Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET LLEI 6/2014, de 23 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 006/2014

  • Data del document 23/12/2014

  • Data de publicació 24/12/2014

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6777

  • No Vigent
24/12/2014 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

El president de la Generalitat de Catalunya

 

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix l’article 67.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent

 

DECRET LLEI

 

Preàmbul

 

La Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), modificada per la Llei orgànica 3/2009, de 18 de desembre, disposa, a l’article 21, apartat 2, que si els pressupostos no han estat aprovats abans del primer dia de l’exercici econòmic corresponent, quedarà automàticament prorrogada la vigència dels anteriors.

En aquest mateix sentit, l’article 33 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considerarà prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials fins a l’aprovació i la publicació dels nous al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Conseqüentment, mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària de l’exercici 2014 i, sense perjudici del marc legal que comporta la situació de pròrroga, s’han d’adequar determinades necessitats financeres.

Les situacions financeres que necessitin endeutament públic per al seu equilibri han de ser autoritzades per una norma amb rang legal, d’acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

Atesa la situació plantejada i d’acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la situació de pròrroga esmentada abans, pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els termes de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n’ha de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la consideració d’urgents i convenients. Així, aquest Decret llei es presenta en un sol article que abasta únicament les situacions de necessitats financeres inajornables per a determinades entitats del sector públic.

Per tot això, en ús de l’autorització concedida en l’article 64 de l’Estatut d’autonomia, a proposta del conseller d’Economia i Coneixement, i d’acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article únic

1.1 S’autoritza el Govern, en les condicions i els termes que fixa la Llei 1/2014, del 27 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i, mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2015, perquè faci ús d’operacions d’endeutament en qualsevol modalitat, amb la limitació que el saldo viu no superi l’autoritzat per la llei esmentada, incrementat pels imports que derivin dels programes d’endeutament que s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària.

1.2 En el cas de les entitats del sector públic de la Generalitat, només es poden preveure noves operacions d’endeutament per l’import necessari per cobrir les amortitzacions previstes dins de l’exercici 2015, de manera que no s’incrementi el saldo viu de l’endeutament a 31 de desembre de 2014. Excepcionalment, i amb l’autorització prèvia del Govern, les entitats del sector públic de la Generalitat poden augmentar aquesta limitació del saldo viu fins al límit autoritzat per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014. Aquest límit es pot ampliar, exclusivament, en els imports necessaris per fer front a quotes que vencin d’operacions de finançament específiques d’inversions en infraestructures públiques, les quals hagin estat previstes en plans econòmics i financers que hagin tingut l’aprovació del Govern.

1.3 En tot cas, l’increment del deute viu de la Generalitat i de les entitats del sector públic no pot superar la suma dels límits autoritzats per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, incrementats pels imports que derivin dels programes d’endeutament que s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària.

 

 

Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

 

Barcelona, 23 de desembre de 2014

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Andreu Mas-Colell

Conseller d’Economia i Coneixement