Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF

DECRET 178/2015, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Economia i Coneixement

  • Núm. del document 178/2015

  • Data del document 04/08/2015

  • Data de publicació 06/08/2015

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6929

TEXT CONSOLIDAT

Mitjançant la Llei 12/2014, del 10 d’octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear el Parlament de Catalunya ha aprovat la creació de tres tributs propis nous, en el marc de mesures de fiscalitat mediambiental recomanades per la Unió Europea, que són l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear.

La Llei, en compliment del principi de reserva de llei establert en l’article 31.3 de la Constitució, fixa els elements essencials dels nous impostos. Ara cal complementar aquest marc legal amb la normativa reglamentària de desplegament.

Aquest Decret es dicta, per tant, a l’empara de l’habilitació competencial reconeguda a l’article 203.5 de l’Estatut d’autonomia i en l’exercici de la potestat reglamentària que atorga al Govern l’article 68 del mateix Estatut d’Autonomia de Catalunya. Així mateix, la disposició final primera de la Llei 12/2014, del 10 d’octubre, habilita el Govern perquè dicti les disposicions necessàries per desplegar la Llei.

El Reglament que aprova aquest Decret conté vuit articles, agrupats en tres títols, una disposició addicional i una disposició transitòria.

El títol I, dedicat a l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial estableix el termini, forma de presentació i l’ingrés de l’autoliquidació. El títol II, per la seva part, referit a l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria regula, desenvolupant l’article 14 de la Llei 12/2014, del 10 d’octubre, el procediment de determinació de la base imposable del tribut així com el termini i forma de presentació i ingrés de l’autoliquidació; finalment, en el títol III es regulen els pagaments fraccionats de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear.

Per tot el que s’ha exposat, a proposta del conseller d’Economia i Coneixement, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Aprovació del Reglament de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear

S’aprova el Reglament de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear, que s’insereix a continuació.

Disposicions finals

Disposició final primera

Habilitació

Es faculta la persona titular del departament competent en matèria tributària perquè dicti les disposicions necessàries per desplegar aquest Decret en tot allò que fa referència a l’aplicació dels tributs.

Disposició final segona

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Reglament

Reglament de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear.

Article 1

Objecte del Reglament

Aquest Reglament té per objecte el desenvolupament normatiu per a l’aplicació dels impostos creats per la Llei 12/2014, del 10 d’octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear.

Títol I

Impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial

Article 2

Termini i forma de presentació i d’ingrés

Els contribuents han de presentar el model d’autoliquidació aprovat amb aquest efecte i efectuar l’ingrés de l’import del deute tributari entre l’1 i el 20 de febrer de l’any següent a la meritació de l’impost i, en cas de cessament de l’activitat, en el termini d’un mes des de la data en què aquest cessament es produeixi.

L’ingrés del deute tributari s’ha d’efectuar juntament amb la presentació de l’autoliquidació per via telemàtica.

Títol II

Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria

Article 3

Base imposable. Procediment

D’acord amb l’article 14.4 de la Llei i a l’efecte del càlcul de cadascun dels factors, cal aplicar els procediments que es detallen a continuació en funció dels condicionants que s’estableixen en els articles següents:

   a) Sistema automàtic de mesurament (SAM).

   b) Sistema de mesurament manual.

   c) Sistema de càlcul substitutiu de SAM.

   d) Declaració del titular.

Article 4

Càlcul de la concentració

La concentració mitjana anual de cadascun dels contaminants, expressada en mg/Nm3, es determina segons els procediments següents:

1. Sistema automàtic de mesurament (SAM)

a) És obligatori determinar la concentració d’un contaminant mitjançant un SAM quan la normativa sectorial aplicable o el permís ambiental corresponent de l’establiment requereixi disposar d’un SAM per a aquest contaminant i focus emissor. Opcionalment, es pot utilitzar un SAM encara que la normativa sectorial aplicable o el permís ambiental no ho exigeixi.

b) El SAM ha d’estar calibrat segons les instruccions tècniques emeses per la direcció general competent en la matèria.

c) El càlcul de la mitjana diària de concentració a partir de les dades d’un SAM s’ha d’efectuar d’acord amb les instruccions tècniques de la direcció general competent en la matèria. Els resultats de les mitjanes obtingudes s’han d’expressar en mg/Nm³, en condicions normals, base seca, i sense restar en cap cas l’interval de confiança del 95 % en el valor límit d’emissió.

d) La concentració mitjana anual de cada contaminant es calcula com la mitjana de tots els dies ponderada per les hores de funcionament de cada dia.

2. Sistema de mesurament manual

a) En defecte d’un SAM, la mitjana anual de la concentració d’emissió es pot calcular a partir de mesures manuals realitzades amb els mètodes de referència següents:

Contaminant

Mètode de referència

Partícules

UNE-EN-13284-1

SO2

UNE-EN 14791

NOx

UNE-EN 14792

COT

UNE-EN 12619


b) El subjecte passiu ha de realitzar un nombre suficient de mesuraments manuals, de manera que es garanteixi la representativitat del valor de concentració i es pugui extrapolar a una dada anual. Aquests mesuraments s’han d’efectuar d’acord amb una planificació prèvia que segueixi els requeriments de la norma UNE-EN 15259 Requisits de les seccions i llocs de mesurament i per a l’objectiu, pla i informe de mesurament.

El subjecte passiu resta obligat a garantir aquesta representativitat, especialment en els processos discontinus o processos productius que tinguin condicions d’operació diferents que facin variar les seves emissions a l’atmosfera, d’acord amb les instruccions tècniques de la direcció general competent en la matèria.

c) La concentració mitjana anual de cada contaminant és la mitjana de tots els dies ponderada per les hores de funcionament de cada dia.

Article 5

Càlcul del cabal

El valor del cabal, expressat en Nm³/h, en condicions normals i base seca, és el mateix per a tots els contaminants que siguin emesos per un mateix focus. Els procediments per calcular el cabal són els següents:

1. Sistema automàtic de mesurament (SAM)

a) Aquest sistema és obligatori quan la normativa sectorial aplicable o el permís ambiental corresponent de l’establiment requereixi disposar de SAM per a la mesura de cabal per a aquest focus emissor. Opcionalment, es pot utilitzar un SAM encara que la normativa sectorial aplicable o el permís ambiental no ho exigeixi.

b) El SAM ha d’estar calibrat d’acord amb les instruccions tècniques de la direcció general competent en la matèria.

c) El càlcul de la mitjana diària de cabal a partir de les dades d’un SAM s’ha d’efectuar d’acord amb les instruccions tècniques de la direcció general competent en la matèria. La mitjana anual de cabal és la mitjana de tots els dies ponderada per les hores de funcionament de cada dia.

2. Sistema de mesurament manual

a) En defecte d’un SAM el subjecte passiu ha de realitzar un nombre suficient de mesuraments manuals, de manera que es garanteixi la representativitat del valor de cabal obtingut i es pugui extrapolar a una dada anual. Aquests mesuraments s’han d’efectuar d’acord amb una planificació prèvia que segueixi els requeriments de la norma UNE-EN 15259 Requisits de les seccions i llocs de mesurament i per a l’objectiu, pla i informe de mesurament.

b) El subjecte passiu queda obligat a garantir aquesta representativitat, especialment en els processos discontinus o processos productius que tinguin condicions d’operació diferents que facin variar el cabal, d’acord amb les instruccions tècniques de la direcció general competent en la matèria.

c) La mitjana anual de cabal és la mitjana de tots els dies ponderada per les hores de funcionament de cada dia.

3. Càlcul substitutiu de SAM

a) Es pot utilitzar aquest sistema en els casos en què la normativa sectorial o el corresponent permís ambiental permet substituir la mesura en continu de cabal per procediments de càlcul a partir de paràmetres coneguts de procés.

La utilització d’aquest procediment de càlcul comporta que, com a mínim, hi hagi una base de càlcul diària i disposar de l’aprovació per part de la direcció general competent en la matèria.

b) La mitjana anual de cabal és la mitjana de tots els dies ponderada per les hores de funcionament de cada dia.

Article 6

Càlcul hores de funcionament

El valor del temps de funcionament expressat en hores és el mateix per a tots els contaminants que emeti un mateix focus. Els procediments per calcular les hores de funcionament són els següents:

1. Sistema automàtic de mesurament (SAM).

a) Aquest sistema és obligatori quan es disposi de SAM d’un contaminant o cabal.

Les hores diàries s’obtenen a partir del nombre de minuts que no tinguin associats els caràcters de validació parada (P) o arrencada (A) segons les instruccions tècniques de la direcció general competent en la matèria, dividit per seixanta.

b) Les hores anuals de funcionament s’obtenen mitjançant la suma de totes les hores de funcionament diàries de l’any corresponent.

2. Declaració del titular

a) El subjecte passiu pot declarar les hores de funcionament del focus en el cas que el focus no funcioni 24 hores al dia o que no funcioni els 365 dies de l’any. Opcionalment es pot utilitzar aquest sistema, sempre que es disposi del registre d’algun paràmetre associat a l’indicatiu del temps de funcionament.

b) El subjecte passiu està obligat a conservar els registres dels paràmetres utilitzats que permetin verificar les hores de funcionament.

Article 7

Termini i forma de presentació i d’ingrés

Els contribuents estan obligats a presentar el model d’autoliquidació aprovat amb aquesta finalitat i a ingressar l’import corresponent entre l’1 i el 20 d’abril de l’any següent de la meritació de l’impost i, en cas de cessament de l’activitat, en el termini d’un mes des de la data en què es produeix aquest cessament.

L’ingrés del deute tributari s’ha d’efectuar juntament amb la presentació de l’autoliquidació per via telemàtica.

Títol III

Impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear

 [No vigent]
 
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

Pagaments fraccionats. Termini i forma de presentació i ingrés

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional

Ajornament i fraccionament

En el supòsit que el subjecte passiu sol·liciti, en el període de presentació de l’autoliquidació, un ajornament o fraccionament del deute tributari, ho ha de fer de manera presencial a les delegacions de l’Agència Tributària de Catalunya.

Disposició transitòria

Pagament de l’impost

Mentre els sistemes informàtics no estiguin adequats per poder donar compliment al que estableixen els articles 2, 7 i 8 d’aquest Reglament, s’autoritza la Direcció de l’Agència Tributària de Catalunya perquè, mitjançant resolució, habiliti altres canals de presentació i d’ingrés de l’autoliquidació de l’impost.