Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE ARP/307/2015, de 22 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener, per la qual es regulen l'aprovació i els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, per al període 2014-2018, i es convoquen els ajuts corresponents.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • Núm. del document ARP/0307/2015

  • Data del document 22/09/2015

  • Data de publicació 02/10/2015

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6968

  • No Vigent
Afectacions
03/10/2015 - 09/02/2017
TEXT PUBLICAT

El Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l’organització comuna de mercats de productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, regula en el capítol III del títol I de la part II el règim d’autoritzacions per a plantacions de vinya que serà aplicable a partir de l’1 de gener del 2016. La nova regulació continguda en l’esmentat Reglament (UE) 1308/2013 substitueix el règim de concessió de drets de plantació per un règim d’autoritzacions.

El Reglament delegat (UE) 2015/560 de la Comissió, de 15 de desembre de 2014, i el Reglament d’execució (UE) 2015/561 de la Comissió, de 7 d’abril de 2015, completen i estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1308/2013, respectivament, pel que fa al règim d’autoritzacions per a plantacions de vinya.

L’article 68 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 estableix un règim transitori mitjançant el qual els drets de plantació concedits de conformitat amb els articles 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del Reglament (CE) núm. 1234/2007, de 22 d’octubre del 2007, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s’estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles (Reglament únic per a les OCM), hauran de convertir-se en autoritzacions.

D’altra banda, la publicació del Reial decret 740/2015, de 31 de juliol, pel qual es regula el potencial de producció vitícola, i es modifica el Reial decret 1079/2014, de 19 de desembre, per a l’aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola, incorpora els canvis que suposa l’entrada en vigor del nou règim d’autoritzacions a partir de l’1 de gener de 2016.

Tots aquests canvis normatius fan necessària una modificació de l’Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener, per la qual es regulen l’aprovació i els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, per al període 2014-2018, i es convoquen els ajuts corresponents, per tal d’adaptar-la al nou règim d’autoritzacions.

Conseqüentment, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text legislatiu de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia i la Direcció General de Desenvolupament Rural, prèvia consulta al sector afectat, i en virtut de les atribucions que m’han estat conferides,


Ordeno:


Article 1

Modificació de l’article 2.3 de l’Ordre AAM/7/2014

Es modifica l’apartat 2 de l’article 3 de l’Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener, que queda redactat de la manera següent:

“3.2 El termini de presentació de sol·licituds d’ajut per a cada campanya és del 15 de gener al 15 de febrer, ambdós inclosos.”


Article 2

Modificació de l’apartat 2.5 de l’annex 1 de l’Ordre AAM/7/2014

S’afegeix la lletra e) a l’apartat 2.5 de l’annex 1 de l’Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener, referit a les plantacions que no es poden acollir a aquests plans, amb la redacció següent:

“e) Les plantacions de vinya realitzades amb una autorització de nova plantació concedida mitjançant el mecanisme de salvaguarda en virtut dels articles 63 i 64 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.”

 

Article 3

Modificació de l’apartat 5.2 de l’annex 1 de l’Ordre AAM/7/2014

Es modifica l’apartat 5.2 de l’annex 1 de l’Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener, que passa a tenir la redacció següent:

“5.2 La superfície mínima de la parcel·la un cop reestructurada ha de ser de 0,5 hectàrees. No obstant això, aquest límit pot ser inferior si el nombre de parcel·les reestructurades i/o reconvertides d’un mateix pla és inferior al 80% del nombre de parcel·les inicials. També pot ser inferior a 0,5 hectàrees si és confrontant a una altra parcel·la del mateix titular.

“En els casos en què la mesura es limiti a operacions de reempelt o de transformació de vas a emparrat, la superfície mínima serà la inicial.”

 

Article 4

Supressió de l’apartat 5.5 de l’annex 1 de l’Ordre AAM/7/2014

S’elimina l’apartat 5.5 de l’annex 1 de l’Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener.

 

Article 5

Modificació de l’apartat 3.2 de l’annex 2 de l’Ordre AAM/7/2014

Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 3.2 de l’annex 2 de l’Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener, que queda redactat com segueix:

“No es finançarà l’acció d’arrencada en les superfícies on s’utilitzin autoritzacions de plantació concedides mitjançant una replantació o una conversió de drets en virtut dels articles 66 i 68 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i de l Consell, de 17 de desembre, no generades en l’aplicació del pla de reestructuració corresponent.”

 

Article 6

Modificació de l’apartat 3.5 de l’annex 2 de l’Ordre AAM/7/2014

Es modifica l’últim paràgraf de l’apartat 3.5 de l’annex 2 de l’Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener, que queda redactat com segueix:

“No tindran dret a la compensació per pèrdua d’ingressos aquelles superfícies reestructurades en les quals s’hagi aportat una autorització de plantació concedida mitjançant una replantació o una conversió de drets en virtut dels articles 66 i 68 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i de l Consell, de 17 de desembre, no generada de l’aplicació del pla de reestructuració.”

 

Article 7

Modificació de l’apartat 7.3 de l’annex 2 de l’Ordre AAM/7/2014

Es modifica l’últim paràgraf de l’apartat 7.3 de l’annex 2 de l’Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener, que queda redactat com segueix:

“En cas que la mesura no tingui dret a ajut per no haver-se’n executat almenys el 80% o per no haver-se executat dins de termini, es retornarà l’import de la bestreta més els interessos legals a comptar des del moment del pagament de la bestreta, excepte en cas de força major o circumstància excepcional segons l’accepció de l’article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.”Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 22 de setembre de 2015


Jordi Ciuraneta i Riu

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació