Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE EMO/316/2015, de 6 d'octubre, per la qual s'aproven els models d'estatuts socials que estableix l'article 20 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives per inscriure-les pel procediment exprés.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Ocupació

  • Núm. del document EMO/0316/2015

  • Data del document 06/10/2015

  • Data de publicació 14/10/2015

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6975

TEXT PUBLICAT

Vist que, en data 16 de juliol de 2015, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives (d’ara endavant, Llei 12/2015);

Vist que, d’acord amb el que preveu la disposició final setena de la Llei 12/2015,aquesta llei entra en vigor el dia 5 d’agost de 2015;

Atès el que estableix l’article 20 de la Llei 12/2015, segons el qual la constitució de les cooperatives agràries, de les consumidors i usuaris, de les de serveis i de les de treball associat en què el nombre de socis no sigui superior a deu es poden inscriure pel procediment exprés sempre que utilitzin les estatuts socials aprovats per ordre del conseller del departament competent en matèria de cooperatives;

Atès que la disposició final tercera de la Llei 12/2015 estableix que els models d’estatuts socials que estableix l’article 20 per a inscriure les cooperatives pel procediment exprés s’han d’aprovar per ordre del conseller del departament competent en matèria de cooperatives en el termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei;

Atès que l’article 3.11.8 del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, disposa que les competències en matèries d'economia social, cooperatives i autoempresa correspon al Departament d’Empresa i Ocupació;

 

Ordeno:

 

Article 1

Aprovar els models d’estatuts socials que estableix l’article 20 de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives, per a inscriure pel procediment exprés les cooperatives agràries, les de consumidors i usuaris, les de serveis i les de treball associat que figuren com a annexos 1, 2, 3 i 4, respectivament, d’aquesta Ordre.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC.

 

Barcelona, 6 d’octubre de 2015

 

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació

 

 

Annex 1

MODEL D'ESTATUTS D'UNA COOPERATIVA AGRÀRIA

 

CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT

 

Article 1. Denominació

Amb la denominació de (...), Societat Cooperativa Catalana Limitada es constitueix una societat cooperativa agrària, subjecta als principis i disposicions de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 2. Objecte i activitats

L'objecte d'aquesta societat cooperativa és (...), d’acord amb el que disposa l’article 110 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 3. Durada

La societat es constitueix per temps indefinit.

 

Article 4. Domicili social i àmbit territorial

El domicili social de la cooperativa s'estableix a (...), i es pot traslladar a un altre lloc dins el mateix terme municipal per acord del consell rector; el canvi de domicili fora d'aquest cas exigeix l'acord de l'assemblea general que modifiqui aquest precepte estatutari.

La cooperativa desenvoluparà principalment la seva activitat cooperativitzada a Catalunya.

 

 

CAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIES

 

Article 5. Persones sòcies

Poden ser persones sòcies totes les persones que puguin realitzar l'objecte i les activitats especificades a l'article 2 d'aquests estatuts.

 

Article 6. Requisits per a l'admissió

Per a l'admissió d'una persona com a soci o sòcia cal que es compleixin els requisits següents:

a) Ajustar-se a l'assenyalat a l'article 5 d'aquests estatuts.

b) Tenir capacitat d'obrar d'acord amb el que preceptua el Codi civil.

c) Subscriure l'aportació econòmica obligatòria i fer-la efectiva d'acord amb els articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 7. Obligacions dels socis o sòcies

Les persones sòcies estan obligades a:

a) Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que els correspongui.

b) Assistir a les reunions de les assemblees generals i d'altres òrgans pels quals siguin convocats.

c) Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l'assemblea general.

d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans socials.

e) Participar en l’activitat cooperativitzada que desenvolupi la cooperativa en la següent quantia mínima obligatòria: (...).

f) No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel consell rector.

g) Participar en les activitats de formació i intercooperació.

h) Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials.

i) Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts.

 

Article 8. Drets dels socis o sòcies

Les persones sòcies tenen dret a:

a) Participar en la realització de l’objecte social de la cooperativa, sense cap discriminació.

b) Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat.

c) Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'assemblea general i a la resta d'òrgans dels quals formin part.

d) Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableix l'article 39 de la Llei de cooperatives de Catalunya, que regula el dret d'informació.

e) Participar en els excedents, si n'hi ha, d'acord amb el que acordi l’assemblea.

f) Percebre el reemborsament de l'aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o separació per fusió, escissió o transformació de la cooperativa.

g) Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa.

 

Article 9. Baixa dels socis o sòcies

Qualsevol soci o sòcia es pot donar de baixa voluntàriament fent-ne la notificació per escrit al consell rector amb (...) mesos d'antelació.

 

Article 10. Baixa justificada i baixa obligatòria

1. La baixa es considerarà, en tot cas, justificada en els supòsits següents:

a) Disconformitat amb l’acord de fusió, escissió o transformació de la cooperativa, sempre que hagi votat en contra o no hagi assistit a l’assemblea per causa justificada segons la llei de cooperatives.

b) Disconformitat amb l’acord d’exigència de noves aportacions obligatòries sempre que hagi votat en contra o no hagi assistit a l’assemblea per causa justificada segons la llei de cooperatives.

2. Les decisions del consell rector sobre la qualificació i els efectes de la baixa del soci o sòcia poden ser recorregudes, d'acord amb l'article 34.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya, per aquest soci o sòcia davant l'assemblea general dins del mes següent a la seva notificació; les divergències sobre la decisió de l'assemblea es poden adreçar a la jurisdicció competent, o al Consell Superior de la Cooperació, mitjançant qualsevol dels procediments de resolució extrajudicial de conflictes de conformitat amb el Decret 171/2009 del 3 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la Cooperació.

3. Poden ser donats obligatòriament de baixa els socis o sòcies que perdin els requisits objectius, exigits per aquests estatuts, per formar part de la cooperativa.

 

Article 11. Dret de reemborsament

En cas de baixa d'un soci o sòcia, aquest soci o sòcia tindrà dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries al capital social, així com al retorn cooperatiu que li correspongui en funció de la seva activitat cooperativitzada.

Sobre la base dels resultats de l'exercici econòmic en què es produeixi la baixa i de la imputació de resultats que li sigui atribuïble, es procedirà en el termini d'1 mes, a comptar des de l'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici esmentat, a fixar l’import definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social. El consell rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l'aprovació dels comptes i, si escau, pot autoritzar algun reemborsament a compte del definitiu.

De l’import resultant es poden deduir: les quantitats que la persona sòcia degui a la cooperativa per qualsevol concepte; fins a un 20% per baixa no justificada o un 30% en cas d’expulsió; les responsabilitats que puguin ser-li imputades i quantificades, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial que preveu l'article 41.3 i 41.4 de la Llei de cooperatives de Catalunya; les pèrdues no compensades d'exercicis anteriors, i les previsions de pèrdues de l'exercici en curs a regularitzar un cop tancat aquest exercici.

El pagament de les bestretes meritades i, si escau, dels retorns acordats s'ha d'efectuar immediatament, excepte que hi hagi un pacte contrari, però el pagament de les aportacions socials s'ha de fer en el termini que es fixi de mutu acord o, si no és així, en el que assenyali el consell rector, que no pot ser mai superior a cinc anys a partir de la data de la baixa. La persona sòcia té dret a percebre l’interès legal del diner incrementat de dos punts.

 

Article 12. Faltes dels socis i sòcies

Les faltes comeses pels socis i sòcies, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

 

Article 13. Faltes molt greus

Són faltes molt greus:

1. L’ús del patrimoni social per part d’un soci o sòcia per a negocis particulars.

2. L’incompliment de preceptes estatutaris, d’obligacions socials, o el fet de realitzar una activitat o deixar de fer-la, quan suposi un perjudici econòmic o social de caràcter molt greu.

3. La realització d’actuacions nocives per a la cooperativa.

4. Les absències injustificades de forma reiterada d’un membre del consell rector a les reunions degudament convocades.

5. L’incompliment reiterat de les obligacions econòmiques.

6. Les operacions de competència amb la cooperativa i l’ocultació de dades rellevants.

7. La falsificació de documents, firmes, segells o anàlegs.

8. La reiteració de faltes greus per les quals el soci o sòcia hagués estat sancionat o sancionada en els tres anys anteriors.

 

Article 14. Faltes greus

Són faltes greus:

1. La no assistència injustificada a les assemblees generals degudament convocades, quan es produeixi, com a mínim, en la meitat de les celebrades en dos exercicis seguits.

2. La no acceptació o dimissió sense causa justificada a judici del consell rector o de l’assemblea general, si escau, dels càrrecs o funcions per als quals la persona sòcia hagués estat escollida.

3. La violació de secrets sobre assumptes interns de la cooperativa susceptible de produir-li un perjudici.

4. L’incompliment de les obligacions econòmiques relatives al pagament de quotes periòdiques o d’aportacions al capital social.

5. L’incompliment de preceptes estatutaris o el fet de realitzar una activitat o deixar de fer-la que suposin, per a la cooperativa, un perjudici econòmic o social de caràcter greu.

6. La reiteració de faltes lleus per les quals el soci o sòcia hagués estat sancionat/ada en els tres anys anteriors.

 

Article 15. Faltes lleus

Són faltes lleus:

1. La primera falta d’assistència no justificada a les sessions de l’assemblea general convocades en deguda forma.

2. La manca de consideració o de respecte amb un altre soci o sòcia sense motiu.

3. La manca d’avís a la cooperativa del canvi de domicili dins del mes següent a haver-se produït el canvi.

4. L’incompliment dels acords adoptats vàlidament pels òrgans competents.

 

Article 16. Sancions

1. Les faltes molt greus es penalitzen amb una sanció econòmica de (...) a (...), amb la inhabilitació per exercir càrrecs en els òrgans socials durant 5 anys, o bé amb l’expulsió.

2. Les faltes greus se sancionen amb la suspensió del dret a exercir càrrecs en els òrgans socials durant un any.

3. Les faltes lleus se sancionen amb una amonestació verbal o per escrit.

 

Article 17. Procediment sancionador

Correspon al consell rector la potestat sancionadora, amb la instrucció prèvia de l'expedient sancionador corresponent i amb l'audiència de la persona interessada.

Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar recurs davant l'assemblea general en el termini d'1 mes a comptar des de la notificació de la sanció.

En qualsevol cas, l'acord de sanció o, si escau, la ratificació d'aquest acord per l'assemblea general poden ser impugnats en el termini d'1 mes, a comptar des de la notificació, d'acord amb el tràmit processal d'impugnació d'acords socials establert a l'article 52 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

En els casos d'expulsió cal aplicar el que preveu l'article 36 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

 

CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

 

Article 18. Capital social mínim

El capital social està constituït per les aportacions dels socis o sòcies, obligatòries i voluntàries, que s'han d'acreditar mitjançant (...), que han de han de reflectir amb claredat les aportacions, les actualitzacions, els interessos i els excedents que s'acordi capitalitzar.

L'aportació mínima per adquirir la condició de soci o sòcia ha de ser d (...) euros, la qual s'ha de desemborsar de la manera que estableixen els articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

El capital social mínim es fixa en (...) euros.

 

Article 19. Transmissió de les aportacions

Les aportacions o títols dels socis o sòcies solament es podran transmetre, d'acord amb l'article 75 de la Llei de cooperatives de Catalunya:

a) Entre persones sòcies, per actes inter vivos.

b) Per successió mortis causa.

 

Article 20. Aplicació dels excedents

1. Els excedents comptabilitzats del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors, i abans de la consideració de l'impost de societats, s'han de destinar, almenys, en els percentatges següents :

a) Amb caràcter general, el 20% al fons de reserva obligatori i el 10% al fons d'educació i promoció cooperatives.

b) El 50% dels excedents procedents de la regularització de balanços al fons de reserva obligatori.

c) El 100% dels excedents procedents de les plusvàlues obtingudes per l'alienació dels elements de l'immobilitzat material o de l'immobilitzat intangible, segons l'article 79.2.f de la Llei de cooperatives, al fons de reserva obligatori, amb la limitació del resultat cooperatiu procedent de les plusvàlues de l'exercici.

2. Dels beneficis extracooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors i abans de la consideració de l'impost sobre societats, s'ha de destinar almenys un 50% al fons de reserva obligatori.

3. Fetes les dotacions a què fan referència els apartats anteriors, la quantitat restant, un cop satisfets els impostos exigibles, s'ha d'aplicar, de conformitat amb el que acordi l'assemblea general ordinària, de la manera següent:

a) Al retorn cooperatiu dels socis, que es pot incorporar al capital social amb l'increment corresponent a la part de cadascú o es pot satisfer directament a aquesta persona després de l'aprovació del balanç de l'exercici.

Tanmateix, l'assemblea general pot autoritzar el pagament de retorns cooperatius a compte, a proposta del consell rector i, si escau, amb l'informe favorable previ de la intervenció de comptes o de l'auditor.

b) A dotació a fons de reserva voluntaris.

c) La cooperativa ha d'aplicar la part del resultat de la regularització del balanç a què fa referència l'article

79.2.e de la Llei de cooperatives que no s'hagi destinat al fons de reserva obligatori, en un exercici, o més, d'acord amb el que estableixi l'assemblea general, a l'actualització del valor de les aportacions al capital social dels socis o a l'increment dels fons de reserva, obligatoris o voluntaris, en la proporció que s'estimi convenient, respectant les limitacions que, pel que fa a la disponibilitat, estableixi la normativa reguladora sobre actualització de balanços. Tanmateix, quan la cooperativa tingui pèrdues per compensar,aquest resultat s'ha d'aplicar, en primer lloc, a compensar-les, i s'ha de respectar igualment, en tot cas, el que estableix l'article 82.2.a de la Llei de cooperatives.

4. El retorn cooperatiu s'ha d'acreditar a cada soci en proporció a les operacions, els serveis o les activitats que cadascú hagi fet amb la cooperativa, tenint en compte el que disposa l'article 26.9 de la Llei de cooperatives.

5. Per acord de l'assemblea general, el dret dels treballadors no socis de la cooperativa a percebre una retribució, amb caràcter anual, en funció dels resultats de l'exercici econòmic.

Aquesta retribució té caràcter salarial i pot compensar, si així s'acorda col·lectivament, el complement de naturalesa similar que pugui haver establert la normativa laboral aplicable, excepte si la retribució és inferior al dit complement, ja que en aquest cas s'ha d'aplicar aquest darrer.

 

Article 21. Imputació de pèrdues

1.-En la imputació de les pèrdues, ja siguin cooperatives o extracooperatives, la cooperativa ha de regir-se per les normes següents:

a) Fins al 50% de les pèrdues poden imputar-se al fons de reserva obligatori. Quan per a la imputació de pèrdues s'hagi utilitzat el fons de reserva obligatori, totalment o parcialment, no s'ha de procedir a l'aplicació, imputació o repartiment de retorns cooperatius o altres resultats positius repartibles fins que aquest fons hagi assolit el nivell anterior a la seva utilització.

b) Als fons de reserva voluntaris es pot imputar la totalitat de les pèrdues.

c) La quantia no compensada amb els fons obligatoris i voluntaris s'ha d'imputar a les persones sòcies proporcionalment a les operacions, els serveis o les activitats realitzats per cadascuna d'elles amb la cooperativa. Si aquestes operacions o serveis realitzats són inferiors als que, com a mínim, cada persona sòcia està obligada a dur a terme d'acord amb l'article 7, apartat e), d'aquests estatuts, la imputació de les pèrdues esmentades s'efectuarà proporcionalment a l'activitat cooperativitzada mínima obligatòria.

2. Les pèrdues imputades a cada persona sòcia s'han de satisfer directament, dins l'exercici econòmic següent a l'exercici en què s'hagin produït, mitjançant deduccions en les aportacions al capital social. També es poden satisfer amb càrrec als retorns que podrien correspondre a la persona sòcia dins del mateix termini previst a l'article 82.1 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

3. Les pèrdues que, un cop passat el termini esmentat quedin sense compensar han de ser satisfetes directament per la persona sòcia en el termini d'1 mes fins al límit de les seves aportacions a capital, si no és que s'insti la fallida o s'acordi l'increment d'aportacions socials, sense perjudici del que preveu l'article 69 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 22. Tancament de l'exercici

L'exercici econòmic de la cooperativa queda tancat el 31 de desembre de cada any.

 

 

CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA

 

Article 23. Reglament de règim intern

L’organització funcional serà fixada per un reglament de règim intern que ha de ser aprovat per l’assemblea general.

 

CAPÍTOL V. GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA

 

Article 24. Assemblea general. Convocatòria de l'assemblea general ordinària i Extraordinària

L'assemblea general, ordinària o extraordinària, ha de ser convocada pel consell rector mitjançant un anunci en el domicili social i, a més, mitjançant un escrit del consell rector a cada un dels socis o sòcies, o per mitjans telemàtics que n’assegurin la recepció. La notificació al soci o sòcia s'ha de fer amb una antelació mínima de 15 dies i un màxim de 30 respecte a la data de celebració.

La convocatòria, tant la que s'anunciï al domicili social o es publiqui en el web corporatiu com la notificada a cadascun dels socis o sòcies, ha d'expressar amb claredat els punts següents: ordre del dia, lloc, dia i hora de la reunió tant en primera com en segona convocatòria. Si en la convocatòria no s’especifica el lloc de la reunió s’entén que l’assemblea es celebra en el domicili social.

L'assemblea general ordinària s'ha de reunir necessàriament una vegada a l'any, dins els sis mesos següents al tancament de l'exercici econòmic.

El consell rector pot convocar una assemblea general extraordinària sempre que ho consideri convenient per als interessos de la cooperativa. Igualment, l'ha de convocar quan ho sol·liciti un grup de socis que representi, com a mínim, el 10% dels socis.

Si el consell rector no convoca l'assemblea general, en sessió ordinària o extraordinària, en els casos en què és obligat fer-ho, qualsevol persona sòcia pot presentar una sol·licitud de convocatòria a l'òrgan judicial competent per raó del domicili social de la cooperativa, en els termes establerts a l'article 45 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 25. Del vot per representant a l'assemblea general

Cada soci o sòcia té dret a un vot a l'assemblea general. Aquest dret s'hi pot exercir per mitjà d'un representant. Cada representant només pot tenir dos vots delegats.

La representació ha de ser escrita i expressa per a una sessió concreta, l'admissió la fa la presidència de l'assemblea general al començament de la sessió.

 

Article 26. Adopció d'acords

L'assemblea general adopta els acords per majoria simple dels vots socials presents i representats.

L'assemblea general adopta els acords amb el vot favorable de les 2/3 parts dels vots socials assistents en els casos següents:

a) Fusió, escissió, dissolució i transformació de la societat cooperativa.

b) Emissió d'obligacions i títols participatius.

c) Exigència de noves aportacions obligatòries al capital social.

d) Qualsevol acord que impliqui una modificació dels estatuts socials.

e) La creació, incorporació o separació d’una cooperativa de segon grau o d’una societat cooperativa europea.

L'acció de responsabilitat contra els membres del consell rector i la revocació d'algun càrrec social requereixen votació secreta i la majoria favorable de la meitat més un dels vots dels assistents, si constava a l'ordre del dia de la convocatòria, o la majoria de la meitat més un dels vots socials, si no hi constava.

Els assumptes a tractar en l'assemblea no podran ser altres que els fixats prèviament a l'ordre del dia. Se n'exceptuen les qüestions següents:

1. Convocatòria d'una nova assemblea general.

2. Realització de la censura de comptes per part de membres de la cooperativa o d'una persona externa.

3. Exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres del consell rector o la revocació d'algun càrrec social.

Quant a la ratificació de les sancions que hagin estat objecte de recurs, s'ha d'aplicar el que s'estableix a l'article 47.4 de la Llei de cooperatives catalana.

 

Article 27. El consell rector

El consell rector és l'òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establir les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per l'assemblea general.

El president de la cooperativa té atribuïda, en nom del consell rector, la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans.

 

Article 28. Composició del consell rector

El consell rector es compon per un mínim de (...) membres, elegits tots ells entre els socis o sòcies de la cooperativa en votació secreta per l'assemblea general.

Els càrrecs són els següents: president i secretari. La seva distribució correspon al consell rector.

 

Article 29. Durada, renovació, obligatorietat i gratuïtat del càrrec de membre del consell rector

El càrrec de membre del consell rector té una durada de cinc anys.

L'exercici del càrrec de membre del consell rector és obligatori, llevat de causa justa, i no dóna dret a retribució. No obstant això, les despeses i els perjudicis que ocasioni l'exercici d'aquest càrrec han de ser compensats per la cooperativa en els termes que estableixi l’assemblea general.

 

Article 30. Funcionament del consell rector

El consell rector s'ha de reunir amb caràcter ordinari un cop cada 3 mesos.

Les deliberacions del consell rector només són vàlides si assisteixen a la reunió més de la meitat dels seus components.

S'admet que un membre del consell rector en representi un altre. Els acords s'han d'adoptar per majoria absoluta dels membres del consell rector presents o representats.

 

 

CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

 

Article 31. Dissolució i liquidació

Són causes de dissolució de la cooperativa:

a) La finalització de l'objecte social o la impossibilitat de realitzar-lo.

b) La voluntat dels socis o sòcies.

c) La reducció del nombre de socis o sòcies per sota del mínim legalment necessari per constituir la cooperativa, si es manté durant més d'1 any.

d) La reducció del capital social per sota del mínim legalment establert a la llei o als estatuts, si es manté durant més d’un any.

e) La fusió i l'escissió a què fan referència els articles del 90 a 99 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

f) El concurs o la fallida.

g) Qualsevol altra causa legalment establerta.

 

 

Disposició addicional 1

En tots els aspectes no regulats en aquests estatuts, s'ha d'aplicar el que disposa la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

 

Disposició addicional 2

Clàusula de submissió arbitratge/mediació del Consell Superior de la Cooperació. Les qüestions litigioses que se suscitin entre les persones sòcies de la cooperativa i la cooperativa en el marc de l’activitat cooperativitzada o entre la cooperativa i la federació on es troba afiliada, sempre que facin referència a matèries de lliure disposició entre les parts conforme a dret, se sotmetran a la conciliació, a l’arbitratge i/o mediació del Consell Superior de la Cooperació, segons el que disposa el Decret171/2009, del 3 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la Cooperació (DOGC núm.5499, del 5 de novembre de 2009). Les parts es comprometen de manera expressa a l’acatament del laude que resulti de l’arbitratge esmentat o, en el seu cas, al compliment dels acords recollits a l’acta de conciliació o mediació.

 

 

Annex 2

MODEL D'ESTATUTS D'UNA COOPERATIVA DE CONSUMIDORS I USUARIS

 

CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT

 

Article 1. Denominació

Amb la denominació de (...) Societat Cooperativa Catalana Limitada es constitueix una societat cooperativa de consumidors i usuaris, subjecta als principis i disposicions de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 2. Objecte i activitats

L'objecte d'aquesta societat cooperativa és (...).

La cooperativa pot desenvolupar la seva activitat cooperativitzada amb terceres persones no sòcies, sense més límits que els que imposi la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 3. Durada

La societat es constitueix per temps indefinit.

 

Article 4. Domicili social i àmbit territorial

El domicili social de la cooperativa s'estableix a (...) i es pot traslladar a un altre lloc dins el mateix terme municipal per acord del consell rector; el canvi de domicili fora d'aquest cas exigeix l'acord de l'assemblea general que modifiqui aquest precepte estatutari.

La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat cooperativitzada a Catalunya.

 

 

CAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIES

 

Article 5. Requisits per a l'admissió

Per a l'admissió d'una persona com a soci/sòcia cal que es compleixin els requisits següents:

a) Poder realitzar l’objecte i les activitats especificades a l’article 2 d’aquests estatuts.

b) Tenir capacitat d'obrar d'acord amb el que preceptua el Codi civil.

c) Subscriure l'aportació econòmica obligatòria i fer-la efectiva d'acord amb els articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 6. Obligacions dels socis

Els socis o sòcies estan obligats a:

a) Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que els correspongui.

b) Assistir a les reunions de les assemblees generals i d'altres òrgans pels quals siguin convocats.

c) Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l'assemblea general.

d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans socials.

e) No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel consell rector.

f) Participar en les activitats de formació i intercooperació.

g) Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials.

h) Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts.

i) Participar en les activitats que constitueixen l’objecte de la cooperativa i a dur a terme l’activitat cooperativitzada reconeguda per l’assemblea o el consell rector.

 

Article 7. Drets dels socis o sòcies

Els socis o sòcies tenen dret a:

a) Adquirir els béns o beneficiar-se dels serveis que la cooperativa proveeix, conforme el seu objecte social.

b) Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat.

c) Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'assemblea general i a la resta d'òrgans dels quals formin part.

d) Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableix l'article 39 de la Llei de cooperatives de Catalunya, que regula el dret d'informació.

e) Participar en els excedents, si n'hi ha, d'acord amb el que acordi l’assemblea.

f) Percebre el reemborsament de l'aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o separació per fusió, escissió o transformació de la cooperativa. Aquest dret no s’ha de veure afectat per una suspensió temporal dels drets a causa d’un expedient sancionador.

g) Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa.

 

Article 8. Baixa dels socis o sòcies

Qualsevol soci o sòcia es pot donar de baixa voluntàriament fent-ne la notificació per escrit al consell rector amb (...) d'antelació.

 

Article 9. Baixa justificada i baixa obligatòria

1. La baixa es considerarà, en tot cas, justificada en els següents supòsits:

a) Disconformitat amb l’acord de fusió, escissió o transformació de la cooperativa,sempre que hagi votat en contra a l’assemblea o no hi hagi assistit per causa justificada segons la Llei de cooperatives.

b) Disconformitat amb l’acord d’exigència de noves aportacions obligatòries, sempre que hagi votat en contra a l’assemblea i hagi fet constar en acta la seva oposició o no hi hagi assistit per causa justificada segons la Llei de cooperatives.

2. Les decisions del consell rector sobre la qualificació i els efectes de la baixa del soci o sòcia poden ser recorregudes, d'acord amb l'article 34.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya, per aquest soci o sòcia davant l'assemblea general dins del mes següent a la seva notificació; les divergències sobre la decisió de l'assemblea es poden adreçar a la jurisdicció competent, o davant del consell superior de la Cooperació, mitjançant qualssevol dels procediments de conciliació,mediació i arbitratge alternatius existents, de conformitat amb el Decret 171/2009,del 3 de novembre.

3. Poden ser donats obligatòriament de baixa els socis o sòcies que perdin els requisits objectius, exigits per aquests estatuts, per formar part de la cooperativa.

 

Article 10. Dret de reemborsament

En cas de baixa d'un soci o sòcia, aquest soci o sòcia tindrà dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries al capital social, així com al retorn cooperatiu que li correspongui en funció de la seva activitat cooperativitzada.

Sobre la base dels resultats de l'exercici econòmic en què es produeixi la baixa i de la imputació de resultats que li sigui atribuïble, es procedirà en el termini d'1 mes, a comptar des de l'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici esmentat,a fixar l'import definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social.

El consell rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l'aprovació dels comptes i, si escau, pot autoritzar algun reemborsament a compte del definitiu.

De l'import resultant es poden deduir: les quantitats que la persona sòcia degui a la cooperativa per qualsevol concepte; fins a un 20% per baixa no justificada o fins a un 30% per expulsió; les responsabilitats que puguin ser-li imputades i quantificades, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial que preveu l'article 41.3 de la Llei de cooperatives de Catalunya; les pèrdues no compensades d'exercicis anteriors, i les previsions de pèrdues de l'exercici en curs a regularitzar un cop tancat aquest exercici.

El pagament de les bestretes meritades i, si escau, dels retorns acordats s'ha d'efectuar immediatament, excepte que hi hagi un pacte contrari, però el pagament de les aportacions socials s'ha de fer en el termini que es fixi de mutu acord o, si no és així, en el que assenyali el consell rector, que no pot ser mai superior a 5 anys a partir de la data de la baixa. La persona sòcia té dret a percebre l'interès legal del diner incrementat de dos punts.

 

Article 11. Faltes dels socis i sòcies

Les faltes comeses pels socis i sòcies, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

 

Article 12. Faltes molt greus

Són faltes molt greus:

1. L’ús del patrimoni social per part d’un soci o sòcia per a negocis particulars.

2. L’incompliment d’obligacions socials que suposin un greu perjudici econòmic o social a la cooperativa.

3. La realització d’actuacions nocives per a la cooperativa.

4. Les absències injustificades de forma reiterada d’un membre del consell rector a les reunions degudament convocades.

5. L’incompliment reiterat de les obligacions econòmiques.

6. Les operacions de competència amb la cooperativa i l’ocultació de dades rellevants.

7. La falsificació de documents, firmes, segells o anàlegs.

8. La reiteració de faltes greus per les quals la persona sòcia hagués estat sancionada en els tres anys anteriors.

 

Article 13. Faltes greus

Són faltes greus:

1. La no assistència injustificada a les assemblees generals degudament convocades, quan es produeixi, com a mínim, en la meitat de les celebrades en dos exercicis econòmics seguits.

2. La no acceptació o dimissió sense causa justificada a judici del consell rector o de l’assemblea general, si escau, dels càrrecs o funcions per als quals la persona sòcia hagués estat escollida.

3. La violació de secrets sobre assumptes interns de la cooperativa susceptible de produir-li un perjudici.

4. L’incompliment de les obligacions econòmiques relatives al pagament de quotes periòdiques o d’aportacions a capital.

5. L’incompliment de preceptes estatutaris o el fet de realitzar una activitat o deixar de fer-la que suposin un perjudici econòmic o social a la cooperativa de caràcter greu.

6. La reiteració de faltes lleus per les quals la persona sòcia hagués estat sancionada en els tres anys anteriors.

 

Article 14. Faltes lleus

Són faltes lleus:

1. La primera falta d’assistència no justificada a les sessions de l’assemblea general convocades en deguda forma.

2. La manca de consideració o de respecte amb un altre soci o sòcia sense motiu.

3. La manca d’avís a la cooperativa del canvi de domicili dins del mes següent a haver-se produït el canvi.

4. L’incompliment dels acords adoptats vàlidament pels òrgans competents.

 

Article 15. Sancions

1. Les faltes molt greus se sancionen amb els descompte total o parcial dels retorns cooperatius de l’any, amb la inhabilitació per exercir càrrecs en els òrgans socials durant 5 anys, o bé amb l’expulsió.

2. Les faltes greus se sancionen amb la suspensió del dret a exercir càrrecs en els òrgans socials durant un any.

3. Les faltes lleus se sancionen amb una amonestació verbal o per escrit.

 

Article 16. Procediment sancionador

Correspon al consell rector la potestat sancionadora, amb la instrucció prèvia de l'expedient sancionador corresponent i amb l'audiència de la persona interessada.

Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar recurs davant l'assemblea general en el termini d'1 mes a comptar des de la notificació de la sanció.

En qualsevol cas, l'acord de sanció o, si escau, la ratificació d'aquest acord per l'assemblea general poden ser impugnats en el termini d'un mes, a comptar des de la notificació, d'acord amb el tràmit processal d'impugnació d'acords socials establert a l'article 52 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

En els casos d'expulsió cal aplicar el que preveu l'article 36 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

 

CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

 

Article 17. Capital social mínim

El capital social està constituït per les aportacions dels socis i/o sòcies, obligatòries i voluntàries, que s'han d'acreditar mitjançant (...) que han de reflectir amb claredat les aportacions, les actualitzacions, els interessos i els excedents que s'acordi capitalitzar.

L'aportació mínima per adquirir la condició de soci o sòcia ha de ser de (...) euros, la qual s'ha de desemborsar de la manera que estableixen els articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

El capital social mínim es fixa en (...) euros

 

Article 18. Transmissió de les aportacions

Les aportacions o títols dels socis solament es podran transmetre, d'acord amb l'article 75 de la Llei de cooperatives de Catalunya:

a) Entre persones sòcies, per actes inter vivos.

b) Per successió mortis causa.

 

Article 19. Aplicació dels excedents

1. Els excedents comptabilitzats del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors, i abans de la consideració de l'impost de societats, s'han de destinar, almenys, en els percentatges següents :

a) Amb caràcter general, el 20% al fons de reserva obligatori i el 10% al fons d'educació i promoció cooperatives.

b) El 50% dels excedents procedents de la regularització de balanços al fons de reserva obligatori.

c) El 100% dels excedents procedents de les plusvàlues obtingudes per l'alienació dels elements de l'immobilitzat material o de l'immobilitzat intangible, segons l'article 79.2.f de la Llei de cooperatives al fons de reserva obligatori, ambla limitació del resultat cooperatiu procedent de les plusvàlues de l'exercici.

2. Dels beneficis extracooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors i abans de la consideració de l'impost sobre societats, s'ha de destinar almenys un 50% al fons de reserva obligatori.

3. Fetes les dotacions a què fan referència els apartats anteriors, la quantitat restant, un cop satisfets els impostos exigibles, s'ha d'aplicar, de conformitat amb el que acordi l'assemblea general ordinària, de la manera següent:

a) Al retorn cooperatiu dels socis, que es pot incorporar al capital social amb l'increment corresponent a la part de cadascú o es pot satisfer directament a aquesta persona després de l'aprovació del balanç de l'exercici.

Tanmateix, l'assemblea general pot autoritzar el pagament de retorns cooperatius a compte, a proposta del consell rector i, si escau, amb l'informe favorable previ de la intervenció de comptes o de l'auditor.

b) A dotació a fons de reserva voluntaris

c) La cooperativa ha d'aplicar la part del resultat de la regularització del balanç a què fa referència l'article 79.2.e de la Llei de cooperatives que no s'hagi destinat al fons de reserva obligatori, en un exercici, o més, per acord de l'assemblea general, a l'actualització del valor de les aportacions al capital social dels socis o a l'increment dels fons de reserva, obligatoris o voluntaris, en la proporció que s'estimi convenient, respectant les limitacions que, pel que fa a la disponibilitat, estableixi la normativa reguladora sobre actualització de balanços. Tanmateix, quan la cooperativa tingui pèrdues per compensar,aquest resultat s'ha d'aplicar, en primer lloc, a compensar-les, i s'ha de respectar igualment, en tot cas, el que estableix l'article 82.2.a de la Llei de cooperatives.

4. El retorn cooperatiu s'ha d'acreditar a cada soci en proporció a les operacions, els serveis o les activitats que cadascú hagi fet amb la cooperativa, tenint en compte el que disposa l'article 26.9 de la Llei de cooperatives.

5. Per acord de l'assemblea general, el dret dels treballadors no socis de la cooperativa a percebre una retribució, amb caràcter anual, en funció dels resultats de l'exercici econòmic.

Aquesta retribució té caràcter salarial i pot compensar, si així s'acorda col·lectivament, el complement de naturalesa similar que pugui haver establert la normativa laboral aplicable, excepte si la retribució és inferior al dit complement, ja que en aquest cas s'ha d'aplicar aquest darrer.

 

Article 20 Imputació de pèrdues

1. En la imputació de les pèrdues, ja siguin cooperatives o extracooperatives, la cooperativa ha de regir-se per les normes següents:

a) Fins al 50% de les pèrdues poden imputar-se al fons de reserva obligatori. Quan per a la imputació de pèrdues s'hagi utilitzat el fons de reserva obligatori, totalment o parcialment, no s'ha de procedir a l'aplicació, imputació o repartiment de retorns cooperatius o altres resultats positius repartibles fins que aquest fons hagi assolit el nivell anterior a la seva utilització.

b) Als fons de reserva voluntaris es pot imputar la totalitat de les pèrdues.

c) La quantia no compensada amb els fons obligatoris i voluntaris s'ha d'imputar a les persones sòcies proporcionalment a les operacions, els serveis o les activitats realitzats per cadascuna d'elles amb la cooperativa. Si aquestes operacions o serveis realitzats són inferiors als que, com a mínim, cada persona sòcia està obligada a dur a terme d'acord amb l'article 6, apartat i), d'aquests estatuts, la imputació de les pèrdues esmentades s'efectuarà proporcionalment a l'activitat cooperativitzada mínima obligatòria.

2. Les pèrdues imputades a cada persona sòcia s'han de satisfer directament, dins l'exercici econòmic següent a l'exercici en què s'hagin produït, mitjançant deduccions en les aportacions al capital social. També es poden satisfer amb càrrec als retorns que podrien

correspondre a la persona sòcia dins del mateix termini previst a l'article 82.1 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

3. Les pèrdues que, un cop passat el termini esmentat, quedin sense compensar han de ser satisfetes directament per la persona sòcia en el termini d'un mes fins al límit de les seves aportacions a capital, si no és que s'insti el concurs de creditors o s'acordi l'increment d'aportacions socials, sense perjudici del que preveu l'article 69 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 21. Condició de majoristes

1. Les cooperatives de consumidors i usuaris tenen la consideració de majoristes i poden vendre al detall com a minoristes.

2. Els lliuraments de béns i la prestació de serveis de la cooperativa no tenen la condició de vendes, ja que es tracta de consumidors agrupats que els han adquirit conjuntament.

 

Article 22. Tancament de l'exercici

L'exercici econòmic de la cooperativa queda tancat el 31 de desembre de cada any .

 

 

CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA

 

Article 23. Organització funcional interna

L’organització funcional s’ha de fixar en un Reglament de règim intern, que ha de ser aprovat per l’assemblea general.

 

 

CAPÍTOL V. GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA

 

Article 24. Assemblea general. Convocatòria de l'assemblea general ordinària i extraordinària

L'assemblea general, ordinària o extraordinària, ha de ser convocada pel consell rector mitjançant un anunci en el domicili social i, a més, mitjançant un escrit del consell rector a cada un dels socis o sòcies o per mitjans telemàtics que n’assegurin la recepció. La notificació al soci o sòcia s'ha de fer amb una antelació mínima de 15 dies i un màxim de 30 respecte a la data de celebració.

La convocatòria, tant la que s'anunciï al domicili social o es publiqui en el web corporatiu com la notificada a cadascun dels socis o sòcies, ha d'expressar amb claredat els punts següents: ordre del dia, lloc, dia i hora de la reunió tant en primera com en segona convocatòria. Si en la convocatòria no s’especifica el lloc de la reunió s’entén que l’assemblea es celebra en el domicili social.

L'assemblea general ordinària s'ha de reunir necessàriament una vegada a l'any, dins els sis mesos següents al tancament de l'exercici econòmic.

El consell rector ha de convocar una assemblea general extraordinària sempre que ho sol·liciti un grup de socis que representi, com a mínim un 10% dels socis. Si el consell rector no convoca l'assemblea en el termini d'un mes, les persones sol·licitants poden instar la convocatòria a l'òrgan judicial competent, en els mateixos termes que estableix el paràgraf següent.

Si el consell rector no convoca l'assemblea general, en sessió ordinària o extraordinària, en els casos en què és obligat fer-ho, qualsevol persona sòcia pot presentar una sol·licitud de convocatòria a l'òrgan judicial competent per raó del domicili social de la cooperativa, en els termes establerts a l'article 45 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 25. Del vot per representant a l'assemblea general

Cada soci o sòcia té dret a un vot a l'assemblea general. Aquest dret s'hi pot exercir per mitjà d'un representant. Cada representant només pot tenir dos vots delegats.

La representació ha de ser escrita i expressa per a una sessió concreta, l'admissió la fa la presidència de l'assemblea general al començament de la sessió.

 

Article 26. Adopció d'acords

L'assemblea general adopta els acords per majoria simple dels vots socials presents i representats.

L'assemblea general adopta els acords amb el vot favorable de les 2/3 parts dels vots socials assistents en els casos següents.

a) Fusió, escissió, dissolució i transformació de la societat cooperativa.

b) Emissió d'obligacions i títols participatius.

c) Exigència de noves aportacions obligatòries al capital social.

d) Qualsevol acord que impliqui una modificació dels estatuts socials.

e) La creació, incorporació o separació d’una cooperativa de segon grau o d’una societat cooperativa europea.

L'acció de responsabilitat contra els membres del consell rector i la revocació d'algun càrrec social requereixen votació secreta i la majoria favorable de la meitat més un ,dels vots dels assistents, si constava a l'ordre del dia de la convocatòria, o la majoria de la meitat més un dels vots socials, si no hi constava.

Els assumptes a tractar en l'assemblea no podran ser altres que els fixats prèviament a l'ordre del dia. Se n'exceptuen les qüestions següents:

1. Convocatòria d'una nova assemblea general.

2. Realització de la censura de comptes per part de membres de la cooperativa o d'una persona externa.

3. Exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres del consell rector o la revocació d'algun càrrec social.

Quant a la ratificació de les sancions que hagin estat objecte de recurs, s'ha d'aplicar el que s'estableix a l'article 47.4 de la Llei de cooperatives catalana.

 

Article 27. El consell rector

El consell rector és l'òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establir les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per l'assemblea general.

El president de la cooperativa té atribuïda, en nom del consell rector, la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans.

 

Article 28. Composició del consell rector

El consell rector es compon per un mínim de (...) membres, elegits tots ells entre els socis/sòcies de la cooperativa en votació secreta per l'assemblea general.

Els càrrecs són els següents: president secretari. La seva distribució correspon al consell rector.

 

Article 29. Durada, renovació, obligatorietat i gratuïtat del càrrec de membre del consell rector

El càrrec de membre del consell rector té una durada de 5 anys, excepte en cas de reelecció.

L'exercici del càrrec de membre del consell rector és obligatori, llevat de causa justa, i no dóna dret a retribució. No obstant això, les despeses i els perjudicis que ocasioni l'exercici d'aquest càrrec han de ser compensats per la cooperativa en els termes que estableixi l’assemblea general.

 

Article 30. Funcionament del consell rector

El consell rector s'ha de reunir amb caràcter ordinari un cop cada 3 mesos.

Les deliberacions del consell rector només són vàlides si assisteixen a la reunió més de la meitat dels seus components.

S'admet que un membre del consell rector en representi un altre. Els acords s'han d'adoptar per majoria absoluta dels membres del consell rector presents o representats.

 

 

CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

 

Article 31. Dissolució i liquidació

Són causes de dissolució de la cooperativa:

a) La finalització de l'objecte social o la impossibilitat de realitzar-lo.

b) La voluntat dels socis/sòcies.

c) La reducció del nombre de socis i/o sòcies per sota del mínim legalment necessari per constituir la cooperativa, si es manté durant més d'1 any.

d) La reducció del capital social per sota del mínim legalment establert a la llei o als estatuts, si es manté durant més d’un any.

e) La fusió i l'escissió a què fan referència els articles del 90 al 99 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

f) El concurs de creditors.

g) El compliment del termini fixat pels estatuts socials, llevat acord de pròrroga de l’assemblea general degudament inscrit.

h) Qualsevol altra causa legalment establerta.

 

 

Disposició addicional 1

En tots els aspectes no regulats en aquests estatuts, s'ha d'aplicar el que disposa la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

 

Disposició addicional 2

Clàusula de submissió arbitratge/mediació del Consell Superior de la Cooperació.

Les qüestions litigioses que se suscitin entre les persones sòcies de la cooperativa i la cooperativa en el marc de l’activitat cooperativitzada o entre la cooperativa i la federació on es troba afiliada, sempre que facin referència a matèries de lliure disposició entre les parts conforme a dret, se sotmetran a la conciliació, a l’arbitratge i/o mediació del Consell Superior de la Cooperació, segons el que disposa el Decret 171/2009, del 3 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la Cooperació (DOGC núm.5499, del 5 de novembre de 2009). Les parts es comprometen de manera expressa a l’acatament del laude que resulti de l’arbitratge esmentat, o en el seu cas, al compliment dels acords recollits a l’acta de conciliació o mediació8.

 

 

Annex 3

MODEL D'ESTATUTS D'UNA COOPERATIVA DE SERVEIS

 

CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT

 

Article 1. Denominació

Amb la denominació de (...) Societat Cooperativa Catalana Limitada es constitueix una societat cooperativa de serveis, subjecta als principis i disposicions de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 2. Objecte i activitats

L'objecte d'aquesta societat cooperativa és (...).

La cooperativa pot desenvolupar la seva activitat cooperativitzada amb terceres persones no sòcies, sense més límits que els que imposi la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 3. Durada

La societat es constitueix per temps indefinit.

 

Article 4. Domicili social i àmbit territorial

El domicili social de la cooperativa s'estableix a (...) i es pot traslladar a un altre lloc dins el mateix terme municipal per acord del consell rector; el canvi de domicili fora d'aquest cas exigeix l'acord de l'assemblea general que modifiqui aquest precepte estatutari.

La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat cooperativitzada a Catalunya.

 

 

CAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIES

 

Article 5. Requisits per a l'admissió

Per a l'admissió d'una persona com a soci/sòcia cal que es compleixin els requisits següents:

a) Poder realitzar l’objecte i les activitats especificades a l’article 2 dels estatuts socials.

b) Tenir capacitat d'obrar d'acord amb el que preceptua el Codi civil.

c) Subscriure l'aportació econòmica obligatòria i fer-la efectiva d'acord amb els articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 6. Obligacions dels socis i sòcies

Els socis o sòcies estan obligats a:

a) Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que els correspongui.

b) Assistir a les reunions de les assemblees generals i d'altres òrgans pels quals siguin convocats.

c) Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l'assemblea general.

d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans socials.

e) No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel consell rector.

f) Participar en les activitats de formació i intercooperació.

g) Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials.

h) Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts.

i) Participar en les activitats que constitueixen l’objecte de la cooperativa i a dur a terme l’activitat cooperativitzada reconeguda per l’assemblea o el consell rector.

 

Article 7. Drets dels socis i sòcies

Els socis i sòcies tenen dret a:

a) Adquirir els béns o beneficiar-se dels serveis que la cooperativa proveeix, conforme el seu objecte social.

b) Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat.

c) Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'assemblea general i a la resta d'òrgans dels quals formin part.

d) Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableix l'article 39 de la Llei de cooperatives de Catalunya, que regula el dret d'informació.

e) Participar en els excedents, si n'hi ha, d'acord amb el que acordi l’assemblea.

f) Percebre el reemborsament de l'aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o separació per fusió, escissió o transformació de la cooperativa. Aquest dret no s’ha de veure afectat per una suspensió temporal dels drets a causa d’un expedient sancionador.

g) Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa.

 

Article 8. Baixa dels socis o sòcies

Qualsevol soci o sòcia es pot donar de baixa voluntàriament fent-ne la notificació per escrit al consell rector amb (...) d'antelació.

 

Article 9. Baixa justificada i baixa obligatòria

1. La baixa es considerarà, en tot cas, justificada en els següents supòsits:

a) Disconformitat amb l’acord de fusió, escissió o transformació de la cooperativa,sempre que hagi votat en contra a l’assemblea o no hi hagi assistit per causa justificada segons la Llei de cooperatives.

b) Disconformitat amb l’acord d’exigència de noves aportacions obligatòries, sempre que hagi votat en contra a l’assemblea i hagi fet constar en acta la seva oposició o no hi hagi assistit per causa justificada segons la Llei de cooperatives.

2. Les decisions del consell rector sobre la qualificació i els efectes de la baixa del soci o sòcia poden ser recorregudes, d'acord amb l'article 34.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya, per aquest soci o sòcia davant l'assemblea general dins del mes següent a la seva notificació; les divergències sobre la decisió de l'assemblea es poden adreçar a la jurisdicció competent, o davant del consell superior de la Cooperació, mitjançant qualssevol dels procediments de conciliació,mediació i arbitratge alternatius existents, de conformitat amb el Decret 171/2009,del 3 de novembre.

3. Poden ser donats obligatòriament de baixa els socis o sòcies que perdin els requisits objectius, exigits per aquests estatuts, per formar part de la cooperativa.

 

Article 10. Dret de reemborsament

Si es produeix la baixa d'un soci o sòcia, aquest soci o sòcia tindrà dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries al capital social, així com al retorn cooperatiu que li correspongui en funció de la seva activitat cooperativitzada.

Sobre la base dels resultats de l'exercici econòmic en què es produeixi la baixa i de la imputació de resultats que li sigui atribuïble, es procedirà en el termini d'1 mes, a comptar des de l'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici esmentat, a fixar l'import definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social.

El consell rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l'aprovació dels comptes i, si escau, pot autoritzar algun reemborsament a compte del definitiu.

De l'import resultant es poden deduir: les quantitats que la persona sòcia degui a la cooperativa per qualsevol concepte; fins a un 20% per baixa no justificada o fins a un 30% per expulsió; les responsabilitats que puguin ser-li imputades i quantificades, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial que preveu l'article 41 de la Llei de cooperatives de Catalunya; les pèrdues no compensades d'exercicis anteriors, i les previsions de pèrdues de l'exercici en curs a regularitzar un cop tancat aquest exercici.

El pagament de les bestretes meritades i, si escau, dels retorns acordats s'ha d'efectuar immediatament, excepte que hi hagi un pacte contrari, però el pagament de les aportacions socials s'ha de fer en el termini que es fixi de mutu acord o, si no és així, en el que assenyali el consell rector, que no pot ser mai superior a 5 anys a partir de la data de la baixa. La persona sòcia té dret a percebre l'interès legal del diner incrementat de dos punts.

 

Article 11. Faltes dels socis i sòcies

Les faltes comeses pels socis i sòcies, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

 

Article 12 Faltes molt greus

Són faltes molt greus:

1. L’ús del patrimoni social per part d’un soci o sòcia per a negocis particulars.

2. L’incompliment d’obligacions socials que suposin un greu perjudici econòmic o social a la cooperativa.

3. La realització d’actuacions nocives per a la cooperativa.

4. Les absències injustificades de forma reiterada d’un membre del consell rector a les reunions degudament convocades.

5. L’incompliment reiterat de les obligacions econòmiques.

6. Les operacions de competència amb la cooperativa i l’ocultació de dades rellevants.

7. La falsificació de documents, firmes, segells o anàlegs.

6. La reiteració de faltes greus per les quals la persona sòcia hagués estat sancionada en els tres anys anteriors.

 

Article 13. Faltes greus

Són faltes greus:

1. La no assistència injustificada a les assemblees generals degudament convocades, quan es produeixi, com a mínim, en la meitat de les celebrades en dos exercicis econòmics seguits.

2. La no acceptació o dimissió sense causa justificada a judici del consell rector o de l’assemblea general, si escau, dels càrrecs o funcions per als quals la persona sòcia hagués estat escollida.

3. La violació de secrets sobre assumptes interns de la cooperativa susceptible de produir-li un perjudici.

4. L’incompliment de les obligacions econòmiques relatives al pagament de quotes periòdiques o d’aportacions a capital.

5. L’incompliment de preceptes estatutaris o el fet de realitzar una activitat o deixar de fer-la que suposin un perjudici econòmic o social a la cooperativa de caràcter greu.

6. La reiteració de faltes lleus per les quals la persona sòcia hagués estat sancionada en els tres anys anteriors.

 

Article 14. Faltes lleus

Són faltes lleus:

1. La primera falta d’assistència no justificada a les sessions de l’assemblea general convocades en deguda forma.

2. La manca de consideració o de respecte amb un altre soci o sòcia sense motiu.

3. La manca d’avís a la cooperativa del canvi de domicili dins del mes següent a haver-se produït el canvi.

4. L’incompliment dels acords adoptats vàlidament pels òrgans competents.

 

Article 15. Sancions

1. Les faltes molt greus se sancionen amb els descompte total o parcial dels retorns cooperatius de l’any, amb la inhabilitació per exercir càrrecs en els òrgans socials durant 5 anys, o bé amb l’expulsió.

2. Les faltes greus se sancionen amb la suspensió del dret a exercir càrrecs en els òrgans socials durant un any.

3. Les faltes lleus se sancionen amb una amonestació verbal o per escrit.

 

Article 16. Procediment sancionador

Correspon al consell rector la potestat sancionadora, amb la instrucció prèvia de l'expedient sancionador corresponent i amb l'audiència de la persona interessada.

Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar recurs davant l'assemblea general en el termini d'1 mes a comptar des de la notificació de la sanció.

En qualsevol cas, l'acord de sanció o, si escau, la ratificació d'aquest acord per l'assemblea general poden ser impugnats en el termini d'un mes, a comptar des de la notificació, d'acord amb el tràmit processal d'impugnació d'acords socials establert a l'article 52 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

En els casos d'expulsió cal aplicar el que preveu l'article 36 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

 

CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

 

Article 17. Capital social mínim

El capital social està constituït per les aportacions dels socis i sòcies, obligatòries i voluntàries, que s'han d'acreditar mitjançant (...) que han de reflectir amb claredat les aportacions, les actualitzacions, els interessos i els excedents que s'acordi capitalitzar.

L'aportació mínima per adquirir la condició de soci o sòcia ha de ser de (...) euros, la qual s'ha de desemborsar de la manera que estableixen els articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

El capital social mínim es fixa en (...) euros

 

Article 18 Transmissió de les aportacions

Les aportacions o títols dels socis solament es podran transmetre, d'acord amb l'article 75 de la Llei de cooperatives de Catalunya:

a) Entre persones sòcies, per actes inter vivos.

b) Per successió mortis causa.

 

Article 19 Aplicació dels excedents

1. Els excedents comptabilitzats del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors, i abans de la consideració de l'impost de societats, s'han de destinar, almenys, en els percentatges següents :

a) Amb caràcter general, el 20% al fons de reserva obligatori i el 10% al fons d'educació i promoció cooperatives.

b) El 50% dels excedents procedents de la regularització de balanços al fons de reserva obligatori.

c) El 100% dels excedents procedents de les plusvàlues obtingudes per l'alienació dels elements de l'immobilitzat material o de l'immobilitzat intangible, segons l'article 79.2.f de la Llei de cooperatives, al fons de reserva obligatori, amb la limitació del resultat cooperatiu procedent de les plusvàlues de l'exercici.

2. Dels beneficis extracooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors i abans de la consideració de l'impost sobre societats, s'ha de destinar almenys un 50% al fons de reserva obligatori.

3. Fetes les dotacions a què fan referència els apartats anteriors, la quantitat restant, un cop satisfets els impostos exigibles, s'ha d'aplicar, de conformitat amb el que acordi l'assemblea general ordinària, de la manera següent:

a) Al retorn cooperatiu dels socis, que es pot incorporar al capital social amb l'increment corresponent a la part de cadascú o es pot satisfer directament a aquesta persona després de l'aprovació del balanç de l'exercici.

Tanmateix, l'assemblea general pot autoritzar el pagament de retorns cooperatius a compte, a proposta del consell rector i, si escau, amb l'informe favorable previ de la intervenció de comptes o de l'auditor.

b) A dotació a fons de reserva voluntaris

c) La cooperativa ha d'aplicar la part del resultat de la regularització del balanç a què fa referència l'article 79.2.e de la Llei de cooperatives que no s'hagi destinat al fons de reserva obligatori, en un exercici, o més, per acord de l'assemblea general, a l'actualització del valor de les aportacions al capital social dels socis o a l'increment dels fons de reserva, obligatoris o voluntaris, en la proporció que s'estimi convenient, respectant les limitacions que, pel que fa a la disponibilitat, estableixi la normativa reguladora sobre actualització de balanços. Tanmateix, quan la cooperativa tingui pèrdues per compensar, aquest resultat s'ha d'aplicar, en primer lloc, a compensar-les, i s'ha de respectar igualment, en tot cas, el que estableix l'article 82.2.a.de la Llei de cooperatives.

4. El retorn cooperatiu s'ha d'acreditar a cada soci en proporció a les operacions, els serveis o les activitats que cadascú hagi fet amb la cooperativa, tenint en compte el que disposa l'article 26.9 de la Llei de cooperatives.

6. Per acord de l'assemblea general, el dret dels treballadors no socis de la cooperativa a percebre una retribució, amb caràcter anual, en funció dels resultats de l'exercici econòmic.

Aquesta retribució té caràcter salarial i pot compensar, si així s'acorda col·lectivament, el complement de naturalesa similar que pugui haver establert la normativa laboral aplicable, excepte si la retribució és inferior al dit complement, ja que en aquest cas s'ha d'aplicar aquest darrer.

 

Article 20. Imputació de pèrdues

1. En la imputació de les pèrdues, ja siguin cooperatives o extracooperatives, la cooperativa s’ha de regir-se per les normes següents:

a) Fins al 50% de les pèrdues poden imputar-se al fons de reserva obligatori. Quan per a la imputació de pèrdues s'hagi utilitzat el fons de reserva obligatori, totalment o parcialment, no s'ha de procedir a l'aplicació, imputació o repartiment de retorns cooperatius o altres resultats positius repartibles fins que aquest fons hagi assolit el nivell anterior a la seva utilització.

b) Als fons de reserva voluntaris es pot imputar la totalitat de les pèrdues.

c) La quantia no compensada amb els fons obligatoris i voluntaris s'ha d'imputar a les persones sòcies proporcionalment a les operacions, els serveis o les activitats realitzats per cadascuna d'elles amb la cooperativa. Si aquestes operacions o serveis realitzats són inferiors als que, com a mínim, cada persona sòcia està obligada a dur a terme d'acord amb l'article 6 apartat i) d'aquests estatuts, la imputació de les pèrdues esmentades s'efectuarà proporcionalment a l'activitat cooperativitzada mínima obligatòria.

2. Les pèrdues imputades a cada persona sòcia s'han de satisfer directament, dins l'exercici econòmic següent a l'exercici en què s'hagin produït, mitjançant deduccions en les aportacions al capital social. També es poden satisfer amb càrrec als retorns que podrien correspondre a la persona sòcia dins del mateix termini previst a l'article 82.1 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

3. Les pèrdues que, un cop passat el termini esmentat, quedin sense compensar han de ser satisfetes directament per la persona sòcia en el termini d'un mes fins al límit de les seves aportacions a capital, si no és que s'insti el concurs de creditors o s'acordi l'increment d'aportacions socials, sense perjudici del que preveu l'article 69 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 21. Tancament de l'exercici

L'exercici econòmic de la cooperativa queda tancat el 31 de desembre de cada any.

 

 

CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA

 

Article 22. Organització funcional interna

L’organització funcional s’ha de fixar en un Reglament de règim intern, que ha de ser aprovat per l’assemblea general.

 

 

CAPÍTOL V. GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA

 

Article 23. Assemblea general. Convocatòria de l'assemblea general ordinària i extraordinària

L'assemblea general, ordinària o extraordinària, ha de ser convocada pel consell rector mitjançant un anunci en el domicili social i, a més, mitjançant un escrit del consell rector a cada un dels socis o sòcies o per mitjans telemàtics que n’assegurin la recepció. La notificació al soci o sòcia s'ha de fer amb una antelació mínima de 15 dies i un màxim de 30 respecte a la data de celebració.

La convocatòria, tant la que s'anunciï al domicili social o es publiqui en el web corporatiu, com la notificada a cadascun dels socis o sòcies ha d'expressar amb claredat els punts següents: ordre del dia, lloc, dia i hora de la reunió tant en primera com en segona convocatòria. Si en la convocatòria no s’especifica el lloc de la reunió s’entén que l’assemblea es celebra en el domicili social.

L'assemblea general ordinària s'ha de reunir necessàriament una vegada a l'any, dins els sis mesos següents al tancament de l'exercici econòmic.

El consell rector ha de convocar una assemblea general extraordinària sempre que ho sol·liciti un grup de socis que representi, com a mínim un 10% dels socis. Si el consell rector no convoca l'assemblea en el termini d'un mes, les persones sol·licitants poden instar la convocatòria a l'òrgan judicial competent, en els mateixos termes que estableix el paràgraf següent.

Si el consell rector no convoca l'assemblea general, en sessió ordinària o extraordinària, en els casos en què és obligat fer-ho, qualsevol persona sòcia pot presentar una sol·licitud de convocatòria a l'òrgan judicial competent per raó del domicili social de la cooperativa, en els termes establerts a l'article 45 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 24. Del vot per representant a l'assemblea general

Cada soci o sòcia té dret a un vot a l'assemblea general. Aquest dret s'hi pot exercir per mitjà d'un representant. Cada representant només pot tenir dos vots delegats.

La representació ha de ser escrita i expressa per a una sessió concreta, l'admissió la fa la presidència de l'assemblea general al començament de la sessió.

 

Article 25. Adopció d'acords

L'assemblea general adopta els acords per majoria simple dels vots socials presents i representats.

L'assemblea general adopta els acords amb el vot favorable de les 2/3 parts dels vots socials assistents en els casos següents:

a) Fusió, escissió, dissolució i transformació de la societat cooperativa.

b) Emissió d'obligacions i títols participatius.

c) Exigència de noves aportacions obligatòries al capital social.

d) Qualsevol acord que impliqui una modificació dels estatuts socials.

e)La creació, incorporació o separació d’una cooperativa de segon grau o d’una societat cooperativa europea.

L'acció de responsabilitat contra els membres del consell rector i la revocació d'algun càrrec social requereixen votació secreta i la majoria favorable de la meitat més un dels vots dels assistents, si constava a l'ordre del dia de la convocatòria, o la majoria de la meitat més un dels vots socials, si no hi constava.

Els assumptes a tractar en l'assemblea no podran ser altres que els fixats prèviament a l'ordre del dia. Se n'exceptuen les qüestions següents:

1. Convocatòria d'una nova assemblea general.

2. Realització de la censura de comptes per part de membres de la cooperativa o d'una persona externa.

3. Exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres del consell rector o la revocació d'algun càrrec social.

Quant a la ratificació de les sancions que hagin estat objecte de recurs, s'ha d'aplicar el que s'estableix a l'article 47.4 de la Llei de cooperatives catalana.

 

Article 26. El consell rector

El consell rector és l'òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establir les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per l'assemblea general.

El president de la cooperativa té atribuïda, en nom del consell rector, la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans.

 

Article 27. Composició del consell rector

El consell rector es compon per un mínim de (...) membres, elegits tots ells entre els socis i sòcies de la cooperativa en votació secreta per l'assemblea general.

Els càrrecs són els següents: president i secretari. La seva distribució correspon al consell rector.

 

Article 28. Durada, renovació, obligatorietat i gratuïtat del càrrec de membre del consell rector

El càrrec de membre del consell rector té una durada de 5 anys, excepte en cas de reelecció. L'exercici del càrrec de membre del consell rector és obligatori, llevat de causa justa, i no dóna dret a retribució. No obstant això, les despeses i els perjudicis que ocasioni l'exercici d'aquest càrrec han de ser compensats per la cooperativa en els termes que estableixi l’assemblea general.

 

Article 29 Funcionament del consell rector

El consell rector s'ha de reunir amb caràcter ordinari un cop cada 3 mesos.

Les deliberacions del consell rector només són vàlides si assisteixen a la reunió més de la meitat dels seus components.

S'admet que un membre del consell rector en representi un altre. Els acords s'han d'adoptar per majoria absoluta dels membres del consell rector presents o representats.

 

 

CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

 

Article 30. Dissolució i liquidació

Són causes de dissolució de la cooperativa:

a) La finalització de l'objecte social o la impossibilitat de realitzar-lo.

b) La voluntat dels socis i sòcies.

c) La reducció del nombre de socis i sòcies per sota del mínim legalment necessari per constituir la cooperativa, si es manté durant més d'1 any.

d) La reducció del capital social per sota del mínim legalment establert a la llei o als estatuts, si es manté durant més d’un any.

e) La fusió i l'escissió a què fan referència els articles del 90 al 99 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

f) El concurs de creditors.

g) El compliment del termini fixat pels estatuts socials, llevat acord de pròrroga d’assemblea general degudament inscrit.

h) Qualsevol altra causa legalment establerta.

 

 

Disposició addicional 1

En tots els aspectes no regulats en aquests estatuts, s'ha d'aplicar el que disposa la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

 

Disposició addicional 2

Clàusula de submissió arbitratge/mediació del Consell Superior de la Cooperació

Les qüestions litigioses que se suscitin entre les persones sòcies de la cooperativa i la cooperativa en el marc de l’activitat cooperativitzada o entre la cooperativa i la federació on es troba afiliada, sempre que facin referència a matèries de lliure disposició entre les parts conforme a dret, se sotmetran a la conciliació, a l’arbitratge i/o mediació del Consell Superior de la Cooperació, segons el que disposa el Decret 171/2009, del 3 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la Cooperació (DOGC núm.5499, del 5 de novembre de 2009). Les parts es comprometen de manera expressa a l’acatament del laude que resulti de l’arbitratge esmentat, o en el seu cas, al compliment dels acords recollits a l’acta de conciliació o mediació8.

 

 

Annex 3

MODEL D'ESTATUTS D'UNA COOPERATIVA DE SERVEIS

 

CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT

 

Article 1. Denominació

Amb la denominació de (...) Societat Cooperativa Catalana Limitada es constitueix una societat cooperativa de serveis, subjecta als principis i disposicions de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 2. Objecte i activitats

L'objecte d'aquesta societat cooperativa és (...).

La cooperativa pot desenvolupar la seva activitat cooperativitzada amb terceres persones no sòcies, sense més límits que els que imposi la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 3. Durada

La societat es constitueix per temps indefinit.

 

Article 4. Domicili social i àmbit territorial

El domicili social de la cooperativa s'estableix a (...) i es pot traslladar a un altre lloc dins el mateix terme municipal per acord del consell rector; el canvi de domicili fora d'aquest cas exigeix l'acord de l'assemblea general que modifiqui aquest precepte estatutari.

La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat cooperativitzada a Catalunya.

 

 

CAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIES

 

Article 5. Requisits per a l'admissió

Per a l'admissió d'una persona com a soci/sòcia cal que es compleixin els requisits següents:

a) Poder realitzar l’objecte i les activitats especificades a l’article 2 dels estatuts socials.

b) Tenir capacitat d'obrar d'acord amb el que preceptua el Codi civil.

c) Subscriure l'aportació econòmica obligatòria i fer-la efectiva d'acord amb els articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 6. Obligacions dels socis i sòcies

Els socis o sòcies estan obligats a:

a) Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que els correspongui.

b) Assistir a les reunions de les assemblees generals i d'altres òrgans pels quals siguin convocats.

c) Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l'assemblea general.

d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans socials.

e) No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel consell rector.

f) Participar en les activitats de formació i intercooperació.

g) Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials.

h) Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts.

i) Participar en les activitats que constitueixen l’objecte de la cooperativa i a dur a terme l’activitat cooperativitzada reconeguda per l’assemblea o el consell rector.

 

Article 7. Drets dels socis i sòcies

Els socis i sòcies tenen dret a:

a) Adquirir els béns o beneficiar-se dels serveis que la cooperativa proveeix, conforme el seu objecte social.

b) Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat.

c) Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'assemblea general i a la resta d'òrgans dels quals formin part.

d) Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableix l'article 39 de la Llei de cooperatives de Catalunya, que regula el dret d'informació.

e) Participar en els excedents, si n'hi ha, d'acord amb el que acordi l’assemblea.

f) Percebre el reemborsament de l'aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o separació per fusió, escissió o transformació de la cooperativa. Aquest dret no s’ha de veure afectat per una suspensió temporal dels drets a causa d’un expedient sancionador.

g) Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa.

 

Article 8. Baixa dels socis o sòcies

Qualsevol soci o sòcia es pot donar de baixa voluntàriament fent-ne la notificació per escrit al consell rector amb (...) d'antelació.

 

Article 9. Baixa justificada i baixa obligatòria

1. La baixa es considerarà, en tot cas, justificada en els següents supòsits:

a) Disconformitat amb l’acord de fusió, escissió o transformació de la cooperativa,sempre que hagi votat en contra a l’assemblea o no hi hagi assistit per causa justificada segons la Llei de cooperatives.

b) Disconformitat amb l’acord d’exigència de noves aportacions obligatòries, sempre que hagi votat en contra a l’assemblea i hagi fet constar en acta la seva oposició o no hi hagi assistit per causa justificada segons la Llei de cooperatives.

2. Les decisions del consell rector sobre la qualificació i els efectes de la baixa del soci o sòcia poden ser recorregudes, d'acord amb l'article 34.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya, per aquest soci o sòcia davant l'assemblea general dins del mes següent a la seva notificació; les divergències sobre la decisió de l'assemblea es poden adreçar a la jurisdicció competent, o davant del consell superior de la Cooperació, mitjançant qualssevol dels procediments de conciliació,mediació i arbitratge alternatius existents, de conformitat amb el Decret 171/2009,del 3 de novembre.

3. Poden ser donats obligatòriament de baixa els socis o sòcies que perdin els requisits objectius, exigits per aquests estatuts, per formar part de la cooperativa.

 

Article 10. Dret de reemborsament

Si es produeix la baixa d'un soci o sòcia, aquest soci o sòcia tindrà dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries al capital social, així com al retorn cooperatiu que li correspongui en funció de la seva activitat cooperativitzada.

Sobre la base dels resultats de l'exercici econòmic en què es produeixi la baixa i de la imputació de resultats que li sigui atribuïble, es procedirà en el termini d'1 mes, a comptar des de l'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici esmentat,a fixar l'import definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social.

El consell rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l'aprovació dels comptes i, si escau, pot autoritzar algun reemborsament a compte del definitiu.

De l'import resultant es poden deduir: les quantitats que la persona sòcia degui a la cooperativa per qualsevol concepte; fins a un 20% per baixa no justificada o fins a un 30% per expulsió; les responsabilitats que puguin ser-li imputades i quantificades, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial que preveu l'article 41 de la Llei de cooperatives de Catalunya; les pèrdues no compensades d'exercicis anteriors, i les previsions de pèrdues de l'exercici en curs a regularitzar un cop tancat aquest exercici.

El pagament de les bestretes meritades i, si escau, dels retorns acordats s'ha d'efectuar immediatament, excepte que hi hagi un pacte contrari, però el pagament de les aportacions socials s'ha de fer en el termini que es fixi de mutu acord o, si no és així, en el que assenyali el consell rector, que no pot ser mai superior a 5 anys a partir de la data de la baixa. La persona sòcia té dret a percebre l'interès legal del diner incrementat de dos punts.

 

Article 11. Faltes dels socis i sòcies

Les faltes comeses pels socis i sòcies, segons la seva importància, transcendència intencionalitat, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

 

Article 12 Faltes molt greus

Són faltes molt greus:

1. L’ús del patrimoni social per part d’un soci o sòcia per a negocis particulars.

2. L’incompliment d’obligacions socials que suposin un greu perjudici econòmic o social a la cooperativa.

3. La realització d’actuacions nocives per a la cooperativa.

4. Les absències injustificades de forma reiterada d’un membre del consell rector a les reunions degudament convocades.

5. L’incompliment reiterat de les obligacions econòmiques.

6. Les operacions de competència amb la cooperativa i l’ocultació de dades rellevants.

7. La falsificació de documents, firmes, segells o anàlegs.

6. La reiteració de faltes greus per les quals la persona sòcia hagués estat sancionada en els tres anys anteriors.

 

Article 13. Faltes greus

Són faltes greus:

1. La no assistència injustificada a les assemblees generals degudament convocades, quan es produeixi, com a mínim, en la meitat de les celebrades en dos exercicis econòmics seguits.

2. La no acceptació o dimissió sense causa justificada a judici del consell rector o de l’assemblea general, si escau, dels càrrecs o funcions per als quals la persona sòcia hagués estat escollida.

3. La violació de secrets sobre assumptes interns de la cooperativa susceptible de produir-li un perjudici.

4. L’incompliment de les obligacions econòmiques relatives al pagament de quotes periòdiques o d’aportacions a capital.

5. L’incompliment de preceptes estatutaris o el fet de realitzar una activitat o deixar de fer-la que suposin un perjudici econòmic o social a la cooperativa de caràcter greu.

6. La reiteració de faltes lleus per les quals la persona sòcia hagués estat sancionada en els tres anys anteriors.

 

Article 14. Faltes lleus

Són faltes lleus:

1. La primera falta d’assistència no justificada a les sessions de l’assemblea general convocades en deguda forma.

2. La manca de consideració o de respecte amb un altre soci o sòcia sense motiu.

3. La manca d’avís a la cooperativa del canvi de domicili dins del mes següent a haver-se produït el canvi.

4. L’incompliment dels acords adoptats vàlidament pels òrgans competents.

 

Article 15. Sancions

1. Les faltes molt greus se sancionen amb els descompte total o parcial dels retorns cooperatius de l’any, amb la inhabilitació per exercir càrrecs en els òrgans socials durant 5 anys, o bé amb l’expulsió.

2. Les faltes greus se sancionen amb la suspensió del dret a exercir càrrecs en els òrgans socials durant un any.

3. Les faltes lleus se sancionen amb una amonestació verbal o per escrit.

 

Article 16. Procediment sancionador

Correspon al consell rector la potestat sancionadora, amb la instrucció prèvia de l'expedient sancionador corresponent i amb l'audiència de la persona interessada.

Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar recurs davant l'assemblea general en el termini d'1 mes a comptar des de la notificació de la sanció.

En qualsevol cas, l'acord de sanció o, si escau, la ratificació d'aquest acord per l'assemblea general poden ser impugnats en el termini d'un mes, a comptar des de la notificació, d'acord amb el tràmit processal d'impugnació d'acords socials establert a l'article 52 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

En els casos d'expulsió cal aplicar el que preveu l'article 36 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

 

CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

 

Article 17. Capital social mínim

El capital social està constituït per les aportacions dels socis i sòcies, obligatòries i voluntàries, que s'han d'acreditar mitjançant (...) que han de reflectir amb claredat les aportacions, les actualitzacions, els interessos i els excedents que s'acordi capitalitzar.

L'aportació mínima per adquirir la condició de soci o sòcia ha de ser de (...) euros, la qual s'ha de desemborsar de la manera que estableixen els articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

El capital social mínim es fixa en (...) euros

 

Article 18 Transmissió de les aportacions

Les aportacions o títols dels socis solament es podran transmetre, d'acord amb l'article 75 de la Llei de cooperatives de Catalunya:

a) Entre persones sòcies, per actes inter vivos.

b) Per successió mortis causa.

 

Article 19 Aplicació dels excedents

1. Els excedents comptabilitzats del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors, i abans de la consideració de l'impost de societats, s'han de destinar, almenys, en els percentatges següents :

a) Amb caràcter general, el 20% al fons de reserva obligatori i el 10% al fons d'educació i promoció cooperatives.

b) El 50% dels excedents procedents de la regularització de balanços al fons de reserva obligatori.

c) El 100% dels excedents procedents de les plusvàlues obtingudes per l'alienació dels elements de l'immobilitzat material o de l'immobilitzat intangible, segons l'article 79.2.fde la Llei de cooperatives, al fons de reserva obligatori, amb la limitació del resultat cooperatiu procedent de les plusvàlues de l'exercici.

2. Dels beneficis extracooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors i abans de la consideració de l'impost sobre societats, s'ha de destinar almenys un 50% al fons de reserva obligatori.

3. Fetes les dotacions a què fan referència els apartats anteriors, la quantitat restant, un cop satisfets els impostos exigibles, s'ha d'aplicar, de conformitat amb el que acordi l'assemblea general ordinària, de la manera següent:

a) Al retorn cooperatiu dels socis, que es pot incorporar al capital social amb l'increment corresponent a la part de cadascú o es pot satisfer directament a aquesta persona després de l'aprovació del balanç de l'exercici.

Tanmateix, l'assemblea general pot autoritzar el pagament de retorns cooperatius a compte, a proposta del consell rector i, si escau, amb l'informe favorable previ de la intervenció de comptes o de l'auditor.

b) A dotació a fons de reserva voluntaris

c) La cooperativa ha d'aplicar la part del resultat de la regularització del balanç a què fa referència l'article 79.2.e de la Llei de cooperatives que no s'hagi destinat al fons de reserva obligatori, en un exercici, o més, per acord de l'assemblea general, a l'actualització del valor de les aportacions al capital social dels socis o a l'increment dels fons de reserva, obligatoris o voluntaris, en la proporció que s'estimi convenient, respectant les limitacions que, pel que fa a la disponibilitat, estableixi la normativa reguladora sobre actualització de balanços. Tanmateix, quan la cooperativa tingui pèrdues per compensar, aquest resultat s'ha d'aplicar, en primer lloc, a compensar-les, i s'ha de respectar igualment, en tot cas, el que estableix l'article 82.2.a.de la Llei de cooperatives.

4. El retorn cooperatiu s'ha d'acreditar a cada soci en proporció a les operacions, els serveis o les activitats que cadascú hagi fet amb la cooperativa, tenint en compte el que disposa l'article 26.9 de la Llei de cooperatives.

6. Per acord de l'assemblea general, el dret dels treballadors no socis de la cooperativa a percebre una retribució, amb caràcter anual, en funció dels resultats de l'exercici econòmic.

Aquesta retribució té caràcter salarial i pot compensar, si així s'acorda col·lectivament, el complement de naturalesa similar que pugui haver establert la normativa laboral aplicable, excepte si la retribució és inferior al dit complement, ja que en aquest cas s'ha d'aplicar aquest darrer.

 

Article 20. Imputació de pèrdues

1. En la imputació de les pèrdues, ja siguin cooperatives o extracooperatives, la cooperativa s’ha de regir-se per les normes següents:

a) Fins al 50% de les pèrdues poden imputar-se al fons de reserva obligatori. Quan per a la imputació de pèrdues s'hagi utilitzat el fons de reserva obligatori, totalment o parcialment, no s'ha de procedir a l'aplicació, imputació o repartiment de retorns cooperatius o altres resultats positius repartibles fins que aquest fons hagi assolit el nivell anterior a la seva utilització.

b) Als fons de reserva voluntaris es pot imputar la totalitat de les pèrdues.

c) La quantia no compensada amb els fons obligatoris i voluntaris s'ha d'imputar a les persones sòcies proporcionalment a les operacions, els serveis o les activitats realitzats per cadascuna d'elles amb la cooperativa. Si aquestes operacions o serveis realitzats són inferiors als que, com a mínim, cada persona sòcia està obligada a dur a terme d'acord amb l'article 6 apartat i) d'aquests estatuts, la imputació de les pèrdues esmentades s'efectuarà proporcionalment a l'activitat cooperativitzada mínima obligatòria.

2. Les pèrdues imputades a cada persona sòcia s'han de satisfer directament, dins l'exercici econòmic següent a l'exercici en què s'hagin produït, mitjançant deduccions en les aportacions al capital social. També es poden satisfer amb càrrec als retorns que podrien correspondre a la persona sòcia dins del mateix termini previst a l'article 82.1 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

3. Les pèrdues que, un cop passat el termini esmentat, quedin sense compensar han de ser satisfetes directament per la persona sòcia en el termini d'un mes fins al límit de les seves aportacions a capital, si no és que s'insti el concurs de creditors o s'acordi l'increment d'aportacions socials, sense perjudici del que preveu l'article 69 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 21. Tancament de l'exercici

L'exercici econòmic de la cooperativa queda tancat el 31 de desembre de cada any.

 

 

CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA

 

Article 22. Organització funcional interna

L’organització funcional s’ha de fixar en un Reglament de règim intern, que ha de ser aprovat per l’assemblea general.

 

 

CAPÍTOL V. GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA

 

Article 23. Assemblea general. Convocatòria de l'assemblea general ordinària i extraordinària

L'assemblea general, ordinària o extraordinària, ha de ser convocada pel consell rector mitjançant un anunci en el domicili social i, a més, mitjançant un escrit del consell rector a cada un dels socis o sòcies o per mitjans telemàtics que n’assegurin la recepció. La notificació al soci o sòcia s'ha de fer amb una antelació mínima de 15 dies i un màxim de 30 respecte a la data de celebració.

La convocatòria, tant la que s'anunciï al domicili social o es publiqui en el web corporatiu, com la notificada a cadascun dels socis o sòcies ha d'expressar amb claredat els punts següents: ordre del dia, lloc, dia i hora de la reunió tant en primera com en segona convocatòria. Si en la convocatòria no s’especifica el lloc de la reunió s’entén que l’assemblea es celebra en el domicili social.

L'assemblea general ordinària s'ha de reunir necessàriament una vegada a l'any, dins els sis mesos següents al tancament de l'exercici econòmic.

El consell rector ha de convocar una assemblea general extraordinària sempre que ho sol·liciti un grup de socis que representi, com a mínim un 10% dels socis. Si el consell rector no convoca l'assemblea en el termini d'un mes, les persones sol·licitants poden instar la convocatòria a l'òrgan judicial competent, en els mateixos termes que estableix el paràgraf següent.

Si el consell rector no convoca l'assemblea general, en sessió ordinària o extraordinària, en els casos en què és obligat fer-ho, qualsevol persona sòcia pot presentar una sol·licitud de convocatòria a l'òrgan judicial competent per raó del domicili social de la cooperativa, en els termes establerts a l'article 45 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 24. Del vot per representant a l'assemblea general

Cada soci o sòcia té dret a un vot a l'assemblea general. Aquest dret s'hi pot exercir per mitjà d'un representant. Cada representant només pot tenir dos vots delegats.

La representació ha de ser escrita i expressa per a una sessió concreta, l'admissió la fa la presidència de l'assemblea general al començament de la sessió.

 

Article 25. Adopció d'acords

L'assemblea general adopta els acords per majoria simple dels vots socials presents i representats.

L'assemblea general adopta els acords amb el vot favorable de les 2/3 parts dels vots socials assistents en els casos següents:

a) Fusió, escissió, dissolució i transformació de la societat cooperativa.

b) Emissió d'obligacions i títols participatius.

c) Exigència de noves aportacions obligatòries al capital social.

d) Qualsevol acord que impliqui una modificació dels estatuts socials.

e)La creació, incorporació o separació d’una cooperativa de segon grau o d’una societat cooperativa europea.

L'acció de responsabilitat contra els membres del consell rector i la revocació d'algun càrrec social requereixen votació secreta i la majoria favorable de la meitat més un dels vots dels assistents, si constava a l'ordre del dia de la convocatòria, o la majoria de la meitat més un dels vots socials, si no hi constava.

Els assumptes a tractar en l'assemblea no podran ser altres que els fixats prèviament a l'ordre del dia. Se n'exceptuen les qüestions següents:

1. Convocatòria d'una nova assemblea general.

2. Realització de la censura de comptes per part de membres de la cooperativa o d'una persona externa.

3. Exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres del consell rector o la revocació d'algun càrrec social.

Quant a la ratificació de les sancions que hagin estat objecte de recurs, s'ha d'aplicar el que s'estableix a l'article 47.4 de la Llei de cooperatives catalana.

 

Article 26. El consell rector

El consell rector és l'òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establir les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per l'assemblea general.

El president de la cooperativa té atribuïda, en nom del consell rector, la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans.

 

Article 27. Composició del consell rector

El consell rector es compon per un mínim de (...) membres, elegits tots ells entre els socis i sòcies de la cooperativa en votació secreta per l'assemblea general.

Els càrrecs són els següents: president i secretari. La seva distribució

correspon al consell rector.

 

Article 28. Durada, renovació, obligatorietat i gratuïtat del càrrec de membre del consell rector

El càrrec de membre del consell rector té una durada de 5 anys, excepte en cas de reelecció. L'exercici del càrrec de membre del consell rector és obligatori, llevat de causa justa, i no dóna dret a retribució. No obstant això, les despeses i els perjudicis que ocasioni l'exercici d'aquest càrrec han de ser compensats per la cooperativa en els termes que estableixi l’assemblea general.

 

Article 29 Funcionament del consell rector

El consell rector s'ha de reunir amb caràcter ordinari un cop cada 3 mesos.

Les deliberacions del consell rector només són vàlides si assisteixen a la reunió més de la meitat dels seus components.

S'admet que un membre del consell rector en representi un altre. Els acords s'han d'adoptar per majoria absoluta dels membres del consell rector presents o representats.

 

 

CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

 

Article 30. Dissolució i liquidació

Són causes de dissolució de la cooperativa:

a) La finalització de l'objecte social o la impossibilitat de realitzar-lo.

b) La voluntat dels socis i sòcies.

c) La reducció del nombre de socis i sòcies per sota del mínim legalment necessari per constituir la cooperativa, si es manté durant més d'1 any.

d) La reducció del capital social per sota del mínim legalment establert a la llei o als estatuts, si es manté durant més d’un any.

e) La fusió i l'escissió a què fan referència els articles del 90 al 99 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

f) El concurs de creditors.

g)El compliment del termini fixat pels estatuts socials, llevat acord de pròrroga d’assemblea general degudament inscrit.

h) Qualsevol altra causa legalment establerta.

 

 

Disposició addicional 1

En tots els aspectes no regulats en aquests estatuts, s'ha d'aplicar el que disposa la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

 

Disposició addicional 2

Clàusula de submissió arbitratge/mediació del Consell Superior de la Cooperació.

Les qüestions litigioses que se suscitin entre les persones sòcies de la cooperativa i la cooperativa en el marc de l’activitat cooperativitzada o entre la cooperativa i la federació on es troba afiliada, sempre que facin referència a matèries de lliure disposició entre les parts conforme a dret, se sotmetran a la conciliació, a l’arbitratge i/o mediació del Consell Superior de la Cooperació, segons el que disposa el Decret171/2009, del 3 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la Cooperació (DOGC núm.5499, del 5 de novembre de 2009). Les parts es comprometen de manera expressa a l’acatament del laude que resulti de l’arbitratge esmentat, o en el seu cas, al compliment dels acords recollits a l’acta de conciliació omediació8.

 

 

Annex 4

MODEL D'ESTATUTS D'UNA COOPERATIVA DE TREBALL ASSOCIAT

CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT

 

Article 1. Denominació

Amb la denominació de (...), Societat Cooperativa Catalana Limitada es constitueix una societat cooperativa de treball associat, subjecta als principis i disposicions de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 2. Objecte i activitats

L'objecte d'aquesta societat cooperativa es (...).

Totes les persones sòcies treballadores han d'aplicar el seu treball a aquest objecte, segons les seves condicions d'aptitud i capacitació professional.

 

Article 3. Durada

La societat es constitueix per temps indefinit.

 

Article 4. Domicili social i àmbit territorial

El domicili social de la cooperativa s'estableix a (...) i es pot traslladar a un altre lloc dins el mateix terme municipal per acord del Consell Rector; el canvi de domicili fora d'aquest cas exigeix l'acord de l'Assemblea General que modifiqui aquest precepte estatutari.

La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat cooperativitzada a Catalunya.

 

 

CAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIES

 

Article 5. Persones sòcies treballadores

Poden ser persones sòcies treballadores totes les persones que puguin prestar el seu treball per realitzar l'objecte i les activitats especificats a l'article 2 d'aquests estatuts.

Article 6. Requisits per a l'admissió

Per a l'admissió d'una persona com a sòcia treballadora cal que es compleixin els requisits següents:

a) Ajustar-se a l'assenyalat a l'article 5 d'aquests estatuts.

b) Tenir capacitat d'obrar d'acord amb el que preceptua el Codi civil .

c) Subscriure l'aportació econòmica obligatòria i fer-la efectiva d'acord amb els articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 7. Obligacions de les persones sòcies

Les persones sòcies estan obligades a:

a) Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que els correspongui.

b) Assistir a les reunions de les assemblees generals i d'altres òrgans pels quals siguin convocats.

c) Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l'Assemblea General.

d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans socials.

e) Realitzar les activitats de treball que constitueixen l'objecte de la cooperativa, dintre de la categoria i especialitat que hagi assignat o reconegut a cadascú el Consell Rector

f) No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel Consell Rector.

g) Participar en les activitats de formació i intercooperació.

h) Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials.

i) Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts.

 

Article 8. Drets de les persones sòcies

Les persones sòcies tenen dret a:

a) Realitzar una prestació de treball a la cooperativa i cobrar-ne les quantitats a compte o bestretes, sense cap discriminació.

b) Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat.

c) Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'Assemblea General i a la resta d'òrgans dels quals formin part.

d) Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableix l'article 39 de la Llei de cooperatives de Catalunya, que regula el dret d'informació.

e) Participar en els excedents, si n'hi ha, d'acord amb el que acordi l’assemblea.

f) Percebre el reemborsament de l'aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o separació per fusió, escissió o transformació de la cooperativa.

g) Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa.

 

Article 9. Baixa dels socis i sòcies

Qualsevol soci es pot donar de baixa voluntàriament fent-ne la notificació per escrit al Consell Rector amb (...) d'antelació.

 

Article 10. Baixa justificada i baixa obligatòria

1. La baixa es considerarà, en tot cas, justificada en els següents supòsits:

a) Disconformitat amb l’acord de fusió, escissió o transformació de la cooperativa.

b) Disconformitat amb l’acord d’exigència de noves aportacions obligatòries.

c) Malaltia o accident que impedeixi la prestació de treball.

d) Per les causes previstes en l’article 134 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

2. Les decisions del Consell Rector sobre la qualificació i els efectes de la baixa del soci/sòcia poden ser recorregudes, d'acord amb l'article 34.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya, per aquest soci davant l'Assemblea General dins del mes següent a la seva notificació; les divergències sobre la decisió de l'Assemblea es poden adreçar a la jurisdicció competent o a qualssevol dels procediments de resolució de conflictes de conformitat amb el Decret 171/2009, de 3 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la Cooperació.

3. Poden ser donats obligatòriament de baixa els socis que perdin els requisits objectius, exigits per aquests estatuts, per formar part de la cooperativa.

 

Article 11. Dret de reemborsament

En cas de baixa d'un soci o sòcia, aquesta persona tindrà dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social, així com al retorn cooperatiu que li correspongui en funció de la seva activitat cooperativitzada.

Sobre la base dels resultats de l'exercici econòmic en què es produeixi la baixa i de la imputació de resultats que li sigui atribuïble, es procedirà en el termini d'1 mes, a comptar des de l'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici esmentat, a fixar l'import definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social. El Consell Rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l'aprovació dels comptes i, si escau, pot autoritzar algun reemborsament a compte del definitiu.

De l'import resultant es poden deduir: les quantitats que la persona sòcia degui a la cooperativa per qualsevol concepte; fins a un 20% per baixa no justificada o un 30% en cas d’expulsió; les responsabilitats que puguin ser-li imputades i quantificades, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial que preveu l'article 41.3 i 41.4 de la Llei de cooperatives de Catalunya; les pèrdues no compensades d'exercicis anteriors, i les previsions de pèrdues de l'exercici en curs a regularitzar un cop tancat aquest exercici.

El pagament de les bestretes meritades i, si escau, dels retorns acordats s'ha d'efectuar immediatament, excepte que hi hagi un pacte contrari, però el pagament de les aportacions socials s'ha de fer en el termini que es fixi de mutu acord o, si no és així, en el que assenyali el Consell Rector, que no pot ser mai superior a 5 anys a partir de la data de la baixa. La persona sòcia té dret a percebre l'interès legal del diner incrementat de dos punts.

 

Article 12. Faltes dels socis i sòcies

Les faltes comeses pels socis i sòcies, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

 

Article 13. Faltes molt greus

Són faltes molt greus:

1. L’ús del patrimoni social per part d’un soci per a negocis particulars.

2. L’incompliment d’obligacions socials, de preceptes estatutaris o el fet de realitzar una activitat o deixar de fer-la que suposin un perjudici econòmic o social de caràcter molt greu.

3. La realització d’actuacions nocives per a la cooperativa.

4. Les absències injustificades de forma reiterada d’un membre del Consell Rector a les reunions degudament convocades.

5. L’incompliment reiterat de les obligacions econòmiques.

6. La indisciplina greu en la prestació laboral o professional.

7. La falsificació de documents, firmes, segells o anàlegs.

8. La reiteració de faltes greus per les quals el soci o sòcia hagués estat sancionat en els tres anys anteriors.

 

Article 14. Faltes greus

Són faltes greus:

1. La no assistència injustificada a les assemblees generals degudament convocades, quan es produeixi, com a mínim, en la meitat de les celebrades en dos exercicis econòmics seguits.

2. La no acceptació o dimissió sense causa justificada a judici del Consell Rector o de l’Assemblea General, si escau, dels càrrecs o funcions per als quals el soci/sòcia hagués estat escollit.

3. La violació de secrets sobre assumptes interns de la cooperativa susceptible de produir-li un perjudici.

4. L’incompliment de les obligacions econòmiques relatives al pagament de quotes periòdiques o d’aportacions a capital.

5. L’imcompliment de preceptes estatutaris o el fet de realitzar una activitat o deixar de fer-la que suposin, per a la cooperativa, un perjudici econòmic o social de caràcter greu.

6. La reiteració de faltes lleus per les quals el soci hagués estat sancionat en els tres anys anteriors.

 

Article 15. Faltes lleus

Són faltes lleus:

1. La primera falta d’assistència no justificada a les sessions de l’Assemblea General convocades en deguda forma.

2. La manca de consideració o de respecte amb un altre soci o sòcia sense motiu.

3. La manca d’avís a la cooperativa del canvi de domicili dins del mes següent d’haver-se produït el canvi.

4. L’incompliment dels acords presos vàlidament pels òrgans competents.

 

Article 16. Sancions

1. Les faltes molt greus es sancionen amb el descompte de les bestretes laborals de 16 a 60 dies, amb els descompte total o parcial dels retorns cooperatius de l’any, amb la inhabilitació per exercir càrrecs en els òrgans socials durant 5 anys, o bé amb l’expulsió.

2. Les faltes greus es sancionen amb la suspensió del dret a exercir càrrecs en els òrgans socials durant un any o amb el descompte en les bestretes laborals de 15 dies com a màxim.

3. Les faltes lleus es sancionen amb una amonestació verbal o per escrit o bé amb un descompte en les bestretes laborals de 2 dies com a màxim.

 

Article 17. Procediment sancionador

Correspon al Consell Rector la potestat sancionadora, amb la instrucció prèvia de l'expedient sancionador corresponent i amb l'audiència de l'interessat.

Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar recurs davant l'Assemblea General en el termini d'1 mes a comptar des de la notificació de la sanció.

En qualsevol cas, l'acord de sanció o, si escau, la ratificació d'aquest acord per l'Assemblea General poden ser impugnats en el termini d'1 mes, a comptar des de la notificació, d'acord amb el tràmit processal d'impugnació d'acords socials establert a l'article 52 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

En els casos d'expulsió cal aplicar el que preveu l'article 36 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

 

Article 18. Capital social mínim

El capital social està constituït per les aportacions dels socis i/o sòcies, obligatòries i voluntàries, que s'han d'acreditar mitjançant (...) que han de reflectir amb claredat les aportacions, les actualitzacions, els interessos i els excedents que s'acordi capitalitzar.

L'aportació mínima per adquirir la condició de soci o sòcia ha de ser de (...) euros, la qual s'ha de desemborsar de la manera que estableixen els articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

El capital social mínim es fixa en (...) euros

 

Article 19. Transmissió de les aportacions

Les aportacions o títols dels socis/sòcies solament es podran transmetre, d'acord amb l'article 75 de la Llei de Cooperatives de Catalunya:

a) Entre persones sòcies, per actes inte rvivos.

b) Per successió mortis causa.

 

Article 20. Aplicació dels excedents

1. Els excedents comptabilitzats del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors, i abans de la consideració de l'impost de societats, s'han de destinar, almenys, en els percentatges següents :

a) Amb caràcter general, el 20% al fons de reserva obligatori i el 10% al fons d'educació i promoció cooperatives.

b) El 50% dels excedents procedents de la regularització de balanços al fons de reserva obligatori.

c) El 100% dels excedents procedents de les plusvàlues obtingudes per l'alienació dels elements de l'immobilitzat material o de l'immobilitzat intangible, segons l'article 79.2.f de la Llei de cooperatives al fons de reserva obligatori, ambla limitació del resultat cooperatiu procedent de les plusvàlues de l'exercici.

2. Dels beneficis extracooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis

anteriors i abans de la consideració de l'impost sobre societats, s'ha de destinar almenys un 50% al fons de reserva obligatori.

3. Fetes les dotacions a què fan referència els apartats anteriors, la quantitat restant, un cop satisfets els

impostos exigibles, s'ha d'aplicar, de conformitat amb el que acordi l'assemblea general ordinària, de la manera següent:

a) Al retorn cooperatiu dels socis, que es pot incorporar al capital social amb l'increment corresponent a la part de cadascú o es pot satisfer directament a aquesta persona després de l'aprovació del balanç de l'exercici.

Tanmateix, l'assemblea general pot autoritzar el pagament de retorns cooperatius a compte, a proposta del consell rector i, si escau, amb l'informe favorable previ de la intervenció de comptes o de l'auditor.

b) A dotació a fons de reserva voluntaris

c) La cooperativa ha d'aplicar la part del resultat de la regularització del balanç a què fa referència l'article

79.2.ede la Llei de cooperatives que no s'hagi destinat al fons de reserva obligatori, en un exercici, o més, per acord de l'assemblea general, a l'actualització del valor de les aportacions al capital social dels socis o a l'increment dels fons de reserva, obligatoris o voluntaris, en la proporció que s'estimi convenient, respectant les limitacions que, pel que fa a la disponibilitat, estableixi la normativa reguladora sobre actualització de balanços. Tanmateix, quan la cooperativa tingui pèrdues per compensar,aquest resultat

s'ha d'aplicar, en primer lloc, a compensar-les, i s'ha de respectar igualment, en tot cas, el que estableix l'article 82.2.a de la Llei de cooperatives.

4. El retorn cooperatiu s'ha d'acreditar a cada soci en proporció a les operacions, els serveis o les activitats que cadascú hagi fet amb la cooperativa, tenint en compte el que disposa l'article 26.9 de la Llei de cooperatives.

5. Per acord de l'assemblea general, el dret dels treballadors no socis de la cooperativa a percebre una retribució, amb caràcter anual, en funció dels resultats de l'exercici econòmic.

Aquesta retribució té caràcter salarial i pot compensar, si així s'acorda col·lectivament, el complement de

naturalesa similar que pugui haver establert la normativa laboral aplicable, excepte si la retribució és inferior al dit complement, ja que en aquest cas s'ha d'aplicar aquest darrer.

 

Article 21. Imputació de pèrdues

1. En la imputació de les pèrdues, ja siguin cooperatives o extracooperatives, la cooperativa ha de regir-se per les normes següents:

a) Fins al 50% de les pèrdues poden imputar-se al fons de reserva obligatori. Quan per a la imputació de pèrdues s'hagi utilitzat el Fons de reserva obligatori, totalment o parcialment, no s'ha de procedir a l'aplicació, imputació o repartiment de retorns cooperatius o altres resultats positius repartibles fins que aquest fons hagi assolit el nivell anterior a la seva utilització.

b) Als fons de reserva voluntaris es pot imputar la totalitat de les pèrdues.

c) La quantia no compensada amb els fons obligatoris i voluntaris s'ha d'imputar a les persones sòcies proporcionalment a les operacions, els serveis o les activitats realitzats per cadascuna d'elles amb la cooperativa. Si aquestes operacions o serveis realitzats són inferiors als que, com a mínim, cada persona sòcia està obligada a dur a terme d'acord amb l'article 7, apartat e), d'aquests estatuts, la imputació de les pèrdues esmentades s'efectuarà proporcionalment a l'activitat cooperativitzada mínima obligatòria.

2. Les pèrdues imputades a cada persona sòcia s'han de satisfer directament, dins l'exercici econòmic següent a l'exercici en què s'hagin produït, mitjançant deduccions en les aportacions al capital social. També es poden satisfer amb càrrec als retorns que podrien correspondre a la persona sòcia dins del mateix termini previst a l'article 82.1 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

3. Les pèrdues que, un cop passat el termini esmentat, quedin sense compensar han de ser satisfetes directament per la persona sòcia en el termini d'1 mes fins al límit de les seves aportacions a capital, si no és que s'insti el concurs de creditors o s'acordi l'increment d'aportacions socials, sense perjudici del que preveu l'article 69 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 22. Tancament de l'exercici

L'exercici econòmic de la cooperativa queda tancat el 31 de desembre de cada any.

 

CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA

 

Article 23. Organització funcional interna

Els criteris bàsics del règim de la prestació del treball han d’ésser determinats en un Reglament de règim intern aprovat d’acord amb l’article 26 d’aquests estatuts.

 

CAPÍTOL V. GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA

 

Article 24. Assemblea General. Convocatòria de l'assemblea general ordinària i extraordinària

L'assemblea general, ordinària o extraordinària, ha de ser convocada pel Consell Rector mitjançant un anunci en el domicili social i, a més, mitjançant un escrit del Consell Rector a cada un dels socis i sòcies o per mitjans telemàtics que n’assegurin la seva recepció. La notificació al soci/sòcia s'ha de fer amb una antelació mínima de 15 dies i un màxim de 30 respecte a la data de celebració.

La convocatòria, tant la que s'anunciï al domicili social o es publiqui en el web corporatiu com la notificada a cadascun dels socis, ha d'expressar amb claredat els punts següents: ordre del dia, lloc, dia i hora de la reunió tant en primera com en segona convocatòria. Si en la convocatòria no s’especifica el lloc de la reunió s’entén que l’assemblea es celebra en el domicili social.

L'assemblea general ordinària s'ha de reunir necessàriament una vegada a l'any, dins els sis mesos següents al tancament de l'exercici econòmic.

El Consell Rector pot convocar una assemblea general extraordinària sempre que ho consideri convenient per als interessos de la cooperativa. Igualment, l'ha de convocar quan ho sol·liciti un grup de socis que representi, com a mínim, un 10% dels socis.

Si el Consell Rector no convoca l'Assemblea General, en sessió ordinària o extraordinària, en els casos en què és obligat fer-ho, qualsevol persona sòcia pot presentar una sol·licitud de convocatòria a l'òrgan judicial competent per raó del domicili social de la cooperativa, en els termes establerts a l'article 45 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

Article 25. Del vot per representant a l'Assemblea General

Cada persona sòcia té dret a un vot a l'Assemblea General. Aquest dret s'hi pot exercir per mitjà d'un representant. Cada representant només pot tenir dos vots delegats.

La representació ha de ser escrita i expressa per a una sessió concreta, l'admissió la fa la presidència de l'Assemblea General al començament de la sessió.

 

Article 26. Adopció d'acords

L'Assemblea General adopta els acords per majoria simple dels vots socials presents i representats.

L'Assemblea General adopta els acords amb el vot favorable de les 2/3 parts dels vots socials assistents en els casos següents.

a) Fusió, escissió, dissolució i transformació de la societat cooperativa.

b) Emissió d'obligacions i títols participatius.

c) Exigència de noves aportacions obligatòries al capital social.

d) Qualsevol acord que impliqui una modificació dels estatuts socials.

e) Aprovació del Reglament de règim intern.

f) La creació, incorporació o separació d’una cooperativa de segon grau o d’una societat cooperativa europea.

L'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector i la revocació d'algun càrrec social requereixen votació secreta i la majoria favorable de la meitat més un dels vots dels assistents, si constava a l'ordre del dia de la convocatòria, o la majoria de la meitat més un dels vots socials, si no hi constava.

Els assumptes a tractar en l'assemblea no podran ser altres que els fixats prèviament a l'ordre del dia. Se n'exceptuen les qüestions següents:

1. Convocatòria d'una nova assemblea general.

2. Realització de la censura de comptes per part de membres de la cooperativa o d'una persona externa.

3. Exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector o la revocació d'algun càrrec social.

Quant a la ratificació de les sancions que hagin estat objecte de recurs, s'ha d'aplicar el que s'estableix a l'article 47.4 de la Llei de cooperatives catalana.

 

Article 27. El Consell Rector

El Consell Rector és l'òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establir les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per l'Assemblea General.

El president de la cooperativa té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans.

 

Article 28. Composició del Consell Rector

El Consell Rector es compon per un mínim de (...) membres, elegits tots ells entre els socis de la cooperativa en votació secreta per l'Assemblea General.

Els càrrecs són els següents: president i secretari. La seva distribució correspon al Consell Rector.

 

Article 29. Durada, renovació, obligatorietat i gratuïtat del càrrec de membre del Consell Rector

El càrrec de membre del Consell Rector té una durada de 5 anys, excepte en cas de reelecció.

L'exercici del càrrec de membre del Consell Rector és obligatori, llevat de causa justa, i no dóna dret a retribució. No obstant això, les despeses i els perjudicis que ocasioni l'exercici d'aquest càrrec han de ser compensats per la cooperativa en els termes que estableixi l’Assemblea General.

 

Article 30. Funcionament del Consell Rector

El Consell Rector s'ha de reunir amb caràcter ordinari un cop cada 3 mesos.

Les deliberacions del Consell Rector només són vàlides si assisteixen a la reunió mésde la meitat dels seus components.

S'admet que un membre del Consell Rector en representi un altre. Els acords s'han d'adoptar per majoria absoluta dels membres del Consell Rector presents o representats.

 

CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

 

Article 31. Dissolució i liquidació

Són causes de dissolució de la cooperativa:

a) La finalització de l'objecte social o la impossibilitat de realitzar-lo.

b) La voluntat de les persones sòcies.

c) La reducció del nombre de persones sòcies per sota del mínim legalment necessari per constituir la cooperativa, si es manté durant més d'1 any.

d) La reducció del capital social per sota del mínim legalment establert a la llei o als estatuts, si es manté durant més d’1 any.

e) La fusió i l'escissió a què fan referència els articles del 90 a 99 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

f) El concurs de creditors.

g) Qualsevol altra causa legalment establerta.

 

 

Disposició addicional 1

En tots els aspectes no regulats en aquests estatuts, s'ha d'aplicar el que disposa la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

 

Disposició addicional 2

Les persones sòcies treballadores opten per inscriure's a la Seguretat Social en el règim (...).

 

Disposició addicional 3

Clàusula de submissió a la conciliació, arbitratge/mediació del Consell Superior de la Cooperació.

Les qüestions litigioses que se suscitin entre les persones sòcies de la cooperativa i la cooperativa en el marc de l’activitat cooperativitzada o entre la cooperativa i la federació on es troba filiada, sempre que facin referència a matèries de lliure disposició entre les parts conforme a dret, se sotmetran a la conciliació, a l’arbitratge i/o mediació del Consell Superior de la Cooperació, segons el que disposa el Decret 171/2009, de 3 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la Cooperació (DOGC núm.5499, de 5 de novembre de 2009). Les parts es comprometen de manera expressa a l’acatament del laude que resulti de l’arbitratge esmentat, o en el seu cas, al compliment dels acords recollits a l’acta de conciliació mediació.