Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE AAM/388/2014, de 19 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener, per la qual es regulen l'aprovació i els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, per al període 2014-2018, i es convoquen els ajuts corresponents.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  • Núm. del document AAM/0388/2014

  • Data del document 19/12/2014

  • Data de publicació 31/12/2014

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6780

  • No Vigent
Afectacions
01/01/2015 - 09/02/2017
TEXT PUBLICAT

La gestió dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya es fa a l’empara de l’Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener, per la qual es regulen l’aprovació i els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per al període 2014-2018, i es convoquen els ajuts corresponents.

Per tal d’adequar el termini de presentació d’aquests ajuts al termini de presentació dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya, i amb la finalitat d’aclarir alguns aspectes relacionats amb les actuacions que no es consideren subvencionables i els requisits dels plans, es considera necessari modificar l’esmentada disposició.

Conseqüentment, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text legislatiu de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia i la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en virtut de les atribucions que m’han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article 1

Es modifica l’apartat 2 de l’article 3 de l’Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener, que queda redactat de la manera següent:

“El termini de presentació de sol·licituds d’ajut per a cada campanya és de seixanta dies naturals a comptar des de la data de finalització del termini de presentació dels plans per a l’aprovació del pla fixat a l’apartat 4.2 de l’annex 1 d’aquesta Ordre”.

 

Article 2

S’afegeix la lletra d) a l’apartat 2.5 de l’annex 1 de l’Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener, referit als plans que no es poden acollir a aquests ajuts, amb la redacció següent:

“d) La renovació de les vinyes plantades amb drets obtinguts per la concessió de drets de noves plantacions previstes a l’article 2 del Reial decret 1472/2000, de 4 d’agost, fins passats 10 anys des de la concessió.”

 

Article 3

Es modifica l’apartat 5.5 de l’annex 1 de l’Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener, que passa a tenir la redacció següent:

“5.5 S’autoritza la utilització de drets de replantació de fora de l’explotació. Els drets aportats per joves agricultors als quals s’hagin assignat drets en convocatòries de repartiments de drets de la reserva de drets de Catalunya no computen a aquest efecte.”

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

 

Barcelona, 19 de desembre de 2014

 

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural