Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE ENS/241/2015, de 27 de juliol, de la formació en centres de treball.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  • Núm. del document ENS/0241/2015

  • Data del document 27/07/2015

  • Data de publicació 05/08/2015

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6928

Afectacions
TEXT PUBLICAT

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), estableix a l'article 39.3 que l’organització de la formació professional del sistema educatiu, que comprèn els cicles de formació professional bàsica, els de grau mitjà i els de grau superior, ha d’integrar els continguts teoricopràctics adients als diversos camps professionals. En aquest sentit, l’article 42.2 disposa que, d’acord amb el que estableixi l’Administració educativa, el currículum dels ensenyaments de formació professional ha d'incloure una fase de formació en centres de treball de la qual poden quedar exempts els qui acreditin una experiència laboral que es correspongui amb els estudis professionals cursats.

Així mateix, també ha previst que els cicles formatius dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny han d’incloure fases de formació pràctica (article 51.2 LOE) i que els cicles d’ensenyaments esportius s’organitzen en blocs i mòduls, que estan constituïts per àrees de coneixement teoricopràctiques adequades als diversos camps professionals i esportius (article 64.4 LOE).

L’article 25 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, disposa que tots els cicles formatius han d’incloure un mòdul de formació en centres de treball que no té caràcter laboral, també els cicles de la formació professional bàsica, d’acord amb el que estableix l’article 9 del Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la formació professional bàsica dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, el qual a la disposició addicional quarta també ha previst la possibilitat d’establir i autoritzar ofertes de formació professional que podran incloure mòduls professionals d’un títol de formació professional bàsica i altres mòduls de formació apropiats per adaptar-se a les seves necessitats.

L’article 8.3 del Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial, disposa que aquests incloguin el mòdul de formació pràctica, així mateix també es regulen les pràctiques externes al Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la LOE i que comprenen els estudis superiors de música i dansa, els d’arts plàstiques i disseny, els ensenyaments d’art dramàtic i els de conservació i restauració de béns culturals.

L’article 62.7 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, disposa que correspon a l'administració competent determinar les condicions formatives que han de complir els centres de treball per acollir alumnes en pràctiques, d'acord amb el procediment que s'estableixi.

La Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals estableix i regula el sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya, defineix les pràctiques com les activitats de formació pràctica que els alumnes de formació professional fan en empreses o altres centres de treball.

Així mateix, l'article 12 del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial, disposa que el Departament d'Ensenyament ha de subscriure els acords i convenis amb les empreses i institucions per tal de facilitar la realització del mòdul professional de formació en centres de treball, i que ha d'establir sistemes d'homologació de les empreses i entitats que han d'acollir alumnes per realitzar la formació en centres de treball per tal de garantir les condicions adequades i la qualitat requerida.

L'ordenació dels ensenyaments del batxillerat també preveu que entre les matèries optatives del centre s'ha d'oferir una estada a l'empresa i l'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny i dels ensenyaments esportius de règim especial estableix que el mòdul de formació pràctica forma part del currículum dels cicles.

Finalment, la Llei 4/2014, d’1 d’abril, bàsica de les cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació, disposa a l’article 5.1 que les cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació tindran, entre les funcions de caràcter publicoadministratiu, la de participar amb les administracions competents en l’organització de la formació en els centres de treball inclosa en els ensenyaments de formació professional i en les accions i iniciatives formatives de la formació professional dual, en especial en la selecció i validació de centres de treball i empreses, en la designació i formació de tutors dels alumnes i en el control i avaluació del compliment de la programació, sense perjudici de les funcions que es puguin atribuir a les organitzacions empresarials en aquest àmbit.

En els darrers anys s'ha generalitzat la subscripció d'acords i convenis amb empreses, entitats i institucions per poder realitzar la formació en les empreses en els diversos ensenyaments.

D’acord amb el marc jurídic exposat és necessari adaptar la regulació de la formació en centres de treball a fi d’establir els mecanismes que facilitin una tramitació més àgil i eficaç dels convenis; d’incorporar els nous avenços en la gestió i el seguiment de la informació relativa al seu desenvolupament; d’establir les condicions que han de complir els centres de treball per garantir la qualitat de la formació pràctica, i finalment d’adequar-la a les condicions que estableixen els programes i iniciatives europeus, en matèria de formació com ara l'actual proposta d'aprenentatge permanent i altres futurs programes. Aquesta adaptació comporta la derogació de l’Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica en centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

Aquesta Ordre s’ha tramitat d’acord amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, de conformitat amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya i efectuat el tràmit de consulta als representants sindicals de la Mesa sectorial del personal docent no universitari.

En virtut d'això, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial i d’acord amb el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

 

Ordeno:

 

Capítol I

Disposicions generals

 

Article 1

Objecte

L’objecte d’aquesta ordre és establir el règim de la formació en centres de treball, que s’inclou en els currículums dels ensenyaments i continguts formatius implantats o autoritzats pel Departament, comprèn les condicions generals de realització, les condicions d'homologació de les empreses i entitats col·laboradores i les condicions del conveni de col·laboració d’acord amb el qual s’ha de realitzar.

 

Article 2

Àmbit d’aplicació

1. Als efectes d’aquesta Ordre, la formació en centres de treball realitzada pels alumnes en empreses i entitats col·laboradores comprèn:

a) La formació en centres de treball dels ensenyaments de formació professional inicial.

b) La fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny.

c) El mòdul de formació pràctica i el bloc de formació pràctica inclosos en els plans d’estudi dels ensenyaments esportius.

d) La matèria optativa d'estada a l'empresa del batxillerat.

e) Les pràctiques externes incloses en els plans d'estudi dels ensenyaments artístics superiors.

f) La formació pràctica inclosa en programes formatius organitzats o autoritzats pel Departament.

2. Les disposicions previstes en aquesta Ordre són aplicables tant per a la formació presencial com a distància.

3. L’empresa o entitat col·laboradora i, si escau, els seus respectius centres de treball, han de reunir les condicions d’homologació que s’estableixen en aquesta Ordre i signar un conveni de col·laboració amb la direcció o la titularitat del centre en què s’imparteix el currículum o la formació corresponent.

 

Article 3

Aspectes generals

1. La formació en centres de treball, per la seva condició de part integrant del currículum o del programa formatiu, en cap supòsit implica relació laboral o de servei retribuït entre l’alumne i l'empresa o entitat col·laboradora.

2. La formació en centres de treball s'ha d'adequar al principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes i ha d’evitar qualsevol tipus de discriminació.

 

Article 4

Finalitats

Les finalitats de la formació en centres de treball són:

a) Complementar l'adquisició de les capacitats i les competències mitjançant la realització d'un conjunt d'activitats de formació identificades entre les activitats productives del centre de treball.

b) Contribuir a l'assoliment dels objectius dels ensenyaments o dels programes de formació, i, en especial, dels relacionats amb l'orientació professional, l'aplicació dels aprenentatges en entorns reals i la comprensió de les relacions laborals.

c) Contribuir a l'avaluació dels aspectes més rellevants de les capacitats i les competències adquirides per l’alumne.

d) Possibilitar la realització de pràctiques aplicant tecnologies pròpies del món del treball.

e) Donar a conèixer la realitat del món laboral i el seu sistema de relacions per tal que l’alumne pugui enfocar el seu projecte de futur professional i millorar-ne les seves possibilitats d'inserció laboral, en un mercat de treball cada cop més ampli i divers.

 

Article 5

Objectius

Els objectius de la formació en centres de treball, en relació amb l’alumne, són:

a) Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars adquirits.

b) Contrastar les capacitats i els interessos amb un entorn real de treball com a suport a l'orientació professional.

c) Integrar-se en les funcions i els processos de treball i en el marc de relacions socials i laborals que tenen lloc en les empreses i entitats.

d) Assolir nous coneixements i capacitats relacionats amb els objectius d'aprenentatge establerts en el currículum dels ensenyaments que s'estan cursant.

e) Adquirir coneixements i habilitats que facilitin la transició a la vida activa i la inserció laboral.

 

Article 6

Àmbits territorials

1. La formació en centres de treball es pot realitzar a Catalunya, a la resta de l'Estat, així com als països que integrin l'Espai Econòmic Europeu-Associació Europea de Lliure Comerç (EEE-AELC) i Andorra.

2. Per poder fer la formació en centres de treball en la resta de països el director del centre o establiment ha de sol·licitar autorització al director general competent prèvia presentació del corresponent programa de col·laboració subscrit entre la direcció o titularitat del centre o establiment que imparteix el currículum o la formació i l'empresa, entitat o institució en la qual s'ha de dur a terme el període de formació en centres de treball. La resolució del director general posa fi a la via administrativa.

3. Les pràctiques formatives en centres d’altres països es regeixen per les normes imperatives del lloc on es duran a terme.

 

 

Capítol II

Funcions de la Generalitat

 

Article 7

Instruccions i suport als centres

1. La direcció general competent, si escau, pot establir unes instruccions per al desplegament de la formació en centres de treball relatives a:

a) Els criteris generals per a l'atorgament d’autoritzacions per dur a terme calendaris i horaris diferents als previstos a l’article 7, apartats 1 i 2.

b) Les condicions mínimes dels programes de col·laboració entre els centres i establiments, i les empreses, si la formació en centres de treball es desenvolupa en l’àmbit territorial que preveu l’article 8.2, així com els criteris necessaris per a la gestió d’aquests programes de col·laboració.

c) Els supòsits d’exempció de la formació en centres de treball.

d) Els models i suports per recollir la informació relativa a les condicions d’homologació i a l’obtenció de l’homologació.

e) La documentació que els centres i establiments han d’arxivar i custodiar a l'expedient de l’alumne.

f) El contingut de la documentació que ha de contenir el quadern de pràctiques que els centres i establiments han de lliurar a l’alumne.

g) Les tasques de coordinació, seguiment i avaluació de la formació en centres de treball que corresponen als coordinadors de la formació professional o a qui desenvolupi aquestes funcions en els diversos centres i establiments.

h) Les obligacions de l’alumne.

i) Aquelles altres circumstàncies necessàries per tal d'adaptar la realització de la formació en centres de treball al que disposa aquesta Ordre.

2. Correspon a la direcció general competent en relació amb els convenis i acords de col·laboració de l’article 18:

a) Donar criteris per a la seva formalització.

b) Coordinar, planificar i fer el seguiment general, mitjançant el coordinador de formació professional territorial.

c) Donar instruccions específiques als centres docents per a la gestió.

d) Publicar un model a les adreces: http://educacio.gencat.cat/portaldecentre i http://educacio.gencat.cat/gestiocentre.

3. La direcció general competent dóna suport als tutors de les pràctiques en el desenvolupament de la seva tasca i en l'establiment de relacions amb les empreses o entitats col·laboradores.

 

Article 8

Actuacions del Departament

1. El Departament pot establir acords de col·laboració amb entitats i organitzacions per gestionar els procediments d'elaboració dels convenis, homologació dels centres de treball i de seguiment i avaluació de la formació en centres de treball.

2. El Departament ha de promoure:

a) La formació dels tutors de les empreses i entitats.

b) La col·laboració amb entitats i organismes per desplegar la formació dels tutors de les empreses o entitats de col·laboració.

c) La col·laboració amb empreses, entitats i altres administracions per al foment de la formació en centres de treball.

3. El Departament pot subscriure convenis amb les Cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació per a la gestió i seguiment de la formació en centres de treball.

 

 

Capítol III

Homologació

 

Article 9

Homologació de les empreses i de les entitats col·laboradores

1. L'homologació de les empreses i de les entitats col·laboradores consisteix en la verificació de les condicions d'idoneïtat a càrrec del centre o establiment en què està matriculat l’alumne, el qual ha de comprovar que les activitats, els recursos i la predisposició de l’empresa o entitat són els adequats a les activitats formatives que ha de desenvolupar l’alumne.

2. L’homologació de les empreses i de les entitats col·laboradores té per finalitat:

a) Garantir la qualitat de les pràctiques en empreses o entitats.

b) Adequar les necessitats formatives dels alumnes a les possibilitats que ofereix cada centre de treball.

c) Millorar la col·laboració entre el centre de treball, el centre docent i l’alumne, complint amb la finalitat de les pràctiques.

3. L’homologació requereix l’acceptació per part de l'empresa o entitat de les condicions següents:

a) L’assumpció de la naturalesa formativa de la formació en centres de treball.

b) El compromís de fer el seguiment de la formació en centres de treball de l’alumne en col·laboració amb el centre docent.

c) El compliment de les condicions de seguretat i salut en el lloc de pràctiques i de la normativa específica que pugui existir.

4. Efectes de l’homologació

a) L’homologació permet formalitzar el conveni de col·laboració per a la formació en centres de treball de l’article 18.

b) El Departament pot establir el format i el contingut del distintiu acreditatiu de la condició de centre de treball homologat per a la realització de la formació en centres de treball. El distintiu es pot exhibir pel centre de treball.

c) L’homologació es manté per l’empresa o entitat sempre que compleixin les condicions d’idoneïtat.

5. El Departament ha de vetllar per tal que les empreses mantinguin les condicions d'homologació per dur a terme la formació en centres de treball.

 

Article 10

Manteniment de l’homologació

En finalitzar la vigència del conveni de formació en centres de treball el tutor de pràctiques, si s’han complert les condicions de l’homologació, valida la idoneïtat del centre de treball, en cas contrari inicia el procediment d’extinció de l’homologació d’acord amb l’article 12.4.

 

Article 11

Extinció de l'homologació

1. Són causes d'extinció de l'homologació:

a) La comunicació de renúncia de l'homologació a iniciativa de l'empresa o entitat col·laboradora al centre amb què s’ha signat el conveni.

b) El cessament de l'activitat de l'empresa o entitat col·laboradora, d'un dels seus centres de treball o d'una de les seves unitats productives o d'activitat.

c) La manca de subscripció de cap conveni al llarg de dos cursos acadèmics consecutius.

d) Apreciació de deficiències en la qualitat de la formació en centres de treball.

e) Modificacions substancials de les activitats previstes.

f) Per altres motius greus que impedeixin el normal desenvolupament de les pràctiques.

g) Modificació de l'activitat de l'empresa o entitat, d'un dels seus centres de treball o d'una de les seves unitats productives o d'activitat.

2. L'extinció de l'homologació té per efecte la impossibilitat de signar els convenis de col·laboració de l’article 18 amb l’empresa afectada que no podrà acollir alumnat en formació.

3. Quan les circumstàncies que van generar l'extinció de l'homologació s’hagin esmenat, l'empresa o l'entitat, pot sol·licitar ser homologada de nou per aquell estudi.

 

Article 12

Procediment d'extinció de l'homologació

1. El procediment d'extinció de l'homologació s’ha de dur a terme per a cada ensenyament o formació per als quals s’hagués obtingut.

2. El centre en què està matriculat l’alumne ha de comunicar al Departament:

a) La petició de renúncia a l’homologació per l'empresa o entitat col·laboradora.

b) El cessament de l'activitat de l'empresa o entitat col·laboradora, d'un dels seus centres de treball o d'una de les seves unitats productives o d'activitat.

3. En cas de la manca de subscripció de cap conveni al llarg de dos cursos acadèmics consecutius, l’extinció de l’homologació es farà d’ofici pel Departament.

4. En el cas de les causes d), e), f) i g) de l’art. 11.1 el procediment és el següent:

a) El director del centre en què està matriculat l’alumne, a proposta del tutor de pràctiques, amb el vistiplau del coordinador de formació professional o del responsable de pràctiques, ha de trametre la proposta provisional d’extinció de l’homologació motivada al coordinador territorial de formació professional i, simultàniament, comunicar per escrit a l’empresa que s’ha iniciat el procediment que podria concloure amb l’extinció de l’homologació i el motiu.

b) El coordinador de formació professional territorial, un cop comprovada la causa o causes, tramet la proposta provisional d’extinció de l’homologació a l’empresa o entitat col·laboradora, per tal que, en un termini de quinze dies hàbils pugui formular-hi les al·legacions que consideri oportunes.

c) El coordinador de formació professional territorial, un cop transcorregut el termini per presentar al·legacions, ha de trametre al director dels serveis territorials, o si escau, al gerent del Consorci d'Educació de Barcelona, les al·legacions de l’empresa si s’han presentat i la seva proposta favorable o desfavorable a l’extinció de l’homologació.

d) El director dels serveis territorials, o si escau, el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona han de resoldre declarant o desestimant l’extinció de l’homologació. La resolució posa fi a la via administrativa.

5. El procediment d’extinció de l’homologació es pot arxivar en qualsevol moment de la seva tramitació, si el director del centre té constància que s’han esmenat les deficiències, prèvia comunicació al coordinador de formació professional territorial i, si escau, al director dels serveis territorials o al gerent del Consorci, segons l’estat de tramitació.

 

 

Capítol IV

Actuaciones del centre docent i actuacions de l’empresa o entitat col·laboradora

 

Article 13

Actuacions del centre docent

1. La direcció o el titular del centre docent han de vetllar pel correcte desenvolupament de la formació en les empreses o entitats col·laboradores, a aquests efectes:

a) Han d’assignar el temps i els mitjans necessaris per garantir-ne el seguiment.

b) Han d'articular les mesures necessàries per tal d'assegurar que el tutor de pràctiques garanteixi el seguiment personal i presencial de les pràctiques dels seus alumnes que ha d'incloure, almenys, una visita inicial i una en finalitzar la formació en centres de treball.

c) Han de determinar la forma més eficaç i eficient de fer el seguiment quan la formació en el centre de treball es faci a l’estranger i en la resta de casos en què el seguiment requereixi actuacions excepcionals.

d) Són responsables que el quadern de pràctiques de l’article 20 estigui degudament emplenat i complert.

2. El centre docent:

a) Ha de custodiar, durant la vigència del conveni de col·laboració, la documentació relativa a l’homologació dels centres de treball.

b) Ha d’arxivar i custodiar, a l'expedient de l’alumne, la documentació que es determini a les instruccions anuals d'aplicació de la formació en centres de treball.

c) Ha de lliurar a l’alumne el quadern de pràctiques que s’estableix a l’article 20.

d) Ha de garantir, abans de l'inici de la formació en el centre de treball, que l’alumne hagi rebut la formació en prevenció de riscos laborals establerta en el currículum de l'ensenyament, com també la formació necessària sobre protecció de dades de caràcter personal.

e) Ha de facilitar al coordinador de formació professional territorial les tasques de supervisió de la documentació utilitzada per a la gestió i el seguiment de la formació en centres de treball.

f) Pot acordar amb l’empresa o entitat col·laboradora la utilització de diferents mitjans de seguiment, més enllà de les visites de la persona tutora de pràctiques del centre docent al centre de treball.

3. Correspon al tutor de les pràctiques, la planificació, la programació, la supervisió, el seguiment i l'avaluació acadèmica de la formació de l’alumne en centres de treball, que s’ha de dur a terme d'acord amb les directrius fixades en el projecte educatiu del centre. El tutor de pràctiques, en els centres dependents del Departament, preferentment ha de ser funcionari amb una permanència mínima de 2 cursos en el mateix centre.

4. El tutor de pràctiques del centre docent i el responsable de pràctiques de l'empresa o entitat s’han de coordinar periòdicament en relació amb el desplegament de la formació en centres de treball de cada alumne.

5. En els centres docents dependents del Departament, les hores de dedicació del professorat per al seguiment de la formació en el centre de treball es regeixen, per a cada curs escolar, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

6. El responsable de coordinació de la formació professional i el de tutoria de pràctiques del grup d'alumnes han de realitzar les tasques de coordinació, seguiment i avaluació de la formació en centres de treball d’acord amb les instruccions de la direcció general competent de l’article 7.

7. Sempre que sigui possible i oportú, l'alumne ha de disposar de la mateixa persona tutora de pràctiques al llarg de tot el cicle.

 

Article 14

Actuacions de l'empresa o entitat col·laboradora.

1. L'empresa o entitat col·laboradora:

a) Ha de designar, d'entre el seu personal, un responsable de pràctiques a qui correspon la direcció, la supervisió immediata, el seguiment en l'execució i la valoració, de la formació en el centre de treball, conforme al pla d'activitats previst a l'article 21.

b) Té el deure de protecció de l'alumne i de donar-li la formació establerta en el pla de seguretat i prevenció de riscos laborals.

c) Ha de dur a terme les actuacions oportunes per al correcte desenvolupament de la formació en el centre de treball.

2. Correspon al responsable de pràctiques en relació amb la formació en el centre de treball:

a) Dirigir, supervisar i seguir la formació de l'alumne en el centre de treball.

b) Pactar el pla d'activitats a desenvolupar per l'alumne.

c) Vetllar pel compliment del pla d'activitats.

d) Vetllar pel compliment de les normes de seguretat i salut laboral i informar l’alumne dels riscos laborals i les mesures preventives del lloc de treball on desenvolupi l'acció formativa.

e) Comunicar-se periòdicament amb la persona tutora de pràctiques del centre docent i posar en el seu coneixement les incidències que eventualment es puguin produir.

f) Emetre l'informe de valoració a efectes de la posterior avaluació acadèmica.

 

 

Capítol V

Formació, drets i obligacions de l’alumnat

 

Article 15

Calendari i horari

1. Els requisits de calendari i horari per a la realització de la formació en centres de treball són els següents:

a) L’alumne pot fer pràctiques des de la data oficial d'inici del curs fins al dia abans de la data d'inici del curs següent, segons el calendari escolar.

b) L’alumne ha de poder realitzar un mes de vacances, prioritàriament a l'agost. El període de vacances ha de constar explícitament en el conveni de col·laboració.

c) En els convenis de col·laboració que incloguin dies de pràctiques durant el mes de juliol i dels períodes no lectius de Nadal, Setmana Santa i dies de lliure disposició del centre docent, la direcció del centre docent ha d'articular les mesures necessàries per tal d'assegurar que el tutor corresponent garanteixi el seguiment de les pràctiques dels seus alumnes.

d) Les pràctiques s'han de fer, de forma ordinària, entre les 8 hores i les 22 hores. Les podran dur a terme de dilluns a dissabte, excepte els dies festius.

2. La formació en centres de treball es pot realitzar en un o més períodes. Com a norma general es poden fer fins a un màxim de 4 hores diàries sense sobrepassar les 20 hores setmanals. En aquells períodes en què l’alumne no hagi de realitzar activitat lectiva en el centre docent, es poden realitzar fins a 8 hores diàries sense ultrapassar les 40 hores setmanals.

3. Si les característiques de l'activitat productiva de l’empresa o entitat requereixen unes condicions diferents de les establertes en els dos apartats precedents, el director o la directora del centre on es cursa l’ensenyament o formació ha de sol·licitar prèviament per escrit l’autorització dels serveis territorials, o si escau, del Consorci d'Educació de Barcelona. El coordinador o coordinadora de formació professional territorial ha de presentar una proposta al director o directora dels serveis territorials o, si escau, a la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, que han de resoldre. La resolució posa fi a la via administrativa.

L'autorització és vigent sempre que no es modifiquin les condicions que la van originar. A l'inici de cada curs els centres han de facilitar als serveis territorials o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona, el llistat dels alumnes afectats per l'autorització especial.

4. L'alumne pot sol·licitar al centre on estigui matriculat ampliar la durada de la formació en centres de treball més enllà de les hores previstes en el currículum corresponent o en el programa formatiu. Els centres d'acord amb l'empresa o entitat col·laboradora poden resoldre l'ampliació de la durada de la formació en centres de treball fins a un 30% de les hores previstes si es considera necessari per completar l'assoliment dels objectius, sempre que no interfereixi en el desenvolupament ordinari de l'horari lectiu. La durada d'aquesta formació en centres de treball addicional no pot sobrepassar els límits horaris establerts als apartats anteriors.

5. La direcció general competent pot autoritzar l'ampliació en més d'un 30% les hores previstes en el currículum en els dos supòsits següents:

a) En cas d'estades de formació en centres de treball a l'estranger prèvia sol·licitud de la direcció del centre docent tramitada per la coordinació de formació professional territorial.

b) En cas de programes o actuacions promogudes o que es considerin d'interès pel Departament.

 

Article 16

Assegurança

1. La realització de la formació en centres de treball requereix que l’alumne disposi de les assegurances següents:

a) Si és menor de 28 anys ha de disposar de l'assegurança escolar.

b) Si és major de 28 anys ha de disposar d’una assegurança d’assistència sanitària.

2. La titularitat del centre docent ha de tenir contractada una pòlissa complementària d'assegurança d'accidents personals i d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial, l'abast de les quals inclogui l'àmbit territorial on es duu a terme l'activitat.

 

Article 17

Exempció

La direcció del centre ha de resoldre, d’acord amb les instruccions de la direcció general competent, la sol·licitud d'exempció parcial o total de la formació en centres de treball dels alumnes que acreditin degudament experiència laboral. Quan el supòsit d’exempció no s’ajusti a les instruccions ha de resoldre la direcció general competent.

 

Article 18

Conveni de col·laboració

1. El conveni de col·laboració per a la formació en centres de treball és el document que formalitza l’estada de formació pràctica de l’alumnat en centres de treball.

2. El conveni ha de contenir com a mínim la informació relativa a les dades d’identificació i la signatura: del titular o representant del centre educatiu o de formació, de l’empresa i de l’alumne o de l’autorització dels seus representants legals en el cas que sigui menor d’edat; el període del conveni; el calendari que ha d’incloure el període de vacances; les obligacions respectives i les causes d’extinció entre les quals s’hi ha d’incloure la baixa de l’alumne matriculat en el centre on cursa els ensenyaments o formació.

3. Poden formalitzar els convenis de col·laboració, d'una banda, els centres que tinguin implantats o autoritzats els corresponents ensenyaments o bé les entitats que imparteixen formació autoritzada i, de l'altra, les empreses, les entitats i els organismes i administracions públics col·laboradors homologats.

4. També poden ser entitats col·laboradores qualsevol dels centres docents del sistema educatiu llevat d'aquell en què l'alumne estigui matriculat, o en altres òrgans o entitats dependents de la Generalitat de Catalunya, aquesta col·laboració s’ha de formalitzar per mitjà de l'acord corresponent que ha de tenir un contingut equivalent al previst pel conveni.

5. Es poden formalitzar convenis de col·laboració sempre que en el moment de la seva signatura l’alumne estigui matriculat en els ensenyaments o programes esmentats a l'article 2.

6. Les dades dels convenis de col·laboració s’incorporen pels centres docents en l'aplicació informàtica que indiqui el Departament abans de l'inici de les pràctiques.

7. El Departament ha d’assignar a cada conveni de col·laboració un número d’inscripció a l’aplicació.

 

Article 19

Drets i obligacions de l'alumne

1. L'alumne no té, en cap cas, vinculació o relació laboral amb l'empresa.

2 L'alumne no ha de percebre cap quantitat econòmica de l'empresa o entitat en concepte de retribució per la realització de la formació en centres de treball.

3. L'alumne està obligat a:

a) Assistir a les pràctiques acordades, complir l'horari establert i informar de les activitats diàries executades d'entre les previstes en el pla d'activitats.

b) Complimentar el quadern de pràctiques.

c) Respectar les normes, la política de protecció de dades i de confidencialitat i la imatge corporativa establerta per l'empresa o entitat col·laboradora.

d) Respectar la legislació aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals.

 

Article 20

Quadern de pràctiques

1. El quadern de pràctiques de l’alumne és part integrant de la documentació de la formació en centres de treball i recull el seguiment i l’avaluació de la realització de la formació pràctica. Pot tenir format en suport de paper o telemàtic.

2. El quadern de pràctiques de l’alumne ha de contenir, almenys:

a) Les dades identificatives del centre docent, de l'alumne i del centre de treball.

b) Els comunicats que facin tant l’alumne, com el tutor de pràctiques del centre docent i el responsable de la formació de l’alumne en el centre de treball, sobre l'evolució i les possibles incidències relatives a les activitats realitzades.

c) La qualificació global.

d) Qualsevol altra documentació que el centre docent consideri necessària.

 

Article 21

Pla d'activitats

1. El pla d'activitats, en aplicació del currículum o contingut de la formació, conté les activitats de la formació en centres de treball que ha de desenvolupar l’alumne en l'empresa o entitat col·laboradora.

2. El pla d'activitats s’acorda conjuntament entre el tutor de pràctiques del centre en què està matriculat l’alumne i el responsable de pràctiques designat per l'empresa o entitat col·laboradora, previ a l'inici de les pràctiques.

 

Article 22

Avaluació i qualificació

1. L'avaluació del crèdit, mòdul professional o matèria de formació en centres de treball és continua durant el període o períodes de realització.

2. En acabar el període de pràctiques de cada alumne, la junta d'avaluació ha de qualificar el crèdit, o mòdul professional o matèria i haurà de tenir en compte:

a) El seguiment i la valoració del tutor de pràctiques del centre docent.

b) La valoració del responsable de formació de l'empresa o entitat col·laboradora.

c) Altra informació recollida en el quadern de pràctiques.

3. La qualificació de la formació en centres de treball ha de ser d'apte o apta, o no apte o no apta en la formació professional inicial, els ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, els ensenyaments esportius, els programes de qualificació professional inicial i d'altres programes autoritzats pel Departament. La qualificació ha d'anar acompanyada de la valoració qualitativa del nivell d'assoliment. En el cas de la matèria optativa d'estada a l'empresa en el batxillerat i en els ensenyaments artístics superiors la qualificació serà numèrica.

4. Per tal de garantir l'adequació de les condicions de realització de la formació, el tutor de pràctiques i el responsable de l'empresa o entitat col·laboradora han de tenir en compte la valoració que l’alumne fa de la formació en el centre de treball en el quadern de pràctiques, que ha d’estar finalitzat i incloure la qualificació obtinguda de la formació en el centre de treball, abans de fer l'avaluació final del curs.

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

Departament i direcció general competent

S’entén per departament, als efectes d’aquesta Ordre, el departament competent en matèria d'educació no universitària.

Les referències a la direcció general s’entenen fetes a la direcció general competent en la matèria dins del departament.

 

Segona

Autoritzacions excepcionals

La direcció general competent pot establir excepcionalment altres autoritzacions no previstes en aquesta Ordre, en el cas de persones individuals i de centres docents concrets en cas que s’acrediti la concurrència de circumstàncies singulars que ho justifiquin.

 

Tercera

Instruccions de gestió acadèmica

S’habiliten els directors generals competents en matèria de gestió acadèmica dels ensenyaments o formacions corresponents per dictar les instruccions que es considerin oportunes per aplicar aquesta Ordre.

 

Quarta

Coordinador de formació professional i tutor de pràctiques

Les responsabilitats i funcions previstes en aquesta Ordre per al coordinador de formació professional i per al tutor de pràctiques s'entenen fetes al càrrec unipersonal equivalent en les escoles d’art dependents del Departament.

En els centres d'altra titularitat o dependència les funcions les ha de dur a terme qui determini la respectiva titularitat.

 

 

Disposició transitòria

Homologacions vigents

Es mantenen vigents les homologacions de centres de treball dutes a terme en aplicació de la Resolució EDU/2146/2009, de 20 de juliol, per la qual es crea el programa experimental d’homologació d’empreses per dur a terme la formació pràctica en centres de treball, sempre que els centres mantinguin la idoneïtat, i de les instruccions per al desplegament de la formació pràctica en centres de treball.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga, amb efectes del dia 31 d’agost de 2015, l'Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica en centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

 

Barcelona, 27 de juliol de 2015

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament