècniques de treball i en les noves tecnologies.

El treball especialitzat en matèria de sanitat vegetal requereix una elevada preparació, disponible solament amb personal tècnic altament qualificat, degudament format i, si és possible, amb experiència, la qual cosa suposa una dificultat de gestió directa d’aquest treball per una explotació. A més de l’alta especialització, la situació constantment canviant de l’evolució dels organismes nocius dels vegetals implica la necessitat d’un suport de personal tècnic en constant formació i permanent actualització del seu coneixement, adaptat a la realitat dels conreus i a les condicions agroclimàtiques de cada zona.

D’altra banda, la gestió de la lluita contra algunes plagues sovint no es pot limitar a la dimensió de l’explotació individual i necessita un plantejament col·lectiu i una visió conjunta en el territori. Les plagues de quarantena i les declarades d’utilitat pública per les administracions públiques tenen aquestes característiques.

Les agrupacions de defensa vegetal (en endavant, ADV) han estat des del seu inici una eina molt important en la lluita contra les plagues i malalties comunes dels vegetals però també han suposat un suport molt important per a la lluita contra organismes nocius dels vegetals per als quals s’han establert mesures obligatòries de prevenció i lluita. També, en el cas de les ADV constituïdes per agricultors que estan inscrits en el Registre oficial de proveïdors de material vegetal, per tal d’evitar el risc d’introducció i difusió a Catalunya de plagues o malalties de quarantena amb el material vegetal, fet que evita els costos de control i eradicació posteriors, que poden ser econòmicament molt costosos.

Totes aquestes agrupacions col·laboren amb l’Administració en activitats de prevenció, control i eradicació de plagues, malalties i males herbes dels vegetals de les quals existeixen disposicions nacionals o de la Unió Europea, de caràcter legal, reglamentari o administratiu. Aquesta gestió i col·laboració amb els organismes públics des de la iniciativa privada ha estat molt ben valorada per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i objecte de promoció des dels seus inicis.

L’Ordre d’11 d’abril de 1983, del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, regula les agrupacions de defensa vegetal amb l’objectiu de col·laborar amb l’Administració per lluitar de manera col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals. Això es tradueix, de fet, en una regulació del treball tècnic en l’àmbit de la sanitat vegetal des del sector privat i a iniciativa de les persones agricultores. L’Ordre esmentada no posa cap obstacle perquè, per qualsevol iniciativa privada, i amb la fixació d’uns mínims requisits de dimensionament, es pugui crear una agrupació de defensa vegetal en qualsevol zona, o per a qualsevol conreu. Això vol dir que les explotacions poden crear una agrupació de defensa vegetal en qualsevol lloc del territori de Catalunya en qualsevol moment i sense cap tipus de discriminació.

La Gestió integrada de plagues (en endavant, GIP) constitueix una eina d’aplicació obligatòria per als agricultors que requereix sistemes d’assessorament eficaços per tal de complir amb els requisits sobre la utilització de productes fitosanitaris definits pels estats membres de la Unió Europea per a l’aplicació de l’article 55 del Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris i pel qual es deroguen les directives 79/117/CEE i 91/414/CEE del Consell i, en particular, el compliment dels principis generals de la Gestió integrada de plagues previstos a l’article 14 de la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, per la qual s’estableix el marc d’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides. En aquest sentit, les agrupacions de defensa vegetal col·laboren activament per a la implementació del sistema de GIP.

En el marc del Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica 2012-2014 i la continuïtat d’aquest programa en el període 2015-2020 de la Generalitat de Catalunya, es fa palès que el sistema d’assessorament en agricultura ecològica encara és deficient i presenta moltes mancances. Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es constata que les ADV constituïdes per agricultors que apliquen aquest sistema de producció encara són massa petites i febles per sostenir-se amb els seus propis recursos i això en compromet la continuïtat. Dins d’aquest programa de foment s’inclou una línia de treball orientada a millorar l’assessorament dels productors ecològics, que es concreta en aquesta Ordre mitjançant l’establiment d’incentius econòmics específics per aconseguir el reforçament de l’actuació de les ADV que treballen amb els productors ecològics.

Els ajuts en matèria de sanitat vegetal regulats en aquesta Ordre hauran d’estar a disposició de totes les persones que compleixin la condició de beneficiàries en l’àmbit d’actuació, es concediran en espècie mitjançant serveis subvencionables i els prestaran les agrupacions de productors constituïdes com a agrupacions de defensa vegetal, l’afiliació a les quals no serà mai condició per tenir accés al servei subvencionat.

En el context d’aquesta Ordre, cal entendre que perquè els beneficiaris puguin rebre els serveis subvencionats en espècie cal que hi hagi organitzacions, les agrupacions de defensa vegetal, que estiguin fent un treball ben planificat de presa de dades, gestió posterior i assessorament en GIP. Sense la planificació esmentada no es podran donar les recomanacions i els avisos a demanda dels beneficiaris, sota la base de criteris tècnics establerts prèviament.

Per assegurar la màxima transparència de les mesures adoptades i un seguiment efectiu, d’acord amb el marc jurídic actual, s’ha optat per sotmetre els ajuts d’aquesta Ordre a l’article 22.3.e), relatiu als ajuts per serveis d’assessorament, del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinats ajuts en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. D’acord amb l’article 9 del Reglament esmentat, les bases reguladores de la present convocatòria han estat comunicades a la Comissió Europea.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal mitjançant un ajut econòmic, d’acord amb l’article 92 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,


Ordeno:


Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal que es publiquen a l’annex 1, així com les actuacions d’assessorament tècnic esmentades a l’annex 2 i les actuacions de seguiment en comú de les plagues, les malalties i les males herbes prioritàries per al DAAM detallades a l’annex 3 (en endavant, actuacions prioritàries).


Article 2

2.1 Convocar, per al període 2014-2015, els ajuts destinats al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal, d’acord amb les bases reguladores aprovades a l’article 1 precedent.

2.2 El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes, que computa des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

2.3 Els ajuts d’aquesta Ordre, per a aquesta convocatòria amb naturalesa de crèdit plurianual, aniran a càrrec de la partida pressupostària AG03 D/482000100/6111 dels pressupostos del DAAM per a l’any 2016, dotada amb un import d'1.800.000,00 euros. La concessió resta condicionada a la identificació d’aquest règim d’ajuts i la seva publicació a la pàgina web de la Comissió Europea.

2.4 L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és el Servei de Sanitat Vegetal.

2.5 L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia. A aquests efectes es nomena una Comissió de valoració, que serà l’òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d’ajuts, formada pel subdirector o la subdirectora general d’Agricultura, i els/les caps dels serveis de Sanitat Vegetal i d’Ordenació Agrícola.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de sis mesos a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució del director o la directora general d’Agricultura i Ramaderia, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es podrà interposar en el termini de tres mesos comptat a partir de la data en què s’exhaureixi el termini per resoldre i notificar, tal com s’estableix a l’apartat anterior.

2.8 Els ajuts concedits es faran públics a la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.Disposició addicional

Aquests ajuts tenen naturalesa d’ajut d’Estat, per la qual cosa la Comissió Europea pot emetre una decisió per la qual tant les bases reguladores i la convocatòria, com les resolucions de concessió, es podran veure modificades, si escau, per adaptar-se als termes del pronunciament esmentat.Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.


Barcelona, 3 de desembre de 2014


Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalAnnex 1

Bases reguladores


–1 Objecte dels ajuts

L’objecte dels ajuts d’aquesta Ordre són els serveis en matèria de sanitat vegetal adreçats a la prevenció i millora de la lluita contra els agents nocius dels vegetals, que incloguin:

a) Les actuacions d’assessorament tècnic detallades a l’annex 2.

b) Les actuacions prioritàries de seguiment en comú detallades a l’annex 3.

Aquestes actuacions han d’estar emmarcades en els objectius de la GIP que desplega la Directiva 2009/128/CE, en què s’estableix el marc de l’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.

 

–2 Persones beneficiàries de l’ajut

2.1 Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, comunitats d’explotacions agrícoles de Catalunya.

2.2 La persona beneficiària ha de sol·licitar la prestació dels serveis objecte d’aquests ajuts a l’agrupació de defensa vegetal (en endavant, ADV) del seu àmbit territorial.

2.3 Per tal que la persona beneficiària pugui accedir a les actuacions objecte de l’ajut, no cal que sigui associada de l’ADV de la qual sol·licita els serveis.

 

–3 Entitats sol·licitants i perceptores de l’ajut

3.1 Són entitats sol·licitants i perceptores de l'ajut les ADV reconegudes oficialment d’acord amb el que estableix l’Ordre del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca d’11 d’abril de 1983, per la qual es regulen les agrupacions de defensa vegetal (DOGC núm. 341, d’1.7.1983).

3.2 Per tal de dur a terme les actuacions definides a l’apartat 1 d’aquestes bases, l’ADV ha de tenir contractades o ha de contractar personal tècnic titulat reconegut com a persones assessores en Gestió integrada de plagues. Excepcionalment, de forma transitòria i justificada també es podrà contractar personal tècnic que estigui en procés de reconeixement com a assessor en GIP durant el període d’execució de les actuacions i que pugui acreditar-se durant el període o al final.

3.3 El contracte signat entre l’ADV i la persona tècnica ha de ser a temps complet amb una durada mínima de sis mesos o bé el seu equivalent en hores durant el període especificat per a les actuacions de l’any de la convocatòria.

En el cas excepcional de cultius, superfícies o situacions que no justifiquin aquesta dedicació de la persona tècnica, es podrà acceptar la contractació amb una durada menor per un mínim de tres mesos a temps complet o el seu equivalent en hores. Aquesta excepcionalitat serà reconeguda expressament mitjançant informe preceptiu del Servei de Sanitat Vegetal.

En cas que es contracti una segona persona tècnica o més, s’aplicaran les limitacions anteriors i s’exigirà que la contractació de la primera persona tècnica o anteriors sigui a temps complet durant el període especificat per a les actuacions de l’any de la convocatòria. També s’exigirà que, a efectes d’aquesta Ordre, per poder sol·licitar l’ajut per més d’una persona tècnica, la superfície de l’ADV sigui proporcional al nombre de persones tècniques contractades; per a aquest càlcul es prendran com a referencia els límits mínims de superfícies de cultius establerts per a la creació d’una ADV en la normativa.

En cas que l’ADV participi en campanyes de prevenció i lluita contra els organismes nocius de l’annex 3 d’aquesta Ordre, per les seves especials característiques, es podrà admetre la contractació de personal tècnic per al seguiment de danys i de poblacions mitjançant la contractació de serveis amb l’autorització prèvia del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Aquesta actuació es presentarà separadament respecte de les altres actuacions específiques.

3.4 L’ADV ha de dur a terme les actuacions definides a l’apartat 1 d’aquestes bases i per les quals sol·licita l’ajut, respecte a totes les persones beneficiàries sol·licitants dels seus serveis.

3.5 L’ADV pot rebutjar la sol·licitud de la prestació de serveis per part del titular d’una explotació agrària quan aquesta sol·licitud faci referència a actuacions no incloses en l’àmbit d’actuació definit als estatuts de l’ADV o bé quan tècnicament i/o logísticament no es pugui dur a terme.

 

–4 Requisits i incompatibilitats de les persones beneficiàries i de les entitats sol·licitants i perceptores dels ajuts

4.1 Les persones beneficiàries i les entitats sol·licitants i perceptores de l’ajut han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i si s'escau, han de complir les obligacions següents:

a) Presentar declaració sobre si s’han demanat i/o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada.

b) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

c) Estar donat d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques en aquell supòsit en què sigui obligatori.

d) Estar inscrites en el Registre corresponent.

e) Complir amb la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

f) En el supòsit que l’empresa tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, preveure, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball.

g) Fer constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que contenen el text que ha de figurar a l’interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen, d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

h) En cas de fundacions i associacions, haver adaptat els seus Estatuts a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

i) En cas de fundacions, haver presentat els comptes anuals davant el Protectorat.

4.2 Els ajuts establerts en aquesta Ordre són compatibles amb altres ajuts concedits per a les mateixes finalitats sempre que es compleixin els requisits que preveu l’article 8 del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinats ajuts en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, i per tant, es poden acumular a qualsevol ajut estatal, sempre que l’esmentat ajut es refereixi a costos subvencionables identificables diferents, o bé qualsevol altre ajut estatal amb relació als mateixos costos subvencionables, parcialment o totalment solapats, únicament si tal acumulació no supera la intensitat de l’ajut o import d’ajut més elevat aplicable al dit ajut en virtut d’aquest Reglament.

 

–5 Tipus i quantia dels ajuts

5.1 L’ajut té caràcter de subvenció en espècie a la persona beneficiària mitjançant la prestació de serveis per part de les agrupacions de defensa vegetal.

L’ADV ha de prestar serveis d’assessorament a la persona beneficiària en relació amb les actuacions que preveu l’annex 2 d’aquesta Ordre.

5.2 L’import de l’ajut per a les actuacions detallades a l’annex 2 d’aquesta Ordre no pot superar la quantitat corresponent al 50% dels honoraris de la persona tècnica contractada dedicada a les actuacions d’assessorament tècnic segons els criteris següents:

a) Una base de fins a 7.000,00 euros per persona tècnica contractada, per a les ADV que col·laborin en actuacions d’assessorament tècnic recollides als apartats a), b), c), d), e) i f) de l’annex 2 degudament justificades en hores de treball.

b) Un complement de fins a 4.000,00 euros per persona tècnica contractada per a les ADV que col·laborin en la gestió de xarxes de vigilància d’organismes nocius de quarantena recollits a l’annex 3 i de plagues comunes que estableixi el Servei de Sanitat Vegetal.

c) Un complement de fins al 50% dels honoraris de la persona tècnica contractada, per a les ADV que col·laborin en el desenvolupament d’assaigs, experiments i actuacions de seguiment en comú recollits a l’apartat g) de l’annex 2 degudament justificades en hores de treball. La valoració de les hores de treball de la persona tècnica contractada serà, com a màxim, de 22,00 euros per cada hora pressupostada.

d) Un complement de fins a 1.000,00 euros per entitat per les ADV que col·laborin en el desenvolupament d’actuacions en comú recollides a l’annex 3 d’aquesta Ordre.

e) Un complement de fins a 2.000,00 euros per entitat per a les ADV que assessorin sobre la implementació en camp de les guies oficials de cultius o grups de cultius per a la gestió integrada de plagues que hagin estat publicades pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Aquest complement només el podran sol·licitar aquelles ADV que no l’hagin certificat en una convocatòria d’ajuts al sector agrícola anterior.

5.3 Els límits percentuals fixats per les actuacions base del punt 5.2.a) anterior es podran modificar quan les ADV treballin en almenys el 10% de la seva superfície en producció ecològica, casos en els quals es podrà arribar fins al 65% dels honoraris.

5.4 Els límits percentuals fixats per a les col·laboracions de seguiment dedicades a foc bacterià i sharka (PPV), incloses en el punt 5.2.b) anterior, es podran modificar fins al 100% dels honoraris justificats per aquest concepte.

5.5 A les ADV amb menys de cinc anys d’antiguitat se’ls destinaran els imports de subvenció que estableix el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per a aquests tipus d’agrupacions, d’acord amb l’Ordre de 17 de novembre de 1989, mitjançant la qual s’estableix un programa de promoció de la lluita integrada contra les plagues dels diferents cultius a través de les agrupacions de tractaments integrats en agricultura (ATRIAS). En cas que aquest ajut sigui inferior al que li correspondria per la prestació base de serveis tècnics, el DAAM el complementarà fins que l’import iguali el que li correspongui per la seva participació en les d’actuacions segons els criteris de l’apartat 5.2 d’aquestes bases.

5.6 En qualsevol cas l’import de l’ajut es limitarà a 1.500,00 euros per assessorament.

5.7 En cap cas se subvencionaran les actuacions d’assessorament de persones tècniques contractades per l’ADV que realitzin actuacions diferents de les definides a l’apartat 1 d’aquestes bases.

5.8 La quantia màxima destinada a aquest ajut i l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar és la que determina l’article 2.3 de l’Ordre.

5.9 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària i d’acord amb els criteris d’atribució i prioritat que estableix l’apartat 10 d’aquestes bases.

5.10 La despesa mínima realitzada i justificada exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció no pot ser inferior al 50 per cent del cost inicialment pressupostat per a cada un dels conceptes respecte dels quals s’ha sol·licitat la subvenció. Altrament l’incompliment d’aquesta despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada per a aquest concepte.

 

–6 Despeses subvencionables

Són despeses subvencionables les actuacions d’assessorament tècnic detallades a l’annex 2 i les actuacions prioritàries de seguiment en comú relacionades en l’annex 3, que es realitzin des la data de presentació de la sol·licitud i fins al 31 de desembre de 2015. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

 

–7 Sol·licituds

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es formalitzaran en un imprès normalitzat que es podrà descarregar des del web https://seu.gencat.cat o obtenir en qualsevol dependència del DAAM. Aquestes sol·licituds s’adreçaran a la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, i es presentaran a les oficines comarcals del DAAM, preferentment, sens perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost dins el termini establert a la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

 

–8 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

8.1 A les sol·licituds, s’hi ha d’adjuntar la documentació que es detalla a continuació:

a) El Pla d’actuació que defineix les línies principals del treball de l’ADV per a l’any de la convocatòria de la sol·licitud d’acord amb les sol·licituds de les persones beneficiàries rebudes, on ha de constar, com a mínim, si escau: el nom del personal tècnic titulat contractat i altres persones contractades d’acord amb l’apartat 3.2 d’aquestes bases reguladores; els treballs habituals de seguiments de plagues; la relació de plagues que seran objecte de seguiment; el nombre de punts i freqüència de les observacions; el nombre d’observacions de seguiment del cultiu o cultius per espècies, varietats i freqüència de les observacions; les metodologies de seguiment per cada plaga, títol, nombre i lloc; el nombre d’observacions de seguiment de dades climàtiques, els paràmetres escollits i la freqüència de les observacions. En cas que hi hagi més d’una persona tècnica contractada en aquest Pla d’actuacions, s’hauran d’especificar les tasques i efectius productius assignats a cada tècnic.

b) El Pla de desenvolupament d’assaigs, experiments i actuacions de seguiment en comú en els quals es participa, amb la definició dels objectius i la metodologia de treball, el pressupost global de l’actuació, el pressupost desglossat de la participació de l’ADV i el pressupost desglossat per a cada actuació.

c) Pla d’implementació de les guies GIP i de la seva adequació a les parcel·les de l’ADV.

d) El Pla de desenvolupament de les actuacions detallades a l’annex 3, en les quals participa l’ADV, amb la definició dels objectius i la metodologia de treball, el pressupost conjunt de la participació de l’ADV en aquestes activitats i el pressupost desglossat per a cada actuació. Per a aquestes activitats es requereix a l’ADV un llistat informatitzat en suport digital, de les parcel·les SIGPAC, fins a la categoria de recinte, afectades per l’ajut de cada una de les actuacions.

e) Relació actualitzada dels efectius productius de l’ADV (nombre de persones sòcies i superfície de cada cultiu per municipis afectats) si hi ha hagut modificacions, tant en format paper com en suport electrònic.

f) Les ADV ecològiques hauran de declarar la relació de socis inscrits en el Registre d’operadors ecològics del CCPAE especificant el número d’inscripció i la superfície dels conreus sobre els quals s’ofereix aquest assessorament.

8.2 L’imprès de sol·licitud inclourà la declaració responsable sobre el compliment dels requisits indicats a la base 4.1 i que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la signatura de la sol·licitud, i faculta l’ens competent per comprovar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

8.3 La presentació de la sol·licitud de l’ajut per part de la persona interessada comportarà l’autorització al DAAM per obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació de l’ajut a emetre per altres administracions o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament l’autorització esmentada, mitjançant l’imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents.

8.4 La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

 

–9 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és el que s’estableix a l’article 2.2 de la convocatòria.

 

–10 Criteris de valoració i prioritats

10.1 En el cas que l’import total de les sol·licituds presentades superi la dotació pressupostària disponible per a aquests ajuts, s’atendran les sol·licituds d’acord amb l’ordre de preferència següent:

a) L’ajut per persona tècnica contractada a què es refereix el punt 5.2.a) d’aquest annex.

b) L’ajut per col·laborar en xarxes de vigilància, indicat a les actuacions del punt 5.2.b).

c) L’ajut per assaigs, experiments i actuacions en comú, indicat al punt 5.2.c).

d) L’ajut per les actuacions prioritàries de lluita contra organismes nocius, indicat al punt 5.2.d).

e) L’ajut per assessorar en la implementació de guies oficials de cultius o grups de cultius per a la gestió integrada de plagues, indicat a les actuacions del punt 5.2.e).

10.2 En el cas que després del període de certificació hi hagi romanents a causa de renúncies o certificacions parcials, aquest romanent es podrà redistribuir en primer lloc entre els beneficiaris respecte d’aquells conceptes per als quals no hi hagi hagut suficient pressupost per assolir el percentatge de l’ajut, i subsidiàriament es repartirà proporcionalment entre tots els sol·licitants que hagin certificat.

10.3 En cas de manca de disponibilitat pressupostària en alguna de les prioritats anteriors, es podrà reduir proporcionalment el percentatge de l’ajut en la prioritat afectada. Un cop esgotat el pressupost disponible, les sol·licituds incloses en la resta de prioritats seran denegades per manca de disponibilitat pressupostària.

 

–11 Procediment de concessió

11.1 L’òrgan instructor és el Servei de Sanitat Vegetal i l’òrgan concedent és el/la director/a general d’Agricultura i Ramaderia.

11.2 L’òrgan competent per valorar les sol·licituds d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases reguladores és la Comissió de valoració, que estarà formada pel subdirector o la subdirectora general d’Agricultura i els/les caps dels serveis de Sanitat Vegetal i d’Ordenació Agrícola.

11.3 Un cop avaluades les sol·licituds, l’òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions, d’acord amb l’informe de la Comissió de valoració. Així mateix, l’òrgan instructor formula la proposta definitiva de concessió de les subvencions, en vista, en tot cas, de la proposta de resolució provisional, de la documentació addicional presentada pels beneficiaris proposats, de les seves acceptacions, i de les comprovacions d’ofici fetes, d’acord amb les bases, i l’eleva a l’òrgan resolutori.

11.4 La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

–12 Proposta de resolució provisional, acceptació de la subvenció, reformulació i presentació de documentació addicional

12.1 La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notifica a les persones interessades mitjançant notificació individual d’acord amb el que preveu l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

12.2 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions i les persones o entitats que formen part de la llista de reserva, si n’hi ha, degudament ordenada en funció dels criteris de valoració i prioritats. En el supòsit que alguna de les persones proposades per ser beneficiàries de la subvenció no l’accepti o desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció a la persona o persones sol·licitants de la llista de reserva, per ordre de prioritats, prèvia aportació de la documentació a què es refereixen l’apartat 12.5 i de l’acceptació de la subvenció, si escau.

12.3 Les ADV proposades com a perceptores de les subvencions han de presentar el document d’acceptació de la subvenció, i, en tot cas, la documentació que els sigui requerida, d’acord amb l’apartat 12.5 d’aquestes bases, dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació de la proposta provisional de concessió. La proposta de resolució provisional ha de contenir el requeriment de la documentació esmentada.

Dins del mateix termini, les ADV sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre.

La subvenció s’entendrà acceptada tàcitament en el supòsit que l’ADV proposada com a perceptora no presenti cap al·legació dins el termini de 10 dies hàbils esmentat i presenti la documentació requerida.

12.4 A través del document d’acceptació, les persones proposades com a perceptores també poden desistir de la subvenció o presentar la reformulació de la sol·licitud i del pressupost, per adaptar-los a la subvenció proposada, si l’import d’aquesta és inferior al sol·licitat, sempre que es respectin l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació amb la sol·licitud, i en cap cas pot comportar una modificació substancial d’aquesta. Així mateix, s’han de continuar complint els límits de quantia de la subvenció previstos en aquestes bases. La subvenció s’atorgarà sobre el pressupost acceptat i la justificació haurà de ser respecte d’aquest pressupost.

En el supòsit d’haver presentat una reformulació de la sol·licitud i del pressupost, l’atorgament de la subvenció comporta l’acceptació de la reformulació.

12.5 La documentació a què es refereix la base 12.3 i que cal aportar és la següent:

a) Verificació de les dades d’identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l’acrediti, si s’escau, en cas de no haver autoritzat el DAAM a obtenir aquesta informació d’acord amb el que estableix l’apartat 8.3.

b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si escau.

c) Llista amb la relació de les persones beneficiàries (noms i cognoms, i NIF/NIE) sol·licitants dels serveis de l’ADV, degudament signada per cadascuna d’aquestes i pel/per la representant legal de l’ADV, o bé document individual de sol·licitud de serveis. Mitjançant la signatura d’aquest document la persona beneficiària es responsabilitza del compliment dels requisits establerts a la base 4.1.

d) Si les persones beneficiàries són empreses d’economia social (cooperatives o societats agràries de transformació), una relació identificant el nom o raó social, NIF i signatura del representant de l’entitat.

En cas de modificacions respecte a una relació o document de l’ADV presentats anteriorment, només caldrà presentar la relació que inclogui els canvis, altes i baixes, o bé el/s document/s de sol·licitud de serveis de les altes i els de renúncia de serveis. Si no hi ha modificacions caldrà indicar-ho en l’imprès d’acceptació de l’ajut.

Còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l’entitat sol·licitant, si escau. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'entitats jurídiques o al Registre de cooperatives, el DAAM ho verificarà d’ofici.

e) Certificat de l’acord de l’òrgan competent segons els estatuts de l’entitat per sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos corresponents.

f) Certificat actualitzat d’inscripció en el registre administratiu corresponent emès l’any de la convocatòria. En el cas que es tracti d’un registre gestionat pel DAAM no caldrà aportar cap certificació d’inscripció. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'entitats jurídiques, es verificarà d’ofici.

g) Còpia del contracte signat per l’ADV i el personal tècnic titulat. En cas de previsió de modificació de contracte, anul·lació o nova alta durant el període que afecta aquesta convocatòria, cal que l’entitat es comprometi en document signat pel seu representant legal, adjuntat a l’acceptació d’ajut, a contractar personal tècnic titulat per donar els serveis sol·licitats per les persones beneficiàries i d’acord amb els criteris del punt 3.2 d’aquestes bases.

h) Verificació del fet que la persona tècnica contractada per l’ADV està inclosa en el llistat de persones reconegudes com a assessores en GIP. Excepcionalment, de forma transitòria i justificada es podran admetre sol·licituds quan el personal tècnic titulat estigui en procés de reconeixement com a assessor en GIP durant el període d’execució de les actuacions i pugui acreditar-ho dins d’aquest període. La manca d’aquest requisit implicarà la pèrdua del dret a rebre l’ajut corresponent.

12.6 L’òrgan instructor ha de comprovar d’ofici el compliment dels requisits per accedir als ajuts, d’acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud, i la informació disponible en les bases de dades i registres. A aquests efectes, l’òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

12.7 No cal aportar els documents indicats en la lletra anterior en el cas que la persona sol·licitant els hagi presentat anteriorment a qualsevol òrgan de la Generalitat de Catalunya, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l’òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l’òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir a la persona beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

 

–13 Inadmissió i desistiment

13.1 L’incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases reguladores comporta la inadmissió de la sol·licitud.

13.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 8 o la manca d’esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació del document d’acceptació, si s'escau, o de la documentació que sigui requerida, en els termes previstos a la base 12.3.

13.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l’òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d’inadmissió o desistiment a les persones interessades, mitjançant notificació individual d’acord amb el que estableix l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sense perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics.

13.4 Sens perjudici del desistiment que preveu la base 12.4, qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l’òrgan instructor l’ha d’acceptar.

 

–14 Resolució

14.1 El director/a general d’Agricultura i Ramaderia resoldrà en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria. La resolució s’ha de notificar a les persones interessades amb els mateixos mitjans i amb les mateixes condicions i efectes previstos a la base 13.3 per a la notificació de les resolucions d’inadmissió o desistiment.

14.2 Contra la resolució del director o directora general d’Agricultura i Ramaderia, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació Medi Natural en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la notificació de la resolució , sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d’alçada davant el conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació Medi Natural es podrà interposar en el termini de tres mesos comptat a partir de la data què s’exhaureix el termini per resoldre i notificar, tal com s’estableix a l’apartat anterior.

14.3 Transcorregut el termini màxim previst sense que s’hagi dictat i notificat la resolució final del procediment, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

14.4 En la resolució de concessió figurarà, com a mínim, el número d'identificació de l'ajut assignat per la Comissió, l'import màxim de l'ajut, les condicions que haurà de complir la persona beneficiària, el caràcter d'ajut d'Estat, així com la referència expressa a l’article 22 del Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, que regeix aquest règim d'ajuts, juntament amb el títol i la referència de publicació al DOUE, i la procedència dels fons amb què es finança l'ajut. Així mateix s'ha de fer constar que la fermesa de la resolució de concessió de l'ajut comporta que la persona beneficiària declara tàcitament que es troba al corrent de les obligacions amb l'Administració tributària i la social i amb la Generalitat de Catalunya.

 

–15 Publicitat

Els ajuts concedits es faran públics a la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

–16 Justificació

16.1 Les actuacions objecte de subvenció s’han d’executar des de la presentació de la sol·licitud fins al 31 de desembre de 2015 i justificar-les abans de l’1 de març de 2016, per tal que com a màxim el dia 30 d’abril de 2016 es pugui procedir a la certificació i comprovació de l’execució de les actuacions subvencionables. Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

16.2 La documentació justificativa a presentar és la següent:

a) Memòria justificativa d’acord amb el model normalitzat que es podrà obtenir en qualsevol dependència del DAAM o al web http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts/guiajustificacio/.

b) Compte justificatiu, d’acord amb el model normalitzat que es podrà obtenir en qualsevol dependència del DAAM o al web http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts/guiajustificacio/.

c) Factures i comprovants de pagament (original i còpia).

L’ADV ha de justificar l’import total de la despesa aprovada per la qual hagi sol·licitat l’ajut, mitjançant document original, i còpia de totes les factures o documents comptables de valor probatori equivalent, així com els originals i còpies dels justificants de pagament, sigui un xec nominatiu, una transferència bancària o altres d’igual validesa, i també l’extracte bancari que en justifiqui el pagament.

Aquesta documentació es presentarà, preferentment, als serveis territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, o a les oficines comarcals, sens perjudici de poder presentar-la per qualsevol altre mitjà previst a la llei de procediment administratiu.

d) Document signat pel representat legal de l’ADV que detalli, per a tota la relació de personal tècnic titulat del qual s’han presentat nòmines, les activitats desenvolupades i el temps de dedicació exacta al projecte subvencionat.

e) Quan calgui presentar les nòmines del personal tècnic, s’haurà d’afegir una certificació desglossada del salari brut, els costos socials de la contractació i de les despeses justificades.

16.3 Els òrgans competents del DAAM comprovaran d’ofici el compliment dels requisits per accedir als ajuts, d’acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud, i la informació disponible en les bases de dades i registres.

 

–17 Pagament

17.1 L’obligació de pagament de la subvenció es tramita un cop l’activitat subvencionada ha estat degudament justificada i s’ha complert la finalitat que va motivar la concessió.

17.2 La proposta de pagament de la subvenció es realitzarà amb una certificació prèvia dels serveis competents del DAAM, segons la qual l’activitat i la despesa realitzades estan degudament justificades.

17.3 Les ADV, per rebre l’import dels ajuts, així com les persones beneficiàries, han d’estar al corrent de les obligacions amb l’Administració tributària i la social en el moment que el DAAM realitzi les comprovacions corresponents amb l’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya. No caldrà aportar els certificats acreditatius en el cas de l’autorització al DAAM a què es refereix l’apartat 8.5.

17.4 Les ADV i les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

17.5 La regulació dels pagaments en efectiu és la continguda a l’article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, per la qual cosa no es poden pagar en efectiu operacions en les quals una de les parts contractants sigui empresari o professional amb un import igual o superior a 2.500,00 euros o el seu equivalent en moneda estrangera.

 

–18 Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries i les entitats sol·licitants i perceptores de l’ajut han de complir les obligacions següents:

a) Complir la finalitat de la subvenció realitzant l’activitat subvencionada en el termini previst en aquestes bases reguladores.

b) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb la sol·licitud presentada. Qualsevol canvi en la sol·licitud presentada s’ha de comunicar a l’òrgan instructor amb anterioritat a la finalització del termini d’execució, el qual pot acceptar o no la modificació sol·licitada, dins el termini màxim de deu dies naturals, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions que estableixen aquestes bases i les bases reguladores de cada subvenció. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa, poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de l’òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d’altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable.

d) Comunicar a l’òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l’activitat subvencionada, obtinguts o demanats d’altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s’haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació dels fons rebuts.

e) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

f) Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, abans de l’inici de les actuacions subvencionables s’han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’execució de l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, s’ha de fer d’acord amb els criteris d’eficiència i economia i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa Les tres ofertes han de provenir d’empreses que no formin part del mateix grup de societats, d’acord amb els supòsits que estableix l’article 42 del Codi de comerç.

g) Incloure el logotip del DAAM, i l’expressió "Amb el suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural", que es podrà descarregar des del web http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts/ o obtenir en qualsevol dependència del DAAM utilitzant el logotip corporatiu del Programa d’identificació visual (PIV) editat a la pàgina web: http://www.gencat.cat/piv/descarregues/dptAgricultura/01_departamentAgriculturaRamaderiaPesca.html en els elements informatius i de difusió de l’activitat objecte de la subvenció, si es duen a terme amb posterioritat a la concessió de la subvenció, o les mesures de difusió alternatives que determinin les respectives bases reguladores.

h) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

i) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i aquestes bases reguladores.

 

–19 Modificació de la resolució

La resolució de concessió es pot modificar en cas d’alteració de les condicions que van determinar l’atorgament, siguin les relatives a la persona beneficiària o com a conseqüència d’una decisió de l’Administració.

L’òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució de concessió, en el cas que un cop efectuada la certificació dels ajuts no s’hagi justificat la totalitat de les actuacions i es pugui redistribuir els fons sobrants entre els perceptors o en cas d’obtenció concurrent d’altres ajuts o subvencions.

Així mateix es pot modificar com a conseqüència del pronunciament de la Comissió Europea sobre l’adequació o la compatibilitat del règim d’ajuts a la normativa comunitària.

 

–20 Revocació

20.1 L’òrgan concedent, prèvia tramitació del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides, amb l’obligació per part del beneficiari de retornar l’import rebut i pagar l’interès de demora corresponent, en els supòsits previstos al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

20.2 Són causes d’invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l’obligació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

20.3 L’incompliment de realitzar i justificar la despesa mínima establerta en el punt 5.9 d’aquestes bases per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció comportarà la revocació de la subvenció atorgada per a aquest concepte.

20.4 També serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència d’interès de demora corresponent des del moment del pagament de l’ajut fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament, en els casos que estableix l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

20.5 El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament es regeix pel que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i pel que resulti aplicable de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i les normes de desplegament. El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals sobre procediment administratiu que estableix el títol VI de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sense perjudici de les especialitats que s’estableixin en la normativa aplicable en matèria de subvencions.

 

–21 Infraccions i sancions

21.1 En cas d’incompliment de les obligacions que preveuen aquestes bases reguladores, resultarà d’aplicació el règim sancionador previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d’infracció d’acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

21.2 En relació amb les declaracions responsables, aquestes comporten que la persona interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si l'Administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades declarades, aquest fet comporta, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, dóna lloc a l'oportú expedient sancionador, d'acord amb el règim sancionador a què es refereix l'apartat anterior.

 

–22 Protecció de dades

Les entitats sol·licitants i perceptores dels ajuts han de complir amb la normativa relativa a protecció de dades de caràcter personal, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.Annex 2

Actuacions d’assessorament tècnic


En el marc de les bases reguladores als ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal, el personal tècnic assessor en GIP contractat per l’ADV participarà en les actuacions que a continuació es detallen:

a) Realitzar l’assessorament en GIP a les persones agricultores per a tots els cultius i les superfícies de conreu de l’ADV.

b) Fer el seguiment de les plagues, malalties i males herbes que, d’acord amb el Servei de Sanitat Vegetal, s’estimi convenient per obtenir la informació suficient i donar un servei tècnic adequat a les persones agricultores.

c) Facilitar periòdicament la informació obtinguda d’acord amb els plans d’actuació presentats a la sol·licitud, i que es determini a cadascuna de les estacions d’avisos fitosanitaris de les seccions d’Agricultura i Sanitat Vegetal dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

d) Transmetre els avisos fitosanitaris que doni el Servei de Sanitat Vegetal a tot el territori així com els que calgui transmetre als particulars per donar un bon servei tècnic a les persones agricultores en l’àmbit d’actuació de l’ADV.

e) Seguir obligatòriament les directrius que s’estableixin per a la lluita contra organismes nocius a totes les parcel·les d’actuació de l’ADV que estiguin incloses dins l’àmbit dels plans de prevenció, control o eradicació del Servei de Sanitat Vegetal.

f) Participar com a mínim en el 80% de les activitats i reunions de coordinació a les quals els convoquin els caps de les seccions d’Agricultura i Sanitat Vegetal dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

g) Desenvolupar, en col·laboració amb el Servei de Sanitat Vegetal i amb altres ADV, els assaigs, els experiments i les actuacions de seguiment en comú de plagues, malalties i males herbes per millorar els processos d’obtenció d’informació sobre seguiment de danys i plagues, la detecció i identificació de patògens i per a la implementació de noves tècniques de lluita necessàries per a la seva prevenció, control o eradicació.

Aquestes actuacions han d’estar emmarcades en els objectius de la GIP que es despleguen en la Directiva 2009/128/CE, en què s’estableix el marc de l’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.Annex 3

Actuacions de seguiment de les plagues, malalties i males herbes prioritàries per al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.


Són prioritàries per al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a efectes d’aquesta Ordre, totes aquelles plagues, malalties i males herbes que estableixi el Servei de Sanitat Vegetal dins de les que estan regulades al Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió al territori nacional i de la Comunitat Europea d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per a l’exportació i trànsit cap a països tercers (BOE núm. 19, de 22.1.2005), a la normativa comunitària o que han estat declarades com a plaga a Catalunya, i especialment aquelles per a les quals s’han establert campanyes de prevenció i lluita o mesures obligatòries per eradicar-les:

Foc bacterià de les rosàcies (Erwinia amylovora), segons el Decret 42/2007, de 20 de febrer, pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció del foc bacterià (Erwinia amylovora) (DOGC núm. 4827, de 22.2.2007).

Flavescència daurada de la vinya, segons l’Ordre AAR/18/2007, de 30 de gener, per la qual s’adopten mesures obligatòries contra la flavescència daurada de la vinya (DOGC núm. 4815, de 6.2.2007).

Mala herba Sicyos angulatus en panís, segons l’Ordre ARP/10/2005, de 18 de gener, per la qual es declara l’existència oficial de la mala herba Sicyos angulatus L, i s’estableixen mesures obligatòries de lluita (DOGC núm. 4315, de 3.2.2005).

Virosis que afecten les plantes hortícoles i els seus insectes vectors, segons l’Ordre ARP/107/2005, de 15 de març, per la qual s’estableixen mesures obligatòries de prevenció i lluita contra les virosis que afecten les plantes hortícoles i els seus insectes vectors (DOGC núm. 4352, de 30.3.2005).

PepMV, segons Decisió de la Comissió 2004/200/EC, de 27 de febrer de 2004, de mesures per prevenir la introducció i propagació del virus del mosaic del cogombre Solanum muricatum en el territori de la comunitat. (DOUE L064 de 2.3.2004).

Nematodes del quist de la patata, Globodera pallida (Stone) Behrens (poblacions europees) i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (poblacions europees), segons el Reial decret 920/2010, de 16 de juliol, pel qual s’estableix el programa nacional de control dels nematodes del quist de la patata (BOE núm. 178, de 23.7.2010).

Marciment bacterià de la patata (Clavibacter michiganensis), segons la Directiva 93/85/CEE del Consell, de 4 d’octubre, relativa a la lluita contra la necrosi bacteriana de la patata (DOUE núm. 259, de 18.10.1993), i modificació posterior mitjançant la Directiva 2006/56/CE de la Comissió, de 12 de juny, mitjançant la qual es modifiquen els annexos de la Directiva 93/85/CEE del Consell, de 4 d’octubre (DOUE núm. 182, de 4.7.2006).

Marciment bacterià del tomàquet (Ralstonia solanacearum), segons la Directiva 98/57/CE del Consell, de 20 de juliol, sobre el control de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (DOUE núm. 235, de 21.8.1998), i modificació posterior mitjançant la Directiva 2006/63/CE de la Comissió, de 14 de juliol, mitjançant la qual es modifiquen els annexos II a VII de la Directiva 98/57/CE del Consell, de 20 de juliol (DOUE núm. 206, de 27.7.2006).

Tuta del tomàquet (Tuta absoluta), segons l’Ordre AAR/4015/2010, de 15 de desembre, per la qual es modifiquen els annexos 1 i 2 de l'Ordre AAR/415/2008, de 12 de setembre, per la qual s'estableixen mesures obligatòries per a la prevenció i lluita contra la plaga de la tuta del tomàquet Tuta absoluta (Meyrik). (DOGC núm. 5780, de 22.12.2010).

Mosca mediterrània de la fruita (Ceratitis capitata) en cítrics i fruiters, segons l’Ordre ARP/295/2004, de 19 d’agost, per la qual es declara l’existència oficial de la plaga mosca mediterrània de la fruita, Ceratitis capitata Wiedemann, i s’estableixen mesures obligatòries de lluita (DOGC núm. 4207, de 30.8.2004).

Plaga de la carpocapsa, segons l’Ordre AAR/359/2008, de 21 de juliol, per la qual es declara l’existència oficial de la plaga de la carpocapsa, Cydia pomonella L, i es qualifica d’utilitat pública la prevenció i lluita contra aquesta plaga (DOGC núm. 5181, de 25.7.2008).

Mosca de l’olivera (Bactrocera oleae), segons l’Ordre ARP/259/2006, de 22 de maig, per la qual es declara l’existència oficial a Catalunya de la plaga de la mosca de l’olivera, Bactrocera oleae, i s’estableixen mesures obligatòries de lluita.

Morrut roig de la palmera (Rhynchophorus ferrugineus), segons l’Ordre AAM/56/2011, de 12 d’abril, per la qual es declara l’existència oficial de la plaga del morrut roig de la palmera Rhynchophorus ferrugineus i es qualifica d’utilitat pública la prevenció i la lluita contra aquesta plaga.

Eruga barrinadora de les palmeres (Paysandisia archon), segons l’Ordre AAM/169/2013, de 12 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre ARP/164/2002, de 13 de maig, per la qual es declara l’existència oficial de la plaga Paysandisia archon i s’estableixen mesures obligatòries de lluita.

Fong Phytophthora ramorum, segons la Decisió de la Comissió, de 19 de setembre de 2002, sobre mesures fitosanitàries provisionals d’emergència per evitar la introducció i propagació dins la Comunitat de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov., i les seves posteriors modificacions (DOUE núm. 252, de 20.9.2002).

Fong Fusarium circinatum dels pins, segons el Reial decret 65/2010, de 29 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 637/2006, de 26 de maig, pel qual s’estableix el programa nacional d’eradicació i control del fong Fusarium circinatum Niremberg et O’Donnell (BOE núm. 44, de 19.2.2010).

Barrinador de l’arròs, segons l’Ordre AAM/223/2011, de 12 de setembre, per la qual es deroga l’Ordre AAR/460/2010, de 22 de setembre, per la qual es modifica l’Ordre AAR/15/2009, de 23 de gener, per la qual es declara l’existència oficial de la plaga del barrinador de l’arròs, Chilo suppressalis, i es qualifica d’utilitat pública la lluita anual contra aquesta plaga (DOGC núm. 5965, de 16.11.2011).

Caragol poma en arròs, segons l’Ordre AAM/63/2013, de 16 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre AAR/404/2010, de 27 de juliol, que declara oficialment l'existència d'un focus de cargol poma a l'hemidelta esquerre del Delta de l'Ebre (DOGC núm. 6361, de 23.4.2013).

Males herbes invasores de l’arròs, segons l’Ordre ARP/342/2006, de 30 de juny, per la qual es declara l’existència oficial a Catalunya de les males herbes Leptochloa sp., Leersia oryzoides i Sagittaria sp., i s’estableixen mesures obligatòries de lluita (DOGC núm. 4671, de 7.7.2006).

Cranc roig (Procamburus clarkii) a les zones arrosseres, segons l’Ordre de 31 de juliol de 1991, per la qual es declara l’existència oficial de la plaga del cranc roig (DOGC núm. 1479, de 12.8.1991).

Nematode de la fusta del pi, segons Decisió d’execució de la Comissió, 2012/535/UE, de 26 de setembre de 2012, relativa a les mesures d’emergència per evitar la propagació en la Unió de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (DOUE 2/10/2012).

Xylella fastidiosa, segons Decisió d’execució de la Comissió 2014/87/UE, de 13 de febrer de 2014, pel que fa a les mesures per evitar la propagació de Xylella fastidiosa a l’interior de la Unió (Well i Raju) (DOUE L 045, de 15.2.2014).

Anoplophora chinensis, segons Decisió d’execució de la Comissió 2012/138/UE, d'1 de març de 2012, sobre mesures per evitar la propagació dintre de la Unió d’Anoplophora chinensis (Forster) (DOUE L 64, de 3.3.2012).

Altres plagues que estiguin dins de la llista de plagues de quarantena del Reial decret 58/2005, de 21 de gener, i també les que puguin ser declarades durant l’any de convocatòria de l’ajut, o bé les incloses en els llistats d’alertes de l'Organització Europea per a la Protecció de les Plantes (OEPP-EPPO).