Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 18/2014, del 23 de desembre, de modificació de la Carta municipal de Barcelona.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 018/2014

  • Data del document 23/12/2014

  • Data de publicació 30/12/2014

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6779

Afectacions
TEXT PUBLICAT

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

 

LLEI

 

Preàmbul

De conformitat amb el que estableixen la disposició addicional sisena de la Llei de l’Estat 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), i l’article 89 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la ciutat de Barcelona gaudeix del reconeixement legal d’un règim especial, regulat per la Llei 22/1998, del 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, i per la Llei de l’Estat 1/2006, del 13 de març, per la qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona, la qual reconeix així mateix al municipi un règim financer especial, en aplicació del que estableix l’article 161 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004.

Transcorreguts més de quinze anys des de l’entrada en vigor de la Carta, el text legal ha estat objecte de dues modificacions: la primera, per mitjà de la Llei 11/2006, del 19 de juliol, que va modificar-ne els articles 3 i 11, sobre els símbols representatius de la ciutat, per tal d’adaptar-los a la normativa reguladora dels ens locals, i l’article 66.5, referent a l’aprovació definitiva de plans que comportin una modificació de zones verdes, espais lliures o equipaments esportius; la segona, per mitjà de la Llei 7/2010, del 21 d’abril, que va afegir al text legal un nou títol, el VIII, per tal d’incorporar-hi la regulació del Consell Econòmic i Social de Barcelona.

També en el pla legislatiu, i dins el mateix període, a més del reconeixement explícit de la garantia estatutària del règim especial barceloní, plasmada en l’article 89 de l’Estatut, i de la regulació del tram de competències estatals de la Carta, per mitjà de l’esmentada Llei de l’Estat 1/2006, cal destacar les nombroses modificacions introduïdes en la legislació bàsica sobre règim local per diverses lleis, entre les quals cal esmentar la Llei 11/1999, del 21 d’abril, de modificació de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i altres mesures per al desenvolupament del govern local, en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària i en matèria d’aigües; la Llei 57/2003, del 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, i la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. La disposició addicional cinquena d’aquesta darrera norma estableix que l’aplicació dels seus preceptes al municipi de Barcelona s’ha d’entendre sens perjudici de les particularitats del règim especial que té reconegut, amb estricta subjecció als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Aquest marc normatiu abona l’oportunitat i la conveniència de modificar i actualitzar alguns preceptes de la Carta municipal de Barcelona, bé per a atendre determinades necessitats institucionals de l’autogovern de la ciutat que requereixen l’empara d’una norma amb rang de llei, bé per a salvar el risc de petrificació del règim especial, que podria quedar desplaçat per les normes de règim general si les innovacions operades en l’ordenament jurídic no es traslladen al règim específic del municipi.

Les modificacions que aquesta norma introdueix en la Llei 22/1998 afecten, dins el títol preliminar, l’article 1.2 (garantia estatutària del règim especial i de les normes que l’integren), l’article 3 (protecció pública de la denominació Barcelona) i l’article 5 (sistema de fonts); dins el títol I, relatiu a l’organització del govern municipal, l’article 11.3 (adequació dels acords a adoptar mitjançant el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Consell Municipal) i els articles 17.2 i 19.a (vot ponderat en l’exercici de funcions resolutòries per les Comissions del Consell Municipal); dins el títol II, relatiu als districtes, l’article 22.2.g (impuls d’obres i serveis en l’àmbit dels districtes), l’article 23.1 (estatut dels membres dels consells de districte) i l’article 24.b (inspecció d’obres i serveis), i, dins el títol V, relatiu a l’organització municipal executiva, l’article 52.1 (personal d’alta direcció). Així mateix, aquesta llei afegeix a la llei modificada un nou títol, el novè, relatiu a la Sindicatura de Greuges de Barcelona, títol que es complementa amb una disposició transitòria dedicada a permetre en el futur l’elecció directa del síndic o síndica. Finalment, s’incorpora a la Carta una nova disposició addicional, referent a la Gaseta Municipal.

 

Article 1. Modificació de l’article 1 de la llei 22/1998

Es modifica l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei 22/1998, del 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, que resta redactat de la manera següent:

«2. La ciutat de Barcelona gaudeix d’un règim especial, garantit per l’article 89 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i integrat per aquesta Carta, per la legislació que regula el règim especial del municipi de Barcelona i per les disposicions emanades de l’Ajuntament de Barcelona en exercici de la seva potestat normativa.»

 

Article 2. Modificació de l’article 3 de la Llei 22/1998

S’afegeixen dos apartats, el 4 i el 5, a l’article 3 de la Llei 22/1998, amb el text següent:

«4. Correspon a l’Ajuntament de Barcelona de protegir, preservar i promoure els valors simbòlics, el prestigi i la bona reputació associats a la denominació Barcelona.

»5. S’autoritza el Plenari del Consell Municipal de Barcelona per a desplegar per reglament les disposicions d’aquest article.»

 

Article 3. Modificació de l’article 5 de la Llei 22/1998

Es modifica l’article 5 de la Llei 22/1998, que resta redactat de la manera següent:

«1. Aquesta Carta es configura com a norma bàsica de l’ordenament jurídic propi del govern local de la ciutat de Barcelona. Qualsevol norma sectorial que afecti els governs locals ha de tenir en compte el règim especial de la ciutat de Barcelona, en els termes que estableix l’article 89 de l’Estatut d’autonomia.

»2. En tot allò que no sigui previst en aquesta Carta són aplicables les normes generals sobre règim local i les normes reguladores dels diferents sectors de l’acció pública.»

 

Article 4. Modificació de l’article 11 de la Llei 22/1998

Se suprimeix la lletra j de l’apartat 3 de l’article 11 de la Llei 22/1998.

 

Article 5. Modificació de l’article 17 de la Llei 22/1998

Es modifica l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei 22/1998, que resta redactat de la manera següent:

«2. El nombre de regidors que pot designar cada grup municipal per a integrar les comissions del Consell Municipal ha d’ésser proporcional a la composició del Plenari. En les comissions en què no es pugui garantir aquesta proporcionalitat s’ha d’actuar amb vot ponderat. Per a l’adopció d’acords de caràcter resolutori mitjançant aquest procediment és imprescindible que tots els membres d’un mateix grup polític votin en el mateix sentit; altrament, s’ha d’utilitzar necessàriament el sistema de votació ordinària.»

 

Article 6. Modificació de l’article 19 de la Llei 22/1998

Es modifica la lletra a de l’article 19 de la Llei 22/1998, que resta redactada de la manera següent:

«a) La proporcionalitat en la composició de les comissions del Consell Municipal i la resolució de les votacions mitjançant vot ponderat en els supòsits en què no sigui possible aquesta proporcionalitat. Per a l’adopció d’acords de caràcter resolutori, s’entén que no hi ha empat si la igualtat de vots, essent idèntic el sentit en què hagin votat tots els membres de la Comissió d’un mateix grup municipal, es pot dirimir ponderant el nombre de vots amb què compta cada grup en el Plenari del Consell Municipal.»

 

Article 7. Modificació de l’article 22 de la Llei 22/1998

Se suprimeix la lletra g de l’apartat 2 de l’article 22 de la Llei 22/1998.

 

Article 8. Modificació de l’article 23 de la Llei 22/1998

Es modifica l’apartat 1 de l’article 23 de la Llei 22/1998, que resta redactat de la manera següent:

«1. El Reglament orgànic municipal ha de regular la composició dels consells de districte i l’elecció de llurs membres. El règim jurídic relatiu a llurs drets econòmics i prestacions socials és el mateix que el relatiu als membres electes de l’Ajuntament.»

 

Article 9. Modificació de l’article 24 de la Llei 22/1998

Es modifica l’apartat b de l’article 24 de la Llei 22/1998, que resta redactat de la manera següent:

«b) Impulsar i inspeccionar els serveis i les obres del districte.»

 

Article 10. Modificació de l’article 52 de la Llei 22/1998

Es modifica l’apartat 1 de l’article 52 de la Llei 22/1998, que resta redactat de la manera següent:

«1. Integren el personal de l’Ajuntament:

a) El personal funcionari de carrera i el personal funcionari interí.

b) El personal contractat laboral.

c) El personal eventual, nomenat per a ocupar llocs de confiança o assessorament especial.

d) El personal directiu i d’alta direcció, nomenat, atenent criteris de competència professional i experiència, entre personal funcionari de carrera de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals o amb habilitació de caràcter nacional que pertanyi a cossos o escales classificats en el subgrup A1, llevat que l’Alcaldia, en determinar els nivells essencials de l’organització municipal, d’acord amb el que disposa l’article 13.1.d, permeti que els titulars d’aquests òrgans directius, en consideració a les característiques específiques de llurs funcions, no tinguin l’esmentada condició de funcionari. En aquest cas, els nomenaments s’han de fer motivadament i d’acord amb criteris de competència professional i experiència en llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada.»

 

Article 11. Addició d’un títol a la Llei 22/1998

S’afegeix un títol, el IX, a la Llei 22/1998, amb el text següent:

«Títol IX. Sindicatura de Greuges de Barcelona

»Article 143

»1. La Sindicatura de Greuges de Barcelona és la institució municipal que té la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans de Barcelona i, d’acord amb el que estableix l’article 38.2, també de totes les persones que es trobin a la ciutat sense ésser-ne residents, especialment pel que fa als drets i les llibertats emparats per la Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat. Amb aquesta finalitat pot supervisar les activitats de l’administració municipal.

»2. La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha de presentar anualment al Plenari del Consell Municipal un informe sobre la seva actuació.

»3. La Sindicatura de Greuges de Barcelona exerceix les seves funcions amb independència, objectivitat i imparcialitat. No pot rebre instruccions de cap òrgan, autoritat o càrrecs municipals.

»4. La persona titular de la Sindicatura de Greuges de Barcelona és elegida pel Plenari del Consell Municipal, a proposta de l’alcalde o alcaldessa, mitjançant acord adoptat per una majoria de dues terceres parts dels membres presents, que representin la majoria absoluta, si més no, del nombre legal de membres de la corporació. El càrrec rep la denominació de síndic de greuges de Barcelona o síndica de greuges de Barcelona.

»5. S’han de regular per reglament el procediment per al nomenament, la durada del mandat, el règim d’incompatibilitats i les causes de cessament de la persona titular de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, i també el règim jurídic aplicable a l’organització i el funcionament de la institució.»

 

Article 12. Addició d’una disposició addicional a la Llei 22/1998

1. S’afegeix una disposició addicional primera a la Llei 22/1998, amb el text següent:

«Disposició addicional primera

»La Gaseta Municipal de Barcelona és el diari oficial de l’Ajuntament de Barcelona i té caràcter de document públic i autèntic i plena validesa jurídica. Es publica a la seu electrònica municipal i conté totes les disposicions, els actes, les informacions i els anuncis que hagin d’ésser objecte de publicació oficial per l’Ajuntament de Barcelona. En els casos determinats per la legislació vigent, aquesta publicació constitueix l’únic mitjà de publicitat oficial.»

2. La disposició addicional única de la Llei 22/1998 passa a ésser disposició addicional segona.

 

Article 13. Addició d’una disposició transitòria a la Llei 22/1998

S’afegeix una disposició transitòria, la tercera, a la Llei 22/1998, amb el text següent:

«Disposició transitòria tercera

»En el supòsit que la legislació electoral reguli l’elecció directa de la persona titular de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, la proposta que l’alcalde o alcaldessa ha de formular al Plenari del Consell Municipal en virtut de l’article 143.4 ha de recaure necessàriament en la persona que hagi estat elegida segons els resultats de l’escrutini corresponent.»

 

 

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

 

Palau de la Generalitat, 23 de desembre de 2014

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Joana Ortega i Alemany

Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals