Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE ARP/310/2015, de 29 de setembre, per la qual es crea el Comitè de Seguiment del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • Núm. del document ARP/0310/2015

  • Data del document 29/09/2015

  • Data de publicació 08/10/2015

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6972

TEXT PUBLICAT

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb la col·laboració d’altres departaments de la Generalitat de Catalunya, i amb la participació i el consens de tots els agents econòmics i socials afectats, ha elaborat el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020, d’ara endavant PDR de Catalunya 2014-2020.

El PDR de Catalunya 2014-2020 s’ha definit d’acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament i del Consell, de 17 de desembre, relatiu a l’ajut al desenvolupament rural a través del FEADER, i el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament i del Consell, de 17 de desembre, pel qual s’estableixen les normes comunes aplicables al FEDER, a l'FSE, al Fons de cohesió, al FEADER i al FEMP, així com d'acord amb els seus reglaments delegats i d’execució.

Els tres objectius de la PAC, fomentar la competitivitat de l’agricultura, garantir la gestió sostenible dels recursos naturals i l’acció del clima i aconseguir un desenvolupament territorial equilibrat de les economies i comunitats rurals inclosa la creació i conservació de l’ocupació, i les prioritats de la Unió Europea en el desenvolupament rural, han conformat les prioritats polítiques del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en l’elaboració del PDR de Catalunya 2014-2020.

Amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de 15 de juliol de 2014, per Decisió de la Comissió de 28 de juliol de 2015 es va aprovar el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període 2014-2020.

Amb relació al seguiment de l’execució i avaluació dels programes de desenvolupament rural, l’article 47 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament i del Consell, de 17 de desembre, assenyala que, dins els tres mesos següents a la data de notificació de la Decisió per la qual s’aprova cada Programa de desenvolupament rural, l’autoritat de gestió del programa ha de crear un Comitè de Seguiment.

L’article 48 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament i del Consell, de 17 de desembre, determina la composició del Comitè de Seguiment.

L’article 49 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament i del Consell, de 17 de desembre, i l’article 74 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament i del Consell, de 17 de desembre, determinen les funcions del Comitè de Seguiment.

El Reglament delegat (UE) núm. 240/2014 de la Comissió, de 7 de gener de 2014, relatiu al Codi de Conducta Europeu sobre les associacions en el marc dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus, determina la participació dels socis pertinents en el seguiment dels programes de desenvolupament rural.

El Reial decret 1080/2014, de 19 de desembre, pel qual s’estableix el règim de coordinació de les autoritats de gestió dels programes de desenvolupament rural per al període 2014-2020, determina que l’Organisme de Coordinació de les autoritats de gestió ha de participar en els comitès de seguiment dels programes regionals de desenvolupament rural, en els termes que s’hi preveuen.

El capítol 15 del PDR de Catalunya 2014-2020, d’acord amb l’article 48 del Reglament (UE) 1303/2013, determina la composició del seu Comitè de Seguiment, i així mateix defineix que, d’acord amb l’article 2 del Decret 393/2006, de 17 d’octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el funcionament de l'Organisme Pagador dels ajuts finançats pels fons FEAGA i FEADER, l’autoritat de gestió és el/la director/a general de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Per tot això, d’acord amb l’article 116.1.g) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i l’article 3.9.5 del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

 

Ordeno:

 

Article 1

Creació del Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020

Es crea el Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (en endavant, Comitè), que s’adscriu a la direcció general del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació competent en matèria de desenvolupament rural.

 

Article 2

Objectius del Comitè

El Comitè té com a objectiu principal analitzar la implementació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període 2014-2020 (en endavant, PDR) perquè es realitzi de forma adequada d’acord amb la normativa d’aplicació i, si s’escau, esmenar els possibles problemes i incidències que se’n derivin.

 

Article 3

Funcions del Comitè

Són funcions del Comitè, entre d’altres, la comprovació dels resultats del PDR i l’eficàcia de la seva execució, en el marc del que estableixen l’article 49 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament i del Consell, de 17 de setembre, i l’article 74 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament i del Consell, de 17 de desembre.

 

Article 4

Composició del Comitè

4.1 En el Comitè de Seguiment, hi estaran representats, com a membres permanents, els següents òrgans o institucions:

a) President/a:

El/la director/a general del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, competent en matèria del desenvolupament rural i com a cap de l’autoritat de gestió del programa.

b) En representació de la Generalitat de Catalunya en són vocals els següents:

1. Departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació:

a) Una persona representant de cadascuna de les direccions generals.

b) Una persona representant del Gabinet del Conseller.

c) Una persona representant de l’Assessoria Jurídica.

d) Una persona representant del Centre de la Propietat Forestal.

2. Una persona representant del departament competent en la gestió del fons FEDER, en la coordinació dels fons estructurals i de l’Estratègia de de recerca i innovació (RIS 3).

3. Una persona representant de cada un dels organismes i unitats orgàniques següents, competents en matèria de promoció de la igualtat d’homes i dones, joventut i inclusió social:

a) Institut Català de les Dones.

b) Direcció General de la Joventut.

c) Secretaria d’Inclusió Social.

4. Una persona representant de l’òrgan ambiental del departament competent en matèria de medi ambient.

5. Una persona representant de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

6. Una persona representant de l’Agència Catalana de l’Aigua.

7. Una persona representant del departament competent en la gestió del Fons Social Europeu.

c) En representació de l’Administració General de l’Estat, en són vocals els següents:

- Una persona representant de l’Organisme de coordinació de les autoritats de gestió dels programes de desenvolupament rural.

- Una persona representant del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA).

d) Una persona representant de la Comissió Europea, a títol consultiu.

e) En representació de les entitats locals, en són vocals els següents:

- Una persona representant de la Federació de Municipis de Catalunya.

- Una persona representant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

f) En representació de les organitzacions professionals agràries, forestals i del món cooperatiu, en són vocals els següents:

- Una persona representant d’Unió de Pagesos de Catalunya (UP).

- Una persona representant de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC).

- Una persona representant de l’Associació Agrària de Joves Agricultors – Associació d’Empresaris Agraris de Lleida (ASAJA – AEALL).

- Una persona representant del Consorci Forestal de Catalunya.

- Una persona representant de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).

g) Altres vocals:

- Una persona representant dels grups d’acció local, en qualitat d’agents econòmics i socials més representatius del món rural.

- Una persona representant de SEO/Bird Life Catalunya en qualitat de les entitats i associacions implicades en la defensa del medi ambient.

- Una persona en representació del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Industria i Navegació de Catalunya.

- Una persona en representació del món universitari especialista en seguiment i avaluació en desenvolupament rural.

- Una persona en representació dels col·legis professionals de Catalunya competents en l’àmbit agrícola i forestal.

- Una persona en representació del Consell Nacional de les Dones de Catalunya en l’àmbit de desenvolupament rural.

h) Secretaria: la persona titular de la subdirecció general competent en matèria de planificació, coordinació i seguiment de plans i programes de desenvolupament rural.

4.2 Les institucions i organitzacions professionals representades en el Comitè hauran de designar una persona titular i una persona suplent. Aquestes institucions i organitzacions fomentaran que, en la mesura que això sigui possible, el nombre d’homes i dones que participin en el Comitè sigui equilibrat.

4.3 El president/a podrà convidar a les reunions del Comitè representants d’altres departaments de la Generalitat de Catalunya o d’altres administracions públiques, de les empreses públiques i altres implicats en l’execució del Programa, així com els/les responsables de l’avaluació contínua del Programa i d’altres que es considerin pertinents.

 

Article 5

Funcions del/de la president/a i del secretari/a del Comitè

5.1 Són funcions del/de la president/a les següents:

a) Representar el Comitè.

b) Convocar i presidir les reunions del Comitè.

c) Fixar l’ordre del dia de les reunions del Comitè.

d) Visar les actes i les certificacions dels acords del Comitè.

e) Altres que li pugui encomanar el Reglament de funcionament intern a què fa referència l’article 5.3 d’aquesta Ordre.

5.2 Són funcions del/la secretari/a les següents:

a) Preparar la convocatòria de les reunions i redactar-ne les actes.

b) Elaborar els informes de seguiment que seran presentats al Comitè per a la seva aprovació.

c) Proposar l’ordre del dia.

d) Altres que li pugui encomanar el Reglament de funcionament intern a què fa referència.

l’article 5.3 d’aquesta Ordre.

 

Article 6

Funcionament del Comitè

6.1 El Comitè es reuneix en sessió ordinària una vegada l’any i amb caràcter extraordinari sempre que el/la president/a ho consideri oportú o a petició de la majoria simple dels membres del Comitè.

6.2 Les convocatòries es notificaran per escrit amb una anticipació mínima de quinze dies naturals i portaran com a annex l’ordre del dia i la documentació per al Comitè.

6.3 El Comitè establirà un Reglament de funcionament intern, que haurà de ser aprovat per l’autoritat de gestió a proposta del Comitè de Seguiment del Programa de desenvolupament rural. El Reglament de funcionament intern ha de regular, entre altres qüestions, la forma de les convocatòries i el desenvolupament de les sessions, la possibilitat d’utilitzar el procediment escrit, videoconferència i l’ús de mitjans electrònics i el procediment d’adopció d’acords.

6.4 A proposta dels membres del Comitè de Seguiment es podran constituir grups de treball de caràcter tècnic.

6.5 Correspon a la subdirecció general competent en matèria de planificació, coordinació i seguiment de plans i programes de desenvolupament rural, el suport material i personal necessari al desenvolupament de les funcions del Comitè.

6.6 El funcionament del Comitè, en tot el que no preveu aquesta Ordre i el seu Reglament de funcionament intern, s’ajustarà al que disposa la normativa vigent als òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 7

Dissolució

El Comitè de Seguiment del PDR de Catalunya 2014-2020 es dissoldrà quan s’hagin complert els seus objectius i finalitzi la vigència del Programa de desenvolupament rural.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 29 de setembre de 2015

 

Jordi Ciuraneta i Riu

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació