Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE GRI/280/2015, de 4 de setembre, d'organització del Registre del sector públic local de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

  • Núm. del document GRI/0280/2015

  • Data del document 04/09/2015

  • Data de publicació 15/09/2015

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6956

TEXT PUBLICAT

L’article 4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que el Departament de Governació i Relacions Institucionals ha de portar un registre dels ens locals, en el qual s’han d’inscriure tots els ens locals del territori de Catalunya, amb les dades que es determinin per reglament. Aquest Registre està adscrit a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals, la qual l’ha de mantenir permanentment actualitzat.

El Decret 95/2015, de 9 de juny, pel qual es regula el Registre del sector públic local de Catalunya disposa a l’article 4 que aquest Registre s’organitza en seccions i subseccions segons el tipus d’ens que s’hi hagi d’inscriure.

De conformitat amb el que preveu l’article 5 del Decret 95/2015, correspon a la persona titular del departament competent en matèria d’Administració local determinar, mitjançant una ordre, l’estructura del Registre i les dades inscriptibles en cada secció.

Per tot això, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides, a proposta de la Direcció General d’Administració Local,

 

Ordeno:

 

Article 1

Les dades que han de figurar en cadascuna de les seccions en què s’estructura el Registre del sector públic local de Catalunya són les que s’indiquen a continuació.

 

SECCIÓ 1

Ens locals

 

Subsecció 1.1

Municipis

En el full registral de cada municipi hi ha de constar les dades següents:

   a) Nom del municipi

   b) Codi d’identificació

   c) NIF

   d) Nom de la capital

   e) Població

   f) Superfície

   g) Municipis limítrofs

   h) Mapa municipal

   i) Coordenades de la seu de l’ajuntament (latitud, longitud i altitud)

   j) Entitats, nuclis de població i disseminats

   k) Règim de funcionament: comú, propi (reglament orgànic) o especial (consell obert)

   l) Règim especial

   m) Disposició de creació

   n) Títol honorari

   o) Adreça, telèfon i fax

   p) Adreça de la pàgina web i correu electrònic

   q) Alcalde i data de la presa de possessió

   r) Símbols oficialitzats (escut, bandera, emblema i altres)

   s) Data de la inscripció, de les modificacions i de la cancel·lació

   t) En el cas de municipis creats per la fusió d’altres s’ha de fer constar també el nom dels municipis fusionats

   u) Situació administrativa (actiu / anotació preventiva de l’estat inactiu / inactiu)

 

Subsecció 1.2

Comarques

En el full registral de cada comarca hi ha de constar les dades següents:

   a) Nom de la comarca

   b) Codi d’identificació

   c) NIF

   d) Nom de la capital o capitals

   e) Població

   f) Superfície

   g) Comarques limítrofs

   h) Mapa comarcal

   i) Municipis que l’integren

   j) Règim de funcionament

   k) Comarca de muntanya

   l) Disposició de creació

   m) Adreça, telèfon i fax

   v) Adreça de la pàgina web i correu electrònic

   n) President i data de la presa de possessió

   o) Símbols oficialitzats (escut, bandera, emblema i altres)

   p) Data de la inscripció, de les modificacions i de la cancel·lació

   q) Situació administrativa (actiu / anotació preventiva de l’estat inactiu / inactiu)

 

Subsecció 1.3

Províncies

En el full registral de cada província hi ha de constar les dades següents:

   a) Nom de la província

   b) Codi d’identificació

   c) NIF

   d) Nom de la capital

   e) Població

   f) Superfície

   g) Províncies limítrofs

   h) Mapa provincial

   i) Municipis que l’integren

   j) Disposició de creació

   k) Adreça, telèfon i fax

   l) Adreça de la pàgina web i correu electrònic

   m) President i data de la presa de possessió

   n) Símbols oficialitzats (escut, bandera, emblema i altres)

   o) Data de la inscripció, de les modificacions i de la cancel·lació

   p) Situació administrativa (actiu / anotació preventiva de l’estat inactiu / inactiu)

 

Subsecció 1.4

Entitats municipals descentralitzades

En el full registral de cada entitat municipal descentralitzada hi ha de constar les dades següents:

   a) Nom de l’entitat

   b) Codi d’identificació

   c) NIF

   d) Nom de la capital

   e) Població

   f) Superfície

   g) Municipi al qual pertany

   h) Municipis i altres entitats municipals descentralitzades limítrofs

   i) Mapa de l’entitat

   j) Coordenades de la seu de l’entitat (latitud, longitud i altitud)

   k) Nuclis de població i disseminats

   l) Règim de funcionament

   m) Disposició de creació

   n) Adreça, telèfon i fax

   o) Adreça de la pàgina web i correu electrònic

   p) President i data de la presa de possessió

   q) Símbols oficialitzats (escut, bandera, emblema i altres)

   r) Data de la inscripció, de les modificacions i de la cancel·lació

   s) Situació administrativa (actiu / anotació preventiva de l’estat inactiu / inactiu)

 

Subsecció 1.5

Entitats metropolitanes

En el full registral de cada entitat metropolitana hi ha de constar les dades següents:

   a) Nom de l’entitat

   b) Codi d’identificació

   c) NIF

   d) Municipis que l’integren

   e) Serveis que presta

   f) Disposició de creació

   g) Adreça, telèfon i fax

   h) Adreça de la pàgina web i correu electrònic

   i) President i data de la presa de possessió

   j) Símbol oficialitzat (emblema)

   k) Data de la inscripció, de les modificacions i de la cancel·lació

   l) Situació administrativa (actiu / anotació preventiva de l’estat inactiu / inactiu)

 

Subsecció 1.6

Mancomunitats de municipis

En el full registral de cada mancomunitat de municipis hi ha de constar les dades següents:

   a) Nom de la mancomunitat

   b) Codi d’identificació

   c) NIF

   d) Municipis que l’integren i data d’integració o baixa

   e) Objecte i competències

   f) Data de constitució

   g) Data de publicació dels estatuts i de les modificacions

   h) Adreça, telèfon i fax

   i) Adreça de la pàgina web i correu electrònic

   j) President i data de la presa de possessió

   k) Símbol oficialitzat (emblema)

   l) Data de la inscripció, de les modificacions i de la cancel·lació

   m) Situació administrativa (actiu / anotació preventiva de l’estat inactiu / inactiu)

 

SECCIÓ 2

Altres ens dependents, adscrits o vinculats a ens locals

 

Subsecció 2.1

Organismes autònoms locals

En el full registral dels organismes autònoms locals hi ha de constar les dades següents:

   a) Nom de l’organisme

   b) Codi d’identificació

   c) NIF

   d) Ens del qual depèn

   e) Servei públic o activitat d’interès local que gestiona

   f) Data de creació

   g) Data de publicació dels estatuts i de les modificacions

   h) Adreça, telèfon i fax

   i) Adreça de la pàgina web i correu electrònic

   j) President

   k) Símbol oficialitzat (emblema)

   l) Data de la inscripció, de les modificacions i de la cancel·lació

   m) Situació administrativa (actiu / anotació preventiva de l’estat inactiu / inactiu)

 

Subsecció 2.2

Entitats públiques empresarials locals

En el full registral de les entitats públiques empresarials locals hi ha de constar les dades següents:

   a) Nom de l’entitat

   b) Codi d’identificació

   c) NIF

   d) Ens del qual depèn

   e) Servei públic o activitat d’interès local que gestiona

   f) Data de creació

   g) Data de publicació dels estatuts i de les modificacions

   h) Adreça, telèfon i fax

   i) Adreça de la pàgina web i correu electrònic

   j) President

   k) Símbol oficialitzat (emblema)

   l) Data de la inscripció, de les modificacions i de la cancel·lació

   m) Situació administrativa (actiu / anotació preventiva de l’estat inactiu / inactiu)

 

Subsecció 2.3

Societats mercantils participades íntegrament per un ens local

En el full registral de les societats mercantils participades íntegrament per un ens local hi ha de constar les dades següents:

   a) Nom de la societat

   b) Codi d’identificació

   c) NIF

   d) Tipus de societat

   e) Capital social

   f) Ens titular del capital social

   g) Servei públic o activitat d’interès local que gestiona

   h) Data de l’escriptura de constitució o de l’adquisició del capital per part de l’ens

   i) Data de publicació dels estatuts i de les modificacions

   j) Data d’inscripció en el Registre Mercantil

   k) Adreça, telèfon i fax

   l) Adreça de la pàgina web i correu electrònic

   m) President del consell d’administració

   n) Símbol oficialitzat (emblema)

   o) Data de la inscripció, de les modificacions i de la cancel·lació

   p) Situació administrativa (actiu / anotació preventiva de l’estat inactiu / inactiu)

 

Subsecció 2.4

Societats mercantils amb capital íntegrament públic que pertany a diverses corporacions locals

En el full registral de les societats mercantils amb capital íntegrament públic que pertany a diverses corporacions locals hi ha de constar les dades següents:

   a) Nom de la societat

   b) Codi d’identificació

   c) NIF

   d) Tipus de societat

   e) Capital social

   f) Ens d’adscripció o vinculació

   g) Ens titulars del capital social amb indicació del percentatge

   h) Servei públic o activitat d’interès local que gestiona

   i) Data de l’escriptura de constitució o de l’adquisició del capital per part de l’ens

   j) Data de publicació dels estatuts i de les modificacions

   k) Data d’inscripció en el Registre Mercantil

   l) Adreça, telèfon i fax

   m) Adreça de la pàgina web i correu electrònic

   n) President del consell d’administració

   o) Símbol oficialitzat (emblema)

   p) Data de la inscripció, de les modificacions i de la cancel·lació

   q) Situació administrativa (actiu / anotació preventiva de l’estat inactiu / inactiu)

 

Subsecció 2.5

Societats mercantils de capital mixt, amb capital majoritari d’un ens local o adscrites a un ens local

En el full registral de les societats mercantils de capital mixt, amb capital majoritari d’un ens local o adscrites a un ens local hi ha de constar les dades següents:

   a) Nom de la societat

   b) Codi d’identificació

   c) NIF

   d) Tipus de societat

   e) Capital social

   f) Ens d’adscripció o vinculació

   g) Ens que hi participen, amb indicació dels respectius percentatges de participació

   h) Servei públic o activitat d’interès local que gestiona

   i) Data de l’escriptura de constitució o de l’adquisició de la participació per part de l’ens

   j) Data de publicació dels estatuts i de les modificacions

   k) Data d’inscripció en el Registre Mercantil

   l) Adreça, telèfon i fax

   m) Adreça de la pàgina web i correu electrònic

   n) President del consell d’administració

   o) Símbol oficialitzat (emblema)

   p) Data de la inscripció, de les modificacions i de la cancel·lació

   q) Situació administrativa (actiu / anotació preventiva de l’estat inactiu / inactiu)

 

Subsecció 2.6

Consorcis adscrits a un ens local

En el full registral dels consorcis adscrits a un ens local hi ha de constar les dades següents:

   a) Nom del consorci

   b) Codi d’identificació

   c) NIF

   d) Ens al qual s’adscriu

   e) Ens que l’integren i data d’integració o baixa

   f) Objecte

   g) Data de constitució

   h) Data de publicació dels estatuts i de les modificacions

   i) Adreça, telèfon i fax

   j) Adreça de la pàgina web i correu electrònic

   k) President

   l) Símbol oficialitzat (emblema)

   m) Data de la inscripció, de les modificacions i de la cancel·lació

   n) Situació administrativa (actiu / anotació preventiva de l’estat inactiu / inactiu)

 

Subsecció 2.7

Fundacions adscrites a un ens local

En el full registral de les fundacions adscrites a un ens local hi ha de constar les dades següents:

   a) Nom de la fundació

   b) Codi d’identificació

   c) NIF

   d) Ens al qual s’adscriu

   e) Objecte

   f) Data d’inscripció al Registre de fundacions

   g) Classificació

   h) Adreça, telèfon i fax

   i) Adreça de la pàgina web i correu electrònic

   j) President del Patronat

   k) Número d’inscripció al Registre de fundacions

   l) Data de la inscripció, de les modificacions i de la cancel·lació

   m) Situació administrativa (actiu / anotació preventiva de l’estat inactiu / inactiu)

 

Subsecció 2.8

Altres ens amb personalitat jurídica pròpia adscrits o vinculats a ens locals

En el full registral corresponent a altres ens amb personalitat jurídica pròpia adscrits o vinculats a ens locals hi ha de constar les dades següents:

   a) Nom

   b) Codi d’identificació

   c) NIF

   d) Ens al que s’adscriu

   e) Objecte

   f) Adreça, telèfon i fax

   g) Adreça de la pàgina web i correu electrònic

   h) President

   i) Data de la inscripció, de les modificacions i de la cancel·lació

   j) Situació administrativa (actiu / anotació preventiva de l’estat inactiu / inactiu)

 

Article 2

En cadascuna de les subseccions relatives als ens dependents, adscrits o vinculats a ens locals incorporats a la secció segona del Registre del sector públic local de Catalunya s’han d’incloure les dades relatives a la seva classificació d’acord amb els criteris del Sistema Europeu de Comptes.

 

Article 3

Es faculta la persona titular de la Direcció General d’Administració Local perquè elabori els models de sol·licitud d’inscripció en el Registre del sector públic local de Catalunya i dicti les instruccions que siguin necessàries en relació amb la formalització de les sol·licituds d’inscripció i de la documentació que cal presentar.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 4 de setembre de 2015

 

Meritxell Borràs i Solé

Consellera de Governació i Relacions Institucionals