Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament de Benestar Social i Família

  • Núm. del document BSF/192/2015

  • Data del document 18/06/2015

  • Data de publicació 25/06/2015

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6899

Afectacions
TEXT PUBLICAT

L’article 27 de la Constitució garanteix el dret a l’educació amb l’objecte de possibilitar el desenvolupament personal en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals. En aquest sentit, la formació professional és un vessant indispensable per al creixement individual i social.

En conseqüència, l’Estat va aprovar la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, per tal d’ordenar un sistema integral de formació professional, qualificacions i acreditació que respongui amb eficàcia i transparència a les demandes socials i econòmiques a través de diverses modalitats formatives.

L’esmentada Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, s’ha desenvolupat pel que fa a la formació de monitors/ores d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil a través del Reial decret 1537/2011, de 31 d’octubre, pel qual s’estableixen dos certificats de professionalitat de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat que s’inclouen en el Repertori nacional de certificats de professionalitat, i pel que fa a la formació de director/a d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil, pel Reial decret 1697/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableixen cinc certificats de professionalitat de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat que s’inclouen en el Repertori nacional de certificats de professionalitat.

L’article 131 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix les competències de la Generalitat en matèria d’educació. En relació amb els ensenyaments postobligatoris que no condueixen a l’obtenció d’un títol o una certificació acadèmica o professional amb validesa a tot l’Estat, disposa de competència exclusiva; és el cas de les qualificacions, d’àmbit català, que responen a necessitats sectorials i territorials de Catalunya. Pel que fa a l’establiment dels títols de formació professional inicial que han de tenir com a referent el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i la normativa bàsica d’aplicació, disposa de competència compartida.

D’acord amb allò que estableix la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, especialment l’article 13, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret 28/2010, de 2 de març, del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i del Catàleg modular integrat de formació professional, d’acord amb la realitat més propera, que respectava, en qualsevol cas, els elements bàsics que defineixen les qualificacions, i va dictar l’Ordre ENS/196/2012, de 14 de juny, per la qual s’inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional, com ara la dinamització d’activitats en el lleure infantil i juvenil.

En relació amb el que s’ha exposat anteriorment, cal dir que la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la competència exclusiva que té atribuïda en matèria de joventut, havia regulat mitjançant el Decret 213/1987, de 9 de juny, sobre reconeixement d’Escoles d’Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil, la creació d’escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil per tal de vetllar per la formació d’aquests dirigents d’entitats educatives.

Així mateix, amb la publicació de l’Ordre BSF/196/2013, de 2 d’agost, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, es van adaptar aquests cursos a la normativa estatal sobre les certificacions i les qualificacions professionals.

D’ençà de la publicació d’aquesta Ordre, s’ha realitzat un curs acadèmic complet i s’ha iniciat el segon. A partir d’aquesta experiència s’ha constatat que és convenient introduir unes precisions en certs aspectes i, alhora, regular certs elements presents en la pràctica habitual, que no tenien un referent normatiu. En aquest sentit, s’estableix de forma més adaptada a la formació a distància el moment en què es permet iniciar el mòdul de pràctiques i es fixen amb més detall i concreció les convalidacions admeses. També es recull la possibilitat de fer pràctiques en certs centres públics, es dóna cobertura normativa a la praxi ja existent de relació entre la Direcció General de Joventut i les escoles en matèria de notificació de cursos i titulacions, i s’estableix l’obligació de l’entitat de contractar una assegurança d’accidents personals i es detallen les cobertures mínimes.

Amb l’objecte, però, de facilitar el coneixement i la localització del dret aplicable s’aprova íntegrament una nova ordre, amb totes les modificacions incloses, i es deroga l’Ordre BSF/196/2013, de 2 d’agost.

De conformitat amb el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, correspon al Departament de Benestar Social i Família l’exercici de les atribucions en l’àmbit de la política de joventut.

En aquest sentit, el Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família, estableix que correspon a la Direcció General de Joventut, a través del Servei d’Associacionisme i Educació en el Lleure, acreditar, supervisar i impulsar la formació de monitors i directors d'educació en el lleure.

Per tot això, d’acord amb l’article 12.d) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’article 39.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre regula les etapes i els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que s’imparteixen a les escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil reconegudes a Catalunya.

 

Article 2

Nivells formatius i cursos

2.1 S’estableixen els nivells formatius següents:

a) Monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil s’equipara a la certificació i a la qualificació professional Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil que preveuen el Reial decret 1537/2011, de 31 d’octubre, pel qual s’estableixen dos certificats de professionalitat de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat que s’inclouen en el Repertori nacional de certificats de professionalitat; el Reial decret 567/2011, de 20 d’abril, pel qual es complementa el Catàleg nacional de qualificacions professionals, mitjançant l’establiment de quatre qualificacions professionals de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat, i l’Ordre ENS/196/2012, de 14 de juny, per la qual s’inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional.

b) Director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara l’alumnat per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i a representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors.

El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil s’equipara a la certificació i a la qualificació professional Direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil que preveuen el Reial decret 1697/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableixen cinc certificats de professionalitat de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat que s’inclouen en el Repertori nacional de certificats de professionalitat; el Reial decret 567/2011, de 20 d’abril, pel qual es complementa el Catàleg nacional de qualificacions professionals, mitjançant l’establiment de quatre qualificacions professionals de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat, i l’Ordre ENS/196/2012, de 14 de juny, per la qual s’inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional.

2.2 Les capacitats, els criteris d’avaluació, els continguts i la durada dels mòduls i unitats formatives i dels mòduls de pràctiques dels cursos de monitor/a i director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, són els que s’estableixen a l’annex I del Reial decret 1537/2011, de 31 d’octubre, i a l’annex II del Reial decret 1697/2011, de 18 de novembre, respectivament.

Els cursos per obtenir el diploma i el carnet de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil han de constar d’una etapa lectiva i d’una etapa de pràctiques, constituïdes pels mòduls següents:

a) Monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (310 hores).

Mòdul formatiu 1866_2. Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil (60 hores).

Mòdul formatiu1867_2. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30 hores).

Mòdul formatiu 1868_2. Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure (60 hores).

Mòdul de pràctiques 0270. Mòdul de pràctiques professionals no laborals de dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil (160 hores).

b) Director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (410 hores).

Mòdul formatiu 1867_2. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30 hores).

Mòdul formatiu 1868_2. Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure (60 hores).

Mòdul formatiu 1869_3. Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil (120 hores).

Unitat formativa 1947. Contextualització del lleure infantil i juvenil en l'entorn social (50 hores).

Unitat formativa 1948. Programació, execució i difusió de projectes educatius en el lleure (70 hores).

Mòdul formatiu 1870_3. Coordinació i dinamització de l'equip de monitors i monitores de lleure (80 hores).

Mòdul de pràctiques 0410. Mòdul de pràctiques professionals no laborals de direcció i coordinació d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil (120 hores).

2.3 Per poder fer els cursos de monitor/a i de director/a, l’alumne/a ha de tenir 18 anys complerts.

2.4 El termini màxim per finalitzar la formació és de 3 anys per al Curs de monitor/a i 5 anys per al Curs de director/a, a comptar a partir del primer dia en què l’alumne/a inicia el curs. De manera excepcional, mitjançant la resolució de l’òrgan competent en matèria de joventut, es pot autoritzar un alumne/a perquè finalitzi la formació en un termini superior al que s’estableix en l’apartat anterior, sempre que aquest presenti una justificació raonada dels motius, que ha d’anar avalada per la seva escola.

 

Article 3

Etapa de pràctiques

3.1 Les pràctiques consisteixen en activitats d’educació en el lleure continuades o intensives, durant les quals l’alumne/a ha de desenvolupar totes les funcions pròpies d’un monitor/a o d’un director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

3.2 Les activitats de pràctiques han de reunir els requisits següents:

a) Tenir un projecte educatiu i un equip de monitors/ores estable que treballi en equip.

b) Tenir un/a director/a de pràctiques que tingui el diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per l’òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya o de l’òrgan corresponent de les comunitats autònomes amb competència en la matèria, i també aquelles persones que tinguin el certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de lleure infantil i juvenil.

c) Tenir un grup d’infants o de persones joves estable, d’una franja d’edat d’entre 3 i 20 anys, i que la durada de les activitats que s’hi facin sigui suficient per poder avaluar el procés educatiu, o bé ser una instal·lació juvenil inscrita en el Registre d’instal·lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de joventut i tenir una activitat anual estable. La diferència mínima d’edat entre el monitor/a i el grup d’infants ha de ser de 3 anys. En cas que les pràctiques es realitzin en grups on, com a mínim, el 90% de les persones tinguin una discapacitat intel·lectual, és indispensable que aquest grup disposi d’un projecte educatiu de lleure i no se li apliquin els barems de franja i de diferència d’edat.

d) Han d’ajudar l’alumne/a en pràctiques a créixer humanament i tècnicament, exercitant de forma tutelada els aprenentatges teòrics rebuts.

L’escola ha d’acreditar el compliment d’aquests requisits mitjançant una declaració responsable davant l’òrgan competent en matèria de joventut per mitjans telemàtics o bé presencialment al registre del departament competent en matèria de joventut.

3.3 L’alumne/a pot començar el mòdul de pràctiques un cop hagi cursat o convalidat el 66% del total d’hores dels mòduls formatius del curs que està realitzant.

3.4 L’alumne/a ha d’elaborar una memòria de pràctiques que inclogui les fases de preparació, realització i avaluació de l’activitat que ha dut a terme, i lliurar-la a l’escola d’educadors en el lleure infantil i juvenil on hagi cursat la formació.

3.5 En finalitzar les pràctiques, el tutor/a de pràctiques ha d’emetre un certificat de valoració de la idoneïtat de l’alumne/a en funció de l’actitud i les capacitats demostrades mitjançant l’avaluació per competències.

3.6 L’escola ha de declarar l’alumne/a com a apte/a o no apte/a, tenint en compte la valoració que ha fet el tutor/a de pràctiques i la memòria lliurada per l’alumne/a. En casos excepcionals, i amb un informe previ de l’escola, que ha de ser confirmat per resolució de l’òrgan competent en matèria de joventut, una persona responsable de l’escola amb titulació de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil pot supervisar, avaluar i emetre el certificat del període de pràctiques de l’alumne/a.

3.7 Fitxa individual de pràctiques

Les escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil han d’elaborar fitxes individuals de pràctiques de cada alumne/a, que han de contenir, com a mínim, les dades següents:

a) Lloc on es desenvolupen les pràctiques.

b) Franja d’edat dels infants i joves del centre.

c) Programa de l’activitat on realitzarà les pràctiques.

d) Calendari i horari de l’activitat de pràctiques.

e) Tutor/a de l’alumne/a al centre de pràctiques, que ha de tenir el títol de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil i dades de contacte.

f) Tutor/a de l’alumne/a a l’escola i dades de contacte.

 

Article 4

Centres i convenis de pràctiques

4.1 Es consideren centres de pràctiques, aquells centres, entitats o empreses que realitzin activitats de pràctiques amb les previsions de l’article 3.2.

4.2 El centre de pràctiques ha de garantir les condicions d’intervenció de l’alumne/a pel que fa a equipaments i espais, i ha de facilitar-li la documentació i el suport material necessaris per dur a terme les pràctiques. Les tasques encomanades han de ser les adequades al procés formatiu de l’alumne/a.

4.3 La realització de les pràctiques, com a marc regulador de les relacions entre el centre de pràctiques i l’escola d’educadors en el lleure infantil i juvenil, requereix la signatura prèvia d’un conveni de col·laboració, segons el model que estableix l’òrgan competent en matèria de joventut.

4.4 El conveni ha d’incloure, com a mínim, les dades i els acords següents:

a) Dades de l’escola d’educadors en el lleure infantil i juvenil que imparteix la formació i de la persona que n’exerceix la representació.

b) Dades del centre, l’entitat o l’empresa on s’han de realitzar les pràctiques i de la persona que n’exerceix la representació.

c) Identificació de la persona responsable de l’àrea de pràctiques de l’escola.

d) Identificació de la persona responsable de l’àrea de pràctiques del centre, l’entitat o l’empresa.

e) Projecte formatiu objecte de la pràctica que ha de fer l’alumne/a.

f) La cobertura de risc d’accident i de responsabilitat civil de l’alumne/a.

g) Resolució de conflictes, sens perjudici de les competències de l’òrgan jurisdiccional competent.

h) Vigència i rescissió anticipada del conveni, així com la forma de finalitzar les actuacions en curs per al cas d’extinció anticipada.

4.5 Excepcionalment, també podran ser considerats centres de pràctiques els equipaments destinats a activitats d’educació en el lleure que siguin titularitat de la Generalitat de Catalunya i comptin amb una autorització expressa de l’òrgan competent en matèria de joventut per actuar com a centre de pràctiques als efectes d’aquesta Ordre.

 

Article 5

Requisits mínims d’espai

Els centres, les entitats o empreses on es desenvolupin la part lectiva dels cursos de monitor/a i director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil han de complir els requisits mínims d’espai següents:

a) Aules polivalents d’un mínim de 2m2 per alumne/a.

b) El nombre màxim d’alumnes permesos per aula és de 35.

c) Les aules de formació poden trobar-se en espais singulars i exteriors de l’escola.

Aquests requisits es podran acreditar mitjançant una declaració responsable.

 

Article 6

Formació a distància

El nombre d’hores màxim permès per cursar els mòduls dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’educació en el lleure infantil i juvenil en la modalitat de formació a distància és del 33% de la durada total de cada mòdul. L’escola, en el moment de presentar la programació del curs acadèmic, ha de trametre per mitjans telemàtics o bé presencialment al registre de l’òrgan competent en matèria de joventut la programació dels continguts que es realitzin a distància per tal que l’autoritzi. Aquesta documentació només s’ha de presentar una vegada. Si un cop autoritzada es produeix algun canvi, caldrà notificar-ho a l’òrgan competent en matèria de joventut i obtenir l’autorització corresponent.

 

Article 7

Perfil professional del personal docent

7.1 Els requisits de titulació del personal docent que imparteixi els mòduls formatius s’estableixen a l’annex I d’aquesta Ordre. En tots els casos la formació s’ha d’acreditar mitjançant les corresponents titulacions acadèmiques i certificacions de cursos complementaris.

7.2 El personal docent que imparteixi la formació a distància ha de tenir formació i experiència en aquesta modalitat, en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, així com reunir els requisits específics que s'estableixen per a cada certificat de professionalitat.

7.3 L’escola, en el moment de presentar la programació del curs acadèmic, ha de trametre per mitjans telemàtics o bé presencialment davant el registre de l’òrgan competent en matèria de joventut la llista del professorat en què s’acrediti el seu perfil professional mitjançant declaració responsable, d’acord amb el model que estableix el departament competent en matèria de joventut. Aquesta documentació només s’ha de presentar una vegada. Si posteriorment es produeix algun canvi, caldrà notificar-ho a l’òrgan competent en matèria de joventut.

7.4 Excepcionalment, es pot obtenir el perfil professional de personal docent sense tenir els requisits que estableix l’annex d’aquesta Ordre, d’acord amb el que preveuen els apartats següents. Aquest reconeixement correspon a l’òrgan competent en matèria de joventut.

a) Les persones que acreditin una experiència docent contrastada de 600 hores com a mínim en els últims 10 anys en una escola d’educadors en el lleure infantil i juvenil reconeguda pel departament competent en matèria de joventut i tinguin el carnet de monitor/a o director/a d’activitats d’educació en el lleure o qualsevol altra titulació oficial de l’àmbit de l’educació en el lleure.

b) Les persones que acreditin documentalment un càrrec de responsabilitat contrastada de tres cursos com a mínim en els últims 7 anys en una federació o moviment d’educació en el lleure que estigui en conveni amb el departament competent en matèria de joventut, i tinguin el carnet de director/a d’activitats d’educació en el lleure o una altra titulació oficial equiparable de l’àmbit de l’educació en el lleure.

 

Article 8

Expedició de diplomes i carnets

8.1 Correspon al departament competent en matèria de joventut expedir, a proposta de les escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil, els diplomes i els carnets de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

8.2 El diploma de monitor/a i el de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil demostren l’assoliment de les capacitats i dels continguts formatius del curs, i de les unitats de competència corresponents. El carnet de monitor/a i el de director/a complementen el diploma i habiliten la persona titular per treballar en activitats d’educació en el lleure.

8.3 Per obtenir el diploma i el carnet de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, l’alumne/a:

a) Ha d’haver assolit la qualificació d’apte/a en cadascun dels mòduls mitjançant l’avaluació de competències i la presentació de la memòria de pràctiques.

b) Ha d’haver assistit, com a mínim, al 85% del total d’hores de cada mòdul formatiu.

c) Ha de reunir les aptituds i actituds personals que comportin la seva idoneïtat per complir la tasca d’educador com a monitor/a o director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. L’escola és plenament responsable de la veracitat de la proposta de l’alumnat que ha cursat i superat la formació i la fa arribar al departament competent en matèria de joventut, d’acord amb el que regula aquesta Ordre.

8.4 En el supòsit de tancament d'una escola, aquesta haurà de traspassar a una altra escola reconeguda, mitjançant acord per escrit, els expedients en tràmit, així com la informació sobre els diplomes que ha emès fins a la data de tancament. En el cas que un alumne concret sol·liciti el canvi d'escola, aquesta haurà de cedir una còpia del seu expedient.

 

Article 9

Convalidació d’estudis per assolir el títol de director/a

Les persones que optin al títol de director/a podran convalidar part dels seus estudis, sempre que ho sol·licitin i acreditin en matricular-se a l’escola on facin el curs, en els termes que estableixen els apartats següents:

a) Persones que acreditin simultàniament 2 anys d’experiència en el sector de l’educació en el lleure i una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia i en psicologia o bé un cicle formatiu de grau superior d’educació infantil o d’integració social. En aquest cas només han de cursar els mòduls específics del Curs de director/a (MF1869_3 i MF1870_3, MP 0410).

b) Persones que estiguin en possessió del diploma de monitor d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil regulat a l’Ordre de 3 de juliol de 1995, per la qual s’estableixen les etapes dels cursos de formació de monitors i de directors d’activitats de lleure infantil i juvenil, i en la Resolució de 3 de juliol de 1995, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitors i de directors d’activitats de lleure infantil i juvenil i els criteris per a la seva avaluació. En aquest cas, només han de cursar els mòduls específics del Curs de director/a (MF1869_3 i MF1870_3, MP 0410).

 

Article 10

Notificacions a la Direcció General de Joventut

10.1 Les escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil han de notificar a l’òrgan competent en matèria de joventut les dades següents:

a) La informació de la realització i les dades generals del curs, abans de la data d’inici del curs.

b) La notificació definitiva de la realització del curs, amb totes les dades completes, com a màxim 10 dies després de la data d’inici del curs.

c) Les propostes de titulació dels alumnes dels cursos regulats per aquesta Ordre i que han rebut la qualificació final d’apte, en els terminis següents: 1 de març, 1 de juny i 1 de desembre.

10.2 Les notificacions de les dades a la Direcció General de Joventut s’han de dur a terme mitjançant una aplicació informàtica que aquesta Direcció General posa a disposició de les escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil. Totes les notificacions s’han de tramitar mitjançant signatura electrònica. Les escoles són responsables que les dades que consten a l’aplicació informàtica siguin completes, veraces i actualitzades.

 

Article 11

Assegurances

Les escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil o, si escau, l’ens promotor de la seva activitat han de contractar una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de l’activitat amb uns límits mínims d’indemnització de 300.000,00 euros per víctima i 1.200.000 euros per sinistre, i una assegurança d’accidents amb les cobertures següents: per a despeses d’assistència sanitària mèdica, un mínim de 6.000,00 euros; per defunció, un mínim de 5.000,00 euros, i per invalidesa permanent, un mínim de 6.500,00 euros.

 

Article 12

Tractament de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal han de ser tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar els diplomes d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

Els carnets i diplomes obtinguts en data anterior a l’entrada en vigor d’aquesta Ordre s’equiparen de manera automàtica amb les titulacions regulades en aquesta Ordre.

 

Segona

Aquells alumnes que hagin iniciat un curs de formació de monitors o directors d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil regulat per l’Ordre de 3 de juliol de 1995, per la qual s’estableixen les etapes dels cursos de formació de monitors i de directors d’activitats de lleure infantil i juvenil, i per la Resolució de 3 de juliol de 1995, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitors i de directors d’activitats de lleure infantil i juvenil i els criteris per a la seva avaluació, tindran de termini per finalitzar-lo fins a la convocatòria que es tanca l’1 de desembre de 2015.

 

 

Disposició derogatòria

Queda derogada l’Ordre BSF/196/2013, de 2 d’agost, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

 

 

Disposicions finals

 

–1 Els terminis que preveu l’article 10.1c) es poden modificar mitjançant Resolució de la persona titular de la Direcció General de Joventut.

 

–2 Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 18 de juny de 2015

 

Neus Munté i Fernàndez

Consellera de Benestar Social i Família

 

 

Annex

Perfil professional del personal docent

 

Mòduls formatius

Acreditació requerida

MF1866_2. Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

• Títol de grau universitari o llicenciatura, enginyeria, arquitectura o altres títols equivalents.

• Títol de grau universitari o diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o altres títols equivalents.

• Títol de grau universitari o titulació tècnica superior de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat.

• Certificats de professionalitat de nivell 3 de l'àrea professional Activitats culturals i recreatives de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat.

MF1867_2. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil

• Títol de grau universitari o llicenciatura, enginyeria, arquitectura o altres títols equivalents.

• Títol de grau universitari o diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o altres títols equivalents.

• Titulació tècnica superior de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat.

• Certificats de professionalitat de nivell 3 de l'àrea professional Activitats culturals i recreatives de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat.

MF1868_2. Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure

• Títol de grau universitari o llicenciatura, enginyeria, arquitectura o altres títols equivalents.

• Títol de grau universitari o diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o altres títols equivalents.

• Titulació tècnica superior de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat.

• Certificats de professionalitat de nivell 3 de l'àrea professional Activitats culturals i recreatives de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat.

MF1869_3. Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil

• Títol de grau universitari o llicenciatura, enginyeria, arquitectura o altres títols equivalents.

• Diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.

MF1870_3. Coordinació i dinamització de l'equip de monitors i monitores de lleure

• Títol de grau universitari o llicenciatura, enginyeria, arquitectura o altres títols equivalents.

• Títol de grau universitari o diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o altres títols equivalents.