Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE ECO/294/2015, de 18 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i s'aprova l'aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Economia i Coneixement

  • Núm. del document ECO/0294/2015

  • Data del document 18/09/2015

  • Data de publicació 25/09/2015

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6963

Afectacions
TEXT PUBLICAT

L’article 333 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), estableix, amb caràcter general, l’obligació dels òrgans de contractació de totes les administracions públiques i de la resta d’entitats incloses en el seu àmbit d’aplicació, de comunicar al Registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les dades bàsiques dels contractes adjudicats, com també, si escau, les seves modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o de preu, el seu import final i extinció.

Aquest mateix precepte preveu que, en els casos d’administracions públiques que disposin de registres de contractes anàlegs en el seu àmbit de competències, la comunicació de dades es pot substituir per comunicacions entre els registres de contractes respectius.

D’acord amb aquesta previsió, i en el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d’organització administrativa i de contractació pública, es va aprovar l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i s’aprova l’aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya. Aquesta Ordre va adaptar l’Ordre de 26 de febrer de 1997, de posada en funcionament del sistema informàtic de comunicació de dades al Registre públic de contractes, al nou marc jurídic aplicable. L’article 1.2 de l’Ordre ECO/47/2013 disposa que el Registre públic de contractes (RPC) es constitueix en un instrument adient per permetre el compliment de les obligacions d’informació de dades dels contractes públics que adjudiquin les entitats de l’Administració local catalana que ho sol·licitin i estableix un règim opcional per a aquestes entitats.

Amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, s’ha aprovat la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la disposició addicional vuitena de la qual estableix l’obligació de les administracions locals catalanes d’informar al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya els contractes formalitzats.

Més recentment, la disposició addicional segona de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, preveu que les entitats de l’Administració local i els ens, organismes o entitats del seu sector públic (en endavant, entitats locals) han de comunicar al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, perquè hi siguin inscrites, les dades bàsiques dels contractes que adjudiquin i que estiguin subjectes a la legislació de contractes del sector públic i també, si escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció.

Cal tenir en compte, en primer lloc, que les dades que s’han d’informar al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya superen en nombre les dades que requereix el Registre de contractes del sector públic estatal. Entre aquestes dades addicionals a les exigides en l’àmbit del Registre estatal, es troben les requerides per l’Acord del Govern de mesures en matèria de contractació pública i l’Acord del Govern pel qual s’estableix el protocol d’actuació en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic en relació amb la contractació d’estudis i dictàmens, així com les dades que responen a la finalitat d’incrementar la transparència en la contractació pública, principalment, les econòmiques i estadístiques sobre la contractació pública a Catalunya.

Per fer factible la incorporació de les dades contractuals de les entitats locals al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, i atesa molt especialment la heterogeneïtat de les entitats locals catalanes pel que fa a la seva mida, als recursos disponibles, i a l’efectiva disposició d’eines que permetin l’intercanvi informatitzat de dades entre administracions, s’ha optat per un règim de mínims, segons el qual, les dades que les administracions locals han d’enviar al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya són les que han estat objecte de desenvolupament en el capítol cinquè del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i el seu annex I, així com la informació prevista en l’article 29 del TRLCSP.

En un altre ordre de consideracions, per donar ple compliment, en primer lloc, a les previsions de la Mesura 19 del document “Propostes i reflexions” del president de la Generalitat en matèria de transparència i regeneració democràtica de 22 de febrer de 2013 i, en segon lloc, a l’article 13.1 apartat f de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’addiciona un capítol II a l’Ordre amb la finalitat de regular les condicions en què s’ofereix l’accés públic de la ciutadania a les dades del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya. Es configura aquest accés públic sobre la base dels acords de la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació de 21 de maig de 2015.

Precisament, pel fet que l’entrada en vigor de la Llei 19/2014 ja s’ha produït, es considera justificat no establir termini de vacatio legis en aquesta Ordre, motiu pel qual entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

D’acord els informes de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, de la Comissió de Govern Local de Catalunya i del Ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa;

D’acord amb el que disposa l’article 12.1 del Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat;

En ús de les atribucions que m’han estat conferides pel Decret 96/2004, de 20 de gener, i pel Decret 38/2014, de 25 de març, de reestructuració del Departament d'Economia i Coneixement,

 

Ordeno:

 

Article 1

S’afegeix un capítol I a l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, amb el títol següent:

“Capítol I

Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya”

 

Article 2

1. Es modifica l’article 1.2 de l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, que queda redactat de la manera següent:

“Les entitats de l’Administració local catalana i els ens, organismes o entitats del seu sector públic han de comunicar al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya les dades i els documents dels contractes públics que adjudiquin, incloent-hi els contractes menors, d’acord amb el que disposa la legislació de contractes del sector públic.”

2. Es modifica l’article 1.4 de l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, que queda redactat de la manera següent:

“Els ens, organismes i entitats que, conforme amb els apartats 1 i 3 anteriors, es troben inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre, han de comunicar les dades relatives als seus contractes que s’assenyalen a l’annex d’aquesta Ordre, d’acord amb l’estructura continguda a l’aplicació informàtica del Registre públic de contractes dissenyada amb aquesta finalitat.”

 

Article 3

Es modifica l’article 2 de l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, que queda redactat de la manera següent:

“La tramesa de les dades relatives als contractes s’ha de fer de manera manual, mitjançant l’aplicació web del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, o de manera automatitzada, amb el servei web publicat pel Registre, mitjançant interfície, amb els sistemes d’informació tercers.

“Pel que fa als ens que integren el sector públic local, d’acord amb la Llei 29/2010, que optin per introduir les dades manualment, el seu control d’accés s’ha de fer a través de l’extranet de les administracions catalanes, EACAT, que gestiona el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC). En cas que aquestes entitats optin per la integració automàtica, el Consorci AOC actuarà de punt d’integració amb el Registre de tot l’àmbit local esmentat a l’article 1.2 per garantir el compliment de les obligacions de tramesa d’informació i documentació derivades de les previsions de la legislació de contractes del sector públic.

“Les comunicacions que les entitats de l’Administració local catalana incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre han de realitzar al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya s’han d’efectuar de conformitat amb les previsions del capítol cinquè del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. També han de comunicar les dades i documents d’acord amb el que estableix l’article 29 del TRLCSP.”

 

Article 4

S’afegeix un apartat tercer a l’article 4 de l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març que queda redactat de la manera següent:

“4.3 Les entitats de l’Administració local catalana incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre no tenen l’obligació d’informar les dades d’aquesta secció d’estudis i dictàmens regulada en l’apartat primer d’aquest article.”

 

Article 5

S’afegeix un article 8 a l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, que queda redactat de la manera següent:

“Article 8

“Custòdia de la documentació

“La custòdia de la documentació tramesa al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya la realitza ordinàriament el Departament d’Economia i Coneixement. La custòdia de la documentació tramesa per les entitats de l’Administració local catalana incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre la realitza l’entitat emissora de la documentació. El Consorci AOC ofereix el servei de custòdia de la documentació tramesa al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya per part de les entitats del sector públic local.”

 

Article 6

S’afegeix un article 9 a l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març que queda redactat de la manera següent:

“Article 9

“Comunicació de dades contractuals a terceres entitats

“El Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya és l’eina mitjançant la qual es dóna compliment a les obligacions de comunicació de les dades contractuals a terceres entitats previstes a la normativa de contractació pública.”

 

Article 7

S’afegeix un capítol II a l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, amb el contingut següent:

“CAPÍTOL II

Accés públic de la ciutadania al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya

“Article 10

“Descripció de la funcionalitat

“10.1 S’aprova un nou mòdul que facilita l’accés públic de la ciutadania a les dades contingudes en el Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.

“10.2 Aquest mòdul ha estat desenvolupat segons els estàndards de programació de la Generalitat de Catalunya i resideix en les instal·lacions del proveïdor de serveis de la Generalitat. L’accés públic a la ciutadania és una aplicació J2EE que disposa d’una base de dades pròpia que s’alimenta periòdicament de la informació del Registre públic de contractes. Està desenvolupada amb l’entorn de treball corporatiu (Canigó 3) amb el disseny adaptatiu a diferents dispositius segons els estàndards per a web definits per la Direcció General d’Atenció Ciutadana.

“Article 11

“Accés

“La ciutadania pot accedir lliurement a les dades del Registre públic de contractes sense necessitat d’identificació prèvia. Amb aquest accés es dóna a conèixer la informació relativa a les dades contractuals informades al Registre en la data de la cerca, pels respectius òrgans de contractació.

“Article 12

“Contingut

“L’accés a la informació es realitza formulant una consulta mitjançant un cercador que conté els conceptes següents:

Organisme d’adscripció.

Òrgan de contractació.

Període de cerca.

Codi d’expedient.

Data d’adjudicació del contracte.

Procediment/sistema d’adjudicació.

Tipus de contracte.

Descripció/Objecte del contracte.

Codi CPV (vocabulari comú de productes).

Import d’adjudicació.

Identificació de l’adjudicatari.

Modificacions.

Pròrrogues.

Resolucions de contractes.

“Les respostes a les cerques efectuades contenen les dades contractuals relatives als contractes executats els darrers cinc anys. Els resultats de les cerques inclouen, també, la informació relativa a l’execució dels contractes, concretament, les modificacions, les pròrrogues i els contractes amb resolució anticipada.

“Article 13

“Accés a altres dades del Registre públic de contractes

“El Registre públic de contractes facilita l’accés de la ciutadania a tota la resta de dades inscrites, en exercici del dret d’accés a la informació pública en els termes regulats per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, mitjançant un formulari electrònic disponible des del Portal de la Transparència i des del portal web de la Generalitat de Catalunya.”

 

Article 8

Es modifica la disposició addicional única de l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, que queda redactada de la manera següent:

“El Registre públic de contractes ha d’incorporar respecte de cada contracte un informe d’avaluació final que faci referència als diferents aspectes de l’execució del contracte i, en particular, als relatius a l’adequació del disseny i als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als relatius als aspectes econòmics i pressupostaris i de caràcter tècnic.

“S’exceptuen d’aquesta obligació els contractes d’import no superior als 50.000 euros que no tinguin per objecte la contractació d’estudis i dictàmens.

“L’obligació continguda en aquesta disposició és de compliment potestatiu per a les entitats de l’Administració local catalana incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre.”

 

Article 9

Es modifica l’apartat 1.1 A de l’annex de l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, relatiu al contingut del Registre públic de contractes, en el sentit següent:

El punt 28 de l’annex, on diu “Indicador de contracte amb clàusules socials” ha de dir “Indicador de contracte amb clàusules socials. Tipus de clàusules socials”.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Segona

Pel que fa a la previsió de l’article 9 d’aquesta Ordre, no entra en vigor fins a la corresponent adaptació de l’aplicació informàtica.

 

Tercera

Pel que fa a la previsió de l’article 5 d’aquesta Ordre, relativa al servei de custòdia de la documentació tramesa al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya per part de les entitats del sector públic local, que durà a terme el Consorci AOC, no es farà efectiva fins que es disposi de la integració entre l’RPC i el DESA’L. Fins llavors, el Departament d'Economia i Coneixement custodiarà la documentació tramesa per les entitats locals, mitjançant el gestor documental de l’RPC.

 

Barcelona, 18 de setembre de 2015

 

Andreu Mas Colell

Conseller d’Economia i Coneixement