Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 95/2015, de 9 de juny, pel qual es regula el Registre del sector públic local de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

  • Núm. del document 095/2015

  • Data del document 09/06/2015

  • Data de publicació 11/06/2015

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6890

Afectacions
TEXT PUBLICAT

L’article 160 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de règim local. L’article 4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que el Departament de Governació i Relacions Institucionals ha de portar un registre dels ens locals, en el qual s’han d’inscriure tots els ens locals del territori de Catalunya, amb les dades que es determinin per reglament.

D’acord amb aquesta habilitació legal, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya.

Des de l’aprovació d’aquest Decret, s’han produït nombroses modificacions legislatives i reglamentàries que han incidit en matèria de registre d’ens locals i d’ens del sector públic local i que introdueixen canvis en relació amb la seva identificació. Així mateix, les Corts Generals han aprovat lleis que han regulat, àmpliament, el règim local i que han comportat, en conseqüència, la inadequació des del punt de vista legal d’alguns dels articles del Decret 139/2007.

Aquest nou Decret s’ha elaborat amb una doble finalitat, d’una banda, recollir totes aquestes modificacions, per tal que la regulació en la matèria s’adapti al cos jurídic vigent i sigui més entenedora i de fàcil consulta, i d’una altra, introduir els mecanismes necessaris per aconseguir que el Registre del sector públic local de Catalunya estigui permanentment actualitzat.

Per aconseguir aquesta actualització permanent, aquesta disposició regula l’actuació d’ofici del departament competent en matèria d’Administració local i impulsa la col·laboració amb altres administracions i altres organismes públics a fi d’intercanviar informació i facilitar les dades necessàries per tal que el Registre del sector públic local de Catalunya sigui un fidel reflex de la realitat. La Comissió de Govern Local de Catalunya, òrgan permanent de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i les administracions locals, ha elaborat l’informe corresponent.

Aquest Decret s’aprova seguint una política d’acció administrativa que adopta mesures que redueixen i simplifiquen l’entramat jurídic, sobretot per evitar la duplicitat d’actuacions que l’actual normativa imposa a les entitats locals. Tota actuació administrativa ha de tendir a l’eficàcia, l’eficiència, la qualitat i la seguretat jurídica.

Per aquest motiu, plenament conscients que l’actual normativa estatal i autonòmica imposa nombroses obligacions pel que fa a l’aportació d’informació i documentació de les entitats locals a les diferents administracions i òrgans en diverses matèries i d’inscripció en registres públics dependents de diferents administracions públiques i òrgans, aquest Decret neix amb la voluntat de no afegir més obligacions als ens locals sinó que impulsa l’actuació d’ofici, la coordinació entre administracions, la simplificació documental i procedimental per tal que el registre sigui un clar reflex del món local català.

Aquest avenç es basa en l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i orienta els procediments administratius cap a una major agilització, simplificació, racionalització i coordinació administrativa que faciliti, mitjançant la incorporació dels mitjans telemàtics, la reducció del temps necessari per a la tramitació i la disminució de la documentació requerida en cada un dels procediments, i eviti, en tot cas, la duplicitat en les actuacions aprofitant els avenços de la tècnica informàtica.

Per tant, a proposta de la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Capítol I

Disposicions generals

 

Article 1

Caràcter i adscripció

1.1. El Registre del sector públic local de Catalunya és un registre de caràcter públic en el qual s‘han d‘inscriure tots els ens locals de Catalunya, així com els seus ens dependents i altres ens adscrits o vinculats a un ens local.

1.2. El Registre del sector públic local de Catalunya s‘adscriu al departament competent en matèria d’Administració local, el qual l‘ha de mantenir permanentment actualitzat utilitzant tècniques de col·laboració interadministrativa, respectant l’autonomia local i sense imposar més obligacions de tramesa de documentació al sector públic local.

 

Article 2

Efectes de la inscripció

2.1 La inscripció en el Registre del sector públic local de Catalunya no té efectes constitutius per als ens que hi estan inscrits i s‘ha de realitzar sens perjudici de la inscripció en altres registres en aquells casos en què la legislació vigent ho exigeixi. En aquests casos, l’òrgan responsable del Registre del sector públic local de Catalunya compararà i encreuarà periòdicament les dades necessàries amb els altres registres per garantir que les inscripcions estiguin permanentment actualitzades.

2.2 Els ens compresos en l‘àmbit d‘aplicació d‘aquest Decret han d‘acreditar la seva inscripció en el Registre del sector públic local de Catalunya en les seves relacions amb l‘Administració de la Generalitat. Aquesta acreditació es farà mitjançant el codi d‘identificació atorgat d‘acord amb el que estableix l‘article 9 d‘aquest Decret.

 

Article 3

Publicitat

3.1 El Registre del sector públic local de Catalunya és un registre públic. La publicitat es pot fer efectiva a través de la consulta del Registre, mitjançant l‘obtenció de còpies i l‘emissió de certificats.

3.2 El Registre del sector públic local de Catalunya ha de figurar en el web del departament competent en matèria d’Administració local.

3.3 Els ciutadans i les entitats públiques i privades poden utilitzar en les seves relacions amb els ens inscrits les dades que figuren en el Registre. La inexactitud en les dades que han de facilitar els ens inscrits no pot perjudicar els tercers que les hagin utilitzat, de bona fe, en les seves relacions amb aquests ens.

 

Capítol II

Organització del Registre del sector públic local de Catalunya

 

Article 4

Seccions del Registre

El Registre del sector públic local de Catalunya s‘organitza en seccions segons els tipus d‘ens que s‘hi han d‘inscriure:

Secció 1.- Ens locals:

Subsecció 1.1: municipis.

Subsecció 1.2: comarques.

Subsecció 1.3: províncies.

Subsecció 1.4: entitats municipals descentralitzades.

Subsecció 1.5: entitats metropolitanes.

Subsecció 1.6: mancomunitats de municipis.

Secció 2.- Altres ens dependents, adscrits o vinculats a ens locals:

Subsecció 2.1: organismes autònoms locals.

Subsecció 2.2: entitats públiques empresarials locals.

Subsecció 2.3: societats mercantils participades íntegrament per un ens local.

Subsecció 2.4: societats mercantils amb capital íntegrament públic que pertany a diverses corporacions locals.

Subsecció 2.5: societats mercantils de capital mixt, amb capital majoritari d’un ens local o adscrites a un ens local.

Subsecció 2.6: consorcis adscrits a un ens local.

Subsecció 2.7: fundacions adscrites a un ens local.

Subsecció 2.8: altres ens amb personalitat jurídica pròpia adscrits o vinculats a ens locals.

 

Article 5

Estructura i dades inscriptibles

L’estructura del Registre i les dades inscriptibles de cada secció s’han de determinar per ordre de la persona titular del departament competent en matèria d’Administració local.

 

Capítol III

Funcionament del Registre del sector públic local de Catalunya

 

Article 6

Procediment d’inscripció

6.1 La inscripció en el Registre del sector públic local de Catalunya es fa a instància de l‘ens del sector públic local interessat, llevat del cas dels ens creats per una llei o per decret del Govern de la Generalitat de Catalunya o dels ens la creació dels quals s’hagi de publicar en butlletins o diaris oficials, cas en què la inscripció la farà d‘ofici el departament competent en matèria d’Administració local, que ha de requerir la documentació acreditativa, quan sigui necessari, per completar la inscripció.

6.2 Un cop creat un ens del sector públic local i constituït el seu òrgan de govern, s’ha de sol·licitar la inscripció de l’ens en el termini d‘un mes davant del departament competent en matèria d’Administració local.

6.3 Quan el departament competent en matèria d’Administració local consideri suficientment acreditades les dades a què es refereix l’article 5 i, en tot cas, en el termini màxim d’un mes, s’ha de dictar la resolució d’inscripció i comunicar-la a l’ens del sector públic local afectat.

 

Article 7

Actuació d’ofici

El departament competent en matèria d’Administració local pot inscriure directament les dades relatives als ens locals que hagin estat publicades en els butlletins i diaris oficials, en registres públics, així com les que s’acreditin per algun altre mitjà oficial.

 

Article 8

Codi d‘identificació

8.1 El departament competent en matèria d’Administració local ha d’assignar als ens que s‘hi inscriguin un codi d‘identificació, d‘acord amb el sistema de codificació establert mitjançant una ordre del departament competent en matèria d’economia, a proposta del departament competent en matèria d’Administració local. Aquest codi té caràcter oficial i ha de ser adoptat pels ens inscrits en les seves relacions amb les administracions públiques.

 

8.2 Els departaments de la Generalitat i els seus organismes dependents han d’adoptar les mesures necessàries per garantir la utilització d’aquest codi en els procediments que tramitin en els quals intervingui algun ens que hagi d’estar inscrit en el Registre del sector públic local de Catalunya.

 

Article 9

Obligació de comunicació de dades per part de l’ens

9.1 Els ens inscrits han de comunicar al departament competent en matèria d’Administració local qualsevol modificació de les dades inscrites en el Registre en el termini d‘un mes a comptar de la data en què s‘hagi produït la modificació.

9.2 El departament competent en matèria d’Administració local pot requerir en qualsevol moment als ens inscrits la informació que sigui necessària per mantenir actualitzades les seves dades registrals. Els ens inscrits resten obligats a donar resposta a aquest requeriment en un termini de 15 dies.

9.3 L’incompliment de l’obligació de facilitar la informació requerida establerta en l’apartat anterior pels ens inscrits en el Registre del sector públic local de Catalunya serà considerat causa per procedir a l’anotació preventiva de l’estat inactiu dels ens incomplidors.

 

Article 10

Anotació de procediments

Els ens locals que hagin sol·licitat la inscripció han de comunicar al departament competent en matèria d’Administració local, als efectes d‘anotació en el Registre, l‘inici de procediments administratius o judicials que, un cop resolts, puguin modificar qualsevol de les dades registrals inscrites. Igualment, han de comunicar la resolució d‘aquests procediments si afecta alguna de les dades inscrites.

 

Article 11

Anotació preventiva de l’estat inactiu dels ens inscrits

11.1 L’òrgan responsable del Registre del sector públic local de Catalunya ha de procedir a l’anotació preventiva de l’estat inactiu d’aquells ens inscrits que no hagin tramès al departament competent en matèria d’Administració local el pressupost ni les liquidacions pressupostàries i el compte general a la Sindicatura de Comptes. Aquesta anotació preventiva s’ha de suprimir quan desapareguin les causes que van justificar aquesta anotació o es dissolgui formalment. En aquest darrer supòsit s’ha de cancel·lar la inscripció de l’ens, d’acord amb el que estableixen els articles següents.

11.2 L’anotació preventiva de l’estat inactiu de l’ens no pot superar els dos anys.

11.3 Els ens que constin com a inactius no poden ser beneficiaris de les subvencions ni de les transferències a què tinguin dret amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, sempre que no provinguin d’altres administracions.

 

Article 12

Cancel·lació d’inscripcions a instància de l’ens local

La cancel·lació de les inscripcions dels ens que figuren en el Registre del sector públic local de Catalunya es realitza d’acord amb el procediment establert en l’article 6.

 

Article 13

13.1 Cancel·lació d’ofici de les inscripcions

El departament competent en matèria d’Administració local ha de cancel·lar d‘ofici les inscripcions del Registre del sector públic local de Catalunya en els supòsits següents:

a) Quan l‘extinció o dissolució de l’ens derivi d‘una disposició normativa o d‘una resolució judicial ferma.

b) Quan s’acrediti l’extinció o la dissolució de l’ens per registres públics o altres mitjans oficials.

c) Quan els ens inscrits en la secció 2 del Registre deixin de ser dependents, adscrits o vinculats a un ens local.

d) Quan transcorri un termini de dos anys des de l’anotació preventiva de l’estat inactiu de l’ens, sense que s’hagi produït cap modificació d’aquesta situació.

13.2 En els supòsits previstos en els apartats b), c) i d) s’ha d’obrir un tràmit d’audiència previ als ens afectats, per un termini de 15 dies, llevat que l’extinció s’hagi publicat en un butlletí o diari oficial o s’acreditin per algun altre mitjà oficial.

 

Article14

Col·laboració interadministrativa

14.1 El departament competent en matèria d’Administració local ha d’establir els mecanismes oportuns de col·laboració amb altres administracions i organismes públics a fi d’intercanviar informació i facilitar les dades necessàries, als efectes de mantenir permanentment actualitzat el Registre del sector públic local de Catalunya.

14.2 Així mateix, el departament competent en matèria d’Administració local pot facilitar les dades necessàries que constin en el Registre del sector públic local de Catalunya a les administracions i organismes públics usuaris del Registre.

14.3 El sistema informàtic del Registre del sector públic local de Catalunya inclou l’aplicació per a la seva gestió, les estructures de dades per al seu emmagatzemament i els mecanismes d’intercanvi d’aquestes dades amb altres sistemes.

 

 

Disposicions addicionals

 

Disposició addicional primera. Tramesa de documentació

La documentació que, segons aquest Decret, els ens locals han de trametre al departament competent en matèria d’Administració local, i la que trameti aquest departament als ens locals, s‘ha d’enviar telemàticament, a través de l’EACAT o la xarxa telemàtica que la substitueixi, amb signatura electrònica.

 

Disposició addicional segona. Disponibilitats pressupostàries

Respecte al que disposa l’article 3.2 d’aquest Decret, el Registre del sector públic local de Catalunya ha de figurar en el web del departament competent en matèria d’Administració local quan ho permetin les seves disponibilitats pressupostàries.

 

Disposició addicional tercera. Adaptació dels estatuts dels consorcis

Per tal de donar compliment a l’obligació prevista en la normativa de règim local d’adaptar els estatuts dels consorcis i determinar, entre altres extrems, l’Administració pública d’adscripció, l’obligació d’inscriure el consorci en el Registre del sector públic local de Catalunya recau en l’Administració pública a la qual resti adscrit. En el cas d’incompliment, el departament competent en matèria d’Administració local ho ha de comunicar al consorci, als efectes que comuniqui l’Administració pública d’adscripció. Transcorregut un mes sense que hagi donat resposta, s’ha d’efectuar l’anotació preventiva de l’estat inactiu de l’ens d’acord amb l’article 11 d’aquest Decret.

 

 

Disposicions derogatòries

 

Disposició derogatòria primera. Derogació del títol III del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya

Queda derogat el títol III del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya, i aquelles normes d’igual o inferior rang que s’oposin al que disposa aquest Decret.

 

Disposició derogatòria segona. Derogació de l’Ordre GAP/254/2007, d’11 de juny, d’organització del Registre d’ens locals de Catalunya

Resta derogada l’Ordre GAP/254/2007, d’11 de juny, d’organització del Registre d’ens locals de Catalunya.

 

 

Disposicions finals

 

Disposició final primera. Habilitació normativa

Es faculta el departament competent en matèria d’Administració local per dictar les disposicions necessàries per executar aquest Decret.

 

Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquest Decret entrarà en vigor en el termini de tres mesos des de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 9 de juny de 2015

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Joana Ortega i Alemany

Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals