Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 255/2015, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2016, i d'inclusió de noves activitats estadístiques d'interès de la Generalitat en el Pla estadístic de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Economia i Coneixement

  • Núm. del document 255/2015

  • Data del document 22/12/2015

  • Data de publicació 30/12/2015

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7028

  • No Vigent
Afectacions
01/01/2016 - 30/08/2018
TEXT PUBLICAT


PREÀMBUL

La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya estableix a l'article 43 que el desplegament del Pla estadístic de Catalunya s'ha de fer en programes anuals d'actuació estadística, que ha d'aprovar el Govern de la Generalitat a proposta del conseller d'Economia i Coneixement;

Atès que la vigència del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 ha estat automàticament prorrogada mentre no entri en vigor el nou Pla estadístic de Catalunya, d'acord amb el que estableixen l'article 41.2 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya i l'article 2.2 de la Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014;

Atesa la regulació del procediment general d'execució del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 i d'elaboració i aprovació dels programes anuals d'actuació estadística, establert al capítol V de la Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014;

Atès que l'Institut d'Estadística de Catalunya ha realitzat els tràmits i les consultes prèvies a les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, tal com estableix l'article 20 de la Llei 13/2010, del 21 de maig;

Atès que el Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya ha aprovat la proposta de Programa anual d'actuació estadística de l'any 2016, que el conseller del Departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya ha d'elevar al Govern perquè l'aprovi, i atès que el Consell Català d'Estadística ha elaborat el dictamen previ no vinculant, en els termes que estableixen respectivament, els articles 9 i 11 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya;

Atès que l'article 16 de la Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 preveu la inclusió de noves activitats en el Pla, mentre es desenvolupa i s'executa el Pla estadístic, per decret del Govern i a proposta del conseller d'Economia i Coneixement;

A proposta del conseller d'Economia i Coneixement i d'acord amb el Govern,


Decreto:


Article 1

Aprovació del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2016

S'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2016 en desplegament i execució del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, prorrogat automàticament mentre no entri en vigor el nou Pla estadístic de Catalunya.


Article 2

Objecte del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2016

El Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2016 té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de portar a terme durant l'any 2016.


Article 3

Actuacions estadístiques del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2016

1. Les regles de descripció normalitzada de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2016 són les establertes a l'annex 1 d'aquest Decret.

2. Les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2016 figuren a l'annex 2 d'aquest Decret, amb la seva descripció normalitzada i ordenades per objectius i activitats del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.

3. Les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística del 2016 es relacionen ordenadament per organismes responsables a l'annex 3 d'aquest Decret.


Article 4

Comunicació de la relació dels òrgans que tenen atribuïdes competències estadístiques de la Generalitat de Catalunya, entitats locals i altres entitats de dret públic

Els departaments de la Generalitat, els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen, així com les entitats locals catalanes i altres entitats de dret públic que tenen encomanada la realització d'estadístiques oficials d'acord amb el Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, han de comunicar a l'Institut d'Estadística de Catalunya els canvis en els òrgans amb atribucions estadístiques, que resten subjectes al deure del secret estadístic en els termes establerts per la Llei 23/1998, de 30 de desembre, i les normes de desplegament, d'acord amb allò que estableixen els apartats 2 i 3 de l'article 15 de la Llei 13/2010, del 21 de maig.Disposicions finals


Primera

Aprovació d'inclusió de noves activitats estadístiques d'interès de la Generalitat al Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

S'aprova la inclusió de les següents activitats estadístiques d'interès de la Generalitat al Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, actualment prorrogat:

1. Estadística dels centres de culte a Catalunya

Codi: 11 08

Objectiu: anàlisi social

Organismes que hi intervenen: Departament de Governació i Relacions Institucionals Descripció: tractament de dades d'origen administratiu obtingudes de la base de dades del Mapa religiós de Catalunya, per tal de conèixer els centres de culte presents a Catalunya per confessió religiosa d'adscripció i demarcació territorial.

Cost: baix

2. Estadística del transport per cable

Codi: 12 30

Objectiu: medi ambient i sostenibilitat

Organismes que hi intervenen: Departament de Territori i Sostenibilitat

Descripció: tractament estadístic de dades administratives disponibles proporcionades per les diferents empreses de funiculars, telefèrics, telecabines i telecadires, per tal de conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit del transport per cable a Catalunya.

Cost: molt baix

3. Promoció de la recerca en l'àmbit de l'estadística

Codi: 22 07

Objectiu: metodologia i normalització estadística

Organismes que hi intervenen: Institut d'Estadística de Catalunya

Descripció: impuls de la utilització de la informació estadística disponible amb fins científics en col·laboració amb instituts d'investigació, investigadors, centres de recerca i entitats assimilables.

Cost: baix


Segona

Aprovació de l'actualització del contingut d'una activitat estadística integrada en el Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

S'aprova l'actualització del contingut de la següent activitat estadística del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014:

1. Indicadors de salut

Codi: 09 15

Objectiu: salut i serveis sanitaris

Organismes que hi intervenen: Departament de Salut, Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Descripció: elaboració i manteniment d'un sistema d'indicadors que permeti fer un seguiment dels aspectes que condicionen la salut de la població i també de la incidència de diverses malalties, de l'activitat hospitalària i d'altres recursos sanitaris, a partir de la informació disponible en l'àmbit del Departament de Salut.

Cost: baix


Tercera

Entrada en vigor

Aquest Decret entrarà en vigor l'1 de gener de 2016.Barcelona, 22 de desembre de 2015Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de CatalunyaAndreu Mas-Colell

Conseller d'Economia i ConeixementP. e. (Decret 257/2015, de 15 de desembre, DOGC 7021, de 18.12.2015) 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d'EnsenyamentAnnex 1

Regles de descripció normalitzada de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística de l'any 2016


Nom de l'actuació: denominació més usual en l'àmbit de l'estadística oficial.


Codi d'identificació: codi de 6 posicions, format pels 4 dígits del codi d'activitat estadística que l'actuació desplega i 2 dígits específics de l'actuació.


Tipus d'actuacions:

a) Consolidades: actuacions que en el desplegament de plans estadístics anteriors i en realitzacions successives han mostrat ser vàlides i útils per al coneixement de la realitat i que subministren una informació periòdica.

b) En desenvolupament: actuacions que s'han portat a terme en el desplegament de plans estadístics anteriors però que, atès llur estadi inicial o llurs característiques, encara no es poden considerar actuacions estadístiques consolidades.

c) Noves: actuacions que per l'interès que tenen i per llur adequació als objectius del Pla s'han d'iniciar durant el període de vigència d'aquest.

 

Organisme responsable: ens públic que té l'obligació de dissenyar i dur a terme l'actuació estadística. En les actuacions estadístiques on la responsabilitat d'executar-les recau en dues o més institucions és indispensable la formalització d'un conveni o acord que determini les tasques i els recursos que aporta cadascuna de les institucions, tal com preveu l'article 24 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.

 

Organisme col·laborador: altres organismes públics o privats que participen en algunes fases de l'actuació estadística. Aquesta participació haurà d'estar regulada per conveni o disposició legal, tal com estableix l'article 24 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.

 

Ressenya de l'actuació: procés tècnic que s'ha de seguir per tal d'obtenir els objectius de l'actuació.

 

Origen de la informació: tipus de procedència directa de les dades que han de ser tractades. Els valors indicats, que adapta i amplia els establerts en l'article 2 del Decret 143/2010, de 19 d'octubre, del Registre de fitxers estadístics i de la cessió de dades sotmeses a secret estadístic, són els següents:

1) Dades d'una operació de camp pròpia: aquelles dades individuals obtingudes com a resultat d'una operació de camp per part de l'organisme responsable amb una finalitat exclusivament estadística.

2) Dades d'origen estadístic: aquelles dades individuals obtingudes, mitjançant una operació de camp amb finalitats exclusivament estadístiques, per part d'organismes diferents dels que tenen la responsabilitat de dur a terme l'actuació estadística.

3) Dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu: aquelles dades individuals obtingudes mitjançant un qüestionari, amb finalitats exclusivament estadístiques, que ha de complimentar l'informant amb motiu d'un tràmit de caràcter administratiu.

4) Observació directa de fets i fenòmens: aquelles dades individuals obtingudes com a resultat d'un mesurament per mitjà d'instruments tècnics específics o la constatació visual i que, en cap cas, suposa la participació activa de les unitats informants.

5) Dades d'origen administratiu: aquelles dades individuals recollides amb finalitats administratives que són susceptibles de ser tractades estadísticament.

6) Recopilació de dades: aquelles dades de caràcter agregat que són sintetitzades o sistematitzades amb independència de l'origen estadístic o administratiu de la informació.

7) Conciliació de fonts: aquelles dades individuals que són objecte d'acarament, fusió o integració de múltiples fonts i que requereixen tractaments o modelitzacions complexes.


Informant inicial: persona o entitat que subministra les dades primàries.


Tècnica de recollida de les dades primàries: procediment que s'ha utilitzat o s'utilitzarà per tal d'obtenir les dades primàries.


Periodicitat: freqüència amb la qual es disposa de resultats.


Variables principals a investigar: principals característiques quantitatives i qualitatives, els valors de les quals s'han de determinar.


Organisme difusor: ens públic al qual s'assigna l'obligació de difondre els resultats.


Mitjà principal de difusió: principal suport a través del qual s'han de fer públics o accessibles els resultats obtinguts.


Nivell de desagregació territorial: unitats de màxima desagregació territorial dels resultats estadístics, referides al mitjà principal de difusió.


Referència temporal dels resultats: període de temps al qual van referits els resultats estadístics de l'actuació.


Disponibilitat dels resultats sintètics: estimació del temps que ha de passar entre la data de referència de l'actuació i la disponibilitat dels primers resultats, segons el mitjà o suport de comunicació més ràpid, sense que necessàriament coincideixi amb el mitjà principal de difusió.


Cost directe estimat: estimació del cost en euros dels recursos humans i materials imputables directament al disseny i l'execució de l'actuació estadística al llarg de l'any 2015, inclosa la difusió de resultats.


Activitat que desenvolupa: transcripció del nom de l'activitat estadística tal com figura en la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.


Objectiu de l'activitat: objectiu de l'activitat estadística inclosa en la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 del qual es desprèn l'actuació.Annex 2

Descripció normalitzada de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística del 2016, ordenades segons els objectius i les activitats estadístiques del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014


POBLACIÓ


01 Estructura de la població

01 01 01 CENSOS DE POBLACIÓ I HABITATGE

01 02 01 ENQUESTA CONTÍNUA DE LLARS

01 02 02 ENQUESTA DEMOGRÀFICA

01 03 01 ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ

01 03 02 ESTADÍSTICA DE NATURALESA DE LA POBLACIÓ

01 04 01 ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA

01 05 01 CENS DE CATALANS RESIDENTS A L'ESTRANGER

01 06 01 ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA I NATURALESA DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE BARCELONA

01 06 02 ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA DE LA CIUTAT DE BARCELONA

01 06 03 ESTADÍSTICA DE LES LLARS DE LA CIUTAT DE BARCELONA


02 Fluxos de població

02 01 01 ESTADÍSTICA DE NAIXEMENTS I MATRIMONIS

02 01 02 ESTADÍSTICA DE DIVORCIS, SEPARACIONS I NUL·LITATS

02 02 01 ESTADÍSTICA DE MOVIMENTS MIGRATORIS

02 04 01 ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE BARCELONA

02 04 02 ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT MIGRATORI DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE BARCELONA


03 Estimacions i previsions demogràfiques

03 01 01 ESTIMACIONS DE POBLACIÓ

03 01 02 ESTIMACIONS DE POBLACIÓ ESTACIONAL

03 02 01 PROJECCIONS DE POBLACIÓ ACTIVA

03 02 02 PROJECCIONS DE LLARS


04 Síntesi demogràfica

04 02 01 INDICADORS DEMOGRÀFICS

04 02 02 ESPERANÇA DE VIDA I SALUT DE LA POBLACIÓ

04 03 01 SISTEMA INTEGRAT DE DADES DEMOGRÀFIQUESCOHESIÓ SOCIAL, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT


05 Cohesió social

05 02 03 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LA RENDA FAMILIAR A LA CIUTAT DE BARCELONA

05 02 04 ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓ PERSONAL DE LA RENDA I DE RISC A LA POBRESA

05 03 01 ESTADÍSTICA DE DESPESA EN CONSUM DE LES LLARS

05 06 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN

05 07 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

05 07 02 ESTADÍSTICA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

05 08 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS

05 09 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A L'ADOLESCÈNCIA

05 09 02 ESTADÍSTICA D'AJUTS DE SUPORT A LES FAMÍLIES AMB INFANTS A CÀRREC

05 09 03 ESTADÍSTICA DE TÍTOLS DE FAMÍLIES NOMBROSES

05 09 04 ESTADÍSTICA DE L'ADOPCIÓ I L'ACOLLIMENT D'INFANTS

05 09 06 ESTADÍSTICA DE TÍTOLS DE FAMÍLIES MONOPARENTALS

05 10 01 ENQUESTA DE NECESSITATS DELS SERVEIS SOCIALS

05 11 01 ESTADÍSTICA DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ

05 12 02 ESTADÍSTICA DE L'ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT

05 13 02 ESTADÍSTICA DEL SISTEMA D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

05 14 01 INDICADORS TERRITORIALS DE RISC DE POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL

 

06 Habitatge

06 01 01 ESTADÍSTICA DE L'EDIFICACIÓ RESIDENCIAL

06 01 02 ESTADÍSTICA DE L'EDIFICACIÓ NO RESIDENCIAL

06 02 01 ESTADÍSTICA DE LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA

06 03 03 ESTADÍSTICA DE LA REHABILITACIÓ PROTEGIDA D'HABITATGES

06 04 04 ESTADÍSTICA DEL LLOGUER D'HABITATGES

06 04 06 ESTADÍSTICA DE MOBILITZACIÓ DEL PARC DESOCUPAT

06 04 07 ESTADÍSTICA DE LA COMPRAVENDA I EL PREU DE L'HABITATGE DE NOVA CONSTRUCCIÓ

06 04 08 ESTADÍSTICA DE LA COMPRAVENDA I EL PREU DE VENDA DE L'HABITATGE USAT

06 05 01 ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA D'HABITATGE SOCIAL

06 05 02 ESTADÍSTICA DELS AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER

06 07 01 ESTADÍSTICA DE LA LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES

06 08 02 ESTADÍSTICA DELS LOCALS CADASTRALS DE LA CIUTAT DE BARCELONA

 

07 Justícia, seguretat i eleccions

07 01 02 ESTADÍSTICA DE SEGURETAT CIUTADANA

07 01 04 ENQUESTA DE VICTIMITZACIÓ DE BARCELONA

07 01 05 ENQUESTA DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

07 02 01 ESTADÍSTICA DE SEGURETAT VIÀRIA

07 03 01 ESTADÍSTICA D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

07 04 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS PENITENCIARIS, REHABILITACIÓ I MESURES PENALS ALTERNATIVES

07 05 01 ESTADÍSTICA DE JUSTÍCIA JUVENIL

07 06 01 ESTADÍSTICA DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

07 07 01 ESTADÍSTICA DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

07 08 01 ESTADÍSTICA DE RESULTATS ELECTORALS

07 09 01 ESTADÍSTICA ELECTORAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA

07 10 01 ESTADÍSTICA D'ATENCIÓ A LA VÍCTIMA DEL DELICTE

07 11 01 ESTADÍSTICA DE MEDIACIONS EN L'ÀMBIT DEL DRET PRIVAT

 

08 Mercat de treball i relacions laborals

08 01 01 ESTADÍSTICA DE POBLACIÓ ACTIVA

08 01 02 INDICADORS TERRITORIALS DE POBLACIÓ ACTIVA

08 01 03 ESTADÍSTICA D'AFILIATS I AFILIACIONS

08 01 04 POBLACIÓ OCUPADA EN EL SECTOR CULTURAL

08 01 05 POBLACIÓ OCUPADA EN EL SECTOR TURÍSTIC

08 01 06 ESTADÍSTICA DE FLUXOS DEL MERCAT DE TREBALL

08 02 01 ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA SALARIAL

08 03 01 ESTADÍSTICA DE COSTOS LABORALS

08 04 01 ENQUESTA DE CONDICIONS DE TREBALL

08 05 01 ESTADÍSTICA D'ELECCIONS SINDICALS

08 05 02 ESTADÍSTICA D'EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ

08 05 03 ESTADÍSTICA DE VAGUES I TANCAMENTS PATRONALS

08 05 04 ESTADÍSTICA DE NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

08 05 05 ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS COL·LECTIVES

08 05 06 ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS INDIVIDUALS

08 05 07 ESTADÍSTICA DE SINISTRALITAT LABORAL

08 05 08 ESTADÍSTICA DE LES EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL

08 05 10 ESTADÍSTICA DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL

08 06 01 ESTADÍSTICA DELS DEMANDANTS D'OCUPACIÓ I DE L'ATUR REGISTRAT

08 06 02 ESTADÍSTICA DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL

08 06 03 ESTADÍSTICA DE LES OFERTES DE TREBALL REGISTRADES

08 07 01 ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ

08 07 02 ESTADÍSTICA DE LES ESCOLES AGRÀRIES

08 08 02 ESTADÍSTICA DE CREACIÓ D'EMPRESES A TRAVÉS DE LA XARXA "CATALUNYA EMPRÈN"

08 08 04 ESTADÍSTICA DEL SUPORT A COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS

08 09 01 ESTADÍSTICA DE SOCIETATS COOPERATIVES

08 09 02 ESTADÍSTICA DE SOCIETATS LABORALS

08 10 01 ESTADÍSTICA DE L'OCUPACIÓ ASSALARIADA I AUTÒNOMA

08 11 01 ESTADÍSTICA LONGITUDINAL DE VIDES LABORALS

08 12 01 ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL DE LA CIUTAT DE BARCELONA

 

09 Salut i serveis sanitaris

09 01 01 ENQUESTA DE SALUT DE LA POBLACIÓ

09 01 02 ENQUESTA DE SALUT DE LA CIUTAT DE BARCELONA

09 01 03 ENQUESTA FRESC (FACTORS DE RISC EN ESCOLARS) DE LA CIUTAT DE BARCELONA

09 02 01 ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT

09 03 01 ESTADÍSTICA DE MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA

09 04 01 ESTADÍSTICA DEL CONJUNT MÍNIM BÀSIC DE DADES D'ALTA HOSPITALÀRIA

09 05 01 ESTADÍSTICA D'ESTABLIMENTS SANITARIS EN RÈGIM D'INTERNAT

09 07 01 ESTADÍSTICA DE LA MORBIDITAT, PREVALENÇA, CONDUCTES I MONITORATGE CLÍNIC DEL VIH/ITS

09 08 01 ESTADÍSTICA DE REPRODUCCIÓ HUMANA ASSISTIDA

09 08 02 ESTADÍSTICA D'INTERRUPCIONS VOLUNTÀRIES D'EMBARÀS

09 08 03 ESTADÍSTICA DE SALUT MATERNOINFANTIL

09 09 01 ESTADÍSTIQUES DEL REGISTRE DE CÀNCER

09 09 02 ESTADÍSTICA D'INCIDÈNCIA DEL CÀNCER A LA DEMARCACIÓ DE GIRONA

09 09 03 ESTADÍSTICA D'INCIDÈNCIA DEL CÀNCER DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA

09 10 01 ESTADÍSTICA DE TRASPLANTAMENTS

09 10 02 ESTADÍSTICA DE MALALTS RENALS

09 10 03 ESTADÍSTICA DEL REGISTRE DE DIABETIS TIPUS 1

09 13 01 ESTADÍSTICA DE PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS

09 14 01 ESTADÍSTICA DE LA MORBIDITAT DE LA CIUTAT DE BARCELONA

09 14 02 ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT DE LA CIUTAT DE BARCELONA

09 14 03 ESTADÍSTICA SOBRE LA TUBERCULOSIS A LA CIUTAT DE BARCELONA

09 14 04 ESTADÍSTICA SOBRE LA SIDA I INFECCIÓ PEL VIH A LA CIUTAT DE BARCELONA

09 15 01 INDICADORS DEL SISTEMA DE SALUT

09 16 01 ESTADÍSTICA DELS CENTRES INTEGRATS A LA XARXA D'ATENCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES

 

10 Educació, cultura i lleure

10 03 01 ENQUESTA D'USOS LINGÜÍSTICS A INSTITUCIONS I EMPRESES

10 04 01 SISTEMA D'INDICADORS LINGÜÍSTICS

10 05 01 ESTADÍSTICA DELS CENTRES, ALUMNES I PROFESSORS D'EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA

10 06 01 ESTADÍSTICA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

10 07 01 SÈRIES ESTADÍSTIQUES EDUCATIVES

10 08 01 INDICADORS ESTADÍSTICS DE L'ENSENYAMENT

10 09 01 ESTADÍSTICA DE L'ENSENYAMENT UNIVERSITARI

10 10 02 ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓ CULTURAL

10 11 01 ESTADÍSTICA DE BIBLIOTEQUES

10 11 02 ESTADÍSTICA DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS

10 12 01 ESTADÍSTICA D'ARXIUS

10 13 01 ESTADÍSTICA DEL LLIBRE

10 14 01 ESTADÍSTICA DE MUSEUS I COL·LECCIONS

10 15 01 ESTADÍSTICA DE CINEMA

10 16 01 ESTADÍSTICA D'ARTS ESCÈNIQUES

10 18 01 ESTADÍSTICA DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC

10 23 01 ESTADÍSTICA D'EQUIPAMENTS CULTURALS

10 24 01 ESTADÍSTICA DE L'ESPORT

10 25 01 ESTADÍSTICA DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA

10 26 01 ESTADÍSTICA DEL JOC

10 27 01 ESTADÍSTICA DEL TERCER SECTOR CULTURAL

10 28 01 ESTADÍSTICA DEL FINANÇAMENT I LA DESPESA DE L'ENSENYAMENT PRIVAT

 

11 Anàlisi social

11 01 01 INDICADORS SOCIALS TERRITORIALS

11 04 01 SISTEMA D'INDICADORS SOBRE LA JOVENTUT

11 04 02 ENQUESTA A LA JOVENTUT DE CATALUNYA

11 06 01 SISTEMA D'INDICADORS SOBRE DISCAPACITAT I OCUPACIÓ

11 08 01 ESTADÍSTICA DELS CENTRES DE CULTE A CATALUNYA

 

12 Medi ambient i sostenibilitat

12 01 01 ESTADÍSTICA DE RESIDUS INDUSTRIALS DECLARATS

12 01 02 ESTADÍSTICA DE RESIDUS MUNICIPALS

12 01 03 ESTADÍSTICA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

12 02 01 ESTADÍSTICA DE TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS URBANES

12 02 02 ESTADÍSTICA SOBRE LES ENTITATS SUBMINISTRADORES D'AIGUA PER AL CONSUM HUMÀ

12 03 01 ESTADÍSTICA DE DESPLEGAMENT DE LA PLANIFICACIÓ EN ESPAIS NATURALS PROTEGITS

12 03 02 SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL I ETIQUETATGE ECOLÒGIC

12 03 03 ESTADÍSTICA SOBRE DECLARACIONS D'IMPACTE AMBIENTAL

12 04 01 ESTADÍSTICA DE QUALITAT DE L'AIRE

12 04 02 ÍNDEX DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

12 05 01 INDICADORS DE LA QUALITAT SANITÀRIA DE LES AIGÜES DE BANY A LA TEMPORADA D'ESTIU

12 06 01 ESTADÍSTICA D'ACTIVITATS EXTRACTIVES

12 07 01 ESTADÍSTICA DE LES PRODUCCIONS FORESTALS

12 07 02 ESTADÍSTICA DE ROMPUDES FORESTALS

12 07 03 ESTADÍSTICA DE REPOBLACIONS FORESTALS

12 08 01 ESTADÍSTICA DELS INCENDIS FORESTALS

12 09 01 ESTADÍSTICA DE LES ESPÈCIES AMENAÇADES

12 10 01 ESTADÍSTICA DE DADES METEOROLÒGIQUES I MONITORATGE CLIMÀTIC

12 11 01 ESTADÍSTICA HIDROGRÀFICA

12 13 01 ESTADÍSTICA DE L'EVOLUCIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC I LES QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES DEL SÒL

12 14 01 ESTADÍSTICA DEL PLANEJAMENT GENERAL VIGENT

12 15 01 ESTADÍSTICA DE SECTORS DE PLANEJAMENT

12 17 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT FERROVIARI

12 18 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT AERI

12 19 01 ESTADÍSTICA DEL TRÀNSIT MARÍTIM ALS PORTS

12 21 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS PER CARRETERA

12 22 01 ESTADÍSTICA DE LA XARXA VIÀRIA

12 23 01 ESTADÍSTICA DEL TRÀNSIT DE LA XARXA DE CARRETERES

12 24 01 ESTADÍSTICA DE LES AUTORITZACIONS DEL TRANSPORT

12 25 01 ESTADÍSTICA DELS COSTOS DEL TRANSPORT

12 26 01 ENQUESTA DE MOBILITAT EN DIA FEINER (EMEF)

12 27 01 ESTADÍSTICA DE LA MOBILITAT OBLIGADA PER RAÓ D'ESTUDIS (EDAT ESCOLAR)

12 27 02 ESTADÍSTICA DE LA MOBILITAT OBLIGADA PER RAÓ D'ESTUDIS (ESTUDIS UNIVERSITARIS)

12 28 01 INDICADORS DE MOBILITAT

12 28 02 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA

12 29 01 ESTADÍSTICA DEL PARC DE VEHICLES DE LA CIUTAT DE BARCELONA

12 30 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT PER CABLECOMPTES I MACROMAGNITUDS ECONÒMIQUES


13 Macromagnituds econòmiques

13 01 01 MARC INPUT-OUTPUT DE CATALUNYA

13 02 01 COMPTES ECONÒMICS ANUALS (OFERTA)

13 02 02 COMPTES ECONÒMICS ANUALS (DEMANDA)

13 02 03 COMPTES ECONÒMICS ANUALS (RENDES)

13 02 04 ESTADÍSTICA DE LA PRODUCTIVITAT DE L'ECONOMIA CATALANA

13 03 01 AVANÇ DE COMPTES ECONÒMICS ANUALS

13 04 01 MACROMAGNITUDS TERRITORIALS: PRODUCTE INTERIOR BRUT COMARCAL I MUNICIPAL

13 04 02 MACROMAGNITUDS TERRITORIALS: RENDA FAMILIAR DISPONIBLE COMARCAL I MUNICIPAL

13 05 01 COMPTABILITAT TRIMESTRAL

13 05 02 AVANÇ DE LA VARIACIÓ DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT (PIB)

13 06 02 COMPTABILITAT SATÈL·LIT

13 06 03 COMPTABILITAT SATÈL·LIT DEL TURISME

13 08 01 PREVISIONS MACROECONÒMIQUES


14 Sectors productius

14 01 01 ESTADÍSTICA INDUSTRIAL D'EMPRESES

14 02 01 ESTADÍSTICA D'EMPRESES DEL COMERÇ

14 03 02 ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES TURÍSTIQUES

14 06 02 ESTADÍSTICA D'EMPRESES DE SERVEIS

14 07 01 COMPTES ECONÒMICS DEL SECTOR AGRARI

14 08 01 ESTADÍSTICA DE L'AUDIOVISUAL

14 11 01 ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS AGRÍCOLES

14 12 01 ESTADÍSTICA DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

14 13 01 ESTADÍSTICA DE LA RAMADERIA

14 14 01 ESTADÍSTICA DE PREUS DE LA TERRA

14 15 01 ESTADÍSTICA DE PREUS AGRARIS

14 16 01 XARXA COMPTABLE AGRÀRIA

14 17 01 ESTADÍSTICA DE LES CAPTURES PESQUERES

14 18 01 ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE PRODUCTES

14 19 01 ESTADÍSTICA CONJUNTURAL DE LA INVERSIÓ INDUSTRIAL

14 20 01 BALANÇ ENERGÈTIC

14 20 02 ESTADÍSTICA D'ENERGIA ELÈCTRICA

14 20 03 ESTADÍSTICA DEL GAS NATURAL

14 20 04 ESTADÍSTICA DEL CARBÓ I DEL COC DE PETROLI

14 20 05 ESTADÍSTICA DEL PETROLI

14 20 06 ESTADÍSTICA DE LES ENERGIES RENOVABLES

14 20 07 ESTADÍSTICA MUNICIPAL I COMARCAL DEL CONSUM DE GAS NATURAL I D'ENERGIA ELÈCTRICA

14 21 01 ESTADÍSTICA DEL CONSUM ENERGÈTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL

14 22 01 ESTADÍSTICA DE QUALITAT DEL SERVEI ELÈCTRIC

14 23 02 ESTADÍSTICA DEL CRÈDIT PÚBLIC

14 23 03 ESTADÍSTICA DEL SECTOR DE LA MEDIACIÓ D'ASSEGURANCES PRIVADES

14 23 04 ESTADÍSTICA DE LES MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL CATALANES

14 24 01 RESULTATS ECONOMICOFINANCERS DE LES EMPRESES

14 25 02 ENQUESTA ALS TURISTES A LA CIUTAT DE BARCELONA

14 25 03 ENQUESTA SOBRE L'ACTIVITAT DEL SECTOR COMERCIAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA

14 25 04 ENQUESTA SOBRE L'ACTIVITAT DEL SECTOR DE RESTAURACIÓ DE LA CIUTAT DE BARCELONA

14 26 01 ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES CULTURALS

 

15 Administracions públiques

15 01 01 ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ DE TRIBUTS

15 02 01 ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

15 03 01 ESTADÍSTICA SOBRE PRESSUPOSTOS I LIQUIDACIONS DELS ENS LOCALS A CATALUNYA

15 04 01 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN EDUCACIÓ

15 05 01 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN CULTURA

15 06 01 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA

15 07 01 ESTADÍSTICA DE LES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT

15 08 01 ESTADÍSTICA RELATIVA AL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL

15 08 02 ESTADÍSTICA DE LES ACTUACIONS DEL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC)

15 09 01 ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ

15 09 02 INDICADORS SOBRE OCUPACIÓ PÚBLICA

15 10 01 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN R+D I INNOVACIÓ

 

16 Turisme

16 01 02 ESTADÍSTICA D'ESTABLIMENTS TURÍSTICS

16 01 03 ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT HOTELERA

16 01 04 ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT EN CÀMPINGS

16 01 05 ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT EN TURISME RURAL

16 01 06 INDICADORS DE RENDIBILITAT DEL SECTOR HOTELER

16 02 01 ESTADÍSTICA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA

16 02 03 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA

16 02 04 ESTADÍSTICA DELS VIATGES DELS CATALANS

16 02 05 ESTADÍSTICA DELS VIATGES A CATALUNYA DELS RESIDENTS A LA RESTA DE L'ESTAT

 

17 Sector exterior

17 01 01 ESTADÍSTICA DEL COMERÇ AMB L'ESTRANGER

17 01 02 COMERÇ AMB L'ESTRANGER SEGONS CONTINGUT TECNOLÒGIC

17 02 01 CLIMA EXPORTADOR

17 03 01 INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL

 

18 Indicadors conjunturals dels sectors productius

18 01 01 ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

18 02 01 ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS

18 03 01 INDICADORS CONJUNTURALS D'ACTIVITAT DEL SECTOR SERVEIS

18 03 02 INDICADOR CONJUNTURAL DE PRODUCCIÓ DEL SECTOR SERVEIS

18 03 03 ESTADÍSTICA CONJUNTURAL DEL COMERÇ AL DETALL

18 03 04 ÍNDEX DE VENDES EN GRANS SUPERFÍCIES

18 05 02 INDICADORS DE FIRES

18 06 01 CLIMA EMPRESARIAL DE CATALUNYA

18 06 03 INDICADOR DE CONFIANÇA EMPRESARIAL

18 07 01 INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA

18 07 03 ÍNDEX DE VOLUM DE NEGOCI A LA INDÚSTRIA

18 07 04 ÍNDEX D'ENTRADA DE COMANDES A LA INDÚSTRIA

18 08 01 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA ELÈCTRICA

18 08 02 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE GAS NATURAL

18 08 03 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE PETROLI

18 08 04 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE CARBÓ I COC DE PETROLI

18 09 01 ESTADÍSTICA D'EXPECTATIVES INDUSTRIALS

18 10 01 ESTADÍSTICA DELS COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓ

18 12 01 INDICADORS DE DEMOGRAFIA EMPRESARIAL

 

19 Serveis de provisió mixta i protecció social

19 01 01 COMPTES INTEGRATS DE LA PROTECCIÓ SOCIAL

19 02 01 ESTADÍSTICA DE LES PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS DE SOSTENIMENT DE LA RENDA

19 02 02 ESTADÍSTICA DE PENSIONISTES I PENSIONS

19 05 01 ESTADÍSTICA ECONÒMICA DELS CENTRES I LES ENTITATS DE SERVEIS SOCIALS

19 05 03 ESTADÍSTICA ECONÒMICA DELS SERVEIS D'AJUDA A DOMICILI


20 Societat de la informació

20 01 01 ESTADÍSTICA SOBRE TIC A LES LLARS

20 01 02 ESTADÍSTICA TERRITORIAL SOBRE TIC A LES LLARS

20 02 01 ESTADÍSTICA SOBRE TIC A LES EMPRESES

20 02 02 ESTADÍSTICA I COMPTES DEL SECTOR DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ (TIC)


21 Recerca, desenvolupament i innovació

21 01 01 ESTADÍSTICA DE PERSONAL D'R+D

21 02 02 ESTADÍSTICA DE FINANÇAMENT I DESPESA EN R+D

21 03 01 ESTADÍSTICA DE LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICAACTIVITATS ESTADÍSTIQUES INSTRUMENTALS


22 Metodologia i normalització estadístiques

22 01 01 ELABORACIÓ I SEGUIMENT DE PROGRAMES ANUALS D'ACTUACIÓ ESTADÍSTICA

22 02 01 NOMENCLATURES TERRITORIALS I ADMINISTRATIVES

22 02 03 CLASSIFICACIÓ CATALANA DE PRODUCTES PER ACTIVITATS

22 02 05 CLASSIFICACIÓ CATALANA D'EDUCACIÓ

22 02 06 ADAPTACIÓ D'ALTRES CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES

22 02 07 CLASSIFICACIÓ DE PRODUCTES PER AL COMERÇ AMB L'ESTRANGER

22 02 10 CLASSIFICACIÓ DE PRODUCTES INDUSTRIALS

22 03 01 REGISTRE DE FITXERS ESTADÍSTICS

22 04 01 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL EN ESTADÍSTICA

22 04 02 COOPERACIÓ EDUCATIVA EN ESTADÍSTICA

22 05 03 MÈTODES DE CONTROL DE LA REVELACIÓ ESTADÍSTICA

22 05 04 PERFECCIONAMENT DE MÈTODES D'ENLLAÇ I DE FUSIÓ DE DADES

22 05 06 MÈTODES PER A LA MILLORA DE TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES

22 07 01 PROMOCIÓ DE L'ÚS D'INFORMACIÓ ESTADÍSTICA AMB FINALITATS DE RECERCA I DE MILLORA DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES

 

23 Directoris, registres i inventaris

23 01 01 REGISTRE DE POBLACIÓ DE CATALUNYA

23 01 02 REGISTRE ESTADÍSTIC DE LA POBLACIÓ

23 02 02 REGISTRE ESTADÍSTIC DE TERRITORI

23 03 01 DIRECTORI D'EMPRESES I ESTABLIMENTS

23 03 02 ESTADÍSTICA D'EMPRESES I ESTABLIMENTS

23 03 04 REGISTRE ESTADÍSTIC D'ENTITATS DE CATALUNYA

 

24 Sistema d'informació geogràfica

24 01 01 GEOREFERENCIACIÓ DEL SECCIONAT MUNICIPALDIFUSIÓ ESTADÍSTICA


25 Serveis de difusió

25 01 03 DEFINICIÓ I DISSENY DE LA PLATAFORMA CERDÀ


26 Estadístiques de síntesi

26 01 01 ANUARI ESTADÍSTIC DE CATALUNYA

26 02 01 SISTEMA D'INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA

26 02 02 SISTEMA D'INDICADORS D'ESTRUCTURA ECONÒMICA

26 03 01 SISTEMA D'INDICADORS DE L'ESTADÍSTICA COMUNITÀRIA


27 Estadística territorial

27 01 01 ANUARI ESTADÍSTIC DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

27 01 03 ANUARI ESTADÍSTIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA

27 01 04 ANUARI ESTADÍSTIC DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

27 01 05 ANUARI ESTADÍSTIC DE TERRASSA

27 01 06 ANUARI ESTADÍSTIC DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

27 01 07 OBSERVATORI DE LA CIUTAT OPEN DATA SANT BOI DE LLOBREGAT

27 01 08 ANUARI ESTADÍSTIC DE VILADECANS

27 01 09 ANUARI ESTADÍSTIC COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT

27 03 02 INDICADORS TRIBUTARIS MUNICIPALS

27 03 03 INDICADORS MUNICIPALS DE VILADECANS

27 04 01 SISTEMES DE GEOREFERENCIACIÓ


28 Comunicació, promoció i divulgació de l'estadística

28 01 01 REVISTA SORT (STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS)

28 02 01 PROMOCIÓ DE LA PRODUCCIÓ I L'ANÀLISI ESTADÍSTICA

28 03 01 METAINFORMACIÓ ESTADÍSTICA: REPERTORI DE CONCEPTES I VARIABLES

28 03 02 PROJECTE QUALITASCENSOS DE POBLACIÓ I HABITATGE

Codi: 01 01 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: completar la difusió del Cens de Població i Habitatge 2011 i participar en la preparació del projecte metodològic del Cens de Població i Habitatge 2021.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic (Població censal)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: decennal

Variables principals a investigar: estructura de la població (sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement), llars i famílies, cens lingüístic, nivell d'instrucció, relació amb l'activitat, edificis, habitatges i mobilitat obligada

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: municipis a determinar, comarques a determinar, districtes a determinar i seccions a determinar

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2016

Cost directe estimat: 10.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: CENSOS DE POBLACIÓ I HABITATGES

Objectiu de l'activitat: obtenció de les dades sobre l'estructura, la naturalesa, l'activitat, els estudis i l'estructura familiar de la població, i també sobre les característiques dels habitatges.

 

ENQUESTA CONTÍNUA DE LLARS

Codi: 01 02 01

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: actualització de les variables relatives a la població, a la composició de les llars i les famílies i a les característiques de l'habitatge.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic (Enquesta contínua de llars)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sexe, edat, nacionalitat, país de naixement, nivell educatiu, relació amb l'activitat, composició de la llar i habitatge

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2013-2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2016

Cost directe estimat: 10.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEMOGRÀFICA

Objectiu de l'activitat: actualitzar les dades de l'Enquesta demogràfica 2007 sobre les causes i les conseqüències del canvi demogràfic.

 

ENQUESTA DEMOGRÀFICA

Codi: 01 02 02

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: realització del projecte metodològic de l'Enquesta demogràfica 2017, utilitzant fonts mixtes (registres administratius i enquesta directa a la població).

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia i dades d'origen administratiu

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: estructura de la població (sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement), variables censals (nivell d'instrucció, relació amb l'activitat, edificis i habitatges), llars i famílies, història genèsica, historia matrimonial i de parelles de fet, emancipació dels fills, causes de la migració, itineraris migratoris, dependència i necessitat d'ajuda, estat de salut, treball domèstic no remunerat

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: municipis a determinar, comarques a determinar, districtes a determinar i seccions a determinar

Referència temporal dels resultats: -

Disponibilitat dels resultats sintètics: -

Cost directe estimat: 10.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEMOGRÀFICA

Objectiu de l'activitat: actualitzar les dades de l'Enquesta demogràfica 2007 sobre les causes i les conseqüències del canvi demogràfic.

 

ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ

Codi: 01 03 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: explotació estadística del Padró continu, per tal d'obtenir la distribució de la població per sexe i edat, d'acord amb les xifres oficials de població a 1 de gener.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Padró municipal d'habitants)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sexe, edat, generació

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: febrer del 2016

Cost directe estimat: 9.200 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA I NATURALESA DE LA POBLACIÓ

Objectiu de l'activitat: obtenció de les característiques de distribució de la població segons el sexe i l'edat, i per generacions, i també segons el lloc de naixement i la nacionalitat.

 

ESTADÍSTICA DE NATURALESA DE LA POBLACIÓ

Codi: 01 03 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: explotació estadística del Padró continu per tal d'obtenir la distribució de la població per lloc de naixement i nacionalitat d'acord amb les xifres oficials de població a 1 de gener.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Padró municipal d'habitants)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: lloc de naixement, nacionalitat

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: febrer del 2016

Cost directe estimat: 8.600 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA I NATURALESA DE LA POBLACIÓ

Objectiu de l'activitat: obtenció de les característiques de distribució de la població segons el sexe i l'edat, i per generacions, i també segons el lloc de naixement i la nacionalitat.

 

ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA

Codi: 01 04 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: actualització de la base de dades de la població estrangera d'acord amb les xifres oficials de població del Padró continu a 1 de gener. Les dades es presenten per municipis i per districtes en els municipis de més de 50.000 habitants. Actualització de la informació referida a les naturalitzacions i als permisos de residència per treball i estudi. Les dades es presenten per províncies i Catalunya. Actualització de les sol·licituds d'asil. Les dades es presenten per Catalunya.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Padró municipal d'habitants i registres administratius relatius a permisos i naturalitzacions procedents de l'Observatori Permanent de la Immigració (Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social) i sol·licituds d'asil del Ministeri de l'Interior.)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sexe, edat, nacionalitat, país de naixement, lloc de residència

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: febrer del 2016

Cost directe estimat: 14.600 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA

Objectiu de l'activitat: actualització anual del nombre i les característiques dels estrangers que viuen a Catalunya segons el sexe, l'edat i la nacionalitat, amb comparacions entre els diversos anys i territoris.

 

CENS DE CATALANS RESIDENTS A L'ESTRANGER

Codi: 01 05 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: explotació de l'arxiu del Padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE) amb la darrera inscripció padronal en un municipi de Catalunya. Inclusió de les dades relatives a les noves inscripcions al registre de matrícula dels consolats espanyols a l'estranger.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Padró d'espanyols residents a l'estranger)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sexe, edat, lloc de naixement, país de residència

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2016

Cost directe estimat: 13.700 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: CENS DE CATALANS RESIDENTS A L'ESTRANGER

Objectiu de l'activitat: obtenció del nombre i les característiques bàsiques dels catalans residents a l'estranger.

 

ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA I NATURALESA DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 01 06 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: elaboració de les taules estadístiques resultants de l'explotació del Padró continu de població de la ciutat de Barcelona.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Padró municipal d'habitants)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: població per edat, sexe, lloc de naixement, estudis, nacionalitat, població que viu sola

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2016

Cost directe estimat: 9.200 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ I LES LLARS DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques de la població i les llars del municipi de Barcelona.

 

ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 01 06 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: elaboració de les taules estadístiques de la població estrangera per nacionalitats resultants de l'explotació del Padró continu de població de la ciutat de Barcelona, i recopilació d'altres dades estadístiques significatives.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Padró municipal d'habitants)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: població estrangera per edat, sexe, estudis, nacionalitat, mercat de treball, moviment demogràfic, llars, vehicles

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2016

Cost directe estimat: 9.200 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ I LES LLARS DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques de la població i les llars del municipi de Barcelona.

 

ESTADÍSTICA DE LES LLARS DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 01 06 03

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: elaboració de les taules estadístiques resultants de l'explotació del Padró continu de població de la ciutat de Barcelona per al coneixement de l'estructura i els tipus de llars.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Padró municipal d'habitants)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: característiques de les llars, tipologia, característiques de les persones a les llars, llars segons nombre de persones, grups d'edat, sexe, nacionalitat

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ I LES LLARS DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques de la població i les llars del municipi de Barcelona.

 

ESTADÍSTICA DE NAIXEMENTS I MATRIMONIS

Codi: 02 01 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: creació dels arxius estadístics de parts i matrimonis a partir de la informació inclosa en les butlletes estadístiques que els ciutadans emplenen arran de la declaració d'aquests fets davant del Registre Civil. Explotació dels arxius estadístics de parts i matrimonis, amb l'obtenció de les corresponents tabulacions estadístiques de naixements i matrimonis segons les variables de classificació demogràfiques d'interès, com ara el sexe, l'edat i la nacionalitat. L'explotació de la informació sobre els noms que inclou la butlleta de part permet l'obtenció de l'onomàstica sobre els noms dels nadons.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu (Parts; Matrimonis)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nascuts vius: sexe, edat, lloc de residència, estat civil, situació de convivència, nacionalitat, professió i nivell d'instrucció dels pares; pes del nadó i maturitat, multiplicitat i normalitat del part. Matrimonis: sexe, edat, lloc de residència, tipus de matrimoni, estat civil anterior, nivell d'instrucció i nacionalitat. Noms dels nadons classificats segons el sexe

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: resultats definitius: desembre del 2016

Cost directe estimat: 63.100 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ

Objectiu de l'activitat: explotació de les butlletes estadístiques recollides sobre parts, nascuts vius, morts fetals tardanes, matrimonis, divorcis i separacions i defuncions i de llurs característiques demogràfiques principals.

 

ESTADÍSTICA DE DIVORCIS, SEPARACIONS I NUL·LITATS

Codi: 02 01 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: explotació de l'arxiu estadístic de divorcis, separacions i nul·litats procedents de les butlletes de sentències d'aquests actes dictats pels òrgans judicials.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic (Divorcis, separacions i nul·litats)

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sexe, edat, estat civil, demandant, any de celebració, durada del matrimoni

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2016

Cost directe estimat: 9.300 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ

Objectiu de l'activitat: explotació de les butlletes estadístiques recollides sobre parts, nascuts vius, morts fetals tardanes, matrimonis, divorcis i separacions i defuncions i de llurs característiques demogràfiques principals.

 

ESTADÍSTICA DE MOVIMENTS MIGRATORIS

Codi: 02 02 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: explotació de l'arxiu estadístic de migracions, corresponents a les altes i les baixes per canvis de residència registrades als padrons municipals, amb data de variació de l'any de referència. Es proporcionen els resultats dels fluxos migratoris segons origen i destinació (Catalunya, resta d'Espanya i estranger).

Origen de la informació: dades d'origen estadístic (Variacions residencials)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: origen, destinació, sexe, edat, lloc de naixement, nacionalitat

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2016

Cost directe estimat: 18.800 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE VARIACIONS RESIDENCIALS

Objectiu de l'activitat: obtenir l'estadística dels fluxos migratoris dels moviments interns de Catalunya i els corresponents a la resta de l'Estat i a l'estranger.

 

ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 02 04 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: elaboració de l'Estadística del moviment natural de la ciutat de Barcelona, a partir del tractament estadístic de les altes i baixes al Padró municipal per naixement i/o defunció.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Padró municipal d'habitants)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: naixements, defuncions, taxes de natalitat i mortalitat

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: agost del 2016

Cost directe estimat: 7.300 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE FLUXOS DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques del moviment natural de la població i dels fluxos migratoris de la ciutat de Barcelona.

 

ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT MIGRATORI DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 02 04 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: obtenció de l'estadística dels fluxos de migracions internes de la ciutat de Barcelona, així com els moviments amb la resta de Catalunya i amb la resta de l'Estat i l'estranger, a partir dels moviments d'altes i baixes en el Padró municipal d'habitants, de les inclusions per omissió i de les baixes per caducitat.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Padró municipal d'habitants)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: immigrants, emigrants, altes i baixes per omissió al Padró

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: agost del 2016

Cost directe estimat: 7.300 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE FLUXOS DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques del moviment natural de la població i dels fluxos migratoris de la ciutat de Barcelona.

 

ESTIMACIONS DE POBLACIÓ

Codi: 03 01 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: obtenció de la distribució semestral de la població a partir de les dades d'estructura (sexe i edat) i de fluxos anuals de població (naixements, defuncions i migracions) que permetin el càlcul dels diferents indicadors en els quals els efectius de població actuen com a denominadors.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic (Estadística de causes de mort de Catalunya; Parts; Població censada ponderada; Variacions residencials)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sexe, edat

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial i municipis de 50.000 habitants i més

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2016 (avanç de resultats) i desembre del 2016 (resultats definitius)

Cost directe estimat: 16.300 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTIMACIONS DE POBLACIÓ

Objectiu de l'activitat: avaluació de la distribució semestral de la població postcensal de Catalunya per edat i sexe.

 

ESTIMACIONS DE POBLACIÓ ESTACIONAL

Codi: 03 01 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: estimació de la població que té relació amb el municipi per residència, ja sigui principal o secundària, per treball, per estudis o per turisme, mesurada en mitjana anual i en mitjana trimestral.

Origen de la informació: conciliació de fonts

Informant inicial: persona física, empresa i establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: efectius de població, població equivalent a temps complet anual en un municipi

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, capitals de comarca i municipis de 50.000 habitants i més

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2016

Cost directe estimat: 11.400 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTIMACIONS DE POBLACIÓ

Objectiu de l'activitat: avaluació de la distribució semestral de la població postcensal de Catalunya per edat i sexe.

 

PROJECCIONS DE POBLACIÓ ACTIVA

Codi: 03 02 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: avaluació dels efectius de població activa a Catalunya per al període 2015-2051, segons trams d'edat i sexe.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic (Enquesta de població activa)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: participació laboral, sexe, edat, territori

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: àmbits del Pla territorial, comarcal, provincial, Catalunya i municipi de Barcelona

Referència temporal dels resultats: 2015-2051

Disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2016

Cost directe estimat: 30.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: PROJECCIONS DE POBLACIÓ

Objectiu de l'activitat: avaluació de la distribució futura de la població de Catalunya, i també de les estructures familiars. Així mateix, s'han d'avaluar els efectius de població amb relació a l'activitat, i també els efectius en edat escolar, per sexe i edat i per àmbit territorial.

 

PROJECCIONS DE LLARS

Codi: 03 02 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: avaluació dels efectius de llars 2015-2051 segons nombre i dimensió mitjana de les llars.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: sexe, edat, dimensió de la llar, territori

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: àmbits del Pla territorial, comarcal, provincial, Catalunya i municipi de Barcelona

Referència temporal dels resultats: 2015-2051

Disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2016

Cost directe estimat: 30.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: PROJECCIONS DE POBLACIÓ

Objectiu de l'activitat: avaluació de la distribució futura de la població de Catalunya, i també de les estructures familiars. Així mateix, s'han d'avaluar els efectius de població amb relació a l'activitat, i també els efectius en edat escolar, per sexe i edat i per àmbit territorial.

 

INDICADORS DEMOGRÀFICS

Codi: 04 02 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: actualització del sistema d'indicadors demogràfics (estructura, fecunditat, mortalitat, nupcialitat i creixement de la població) a partir de les estimacions de població i del moviment natural i migratori, amb extensió als municipis de 50.000 habitants i més.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: envelliment, dependència, distribució de la població, indicador sintètic de fecunditat, edats mitjanes a la maternitat, mortalitat infantil, edats mitjanes al matrimoni, taxes de creixement natural i migratori

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial i municipis de 50.000 habitants i més

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 13.400 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: INDICADORS DEMOGRÀFICS

Objectiu de l'activitat: obtenció d'un sistema d'indicadors d'estructura, fecunditat, mortalitat, nupcialitat i creixement de la població, i també de les llars i de les famílies.

 

ESPERANÇA DE VIDA I SALUT DE LA POBLACIÓ

Codi: 04 02 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: actualització d'indicadors de salut i mortalitat elaborats a partir de les estadístiques de moviment natural de la població.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic (Estadística de causes de mort de Catalunya; Parts)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: taula de vida, esperança de vida, mortalitat estandarditzada

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial i municipis de 50.000 habitants i més

Referència temporal dels resultats: 2010-2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: 19.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: INDICADORS DEMOGRÀFICS

Objectiu de l'activitat: obtenció d'un sistema d'indicadors d'estructura, fecunditat, mortalitat, nupcialitat i creixement de la població, i també de les llars i de les famílies.

 

SISTEMA INTEGRAT DE DADES DEMOGRÀFIQUES

Codi: 04 03 01

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: vinculació del Registre estadístic de població amb els fitxers de naixements, defuncions, Cens de població i habitatges 2001 i Cens de població i habitatges 2011.

Origen de la informació: conciliació de fonts

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: sexe, data de naixement, lloc de residència, lloc de naixement, nacionalitat i variables censals i del moviment natural

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: -

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: -

Disponibilitat dels resultats sintètics: -

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: SISTEMA INTEGRAT DE DADES DEMOGRÀFIQUES

Objectiu de l'activitat: obtenció d'un sistema permanent d'informació longitudinal sobre les persones, les llars i els habitatges de Catalunya.

 

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LA RENDA FAMILIAR A LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 05 02 03

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: elaboració d'un indicador en base 100 per conèixer el nivell i l'estructura de la renda per districtes i barris.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: distribució territorial de la renda familiar disponible a Barcelona: evolució, dispersió, distribució, concentració

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: districte i barri

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2016

Cost directe estimat: 9.200 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓ PERSONAL DE LA RENDA

Objectiu de l'activitat: coneixement del nivell i la distribució personal de la renda de les llars de Catalunya, i també del dimensionament i les característiques de la població en risc de pobresa.

 

ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓ PERSONAL DE LA RENDA I DE RISC A LA POBRESA

Codi: 05 02 04

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística, Departament de Benestar Social i Família

Ressenya de l'actuació: explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de condicions de vida d'àmbit estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre la distribució de la renda entre la població. Realització d'un treball de camp per recollir una mostra complementària a la recollida per l'INE a Catalunya per a l'enquesta de 2016.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic (Enquesta de condicions de vida)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ingressos i indicadors de distribució de la renda

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2016

Cost directe estimat: 320.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓ PERSONAL DE LA RENDA

Objectiu de l'activitat: coneixement del nivell i la distribució personal de la renda de les llars de Catalunya, i també del dimensionament i les característiques de la població en risc de pobresa.

 

ESTADÍSTICA DE DESPESA EN CONSUM DE LES LLARS

Codi: 05 03 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de pressupostos familiars d'àmbit estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre la despesa en consum de les famílies.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic (Enquesta de pressupostos familiars)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: despesa en consum, classificació en grups de despesa i situació econòmica de les llars

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2016

Cost directe estimat: 37.600 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL CONSUM FAMILIAR

Objectiu de l'activitat: coneixement del nivell i la distribució de la despesa en consum de les llars de Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN

Codi: 05 06 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: explotació estadística del registre d'entitats, serveis i establiments socials i dels documents d'avaluació de plans i programes que permet conèixer, per tipus de finançament, titularitat i distribució territorial, el nombre de places disponibles a Catalunya i la ràtio de places respecte a la població més gran de 65 anys pel que fa a serveis diürns i residencials.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Base de dades d'entitats i establiments socials; Padró municipal d'habitants; fitxers de gestió de la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: capacitat i ràtio places/població destinatària, tipus de finançament, titularitat, distribució territorial

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 18.300 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN

Objectiu de l'activitat: explotació estadística a partir de dades administratives del Departament d'Acció Social i Ciutadania sobre els diferents serveis i recursos socials que es destinen a les persones grans dependents, i també de les característiques d'aquestes persones.

 

ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Codi: 05 07 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: explotació estadística del registre d'entitats, serveis i establiments socials i dels documents d'avaluació de plans i programes que permet conèixer, per titularitat i tipus de finançament, la distribució territorial i el nombre de places i serveis socials disponibles a Catalunya adreçats a les persones amb discapacitat: serveis de suport a la integració laboral, serveis d'atenció precoç, serveis de centres ocupacionals, habitatges amb serveis comuns, serveis de centres de dia d'atenció especialitzada, serveis residencials i serveis de valoració i orientació.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Base de dades d'entitats i establiments socials; Padró municipal d'habitants; Registre Unificat de Dades dels Ens Locals -RUDEL-; base de dades de persones amb discapacitat; fitxers de gestió de la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: capacitat, usuaris, ràtio usuaris/població destinatària, titularitat, distribució territorial

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 6.800 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Objectiu de l'activitat: explotació estadística a partir de dades administratives del Departament d'Acció Social i Ciutadania sobre els diferents serveis i recursos socials que es destinen a les persones amb discapacitat i sobre la població amb un grau de discapacitat a partir del 33%.

 

ESTADÍSTICA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

Codi: 05 07 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: explotació estadística de la informació de caràcter administratiu continguda a la base de dades de persones amb discapacitat, que es nodreix de les actuacions registrades per part dels serveis de valoració i orientació de la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (base de dades de persones amb discapacitat)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre, tipologia i grau de la discapacitat, sexe, edat, barem de dificultat de mobilitat i de necessitat de tercera persona, distribució territorial

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2017

Cost directe estimat: 18.800 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Objectiu de l'activitat: explotació estadística a partir de dades administratives del Departament d'Acció Social i Ciutadania sobre els diferents serveis i recursos socials que es destinen a les persones amb discapacitat i sobre la població amb un grau de discapacitat a partir del 33%.

 

ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS

Codi: 05 08 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Ressenya de l'actuació: obtenció de dades dels serveis bàsics d'atenció social disponibles al Departament, a partir de la recollida d'informació dels ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells comarcals, i tractament estadístic d'aquestes, referides als equips bàsics d'atenció social, serveis d'atenció domiciliària, serveis residencials d'estada limitada, serveis de menjador i serveis de centres oberts per a infants i adolescents.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Base de dades d'entitats i establiments socials; Registre Unificat de Dades dels Ens Locals -RUDEL-; Padró municipal d'habitants; fitxers de gestió de la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal)

Informant inicial: persona física i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: professionals, actuacions que es duen a terme, problemàtiques ateses, expedients familiars gestionats, nombre i tipologia d'usuaris, hores d'atenció domiciliària, nombre de serveis i places

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal i altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 25.100 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS

Objectiu de l'activitat: obtenció de les dades més característiques dels serveis socials bàsics disponibles al Departament d'Acció Social i Ciutadania.

 

ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A L'ADOLESCÈNCIA

Codi: 05 09 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: explotació estadística d'informació continguda en els expedients oberts a infants i adolescents amb una mesura de guarda o tutela de l'Administració de la Generalitat per obtenir el nombre d'infants i adolescents atesos per tipus de mesura -atenció en família o en centres-, pels equips d'atenció a la infància i l'adolescència assignats i per tipus de tractament, programes i recursos que se'ls dedica. Obtenció de les dotacions de serveis, de centres i d'equips multiprofessionals d'atenció (EAIA).

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Sistema d'informació de la infància i l'adolescència -SINIA-)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de serveis, nombre de places per titularitat, nombre d'infants i adolescents tutelats per tipologia de la mesura, distribució territorial

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 20.900 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES, ALS INFANTS I ALS ADOLESCENTS

Objectiu de l'activitat: explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible sobre ajuts econòmics adreçats a les unitats familiars residents a Catalunya que tinguin a llur càrrec infants menors de 3 anys, o fins a 6 anys si es tracta de famílies nombroses o monoparentals, i també de les famílies nombroses amb títol expedit a Catalunya; infants i adolescents amb una mesura de guarda o tutela del Departament d'Acció Social i Ciutadania, i també del conjunt de programes, recursos i serveis associats; adopció i acolliment d'infants de Catalunya, i adopció internacional.

 

ESTADÍSTICA D'AJUTS DE SUPORT A LES FAMÍLIES AMB INFANTS A CÀRREC

Codi: 05 09 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: explotació estadística de les dades relatives a l'ajut econòmic per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès a nivell d'ingressos de la unitat familiar.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (fitxers de prestacions per infants a càrrec)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: famílies beneficiàries, infants beneficiaris, import

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES, ALS INFANTS I ALS ADOLESCENTS

Objectiu de l'activitat: explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible sobre ajuts econòmics adreçats a les unitats familiars residents a Catalunya que tinguin a llur càrrec infants menors de 3 anys, o fins a 6 anys si es tracta de famílies nombroses o monoparentals, i també de les famílies nombroses amb títol expedit a Catalunya; infants i adolescents amb una mesura de guarda o tutela del Departament d'Acció Social i Ciutadania, i també del conjunt de programes, recursos i serveis associats; adopció i acolliment d'infants de Catalunya, i adopció internacional.

 

ESTADÍSTICA DE TÍTOLS DE FAMÍLIES NOMBROSES

Codi: 05 09 03

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Ressenya de l'actuació: explotació estadística de les dades relatives a famílies nombroses amb títols expedits a Catalunya.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (fitxer de famílies nombroses)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre de títols, categoria, nombre de fills, títols nous, títols vigents, renovacions

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES, ALS INFANTS I ALS ADOLESCENTS

Objectiu de l'activitat: explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible sobre ajuts econòmics adreçats a les unitats familiars residents a Catalunya que tinguin a llur càrrec infants menors de 3 anys, o fins a 6 anys si es tracta de famílies nombroses o monoparentals, i també de les famílies nombroses amb títol expedit a Catalunya; infants i adolescents amb una mesura de guarda o tutela del Departament d'Acció Social i Ciutadania, i també del conjunt de programes, recursos i serveis associats; adopció i acolliment d'infants de Catalunya, i adopció internacional.

 

ESTADÍSTICA DE L'ADOPCIÓ I L'ACOLLIMENT D'INFANTS

Codi: 05 09 04

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: obtenció de les estadístiques procedents dels processos administratius per a l'adopció i acolliment d'infants a Catalunya i per a l'adopció d'infants d'altres països.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Sistema d'informació de la infància i l'adolescència -SINIA-)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sol·licituds d'adopció d'infants de Catalunya i d'altres països i sol·licituds d'acolliment familiar; nombre d'infants adoptats de Catalunya i de l'estranger per país d'origen, i d'infants acollits

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 20.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES, ALS INFANTS I ALS ADOLESCENTS

Objectiu de l'activitat: explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible sobre ajuts econòmics adreçats a les unitats familiars residents a Catalunya que tinguin a llur càrrec infants menors de 3 anys, o fins a 6 anys si es tracta de famílies nombroses o monoparentals, i també de les famílies nombroses amb títol expedit a Catalunya; infants i adolescents amb una mesura de guarda o tutela del Departament d'Acció Social i Ciutadania, i també del conjunt de programes, recursos i serveis associats; adopció i acolliment d'infants de Catalunya, i adopció internacional.

 

ESTADÍSTICA DE TÍTOLS DE FAMÍLIES MONOPARENTALS

Codi: 05 09 06

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: explotació estadística de les dades relatives a famílies monoparentals amb títols expedits a Catalunya.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (fitxer de famílies monoparentals)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: semestral

Variables principals a investigar: nombre de títols, nombre de fills, títols nous, títols vigents, renovacions

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 mesos

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES, ALS INFANTS I ALS ADOLESCENTS

Objectiu de l'activitat: explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible sobre ajuts econòmics adreçats a les unitats familiars residents a Catalunya que tinguin a llur càrrec infants menors de 3 anys, o fins a 6 anys si es tracta de famílies nombroses o monoparentals, i també de les famílies nombroses amb títol expedit a Catalunya; infants i adolescents amb una mesura de guarda o tutela del Departament d'Acció Social i Ciutadania, i també del conjunt de programes, recursos i serveis associats; adopció i acolliment d'infants de Catalunya, i adopció internacional.

 

ENQUESTA DE NECESSITATS DELS SERVEIS SOCIALS

Codi: 05 10 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: realització d'un estudi de viabilitat d'una enquesta a una mostra representativa de llars de Catalunya, per tal d'obtenir informació sobre les necessitats actuals i futures dels usuaris dels serveis socials, així com l'ús efectiu d'aquests serveis per part de la població catalana i/o els determinants d'accés.

Origen de la informació: -

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: -

Variables principals a investigar: sociodemogràfiques, dependència, discapacitat, relacions familiars i socials, dades econòmiques i sociolaborals

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família i Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats:

Disponibilitat dels resultats sintètics:

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS

Objectiu de l'activitat: coneixement de les necessitats de la població en l'àmbit dels serveis socials.

 

ESTADÍSTICA DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ

Codi: 05 11 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: tractament de la informació administrativa disponible per determinar les característiques de les persones que no tenen els mitjans suficients per atendre les necessitats essencials de la vida en la nostra societat, així com les quantitats destinades a cobrir aquestes necessitats i les accions d'inserció social i/o laboral.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Fitxer de pagaments de la RMI)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: persones afectades, import prestació, expedients, prestació mitjana, entitats col·laboradores d'inserció, empreses d'inserció, projectes d'autoocupació, àmbit territorial

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: 10.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ

Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre de persones que han sol·licitat una renda mínima d'inserció, els beneficiaris, les quantitats destinades i les accions d'inserció social.

 

ESTADÍSTICA DE L'ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT

Codi: 05 12 02

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: tasques preparatòries per a l'elaboració de l'informe de l'associacionisme i el voluntariat a Catalunya d'acord amb allò que preveu l'article 15.5.b) de la Llei 25/Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme.

Origen de la informació: -

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: altres

Variables principals a investigar: situació actual i evolució de les entitats, identificació i quantificació de l'estructura organitzativa, obtenció de dades històriques, mostra de tendències i determinació dels elements rellevants per al futur del sector, recollint les dades següents: any de constitució, forma jurídica, implantació territorial, àmbit d'actuació, tipus d'activitats, òrgans de govern, participació interna, participació en entitats de segon i tercer nivell, nombre de socis, nombre de voluntaris, nombre d'homes i dones, estructura organitzativa, finançament i recursos econòmics, relacions amb l'Administració, ús i disponibilitat d'espais i equipaments i els reptes del present i del futur

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL VOLUNTARIAT

Objectiu de l'activitat: obtenció d'estadístiques bàsiques sobre l'evolució i el perfil de les persones que desenvolupen activitats de voluntariat a Catalunya en les organitzacions no lucratives, i també les característiques principals de les entitats de voluntariat que actuen a Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DEL SISTEMA D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

Codi: 05 13 02

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: explotació estadística a partir de dades administratives del Departament de Benestar Social i Família sobre els serveis i prestacions del sistema d'atenció a la dependència, i les característiques de les persones beneficiàries d'aquest sistema.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Padró municipal d'habitants; fitxers de gestió de la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de persones beneficiàries de les prestacions i serveis d'atenció a les persones en situació de dependència i tipus de prestacions i serveis d'atenció a la dependència per grau de dependència, edat, sexe i distribució territorial.

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 18.200 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DEPENDÈNCIA

Objectiu de l'activitat: coneixement de la dimensió i el nivell de les situacions de dependència de la població resident a Catalunya.

 

INDICADORS TERRITORIALS DE RISC DE POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL

Codi: 05 14 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Benestar Social

Ressenya de l'actuació: explotació específica de les fonts estadístiques disponibles d'àmbit català d'acord amb el projecte tècnic ja elaborat, per tal d'obtenir indicadors sobre la població en risc a la pobresa econòmica, la privació material i l'exclusió social per a les àrees bàsiques de serveis socials i les comarques de Catalunya.

Sobre la base d'aquests indicadors i el seu desenvolupament, es pretén procedir a l'obtenció d'un o varis indicadors que sintetitzin el conjunt de la informació.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: renda, atur, prestacions socials i informació demogràfica

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família i Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2013 i 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: febrer del 2016 (2013) i novembre del 2016 (2014)

Cost directe estimat: 27.800 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RISC DE POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL

Objectiu de l'activitat: coneixement del dimensionament i les característiques de la població en situació de risc de pobresa i exclusió social, tant a nivell demogràfic i social com de la salut.

 

ESTADÍSTICA DE L'EDIFICACIÓ RESIDENCIAL

Codi: 06 01 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació

Ressenya de l'actuació: per a la construcció global d'habitatges, s'exploten estadísticament: les bases de dades dels col·legis d'aparelladors de Catalunya (els visats d'obra per als inicis de construcció i els certificats finals d'obra per als acabaments); les llicències d'obres municipals, per contrastar els habitatges iniciats; i les cèdules d'habitabilitat emeses per la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, per contrastar les dades d'habitatges acabats.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Visats d'obra inicials i finals, llicències d'obra, cèdules d'habitabilitat)

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre d'habitatges, superfície útil, tipologia edificatòria

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE CONSTRUCCIÓ D'EDIFICACIÓ

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques de la construcció d'habitatges, i també de la construcció de l'edificació no residencial.

 

ESTADÍSTICA DE L'EDIFICACIÓ NO RESIDENCIAL

Codi: 06 01 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació, ajuntaments

Ressenya de l'actuació: explotació estadística específica dels visats d'obra dels col·legis d'aparelladors de Catalunya i de les llicències d'obra major municipal facilitades a la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana per tots els ajuntaments de Catalunya.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Visats d'obra, llicències d'obra major)

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre d'edificis, destinació de l'edifici, superfície a edificar

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes

Cost directe estimat: 20.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE CONSTRUCCIÓ D'EDIFICACIÓ

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques de la construcció d'habitatges, i també de la construcció de l'edificació no residencial.

 

ESTADÍSTICA DE LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA

Codi: 06 02 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: explotació dels registres administratius de les qualificacions provisionals i definitives dels habitatges de protecció pública, tant de venda com de lloguer, com a indicadors d'habitatges iniciats i acabats de protecció pública.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Fitxer de dades extret de l'aplicació de tramitació d'expedients d'habitatges de protecció pública)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre d'habitatges de protecció pública, tant de venda com de lloguer

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE CONSTRUCCIÓ DE L'HABITATGE PROTEGIT

Objectiu de l'activitat: explotació dels registres administratius de les qualificacions provisionals i definitives dels habitatges de protecció pública, tant de venda com de lloguer, com a indicadors dels habitatges iniciats i acabats de protecció pública.

 

 

ESTADÍSTICA DE LA REHABILITACIÓ PROTEGIDA D'HABITATGES

Codi: 06 03 03

Tipus d'actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: explotació dels registres administratius dels ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges. Amb aquesta estadística podem conèixer el nombre d'edificis i habitatges que han realitzat algun tipus de rehabilitació amb ajut públic i els tipus d'obres que s'han realitzat.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Fitxer de dades extret de l'aplicació de tramitació d'expedients d'ajuts a la rehabilitació)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'edificis d'habitatges rehabilitats, obres de rehabilitació realitzades

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL PARC D'HABITATGE DESOCUPAT I DE LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques relacionades amb l'estat de conservació del parc d'habitatges i amb les necessitats de rehabilitació.

 

ESTADÍSTICA DEL LLOGUER D'HABITATGES

Codi: 06 04 04

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Cadastre

Ressenya de l'actuació: explotació estadística de les fiances de lloguer de l'INCASÒL relacionada amb el nombre de lloguers constituïts i la renda mitjana mensual a Catalunya. La informació s'ofereix per municipis amb més de 20 contractes de lloguer formalitzats al trimestre.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Fitxer de dades de les fiances de lloguer de l'INCASÒL)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre de contractes de lloguer, rendes mitjanes mensuals

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: 20.200 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre el mercat immobiliari de nova construcció, de segona mà i de lloguer, incloent-hi l'oferta i el preu dels diferents mercats d'habitatge i la dinàmica d'aquests mercats.

 

ESTADÍSTICA DE MOBILITZACIÓ DEL PARC DESOCUPAT

Codi: 06 04 06

Tipus d'actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: consells comarcals, ajuntaments

Ressenya de l'actuació: explotació dels registres administratius dels habitatges llogats a través de la Xarxa de Mediació de Lloguer Social, tant pel programa de cessió com pel programa de mediació.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Fitxer de dades extret de l'aplicació de gestió dels habitatges que lloguen les borses d'habitatge de lloguer social)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'habitatges llogats a través de les borses de mediació, a preus per sota del mercat lliure

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre el mercat immobiliari de nova construcció, de segona mà i de lloguer, incloent-hi l'oferta i el preu dels diferents mercats d'habitatge i la dinàmica d'aquests mercats.

 

ESTADÍSTICA DE LA COMPRAVENDA I EL PREU DE L'HABITATGE DE NOVA CONSTRUCCIÓ

Codi: 06 04 07

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Col·legi de Registradors de la Propietat, Béns Mobles i Mercantils d'Espanya

Ressenya de l'actuació: explotació estadística de les compravendes d'habitatge nou inscrites en els registres de la propietat, i el preu de venda que figura en l'escriptura registrada.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre de compravendes d'habitatge nou registrades, preu de venda, superfície construïda

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal i barri

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre el mercat immobiliari de nova construcció, de segona mà i de lloguer, incloent-hi l'oferta i el preu dels diferents mercats d'habitatge i la dinàmica d'aquests mercats.

 

ESTADÍSTICA DE LA COMPRAVENDA I EL PREU DE VENDA DE L'HABITATGE USAT

Codi: 06 04 08

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Col·legi de Registradors de la Propietat, Béns Mobles i Mercantils d'Espanya

Ressenya de l'actuació: explotació estadística de les compravendes d'habitatge usat inscrites en els registres de la propietat, i el preu de venda que figura en l'escriptura registrada.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre de compravendes d'habitatge usat registrades, preu de venda, superfície construïda

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal i barri

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre el mercat immobiliari de nova construcció, de segona mà i de lloguer, incloent-hi l'oferta i el preu dels diferents mercats d'habitatge i la dinàmica d'aquests mercats.

 

ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA D'HABITATGE SOCIAL

Codi: 06 05 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: consells comarcals, ajuntaments

Ressenya de l'actuació: explotació del registre únic d'habitatge protegit. Ens permet conèixer el volum de demanda d'habitatge social i les característiques socioeconòmiques dels demandants.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Fitxer de dades extret de l'aplicació de gestió del Registre de sol·licitants d'habitatge protegit)

Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de demandants d'habitatge social i les seves característiques socioeconòmiques

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE DEMANDA D'HABITATGE SOCIAL

Objectiu de l'activitat: conèixer les característiques socioeconòmiques de les famílies demandants d'habitatge social i les característiques de l'oferta d'habitatge protegit.

 

 

ESTADÍSTICA DELS AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER

Codi: 06 05 02

Tipus d'actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: consells comarcals, ajuntaments

Ressenya de l'actuació: explotació dels registres administratius de les famílies que reben ajut per pagar el lloguer. A partir d'aquests registres podrem conèixer les condicions socioeconòmiques dels llogaters que reben aquest ajut.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Fitxer de dades extret de l'aplicació de tramitació d'expedients d'ajuts al pagament del lloguer)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'ajuts per pagar el lloguer i les característiques socioeconòmiques dels beneficiaris

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i comarcal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE DEMANDA D'HABITATGE SOCIAL

Objectiu de l'activitat: conèixer les característiques socioeconòmiques de les famílies demandants d'habitatge social i les característiques de l'oferta d'habitatge protegit.

 

ESTADÍSTICA DE LA LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES

Codi: 06 07 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya

Ressenya de l'actuació: conèixer l'import de les obres licitades a Catalunya per tipus d'obra, demarcació territorial i organisme contractant a partir d'informació recollida en els butlletins.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Base de dades d'anuncis de licitació de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: import de les obres licitades per tipologies d'obra, organisme contractant i província

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat i Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya

Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES

Objectiu de l'activitat: coneixement de l'import de les obres licitades a Catalunya per tipus d'obra, demarcació territorial i organisme contractant.

 

ESTADÍSTICA DELS LOCALS CADASTRALS DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 06 08 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: elaboració de les taules estadístiques resultants de l'explotació del cadastre per a l'obtenció de dades sobre l'estructura dels locals cadastrals.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Base de dades de l'Impost de Béns Immobles)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tipologia dels locals, valors cadastrals, superfície

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2016

Cost directe estimat: 9.200 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTIQUES CADASTRALS I DEL MERCAT IMMOBILIARI DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Objectiu de l'activitat: coneixement de les característiques dels locals cadastrals, i també dels preus, del municipi de Barcelona.

 

ESTADÍSTICA DE SEGURETAT CIUTADANA

Codi: 07 01 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Interior

Organismes col·laboradors: policies locals de Catalunya

Ressenya de l'actuació: obtenció de les estadístiques sobre recursos i actuacions de la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra i policies locals de Catalunya, per tal de disposar d'informació sobre els fenòmens i els fets delictius coneguts i localitzats.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Sistema d'informació policial —SIP—Explodades)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: incidents i fets delictius coneguts i localitzats, motius de detenció, detencions i detinguts per infraccions penals o administratives, nombre i localització de comissaries, nombre i localització de vehicles, mitjans humans

Organismes difusors: Departament d'Interior

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2017

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SEGURETAT PÚBLICA

Objectiu de l'activitat: disposar d'informació sobre els fenòmens i els fets delictius coneguts, i mesurar les experiències de victimització, els sentiments d'inseguretat i la percepció dels ciutadans en matèria de seguretat i policia.

 

ENQUESTA DE VICTIMITZACIÓ DE BARCELONA

Codi: 07 01 04

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: realització d'una enquesta per tal de mesurar les experiències de victimització, els sentiments d'inseguretat, les opinions i els valors dels ciutadans en matèria de seguretat pública.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta multicanal

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: índexs globals i sectorials de victimització, índex de denúncia, principals preocupacions ciutadanes en matèria de seguretat, nivells de seguretat per àmbits territorials

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal i Àrea Metropolitana de Barcelona

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2016

Cost directe estimat: 70.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SEGURETAT PÚBLICA

Objectiu de l'activitat: disposar d'informació sobre els fenòmens i els fets delictius coneguts, i mesurar les experiències de victimització, els sentiments d'inseguretat i la percepció dels ciutadans en matèria de seguretat i policia.

 

ENQUESTA DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

Codi: 07 01 05

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Departament d'Interior

Organismes col·laboradors: Ajuntament de Barcelona, Departament de Benestar Social i Família, Institut d'Estadística de Catalunya

Ressenya de l'actuació: realització d'una enquesta dirigida a una mostra de la població de Catalunya de 16 anys i més per tal de conèixer la victimització per violència masclista sobre les dones de Catalunya en els àmbits de l'espai públic, les relacions properes (parelles, ex parelles i altres persones amb qui es conviu a la llar) i en l'àmbit laboral, així com els efectes de la violència sobre els fills i filles de dones que la pateixen i, per últim, les percepcions dels homes i les dones al voltant d'aquesta problemàtica.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: altres

Variables principals a investigar: índex global i per àmbits de victimització per violència masclista sobre les dones; percepcions d'homes i dones en aquest àmbit

Organismes difusors: Departament d'Interior

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2016

Cost directe estimat: 157.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SEGURETAT PÚBLICA

Objectiu de l'activitat: disposar d'informació sobre els fenòmens i els fets delictius coneguts, i mesurar les experiències de victimització, els sentiments d'inseguretat i la percepció dels ciutadans en matèria de seguretat i policia.

 

ESTADÍSTICA DE SEGURETAT VIÀRIA

Codi: 07 02 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Interior

Organismes col·laboradors: policies locals de Catalunya

Ressenya de l'actuació: elaboració de les estadístiques bàsiques sobre accidents de trànsit amb víctimes en vies urbanes i interurbanes a Catalunya i sobre el resultat de les proves d'alcoholèmia dutes a terme, a partir de dades facilitades per la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra i les policies locals de Catalunya.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (base de dades d'accidents de trànsit SIDAT; base de dades de controls d'alcoholèmia)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre i característiques dels accidents amb víctimes a Catalunya, nombre de proves d'alcoholèmia realitzades per cada cos policial i resultats d'aquestes proves

Organismes difusors: Departament d'Interior

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal i comarcal

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2017

Cost directe estimat: 50.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SEGURETAT VIÀRIA

Objectiu de l'activitat: elaboració de les estadístiques bàsiques sobre accidents de trànsit amb víctimes en vies urbanes i interurbanes a Catalunya i sobre el resultat de les proves d'alcoholèmia i toxicològiques dutes a terme.

 

ESTADÍSTICA D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

Codi: 07 03 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Interior

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: obtenció de les estadístiques de les actuacions dels Bombers de la Generalitat, de les activitats de la Generalitat en matèria de protecció civil i d'atenció de trucades al telèfon d'emergències 112.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (aplicació de gestió d'actuacions de bombers i de protecció civil; sistema CMS de gestió de trucades de la centraleta 112; aplicació SÈNECA de gestió del despatx de trucades del telèfon 112)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: identificació, tipus i causa de les actuacions

Organismes difusors: Departament d'Interior

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2017

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques de les actuacions dels Bombers de la Generalitat i de les accions de prevenció i seguretat en emergències, i també de les activitats de la Generalitat en matèria de protecció civil i d'atenció de trucades al telèfon d'emergències 112.

 

ESTADÍSTICA DE SERVEIS PENITENCIARIS, REHABILITACIÓ I MESURES PENALS ALTERNATIVES

Codi: 07 04 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Justícia

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: explotació de la informació de les dades disponibles en els expedients dels interns i d'altra documentació administrativa disponible al Departament de Justícia.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Expedients dels interns)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: població reclusa segons sexe, edat, nacionalitat, àrea geogràfica de procedència, situació processal-penal, programes de treball; nombre de persones sotmeses a mesures penals alternatives segons edat, sexe, nacionalitat, classe d'ordres i mesures

Organismes difusors: Departament de Justícia

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SERVEIS PENITENCIARIS, REHABILITACIÓ I MESURES PENALS ALTERNATIVES

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques dels serveis penitenciaris i la rehabilitació, de les activitats que duen a terme en els centres o en el medi obert, i també de les estadístiques bàsiques de les mesures penals alternatives dictades pels òrgans judicials i del nombre d'assessoraments tècnics i mediacions penals duts a terme a sol·licitud dels òrgans judicials.

 

ESTADÍSTICA DE JUSTÍCIA JUVENIL

Codi: 07 05 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Justícia

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: explotació del nombre de persones ateses al llarg de l'any a Catalunya mitjançant els programes d'aplicació de la Llei orgànica 5/2000, de responsabilitat penal dels menors.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Expedients de gestió dels programes de justícia juvenil)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: nombre de persones ateses segons edat, sexe, nacionalitat, classe d'ordres i mesures

Organismes difusors: Departament de Justícia

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: gener del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE JUSTÍCIA JUVENIL

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques dels programes que duu a terme el Departament de Justícia amb els menors que els fiscals i els jutges de menors posen a la seva disposició i de les característiques bàsiques d'aquesta població.

 

ESTADÍSTICA DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Codi: 07 06 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Justícia

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament de Justícia en relació amb l'àmbit de l'Administració de justícia.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Expedients de gestió d'assumptes per part dels òrgans judicials, dels recursos adscrits a l'Administració de Justícia, de les subvencions als jutjats de pau, de les comissions d'assistència jurídica gratuïta, del seguiment i la posada en funcionament de nous òrgans judicials)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: òrgans judicials, personal de l'Administració de justícia segons característiques, jutjats de pau, assumptes ingressats i resolts en les diverses jurisdiccions, creació de nous òrgans judicials, justícia gratuïta

Organismes difusors: Departament de Justícia

Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Objectiu de l'activitat: obtenció d'estadístiques sobre el nombre d'òrgans judicials, fiscalies i personal al servei de l'Administració de justícia, el moviment d'assumptes ingressats i resolts en les diverses jurisdiccions, la justícia gratuïta, les actuacions del servei d'assessorament tècnic en l'àmbit de la família, les interpretacions i les traduccions als òrgans segons els idiomes i obtenció d'indicadors sintètics de l'activitat judicial.

 

ESTADÍSTICA DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

Codi: 07 07 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Justícia

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: explotació de les dades d'inscripcions en els registres d'entitats que gestiona el Departament de Justícia.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Registre d'Entitats Jurídiques)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'entitats registrades, nombre d'altes, nombre de baixes

Organismes difusors: Departament de Justícia

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

Objectiu de l'activitat: obtenció d'estadístiques de l'evolució, la distribució i les finalitats de les entitats del tercer sector.

 

ESTADÍSTICA DE RESULTATS ELECTORALS

Codi: 07 08 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: s'inicia l'actuació amb la recollida dels arxius informatitzats per part del Ministeri de l'Interior o el Departament, segons la convocatòria. Una vegada corregits els errors d'enregistrament o de transcripció, mitjançant diferents contrastos, es crea un arxiu estadístic provisional que conté informació codificada de cada mesa i secció censal. Una vegada verificada l'exhaustivitat i la qualitat de les dades es crea un arxiu estadístic definitiu que és tabulat i publicat per municipis amb agregacions per comarques, circumscripcions i total de Catalunya.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (arxius informatitzats de resultats electorals)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: altres

Variables principals a investigar: nombre d'electors, votants, vots vàlids, vots en blanc, vots nuls, vots a candidatures i referència geogràfica

Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: convocatòries electorals

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: 15.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RESULTATS ELECTORALS

Objectiu de l'activitat: explotació d'un arxiu estadístic dels resultats de cada convocatòria electoral que es duu a terme a Catalunya.

 

ESTADÍSTICA ELECTORAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 07 09 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: elaboració de taules estadístiques de la participació i resultats electorals provisionals de la ciutat de Barcelona, així com l'elaboració de sèries dels resultats electorals a partir del tractament estadístic de la informació subministrada pels organismes competents en l'àmbit electoral.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Fitxers de resultats electorals)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'electors i vots per cada partit polític

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: secció censal

Referència temporal dels resultats: convocatòria electoral

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes

Cost directe estimat: 7.200 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA ELECTORAL DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Objectiu de l'activitat: obtenció de l'estadística dels resultats electorals provisionals de la ciutat de Barcelona i estimació del nivell de participació, i també elaboració de sèries dels resultats electorals.

 

ESTADÍSTICA D'ATENCIÓ A LA VÍCTIMA DEL DELICTE

Codi: 07 10 01

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Justícia

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: explotació de la informació de les dades disponibles en els expedients de les víctimes ateses per les oficines d'atenció a la víctima del delicte i d'altra documentació administrativa disponible al Departament de Justícia.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Expedients de víctimes ateses)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: persones ateses pels equips d'atenció a la víctima del delicte del Departament de Justícia segons sexe, edat, nacionalitat, tipologia del delicte i tipus d'actuació

Organismes difusors: Departament de Justícia

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'ATENCIÓ A LA VÍCTIMA DEL DELICTE

Objectiu de l'activitat: obtenció d'estadístiques bàsiques sobre persones ateses pels equips d'atenció a la víctima del delicte del Departament de Justícia segons sexe, edat, nacionalitat, tipologia del delicte i tipus d'actuació, per àmbits territorials.

 

ESTADÍSTICA DE MEDIACIONS EN L'ÀMBIT DEL DRET PRIVAT

Codi: 07 11 01

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Justícia

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: explotació de les dades disponibles en el Centre de Mediació del Dret Privat del Departament de Justícia.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Expedients del Centre de Mediació del Dret Privat)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de sol·licituds de mediació familiar i comunitària, mediacions finalitzades, derivacions judicials, nombre de mediadors

Organismes difusors: Departament de Justícia

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE MEDIACIONS EN L'ÀMBIT DEL DRET PRIVAT

Objectiu de l'activitat: obtenció d'estadístiques bàsiques sobre les sol·licituds de mediació familiar i comunitària, les mediacions finalitzades, les derivacions judicials i les mediacions d'àmbit judicial finalitzades, i sobre el nombre de mediadors, per àmbits territorials.

 

ESTADÍSTICA DE POBLACIÓ ACTIVA

Codi: 08 01 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: explotació trimestral i anual específica per a Catalunya dels fitxers de l'Enquesta de població activa d'àmbit estatal. Disposar d'una base de dades amb sèries de la població activa, ocupada, desocupada i inactiva, així com de les seves característiques.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic (Enquesta de població activa. Variables de submostra anuals)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: activitat i inactivitat, ocupació i atur per sectors

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 4t trimestre del 2015; 1r, 2n i 3r trimestre del 2016 i resultats de les variables de submostra 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 setmanes

Cost directe estimat: 12.300 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE FORÇA DE TREBALL

Objectiu de l'activitat: coneixement de la dimensió i la caracterització de la força de treball.

 

INDICADORS TERRITORIALS DE POBLACIÓ ACTIVA

Codi: 08 01 02

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: publicació d'una explotació específica de l'Enquesta de població activa d'àmbit estatal per tal d'obtenir indicadors territorials de la relació amb l'activitat econòmica per part de la població a Catalunya.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: activitat, ocupació i atur

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i municipis de 50.000 habitants i més

Referència temporal dels resultats: trimestres del 2015 i 1r i 2n trimestre del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: 16.500 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE FORÇA DE TREBALL

Objectiu de l'activitat: coneixement de la dimensió i la caracterització de la força de treball.

 

ESTADÍSTICA D'AFILIATS I AFILIACIONS

Codi: 08 01 03

Tipus d'actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Tresoreria General de la Seguretat Social, Institut Social de la Marina

Ressenya de l'actuació: explotació trimestral específica dels fitxers d'afiliats i afiliacions en tots els règims de la Seguretat Social, segons municipi de residència padronal de l'afiliat.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Fitxer d'afiliats i afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: règims de cotització, sector d'activitat, municipi de residència padronal, així com les principals variables sociodemogràfiques (sexe, edat i nacionalitat)

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal i Catalunya

Referència temporal dels resultats: 4t trimestre del 2015 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 15.500 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE FORÇA DE TREBALL

Objectiu de l'activitat: coneixement de la dimensió i la caracterització de la força de treball.

 

POBLACIÓ OCUPADA EN EL SECTOR CULTURAL

Codi: 08 01 04

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Cultura

Ressenya de l'actuació: coneixement de la població ocupada en el sector cultural mitjançant una explotació específica de les estadístiques de força de treball.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic (Enquesta de població activa)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: sexe i situació professional

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 4t trimestre del 2015, 1r, 2n i 3r trimestre del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 setmanes

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE FORÇA DE TREBALL

Objectiu de l'activitat: coneixement de la dimensió i la caracterització de la força de treball.

 

POBLACIÓ OCUPADA EN EL SECTOR TURÍSTIC

Codi: 08 01 05

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació

Ressenya de l'actuació: coneixement de la població ocupada en el sector turístic mitjançant una explotació específica de les estadístiques de força de treball.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic (Enquesta de població activa)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: sexe, situació professional

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 4t trimestre del 2015 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 setmanes

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE FORÇA DE TREBALL

Objectiu de l'activitat: coneixement de la dimensió i la caracterització de la força de treball.

 

ESTADÍSTICA DE FLUXOS DEL MERCAT DE TREBALL

Codi: 08 01 06

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: explotació estadística dels fitxers de fluxos de l'Enquesta de població activa per obtenir informació sobre els moviments que es produeixen entre els diferents estats del mercat de treball, és a dir, les permanències dels individus en les situacions d'ocupació, atur i inactivitat, i els trànsits d'entrada i sortida entre aquestes situacions. L'objectiu és ampliar la perspectiva sobre l'ocupació, la desocupació i la participació laboral de manera complementària a les estadístiques d'estocs.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic (Enquesta de població activa)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: fluxos des de l'ocupació, des de l'atur i des de la inactivitat segons variables sociodemogràfiques i laborals

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: trimestres del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE FORÇA DE TREBALL

Objectiu de l'activitat: coneixement de la dimensió i la caracterització de la força de treball.

 

ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA SALARIAL

Codi: 08 02 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'estructura salarial d'àmbit estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre els nivells, la composició i l'estructura dels salaris de la població que treballa per compte d'altri i presta els seus serveis. També s'elaboren indicadors de distribució i desigualtat salarial.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: estructura, distribució de salaris

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2016 (avanç de resultats) i desembre del 2016 (resultats definitius)

Cost directe estimat: 12.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA SALARIAL

Objectiu de l'activitat: obtenció d'informació sobre l'estructura salarial de la població que treballa per compte d'altri i que presta els seus serveis en els centres de treball.

 

ESTADÍSTICA DE COSTOS LABORALS

Codi: 08 03 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta trimestral de cost laboral i l'Enquesta anual de cost laboral, ambdues d'àmbit estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre el cost de la força del treball, considerant els costos laborals per treballador, per mes i any, amb la corresponent desagregació dels seus components.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic (Enquesta trimestral de cost laboral)

Informant inicial: compte de cotització

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: cost laboral per treballador i mes, cost laboral per treballador i any, per hora efectiva i temps de treball i llocs de treball vacants

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 4t trimestre del 2015 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 10 setmanes

Cost directe estimat: 7.800 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE COSTOS LABORALS

Objectiu de l'activitat: estimació del cost de la mà d'obra i dels seus components.

 

ENQUESTA DE CONDICIONS DE TREBALL

Codi: 08 04 01

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Ressenya de l'actuació: treball de camp per a la recollida de la informació sobre les condicions de treball de la població ocupada i generar el coneixement bàsic de la realitat i necessitats d'aquesta població.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: quadriennal

Variables principals a investigar: referides a condicions d'ocupació (estatus d'ocupació, tipus de contracte, temps de treball, duració i organització de la jornada, qualitat de l'ocupació, salari), condicions de treball (higiene, ergonomia, seguretat i organització del treball, riscos psicosocials -inclosa doble presència-) i efectes (estat de salut, salut mental, incapacitat temporal)

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: -

Nivell de desagregació territorial: àmbits del Pla territorial

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017

Cost directe estimat: 135.300 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE CONDICIONS LABORALS I QUALITAT DE VIDA EN EL TREBALL

Objectiu de l'activitat: coneixement de les condicions de treball, la qualitat de vida laboral i altres característiques dels llocs de treball relatives a la població ocupada als centres de treball.

 

ESTADÍSTICA D'ELECCIONS SINDICALS

Codi: 08 05 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Ressenya de l'actuació: les eleccions sindicals es poden dur a terme en centres de treball que tinguin sis o més treballadors. A cada centre on es realitzen, s'emplena una acta electoral que recull els resultats obtinguts. Una còpia de cada acta electoral es diposita en els serveis territorials del Departament. Es publiquen dades de representants elegits actius a 31 de desembre de cada any.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Registre d'actes d'eleccions sindicals)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: representants elegits, sexe, àmbit territorial, tipus de centre de treball, centrals sindicals

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal i provincial

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: 10.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS

Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.

 

ESTADÍSTICA D'EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ

Codi: 08 05 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Ressenya de l'actuació: determinació del nombre de treballadors afectats per mesures de regulació d'ocupació a Catalunya i de les causes per les quals s'han presentat els expedients. La informació s'obté dels comunicats que recullen les decisions empresarials sobre acomiadaments col·lectius, suspensions de contractes i reduccions de jornada temporals, i, en el cas dels expedients de regulació d'ocupació de força major i dels que afecten els socis de societats cooperatives, de les resolucions que, en primera instància, emeten les autoritats laborals competents. Aquestes dades són depurades i tractades informàticament.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Fitxer d'expedients de regulació d'ocupació)

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: treballadors afectats, tipus d'expedients, efectes, activitat econòmica, àmbit territorial, causa, sexe, forma d'acabament, òrgan de resolució

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal i provincial

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes

Cost directe estimat: 15.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS

Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.

 

ESTADÍSTICA DE VAGUES I TANCAMENTS PATRONALS

Codi: 08 05 03

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Ressenya de l'actuació: obtenció d'informació sobre les vagues i els tancaments patronals que tenen lloc a Catalunya, tant si es té constància administrativa de la seva convocatòria com si és per una altra via. L'autoritat laboral competent fa un seguiment telefònic de cada vaga o tancament patronal. La unitat estadística bàsica és vaga-província-mes; per a cada vaga s'emplenen tants qüestionaris com províncies afecti. Si la vaga té una durada superior a un mes, s'emplenen cada mes nous qüestionaris. Això permet fer agregacions tant territorials com temporals. Aquests qüestionaris es depuren i posteriorment se'ls fa un tractament informàtic i estadístic.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Fitxer de seguiment de vagues i tancaments patronals)

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: conflictes, jornades i hores perdudes, treballadors participants, activitat econòmica, temps de durada, resultat, àmbit territorial i àmbit funcional de conflicte, motivació, forma d'acabament

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 12 setmanes

Cost directe estimat: 10.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS

Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.

 

ESTADÍSTICA DE NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Codi: 08 05 04

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Ressenya de l'actuació: tractament dels fulls estadístics que les meses negociadores presenten en fer la inscripció dels convenis en els registres de les autoritats laborals competents accessibles a través de l'aplicació REGCON per tal d'obtenir informació estadística sobre la negociació col·lectiva per sectors territorials i funcionals.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Registre de convenis i acords col·lectius de treball)

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: convenis, treballadors afectats, empreses afectades, increment salarial, àmbit territorial, àmbit de negociació, activitat econòmica, naturalesa de l'acord, òrgan de registre, titularitat de l'empresa, temporalitat, existència o no de clàusula de revisió per garantia salarial, jornada anual

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes

Cost directe estimat: 30.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS

Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.

 

ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS COL·LECTIVES

Codi: 08 05 05

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: obtenció de la informació sobre les conciliacions col·lectives que tenen lloc en els serveis territorials del Departament. Aquests emplenen els fulls estadístics corresponents que són depurats i tractats informàticament.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Fitxer de dades agregades de conciliacions col·lectives)

Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: conciliacions col·lectives, empreses afectades, treballadors afectats, àmbit territorial, resultat de la conciliació, activitat econòmica

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 5 setmanes

Cost directe estimat: 10.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS

Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.

 

ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS INDIVIDUALS

Codi: 08 05 06

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: obtenció d'informació sobre les conciliacions individuals dutes a terme a Catalunya per motiu d'acomiadaments, sancions, reclamació de quantitats i altres motius. Les conciliacions individuals tenen lloc en les diferents unitats de conciliació que depenen del Departament, que tenen com a suport a la seva tasca una aplicació informàtica de gestió, la informació de la qual posteriorment es depura i es tracta informàticament.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Aplicació de gestió de conciliacions —GESCON—)

Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: motiu, acabament, conciliacions individuals, àmbit territorial, quantitats acordades

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 5 setmanes

Cost directe estimat: 10.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS

Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.

 

ESTADÍSTICA DE SINISTRALITAT LABORAL

Codi: 08 05 07

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: la informació estadística sobre els accidents de treball s'obté dels comunicats que les mútues laborals han de fer davant l'autoritat laboral competent. Aquestes dades són depurades i tabulades segons el tipus de sinistres i les circumstàncies en què aquests es produeixen.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Registre d'accidents de treball)

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: accidents de treball, àmbit territorial, activitat econòmica, gravetat, sexe, tipus de contracte, índex d'incidència

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes

Cost directe estimat: 60.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS

Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.

 

ESTADÍSTICA DE LES EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL

Codi: 08 05 08

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Ressenya de l'actuació: determinar el nombre d'empreses de treball temporal registrades que operen a Catalunya, persones afectades i tipus de contractes fent una explotació estadística de la informació administrativa disponible del Registre d'empreses de treball temporal.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Aplicació del sistema de gestió d'empreses de treball temporal —SIGETT— del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social)

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: empreses de treball temporal, treballadors cedits, contractes de posada a disposició, tipus de contractes, àmbit territorial, activitat econòmica de l'empresa usuària, autoritat laboral competent en el registre

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: 10.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS

Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.

 

 

ESTADÍSTICA DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL

Codi: 08 05 10

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Ressenya de l'actuació: elaboració d'informació estadística sobre el desenvolupament de l'acció inspectora a Catalunya.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Aplicació INTEGRA)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: activitat inspectora, mesures i resultats, àrees d'actuació, àmbit territorial, sector econòmic

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2016

Cost directe estimat: 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS

Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.

 

ESTADÍSTICA DELS DEMANDANTS D'OCUPACIÓ I DE L'ATUR REGISTRAT

Codi: 08 06 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Servei Públic d'Ocupació Estatal

Ressenya de l'actuació: tractament estadístic de les dades de caràcter administratiu disponibles per conèixer el nombre de demandants d'ocupació, aturats o no, registrats a les oficines del Servei d'Ocupació de la Generalitat i les seves característiques, en l'àmbit de Catalunya. La taxa d'atur registral es difon amb caràcter trimestral, mentre que la resta de dades es difonen mensualment.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Fitxer de demandants inscrits al SOC i fitxer d'afiliacions a la Seguretat Social)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: àmbit territorial, ocupació preferent sol·licitada, sexe, edat, nivell formatiu, activitat econòmica, durada de la demanda, nacionalitat, demandants d'ocupació, aturats, taxa d'atur registral

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, provincial i comarcal

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 setmana

Cost directe estimat: 60.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA INTERMEDIACIÓ LABORAL

Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques dels demandants d'ocupació, de les ofertes de treball gestionades, dels contractes de treball registrats, i també altres característiques de la intermediació laboral.

 

 

ESTADÍSTICA DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL

Codi: 08 06 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Servei Públic d'Ocupació Estatal

Ressenya de l'actuació: quantificar el nombre de contractes laborals registrats en els serveis públics d'ocupació de l'Estat amb lloc de treball a Catalunya i la tipologia de contractes fent una explotació estadística de la informació administrativa disponible.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Fitxer de contractació laboral registrada als serveis públics d'ocupació)

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: àmbit territorial, activitat econòmica, ocupació, tipus de contracte, sexe, edat, nivell formatiu, durada del contracte, grandària de l'empresa

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal i provincial

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 setmana

Cost directe estimat: 60.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA INTERMEDIACIÓ LABORAL

Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques dels demandants d'ocupació, de les ofertes de treball gestionades, dels contractes de treball registrats, i també altres característiques de la intermediació laboral.

 

ESTADÍSTICA DE LES OFERTES DE TREBALL REGISTRADES

Codi: 08 06 03

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Servei Públic d'Ocupació Estatal

Ressenya de l'actuació: tractament estadístic de les dades de caràcter administratiu de les ofertes de llocs de treball a cobrir que l'empresa presenta, a fi de conèixer el nombre i les característiques dels llocs de treball oferts a Catalunya gestionats pels serveis públics d'ocupació i al portal Feina activa del Servei d'Ocupació de Catalunya. Al portal, a més de les ofertes gestionades per les oficines de treball i les que registren directament les empreses, s'hi redifonen les ofertes per accedir a la plantilla de l'Administració pública, les dels portals Infoempleo, Yaencontre i Infofeina, com també les dels webs d'empreses grans.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Fitxer d'ofertes registrades als serveis públics d'ocupació; fitxer d'ofertes registrades al portal Feina activa del SOC; fitxer de dades agregades d'ofertes de webs externes redifoses a través del portal Feina activa del SOC)

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: llocs de treball gestionats, àmbit territorial, ocupació, nivell professional, nivell formatiu, edat sol·licitada, activitat econòmica, dimensió de l'empresa, tipus de relació laboral, durada del contracte

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 setmanes

Cost directe estimat: 60.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA INTERMEDIACIÓ LABORAL

Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques dels demandants d'ocupació, de les ofertes de treball gestionades, dels contractes de treball registrats, i també altres característiques de la intermediació laboral.

 

ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ

Codi: 08 07 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: recomptes del nombre de cursos impartits, dels alumnes formats en funció de les accions de formació ocupacional, de les especialitats dels cursos, dels col·lectius als quals van adreçats, etc. Aquestes dades s'obtenen dels expedients administratius de les subvencions concedides.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Fitxer de cursos de formació professional ocupacional)

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: alumnes, cursos, hores, nivells, especialitats, col·lectius, àmbit territorial, entitat col·laboradora

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 10.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

Objectiu de l'activitat: conèixer les accions de formació ocupacional, essencialment el nombre de cursos i d'alumnes.

 

ESTADÍSTICA DE LES ESCOLES AGRÀRIES

Codi: 08 07 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: determinar el nombre i les característiques dels cursos considerats en el Programa de formació permanent adreçat al sector agroalimentari i rural, fent un tractament de la informació administrativa disponible.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (matrícules de cada escola)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de cursos i alumnes

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

Objectiu de l'activitat: conèixer les accions de formació ocupacional, essencialment el nombre de cursos i d'alumnes.

 

ESTADÍSTICA DE CREACIÓ D'EMPRESES A TRAVÉS DE LA XARXA "CATALUNYA EMPRÈN"

Codi: 08 08 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: tractament estadístic de la documentació administrativa disponible a fi de conèixer el nombre i les característiques dels usuaris de la Xarxa "Catalunya Emprèn" i el nombre d'empreses creades i llocs de treball creats com a resultat de la gestió.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Fitxer de la documentació administrativa de la Xarxa "Catalunya Emprèn")

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: accions realitzades, persones beneficiàries d'aquestes accions, àmbit territorial, subvencions, import

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i comarcal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: 10.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL FOMENT DE L'OCUPACIÓ

Objectiu de l'activitat: conèixer, entre altres, el nombre i les característiques de les diverses polítiques actives per al foment de l'ocupació que es programen.

 

ESTADÍSTICA DEL SUPORT A COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS

Codi: 08 08 04

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: explotació estadística dels arxius administratius disponibles per determinar la incidència dels ajuts i les subvencions que es destinen a cooperatives i societats laborals en la creació, manteniment i promoció dels llocs de treball.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Fitxer de la documentació administrativa dels ajuts i subvencions a cooperatives i societats laborals)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tipus de subvenció, nombre, import, tipus d'entitat subvencionada, àmbit territorial

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: 10.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL FOMENT DE L'OCUPACIÓ

Objectiu de l'activitat: conèixer, entre altres, el nombre i les característiques de les diverses polítiques actives per al foment de l'ocupació que es programen.

 

ESTADÍSTICA DE SOCIETATS COOPERATIVES

Codi: 08 09 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: explotació de dades bàsiques del Registre de cooperatives del Departament d'Empresa i Ocupació.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Registre de cooperatives)

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: cooperatives existents, cooperatives constituïdes, socis, tipus de cooperativa, activitat econòmica, àmbit territorial

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'ECONOMIA COOPERATIVA I SOCIAL

Objectiu de l'activitat: explotació dels diferents registres administratius en les competències en matèria de cooperatives i societats laborals, per conèixer-ne, entre altres, el nombre i les característiques. Aquesta informació es pot completar amb operacions específiques d'enquesta directa.

 

ESTADÍSTICA DE SOCIETATS LABORALS

Codi: 08 09 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: explotació de dades bàsiques del Registre de societats laborals anònimes i limitades del Departament d'Empresa i Ocupació.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Registre de societats laborals)

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: societats laborals existents, societats laborals registrades, socis, àmbit territorial, activitat econòmica

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'ECONOMIA COOPERATIVA I SOCIAL

Objectiu de l'activitat: explotació dels diferents registres administratius en les competències en matèria de cooperatives i societats laborals, per conèixer-ne, entre altres, el nombre i les característiques. Aquesta informació es pot completar amb operacions específiques d'enquesta directa.

 

ESTADÍSTICA DE L'OCUPACIÓ ASSALARIADA I AUTÒNOMA

Codi: 08 10 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Ressenya de l'actuació: el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social tramet, periòdicament, al Departament informació dels comptes de cotització del règim general de la Seguretat Social i dels treballadors autònoms. Es tracta d'obtenir les tabulacions oportunes respecte als treballadors assalariats i als treballadors autònoms.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Fitxer d'afiliacions a la Seguretat Social; fitxer de comptes de cotització d'empreses a la Seguretat Social)

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: treballadors assalariats, autònoms, activitat econòmica, àmbit territorial

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal i provincial

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 setmanes

Cost directe estimat: 20.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'OCUPACIÓ ASSALARIADA I AUTÒNOMA

Objectiu de l'activitat: explotació estadística dels comptes de cotització de diversos règims de la Seguretat Social i dels treballadors autònoms.

 

ESTADÍSTICA LONGITUDINAL DE VIDES LABORALS

Codi: 08 11 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: explotació anual específica dels fitxers de la Mostra contínua de vides laborals, amb l'objectiu d'obtenir informació estadística de les persones que hagin estat en situació d'afiliació en alta, o rebent alguna pensió contributiva de la Seguretat Social en algun moment de l'any de referència.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Mostra contínua de vides laborals)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: cotització, ocupació, atur, pensions, ingressos i rendes segons les principals variables sociodemogràfiques i d'ocupació

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial, Catalunya i municipis de més de 40.000 habitants

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2016

Cost directe estimat: 11.900 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA LONGITUDINAL DE LA VIDA LABORAL

Objectiu de l'activitat: coneixement dels períodes de transició entre les situacions laborals de les persones que cotitzen o han cotitzat, i també dels receptors de les prestacions.

 

ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 08 12 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: obtenció i elaboració de les estadístiques d'ocupació, d'atur registrat a les OTGs de la ciutat de Barcelona, de dades d'afiliació als règims general i especial d'autònoms de la Seguretat Social, d'estimació de la població activa, ocupada i aturada a la ciutat de Barcelona a través de l'Enquesta de població activa -EPA- . L'atur registrat es presenta desagregat per districtes i barris.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Atur registrat; afiliació a la Seguretat Social) i recopilació de dades

Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: aturats per sexe, edat, afiliats per sectors, pes de l'atur

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 5 setmanes

Cost directe estimat: 9.200 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Objectiu de l'activitat: obtenció i elaboració de les estadístiques, referides a la ciutat de Barcelona, de l'ocupació, l'atur registrat a les oficines de treball de la Generalitat, les dades d'afiliació als règims general i especial d'autònoms de la Seguretat Social i l'estimació de la població activa, ocupada i aturada a la ciutat.

 

ENQUESTA DE SALUT DE LA POBLACIÓ

Codi: 09 01 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Ressenya de l'actuació: realització d'una enquesta a una mostra representativa de persones residents a Catalunya no institucionalitzades per tal de conèixer l'estat de salut i la utilització dels serveis sanitaris de la població catalana. Des de l'any 2010 l'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) té caràcter continu, la qual cosa suposa que el treball de camp i la recollida d'informació són ininterromputs. La publicació de resultats és anual a partir de l'agregació de la mostra enquestada durant l'any. A mitjans del 2016 es disposarà de resultats relatius a 11 onades semestrals, 1 onada corresponent al 2010 i 2 per a cadascun dels anys següents. La grandària mostral acumulada permetrà el càlcul de resultats per a Catalunya, per regions sanitàries i per àrees territorials inferiors a la regió sanitària.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia (Enquesta de salut de Catalunya)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: sociodemogràfiques, estat de salut, hàbits en relació amb la salut, utilització de serveis sanitaris

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya, altres àmbits i regions sanitàries

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2016

Cost directe estimat: 399.400 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SALUT DE LA POBLACIÓ

Objectiu de l'activitat: conèixer aspectes fonamentals de l'estat de salut de la població no institucionalitzada i de la utilització dels serveis sanitaris.

 

ENQUESTA DE SALUT DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 09 01 02

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: l'Agència de Salut Pública realitza l'enquesta de Salut de Barcelona (ESB) per obtenir informació de la població referent a fenòmens subjectius relacionats amb la salut, la salut mental, la utilització dels serveis sanitaris o la realització de pràctiques preventives. Es fa tenint en compte la de Catalunya, amb algun canvi al qüestionari.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: les dades sociodemogràfiques, la salut percebuda i els trastorns crònics, la salut mental, la utilització de serveis sanitaris, l'índex de massa corporal (IMC), el consum de tabac i alcohol, l'activitat física

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona i Agència de Salut Pública de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal i districte

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre 2017

Cost directe estimat: 198.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SALUT DE LA POBLACIÓ

Objectiu de l'activitat: conèixer aspectes fonamentals de l'estat de salut de la població no institucionalitzada i de la utilització dels serveis sanitaris.

 

ENQUESTA FRESC (FACTORS DE RISC EN ESCOLARS) DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 09 01 03

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Departament d'Ensenyament

Ressenya de l'actuació: l'Agència de Salut Pública de Barcelona realitza enquestes a mostres d'estudiants de secundària per tal de conèixer aspectes relacionats amb la seva salut i estils de vida. Els resultats han servit per construir i avaluar programes educatius d'intervenció.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: quadriennal

Variables principals a investigar: les dades sociodemogràfiques, el consum de tabac, alcohol i altres substàncies, salut, estat d'ànim i relacions amb els altres, lleure, alimentació, sexualitat, mobilitat i seguretat viària

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona i Agència de Salut Pública de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: districte i municipal

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2017

Cost directe estimat: 50.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE SALUT DE LA POBLACIÓ

Objectiu de l'activitat: conèixer aspectes fonamentals de l'estat de salut de la població no institucionalitzada i de la utilització dels serveis sanitaris.

 

ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT

Codi: 09 02 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística, Institut d'Estadística de Catalunya

Ressenya de l'actuació: identificació i codificació de la causa bàsica de mort i altres variables expressades en la butlleta estadística de defunció. Posteriorment, aquesta informació és enregistrada, depurada i explotada. Anualment es fa l'anàlisi dels indicadors de mortalitat i la difusió de resultats, així com estudis de periodicitat no fixada. Les dades bàsiques de defunció es trameten a l'Institut d'Estadística de Catalunya per tal de fer l'estadística del moviment natural de la població, i a l'Institut Nacional d'Estadística per fer l'estadística espanyola.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: edat, sexe, lloc de residència i de defunció, data i causa de mort

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, Catalunya i altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2016

Cost directe estimat: 171.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT

Objectiu de l'activitat: selecció i codificació de la causa bàsica de mort i d'altres variables expressades en la butlleta estadística de defunció. Posteriorment, aquesta informació és enregistrada, depurada i explotada.

 

ESTADÍSTICA DE MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA

Codi: 09 03 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: tractament i anàlisi de les butlletes de les malalties de declaració obligatòria, tant les numèriques com les individualitzades. Les primeres es notifiquen setmanalment en forma de sumatori del nombre de casos per tipus de malaltia, setmana i centre declarant. Les segones es notifiquen el mateix dia en què es produeix la sospita del cas i, a diferència de les anteriors, proporcionen informació sobre les característiques del pacient.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Registre de patologies específiques i seguiment d'activitats sanitàries)

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: malalties de declaració numèrica: nombre de casos, tipus de malaltia i centre declarant. Malalties de declaració individualitzada: nom, edat i sexe del pacient, tipus de malaltia, centre declarant, data d'inici dels símptomes i declaració per sospita o per confirmació

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, provincial, Catalunya i altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: 41.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA

Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre de casos per setmana i comarca de les malalties de declaració obligatòria. Les individualitzades proporcionen, a més, informació sobre les característiques del pacient.

 

ESTADÍSTICA DEL CONJUNT MÍNIM BÀSIC DE DADES D'ALTA HOSPITALÀRIA

Codi: 09 04 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: el Departament de Salut disposa d'un registre del conjunt mínim bàsic de dades d'alta hospitalària (CMBDAH) que es nodreix de la informació subministrada pels centres. Aquest registre recull informació d'activitat, a partir de les altes de tots els hospitals d'aguts de Catalunya.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Registre del conjunt mínim bàsic de dades)

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: centre, edat, sexe, tipus d'activitat, data d'inici i de fi de l'assistència, procedència, circumstància d'admissió, circumstància d'alta, règim econòmic, diagnòstics, procediments

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2016

Cost directe estimat: 400.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL CONJUNT MÍNIM BÀSIC DE DADES D'ALTA HOSPITALÀRIA

Objectiu de l'activitat: obtenir informació de les altes de tots els hospitals de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) i d'una part creixent dels altres hospitals d'aguts de Catalunya.

 

ESTADÍSTICA D'ESTABLIMENTS SANITARIS EN RÈGIM D'INTERNAT

Codi: 09 05 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Ressenya de l'actuació: gestionar la recollida de dades d'estructura, activitat i econòmiques dels centres hospitalaris de Catalunya amb la finalitat de facilitar-ne la informació estadística anual, per a la seva publicació i explotació sistemàtica.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia (Estadística d'establiments sanitaris en règim d'internat de Catalunya)

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: identificació del centre, naturalesa jurídica, dotació assistencial, personal, activitat assistencial, dades econòmiques

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: 69.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'ESTABLIMENTS SANITARIS EN RÈGIM D'INTERNAT

Objectiu de l'activitat: recollir dades d'activitats econòmiques i d'estructures dels hospitals d'aguts, crònics i psiquiàtrics de Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DE LA MORBIDITAT, PREVALENÇA, CONDUCTES I MONITORATGE CLÍNIC DEL VIH/ITS

Codi: 09 07 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: la informació sobre incidència i prevalença poblacionals s'obté de les butlletes de notificació individualitzada o numèrica, en els casos de malalties de declaració obligatòria. En el cas de malalties de transmissió sexual que no són de notificació obligatòria, la informació prové de les declaracions clíniques voluntàries i les notificacions microbiològiques. La informació sobre prevalença i comportaments associats amb la transmissió del VIH i altres ITS en grups de població sentinella prové dels cribratges realitzats sobre aquestes poblacions i de recollida sistemàtica d'informació manual. Per últim, la informació relativa a monitoratge clínic s'obté de les butlletes de notificació de l'activitat diagnòstica dels laboratoris i d'estudis de seguiment de pacients en tractament.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Registre de patologies específiques i seguiment d'activitats sanitàries) i dades d'origen estadístic (Estadística de VIH/SIDA de Catalunya)

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial, transcripció de document administratiu i altres

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: edat, sexe, regió sanitària, dades del centre declarant, tipus de malaltia, mortalitat, factors de risc de transmissió, dades del tractament, dades clíniques del pacient, dades de proves diagnòstiques

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya i altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 428.600 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA SIDA I LA INFECCIÓ PEL VIH

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre els casos de malalts de sida i l'evolució de la prevalença de la infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH), i també aspectes microbiològics, clínics, de conducta i de prevenció relacionats amb la infecció i la malaltia.

 

ESTADÍSTICA DE REPRODUCCIÓ HUMANA ASSISTIDA

Codi: 09 08 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre les característiques de les usuàries de les tècniques de reproducció assistida a Catalunya, el tipus d'utilització i els resultats que s'obtenen amb les diverses tècniques emprades, a partir de la informació proporcionada pels centres sanitaris autoritzats per utilitzar aquestes tècniques.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia (Estadística de reproducció humana assistida de Catalunya)

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per Internet

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: dades sociodemogràfiques de les persones usuàries, característiques i resultats de les diverses tècniques

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 83.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'ATENCIÓ SANITÀRIA A LES DONES

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre alguns processos sanitaris que afecten específicament les dones, com les tècniques de reproducció humana assistida i la interrupció voluntària de l'embaràs.

 

ESTADÍSTICA D'INTERRUPCIONS VOLUNTÀRIES D'EMBARÀS

Codi: 09 08 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Ressenya de l'actuació: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre les interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya a partir de la informació proporcionada pels centres sanitaris autoritzats.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia (Estadística d'interrupcions voluntàries de l'embaràs de Catalunya)

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per Internet

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: dades sociodemogràfiques de les dones i característiques de l'avortament

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, Catalunya i altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2016

Cost directe estimat: 60.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'ATENCIÓ SANITÀRIA A LES DONES

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre alguns processos sanitaris que afecten específicament les dones, com les tècniques de reproducció humana assistida i la interrupció voluntària de l'embaràs.

 

ESTADÍSTICA DE SALUT MATERNOINFANTIL

Codi: 09 08 03

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Centres maternals de Catalunya de la xarxa sanitària pública i privada

Ressenya de l'actuació: la informació del Registre de nadons permet disposar dels indicadors de salut perinatal a partir de la informació dels parts i dels naixements registrats a Catalunya a la xarxa sanitària pública i privada. El Registre de nadons es nodreix, des del 1993, a partir de la informació de les butlletes epidemiològiques del programa de detecció precoç neonatal de metabolopaties congènites, que recullen dades de la salut de les dones embarassades i dels nadons.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: edat gestacional i pes del nadó al néixer, que permet calcular la prematuritat i el baix pes; tipus de part (permet analitzar el nivell d'intervenció obstètrica); talla i perímetre cranial del nadó; necessitat d'ingrés a UCI (mare i/o nadó); tipus d'alimentació del nadó; titularitat de l'hospital; hàbit tabàquic de la mare a l'inici i al final de l'embaràs i complicacions de la mare durant l'embaràs

Organismes difusors: Departament de Salut i Agència de Salut Pública de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya i regions sanitàries

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 12.500 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'ATENCIÓ SANITÀRIA A LES DONES

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre alguns processos sanitaris que afecten específicament les dones, com les tècniques de reproducció humana assistida i la interrupció voluntària de l'embaràs.

 

ESTADÍSTIQUES DEL REGISTRE DE CÀNCER

Codi: 09 09 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA), Institut Català d'Oncologia

Ressenya de l'actuació: recollida de la informació dels casos de càncer incidents; estimació de la incidència, mortalitat, supervivència i prevalença del càncer, i difusió dels resultats sobre la magnitud d'aquesta malaltia a Catalunya.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i altres

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: incidència, prevalença, mortalitat, supervivència als cinc anys (observada i relativa) del càncer segons edat, sexe i localització tumoral

Organismes difusors: Institut Català d'Oncologia i Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 160.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL CÀNCER

Objectiu de l'activitat: recollida sistemàtica i continuada de la informació sobre els casos de càncer a Catalunya i anàlisi de la incidència, la supervivència i la prevalença del càncer a Catalunya.

 

ESTADÍSTICA D'INCIDÈNCIA DEL CÀNCER A LA DEMARCACIÓ DE GIRONA

Codi: 09 09 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Institut Català d'Oncologia

Ressenya de l'actuació: recollida de la informació dels casos de càncer; càlcul de la incidència, mortalitat, supervivència i prevalença i difusió dels resultats sobre la magnitud d'aquesta malaltia a la demarcació de Girona.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: biennal

Variables principals a investigar: data d'incidència, localització tumoral, sexe, edat, histologia de la neoplàsia maligna. Estadificació. Supervivència a cinc anys (observada i relativa)

Organismes difusors: Institut Català d'Oncologia i Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL CÀNCER

Objectiu de l'activitat: recollida sistemàtica i continuada de la informació sobre els casos de càncer a Catalunya i anàlisi de la incidència, la supervivència i la prevalença del càncer a Catalunya.

 

 

ESTADÍSTICA D'INCIDÈNCIA DEL CÀNCER DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA

Codi: 09 09 03

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA)

Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Ressenya de l'actuació: recollida de la informació dels casos de càncer; càlcul de la incidència, la mortalitat, la supervivència i la prevalença; i difusió dels resultats sobre la magnitud d'aquesta malaltia a la demarcació de Tarragona.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: incidència, mortalitat, supervivència i prevalença per sexe, edat i tipus tumoral

Organismes difusors: Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA) i Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial i regions sanitàries

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: 179.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL CÀNCER

Objectiu de l'activitat: recollida sistemàtica i continuada de la informació sobre els casos de càncer a Catalunya i anàlisi de la incidència, la supervivència i la prevalença del càncer a Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DE TRASPLANTAMENTS

Codi: 09 10 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: recollida, validació, tractament estadístic i difusió de les dades d'activitat de donació i trasplantament i de llistes d'espera per a trasplantaments d'òrgans a Catalunya. Comparació dels principals resultats obtinguts a Catalunya amb els resultats d'Espanya i d'altres països.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Registre de patologies específiques i seguiment d'activitats sanitàries)

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: dades sociodemogràfiques i clíniques dels pacients i dades del procediment

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2016

Cost directe estimat: 41.300 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT ASSISTENCIAL PER PROBLEMES DE SALUT ESPECÍFICS I VACUNACIONS

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre la prevalença, la incidència i les activitats sanitàries per problemes de salut específics, com ara malalties renals, diabetis tipus I i trasplantaments que es fan a Catalunya, i també sobre els programes de vacunació.

 

ESTADÍSTICA DE MALALTS RENALS

Codi: 09 10 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: recollida, validació, tractament estadístic i difusió de les dades relatives a la insuficiència renal terminal tractada per a l'elaboració d'estadístiques bàsiques sobre la incidència, la prevalença, la mortalitat i la supervivència del malalt i l'empelt segons la modalitat del tractament substitutiu i la distribució geogràfica dels recursos i els malalts.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Registre de patologies específiques i seguiment d'activitats sanitàries)

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: característiques sociodemogràfiques i clíniques dels malalts renals en hemodiàlisi, diàlisi peritoneal o trasplantament renal. Diagnosi i malalties associades, tipus de tractament, rehabilitació, variables d'histocompatibilitat, causa de mort, dades dels donants d'òrgans

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2016

Cost directe estimat: 57.600 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT ASSISTENCIAL PER PROBLEMES DE SALUT ESPECÍFICS I VACUNACIONS

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre la prevalença, la incidència i les activitats sanitàries per problemes de salut específics, com ara malalties renals, diabetis tipus I i trasplantaments que es fan a Catalunya, i també sobre els programes de vacunació.

 

ESTADÍSTICA DEL REGISTRE DE DIABETIS TIPUS 1

Codi: 09 10 03

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Associació de Diabètics de Catalunya, hospitals de la xarxa pública i privada de Catalunya

Ressenya de l'actuació: recollida, validació, tractament estadístic i difusió de les estadístiques bàsiques de la diabetis tipus 1 a Catalunya en la població catalana de 0 a 29 anys.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Registre de patologies específiques i seguiment d'activitats sanitàries)

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: variables sociodemogràfiques i clíniques de les persones amb diagnòstic de diabetis tipus 1

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 58.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT ASSISTENCIAL PER PROBLEMES DE SALUT ESPECÍFICS I VACUNACIONS

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre la prevalença, la incidència i les activitats sanitàries per problemes de salut específics, com ara malalties renals, diabetis tipus I i trasplantaments que es fan a Catalunya, i també sobre els programes de vacunació.

 

ESTADÍSTICA DE PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS

Codi: 09 13 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: tractament estadístic de la informació disponible amb motiu de les trucades al Telèfon 012 sobre consum i a l'Agència Catalana del Consum, explotant la informació disponible de caràcter administratiu.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Aplicació Sistema d'informació de consum —SIC—)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: residència, edat i sexe dels usuaris, classificació de trucades per matèries, finalitat, hora i dia de la sol·licitud de serveis

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: publicació impresa

Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes

Cost directe estimat: 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre consultes, reclamacions i protecció dels consumidors.

 

ESTADÍSTICA DE LA MORBIDITAT DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 09 14 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Ressenya de l'actuació: l'Agència de Salut Pública de Barcelona elabora les estadístiques de morbiditat a partir dels impresos de notificació de les malalties de declaració obligatòria numèriques i nominals i també a partir de registres específics.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Notificació de les malalties de declaració obligatòria; registre de defectes congènits; registre de lesions per accident; registre de drogues)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: malalties de declaració obligatòria

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona i Agència de Salut Pública de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: districte i municipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2016

Cost directe estimat: 50.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES CAUSES DE MORBIDITAT I MORT DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Objectiu de l'activitat: elaboració de les estadístiques de les causes de mort i de morbiditat del municipi de Barcelona.

 

ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 09 14 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística, Departament de Salut, Institut d'Estadística de Catalunya

Ressenya de l'actuació: l'Agència de Salut Pública de Barcelona elabora les estadístiques de mortalitat a partir de la selecció i codificació de variables expressades en la butlleta estadística de defunció. Aquestes dades són informatitzades, validades i tractades estadísticament, per tal de possibilitar l'anàlisi de les causes de mort de la població, l'esperança de vida i la mortalitat prematura.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu (Estadística de causes de mort de Catalunya)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: causes de mort: malalties

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona i Agència de Salut Pública de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: districte i municipal

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2016

Cost directe estimat: 38.100 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES CAUSES DE MORBIDITAT I MORT DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Objectiu de l'activitat: elaboració de les estadístiques de les causes de mort i de morbiditat del municipi de Barcelona.

 

ESTADÍSTICA SOBRE LA TUBERCULOSIS A LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 09 14 03

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Ressenya de l'actuació: l'Agència de Salut Pública de Barcelona obté les estadístiques bàsiques sobre els casos de tuberculosi sobre l'evolució de la prevalença de la infecció.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Notificació de les malalties de declaració obligatòria)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de casos, incidència, sexe, edat, grups de risc

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona i Agència de Salut Pública de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2016

Cost directe estimat: 38.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES CAUSES DE MORBIDITAT I MORT DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Objectiu de l'activitat: elaboració de les estadístiques de les causes de mort i de morbiditat del municipi de Barcelona.

 

ESTADÍSTICA SOBRE LA SIDA I INFECCIÓ PEL VIH A LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 09 14 04

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Ressenya de l'actuació: l'Agència de Salut Pública de Barcelona obté les estadístiques bàsiques sobre els casos de sida i sobre l'evolució de la prevalença de la infecció pel VIH així com aspectes microbiològics, clínics, conductes i de prevenció relacionats.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Notificació de les malalties de declaració obligatòria)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre de morts de la sida, distribució de grups de transmissió per districte, sexe i edat, evolució dels casos de sida

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona i Agència de Salut Pública de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2016

Cost directe estimat: 38.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES CAUSES DE MORBIDITAT I MORT DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Objectiu de l'activitat: elaboració de les estadístiques de les causes de mort i de morbiditat del municipi de Barcelona.

 

INDICADORS DEL SISTEMA DE SALUT

Codi: 09 15 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut, Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: elaboració d'un sistema d'indicadors que permetin fer un seguiment d'aspectes que afecten la salut de la població, de la incidència de diverses malalties i de l'activitat i la qualitat dels serveis sanitaris.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: indicadors de salut, utilització de serveis, recursos i qualitat del sistema sanitari

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya i altres àmbits

Referència temporal dels resultats: anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2016

Cost directe estimat: 48.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: INDICADORS DE SALUT

Objectiu de l'activitat: elaboració i manteniment d'un sistema d'indicadors que permeti fer un seguiment dels aspectes que condicionen la salut de la població, i també de la incidència de diverses malalties, de l'activitat hospitalària i d'altres recursos sanitaris.

 

ESTADÍSTICA DELS CENTRES INTEGRATS A LA XARXA D'ATENCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES

Codi: 09 16 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: recollida, validació, tractament estadístic i difusió de dades sobre activitat assistencial dels centres integrats a la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències, característiques de la població atesa i recursos dels centres. Aquest conjunt d'indicadors dóna lloc al sistema d'informació sobre drogodependències.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Registre de patologies específiques i seguiment d'activitats sanitàries)

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: altres

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: localització del centre, activitat assistencial realitzada, dades sociodemogràfiques i clíniques relatives a les persones ateses

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i regions sanitàries

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 60.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT ASSISTENCIAL PER PROBLEMES DE SALUT RELATIUS A LES DROGODEPENDÈNCIES I LES ADDICCIONS

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre atenció sanitària per problemes de drogues.

 

ENQUESTA D'USOS LINGÜÍSTICS A INSTITUCIONS I EMPRESES

Codi: 10 03 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: Departament de Justícia, Institut d'Estadística de Catalunya

Ressenya de l'actuació: realització d'una enquesta sociolingüística a l'àmbit de l'Administració de Justícia (oficines judicials) i als professionals del món del dret (advocacia, procuradors, notaris, registradors i graduats socials).

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial i enquesta per Internet

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: usos lingüístics en rètols, publicitat, documentació i comunicació externes, web (o xarxes socials), atenció al públic i representacions lingüístiques

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2017

Cost directe estimat: 30.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS USOS LINGÜÍSTICS EN INSTITUCIONS I EMPRESES

Objectiu de l'activitat: coneixement dels criteris lingüístics i dels usos globals del català i altres llengües oficials i no oficials a Catalunya en els diversos àmbits institucionals i empresarials.

 

SISTEMA D'INDICADORS LINGÜÍSTICS

Codi: 10 04 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Ressenya de l'actuació: actualització del sistema d'indicadors lingüístics (SIL) que permeti fer un seguiment dels coneixements i usos lingüístics a Catalunya en diversos àmbits a partir de les dades provinents d'estadístiques oficials i d'altres estudis.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: variables sociolingüístiques sobre coneixement, ús i consums lingüístics

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: SISTEMA D'INDICADORS LINGÜÍSTICS

Objectiu de l'activitat: fer un seguiment del coneixement, l'ús i la implantació del català i altres llengües oficials i no oficials a Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DELS CENTRES, ALUMNES I PROFESSORS D'EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA

Codi: 10 05 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Ensenyament

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Ressenya de l'actuació: creació d'un fitxer amb les dades dels centres docents que imparteixen ensenyaments no universitaris, referides als mateixos centres, als alumnes i als professors.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Registre de centres, base de dades d'alumnes, registre de professorat del Departament, formulari electrònic)

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: centres, alumnes, professors

Organismes difusors: Departament d'Ensenyament

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i comarcal

Referència temporal dels resultats: curs 2015-2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2016

Cost directe estimat: 100.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS CENTRES, ELS ALUMNES I ELS PROFESSORS D'EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA

Objectiu de l'activitat: creació i posterior explotació estadística d'un fitxer amb les dades dels centres docents que imparteixen ensenyaments no universitaris referides als mateixos centres, als alumnes i als professors.

 

ESTADÍSTICA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

Codi: 10 06 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Ensenyament

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Ressenya de l'actuació: quantificació dels recursos humans de què disposa l'Administració educativa a partir dels registres informàtics de personal.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Registre de professorat del Departament, formulari electrònic)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: cos administratiu, sexe, edat, altres

Organismes difusors: Departament d'Ensenyament

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

Objectiu de l'activitat: quantificació dels recursos humans de què disposa l'administració educativa.

 

SÈRIES ESTADÍSTIQUES EDUCATIVES

Codi: 10 07 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Ensenyament

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Ressenya de l'actuació: sistematització i homogeneïtzació de les variables principals de l'estadística dels centres, de l'alumnat i del professorat, per tal de conèixer-ne l'evolució.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: centres, alumnes i professors

Organismes difusors: Departament d'Ensenyament

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2016

Cost directe estimat: 7.500 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: SÈRIES ESTADÍSTIQUES EDUCATIVES

Objectiu de l'activitat: conèixer l'evolució de les variables principals de l'estadística de l'educació infantil i primària, l'estadística de l'educació secundària i l'estadística de l'educació especial.

 

INDICADORS ESTADÍSTICS DE L'ENSENYAMENT

Codi: 10 08 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Ensenyament

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Ressenya de l'actuació: utilitzant dades de diverses fonts del Departament, es crea un seguit d'indicadors que donen una visió de conjunt de la situació del sistema educatiu.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: centres, alumnes, professors, despesa i altres

Organismes difusors: Departament d'Ensenyament

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: curs 2015-2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2016

Cost directe estimat: 7.500 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: INDICADORS ESTADÍSTICS DE L'EDUCACIÓ

Objectiu de l'activitat: obtenció d'un sistema d'indicadors que donin una visió de conjunt de la situació del sistema educatiu.

 

ESTADÍSTICA DE L'ENSENYAMENT UNIVERSITARI

Codi: 10 09 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: universitats catalanes

Ressenya de l'actuació: obtenció de les estadístiques bàsiques de les universitats catalanes en relació amb la seva activitat docent i de recerca.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (D'acord amb l'Ordre UE/458/2010, de 17 de desembre, la informació d'origen es recull en el fitxer Uneix)

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tipologia i relació d'estudis, alumnes titulats, professorat, PAS, rendiment acadèmic i assignació de recursos docents, costos, pressupostos, recerca i inserció laboral

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: curs 2014-2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: 180.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA UNIVERSITÀRIA I DE LA RECERCA

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques dels centres integrats i adscrits de les universitats catalanes sobre docència, recerca, costos, infraestructures i inserció laboral.

 

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓ CULTURAL

Codi: 10 10 02

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Ressenya de l'actuació: realització d'una enquesta a una mostra representativa de la població de 14 anys i més, per tal d'obtenir els resultats bàsics definits en el pla de tabulació corresponent sobre el consum i pràctiques culturals. Sistematització de la informació en una base de dades que faciliti l'obtenció de resultats específics.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: pràctiques, hàbits i consums culturals

Organismes difusors: Departament de Cultura i Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2016

Cost directe estimat: 63.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL CONSUM CULTURAL

Objectiu de l'activitat: coneixement de les pràctiques i els hàbits de consum culturals de la població de Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DE BIBLIOTEQUES

Codi: 10 11 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Cultura, Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: realització de les tasques prèvies a l'elaboració d'una enquesta que recull informació sobre les característiques de les biblioteques segons estructura, funcionament, equipament, personal, serveis i despeses.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia (Estadística de biblioteques)

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: biennal

Variables principals a investigar: estructura, funcionament, equipament, personal, serveis i despeses

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats:

Disponibilitat dels resultats sintètics:

Cost directe estimat: 17.700 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES BIBLIOTEQUES

Objectiu de l'activitat: coneixement de les característiques bàsiques de l'estructura, l'equipament, l'activitat i el personal de la xarxa de biblioteques de Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS

Codi: 10 11 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Ensenyament

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Ressenya de l'actuació: recull d'informació sobre els fons amb què compten les biblioteques dels centres educatius d'educació primària i secundària, així com de l'equipament informàtic de què disposen, el programari de gestió que utilitzen i les despeses que han d'afrontar.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia (Estadística de biblioteques escolars)

Informant inicial: centre educatiu

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per Internet

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: nombre i tipus de fons, tipus de programari de gestió utilitzat, instal·lacions i equipaments, préstecs bibliotecaris i altres activitats, despeses i pressupost

Organismes difusors: Departament d'Ensenyament

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: curs 2015-2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2016

Cost directe estimat: 7.500 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES BIBLIOTEQUES

Objectiu de l'activitat: coneixement de les característiques bàsiques de l'estructura, l'equipament, l'activitat i el personal de la xarxa de biblioteques de Catalunya.

 

ESTADÍSTICA D'ARXIUS

Codi: 10 12 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: tramesa d'un qüestionari electrònic als arxius per tal de conèixer el nombre, l'activitat i altres característiques pròpies del sector a Catalunya, i a partir del qual fer una explotació de les dades obtingudes. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per Internet

Periodicitat: biennal

Variables principals a investigar: nombre, tipologia, activitat, personal, pressupost

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 28.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS ARXIUS

Objectiu de l'activitat: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost dels arxius a Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DEL LLIBRE

Codi: 10 13 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: obtenció de l'estadística del sector del llibre a partir de fonts d'informació externes al Departament. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne les tabulacions corresponents.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'empreses i producció editorial a Catalunya registrades a l'Agència Espanyola de l'ISBN, nombre d'empreses, producció editorial, valor de la producció, treballadors d'acord amb els gremis de Catalunya

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 8.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL LLIBRE

Objectiu de l'activitat: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del sector del llibre.

 

ESTADÍSTICA DE MUSEUS I COL·LECCIONS

Codi: 10 14 01

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: obtenció de l'estadística sobre museus i col·leccions a partir de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament de Cultura. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Estadística de visitants als museus i col·leccions)

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre, tipologia, activitat, personal, pressupost

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 8.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS MUSEUS I LES COL·LECCIONS

Objectiu de l'activitat: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del sector.

 

ESTADÍSTICA DE CINEMA

Codi: 10 15 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: obtenció de l'Estadística de cinema, sector de producció i sector d'exhibició, a partir de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament de Cultura. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Base de dades d'exhibició de cinema)

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre i aforament de les sales de cinema, llengua i nacionalitat de la pel·lícula, espectadors i recaptació

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 8.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL CINEMA

Objectiu de l'activitat: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del sector de la producció, la distribució i l'exhibició cinematogràfica a Catalunya.

 

ESTADÍSTICA D'ARTS ESCÈNIQUES

Codi: 10 16 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: tramesa d'un qüestionari electrònic a les sales i companyies per tal de conèixer el nombre, l'activitat i altres característiques pròpies de les arts escèniques a Catalunya, i a partir del qual fer una explotació de les dades obtingudes. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer les tabulacions corresponents.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia (Estadística d'arts escèniques. Companyies de teatre, dansa i circ) i dades d'origen administratiu (PICEM i ADETCA)

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i enquesta per Internet

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre i tipologia de les sales i companyies d'arts escèniques, característiques dels espectacles produïts o exhibits, ingressos, despeses i treballadors de les sales i les companyies

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 55.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES

Objectiu de l'activitat: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost de les sales i les companyies d'arts escèniques a Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC

Codi: 10 18 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: obtenció de l'Estadística del patrimoni arquitectònic i arqueològic, a partir de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament de Cultura. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne les tabulacions corresponents.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Base de dades d'inventari del patrimoni i Béns Culturals d'Interès Nacional)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre, tipologia, període històric

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 8.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC

Objectiu de l'activitat: coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del patrimoni immoble i moble de Catalunya.

 

 

ESTADÍSTICA D'EQUIPAMENTS CULTURALS

Codi: 10 23 01

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: obtenció de l'estadística a partir de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament i del treball de camp d'actualització del cens. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia i dades d'origen administratiu (Base de dades d'equipaments culturals)

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nom, tipus, subtipus, dades de contacte, municipi, titularitat, gestió, estat de l'equipament, any de construcció, any d'inauguració, any de reforma, superfície total, aforament, barreres arquitectòniques, codis UTM

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2016

Cost directe estimat: 8.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS EQUIPAMENTS I EMPRESES CULTURALS

Objectiu de l'activitat: coneixement del nombre i la localització dels equipaments i les empreses culturals i de comunicació a Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DE L'ESPORT

Codi: 10 24 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de la Presidència

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: obtenció de les dades estadístiques bàsiques de l'esport a Catalunya a partir de l'explotació de les dades de caràcter administratiu disponibles a la Secretaria General de l'Esport.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (dades de la Unió de Consells Esportius de Catalunya; dades de les federacions esportives catalanes; cens d'equipaments esportius de Catalunya)

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: entitats esportives, federacions, participació en jocs esportius segons categories i modalitats, espais esportius per tipologia

Organismes difusors: Departament de la Presidència

Mitjà principal de difusió: -

Nivell de desagregació territorial: comarcal i Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'ESPORT

Objectiu de l'activitat: sistematització de les dades estadístiques bàsiques de l'esport a Catalunya, incloent-hi informació sobre entitats esportives, federacions, participació i altres dades d'interès.

 

ESTADÍSTICA DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA

Codi: 10 25 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de la Presidència

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Ressenya de l'actuació: obtenció de dades actualitzades sobre la pràctica d'activitats físicoesportives a Catalunya a partir d'una enquesta a la població de 16 anys o més.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: condicions i característiques de les activitats físicoesportives practicades, lloc i motivacions, etc.

Organismes difusors: Departament de la Presidència

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: àmbits del Pla territorial i Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2017

Cost directe estimat: 40.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA

Objectiu de l'activitat: conèixer l'activitat física practicada, la periodicitat, la instal·lació utilitzada i altres dades d'interès.

 

ESTADÍSTICA DEL JOC

Codi: 10 26 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: publicació de les dades del joc que conté les estadístiques bàsiques del joc privat a Catalunya de sales de bingo, casinos, màquines recreatives i d'atzar, rifes, quines, tómboles i combinacions aleatòries, així com de les estadístiques de les principals variables relatives a les loteries catalanes que gestiona l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Base de dades del joc; document xifres del joc; sistemes de l'EAJA)

Informant inicial: persona física, empresa, establiment i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: dades relatives al volum d'activitat, al nombre d'autoritzacions, a les actuacions de gestió, regulació i control, a les prohibicions d'accedir a establiments de joc i als expedients informatius i sancionadors del joc privat a Catalunya i també dades sobre la xarxa de punts de venda, el nombre de sorteigs celebrats, la recaptació obtinguda, els premis repartits per tipologia de jocs de loteria i els beneficis de les loteries catalanes destinats a accions socials

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL JOC

Objectiu de l'activitat: obtenció de les dades bàsiques del joc a Catalunya, tant del volum d'activitat i de les dades d'origen administratiu sobre els tràmits de regulació i control del joc privat, com de les principals variables relatives a les loteries catalanes que gestiona l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes.

 

ESTADÍSTICA DEL TERCER SECTOR CULTURAL

Codi: 10 27 01

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: treball de camp per conèixer el nombre d'assistents a un esdeveniment de cultura popular i tradicional a Catalunya a través de diversos mètodes d'estimació i enquestes a aquests assistents per saber la seva pauta de comportament, consum i despesa amb l'objectiu de calcular l'impacte econòmic de l'esdeveniment. Aquesta informació és validada i informatitzada per fer-ne el tractament estadístic i l'explotació de les dades obtingudes.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia i recopilació de dades

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial i transcripció de document estadístic

Periodicitat: -

Variables principals a investigar: personal, participants, pressupost

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2016

Cost directe estimat: 10.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL TERCER SECTOR CULTURAL

Objectiu de l'activitat: coneixement del nombre i de l'activitat, el personal i el pressupost de les entitats del tercer sector cultural a Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DEL FINANÇAMENT I LA DESPESA DE L'ENSENYAMENT PRIVAT

Codi: 10 28 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement, Departament d'Ensenyament

Ressenya de l'actuació: disseny, preparació i realització del treball de camp de recollida de l'Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat a Catalunya corresponent al curs 2014/2015. Explotació estadística i difusió dels resultats corresponents.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic (Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat)

Informant inicial: centre educatiu

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per Internet

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: titularitat, nivell educatiu, alumnat, professorat, despeses, finançament detallat

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: curs 2014-2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 75.400 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL FINANÇAMENT I LA DESPESA DE L'ENSENYAMENT PRIVAT

Objectiu de l'activitat: recollir les dades econòmiques dels centres educatius reglats de Catalunya.

 

INDICADORS SOCIALS TERRITORIALS

Codi: 11 01 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: disposar d'un sistema d'indicadors socials que permeti conèixer les característiques bàsiques de la situació social de Catalunya, fent una desagregació segons la divisió territorial vigent, així com seguir-ne l'evolució temporal, fent una recopilació i tractament estadístic de dades disponibles.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: persona física i establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: grups socials, salut, educació, treball, renda, habitatge, llengua, cultura, participació, benestar social

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata

Cost directe estimat: 45.800 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: INDICADORS SOCIALS

Objectiu de l'activitat: obtenció d'un sistema d'indicadors socials que permeti conèixer les característiques bàsiques de la situació social de Catalunya i seguir-ne l'evolució temporal i la distribució territorial.

 

SISTEMA D'INDICADORS SOBRE LA JOVENTUT

Codi: 11 04 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Ressenya de l'actuació: manteniment i actualització d'un sistema d'indicadors que té l'objectiu de proporcionar informació fiable, significativa i periòdica sobre la realitat juvenil de Catalunya, per tal de detectar les tendències principals que s'hi produeixen i contribuir a identificar les necessitats d'intervenció. Els indicadors s'organitzen en vuit àmbits temàtics: població, educació, treball, habitatge, cultura, salut, participació i cohesió social.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: multitemàtiques

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA JOVENTUT

Objectiu de l'activitat: obtenció d'informació regular per conèixer les diverses dimensions que afecten la vida de la joventut catalana i estructuració d'un sistema d'informació basat en indicadors que permetin fer visible la situació social de la joventut.

 

ENQUESTA A LA JOVENTUT DE CATALUNYA

Codi: 11 04 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Ressenya de l'actuació: realització dels treballs preparatoris per a la realització del treball de camp de l'Enquesta a la joventut de Catalunya corresponent a l'any 2017: disseny i extracció de la mostra, redacció i revisió del qüestionari, licitació i contractació del treball de camp, preparació del treball de camp. L'Enquesta a la joventut de Catalunya és una estadística oficial centrada en analitzar les condicions de vida de les persones de 15 a 34 anys residents a Catalunya, especialment en relació amb les seves trajectòries educatives, laborals, domiciliàries i familiars.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: multitemàtiques

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família i Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2017

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2018

Cost directe estimat: 10.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA JOVENTUT

Objectiu de l'activitat: obtenció d'informació regular per conèixer les diverses dimensions que afecten la vida de la joventut catalana i estructuració d'un sistema d'informació basat en indicadors que permetin fer visible la situació social de la joventut.

 

SISTEMA D'INDICADORS SOBRE DISCAPACITAT I OCUPACIÓ

Codi: 11 06 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Departament de Benestar Social i Família

Ressenya de l'actuació: disposar d'un sistema d'indicadors que faciliti informació sobre la relació amb l'activitat econòmica i la situació i l'evolució laboral de les persones amb discapacitat.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Fitxer de demandants inscrits al SOC; fitxer de contractació laboral registrada als serveis públics d'ocupació; estadístiques diverses d'altres organismes) i recopilació de dades

Informant inicial: persona física, empresa i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: prevalença de la discapacitat, relació amb l'activitat econòmica, contractes laborals, demandes d'ocupació, atur registrat, accions d'inserció, mercat ordinari, mercat protegit, sexe, edat, tipus de discapacitat, nivell formatiu

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: SISTEMA D'INDICADORS SOBRE DISCAPACITAT I OCUPACIÓ

Objectiu de l'activitat: elaboració d'un sistema d'indicadors sobre la situació i l'evolució laboral de les persones amb discapacitat que permeti disposar d'informació i facilitar el seguiment i l'avaluació de les actuacions departamentals per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat a Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DELS CENTRES DE CULTE A CATALUNYA

Codi: 11 08 01

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: quantificació, adscripció a confessió religiosa i distribució territorial dels centres de culte existents a Catalunya, a partir de les dades d'origen administratiu obtingudes de la base de dades del Mapa religiós de Catalunya.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Base de dades del Mapa religiós de Catalunya del Departament de Governació i Relacions Institucionals)

Informant inicial: entitats religioses

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre, confessió religiosa d'adscripció i distribució territorial dels centres de culte a Catalunya, evolució

Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2016

Cost directe estimat: 60.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS CENTRES DE CULTE A CATALUNYA

Objectiu de l'activitat: Tractament de dades d'origen administratiu obtingudes de la base de dades del Mapa religiós de Catalunya, per tal de conèixer els centres de culte presents a Catalunya per confessió religiosa d'adscripció i demarcació territorial.

 

ESTADÍSTICA DE RESIDUS INDUSTRIALS DECLARATS

Codi: 12 01 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: empreses generadores de residus

Ressenya de l'actuació: dades de la producció i tipologia dels residus industrials declarats de les activitats industrials que en generen, segons les declaracions de les empreses.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tonatge generat, tipus de residus, nombre d'establiments declarants, tipus d'indústria, tipus de tractament

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2016

Cost directe estimat: 70.600 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS RESIDUS MUNICIPALS I INDUSTRIALS

Objectiu de l'activitat: coneixement de les dades anuals de generació i gestió de residus municipals i industrials.

 

ESTADÍSTICA DE RESIDUS MUNICIPALS

Codi: 12 01 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya, consorcis, entitats explotadores de plantes de tractament de residus

Ressenya de l'actuació: conèixer l'evolució de la generació de residus municipals, de la seva recollida selectiva, tipus de gestió i del grau d'acompliment dels programes de residus.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa i transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tones recollides, tipus de tractament, tipus de residus municipals (comercial o domèstic), destinació dels residus

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal i Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS RESIDUS MUNICIPALS I INDUSTRIALS

Objectiu de l'activitat: coneixement de les dades anuals de generació i gestió de residus municipals i industrials.

 

ESTADÍSTICA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Codi: 12 01 03

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: empreses generadores de residus

Ressenya de l'actuació: avaluar la gestió dels residus de la construcció a Catalunya i conèixer-ne el tractament, a partir de l'explotació de les dades de les empreses gestores de residus.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tipus de residus, tipus de gestió

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2016

Cost directe estimat: 14.054 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS RESIDUS MUNICIPALS I INDUSTRIALS

Objectiu de l'activitat: coneixement de les dades anuals de generació i gestió de residus municipals i industrials.

 

ESTADÍSTICA DE TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS URBANES

Codi: 12 02 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: determinació del nombre de depuradores públiques d'aigües residuals urbanes i capacitat de tractament per tipologies.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu ((Informació administrativa de les depuradores)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de depuradores per tipologies, nombre de depuradores conformes a la Directiva 91/271/CEE, capacitat de tractament en m³/dia i en habitants equivalents, rendiment mitjà global d'eliminació de matèries en suspensió, rendiment mitjà global d'eliminació de DBO5. Tractament dels biosòlids (tones de matèria seca), generació, evolució del tractament i destinació dels fangs generats a les depuradores

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I DEL TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS URBANES

Objectiu de l'activitat: coneixement del volum i l'ús, tant domèstic com industrial, de l'aigua subministrada. Coneixement de l'evolució de la capacitat de les plantes de tractament d'aigües residuals i dels paràmetres de tractament i producció de biosòlids.

 

ESTADÍSTICA SOBRE LES ENTITATS SUBMINISTRADORES D'AIGUA PER AL CONSUM HUMÀ

Codi: 12 02 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya, companyies subministradores, consorcis

Ressenya de l'actuació: determinació del nombre i les característiques de les entitats subministradores d'aigua per al consum humà a Catalunya a partir de les dades que posseeixen l'Agència Catalana de l'Aigua i els ajuntaments de Catalunya, i conèixer el volum i els usos (domèstic o industrial) de l'aigua subministrada.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Dades de les entitats subministradores, declaracions tributàries)

Informant inicial: establiment i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: entitats subministradores, tipologia de les entitats subministradores, cabal subministrat, nombre d'abonats, nombre d'ajuntaments que reben aigua de la mateixa entitat, volum i usos de l'aigua (domèstic o industrial)

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I DEL TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS URBANES

Objectiu de l'activitat: coneixement del volum i l'ús, tant domèstic com industrial, de l'aigua subministrada. Coneixement de l'evolució de la capacitat de les plantes de tractament d'aigües residuals i dels paràmetres de tractament i producció de biosòlids.

 

ESTADÍSTICA DE DESPLEGAMENT DE LA PLANIFICACIÓ EN ESPAIS NATURALS PROTEGITS

Codi: 12 03 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre l'estat de la planificació en els espais naturals protegits.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Pla d'espais d'interès natural, plans especials de protecció del medi natural i del paisatge i plans rectors d'ús i gestió)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: superfície d'espais naturals protegits ordenada per pla especial o similar, percentatge d'espais ordenats respecte al total en superfície

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: document multicopiat i fullet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT I LA GESTIÓ AMBIENTALS

Objectiu de l'activitat: quantificació de les actuacions del Departament de Medi Ambient i Habitatge amb relació a la qualitat i la gestió ambientals.

 

SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL I ETIQUETATGE ECOLÒGIC

Codi: 12 03 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: evolució de les empreses que estan adherides als sistemes d'ecogestió i ecoauditoria de la UE (EMAS) i de les empreses que incorporen en la seva activitat ecoproductes o ecoserveis

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Base de dades de la Direcció General de Qualitat Ambiental)

Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'empreses, activitat, localització, tipus de producte i servei, distribució per sectors

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal i comarcal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT I LA GESTIÓ AMBIENTALS

Objectiu de l'activitat: quantificació de les actuacions del Departament de Medi Ambient i Habitatge amb relació a la qualitat i la gestió ambientals.

 

ESTADÍSTICA SOBRE DECLARACIONS D'IMPACTE AMBIENTAL

Codi: 12 03 03

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Ponència Ambiental

Ressenya de l'actuació: elaboració de les estadístiques bàsiques sobre declaracions d'impacte ambiental emeses pel Departament a partir del tractament estadístic d'informació de caràcter administratiu disponible.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Declaracions d'impacte ambiental aprovades per la Ponència Ambiental)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de declaracions, localització, tipus

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT I LA GESTIÓ AMBIENTALS

Objectiu de l'activitat: quantificació de les actuacions del Departament de Medi Ambient i Habitatge amb relació a la qualitat i la gestió ambientals.

 

ESTADÍSTICA DE QUALITAT DE L'AIRE

Codi: 12 04 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Ressenya de l'actuació: explotació de les dades proporcionades per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica i de les trameses per les empreses i administracions amb centres d'anàlisi corresponents als diferents punts de mesurament de Catalunya.

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: altres

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: proporció de monòxid de carboni, diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, partícules en suspensió (PM10 i PM2.5), plom, cadmi, arsènic, níquel, ozó, clor, clorur d'hidrogen, benzè, benzopirè, sulfur d'hidrogen

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT I LA GESTIÓ AMBIENTALS

Objectiu de l'activitat: quantificació de les actuacions del Departament de Medi Ambient i Habitatge amb relació a la qualitat i la gestió ambientals.

 

ÍNDEX DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Codi: 12 04 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: obtenció de l'índex català de qualitat de l'aire, l'ICQA, per tal de disposar d'un indicador quantitatiu i qualitatiu que permeti fer un seguiment de la qualitat de l'aire a Catalunya, tant per punts de mesurament com per zones de qualitat de l'aire.

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: altres

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: qualitat de l'aire

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: continu

Disponibilitat dels resultats sintètics: continu

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT AMBIENTAL DE L'AIRE

Objectiu de l'activitat: explotació de les dades estadístiques de la qualitat de l'aire a Catalunya.

 

INDICADORS DE LA QUALITAT SANITÀRIA DE LES AIGÜES DE BANY A LA TEMPORADA D'ESTIU

Codi: 12 05 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Ressenya de l'actuació: compliment de la Directiva 2006/7/CE sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany. Controls analítics dels indicadors de qualitat microbiològica durant la temporada de bany oficial a Catalunya.

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: altres

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: concentracions d'Escherichia coli i enterococs intestinals

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial i Catalunya

Referència temporal dels resultats: temporada de bany 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2016

Cost directe estimat: 121.732 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT I LA GESTIÓ AMBIENTALS

Objectiu de l'activitat: quantificació de les actuacions del Departament de Medi Ambient i Habitatge amb relació a la qualitat i la gestió ambientals.

 

ESTADÍSTICA D'ACTIVITATS EXTRACTIVES

Codi: 12 06 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: obtenció de les estadístiques bàsiques sobre restauració d'activitats mineres a cel obert obtingudes a partir del tractament estadístic de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'explotacions, superfície en hectàrees, estat de la restauració, permisos d'investigació

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: gener del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES ACTIVITATS EXTRACTIVES

Objectiu de l'activitat: coneixement del nombre i de la localització i la superfície de les activitats extractives que hi ha a Catalunya, segons els principals tipus de material.

 

ESTADÍSTICA DE LES PRODUCCIONS FORESTALS

Codi: 12 07 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: Centre de la Propietat Forestal, Conselh Generau d'Aran

Ressenya de l'actuació: explotació de la informació continguda en les autoritzacions/notificacions de tala de fusta que gestiona la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat per tal de seguir l'evolució de les produccions forestals.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (fitxer d'autoritzacions de tales de fusta)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: produccions forestals, m³ de fusta per espècie, tones de llenya per grups d'espècies

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2016

Cost directe estimat: 10.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA GESTIÓ FORESTAL

Objectiu de l'activitat: explotació de la informació continguda en les dades relatives a l'evolució de les superfícies de les masses forestals i del territori forestal ordenat de Catalunya que gestiona el Departament de Medi Ambient i Habitatge i obtenció de les estadístiques bàsiques dels espais naturals protegits, i també llur estat de desplegament, de nivell de protecció i de llocs d'interès comunitari.

 

ESTADÍSTICA DE ROMPUDES FORESTALS

Codi: 12 07 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: Centre de la Propietat Forestal

Ressenya de l'actuació: explotació de la informació respecte de la transformació d'usos del territori dintre del sòl no urbanitzable que passen de forestal a agrícola.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'expedients, hectàrees rompudes (territori que passa d'ús forestal a ús agrícola)

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2016

Cost directe estimat: 10.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA GESTIÓ FORESTAL

Objectiu de l'activitat: explotació de la informació continguda en les dades relatives a l'evolució de les superfícies de les masses forestals i del territori forestal ordenat de Catalunya que gestiona el Departament de Medi Ambient i Habitatge i obtenció de les estadístiques bàsiques dels espais naturals protegits, i també llur estat de desplegament, de nivell de protecció i de llocs d'interès comunitari.

 

ESTADÍSTICA DE REPOBLACIONS FORESTALS

Codi: 12 07 03

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: Centre de la Propietat Forestal

Ressenya de l'actuació: explotació de la informació de les repoblacions forestals.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'expedients, hectàrees repoblades

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i provincial

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2016

Cost directe estimat: 10.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA GESTIÓ FORESTAL

Objectiu de l'activitat: explotació de la informació continguda en les dades relatives a l'evolució de les superfícies de les masses forestals i del territori forestal ordenat de Catalunya que gestiona el Departament de Medi Ambient i Habitatge i obtenció de les estadístiques bàsiques dels espais naturals protegits, i també llur estat de desplegament, de nivell de protecció i de llocs d'interès comunitari.

 

ESTADÍSTICA DELS INCENDIS FORESTALS

Codi: 12 08 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: coneixement del nombre d'incendis forestals, la superfície forestal arbrada i no arbrada afectada i les causes dels incendis forestals. Explotació estadística de les dades administratives disponibles. Enllaç electrònic a les dades d'incendis forestals i al sistema d'informació geogràfica del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'incendis forestals, superfície afectada, grups de causes d'incendis forestals

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: àmbits del Pla territorial i Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS INCENDIS

Objectiu de l'activitat: coneixement del nombre d'incendis, la localització i la superfície de bosc arbrada i no arbrada afectada pels incendis majors de deu hectàrees.

 

ESTADÍSTICA DE LES ESPÈCIES AMENAÇADES

Codi: 12 09 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: organitzacions no governamentals, universitats catalanes, Institut Català d'Ornitologia, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Ressenya de l'actuació: seguiment de l'evolució de les espècies en declivi o protegides mencionades en els annexos de les directives d'hàbitats i aus i en la llista vermella de la Unió Europea.

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens i dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'exemplars, distribució, evolució, productivitat, èxit reproductor

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet i suport informàtic

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES ESPÈCIES AMENAÇADES

Objectiu de l'activitat: coneixement del nombre i l'evolució de les espècies protegides i en perill d'extinció.

 

ESTADÍSTICA DE DADES METEOROLÒGIQUES I MONITORATGE CLIMÀTIC

Codi: 12 10 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: anàlisi dels fenòmens meteorològics i les dades meteorològiques bàsiques obtingudes a partir de les observacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques del Servei de Meteorologia de Catalunya, l'Estació de Radiosondatge de Barcelona, la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques Atmosfèriques i la Xarxa de Radars. Generació de productes de monitoratge del clima per copsar la variabilitat i el canvi climàtic observat a Catalunya a partir de les sèries climàtiques històriques recuperades i analitzades pel Servei Meteorològic de Catalunya. Obtenció de projeccions i escenaris climàtics futurs en el context del canvi climàtic mitjançant tècniques de downscaling estadístic i dinàmic.

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: temperatura, precipitacions, humitat, velocitat del vent, irradiació solar

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i municipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: depenent del producte, en finalitzar el mes, l'estació climàtica o l'any

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA CLIMATOLOGIA

Objectiu de l'activitat: obtenció d'una informació integrada de les dades meteorològiques de Catalunya.

 

ESTADÍSTICA HIDROGRÀFICA

Codi: 12 11 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: recollida i tractament de totes les dades referents a la hidrografia de les conques intracomunitàries i intercomunitàries de Catalunya. Per a les conques intracomunitàries es disposa del Pla hidrològic.

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens

Informant inicial: empresa i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: conques hidrogràfiques, superfície, nivells i cabals dels rius; embassaments: tipologia, evolució de nivells i volum, disponibles; canals: descripció i cabals; volum d'aigua dessalinitzada

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: document multicopiat

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA HIDROGRÀFICA

Objectiu de l'activitat: coneixement de la tipologia, els volums disponibles i l'evolució dels nivells dels embassaments; les dades dels nivells i els cabals dels rius; la descripció i l'evolució dels nivells dels aqüífers subterranis, i la localització dels punts de mesura.

 

ESTADÍSTICA DE L'EVOLUCIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC I LES QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES DEL SÒL

Codi: 12 13 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: recopilació i sistematització de dades tècniques i administratives dels expedients de planejament general urbanístic per a la obtenció de les superfícies de classificació i qualificació del sòl als municipis i comarques de Catalunya segons dades refoses al Mapa urbanístic de Catalunya sintètic.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Aplicació informàtica Mapa urbanístic de Catalunya -MUC-)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: superfície segons la classificació jurídica del sòl als municipis de Catalunya; superfícies qualificades com a sistemes de la mobilitat, d'equipaments, d'espais lliures i d'habitatge dotacional públic, així com les diferents zones urbanes d'aprofitament privat (residencial, industrial, mixt...), àrees de desenvolupament en sòl urbanitzable i tipus de sòl no urbanitzable

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal i comarcal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'EVOLUCIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC I DE LES QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES DEL SÒL

Objectiu de l'activitat: recopilació i sistematització de les dades administratives disponibles per a la difusió de la superfície segons la classificació jurídica del sòl en els municipis de Catalunya. Així mateix, recopilació i sistematització de les dades tècniques dels expedients de planejament general dels municipis de Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DEL PLANEJAMENT GENERAL VIGENT

Codi: 12 14 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: tractament estadístic de les dades administratives disponibles per conèixer l'estat del planejament general vigent als municipis de Catalunya i les dades bàsiques de classificació de sòl segons dades refoses al Mapa urbanístic de Catalunya sintètic.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Aplicació informàtica Mapa urbanístic de Catalunya -MUC-)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tipus de figures de planejament general vigent

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL PLANEJAMENT GENERAL VIGENT

Objectiu de l'activitat: conèixer l'estat del planejament general vigent als municipis de Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DE SECTORS DE PLANEJAMENT

Codi: 12 15 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: recopilació i sistematització de les dades tècniques i administratives dels expedients de planejament urbanístic dels municipis de Catalunya per a l'inventari i seguiment dels sectors de desenvolupament en sòl urbà i urbanitzable del planejament urbanístic vigent segons dades refoses al Mapa urbanístic de Catalunya sintètic.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Aplicació informàtica Mapa urbanístic de Catalunya -MUC-)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de sectors de desenvolupament previstos pel planejament general vigent amb les variables següents: codi sector MUC, descripció sector segons planejament municipal, superfícies de l'àmbit i tipus de desenvolupament

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS SECTORS DE PLANEJAMENT

Objectiu de l'activitat: seguiment del desenvolupament dels sectors de planejament urbanístic i dels polígons d'actuació urbanística en tots els règims de sòl definits pel planejament vigent.

 

ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT FERROVIARI

Codi: 12 17 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: tractament estadístic de dades administratives disponibles provinents del transport ferroviari dels diferents operadors (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Renfe, metro, tramvies i cremallera), per tal de conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit ferroviari.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: demanda de transport ferroviari (nombre de viatgers i volum de mercaderies), quilòmetres de via, nombre d'estacions per cadascuna de les tipologies de transport ferroviari

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya i altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT FERROVIARI

Objectiu de l'activitat: conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit del transport ferroviari a Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT AERI

Codi: 12 18 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: tractament estadístic de dades administratives disponibles provinents del transport aeri dels aeroports de Barcelona, Girona, Reus i Lleida-Alguaire per conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit de mercaderies i passatgers a Catalunya.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'aeronaus, passatgers i mercaderies als aeroports catalans

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya i altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT AERI

Objectiu de l'activitat: conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit aeri de mercaderies i passatgers a Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DEL TRÀNSIT MARÍTIM ALS PORTS

Codi: 12 19 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: tractament estadístic de les dades administratives provinents de Ports de la Generalitat, del Port de Barcelona i del Port de Tarragona, per conèixer el nombre de vaixells, el volum de mercaderies i pesca i altres característiques del trànsit marítim als ports de Catalunya.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques i empreses públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de vaixells, passatgers, mercaderies i volum de pesca als ports catalans

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya i altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL TRÀNSIT MARÍTIM ALS PORTS

Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre de vaixells, el volum de mercaderies i pesca i altres característiques del trànsit marítim als ports de Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS PER CARRETERA

Codi: 12 21 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: empreses concessionàries, empreses de transport

Ressenya de l'actuació: tractament estadístic de la informació proporcionada per les empreses de transport públic regular de viatgers per carretera, concessionàries de la Generalitat de Catalunya, per conèixer les principals magnituds de l'oferta i la demanda.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa i empreses públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de viatgers, expedicions, línies, quilòmetres recorreguts i viatgers per quilòmetre, nombre de línies interurbanes, nombre d'operadors, nombre de concessions, entre d'altres

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS PER CARRETERA

Objectiu de l'activitat: conèixer les dades bàsiques del transport regular de viatgers per carretera.

 

ESTADÍSTICA DE LA XARXA VIÀRIA

Codi: 12 22 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: explotació de les dades disponibles de caràcter administratiu per conèixer la longitud, el tipus de via i altres característiques de la xarxa viària de la Generalitat, de l'Estat i de les diputacions a Catalunya.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: longitud de les carreteres, tipus de via

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA XARXA VIÀRIA

Objectiu de l'activitat: conèixer la longitud, el tipus de via, el paviment i altres característiques de la xarxa viària de la Generalitat, de l'Estat i de les diputacions a Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DEL TRÀNSIT DE LA XARXA DE CARRETERES

Codi: 12 23 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: tractament estadístic de la informació obtinguda a partir dels aforaments de trànsit de la xarxa de carreteres de la Generalitat i de la informació proporcionada per les diferents concessionàries d'autopistes, per conèixer el volum de trànsit de les carreteres de la xarxa de Catalunya.

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens

Informant inicial: empresa i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: volum de trànsit (intensitat mitjana diària) de les carreteres de la xarxa de la Generalitat i de les autopistes catalanes

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL TRÀNSIT DE LA XARXA DE CARRETERES

Objectiu de l'activitat: conèixer el volum de trànsit de les carreteres de la xarxa de Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DE LES AUTORITZACIONS DEL TRANSPORT

Codi: 12 24 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Ministeri de Foment

Ressenya de l'actuació: explotació d'una part de la informació del directori de les empreses de transport, gestionada pel Ministeri de Foment, corresponent a les autoritzacions del transport per carretera. Les autoritzacions són els permisos administratius per a l'exercici de l'activitat del transport i que es materialitza en la targeta de transport. En el cas del transport de mercaderies, les autoritzacions s'atorguen a cada vehicle, mentre que en el cas del transport de passatgers s'atorguen a l'empresa que desenvolupa l'activitat.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Directori de les empreses de transport del Ministeri de Foment)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'autoritzacions concedides per tipologies de vehicles de transport: viatgers (públics de menys de 9 places, que inclouen els vehicles funeraris i els autoturismes; i autobusos de servei públic) i mercaderies (servei públic, que inclouen tant els vehicles pesants com els lleugers; i servei privat)

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES AUTORITZACIONS DEL TRANSPORT

Objectiu de l'activitat: explotació d'una part de la informació del directori de les empreses de transport, corresponent a les autoritzacions del transport per carretera.

 

ESTADÍSTICA DELS COSTOS DEL TRANSPORT

Codi: 12 25 01

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: informació estadística sobre els costos en les diferents operacions del transport discrecional de viatgers per carretera i de mercaderies. Costos segons els diferents tipus de vehicles en funció de la càrrega, la capacitat o el nombre de places. La periodicitat és anual en el cas del transport discrecional de viatgers i semestral en el cas del transport de mercaderies.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: -

Variables principals a investigar: costos d'explotació, cost anual de producció segons horaris o costos fixos (personal, amortització, despeses financeres, assegurances, càrregues fiscals, despeses d'estructura i dietes) i costos per quilòmetre i costos variables (combustibles, pneumàtics, manteniment, reparacions i peatges)

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS COSTOS DEL TRANSPORT

Objectiu de l'activitat: informació estadística sobre els costos de les operacions del transport de mercaderies per carretera i del transport discrecional de viatgers.

 

ENQUESTA DE MOBILITAT EN DIA FEINER (EMEF)

Codi: 12 26 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Autoritat del Transport Metropolità

Organismes col·laboradors: Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya, Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà

Ressenya de l'actuació: conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius) de la població de 16 anys i més resident a l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona. Els resultats es difonen per a Barcelona ciutat, resta de la primera corona del Sistema Tarifari Integrat, resta de l'àmbit metropolità, i resta de l'àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: característiques bàsiques de la mobilitat, motius del desplaçament, modes de transport, temps de la mobilitat, dinàmiques territorials, característiques de la població, nivell d'ús, satisfacció i percepció de seguretat dels modes de transport

Organismes difusors: Autoritat del Transport Metropolità

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2017

Cost directe estimat: 155.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ENQUESTA DE LA MOBILITAT

Objectiu de l'activitat: conèixer els principals paràmetres de la mobilitat quotidiana de Catalunya, com ara el nombre i el motiu dels desplaçaments, l'origen i la destinació i el repartiment modal.

 

 

ESTADÍSTICA DE LA MOBILITAT OBLIGADA PER RAÓ D'ESTUDIS (EDAT ESCOLAR)

Codi: 12 27 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Ensenyament

Ressenya de l'actuació: explotació de l'arxiu de matriculació del Departament d'Ensenyament. Aquest arxiu conté l'adreça postal de la residència de l'alumne i l'adreça del centre on es desplaça a estudiar, així com el sexe, edat de l'escolar i nivell d'estudis.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Arxiu de matriculació del Departament d'Ensenyament)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sexe, edat, origen i destinació dels desplaçaments per motiu d'estudis no universitaris, nivell d'estudis en curs

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2016

Cost directe estimat: 21.100 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA MOBILITAT OBLIGADA

Objectiu de l'activitat: obtenció dels fluxos de desplaçament derivats de la mobilitat obligada per raons de treball o estudis per tal de caracteritzar la mobilitat obligada a Catalunya i conèixer el nombre de desplaçaments, el motiu, la destinació territorial, el repartiment modal o la localització de l'ocupació.

 

ESTADÍSTICA DE LA MOBILITAT OBLIGADA PER RAÓ D'ESTUDIS (ESTUDIS UNIVERSITARIS)

Codi: 12 27 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement

Ressenya de l'actuació: explotació de l'arxiu de matriculació de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement. Aquest arxiu conté l'adreça postal de la residència de l'alumne i l'adreça del centre on es desplaça a estudiar, així com el sexe.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Arxiu de matriculació de la Secretaria d'Universitats)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sexe, origen i destinació dels desplaçaments per motiu d'estudis dels estudiants universitaris

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2016

Cost directe estimat: 21.300 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA MOBILITAT OBLIGADA

Objectiu de l'activitat: obtenció dels fluxos de desplaçament derivats de la mobilitat obligada per raons de treball o estudis per tal de caracteritzar la mobilitat obligada a Catalunya i conèixer el nombre de desplaçaments, el motiu, la destinació territorial, el repartiment modal o la localització de l'ocupació.

 

INDICADORS DE MOBILITAT

Codi: 12 28 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: indicadors elaborats a partir d'un recull d'informació estadística en matèria de mobilitat i el seu grau de sostenibilitat i que serveixen com a instrument de planificació i anàlisi de la mobilitat de les persones i del transport de mercaderies.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: indicadors sintètics sobre sostenibilitat, competitivitat, salubritat, seguretat, qualitat i integració vinculats a la mobilitat (oferta i demanda de transport, costos, inversions, accidentalitat, parc de vehicles, repartiment modal de la mobilitat i dels transports, etc.)

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: INDICADORS DE MOBILITAT

Objectiu de l'activitat: elaboració d'indicadors sobre la mobilitat i el seu grau de sostenibilitat.

 

ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA

Codi: 12 28 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Autoritat del Transport Metropolità

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: realització del quadern TransMet Xifres on es recullen les dades estadístiques més significatives del transport públic col·lectiu a l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona, a partir de la selecció i sistematització de dades estadístiques i administratives disponibles.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: altres organismes o institucions i operadors de transport públic

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: semestral

Variables principals a investigar: nombre de línies, longitud de xarxa, vehicles/km, trens/hora punta i sentit, vehicles en servei, edat mitjana de la flota en servei, nombre de viatges, recaptació

Organismes difusors: Autoritat del Transport Metropolità

Mitjà principal de difusió: Internet i fullet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2016 (dades del 1r semestre 2016) i 1r trimestre del 2017 (dades anuals 2016)

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: INDICADORS DE MOBILITAT

Objectiu de l'activitat: elaboració d'indicadors sobre la mobilitat i el seu grau de sostenibilitat.

 

ESTADÍSTICA DEL PARC DE VEHICLES DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 12 29 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: elaboració de les estadístiques bàsiques del parc de vehicles de la ciutat de Barcelona, a partir d'informació disponible d'origen administratiu, una vegada depurada i tractada.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Impost municipal de vehicles)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de vehicles, tipologia, antiguitat, potència

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: 9.200 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL PARC DE VEHICLES DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Objectiu de l'activitat: elaboració de les estadístiques bàsiques del parc de vehicles de la ciutat de Barcelona.

 

ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT PER CABLE

Codi: 12 30 01

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: tractament estadístic de dades administratives disponibles provinents de les diferents empreses de funiculars, telefèrics, telecabines i telecadires, per tal de conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit del transport per cable a Catalunya.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de viatgers i recaptació en els funiculars, telefèrics i telecabines, i telecadires (incloent teleesquís) de Catalunya

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT PER CABLE

Objectiu de l'activitat: Tractament estadístic de dades administratives disponibles proporcionades per les diferents empreses de funiculars, telefèrics, telecabines i telecadires, per tal de conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit dels transports per cable a Catalunya.

 

MARC INPUT-OUTPUT DE CATALUNYA

Codi: 13 01 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement, Departament d'Empresa i Ocupació, Departament de Territori i Sostenibilitat, Institut Nacional d'Estadística, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Ressenya de l'actuació: realització de treballs continuats de revisió, actualització i explotació del Marc Input-Output, com a base informativa imprescindible per a l'elaboració de la resta d'estadístiques macroeconòmiques.

Origen de la informació: conciliació de fonts

Informant inicial: persona física, empresa i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: -

Variables principals a investigar: macromagnituds, demanda final i intermèdia, inputs primaris

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats:

Disponibilitat dels resultats sintètics:

Cost directe estimat: 36.100 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: TAULES INPUT-OUTPUT DE L'ECONOMIA CATALANA

Objectiu de l'activitat: elaboració de les Taules Input-Output de Catalunya 2010 en el marc del Sistema europeu de comptes a partir de diverses fonts primàries disponibles i d'enquestes específiques. Potenciació de l'aplicabilitat de les Taules Input-Output de Catalunya 2005 a partir de l'estudi d'impactes sobre la producció, el valor afegit brut i l'ocupació.

 

COMPTES ECONÒMICS ANUALS (OFERTA)

Codi: 13 02 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement

Ressenya de l'actuació: estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), segons l'oferta a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles, per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana.

Origen de la informació: conciliació de fonts

Informant inicial: persona física, empresa i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: valor afegit brut per sectors

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2016

Cost directe estimat: 34.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: COMPTES ECONÒMICS ANUALS

Objectiu de l'activitat: elaboració dels comptes econòmics anuals en el marc del Sistema europeu de comptes amb el detall sectorial i amb la desagregació de la demanda agregada, sobre la base de l'actualització de les Taules Input-Output de Catalunya i de les enquestes estructurals de diferents branques d'activitat.

 

COMPTES ECONÒMICS ANUALS (DEMANDA)

Codi: 13 02 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement

Ressenya de l'actuació: estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), segons la demanda a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles, per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana.

Origen de la informació: -

Informant inicial: persona física, empresa i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: consum, inversió, exportacions, importacions

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2016

Cost directe estimat: 21.600 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: COMPTES ECONÒMICS ANUALS

Objectiu de l'activitat: elaboració dels comptes econòmics anuals en el marc del Sistema europeu de comptes amb el detall sectorial i amb la desagregació de la demanda agregada, sobre la base de l'actualització de les Taules Input-Output de Catalunya i de les enquestes estructurals de diferents branques d'activitat.

 

COMPTES ECONÒMICS ANUALS (RENDES)

Codi: 13 02 03

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement

Ressenya de l'actuació: estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), segons les rendes a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles, per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana.

Origen de la informació: conciliació de fonts

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació (EBE)

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2016

Cost directe estimat: 24.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: COMPTES ECONÒMICS ANUALS

Objectiu de l'activitat: elaboració dels comptes econòmics anuals en el marc del Sistema europeu de comptes amb el detall sectorial i amb la desagregació de la demanda agregada, sobre la base de l'actualització de les Taules Input-Output de Catalunya i de les enquestes estructurals de diferents branques d'activitat.

 

ESTADÍSTICA DE LA PRODUCTIVITAT DE L'ECONOMIA CATALANA

Codi: 13 02 04

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: càlcul de la productivitat total dels factors de l'economia catalana i obtenció dels factors explicatius del creixement econòmic d'acord amb la descomposició de Solow. Els resultats s'ajustaran a la metodologia usada per la Comissió Europea.

Origen de la informació: conciliació de fonts

Informant inicial: empresa i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: relació capital/treball, productivitat aparent del treball i productivitat total dels factors

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: 24.700 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: COMPTES ECONÒMICS ANUALS

Objectiu de l'activitat: elaboració dels comptes econòmics anuals en el marc del Sistema europeu de comptes amb el detall sectorial i amb la desagregació de la demanda agregada, sobre la base de l'actualització de les Taules Input-Output de Catalunya i de les enquestes estructurals de diferents branques d'activitat.

 

AVANÇ DE COMPTES ECONÒMICS ANUALS

Codi: 13 03 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement

Ressenya de l'actuació: estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), segons l'oferta i la demanda corresponents als anys 2012-2013 a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles, per tal de conèixer l'evolució dels principals sectors d'activitat econòmica i operacions de demanda de Catalunya.

Origen de la informació: conciliació de fonts

Informant inicial: persona física, empresa i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: valor afegit brut, deflactors

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2016

Cost directe estimat: 18.700 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: AVANÇ DE COMPTES ANUALS

Objectiu de l'activitat: conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana (producte interior brut, oferta i demanda) en el marc del Sistema europeu de comptes.

 

MACROMAGNITUDS TERRITORIALS: PRODUCTE INTERIOR BRUT COMARCAL I MUNICIPAL

Codi: 13 04 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: estimació del producte interior brut (PIB) i el valor afegit brut (VAB) sectorial en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles de caràcter territorial. Realització d'un estudi de viabilitat d'elaborar una presentació de dades específica per al municipi de Barcelona.

Origen de la informació: conciliació de fonts

Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: PIB total i VAB pels principals sectors d'activitat econòmica

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal i comarcal

Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 20.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: MACROMAGNITUDS ECONÒMIQUES TERRITORIALS

Objectiu de l'activitat: obtenir la renda familiar disponible i el producte interior brut en el marc del Sistema europeu de comptes de les comarques de Catalunya, dels municipis de més de 5.000 habitants i de la resta de capitals comarcals.

 

MACROMAGNITUDS TERRITORIALS: RENDA FAMILIAR DISPONIBLE COMARCAL I MUNICIPAL

Codi: 13 04 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: estimació de síntesi a partir de les principals fonts de l'estadística territorial per tal d'obtenir la renda familiar i els seus components per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals. Realització d'un estudi de viabilitat d'elaborar una presentació de dades específica per al municipi de Barcelona.

Origen de la informació: conciliació de fonts

Informant inicial: persona física, empresa i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: renda familiar disponible, ingressos i despeses del sector institucional de les llars

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal i comarcal

Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2016

Cost directe estimat: 19.400 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: MACROMAGNITUDS ECONÒMIQUES TERRITORIALS

Objectiu de l'activitat: obtenir la renda familiar disponible i el producte interior brut en el marc del Sistema europeu de comptes de les comarques de Catalunya, dels municipis de més de 5.000 habitants i de la resta de capitals comarcals.

 

COMPTABILITAT TRIMESTRAL

Codi: 13 05 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: estimació trimestral del producte interior brut des de l'òptica de l'oferta i la demanda en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles. Es tracta d'una estadística conjuntural que requereix una atenció permanent a la millora de les fonts i dels procediments d'estimació.

Origen de la informació: conciliació de fonts

Informant inicial: persona física, empresa i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: valor afegit per sectors, impostos sobre productes, consum privat, consum públic, formació bruta de capital, exportacions a l'estranger, importacions de l'estranger, saldo exterior, producte interior brut

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: trimestres del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos després del final del trimestre

Cost directe estimat: 50.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: COMPTABILITAT TRIMESTRAL

Objectiu de l'activitat: conèixer l'evolució del producte interior brut des de l'òptica de l'oferta i la demanda.

 

AVANÇ DE LA VARIACIÓ DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT (PIB)

Codi: 13 05 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Ressenya de l'actuació: obtenció d'una primera estimació d'avanç, per via d'indicadors indirectes, de la variació del PIB global i sectorial de l'economia catalana.

Origen de la informació: conciliació de fonts

Informant inicial: persona física, empresa i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: taxa de variació del PIB total, de l'agricultura, de la indústria, de la construcció i dels serveis

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement i Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: trimestres del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 setmanes després del final del trimestre

Cost directe estimat: 21.500 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: COMPTABILITAT TRIMESTRAL

Objectiu de l'activitat: conèixer l'evolució del producte interior brut des de l'òptica de l'oferta i la demanda.

 

COMPTABILITAT SATÈL·LIT

Codi: 13 06 02

Tipus d'actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: altres òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, departaments de la Generalitat de Catalunya

Ressenya de l'actuació: promoure, assessorar i col·laborar en la redacció i càlcul de comptes satèl·lit en diversos àmbits d'interès a precisar.

Origen de la informació: conciliació de fonts

Informant inicial: persona física, empresa i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: -

Variables principals a investigar: producció, valor afegit brut, ocupació i altres específiques de cada compte satèl·lit

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: -

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats:

Disponibilitat dels resultats sintètics: sota comanda

Cost directe estimat: 28.600 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: COMPTES SATÈL·LIT

Objectiu de l'activitat: representació sistemàtica, comparable i completa de diversos aspectes rellevants de l'economia i la societat catalanes.

 

COMPTABILITAT SATÈL·LIT DEL TURISME

Codi: 13 06 03

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: treballs d'elaboració del Compte Satèl·lit del Turisme. Aquest compte permet obtenir una representació sistemàtica, comparable i completa de l'activitat turística adaptada als conceptes, definicions i classificacions que figuren en el manual d'elaboració del Compte Satèl·lit del Turisme (CST) elaborat per l'Organització Mundial del Turisme.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu i dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: -

Variables principals a investigar: variables relacionades amb la generació i distribució del valor afegit turístic, ocupació i despesa turística

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació i Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2017

Cost directe estimat: 100.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: COMPTES SATÈL·LIT

Objectiu de l'activitat: representació sistemàtica, comparable i completa de diversos aspectes rellevants de l'economia i la societat catalanes.

 

PREVISIONS MACROECONÒMIQUES

Codi: 13 08 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: elaboració de les previsions de les principals macromagnituds de l'economia catalana i dels factors fonamentals que ho expliquen.

Origen de la informació: recopilació de dades i conciliació de fonts

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: bianual

Variables principals a investigar: creixement del PIB i dels diferents components de la demanda interna i externa. Evolució prevista de l'ocupació i de la taxa d'atur

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2017

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny i novembre del 2016

Cost directe estimat: 15.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: PREVISIONS MACROECONÒMIQUES PER A CATALUNYA

Objectiu de l'activitat: elaboració de les previsions de les macromagnituds principals de l'economia catalana amb l'objectiu de tenir una primera valoració del creixement econòmic previst i dels factors fonamentals que l'expliquen.

 

ESTADÍSTICA INDUSTRIAL D'EMPRESES

Codi: 14 01 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta industrial d'empreses d'àmbit estatal, amb l'objectiu de conèixer les característiques estructurals més rellevants dels diferents sectors industrials. Les estimacions, tant les corresponents a conceptes de la comptabilitat empresarial com les de macromagnituds, es presentaran amb un nivell elevat de desagregació sectorial.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic (Enquesta industrial d'empreses)

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ocupació total, ocupació assalariada, volum de negoci, valor de la producció, valor afegit brut, consums intermedis, costos de personal, inversions, excedent brut d'explotació

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2016

Cost directe estimat: 15.400 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA I COMPTES DE LA INDÚSTRIA

Objectiu de l'activitat: conèixer les magnituds més rellevants dels diferents sectors industrials.

 

ESTADÍSTICA D'EMPRESES DEL COMERÇ

Codi: 14 02 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta anual de comerç d'àmbit estatal per tal de conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants del sector comercial. Les estimacions es presentaran amb un elevat nivell de desagregació sectorial.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic (Enquesta anual de comerç)

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ocupació, ocupació assalariada, ingressos d'explotació, valor de la producció, consums intermedis, valor afegit brut, despeses de personal, inversió, excedent brut d'explotació

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2016

Cost directe estimat: 7.100 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA I COMPTES DEL COMERÇ

Objectiu de l'activitat: coneixement de les magnituds més rellevants del sector comercial.

 

ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES TURÍSTIQUES

Codi: 14 03 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: coneixement de les macromagnituds més rellevants de les empreses turístiques mitjançant una explotació específica de l'enquesta anual de serveis i altra informació estadística disponible.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: resultats econòmics, empreses i ocupació, despesa interna en R+D i innovació i principals indicadors d'ús de les TIC i del comerç electrònic de les empreses turístiques

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació i Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES TURÍSTIQUES

Objectiu de l'activitat: coneixement de les magnituds més rellevants de les empreses turístiques (hoteleria i agències de viatges).

 

ESTADÍSTICA D'EMPRESES DE SERVEIS

Codi: 14 06 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta anual de serveis d'àmbit estatal per tal de conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants de les empreses del sector serveis no comercials. Les estimacions es presentaran amb un elevat nivell de desagregació sectorial.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic (Enquesta anual de serveis)

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ocupació, ocupació assalariada, ingressos d'explotació, valor de la producció, consums intermedis, valor afegit brut, despeses de personal, inversió i excedent brut d'explotació

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2016

Cost directe estimat: 12.300 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA I COMPTES DELS SERVEIS A LES EMPRESES

Objectiu de l'activitat: coneixement de les magnituds més rellevants del sector del servei a les empreses.

 

COMPTES ECONÒMICS DEL SECTOR AGRARI

Codi: 14 07 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Ressenya de l'actuació: elaboració anual de les diferents magnituds econòmiques del sector agrari català, d'acord amb el sistema de comptes econòmics de l'agricultura adaptades a la metodologia del Sistema europeu de comptes.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció vegetal i animal (a preus bàsics), serveis de l'agricultura i activitats secundàries no agràries, consums intermedis, valor afegit brut, amortitzacions, altres subvencions, altres impostos, renda agrària

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2016

Cost directe estimat: 60.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: COMPTES ECONÒMICS DEL SECTOR AGRARI

Objectiu de l'activitat: elaboració anual de les diferents magnituds econòmiques del sector agrari català: producció vegetal i animal (a preus bàsics), serveis de l'agricultura i activitats secundàries no agràries, consums intermedis, valor afegit brut, amortitzacions, altres subvencions, altres impostos i renda agrària.

 

ESTADÍSTICA DE L'AUDIOVISUAL

Codi: 14 08 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Departament de Cultura, Departament de la Presidència, Institut Català de les Empreses Culturals

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: caracterització del sector audiovisual a partir de l'explotació específica de l'enquesta anual sobre les empreses de serveis a Catalunya i d'altres enquestes directes al sector, per tal de conèixer l'evolució de la seva producció, la despesa i l'ocupació dels seus professionals. L'actuació també preveu el tractament d'arxius administratius que regulen l'activitat del sector i l'explotació d'operacions estadístiques adreçades a la població en aquest àmbit.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa, establiment i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: macromagnituds econòmiques del sector de l'audiovisual; oferta de continguts i producció física; hàbits i consum final de béns i serveis audiovisuals

Organismes difusors: Departament de Cultura, Institut d'Estadística de Catalunya i Consell de l'Audiovisual de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 30.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'AUDIOVISUAL

Objectiu de l'activitat: coneixement de les característiques principals de l'economia del sector de l'audiovisual, el seu finançament, la seva oferta i l'ocupació generada, i també de la demanda de béns i serveis audiovisuals.

 

ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS AGRÍCOLES

Codi: 14 11 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Ressenya de l'actuació: les oficines comarcals del Departament faciliten, anualment, les dades sobre la distribució per usos de la superfície dels municipis de cada comarca. Les xifres així obtingudes constituiran la informació bàsica sobre superfície. Pel que fa als rendiments i produccions agrícoles, la informació és facilitada per professionals del propi sector (agricultors, cooperatives, etc.), i a través dels aforaments de diferents conreus i d'altres mitjans de constatació de la realitat que gestiona el Departament.

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens

Informant inicial: persona física i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: superfícies ocupades pels conreus agrícoles, rendiments, produccions

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal i provincial

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2016

Cost directe estimat: 10.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I LES PRODUCCIONS AGRÍCOLES

Objectiu de l'activitat: coneixement de l'evolució de les superfícies, dels rendiments i de les produccions agrícoles a Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

Codi: 14 12 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Ressenya de l'actuació: explotació estadística de les dades referents al parc de maquinària agrícola, contingudes en els fulls d'inscripció del Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA). Les dades es difonen també trimestralment i anualment.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Registre oficial de maquinària agrícola)

Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: dades de la maquinària agrícola

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: febrer del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

Objectiu de l'activitat: explotació estadística de les dades relatives al parc de maquinària agrícola, contingudes en els fulls d'inscripció del Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA).

 

ESTADÍSTICA DE LA RAMADERIA

Codi: 14 13 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Ressenya de l'actuació: estimació dels censos ramaders (desagregats segons la normativa de la Unió Europea), sacrifici de bestiar i produccions ramaderes a partir d'una enquesta feta a una mostra d'explotacions ramaderes i una enquesta feta a escorxadors i sales d'incubació. A més, també s'utilitzen fonts administratives.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia (Enquesta de sacrificis en escorxadors; Enquesta de sales d'incubació; Enquesta d'efectius ramaders) i dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: altres

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: censos i capacitats de les explotacions ramaderes

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2016

Cost directe estimat: 100.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA RAMADERIA

Objectiu de l'activitat: estimació dels censos ramaders (desagregats segons la normativa de la Unió Europea), el sacrifici de bestiar i les produccions ramaderes.

 

ESTADÍSTICA DE PREUS DE LA TERRA

Codi: 14 14 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Ressenya de l'actuació: estimació anual, a partir de l'observació directa, de l'evolució dels preus de la terra i dels cànons d'arrendaments rústics, dels conreus de secà, regadiu i aprofitaments més representatius, ponderats d'acord amb la superfície ocupada, a fi d'obtenir-ne un índex per a Catalunya.

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens

Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: preus i cànons per hectàrea dels conreus de secà i de regadiu dels aprofitaments més representatius

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2016

Cost directe estimat: 20.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS PREUS DE LA TERRA

Objectiu de l'activitat: estimació anual a partir de l'observació directa de l'evolució dels preus de la terra dels conreus de secà i de regadiu i dels aprofitaments més representatius.

 

ESTADÍSTICA DE PREUS AGRARIS

Codi: 14 15 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Ressenya de l'actuació: obtenció de les estadístiques bàsiques dels preus agraris, tant pel que fa als dels productes agraris cotitzats en llotges i mercats com als preus percebuts i pagats pels pagesos, fent una operació de recollida d'informació en què es constatin els preus dels productes agraris i dels mitjans de producció de les àrees de producció i comercialització més significatives. La periodicitat és setmanal per als preus de llotges i mercats i mensual per als preus percebuts i pagats als pagesos.

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens i recopilació de dades

Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: constatació dels preus dels productes agraris i dels mitjans de producció de les àrees de producció i comercialització més significatives

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 setmana, 1 mes

Cost directe estimat: 200.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS PREUS AGRARIS

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques dels preus agraris, tant pel que fa als preus agraris cotitzats en llotges i mercats com als preus rebuts i pagats als pagesos.

 

XARXA COMPTABLE AGRÀRIA

Codi: 14 16 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Ressenya de l'actuació: recollida anual de les dades comptables del conjunt d'anotacions efectuades al llarg de l'exercici en una mostra d'explotacions representatives de les orientacions tecnicoeconòmiques (OTE) i de les unitats de dimensió econòmica (UDE), que permeti el seguiment microeconòmic de la producció, les despeses, el valor afegit, la renda i les ràtios econòmiques i financeres de les explotacions agràries de Catalunya.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia (Xarxa comptable agrària de Catalunya)

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció, despeses, valor afegit, renda, ràtios econòmiques i financeres

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2016

Cost directe estimat: 360.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: XARXA COMPTABLE AGRÀRIA

Objectiu de l'activitat: fer el seguiment microeconòmic de la producció, les despeses, el valor afegit, la renda i les ràtios econòmiques i financeres de les explotacions agràries de Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DE LES CAPTURES PESQUERES

Codi: 14 17 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: confraries de pescadors de Catalunya

Ressenya de l'actuació: obtenció de les dades de captures, per espècies i llotja pesquera, a partir de la informació sobre les notes de venda (producte comercialitzat en primera venda a les llotges catalanes).

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: altres

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: vendes per llotges

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya, provincial i altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES CAPTURES PESQUERES

Objectiu de l'activitat: obtenció de les dades de les captures, per espècies i ports, a partir de la informació sobre pesca desembarcada facilitada per les confraries de pescadors.

 

ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE PRODUCTES

Codi: 14 18 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta industrial de productes d'àmbit estatal per tal de conèixer la producció industrial de Catalunya en unitats físiques i monetàries amb un elevat grau de desagregació per productes d'acord amb la classificació PRODCOM.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic (Enquesta industrial de productes)

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció comercialitzada en unitats físiques i monetàries

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2016

Cost directe estimat: 6.200 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA FÍSICA DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

Objectiu de l'activitat: conèixer la producció industrial de Catalunya en unitats físiques i monetàries amb un elevat grau de desagregació per productes (PRODCOM).

 

ESTADÍSTICA CONJUNTURAL DE LA INVERSIÓ INDUSTRIAL

Codi: 14 19 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Ressenya de l'actuació: disposar d'una estimació quantitativa de la variació interanual de la inversió industrial fent una operació d'enquesta.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia (Enquesta d'inversió industrial a Catalunya)

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: semestral

Variables principals a investigar: inversió industrial a Catalunya per sectors; els factors que influeixen en la inversió i les finalitats a les quals va destinada

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015 (estimacions definitives), 2016 i 2017 (estimacions provisionals)

Disponibilitat dels resultats sintètics: maig i desembre del 2016

Cost directe estimat: 15.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA INVERSIÓ INDUSTRIAL

Objectiu de l'activitat: obtenció d'una estimació quantitativa de la variació de la inversió industrial.

 

BALANÇ ENERGÈTIC

Codi: 14 20 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: quantificar les disponibilitats i les utilitzacions per a cada font d'energia, construint el balanç energètic de Catalunya i reflectint-ne l'evolució temporal.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia, dades d'origen administratiu (Memòria anual d'activitat i liquidacions econòmiques realitzades per part de la CNMC) i dades d'origen estadístic (Aprovisionaments i subministraments de combustibles sòlids; Comercialització de gas natural; Comercialització d'energia elèctrica; Consum de productes petrolífers gasosos; Distribució de gas natural; Distribució d'energia elèctrica; Enquesta del consum energètic del sector industrial; Producció d'energia elèctrica; Producció i vendes de productes petrolífers líquids)

Informant inicial: empresa, establiment, administracions públiques, altres organismes o institucions i empreses públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció d'energia primària, saldo importacions/exportacions, consum d'energia primària, transformació de l'energia, energia disponible per al consum final, usos no energètics de l'energia, consum final d'energia

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2016

Cost directe estimat: 11.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA

Objectiu de l'activitat: coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), i construcció del balanç energètic de Catalunya.

 

ESTADÍSTICA D'ENERGIA ELÈCTRICA

Codi: 14 20 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: conèixer la producció d'energia elèctrica segons les tecnologies, les formes d'energia emprades i el règim econòmic aplicable, conèixer el consum per formes d'energia en la producció d'energia elèctrica i conèixer el consum d'energia elèctrica d'autoconsum i de xarxa, desagregat tant per peatges d'accés com per sectors d'activitat econòmica. Tota aquesta informació s'obté del tractament estadístic dels balanços específics de les empreses de producció d'energia elèctrica, de les dades de facturació de les empreses de distribució d'energia elèctrica per peatges d'accés i sectors d'activitat econòmica, i en el cas dels abonats amb potència contractada igual o superior a 50 kW, de llurs dades individualitzades, de les dades de facturació de les empreses de comercialització d'energia elèctrica per tarifes d'accés i sectors d'activitat econòmica i de les dades individualitzades d'autoconsum i revenda de cadascuna de les instal·lacions dels gestors de càrregues del sistema.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia (Comercialització d'energia elèctrica; Distribució d'energia elèctrica; Enquesta del consum energètic del sector industrial; Producció d'energia elèctrica) i dades d'origen administratiu (Memòria anual d'activitat i liquidacions econòmiques realitzades per part de la CNMC)

Informant inicial: empresa i empreses públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció d'energia elèctrica, consum per formes d'energia en la producció d'energia elèctrica i consum d'energia elèctrica per peatges d'accés i sectors d'activitat econòmica a Catalunya

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2016

Cost directe estimat: 46.800 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA

Objectiu de l'activitat: coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), i construcció del balanç energètic de Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DEL GAS NATURAL

Codi: 14 20 03

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: quantificar les disponibilitats i el consum de gas natural per tarifes i sectors d'activitat econòmica. Tota aquesta informació s'obté del tractament estadístic dels balanços específics de la planta de regasificació d'ENAGAS a Barcelona, de les dades proporcionades pel Gestor Tècnic del Sistema (ENAGAS) referent a les vendes de gas natural liquat (GNL) a les plantes satèl·lits ubicades a Catalunya (clients finals i xarxes de distribució de gas), de les dades de facturació de les empreses de distribució de gas natural per tarifes i sectors d'activitat econòmica i, en el cas dels principals abonats (acollits a les tarifes d'accés següents: grup 1 sencer, grup 2 sencer, 3.4, 3.5 i els peatges de transport i distribució interrompibles) de llurs dades individualitzades, de les dades de consum de gas natural per províncies i nivells de pressió de CORES i de les dades de facturació de les empreses de comercialització de gas natural canalitzat (comercialitzadores de lliure mercat i comercialitzadores de subministrament d'últim recurs) per tarifes d'accés i sectors d'activitat econòmica, i en el cas dels abonats subministrats per les comercialitzadores de lliure mercat mitjançant gas natural liquat de llurs dades individualitzades.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia i dades d'origen estadístic (Comercialització de gas natural; Distribució de gas natural; Enquesta del consum energètic del sector industrial; Producció d'energia elèctrica)

Informant inicial: empresa, altres organismes o institucions i empreses públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: disponibilitats i consum de gas natural per tarifes i sectors d'activitat econòmica a Catalunya

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2016

Cost directe estimat: 27.800 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA

Objectiu de l'activitat: coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), i construcció del balanç energètic de Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DEL CARBÓ I DEL COC DE PETROLI

Codi: 14 20 04

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: quantificar la producció de lignit negre, els aprovisionaments, la distribució, les vendes i el consum de lignit negre, d'altres carbons i de coc de petroli.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia (Aprovisionaments i subministraments de combustibles sòlids; Enquesta del consum energètic del sector industrial)

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció de lignit negre, aprovisionaments, distribució, vendes i consum de lignit negre, d'altres carbons i de coc de petroli a Catalunya

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2016

Cost directe estimat: 19.500 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA

Objectiu de l'activitat: coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), i construcció del balanç energètic de Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DEL PETROLI

Codi: 14 20 05

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: quantificar la producció de petroli brut, la producció de productes petrolífers de les refineries i les plantes d'olefines i els aprovisionaments i vendes de productes petrolífers líquids i gasosos a Catalunya mitjançant el tractament estadístic de la informació disponible a escala estatal i enquestes específiques a les empreses petrolieres que actuen a Catalunya. En el cas concret de xarxes locals de propà canalitzat, es demana balanç complet individualitzat per a cada xarxa.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia i dades d'origen estadístic (Consum de productes petrolífers gasosos; Enquesta del consum energètic del sector industrial; Producció d'energia elèctrica; Producció i vendes de productes petrolífers líquids)

Informant inicial: empresa, establiment, administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció de petroli brut, balanç de producció de productes petrolífers de les refineries i les plantes d'olefines, aprovisionaments i vendes de productes petrolífers líquids i gasosos a Catalunya

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2016

Cost directe estimat: 11.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA

Objectiu de l'activitat: coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), i construcció del balanç energètic de Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DE LES ENERGIES RENOVABLES

Codi: 14 20 06

Tipus d'actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: conèixer el nombre, la ubicació, la potència i la producció o el consum d'energia de les instal·lacions que utilitzen fonts d'energia renovables a Catalunya mitjançant la recollida de dades provinents d'expedients administratius sobre subvencions i l'elaboració d'enquestes específiques a fabricants, comercialitzadors, instal·ladors, propietaris i explotadors en l'àmbit de les energies renovables.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia (Aprovisionaments i subministraments de combustibles sòlids; Distribució d'energia elèctrica; Enquesta del consum energètic del sector industrial; Producció d'energia elèctrica) i dades d'origen administratiu (Memòria anual d'activitat i liquidacions econòmiques realitzades per part de la CNMC)

Informant inicial: empresa i empreses públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre, ubicació, potència i producció o consum d'energia de les instal·lacions que utilitzen fonts d'energia renovables a Catalunya

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2016

Cost directe estimat: 27.800 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA

Objectiu de l'activitat: coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), i construcció del balanç energètic de Catalunya.

 

ESTADÍSTICA MUNICIPAL I COMARCAL DEL CONSUM DE GAS NATURAL I D'ENERGIA ELÈCTRICA

Codi: 14 20 07

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: quantificar el consum de gas natural i d'energia elèctrica pels principals sectors d'activitat econòmica a escala comarcal i municipal.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia (Distribució de gas natural; Distribució d'energia elèctrica; Enquesta del consum energètic del sector industrial; Producció d'energia elèctrica)

Informant inicial: empresa i empreses públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: consum de gas natural i d'energia elèctrica pels principals sectors d'activitat econòmica a escala comarcal i municipal

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: sota demanda

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial i Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2016

Cost directe estimat: 59.700 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA

Objectiu de l'activitat: coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), i construcció del balanç energètic de Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DEL CONSUM ENERGÈTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL

Codi: 14 21 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: quantificar el consum energètic del sector industrial per sectors d'activitat econòmica (subsectors industrials) i per formes d'energia amb desagregació provincial.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia (Enquesta del consum energètic del sector industrial)

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: biennal

Variables principals a investigar: consum energètic del sector industrial per sectors d'activitat econòmica (subsectors industrials) i per formes d'energia

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya i provincial

Referència temporal dels resultats: 2012-2013-2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2016

Cost directe estimat: 133.100 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL CONSUM ENERGÈTIC SECTORIAL

Objectiu de l'activitat: coneixement del consum, l'equipament energètic i la utilització de l'energia per diferents sectors d'activitat econòmica, per formes d'energia i, si escau, per territoris, i també dels preus finals de l'energia.

 

ESTADÍSTICA DE QUALITAT DEL SERVEI ELÈCTRIC

Codi: 14 22 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: fer una explotació de les dades anuals de qualitat de servei elèctric facilitades per les empreses distribuïdores de Catalunya.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Informació aportada per les companyies distribuïdores en compliment de l'article 108 del RD 1955/2000, d'1 de desembre)

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: qualitat del servei elèctric subministrat per una empresa distribuïdora en un municipi concret, mesurat en TIEPI (temps d'interrupció equivalent de la potència instal·lada), indicat en hores d'interrupció, NIEPI (nombre d'interrupcions equivalent de la potència instal·lada) i percentil 80 del TIEPI

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT DEL SERVEI ELÈCTRIC

Objectiu de l'activitat: obtenció d'indicadors de la qualitat del subministrament de l'energia elèctrica.

 

ESTADÍSTICA DEL CRÈDIT PÚBLIC

Codi: 14 23 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: activitat de concessió de crèdit públic feta per la Generalitat de Catalunya.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Registre de contractes de préstecs i avals)

Informant inicial: empreses públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: operacions creditícies, préstecs i avals, formalitzades en el període per sector i comarques

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya i comarcal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL SECTOR FINANCER I D'ASSEGURANCES

Objectiu de l'activitat: coneixement de les característiques bàsiques de l'activitat del sector financer i del sector de les assegurances a Catalunya, incloent-hi informació sobre els préstecs concedits per l'Institut Català del Crèdit Agrari i els crèdits concedits per l'Institut Català de Finances, i també informació de les companyies d'assegurances i de les mutualitats de previsió social.

 

ESTADÍSTICA DEL SECTOR DE LA MEDIACIÓ D'ASSEGURANCES PRIVADES

Codi: 14 23 03

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: obtenció de les dades estadístiques bàsiques sobre el sector de la mediació d'assegurances privades a Catalunya a partir de la presentació de la documentació estadística anual presentada a l'òrgan supervisor de la Generalitat de Catalunya.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Documentació estadisticocomptable anual dels corredors d'assegurances i de reassegurances, documentació comptable i del negoci anual dels agents d'assegurances vinculats i dels operadors de bancassegurances vinculats)

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: dimensió de les empreses i dels establiments; persones empleades, nombre d'hores i despesa en formació d'aquestes; primes intermediades per rams; ingressos de l'activitat de mediació; volum de total de negoci per entitat asseguradora; valor afegit a cost de factors; inversió bruta en béns materials; compte de pèrdues i guanys i balanç anual

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2016

Cost directe estimat: 46.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL SECTOR FINANCER I D'ASSEGURANCES

Objectiu de l'activitat: coneixement de les característiques bàsiques de l'activitat del sector financer i del sector de les assegurances a Catalunya, incloent-hi informació sobre els préstecs concedits per l'Institut Català del Crèdit Agrari i els crèdits concedits per l'Institut Català de Finances, i també informació de les companyies d'assegurances i de les mutualitats de previsió social.

 

ESTADÍSTICA DE LES MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL CATALANES

Codi: 14 23 04

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: difusió de les dades estadístiques i comptables del sector de les mutualitats de previsió social catalanes partint de la documentació anual que aquestes entitats han de presentar a l'òrgan supervisor.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Documentació estadística i comptable -DEC- de les mutualitats de previsió social)

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: actius, socis, quotes, ingressos, despeses, prestacions, grau de solvència, provisions tècniques i la seva cobertura, inversions i reassegurança

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL SECTOR FINANCER I D'ASSEGURANCES

Objectiu de l'activitat: coneixement de les característiques bàsiques de l'activitat del sector financer i del sector de les assegurances a Catalunya, incloent-hi informació sobre els préstecs concedits per l'Institut Català del Crèdit Agrari i els crèdits concedits per l'Institut Català de Finances, i també informació de les companyies d'assegurances i de les mutualitats de previsió social.

 

RESULTATS ECONOMICOFINANCERS DE LES EMPRESES

Codi: 14 24 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: Banc d'Espanya, Consell General de Cambres de Catalunya

Ressenya de l'actuació: anàlisi dels estats economicofinancers de les empreses amb seu social a Catalunya. S'hi inclou la informació desagregada per sectors d'activitat i per dimensió de l'empresa.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: inversió, finançament, rendibilitat, endeutament

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014 i 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2016

Cost directe estimat: 12.000 euros

 

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: RESULTATS ECONOMICOFINANCERS DE LES EMPRESES

Objectiu de l'activitat: anàlisi dels estats economicofinancers de les empreses amb seu social a Catalunya, per sectors d'activitat i per dimensió de l'empresa.

 

ENQUESTA ALS TURISTES A LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 14 25 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: obtenció de taules estadístiques sobre els turistes, per tal de conèixer les característiques i el comportament, l'activitat i el perfil dels turistes de Barcelona.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: perfil, grau de satisfacció, despesa, motiu del viatge

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2017

Cost directe estimat: 62.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES A BARCELONA

Objectiu de l'activitat: obtenció d'estadístiques sobre l'activitat econòmica de la ciutat de Barcelona.

 

ENQUESTA SOBRE L'ACTIVITAT DEL SECTOR COMERCIAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 14 25 03

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: conèixer les característiques dels establiments comercials de la ciutat, el seu personal, els horaris i els serveis oferts.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: característiques dels comerços, el seu personal, els seus horaris, les vendes i l'oferta de serveis complementaris

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: febrer del 2017

Cost directe estimat: 60.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES A BARCELONA

Objectiu de l'activitat: obtenció d'estadístiques sobre l'activitat econòmica de la ciutat de Barcelona.

 

ENQUESTA SOBRE L'ACTIVITAT DEL SECTOR DE RESTAURACIÓ DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 14 25 04

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: conèixer les característiques dels establiments de restauració de la ciutat, el seu personal, els horaris i els serveis oferts.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: característiques dels establiments de restauració, volum d'activitat, horaris, serveis i personal

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: febrer del 2017

Cost directe estimat: 25.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES A BARCELONA

Objectiu de l'activitat: obtenció d'estadístiques sobre l'activitat econòmica de la ciutat de Barcelona.

 

ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES CULTURALS

Codi: 14 26 01

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Cultura, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística, Agència Estatal d'Administració Tributària

Ressenya de l'actuació: coneixement de les macromagnituds més rellevants de les empreses culturals a través d'una explotació específica de l'enquesta anual de serveis i de l'enquesta industrial d'empreses i altra informació estadística disponible.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'empreses, ocupació, ingressos d'explotació, volum de negoci, despeses de personal, valor de la producció, consum intermedi, valor afegit brut, despesa interna en R+D i comerç amb l'estranger

Organismes difusors: Departament de Cultura i Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES CULTURALS

Objectiu de l'activitat: conèixer les macromagnituds més rellevants de les empreses culturals, així com generar informació sobre el comerç amb l'estranger, indicadors de conjuntura i resultats econòmics i financers en aquest àmbit.

 

ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ DE TRIBUTS

Codi: 15 01 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: publicació de l'informe mensual dels tributs que conté les estadístiques dels tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya a partir dels arxius administratius que gestiona el Departament d'Economia i Coneixement. Les dades corresponen al total de Catalunya, llevat dels tributs gestionats per la Generalitat, on la desagregació territorial és per províncies.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Compte de rendes públiques i compte de recaptació de tributs cedits)

Informant inicial: persona física i empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: recaptació líquida i contret dels tributs propis i cedits, així com altres dades relatives a declarants, bases imposables i liquidables, tipus impositius, quotes i beneficis fiscals

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial i Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014-2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ DE TRIBUTS

Objectiu de l'activitat: estadística dels tributs gestionats per la Generalitat.

 

ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Codi: 15 02 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: informació estadística referida als pressupostos de la Generalitat de Catalunya i a la seva execució, amb els resultats desglossats per capítols i polítiques de despesa.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Pressupostos anuals de la Generalitat de Catalunya)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: pressupostos per capítols, àrees, polítiques de despesa, unitats administratives i liquidacions

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Objectiu de l'activitat: informació estadística referida als pressupostos de la Generalitat i a llur execució, amb els resultats desglossats per conceptes i funcions.

 

ESTADÍSTICA SOBRE PRESSUPOSTOS I LIQUIDACIONS DELS ENS LOCALS A CATALUNYA

Codi: 15 03 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Ressenya de l'actuació: el Departament de Governació i Relacions Institucionals, recopila el detall de les dades economicofinanceres dels pressupostos i liquidacions de les administracions locals i dels seus organismes dependents. Un cop rebuda aquesta informació s'analitza i depura i, posteriorment, es procedeix al seu tractament estadístic amb l'objectiu de difondre els resultats.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (pressupostos i liquidacions aprovats pels ens locals)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: qüestionari electrònic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ingressos, despeses i altres indicadors economicofinancers

Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal i provincial

Referència temporal dels resultats: 2015-2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS I LIQUIDACIONS DELS ENS LOCALS

Objectiu de l'activitat: recopilació de les dades econòmiques i financeres dels pressupostos i liquidacions de les administracions locals catalanes.

 

ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN EDUCACIÓ

Codi: 15 04 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Ensenyament

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Ressenya de l'actuació: a partir de l'anàlisi dels pressupostos dels departaments de la Generalitat de Catalunya i de les universitats públiques es quantifiquen econòmicament els recursos que s'assignen a les diferents activitats educatives.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: despesa

Organismes difusors: Departament d'Ensenyament

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2016

Cost directe estimat: 8.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN EDUCACIÓ

Objectiu de l'activitat: quantificació econòmica dels recursos que s'assignen a les diferents activitats educatives.

 

ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN CULTURA

Codi: 15 05 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: Tractament estadístic de la informació recollida per tal de conèixer el nombre, l'activitat i altres característiques pròpies del sector a Catalunya

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: qüestionari electrònic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: despesa en cultura per capítols i programes pressupostaris i personal

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 31.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN CULTURA

Objectiu de l'activitat: coneixement del personal i de la despesa en matèria de cultura de l'Administració pública catalana, i també dissenyar i implementar un sistema d'indicadors culturals que permeti la comparació amb les dades europees.

 

ESTADÍSTICA DE LA DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA

Codi: 15 06 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Ressenya de l'actuació: elaboració de l'Estadística de la despesa sanitària pública de responsabilitat de la Generalitat de Catalunya dins el projecte "Estadística de la despesa sanitària pública del Sistema Nacional de Salut" (comptes satèl·lit de la sanitat), coordinat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Fitxer de l'Estadística de despesa sanitària pública)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: classificació econòmica i funcional de la despesa sanitària pública

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN SANITAT

Objectiu de l'activitat: explotació estadística de l'estat d'execució del pressupost consolidat del Servei Català de la Salut i de l'Institut Català de la Salut .

 

ESTADÍSTICA DE LES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT

Codi: 15 07 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement, Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: tractament estadístic de la informació pressupostària disponible (pressupost liquidat i inversions previstes), per difondre la inversió realitzada per la Generalitat de Catalunya en matèria d'infraestructures.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Pressupostos i inversions liquidades del pressupost de la Generalitat. GECAT)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: import de les inversions realitzades per la Generalitat de Catalunya en matèria d'infraestructures per tipologies d'obra, organisme inversor i territori

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement i Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal i Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015 per al pressupost liquidat i 2016 per al pressupost aprovat

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT

Objectiu de l'activitat: difondre la inversió duta a terme per la Generalitat en matèria d'infraestructures.

 

ESTADÍSTICA RELATIVA AL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL

Codi: 15 08 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: obtenció de les estadístiques sobre el volum de transferències econòmiques que reben els ens locals, en concepte de participacions en els ingressos de la Generalitat, integrades en el Fons de cooperació local de Catalunya, a partir del tractament estadístic de dades de caràcter administratiu.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (fitxer FCL, regulat a l'Ordre GAP/279/2009, de 28 de maig)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: subvencions

Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Mitjà principal de difusió: Internet i DOGC

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES ACTUACIONS LOCALS SUBVENCIONADES PER ALTRES ADMINISTRACIONS

Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques de les actuacions locals finançades o subvencionades per altres administracions.

 

ESTADÍSTICA DE LES ACTUACIONS DEL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC)

Codi: 15 08 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Ressenya de l'actuació: el Departament de Governació i Relacions Institucionals recopila informació sobre el nombre i les característiques de les actuacions incloses en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC). Aquesta informació és normalitzada i depurada i, s'estableixen els contactes necessaris amb les corporacions locals col·laboradores per tal de garantir la coherència i l'exhaustivitat de les dades. Posteriorment, se'n fa la normalització i el tractament estadístics.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (fitxer PUOSC regulat a l'Ordre GAP/279/2009, de 28 de maig)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: nombre, tipologies, pressupostos, subvencions de les actuacions

Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Mitjà principal de difusió: Internet i DOGC

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES ACTUACIONS LOCALS SUBVENCIONADES PER ALTRES ADMINISTRACIONS

Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre i les característiques de les actuacions locals finançades o subvencionades per altres administracions.

 

ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ

Codi: 15 09 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: obtenció de les estadístiques bàsiques del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, empreses públiques, consorcis i fundacions, ens parlamentaris i organismes independents i el personal al servei de l'Administració local a partir de l'explotació anual de la informació de caràcter administratiu disponible en el Registre general de personal de la Generalitat i d'una enquesta específica dirigida a la resta del sector públic de la Generalitat i a l'Administració local. Les dades corresponents al personal de la Generalitat tenen una periodicitat mensual, mentre que en les referents a l'Administració local i a la resta del sector públic la periodicitat és anual.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia i dades d'origen administratiu (Registre general de personal de la Generalitat)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i enquesta per Internet

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: personal per departaments, tipus d'ens, categoria, col·lectiu, vinculació, sexe, edat

Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: primera setmana de cada mes per als informes mensuals i maig del 2016 per als informes anuals

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

 

INDICADORS SOBRE OCUPACIÓ PÚBLICA

Codi: 15 09 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: construir i disposar d'un sistema d'indicadors sobre ocupació pública que faciliti informació sobre l'estructura del sector públic de Catalunya en tema de personal, la relació existent entre ocupats públics i informació demogràfica, del mercat laboral o de creixement econòmic; així com mesurar l'evolució de tots aquests indicadors.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Registre general de personal de la Generalitat) i recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ocupats per 1.000 habitants; assalariats públics per 1.000 habitants; taxa de salarització pública; projeccions d'assalariats públics; feminització, tecnificació, temporalitat i laboralització dels empleats públics; índex d'envelliment de l'ocupació pública a la Generalitat; PIB per assalariat públic, i altres indicadors que proporcionin informació addicional útil en relació amb aquesta temàtica

Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ

Objectiu de l'activitat: obtenció de les estadístiques bàsiques del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

 

ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN R+D I INNOVACIÓ

Codi: 15 10 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: departaments de la Generalitat de Catalunya, Parlament de Catalunya, resta del subsector de la Generalitat

Ressenya de l'actuació: despesa realitzada per la Generalitat de Catalunya en matèria de recerca, desenvolupament i innovació. Es comptabilitza com el finançament propi i/o a tercers que fan els departaments de la Generalitat, el Parlament i la resta dels òrgans superiors (organismes estatutaris i consultius de la Generalitat (POEC)), a activitats de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I). La recerca que es fa a Catalunya es finança des de diferents sectors: administracions (de l'Estat, autonòmica i local), educació superior (universitats), empreses, institucions sense finalitat de lucre i des de l'estranger. En aquesta actuació s'informa, mitjançant enquesta, de la part corresponent a l'esforç de la Generalitat de Catalunya en finançament d'R+D+I, sigui en forma d'assignació de recursos a altres executors dels diferents sectors, sigui execució pròpia.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (els registres són les diferents accions de finançament propi o a tercers que duen a terme els departaments i els òrgans superiors de la Generalitat, en matèria d'R+D+I)

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: despesa pública en R+D i despesa en innovació

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2016

Cost directe estimat: 29.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ (R+D+I)

Objectiu de l'activitat: difondre la inversió duta a terme per la Generalitat en matèria de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I).

 

ESTADÍSTICA D'ESTABLIMENTS TURÍSTICS

Codi: 16 01 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Turisme de Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya

Ressenya de l'actuació: actualització de la base de dades MOSAIC, que recull les altes, baixes i modificacions que són el resultat de les resolucions administratives sobre les incidències comunicades per les empreses i entitats turístiques reglamentades. La informació estadística corresponent a aquestes empreses i establiments turístics se sistematitza a través de les aplicacions informàtiques ALFIL i OMET. La informació es presenta també per marca turística i servei territorial.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Registre de Turisme de Catalunya)

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nom de l'establiment, adreça, telèfon, modalitat, grup, categoria, capacitat

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal i altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2015-2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: 10.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'OCUPACIÓ TURÍSTICA: HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL

Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre de viatges i les pernoctacions en aquests tipus d'allotjament.

 

ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT HOTELERA

Codi: 16 01 03

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: explotació específica per a Catalunya, segons procedència, marques turístiques i categories, de l'Enquesta d'ocupació hotelera d'àmbit estatal per tal de conèixer el nombre de viatgers i de pernoctacions i el grau d'ocupació dels establiments hotelers.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic (Enquesta d'ocupació hotelera)

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: pernoctacions, turistes, grau d'ocupació

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya i altres àmbits

Referència temporal dels resultats: mesos del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes

Cost directe estimat: 22.200 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'OCUPACIÓ TURÍSTICA: HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL

Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre de viatges i les pernoctacions en aquests tipus d'allotjament.

 

ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT EN CÀMPINGS

Codi: 16 01 04

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques i categories, de l'Enquesta d'ocupació en càmpings d'àmbit estatal per tal de conèixer el nombre de viatgers i de pernoctacions i el grau d'ocupació als càmpings.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic (Enquesta d'ocupació en càmpings)

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: pernoctacions, turistes, grau d'ocupació

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya i altres àmbits

Referència temporal dels resultats: trimestres del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes

Cost directe estimat: 14.800 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'OCUPACIÓ TURÍSTICA: HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL

Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre de viatges i les pernoctacions en aquests tipus d'allotjament.

 

ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT EN TURISME RURAL

Codi: 16 01 05

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques, de l'Enquesta d'ocupació en turisme rural d'àmbit estatal per tal de conèixer el nombre de viatgers i de pernoctacions i el grau d'ocupació als establiments de turisme rural.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic (Enquesta d'ocupació en turisme rural)

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: pernoctacions, turistes, grau d'ocupació

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya i altres àmbits

Referència temporal dels resultats: trimestres del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes

Cost directe estimat: 14.800 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'OCUPACIÓ TURÍSTICA: HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL

Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre de viatges i les pernoctacions en aquests tipus d'allotjament.

 

INDICADORS DE RENDIBILITAT DEL SECTOR HOTELER

Codi: 16 01 06

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques i categories, de l'Enquesta d'ocupació hotelera d'àmbit estatal per tal de conèixer la facturació mitjana per habitació ocupada (ADR) i els ingressos per habitació disponible (RevPAR).

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: facturació mitjana per habitació ocupada (ADR) i ingressos per habitació disponible (RevPAR)

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya i altres àmbits

Referència temporal dels resultats: mesos del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes

Cost directe estimat: 11.400 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA D'OCUPACIÓ TURÍSTICA: HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL

Objectiu de l'activitat: conèixer el nombre de viatges i les pernoctacions en aquests tipus d'allotjament.

 

ESTADÍSTICA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA

Codi: 16 02 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: explotació específica per a Catalunya de l'enquesta d'àmbit estatal per tal de conèixer les principals característiques del turisme estranger a Catalunya. Aquesta fitxa unifica dues actuacions estadístiques diferents fins al 2015, recollides sota els codis 16 02 01-Estadística dels visitants estrangers a Catalunya, responsabilitat de l'Idescat, i 16 02 02-Estadística dels visitants estrangers amb destinació principal Catalunya, responsabilitat del Departament d'Empresa i Ocupació, elaborades principalment en base a l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) de l'Institut d'Estudis Turístics.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: país de procedència, tipus de viatgers, mitjà de transport, motius del viatge, tipus d'allotjament, forma d'organitzar el viatge

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació i Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: mesos del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 20.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Objectiu de l'activitat: elaboració de diferents indicadors i enquestes relatius als viatges dels catalans i dels visitants estrangers i espanyols de la resta de l'Estat a Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DE LA DESPESA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA

Codi: 16 02 03

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: explotació específica per a Catalunya de l'enquesta d'àmbit estatal, per tal de conèixer la despesa dels visitants no residents a l'estat espanyol, investigant diferents aspectes qualitatius dels viatges duts a terme. Fins al 2015 l'origen de la informació ha estat l'Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'Institut d'Estudis Turístics i l'organisme responsable de l'actuació el Departament d'Empresa i Ocupació.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: despesa turística realitzada a Catalunya pels visitants no residents a l'estat espanyol, segons país de referència, destinació del viatge, mitjà de transport, motius de la visita, allotjament, forma d'organitzar el viatge

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació i Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: mesos del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 20.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Objectiu de l'activitat: elaboració de diferents indicadors i enquestes relatius als viatges dels catalans i dels visitants estrangers i espanyols de la resta de l'Estat a Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DELS VIATGES DELS CATALANS

Codi: 16 02 04

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: explotació específica per a Catalunya de l'enquesta d'àmbit estatal, per conèixer el comportament viatger dels catalans, investigant diferents aspectes qualitatius dels viatges duts a terme. Fins al 2015 l'origen de la informació ha estat l'Estadística de moviments turístics dels espanyols (Familitur) de l'Institut d'Estudis Turístics i l'organisme responsable de l'actuació el Departament d'Empresa i Ocupació.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre de viatges realitzats, destinació, mitjà de transport, tipus d'allotjament, despesa, forma d'organitzar el viatge, motiu del viatge

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació i Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: trimestres del 2015 i 1r i 2n trimestre del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 mesos

Cost directe estimat: 20.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Objectiu de l'activitat: elaboració de diferents indicadors i enquestes relatius als viatges dels catalans i dels visitants estrangers i espanyols de la resta de l'Estat a Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DELS VIATGES A CATALUNYA DELS RESIDENTS A LA RESTA DE L'ESTAT

Codi: 16 02 05

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: explotació específica per a Catalunya de l'enquesta d'àmbit estatal, per conèixer els viatges a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat, investigant diferents aspectes qualitatius dels viatges duts a terme. Fins al 2015 l'origen de la informació ha estat l'Estadística de moviments turístics dels espanyols (Familitur) de l'Institut d'Estudis Turístics i l'organisme responsable de l'actuació el Departament d'Empresa i Ocupació.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre de viatges realitzats, destinació, mitjà de transport, tipus d'allotjament, despesa, forma d'organitzar el viatge, motiu del viatge

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació i Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: trimestres del 2015 i 1r i 2n trimestre del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 mesos

Cost directe estimat: 20.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Objectiu de l'activitat: elaboració de diferents indicadors i enquestes relatius als viatges dels catalans i dels visitants estrangers i espanyols de la resta de l'Estat a Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DEL COMERÇ AMB L'ESTRANGER

Codi: 17 01 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Agència Estatal d'Administració Tributària

Ressenya de l'actuació: explotació estadística de les dades del document únic administratiu (DUA) i les declaracions INTRASTAT per tal de conèixer conjunturalment l'evolució de les importacions i les exportacions de Catalunya amb la resta del món.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Arxiu duaner de l'Agència Estatal d'Administració Tributària del Departament de Duanes i Impostos Especials)

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: valor i volum de les importacions i exportacions per països, conceptes aranzelaris, CCAE, CUCI i destinació econòmica dels béns i mitjans de transport

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: mesos d'octubre del 2015 fins a setembre del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: 23.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL COMERÇ AMB L'ESTRANGER: AVANÇ I RESULTATS ESTRUCTURALS

Objectiu de l'activitat: explotació estadística de les dades administratives provisionals i definitives referents a les dades del comerç de Catalunya amb la resta del món.

 

COMERÇ AMB L'ESTRANGER SEGONS CONTINGUT TECNOLÒGIC

Codi: 17 01 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Agència Estatal d'Administració Tributària

Ressenya de l'actuació: explotació estadística, segons la nomenclatura de contingut tecnològic de l'Eurostat, dels arxius DUA i INTRASTAT per tal de conèixer conjunturalment l'evolució de les importacions i exportacions de Catalunya amb la resta del món.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (arxiu duaner de l'Agència Estatal d'Administració Tributària del Departament de Duanes i Impostos Especials)

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: valor de les importacions i exportacions segons contingut tecnològic (R+D) per grups de productes i àrees geogràfiques

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 4t trimestre del 2015 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: 9.800 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL COMERÇ AMB L'ESTRANGER: AVANÇ I RESULTATS ESTRUCTURALS

Objectiu de l'activitat: explotació estadística de les dades administratives provisionals i definitives referents a les dades del comerç de Catalunya amb la resta del món.

 

CLIMA EXPORTADOR

Codi: 17 02 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: anàlisi estadística i econòmica d'una enquesta a empresaris per conèixer l'evolució conjuntural de l'exportació de Catalunya i les seves expectatives.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia (Enquesta de clima exportador)

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: cartera de comandes (global, per sectors i per dimensió d'empresa), activitat exportadora, preus d'exportacions, preus internacionals, marges comercials, expectatives de les exportacions per mercats, perspectives d'obertura a nous mercats

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: 24.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES EXPECTATIVES DEL SECTOR EXTERIOR

Objectiu de l'activitat: conèixer l'evolució conjuntural de l'exportació de Catalunya i les seves expectatives.

 

INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL

Codi: 17 03 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement

Ressenya de l'actuació: obtenció d'un conjunt d'indicadors de la competitivitat del sector industrial català que tinguin en compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i les quotes de mercat.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: taxa de canvi real i nominal i indicadors de posició competitiva

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 3r i 4t trimestre del 2015 i 1r i 2n trimestre del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 mesos

Cost directe estimat: 11.800 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: INDICADORS DE LA POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL

Objectiu de l'activitat: obtenció d'un conjunt d'indicadors dels preus i les quotes de competitivitat del sector industrial.

 

ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

Codi: 18 01 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: calcular un índex de la producció industrial (IPI) de Catalunya per branques d'activitat, per destinació econòmica dels béns i per seccions i divisions, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la producció de la indústria catalana.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: producció industrial i producció industrial corregida d'efecte de calendari

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: mesos de novembre del 2015 fins octubre del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 11.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

Objectiu de l'activitat: càlcul d'un índex de la producció industrial catalana a partir de les dades disponibles mensualment.

 

ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS

Codi: 18 02 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: calcular un índex de preus industrials (IPRI) de Catalunya per branques d'activitat, per destinació econòmica dels béns i per seccions i divisions, per tal de reflectir l'evolució conjuntural dels preus de la indústria catalana.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: preus industrials

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: mesos de desembre del 2015 fins novembre del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes

Cost directe estimat: 8.200 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS

Objectiu de l'activitat: càlcul d'un índex de preus industrials de Catalunya a partir de les dades disponibles mensualment.

 

INDICADORS CONJUNTURALS D'ACTIVITAT DEL SECTOR SERVEIS

Codi: 18 03 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: elaborar un indicador del sector serveis per tal de reflectir l'evolució conjuntural de l'activitat real d'aquest sector.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: activitat sector serveis

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: mesos de novembre del 2015 fins octubre del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: INDICADORS CONJUNTURALS DEL SECTOR DE SERVEIS

Objectiu de l'activitat: elaboració d'uns indicadors de mesura de l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els diferents sectors dels serveis.

 

INDICADOR CONJUNTURAL DE PRODUCCIÓ DEL SECTOR SERVEIS

Codi: 18 03 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: elaborar un indicador del sector serveis per tal de reflectir l'evolució conjuntural del creixement real d'aquest sector.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: producció del sector serveis

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 4t trimestre del 2015, i 1r, 2n i 3r trimestre del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: INDICADORS CONJUNTURALS DEL SECTOR DE SERVEIS

Objectiu de l'activitat: elaboració d'uns indicadors de mesura de l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els diferents sectors dels serveis.

 

ESTADÍSTICA CONJUNTURAL DEL COMERÇ AL DETALL

Codi: 18 03 03

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: elaborar uns indicadors que permetin mesurar a curt termini l'evolució conjuntural de l'activitat en el sector del comerç al detall, fent un tractament estadístic de les enquestes d'àmbit estatal en relació amb aquesta temàtica, per tal de conèixer les característiques fonamentals de les empreses dedicades a aquesta activitat.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: índex de vendes general i índex de vendes sense estacions de servei

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: mesos de desembre del 2015 fins a novembre del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes

Cost directe estimat: 16.300 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: INDICADORS CONJUNTURALS DEL SECTOR DE SERVEIS

Objectiu de l'activitat: elaboració d'uns indicadors de mesura de l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els diferents sectors dels serveis.

 

ÍNDEX DE VENDES EN GRANS SUPERFÍCIES

Codi: 18 03 04

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: obtenir un indicador mensual de l'evolució del volum de vendes en els establiments comercials al detall definits com a grans superfícies no especialitzades (2.500 m2 mínim de la superfície de vendes) que operen a Catalunya.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia (Enquesta de l'índex de vendes en grans superfícies)

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: índex de vendes, alimentació i no alimentació

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: mesos de novembre del 2015 fins a octubre del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 24.500 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: INDICADORS CONJUNTURALS DEL SECTOR DE SERVEIS

Objectiu de l'activitat: elaboració d'uns indicadors de mesura de l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els diferents sectors dels serveis.

 

INDICADORS DE FIRES

Codi: 18 05 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: obtenir dades de diferents indicadors firals a fi i efecte de facilitar als operadors econòmics, a les empreses i als visitants unes previsions perquè puguin elaborar el seu calendari de participació i visita a les fires catalanes. Durant els mesos de novembre i desembre de l'any 2015 es publicaran les dades de les dates (2016) de celebració de les activitats firals així com també altres indicadors corresponents a l'última edició de la fira 2013-2014-2015.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Registre d'activitats firals de Catalunya)

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: superfície neta d'exposició contractada, expositors directes i visitants de les fires catalanes; dates de celebració de les activitats firals de l'any següent

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2016

Cost directe estimat: 9.301 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: INDICADORS DE LA CONJUNTURA DEL COMERÇ URBÀ

Objectiu de l'activitat: elaboració d'uns indicadors que reflecteixin l'evolució del sector de la distribució comercial als centres comercials a cel obert, així com obtenció d'estadístiques bàsiques de les fires de Catalunya.

 

CLIMA EMPRESARIAL DE CATALUNYA

Codi: 18 06 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: execució d'una enquesta dirigida a una mostra d'establiments dels sectors de la indústria, la construcció, l'hostaleria, el comerç i altres serveis de Catalunya. Recull l'opinió que els representants dels establiments amb activitat a Catalunya tenen sobre l'evolució i les expectatives d'un conjunt de variables amb incidència en el desenvolupament econòmic de l'empresa. La informació recollida permet detectar els canvis de tendència en el cicle econòmic de manera àgil i ràpida.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia i dades d'origen estadístic (Enquesta de clima empresarial de Catalunya)

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: marxa del negoci, preus de venda, ocupació, factors que limiten la marxa del negoci, facturació a l'estranger, grau d'utilització de la capacitat productiva de les indústries

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya i Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya i altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 4t trimestre del 2015 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes

Cost directe estimat: 80.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: INDICADORS DEL CLIMA EMPRESARIAL DE LES CAMBRES DE COMERÇ

Objectiu de l'activitat: fer un seguiment de la conjuntura de la indústria, la construcció, l'hoteleria, el comerç i la resta de serveis pel conjunt de Catalunya i en les demarcacions camerals que corresponguin.

 

INDICADOR DE CONFIANÇA EMPRESARIAL

Codi: 18 06 03

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: obtenció d'indicadors sintètics per a Catalunya a partir de la integració de mostres de l'Enquesta de clima empresarial de Catalunya i de l'operació de l'INE sobre Indicadors de confiança empresarial. Aquests indicadors, de periodicitat trimestral, es basen en l'opinió dels empresaris catalans i es calculen a partir d'una metodologia harmonitzada per tal de garantir la comparabilitat amb els indicadors del conjunt de l'Estat.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia i dades d'origen estadístic (Enquesta de clima empresarial de Catalunya)

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: marxa del negoci

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 4t trimestre del 2015 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes

Cost directe estimat: 17.300 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: INDICADORS DEL CLIMA EMPRESARIAL DE LES CAMBRES DE COMERÇ

Objectiu de l'activitat: fer un seguiment de la conjuntura de la indústria, la construcció, l'hoteleria, el comerç i la resta de serveis pel conjunt de Catalunya i en les demarcacions camerals que corresponguin.

 

INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA

Codi: 18 07 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: recopilació i anàlisi d'indicadors de conjuntura econòmica que aportin informació sobre la situació i l'evolució a curt termini de l'economia catalana.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: indicadors de conjuntura de l'activitat i demanda, comerç exterior, salaris, costos i preus, mercat de treball i sector monetari i financer

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: primera setmana de cada mes

Cost directe estimat: 9.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: INDICADORS DE LA CONJUNTURA ECONÒMICA

Objectiu de l'activitat: recopilació i elaboració d'indicadors de la conjuntura econòmica que aportin informació sobre la situació i l'evolució a curt termini de l'economia catalana.

 

ÍNDEX DE VOLUM DE NEGOCI A LA INDÚSTRIA

Codi: 18 07 03

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: calcular un índex de volum de negoci a la indústria per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la facturació de les empreses industrials de Catalunya.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: volum de negoci

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: mesos de novembre del 2015 fins octubre del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: INDICADORS DE LA CONJUNTURA ECONÒMICA

Objectiu de l'activitat: recopilació i elaboració d'indicadors de la conjuntura econòmica que aportin informació sobre la situació i l'evolució a curt termini de l'economia catalana.

 

ÍNDEX D'ENTRADA DE COMANDES A LA INDÚSTRIA

Codi: 18 07 04

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: calcular un índex d'entrada de comandes per destinació econòmica dels béns, per tal de mesurar l'evolució de l'activitat a partir de la demanda futura.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: entrada de comandes

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: mesos de novembre del 2015 fins octubre del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: INDICADORS DE LA CONJUNTURA ECONÒMICA

Objectiu de l'activitat: recopilació i elaboració d'indicadors de la conjuntura econòmica que aportin informació sobre la situació i l'evolució a curt termini de l'economia catalana.


ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA ELÈCTRICA

Codi: 18 08 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: conèixer la conjuntura elèctrica a Catalunya mitjançant el tractament estadístic de la informació provinent de les principals empreses productores d'energia elèctrica mitjançant les tecnologies sense dret a percebre retribució econòmica específica (incloent-hi les compres i els consums dels diversos tipus de combustible), de la principal empresa distribuïdora d'energia elèctrica, de l'Operador del Sistema elèctric (REE), de les dades de preus de mercat proporcionades per l'operador del mercat elèctric i la CNMC, dels peatges d'accés, preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) i bo social, vigents en cada moment, fixats pel Govern central.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia, dades d'origen administratiu (Registre d'Instal·lacions de Producció d'energia elèctrica (RIPRE)) i dades d'origen estadístic (Demanda d'energia elèctrica en barres de central (EBC) mensual; Facturació mensual d'energia elèctrica; Producció mensual d'energia elèctrica; Vendes a xarxa mensuals de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica)

Informant inicial: empresa, administracions públiques, altres organismes o institucions i empreses públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: producció d'energia elèctrica mitjançant les tecnologies sense dret a percebre retribució econòmica específica; consum d'energia elèctrica en barres de central (EBC) de la principal empresa distribuïdora de Catalunya; facturació de la principal empresa distribuïdora de Catalunya, per peatges d'accés i per sectors d'activitat econòmica; facturació de la principal empresa distribuïdora de Catalunya per comercialitzadores de mercat lliure (incloent-hi les comercialitzadores de referència); vendes a xarxa dels autoproductors connectats a la xarxa de la principal empresa distribuïdora de Catalunya i a la xarxa de transport; informació estadística de vendes a xarxa de les instal·lacions de tecnologies amb dret a percebre retribució econòmica específica a Catalunya (CNMC); qualitat de subministrament d'energia elèctrica de la principal empresa distribuïdora de Catalunya; preus del mercat elèctric (pool) i dels peatges d'accés; preus voluntaris per al petit consumidor (PVPC) i bo social, vigents en cada moment, fixats pel Govern central

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 67.400 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA CONJUNTURA ENERGÈTICA

Objectiu de l'activitat: obtenció d'informació a nivell conjuntural mensual sobre la producció, la transformació, la distribució, les vendes i les facturacions de les principals fonts d'energia.

 

ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE GAS NATURAL

Codi: 18 08 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: conèixer la conjuntura del consum de gas natural a Catalunya mitjançant el tractament estadístic de la informació provinent de les principals empreses transportistes i distribuïdores de gas natural, de les dades proporcionades pel Gestor Tècnic del Sistema (ENAGAS) referent a les vendes de gas natural liquat (GNL) a les plantes satèl·lits ubicades a Catalunya (clients finals i xarxes de distribució de gas); el recull dels peatges d'accés i de les tarifes d'últim recurs de gas natural, vigents en cada moment, fixats pel Govern central, el preu de descàrrega de GNL a la planta de regasificació de Barcelona i els preus internacionals del gas natural.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia i dades d'origen estadístic (Consum mensual de gas natural per províncies i grups de pressió; Demanda global de gas natural (DGGN) mensual; Producció mensual d'energia elèctrica)

Informant inicial: empresa, administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: demanda global de gas natural, facturació per tarifes i per sectors d'activitat econòmica, vendes de gas natural liquat (GNL) a les plantes satèl·lits, preus dels peatges d'accés i tarifes d'últim recurs de gas natural, vigents en cada moment, fixats pel Govern central, el preu de descàrrega de GNL a la planta de regasificació de Barcelona, preus internacionals del gas natural

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 22.400 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA CONJUNTURA ENERGÈTICA

Objectiu de l'activitat: obtenció d'informació a nivell conjuntural mensual sobre la producció, la transformació, la distribució, les vendes i les facturacions de les principals fonts d'energia.

 

ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE PETROLI

Codi: 18 08 03

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: conèixer la conjuntura de la producció de petroli brut, la producció de productes petrolífers de les refineries i les plantes d'olefines, les vendes de productes petrolífers líquids i gasosos amb finalitats energètiques a Catalunya; i els preus internacionals del cru Brent i WTI, els preus de descàrrega al port de Tarragona, els preus mitjans de referència de gasolines, gasoils i fueloils i les tarifes regulades dels gasos liquats del petroli vigents en cada moment.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia i dades d'origen estadístic (Producció mensual d'energia elèctrica)

Informant inicial: empresa, establiment, administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: producció de petroli brut, producció de productes petrolífers de les refineries i les plantes d'olefines i vendes de productes petrolífers líquids amb finalitats energètiques (gasolines, querosens, gasoils i fueloils) i de productes petrolífers gasosos amb finalitats energètiques (gasos liquats del petroli: envasat, a dojo i canalitzat); i els preus internacionals del cru Brent i WTI, els preus de descàrrega al port de Tarragona, els preus mitjans de referència de gasolines, gasoils i fueloils a Espanya i a Catalunya, i les tarifes regulades dels gasos liquats del petroli vigents en cada moment, fixades pel Govern central

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 11.200 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA CONJUNTURA ENERGÈTICA

Objectiu de l'activitat: obtenció d'informació a nivell conjuntural mensual sobre la producció, la transformació, la distribució, les vendes i les facturacions de les principals fonts d'energia.

 

ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE CARBÓ I COC DE PETROLI

Codi: 18 08 04

Tipus d'actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: conèixer la conjuntura de la producció de lignit negre i dels consums de lignit negre, altres carbons i coc de petroli dels principals sectors consumidors a Catalunya.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: producció de lignit negre i consum de lignit negre, altres carbons i coc de petroli dels principals sectors consumidors a Catalunya

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: sota demanda

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 11.200 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA CONJUNTURA ENERGÈTICA

Objectiu de l'activitat: obtenció d'informació a nivell conjuntural mensual sobre la producció, la transformació, la distribució, les vendes i les facturacions de les principals fonts d'energia.

 

ESTADÍSTICA D'EXPECTATIVES INDUSTRIALS

Codi: 18 09 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

Ressenya de l'actuació: disposar d'un indicador qualitatiu de les expectatives empresarials en el sector de la indústria a Catalunya, mitjançant l'anàlisi estadística i econòmica de l'Enquesta de conjuntura industrial que realitza el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: cartera de comandes (totals i estrangeres); estocs de productes acabats; producció i tendència dels preus de venda per sectors

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 setmana

Cost directe estimat: 10.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES EXPECTATIVES INDUSTRIALS

Objectiu de l'activitat: obtenció d'un indicador qualitatiu de les expectatives empresarials en el sector de la indústria a Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DELS COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓ

Codi: 18 10 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya

Ressenya de l'actuació: l'índex de costos de la construcció és un indicador mensual elaborat a partir d'una enquesta a les empreses associades a la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya amb l'objectiu de conèixer el nivell de preus dels elements bàsics que configuren l'estructura de costos d'una obra.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: índex de l'evolució dels costos de construir a Catalunya per tipologies d'obra

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat, Institut d'Estadística de Catalunya i Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya

Mitjà principal de difusió: document multicopiat i Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓ

Objectiu de l'activitat: conèixer l'evolució dels costos de la construcció a Catalunya per tipologies d'obra.

 

INDICADORS DE DEMOGRAFIA EMPRESARIAL

Codi: 18 12 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: disposar d'indicadors de demografia empresarial amb periodicitat trimestral que permetin una estimació de l'evolució conjuntural de la dinàmica empresarial a Catalunya

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Fitxer d'afiliacions a la Seguretat Social; fitxer de comptes de cotització d'empreses a la Seguretat Social; Estadística d'empreses i establiments a partir del DIRCE) i recopilació de dades

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: altes pures, reactivacions, baixes, taxa bruta d'entrada, taxa bruta de sortida, taxa neta d'entrada, rotació empresarial, estrats d'assalariats, forma jurídica, sector econòmic

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 15.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: INDICADORS DE LA DEMOGRAFIA EMPRESARIAL A CATALUNYA

Objectiu de l'activitat: elaboració d'indicadors de la demografia empresarial que permetin disposar d'avançaments sobre l'evolució de l'activitat empresarial catalana.

 

COMPTES INTEGRATS DE LA PROTECCIÓ SOCIAL

Codi: 19 01 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Departament de Benestar Social i Família, Departament de Salut, Ministeri de Treball i Immigració

Ressenya de l'actuació: elaboració de comptes de la protecció social mitjançant la recollida sistemàtica d'informació sobre les diferents institucions que participen en el sistema català de protecció social i la seva anàlisi i transformació d'acord amb els criteris establerts per la metodologia Seepros de la Unió Europea.

Origen de la informació: conciliació de fonts

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: despesa: funció, tipus, tipus de prestació, sistema, unitat gestora, tipus de despesa i import. Ingressos: origen, tipus d'ingrés, sistema, unitat gestora i import

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 30.500 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: COMPTES INTEGRATS DE LA DESPESA EN PROTECCIÓ SOCIAL

Objectiu de l'activitat: avaluació dels recursos econòmics destinats a la protecció social a Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DE LES PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS DE SOSTENIMENT DE LA RENDA

Codi: 19 02 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Benestar Social i Família

Ressenya de l'actuació: recopilació i homogeneïtzació d'informació relativa al conjunt de prestacions de sosteniment de la renda existents a Catalunya oferint informació històrica sobre el nombre de prestacions i els seus volums econòmics, així com altres informacions complementàries que permetin un coneixement més complet d'aquest grup de prestacions, entre les quals destaquen les pensions de la Seguretat Social, però que també comprèn les pensions dels règims especials de funcionaris, les prestacions per atur i altres.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tipus de prestació, règim protector, import mes de desembre, import anual, nombre de prestacions a desembre, nombre mitjà anual de prestacions

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2016

Cost directe estimat: 25.700 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES PRESTACIONS DE SOSTENIMENT DE LA RENDA

Objectiu de l'activitat: recopilació i homogeneïtzació d'informació relativa al conjunt de prestacions de sosteniment de la renda existents a Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DE PENSIONISTES I PENSIONS

Codi: 19 02 02

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional de la Seguretat Social, Institut Social de la Marina

Ressenya de l'actuació: tractament i explotació estadística específica dels fitxers de pensionistes i pensions de l'INSS per obtenir informació detallada de les pensions contributives de la Seguretat Social rebudes per les persones pensionistes residents a Catalunya.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Fitxer de pensions i pensionistes de l'Institut Nacional de la Seguretat Social)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: pensions segons import, tipus, règim, variables sociodemogràfiques dels pensionistes

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2016

Cost directe estimat: 16.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LES PRESTACIONS DE SOSTENIMENT DE LA RENDA

Objectiu de l'activitat: recopilació i homogeneïtzació d'informació relativa al conjunt de prestacions de sosteniment de la renda existents a Catalunya.

 

ESTADÍSTICA ECONÒMICA DELS CENTRES I LES ENTITATS DE SERVEIS SOCIALS

Codi: 19 05 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: explotació, tabulació i publicació dels resultats de l'enquesta econòmica dels centres i les entitats de serveis socials realitzada per l'Idescat l'any 2015.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia (Enquesta econòmica dels establiments de serveis socials)

Informant inicial: establiment i entitats de serveis socials

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per Internet

Periodicitat: -

Variables principals a investigar: despesa en serveis socials, finançament, personal ocupat, capacitat, ocupació dels centres de serveis socials

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família i Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2016

Cost directe estimat: 20.900 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA I COMPTES DELS SERVEIS SOCIALS

Objectiu de l'activitat: tenir una aproximació integrada al sector de referència des d'una perspectiva econòmica.

 

ESTADÍSTICA ECONÒMICA DELS SERVEIS D'AJUDA A DOMICILI

Codi: 19 05 03

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: disseny i realització d'un treball de camp per confeccionar un directori d'empreses productores de serveis d'ajuda a domicili i posteriorment recollir a través d'una enquesta mostral la informació necessària per descriure l'activitat productiva d'aquest sector, el personal ocupat, així com el seu finançament.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: empresa i administracions locals

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per Internet

Periodicitat: -

Variables principals a investigar: despesa en serveis socials, finançament, personal ocupat, capacitat, ocupació dels centres de serveis socials

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família i Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: febrer del 2017

Cost directe estimat: 50.900 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA I COMPTES DELS SERVEIS SOCIALS

Objectiu de l'activitat: tenir una aproximació integrada al sector de referència des d'una perspectiva econòmica.

 

ESTADÍSTICA SOBRE TIC A LES LLARS

Codi: 20 01 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: fer una explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'equipament i ús de les TIC a les llars d'àmbit estatal, desagregada per variables demogràfiques i socioeconòmiques, que permeti fer comparatives amb altres territoris (Espanya, comunitats autònomes i UE).

Origen de la informació: dades d'origen estadístic (Enquesta d'equipament i ús de les TIC a les llars)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: equipament en TIC a l'habitatge, connexió a Internet a l'habitatge, ús de l'ordinador, ús d'Internet, comerç electrònic

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació i Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2016

Cost directe estimat: 9.700 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS EQUIPAMENTS I ELS USOS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) EN LA POBLACIÓ

Objectiu de l'activitat: explotació específica per a Catalunya de les enquestes sobre els equipaments i els usos de les TIC a les llars catalanes i realització d'una enquesta complementària per a obtenir una desagregació territorial dels resultats.

 

ESTADÍSTICA TERRITORIAL SOBRE TIC A LES LLARS

Codi: 20 01 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: explotació del fitxer de microdades de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars amb els objectius d'obtenir per a Catalunya indicadors addicionals als de l'Enquesta sobre TIC a les llars de l'INE. S'elaboren estimacions territorials dels principals indicadors d'equipament i ús de les TIC a les llars mitjançant la metodologia de l'estimació de petites àrees. Els resultats finals s'homogeneïtzen amb els obtinguts de l'explotació de l'enquesta sobre TIC que realitza l'INE.

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia (Enquesta territorial TIC a les llars)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: biennal

Variables principals a investigar: disponibilitat d'ordinador a l'habitatge, connexió a Internet a l'habitatge, ús de l'ordinador, ús d'Internet, comerç electrònic

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació i Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2016

Cost directe estimat: 65.200 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS EQUIPAMENTS I ELS USOS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) EN LA POBLACIÓ

Objectiu de l'activitat: explotació específica per a Catalunya de les enquestes sobre els equipaments i els usos de les TIC a les llars catalanes i realització d'una enquesta complementària per a obtenir una desagregació territorial dels resultats.

 

ESTADÍSTICA SOBRE TIC A LES EMPRESES

Codi: 20 02 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: fer una explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses que realitza l'INE, per agrupació d'activitat econòmica i dimensió de les empreses, que permeti fer comparatives amb altres territoris (Espanya, comunitats autònomes i UE).

Origen de la informació: dades d'origen estadístic (Enquesta d'ús de TIC i comerç electrònic a les empreses)

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: equipament en TIC, eines i aplicacions, ús de les TIC, formació en TIC, comerç electrònic i barreres

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació i Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015 (comerç electrònic) i 2016 (equipament)

Disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2016

Cost directe estimat: 11.900 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS EQUIPAMENTS I ELS USOS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) A LES EMPRESES

Objectiu de l'activitat: explotació específica per a Catalunya de les enquestes sobre els equipaments i els usos de les TIC a les empreses.

 

ESTADÍSTICA I COMPTES DEL SECTOR DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ (TIC)

Codi: 20 02 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística, Agència Estatal d'Administració Tributària

Ressenya de l'actuació: fer una explotació específica per a les empreses industrials i de serveis del sector de les TIC per a Catalunya a partir de l'Enquesta industrial d'empreses i de l'Enquesta anual de serveis i altra informació estadística disponible. Aquesta tasca es durà a terme segons la delimitació del sector de les TIC proposada per l'OCDE.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'empreses, ocupació, ingressos d'explotació, volum de negoci, despeses de personal, valor de la producció, consum intermedi, valor afegit brut, despesa interna en R+D i comerç amb l'estranger

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació i Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DELS EQUIPAMENTS I ELS USOS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) A LES EMPRESES

Objectiu de l'activitat: explotació específica per a Catalunya de les enquestes sobre els equipaments i els usos de les TIC a les empreses.

 

ESTADÍSTICA DE PERSONAL D'R+D

Codi: 21 01 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement, Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: explotació específica per a Catalunya de les estadístiques sobre activitats d'R+D, amb l'objectiu de conèixer els recursos humans destinats a recerca i desenvolupament en els diferents sectors d'execució.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic (Enquesta d'R+D)

Informant inicial: empresa, altres organismes o institucions i centres d'ensenyament superior

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: personal ocupat en activitats d'R+D, per sectors d'execució i tipologia d'ocupació; personal ocupat en activitats d'R+D equivalents a jornada completa, per sectors d'execució i tipologia d'ocupació

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement, Departament d'Empresa i Ocupació i Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2016

Cost directe estimat: 11.500 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL PERSONAL DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT (R+D)

Objectiu de l'activitat: coneixement de les característiques de l'ocupació en activitats de recerca i desenvolupament (R+D) a Catalunya.

 

ESTADÍSTICA DE FINANÇAMENT I DESPESA EN R+D

Codi: 21 02 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement, Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: explotació específica per a Catalunya de les estadístiques sobre activitats d'R+D, amb l'objectiu de conèixer el finançament i la despesa en recerca i desenvolupament en els diferents sectors d'execució.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic (Enquesta d'R+D)

Informant inicial: empresa, administracions públiques, altres organismes o institucions i centres d'ensenyament superior

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: despesa en R+D per sectors d'execució, finançament de l'R+D per origen dels fons

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement, Departament d'Empresa i Ocupació i Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2016

Cost directe estimat: 11.500 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DEL FINANÇAMENT I LA DESPESA EN RECERCA I DESENVOLUPAMENT (R+D)

Objectiu de l'activitat: coneixement de les característiques i del finançament de la despesa interior en recerca i desenvolupament (R+D) de Catalunya per sectors d'execució i per origen dels fons.

 

ESTADÍSTICA DE LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

Codi: 21 03 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'innovació a les empreses d'àmbit estatal, amb l'objectiu d'obtenir informació directa sobre el procés d'innovació a les empreses, tant tecnològica com no tecnològica, elaborant diferents indicadors.

Origen de la informació: dades d'origen estadístic (Enquesta de la innovació tecnològica)

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'empreses innovadores segons si fan innovació de producte, de procés i de producte i procés, objectius d'innovació, intensitat d'innovació, despeses en innovació segons activitat innovadora. Empreses amb innovacions no tecnològiques segons tipus d'innovació i objectius.

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2016

Cost directe estimat: 11.500 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ESTADÍSTICA DE LA INNOVACIÓ

Objectiu de l'activitat: coneixement del nombre d'empreses innovadores, la intensitat d'innovació, la despesa en innovació, i el percentatge de la xifra de negoci en productes nous o millorats.

 

ELABORACIÓ I SEGUIMENT DE PROGRAMES ANUALS D'ACTUACIÓ ESTADÍSTICA

Codi: 22 01 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: elaboració de la proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017, en el marc del Pla estadístic de Catalunya vigent, mitjançant el suport tècnic, la recollida sistemàtica, l'anàlisi i l'estandardització de les propostes d'actuacions estadístiques previstes pels organismes integrats en el sistema estadístic català. També inclou el seguiment de les actuacions programades per a l'any 2016, així com l'informe sobre el nivell d'acompliment de les actuacions estadístiques programades per a l'any 2015.

Origen de la informació: -

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar:

Organismes difusors: -

Mitjà principal de difusió: -

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats:

Disponibilitat dels resultats sintètics:

Cost directe estimat: 30.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: DIRECTRIUS DE COORDINACIÓ I HOMOLOGACIÓ TÈCNICA

Objectiu de l'activitat: garantir la correcció tècnica de l'estadística oficial catalana d'acord amb la legislació estadística vigent i el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees.

 

NOMENCLATURES TERRITORIALS I ADMINISTRATIVES

Codi: 22 02 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Governació i Relacions Institucionals, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Ressenya de l'actuació: renovació contínua del sistema de codis d'entitats territorials i ens de gestió que s'oficialitzen als efectes estadístics a Catalunya, a partir de l'assignació dels codis de les entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, ens de gestió, consorcis i societats amb participació pública local per part del Departament de Governació i Relacions Institucionals, i els codis de la resta d'unitats estadístiques d'altres àmbits territorials (internacional, comunitari i estatal). L'actuació inclou l'actualització dels topònims catalans, la gestió i el tractament de la informació de base per a la referenciació geogràfica de la informació estadística, els treballs de normalització dels viaris de Catalunya i la revisió de la base de codis territorials.

Origen de la informació: -

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar:

Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals i Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: gener del 2016

Cost directe estimat: 40.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS

Objectiu de l'activitat: perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oficial catalana.

 

CLASSIFICACIÓ CATALANA DE PRODUCTES PER ACTIVITATS

Codi: 22 02 03

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Termcat

Ressenya de l'actuació: completar els treballs d'elaboració de la publicació de la Classificació catalana de productes per activitats 2014 (CCPA-2014), derivada de la Classificació europea de productes per activitats 2008 (CPA-2008) i de la mateixa Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009), i els treballs relatius a la seva implementació en l'estadística oficial. Aquesta publicació inclou l'estructura, les notes explicatives i les taules de correspondència amb la CPA-2008 i amb la Classificació catalana de productes per activitats anterior, la CCPA-1996 Revisió 1.

Origen de la informació: -

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: -

Variables principals a investigar:

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats:

Disponibilitat dels resultats sintètics:

Cost directe estimat: 9.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS

Objectiu de l'activitat: perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oficial catalana.

 

CLASSIFICACIÓ CATALANA D'EDUCACIÓ

Codi: 22 02 05

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Termcat

Ressenya de l'actuació: oficialització de la nova Classificació catalana d'educació (CCED) derivada de la Classificació internacional normalitzada d'educació 2011 (CINE 2011) d'àmbit internacional i de la Classificació nacional d'educació 2014 (CNED-2014) d'àmbit estatal.

Origen de la informació: -

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: -

Variables principals a investigar:

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: -

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats:

Disponibilitat dels resultats sintètics:

Cost directe estimat: 18.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS

Objectiu de l'activitat: perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oficial catalana.

 

ADAPTACIÓ D'ALTRES CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES

Codi: 22 02 06

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Termcat

Ressenya de l'actuació: tasques d'adaptació catalana d'altres classificacions estadístiques sectorials d'interès, a més de les possibles noves desagregacions, correspondències o delimitacions sectorials de classificacions prèviament oficialitzades.

Origen de la informació: -

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar:

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats:

Disponibilitat dels resultats sintètics:

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS

Objectiu de l'activitat: perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oficial catalana.

 

CLASSIFICACIÓ DE PRODUCTES PER AL COMERÇ AMB L'ESTRANGER

Codi: 22 02 07

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: actualització anual de l'adaptació de la Nomenclatura combinada 2016 (NC-2016), classificació comunitària d'interès en l'estadística del comerç amb l'estranger, amb les seves correspondències amb les classificacions específiques d'activitats econòmiques i de productes. Participació en el grup de treball de comerç exterior de les comunitats autònomes per a l'establiment d'un marc metodològic comú per a les estadístiques de comerç exterior i facilitar les relacions amb el Departament de Duanes i Impostos Especials.

Origen de la informació: -

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar:

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: -

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats:

Disponibilitat dels resultats sintètics:

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS

Objectiu de l'activitat: perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oficial catalana.

 

CLASSIFICACIÓ DE PRODUCTES INDUSTRIALS

Codi: 22 02 10

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Termcat

Ressenya de l'actuació: actualització anual de l'adaptació catalana de la Classificació estadística de productes industrials (PRODCOM), en el marc de les classificacions estadístiques sectorials d'interès en l'àmbit de l'estadística de la producció industrial.

Origen de la informació: -

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar:

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats:

Disponibilitat dels resultats sintètics:

Cost directe estimat: 9.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS

Objectiu de l'activitat: perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oficial catalana.

 

REGISTRE DE FITXERS ESTADÍSTICS

Codi: 22 03 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Ressenya de l'actuació: gestió del Registre de Fitxers Estadístics, d'acord amb el que estableix el Decret 143/2010, de 19 d'octubre, del Registre de Fitxers Estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic, a l'efecte d'informar sobre la disponibilitat, creació i cessió de fitxers amb finalitats estadístiques que disposa el Sistema estadístic de Catalunya. L'actuació també inclou l'actualització anual de les seves dades de gestió, la implementació de mecanismes per vetllar pel compliment del secret estadístic i l'adequació a la normativa subsidiària sobre la protecció de dades personals.

Origen de la informació: -

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar:

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats:

Disponibilitat dels resultats sintètics:

Cost directe estimat: 20.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: CONTROL DE LA REVELACIÓ ESTADÍSTICA

Objectiu de l'activitat: perfeccionament dels mètodes i els productes de les noves modalitats de control de la revelació estadística per a garantir l'accés segur a les dades confidencials, així com el control permanent dels fitxers estadístics que gestionen les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya.

 

FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL EN ESTADÍSTICA

Codi: 22 04 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: universitats catalanes, organismes especialitzats, Escola d'Administració Pública de Catalunya, Departament de Governació i Relacions Institucionals

Ressenya de l'actuació: organització de cursos, seminaris i sessions tècniques a càrrec de l'Idescat o amb la col·laboració d'universitats i altres organismes especialitzats sobre la normativa, els mètodes estadístics i programari orientat a la producció i difusió estadística per tal de facilitar el reciclatge i el perfeccionament professional del personal estadístic o bé la divulgació de fonts per als usuaris d'informació estadística.

Origen de la informació: -

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar:

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats:

Disponibilitat dels resultats sintètics:

Cost directe estimat: 30.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: FORMACIÓ EN MÈTODES I PROCEDIMENTS ESTADÍSTICS

Objectiu de l'activitat: programació i execució d'accions formatives o divulgatives adreçades al personal tècnic especialitzat al servei de l'estadística oficial i als usuaris d'informació estadística.

 

COOPERACIÓ EDUCATIVA EN ESTADÍSTICA

Codi: 22 04 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: universitats catalanes, organismes especialitzats

Ressenya de l'actuació: concertació d'accions formatives amb els ensenyaments universitaris afins i centres de secundària mitjançant estades en pràctiques d'alumnes universitaris a la seu de l'Idescat i l'organització de visites col·lectives per tal de conèixer els seus productes, activitats i serveis en l'àmbit de l'estadística oficial.

Origen de la informació: -

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar:

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats:

Disponibilitat dels resultats sintètics:

Cost directe estimat: 18.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: FORMACIÓ EN MÈTODES I PROCEDIMENTS ESTADÍSTICS

Objectiu de l'activitat: programació i execució d'accions formatives o divulgatives adreçades al personal tècnic especialitzat al servei de l'estadística oficial i als usuaris d'informació estadística.

 

MÈTODES DE CONTROL DE LA REVELACIÓ ESTADÍSTICA

Codi: 22 05 03

Tipus d'actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: perfeccionament continu d'un sistema automatitzat de procediments estadístics i computacionals orientats a la preservació del secret estadístic en el tractament de les microdades (registres individuals) i les macrodades (dades tabulades), així com l'actualització dels criteris tècnics i operatius que els sigui d'aplicació. L'actuació inclou la implementació efectiva d'un centre d'accés segur a les dependències de l'Idescat per tal que els investigadors autoritzats puguin accedir, amb garanties de confidencialitat, a dades estadístiques sotmeses al secret estadístic.

Origen de la informació: -

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar:

Organismes difusors: -

Mitjà principal de difusió: -

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats:

Disponibilitat dels resultats sintètics:

Cost directe estimat: 40.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: CONTROL DE LA REVELACIÓ ESTADÍSTICA

Objectiu de l'activitat: perfeccionament dels mètodes i els productes de les noves modalitats de control de la revelació estadística per a garantir l'accés segur a les dades confidencials, així com el control permanent dels fitxers estadístics que gestionen les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya.

 

PERFECCIONAMENT DE MÈTODES D'ENLLAÇ I DE FUSIÓ DE DADES

Codi: 22 05 04

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: centres de recerca, universitats catalanes, organismes especialitzats

Ressenya de l'actuació: perfeccionament de les tècniques d'integració de dades d'enquestes i/o administratives en l'àmbit de l'estadística oficial catalana, d'acord amb els programes de cooperació amb la comunitat científica i amb l'objectiu de minimitzar la càrrega que suporten les unitats informants. Com a principals línies de treball al llarg de l'any 2016, es preveu aprofundir en mètodes de fusió de dades i en procediments d'acarament o enllaç de registres en la constitució del sistema de registres estadístics de l'Idescat.

Origen de la informació: -

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar:

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: -

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats:

Disponibilitat dels resultats sintètics:

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: INNOVACIONS METODOLÒGIQUES EN L'ESTADÍSTICA OFICIAL

Objectiu de l'activitat: impuls dels avenços metodològics, procedimentals i instrumentals que procurin la màxima qualitat i eficàcia en la producció i la difusió de resultats estadístics.

 

MÈTODES PER A LA MILLORA DE TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES

Codi: 22 05 06

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: centres de recerca, universitats catalanes

Ressenya de l'actuació: desenvolupament i aplicació de tècniques estadístiques per a la millora qualitativa i quantitativa dels processos de producció estadística. Entre aquests mètodes s'inclouen els estimadors de petita àrea, amb l'objectiu d'obtenir resultats territorials fiables minimitzant la dimensió de les mostres i, per tant, reduint al màxim la càrrega que suporten les unitats informants.

Origen de la informació: -

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar:

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: -

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats:

Disponibilitat dels resultats sintètics:

Cost directe estimat: 12.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: INNOVACIONS METODOLÒGIQUES EN L'ESTADÍSTICA OFICIAL

Objectiu de l'activitat: impuls dels avenços metodològics, procedimentals i instrumentals que procurin la màxima qualitat i eficàcia en la producció i la difusió de resultats estadístics.

 

PROMOCIÓ DE L'ÚS D'INFORMACIÓ ESTADÍSTICA AMB FINALITATS DE RECERCA I DE MILLORA DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES

Codi: 22 07 01

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: promoure la utilització de l'estadística amb finalitats d'investigació científica, recerca i avaluació de polítiques públiques per tal de maximitzar l'aprofitament de les dades estadístiques disponibles, amb la finalitat de mantenir la major informació de la realitat social i econòmica i proporcionar eines per a un bon govern.

Origen de la informació: -

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: -

Variables principals a investigar:

Organismes difusors: -

Mitjà principal de difusió: -

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats:

Disponibilitat dels resultats sintètics:

Cost directe estimat: 18.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: PROMOCIÓ DE LA RECERCA EN L'ÀMBIT DE L'ESTADÍSTICA

Objectiu de l'activitat: Impuls de la utilització de la informació estadística disponible amb fins científics en col·laboració amb instituts d'investigació, investigadors, centres de recerca i entitats assimilades.

 

REGISTRE DE POBLACIÓ DE CATALUNYA

Codi: 23 01 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: manteniment, explotació i custòdia d'un registre nominal amb les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants de tots els ajuntaments de Catalunya. Els òrgans de la Generalitat poden utilitzar aquest registre exclusivament per a afers en els quals la residència o el domicili siguin dades rellevants. Aquestes dades poden ser utilitzades, també, per extreure'n mostres per a actuacions estadístiques oficials. S'exploten també els noms i cognoms de la població per tal d'elaborar un rànquing de freqüències segons el sexe i l'àmbit territorial, així com la informació temporal i històrica dels noms i per nacionalitats de la població. També actualització de la relació d'habitatges principals a partir de l'adreça postal.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (Padró municipal d'habitants)

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: sexe, edat, lloc de residència, lloc de naixement, nacionalitat

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: suport informàtic sota demanda autoritzada

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: 2015-2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 19.400 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: REGISTRE DE POBLACIÓ DE CATALUNYA

Objectiu de l'activitat: manteniment, explotació i custòdia d'un registre administratiu on hi ha les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants de tots els ajuntaments de Catalunya.

 

REGISTRE ESTADÍSTIC DE LA POBLACIÓ

Codi: 23 01 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: manteniment i explotació d'un registre estadístic de les persones que resideixen a Catalunya. Incorporació de les altes i les baixes per naixement, defunció o migració. Actualització del lloc de residència i la nacionalitat.

Origen de la informació: conciliació de fonts

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: sexe, data de naixement, lloc de residència, lloc de naixement, nacionalitat i identificació del pare i la mare dins del Registre Estadístic de la Població

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: -

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: -

Disponibilitat dels resultats sintètics: -

Cost directe estimat: 54.100 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: REGISTRE DE POBLACIÓ DE CATALUNYA

Objectiu de l'activitat: manteniment, explotació i custòdia d'un registre administratiu on hi ha les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants de tots els ajuntaments de Catalunya.

 

REGISTRE ESTADÍSTIC DE TERRITORI

Codi: 23 02 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: desenvolupament de la base de dades espacial per modelitzar els elements territorials i donar suport a la georeferenciació de les estadístiques oficials. Aquesta base de dades modelitzarà tant les divisions administratives com altres entitats de territori: illes, parcel·les, adreces postals, etc.

Origen de la informació: conciliació de fonts

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: variables alfanumèriques incloses en les adreces postals, informació vectorial associada a les divisions administratives (illes, trams. carrers, seccions, districtes, municipis, províncies, etc.)

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: -

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: -

Disponibilitat dels resultats sintètics: -

Cost directe estimat: 55.800 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: DIRECTORI D'HABITATGES

Objectiu de l'activitat: relació del nombre i la distribució territorial dels habitatges de Catalunya segons l'adreça postal.

 

DIRECTORI D'EMPRESES I ESTABLIMENTS

Codi: 23 03 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística, Ministeri de Foment, Agència Estatal d'Administració Tributària, departaments de la Generalitat de Catalunya, cambres de Comerç de Catalunya

Ressenya de l'actuació: actualització i explotació específica per a Catalunya de marcs d'enquestes i d'arxius de l'Administració estatal i de la Generalitat per tal d'obtenir directoris fiables sobre les empreses i els establiments amb activitat econòmica a Catalunya.

Origen de la informació: conciliació de fonts

Informant inicial: empresa i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: raó social, indicadors de dimensió, sector d'activitat econòmica i domicili

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: sota demanda

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats:

Disponibilitat dels resultats sintètics:

Cost directe estimat: 6.800 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: DIRECTORI D'EMPRESES I ESTABLIMENTS

Objectiu de l'activitat: coneixement de les empreses i els establiments amb activitat econòmica a Catalunya amb l'objectiu de generar mostres d'empreses i establiments o recerques d'interès per al coneixement de l'economia de Catalunya.

 

ESTADÍSTICA D'EMPRESES I ESTABLIMENTS

Codi: 23 03 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: estimació del nombre d'empreses i establiments amb activitat a Catalunya, així com de la seva distribució segons diversos criteris (sectorial, per grandària, per condició jurídica, etc.) a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) d'àmbit estatal.

Origen de la informació: conciliació de fonts

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'establiments i empreses per sector d'activitat econòmica, segons naturalesa jurídica i dimensió de l'empresa

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: DIRECTORI D'EMPRESES I ESTABLIMENTS

Objectiu de l'activitat: coneixement de les empreses i els establiments amb activitat econòmica a Catalunya amb l'objectiu de generar mostres d'empreses i establiments o recerques d'interès per al coneixement de l'economia de Catalunya.

 

REGISTRE ESTADÍSTIC D'ENTITATS DE CATALUNYA

Codi: 23 03 04

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: elaboració d'un registre amb la informació disponible sobre les empreses de Catalunya derivada de directoris, registres administratius i enquestes.

Origen de la informació: conciliació de fonts

Informant inicial: empresa i administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: raó social i variables econòmiques

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: -

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats:

Disponibilitat dels resultats sintètics:

Cost directe estimat: 27.300 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: DIRECTORI D'EMPRESES I ESTABLIMENTS

Objectiu de l'activitat: coneixement de les empreses i els establiments amb activitat econòmica a Catalunya amb l'objectiu de generar mostres d'empreses i establiments o recerques d'interès per al coneixement de l'economia de Catalunya.

 

GEOREFERENCIACIÓ DEL SECCIONAT MUNICIPAL

Codi: 24 01 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya, Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació: recopilació de la informació cartogràfica i georeferenciació anual de les modificacions inframunicipals (districtes i seccions) dels municipis de Catalunya, amb la possibilitat de descàrrega via web del seccionat digitalitzat corresponent a l'any 2014.

Origen de la informació: -

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar:

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: secció censal

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2016

Cost directe estimat: 16.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: SISTEMA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Objectiu de l'activitat: perfeccionar els instruments de base, sistematitzar el tractament de la informació primària i desenvolupar els mecanismes tecnològics adients per a l'articulació de sistemes de georeferenciació

 

DEFINICIÓ I DISSENY DE LA PLATAFORMA CERDÀ

Codi: 25 01 03

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: l'objectiu de la Plataforma Cerdà és identificar les bases tecnològiques, funcionals i organitzatives que ha d'acomplir el sistema integrat d'informació estadística de l'Idescat, tant des del vessant de la seva gestió interna (bases de dades i desenvolupament d'aplicacions) com des de la gestió externa (web). També pretén assegurar que la informació que es produeix o es treballa a l'Institut es difon gràcies a un model obert i flexible, capaç d'intercanviar dades estadístiques amb tercers utilitzant protocols estàndard. La Plataforma Cerdà també ha de permetre a l'usuari final fer servir els millors sistemes de tractament i visualització de les dades, mitjançant l'ús de gràfics o de la seva representació en mapes, tot plegat en un entorn amigable, usable i accessible per a tothom. Les activitats de l'any 2016, un cop finalitzada la construcció de la plataforma, se centraran en migrar-hi, en fase de proves, cinc operacions estadístiques de diferents àmbits temàtics i complexitats, i es completarà la integració dels elements que han de permetre la difusió i reutilització de les dades a través de diferents tipus de dispositius.

Origen de la informació: -

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: -

Variables principals a investigar:

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats:

Disponibilitat dels resultats sintètics:

Cost directe estimat: 300.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: PORTAL DE L'ESTADÍSTICA OFICIAL DE CATALUNYA

Objectiu de l'activitat: manteniment, actualització i ampliació de serveis del web de l'Idescat per a facilitar l'accés al conjunt de la informació derivada dels programes anuals d'actuació estadística.

 

ANUARI ESTADÍSTIC DE CATALUNYA

Codi: 26 01 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: l'Anuari estadístic de Catalunya reuneix, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, la informació estadística més rellevant produïda per diferents organismes. L'anuari està contínuament actualitzat i és accessible, des del web de l'Idescat, en tres idiomes: català, castellà i anglès.

Dins del procés de millorar les prestacions de l'Anuari, l'any 2016 se centrarà en la migració de l'Anuari a la Base de Dades Multitemàtica i, per tant, en la seva conversió en una base de dades.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: altres organismes o institucions i empreses públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: multitemàtiques

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: -

Nivell de desagregació territorial: municipal i comarcal

Referència temporal dels resultats: anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata

Cost directe estimat: 39.700 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ANUARI ESTADÍSTIC DE CATALUNYA

Objectiu de l'activitat: recopilació sistematitzada i seriada de la informació estadística bàsica de Catalunya, de caràcter anual, segons els diversos nivells territorials, i de la comparativa amb Espanya.

 

SISTEMA D'INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA

Codi: 26 02 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: seguiment individualitzat de diferents indicadors elaborats per l'Institut d'Estadística de Catalunya o per altres organismes, per tal de conèixer l'evolució conjuntural de l'economia catalana tot incloent una comparativa amb Espanya. L'any 2016 es farà una homogeneïtzació dels indicadors de síntesi (conjunturals, estructurals, europeus i Anuari) i es complementaran els indicadors produïts per l'Idescat amb la seva càrrega com operació estadística a la Base de Dades Multitemàtica.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: comptabilitat trimestral, indústria, construcció, serveis, consum, inversió, mercat de treball, preus i salaris, sector exterior, empreses

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata

Cost directe estimat: 45.400 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: SISTEMA D'INDICADORS ECONÒMICS

Objectiu de l'activitat: manteniment d'un sistema d'indicadors de la conjuntura i l'estructura econòmica de Catalunya que permeti conèixer-ne l'evolució i el grau de competitivitat i internacionalització.

 

SISTEMA D'INDICADORS D'ESTRUCTURA ECONÒMICA

Codi: 26 02 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: seguiment individualitzat de diferents indicadors elaborats per l'Institut d'Estadística de Catalunya o per altres organismes, per tal de conèixer l'evolució estructural econòmica, demogràfica i social de Catalunya tot incloent una comparativa amb Espanya. L'any 2016 es farà una homogeneïtzació dels indicadors de síntesi (conjunturals, estructurals, europeus i Anuari) i es complementaran els indicadors produïts per l'Idescat amb la seva càrrega com operació estadística a la Base de Dades Multitemàtica.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: altres organismes o institucions i empreses públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: comptabilitat trimestral, indústria, construcció, serveis, consum, inversió, mercat de treball, preus i salaris, turisme, sector exterior, empreses

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata

Cost directe estimat: 37.200 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: SISTEMA D'INDICADORS ECONÒMICS

Objectiu de l'activitat: manteniment d'un sistema d'indicadors de la conjuntura i l'estructura econòmica de Catalunya que permeti conèixer-ne l'evolució i el grau de competitivitat i internacionalització.

 

SISTEMA D'INDICADORS DE L'ESTADÍSTICA COMUNITÀRIA

Codi: 26 03 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: manteniment i actualització d'un sistema d'indicadors de Catalunya a partir dels indicadors estructurals d'Eurostat, que permet una comparació sistemàtica amb els països membres de la Unió Europea i amb les regions més comparables amb Catalunya, amb una difusió especial dels indicadors Estratègia Europa 2020.

L'any 2016 es farà una homogeneïtzació dels indicadors de síntesi (conjunturals, estructurals, europeus i Anuari).

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu i transcripció de document estadístic

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: situació econòmica general, ocupació, innovació i recerca, reforma econòmica, cohesió social i medi ambient

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata

Cost directe estimat: 35.600 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: SISTEMA D'INDICADORS DE L'ESTADÍSTICA COMUNITÀRIA

Objectiu de l'activitat: actualització i manteniment d'un sistema d'indicadors de Catalunya que permeti una comparació sistemàtica amb els països membres de la Unió Europea.

 

ANUARI ESTADÍSTIC DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Codi: 27 01 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: recopilació i sistematització d'informació estadística relacionada amb el territori, la mobilitat, l'habitatge i el medi ambient, així com altres actuacions del Departament, procedents de fonts estadístiques i administratives del Departament i d'altres organismes i entitats vinculades al sector.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa, administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: recull d'informació estadística referent al territori, la mobilitat, el medi ambient, la sostenibilitat, l'habitatge i la millora urbana

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal i àmbits del Pla territorial

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS

Objectiu de l'activitat: reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.

 

ANUARI ESTADÍSTIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 27 01 03

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament i d'altres externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa, administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: territori, clima, població, serveis socials, activitat econòmica, sanitat, justícia, urbanisme, etc.

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: districte i municipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: agost del 2016

Cost directe estimat: 61.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS

Objectiu de l'activitat: reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.

 

ANUARI ESTADÍSTIC DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Codi: 27 01 04

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament i d'altres externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació. Les dades es presenten en l'àmbit municipal i sempre que és possible per districte, barri o secció censal.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: establiment, administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: territori, població, sanitat, salut pública i sanitat ambiental, espai públic, serveis a les persones, usos del sòl i habitatge, economia, treball i consum, transport i circulació, protecció i seguretat ciutadana, ensenyament, cultura, participació ciutadana, comunicacions, mitjans de comunicació, esports, recursos municipals, eleccions, indicadors de ciutat

Organismes difusors: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: secció censal, districte, municipal i barri

Referència temporal dels resultats: anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS

Objectiu de l'activitat: reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.

 

ANUARI ESTADÍSTIC DE TERRASSA

Codi: 27 01 05

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Terrassa

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament i d'altres externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: territori, clima, població, sanitat, serveis socials, activitat econòmica, justícia, urbanisme

Organismes difusors: Ajuntament de Terrassa

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal i districte

Referència temporal dels resultats: anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2016

Cost directe estimat: 40.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS

Objectiu de l'activitat: reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.

 

ANUARI ESTADÍSTIC DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Codi: 27 01 06

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament i d'altres externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: territori, clima, població, serveis socials, activitat econòmica, sanitat, justícia, urbanisme

Organismes difusors: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: districte i municipal

Referència temporal dels resultats: anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS

Objectiu de l'activitat: reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.

 

OBSERVATORI DE LA CIUTAT OPEN DATA SANT BOI DE LLOBREGAT

Codi: 27 01 07

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: el portal de l'Observatori de la Ciutat reuneix en una sola font de consulta online la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament i d'altres externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació. L'Observatori inclou tant estudis, informes i documents elaborats com microdades, que s'ofereixen en diversos formats seguint la filosofia Open Data.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: població, activitat econòmica i situació social

Organismes difusors: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: districte i municipal

Referència temporal dels resultats: anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: immediata

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS

Objectiu de l'activitat: reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.

 

ANUARI ESTADÍSTIC DE VILADECANS

Codi: 27 01 08

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Viladecans

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament i d'altres externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa, administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: territori, clima, població, serveis socials, activitat econòmica, sanitat, justícia, urbanisme

Organismes difusors: Ajuntament de Viladecans

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: districte i municipal

Referència temporal dels resultats: anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS

Objectiu de l'activitat: reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.

 

ANUARI ESTADÍSTIC COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT

Codi: 27 01 09

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Consell Comarcal del Baix Llobregat

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: l'anuari estadístic comarcal reuneix en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant de la produïda per múltiples institucions i organismes de la comarca i d'altres externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: territori, medi ambient, comunicacions, demografia, economia, activitat econòmica, mercat de treball, turisme, habitatge, educació, salut, serveis i prestacions socials, equipaments culturals i esportius

Organismes difusors: Consell Comarcal del Baix Llobregat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal i comarcal

Referència temporal dels resultats: anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2016

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ANUARIS ESTADÍSTICS TERRITORIALS I SECTORIALS

Objectiu de l'activitat: reunió, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, de la informació estadística més rellevant produïda per diversos organismes dels departaments de la Generalitat, ens locals i altres.

 

INDICADORS TRIBUTARIS MUNICIPALS

Codi: 27 03 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement, Agència Estatal d'Administració Tributària

Ressenya de l'actuació: aprofitament estadístic de dades tributàries per conèixer la realitat municipal.

Origen de la informació: dades d'origen administratiu (IRPF municipis de Catalunya: Direcció General de Tributs; Cadastre per municipis: Direcció General del Cadastre; IBI per municipis: Direcció General del Cadastre)

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF): base imposable i quota per declarant. Impost sobre béns immobles (IBI): quota íntegra i deute tributari. Cadastre: valor cadastral del sòl urbà i valor cadastral del sòl rústic

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal i àmbits del Pla territorial

Referència temporal dels resultats: 2015 (IBI i cadastre), 2013 (IRPF)

Disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2016 (IBI i cadastre), novembre del 2016 (IRPF)

Cost directe estimat: 6.200 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: FITXES MUNICIPALS I COMARCALS

Objectiu de l'activitat: difusió automatitzada per Internet dels indicadors més rellevants de la realitat demogràfica, social i econòmica dels municipis i les comarques de Catalunya.

 

INDICADORS MUNICIPALS DE VILADECANS

Codi: 27 03 03

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Ajuntament de Viladecans

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: elaboració dels butlletins estadístics “Estadística informa” de Viladecans que reuneixen en un document de fàcil consulta la informació estadística més rellevant produïda per diversos departaments del propi ajuntament i d'altres organismes externs. Aquesta actuació es complementa amb l'elaboració mensual d'informació estadística combinant imatges i gràfics, “Infografies de Viladecans”, de temes nous o amb valor afegit també elaborada per diversos departaments del propi ajuntament, inclòs el d'estadística i d'altres organismes externs.

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa, administracions públiques i altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: territori, població, medi ambient, activitat econòmica, serveis, sanitat, cultura, habitatges, educació, tecnologia, etc.

Organismes difusors: Ajuntament de Viladecans

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: secció censal, districte, municipal i barri

Referència temporal dels resultats: trimestres del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: inferior a 6.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: FITXES MUNICIPALS I COMARCALS

Objectiu de l'activitat: difusió automatitzada per Internet dels indicadors més rellevants de la realitat demogràfica, social i econòmica dels municipis i les comarques de Catalunya.

 

SISTEMES DE GEOREFERENCIACIÓ

Codi: 27 04 01

Tipus d'actuació: nova

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Ressenya de l'actuació: desenvolupament de mètodes de georeferenciació de les unitats estadístiques.

Origen de la informació: conciliació de fonts

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: coordenades georeferenciades del conjunt d'adreces existents, informació cadastral (parcel·les, illes) i informació vectorial associada a les divisions administratives (seccions, districtes, municipis, etc.)

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats: -

Disponibilitat dels resultats sintètics: -

Cost directe estimat: 30.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: SISTEMES DE GEOREFERENCIACIÓ

Objectiu de l'activitat: articulació d'un sistema de referenciació geogràfica que contingui l'estadística territorial al més desagregada possible i segmentada per àmbits sectorials, juntament amb els mecanismes continus d'actualització dels referents cartogràfics.

 

REVISTA SORT (STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS)

Codi: 28 01 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Universitat de Girona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Lleida, Universitat Pompeu Fabra, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Societat Espanyola de Biometria, universitats catalanes, Societat Catalana d'Estadística

Ressenya de l'actuació: coordinació tècnica i edició material de la revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions), tercera etapa dels Quaderns d'Estadística i Investigació Operativa (Qüestiió), publicació semestral especialitzada en la recerca i aplicació de les innovacions metodològiques en l'àmbit estadístic i disciplines connexes, amb la participació activa de les principals universitats catalanes i la col·laboració de la secció espanyola de la International Biometric Society i de la Societat Catalana d'Estadística.

Origen de la informació: -

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: semestral

Variables principals a investigar:

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats:

Disponibilitat dels resultats sintètics:

Cost directe estimat: 42.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: EDICIÓ DE REVISTES ESPECIALITZADES

Objectiu de l'activitat: difondre les innovacions metodològiques en l'àmbit de l'estadística teòrica, les disciplines connexes i les fonts estadístiques oficials, així com difondre productes relacionats amb la metodologia, els processos estadístics, la documentació històrica i la tasca científica.

 

PROMOCIÓ DE LA PRODUCCIÓ I L'ANÀLISI ESTADÍSTICA

Codi: 28 02 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística, centres de recerca, universitats catalanes, organismes especialitzats

Ressenya de l'actuació: participació en les activitats de les instàncies promocionals sobre la producció o l'anàlisi d'informació estadística, així com l'organització conjunta del Concurs Student d'Estadística Aplicada, el Planter de Sondeigs i Experiments, i la celebració anual del Dia de l'Estadística a Catalunya. L'actuació també inclou la participació de l'Idescat a la revista "Índice. Revista de Estadística y Sociedad" editada per la Universitat Autónoma de Madrid (UAM) fruit d'un conveni de col·laboració entre l'INE i l'esmentada universitat i amb la col·laboració d'instituts d'estadística autonòmics.

Origen de la informació: -

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar:

Organismes difusors: altres organismes i Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa i Internet

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats:

Disponibilitat dels resultats sintètics:

Cost directe estimat: 10.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: ACTIVITATS INSTITUCIONALS DE SUPORT A L'ESTADÍSTICA

Objectiu de l'activitat: facilitar tant la comunicació i l'intercanvi d'experiències com l'avenç en els procediments estadístics.

 

METAINFORMACIÓ ESTADÍSTICA: REPERTORI DE CONCEPTES I VARIABLES

Codi: 28 03 01

Tipus d'actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: elaboració d'un projecte tècnic per dur a terme un repertori o catàleg de les principals classificacions, variables i conceptes utilitzats en les actuacions estadístiques que elabora l'Idescat, amb l'objectiu d'harmonitzar-ne el seu ús i facilitar la coordinació metodològica entre els diferents productors del sistema estadístic de Catalunya.

Origen de la informació: -

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: -

Variables principals a investigar:

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats:

Disponibilitat dels resultats sintètics:

Cost directe estimat: 30.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: METAINFORMACIÓ ESTADÍSTICA

Objectiu de l'activitat: articulació d'un sistema d'informació basat en la recopilació, l'emmagatzematge i la difusió per Internet de la metodologia, les definicions i altres aspectes operatius de les activitats estadístiques oficials.

 

PROJECTE QUALITAS

Codi: 28 03 02

Tipus d'actuació: en desenvolupament

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: -

Ressenya de l'actuació: completar les fases d'anàlisi, estandardització i definició dels processos estadístics a càrrec de l'Idescat, en el marc del model GSBPM (Generic Statistical Business Process Model) estàndard internacional adoptat per les oficines estadístiques.

Origen de la informació: -

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: -

Variables principals a investigar:

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: -

Referència temporal dels resultats:

Disponibilitat dels resultats sintètics:

Cost directe estimat: 30.000 euros


Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: METAINFORMACIÓ ESTADÍSTICA

Objectiu de l'activitat: articulació d'un sistema d'informació basat en la recopilació, l'emmagatzematge i la difusió per Internet de la metodologia, les definicions i altres aspectes operatius de les activitats estadístiques oficials.Annex 3

Relació de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística del 2016 ordenades per organismes responsables


Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

09 15 01 INDICADORS DEL SISTEMA DE SALUT


Ajuntament de Barcelona

01 06 01 ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA I NATURALESA DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE BARCELONA

01 06 02 ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA DE LA CIUTAT DE BARCELONA

01 06 03 ESTADÍSTICA DE LES LLARS DE LA CIUTAT DE BARCELONA

02 04 01 ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE BARCELONA

02 04 02 ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT MIGRATORI DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE BARCELONA

05 02 03 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LA RENDA FAMILIAR A LA CIUTAT DE BARCELONA

06 08 02 ESTADÍSTICA DELS LOCALS CADASTRALS DE LA CIUTAT DE BARCELONA

07 01 04 ENQUESTA DE VICTIMITZACIÓ DE BARCELONA

07 09 01 ESTADÍSTICA ELECTORAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA

08 12 01 ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL DE LA CIUTAT DE BARCELONA

09 01 02 ENQUESTA DE SALUT DE LA CIUTAT DE BARCELONA

09 01 03 ENQUESTA FRESC (FACTORS DE RISC EN ESCOLARS) DE LA CIUTAT DE BARCELONA

09 14 01 ESTADÍSTICA DE LA MORBIDITAT DE LA CIUTAT DE BARCELONA

09 14 02 ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT DE LA CIUTAT DE BARCELONA

09 14 03 ESTADÍSTICA SOBRE LA TUBERCULOSIS A LA CIUTAT DE BARCELONA

09 14 04 ESTADÍSTICA SOBRE LA SIDA I INFECCIÓ PEL VIH A LA CIUTAT DE BARCELONA

12 29 01 ESTADÍSTICA DEL PARC DE VEHICLES DE LA CIUTAT DE BARCELONA

14 25 02 ENQUESTA ALS TURISTES A LA CIUTAT DE BARCELONA

14 25 03 ENQUESTA SOBRE L'ACTIVITAT DEL SECTOR COMERCIAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA

14 25 04 ENQUESTA SOBRE L'ACTIVITAT DEL SECTOR DE RESTAURACIÓ DE LA CIUTAT DE BARCELONA

27 01 03 ANUARI ESTADÍSTIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA


Ajuntament de Cornellà de Llobregat

27 01 06 ANUARI ESTADÍSTIC DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT


Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

27 01 04 ANUARI ESTADÍSTIC DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT


Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

27 01 07 OBSERVATORI DE LA CIUTAT OPEN DATA SANT BOI DE LLOBREGAT


Ajuntament de Terrassa

27 01 05 ANUARI ESTADÍSTIC DE TERRASSA


Ajuntament de Viladecans

27 01 08 ANUARI ESTADÍSTIC DE VILADECANS

27 03 03 INDICADORS MUNICIPALS DE VILADECANS


Autoritat del Transport Metropolità

12 26 01 ENQUESTA DE MOBILITAT EN DIA FEINER (EMEF)

12 28 02 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA


Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

18 06 01 CLIMA EMPRESARIAL DE CATALUNYA


Consell Comarcal del Baix Llobregat

27 01 09 ANUARI ESTADÍSTIC COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT


Consell de l'Audiovisual de Catalunya

14 08 01 ESTADÍSTICA DE L'AUDIOVISUAL


Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

08 07 02 ESTADÍSTICA DE LES ESCOLES AGRÀRIES

12 07 01 ESTADÍSTICA DE LES PRODUCCIONS FORESTALS

12 07 02 ESTADÍSTICA DE ROMPUDES FORESTALS

12 07 03 ESTADÍSTICA DE REPOBLACIONS FORESTALS

12 08 01 ESTADÍSTICA DELS INCENDIS FORESTALS

14 07 01 COMPTES ECONÒMICS DEL SECTOR AGRARI

14 11 01 ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS AGRÍCOLES

14 12 01 ESTADÍSTICA DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

14 13 01 ESTADÍSTICA DE LA RAMADERIA

14 14 01 ESTADÍSTICA DE PREUS DE LA TERRA

14 15 01 ESTADÍSTICA DE PREUS AGRARIS

14 16 01 XARXA COMPTABLE AGRÀRIA

14 17 01 ESTADÍSTICA DE LES CAPTURES PESQUERES


Departament de Benestar Social i Família

05 06 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN

05 07 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

05 07 02 ESTADÍSTICA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

05 08 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS

05 09 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A L'ADOLESCÈNCIA

05 09 02 ESTADÍSTICA D'AJUTS DE SUPORT A LES FAMÍLIES AMB INFANTS A CÀRREC

05 09 03 ESTADÍSTICA DE TÍTOLS DE FAMÍLIES NOMBROSES

05 09 04 ESTADÍSTICA DE L'ADOPCIÓ I L'ACOLLIMENT D'INFANTS

05 09 06 ESTADÍSTICA DE TÍTOLS DE FAMÍLIES MONOPARENTALS

05 10 01 ENQUESTA DE NECESSITATS DELS SERVEIS SOCIALS

05 12 02 ESTADÍSTICA DE L'ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT

05 13 02 ESTADÍSTICA DEL SISTEMA D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

05 14 01 INDICADORS TERRITORIALS DE RISC A LA POBRESA I L'EXCLUSIÓ SOCIAL

11 04 01 SISTEMA D'INDICADORS SOBRE LA JOVENTUT

11 04 02 ENQUESTA A LA JOVENTUT DE CATALUNYA

19 05 01 ESTADÍSTICA ECONÒMICA DELS CENTRES I LES ENTITATS DE SERVEIS SOCIALS

19 05 03 ESTADÍSTICA ECONÒMICA DELS SERVEIS D'AJUDA A DOMICILI


Departament de Cultura

10 03 01 ENQUESTA D'USOS LINGÜÍSTICS A INSTITUCIONS I EMPRESES

10 04 01 SISTEMA D'INDICADORS LINGÜÍSTICS

10 10 02 ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓ CULTURAL

10 12 01 ESTADÍSTICA D'ARXIUS

10 13 01 ESTADÍSTICA DEL LLIBRE

10 14 01 ESTADÍSTICA DE MUSEUS I COL·LECCIONS

10 15 01 ESTADÍSTICA DE CINEMA

10 16 01 ESTADÍSTICA D'ARTS ESCÈNIQUES

10 18 01 ESTADÍSTICA DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC

10 23 01 ESTADÍSTICA D'EQUIPAMENTS CULTURALS

10 27 01 ESTADÍSTICA DEL TERCER SECTOR CULTURAL

14 08 01 ESTADÍSTICA DE L'AUDIOVISUAL

14 26 01 ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES CULTURALS

15 05 01 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN CULTURA


Departament d'Economia i Coneixement

10 09 01 ESTADÍSTICA DE L'ENSENYAMENT UNIVERSITARI

10 26 01 ESTADÍSTICA DEL JOC

13 02 04 ESTADÍSTICA DE LA PRODUCTIVITAT DE L'ECONOMIA CATALANA

13 05 02 AVANÇ DE LA VARIACIÓ DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT (PIB)

13 08 01 PREVISIONS MACROECONÒMIQUES

14 23 02 ESTADÍSTICA DEL CRÈDIT PÚBLIC

14 23 03 ESTADÍSTICA DEL SECTOR DE LA MEDIACIÓ D'ASSEGURANCES PRIVADES

14 23 04 ESTADÍSTICA DE LES MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL CATALANES

14 24 01 RESULTATS ECONOMICOFINANCERS DE LES EMPRESES

15 01 01 ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ DE TRIBUTS

15 02 01 ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

15 07 01 ESTADÍSTICA DE LES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT

15 10 01 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN R+D I INNOVACIÓ

18 07 01 INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA


Departament d'Empresa i Ocupació

05 11 01 ESTADÍSTICA DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ

08 01 06 ESTADÍSTICA DE FLUXOS DEL MERCAT DE TREBALL

08 04 01 ENQUESTA DE CONDICIONS DE TREBALL

08 05 01 ESTADÍSTICA D'ELECCIONS SINDICALS

08 05 02 ESTADÍSTICA D'EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ

08 05 03 ESTADÍSTICA DE VAGUES I TANCAMENTS PATRONALS

08 05 04 ESTADÍSTICA DE NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

08 05 05 ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS COL·LECTIVES

08 05 06 ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS INDIVIDUALS

08 05 07 ESTADÍSTICA DE SINISTRALITAT LABORAL

08 05 08 ESTADÍSTICA DE LES EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL

08 05 10 ESTADÍSTICA DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL

08 06 01 ESTADÍSTICA DELS DEMANDANTS D'OCUPACIÓ I DE L'ATUR REGISTRAT

08 06 02 ESTADÍSTICA DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL

08 06 03 ESTADÍSTICA DE LES OFERTES DE TREBALL REGISTRADES

08 07 01 ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ

08 08 02 ESTADÍSTICA DE CREACIÓ D'EMPRESES A TRAVÉS DE LA XARXA “CATALUNYA EMPRÈN”

08 08 04 ESTADÍSTICA DEL SUPORT A COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS

08 09 01 ESTADÍSTICA DE SOCIETATS COOPERATIVES

08 09 02 ESTADÍSTICA DE SOCIETATS LABORALS

08 10 01 ESTADÍSTICA DE L'OCUPACIÓ ASSALARIADA I AUTÒNOMA

09 13 01 ESTADÍSTICA DE PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS

11 06 01 SISTEMA D'INDICADORS SOBRE DISCAPACITAT I OCUPACIÓ

13 06 03 COMPTABILITAT SATÈL·LIT DEL TURISME

14 19 01 ESTADÍSTICA CONJUNTURAL DE LA INVERSIÓ INDUSTRIAL

14 20 01 BALANÇ ENERGÈTIC

14 20 02 ESTADÍSTICA D'ENERGIA ELÈCTRICA

14 20 03 ESTADÍSTICA DEL GAS NATURAL

14 20 04 ESTADÍSTICA DEL CARBÓ I DEL COC DE PETROLI

14 20 05 ESTADÍSTICA DEL PETROLI

14 20 06 ESTADÍSTICA DE LES ENERGIES RENOVABLES

14 20 07 ESTADÍSTICA MUNICIPAL I COMARCAL DEL CONSUM DE GAS NATURAL I D'ENERGIA ELÈCTRICA

14 21 01 ESTADÍSTICA DEL CONSUM ENERGÈTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL

14 22 01 ESTADÍSTICA DE QUALITAT DEL SERVEI ELÈCTRIC

16 01 02 ESTADÍSTICA D'ESTABLIMENTS TURÍSTICS

17 02 01 CLIMA EXPORTADOR

18 05 02 INDICADORS DE FIRES

18 08 01 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA ELÈCTRICA

18 08 02 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE GAS NATURAL

18 08 03 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE PETROLI

18 08 04 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE CARBÓ I COC DE PETROLI

18 09 01 ESTADÍSTICA D'EXPECTATIVES INDUSTRIALS

18 12 01 INDICADORS DE DEMOGRAFIA EMPRESARIAL

20 01 02 ESTADÍSTICA TERRITORIAL SOBRE TIC A LES LLARS


Departament d'Ensenyament

10 05 01 ESTADÍSTICA DELS CENTRES, ALUMNES I PROFESSORS D'EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA

10 06 01 ESTADÍSTICA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

10 07 01 SÈRIES ESTADÍSTIQUES EDUCATIVES

10 08 01 INDICADORS ESTADÍSTICS DE L'ENSENYAMENT

11 11 02 ESTADÍSTICA DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS

15 04 01 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN EDUCACIÓ


Departament de Governació i Relacions Institucionals

07 08 01 ESTADÍSTICA DE RESULTATS ELECTORALS

11 08 01 ESTADÍSTICA DELS CENTRES DE CULTE A CATALUNYA

15 03 01 ESTADÍSTICA SOBRE PRESSUPOSTOS I LIQUIDACIONS DELS ENS LOCALS A CATALUNYA

15 08 01 ESTADÍSTICA RELATIVA AL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL

15 08 02 ESTADÍSTICA DE LES ACTUACIONS DEL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC)

15 09 01 ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ

15 09 02 INDICADORS SOBRE OCUPACIÓ PÚBLICA


Departament d'Interior

07 01 02 ESTADÍSTICA DE SEGURETAT CIUTADANA

07 01 05 ENQUESTA DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

07 02 01 ESTADÍSTICA DE SEGURETAT VIÀRIA

07 03 01 ESTADÍSTICA D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL


Departament de Justícia

07 04 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS PENITENCIARIS, REHABILITACIÓ I MESURES PENALS ALTERNATIVES

07 05 01 ESTADÍSTICA DE JUSTÍCIA JUVENIL

07 06 01 ESTADÍSTICA DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

07 07 01 ESTADÍSTICA DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

07 10 01 ESTADÍSTICA D'ATENCIÓ A LA VÍCTIMA DEL DELICTE

07 11 01 ESTADÍSTICA DE MEDIACIONS EN L'ÀMBIT DEL DRET PRIVAT


Departament de la Presidència

10 24 01 ESTADÍSTICA DE L'ESPORT

10 25 01 ESTADÍSTICA DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA

14 08 01 ESTADÍSTICA DE L'AUDIOVISUAL


Departament de Salut

04 02 02 ESPERANÇA DE VIDA I SALUT DE LA POBLACIÓ

09 01 01 ENQUESTA DE SALUT DE LA POBLACIÓ

09 02 01 ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT

09 03 01 ESTADÍSTICA DE MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA

09 04 01 ESTADÍSTICA DEL CONJUNT MÍNIM BÀSIC DE DADES D'ALTA HOSPITALÀRIA

09 05 01 ESTADÍSTICA D'ESTABLIMENTS SANITARIS EN RÈGIM D'INTERNAT

09 07 01 ESTADÍSTICA DE LA MORBIDITAT, PREVALENÇA, CONDUCTES I MONITORATGE CLÍNIC DEL VIH/ITS

09 08 01 ESTADÍSTICA DE REPRODUCCIÓ HUMANA ASSISTIDA

09 08 02 ESTADÍSTICA D'INTERRUPCIONS VOLUNTÀRIES D'EMBARÀS

09 08 03 ESTADÍSTICA DE SALUT MATERNOINFANTIL

09 09 01 ESTADÍSTIQUES DEL REGISTRE DE CÀNCER

09 09 02 ESTADÍSTICA D'INCIDÈNCIA DEL CÀNCER A LA DEMARCACIÓ DE GIRONA

09 10 01 ESTADÍSTICA DE TRASPLANTAMENTS

09 10 02 ESTADÍSTICA DE MALALTS RENALS

09 10 03 ESTADÍSTICA DEL REGISTRE DE DIABETIS TIPUS 1

09 15 01 INDICADORS DEL SISTEMA DE SALUT

09 16 01 ESTADÍSTICA DELS CENTRES INTEGRATS A LA XARXA D'ATENCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES

15 06 01 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA


Departament de Territori i Sostenibilitat

06 01 01 ESTADÍSTICA DE L'EDIFICACIÓ RESIDENCIAL

06 01 02 ESTADÍSTICA DE L'EDIFICACIÓ NO RESIDENCIAL

06 02 01 ESTADÍSTICA DE LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA

06 03 03 ESTADÍSTICA DE LA REHABILITACIÓ PROTEGIDA D'HABITATGES

06 04 04 ESTADÍSTICA DEL LLOGUER D'HABITATGES

06 04 06 ESTADÍSTICA DE MOBILITZACIÓ DEL PARC DESOCUPAT

06 04 07 ESTADÍSTICA DE LA COMPRAVENDA I EL PREU DE L'HABITATGE DE NOVA CONSTRUCCIÓ

06 04 08 ESTADÍSTICA DE LA COMPRAVENDA I EL PREU DE VENDA DE L'HABITATGE USAT

06 05 01 ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA D'HABITATGE SOCIAL

06 05 02 ESTADÍSTICA DELS AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER

06 07 01 ESTADÍSTICA DE LA LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES

12 01 01 ESTADÍSTICA DE RESIDUS INDUSTRIALS DECLARATS

12 01 02 ESTADÍSTICA DE RESIDUS MUNICIPALS

12 01 03 ESTADÍSTICA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

12 02 01 ESTADÍSTICA DE TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS URBANES

12 02 02 ESTADÍSTICA SOBRE LES ENTITATS SUBMINISTRADORES D'AIGUA PER AL CONSUM HUMÀ

12 03 01 ESTADÍSTICA DE DESPLEGAMENT DE LA PLANIFICACIÓ EN ESPAIS NATURALS PROTEGITS

12 03 02 SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL I ETIQUETATGE ECOLÒGIC

12 03 03 ESTADÍSTICA SOBRE DECLARACIONS D'IMPACTE AMBIENTAL

12 04 01 ESTADÍSTICA DE QUALITAT DE L'AIRE

12 04 02 ÍNDEX DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

12 05 01 INDICADORS DE LA QUALITAT SANITÀRIA DE LES AIGÜES DE BANY A LA TEMPORADA D'ESTIU

12 06 01 ESTADÍSTICA D'ACTIVITATS EXTRACTIVES

12 09 01 ESTADÍSTICA DE LES ESPÈCIES AMENAÇADES

12 10 01 ESTADÍSTICA DE DADES METEOROLÒGIQUES I MONITORATGE CLIMÀTIC

12 11 01 ESTADÍSTICA HIDROGRÀFICA

12 13 01 ESTADÍSTICA DE L'EVOLUCIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC I LES QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES DEL SÒL

12 14 01 ESTADÍSTICA DEL PLANEJAMENT GENERAL VIGENT

12 15 01 ESTADÍSTICA DE SECTORS DE PLANEJAMENT

12 17 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT FERROVIARI

12 18 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT AERI

12 19 01 ESTADÍSTICA DEL TRÀNSIT MARÍTIM ALS PORTS

12 21 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS PER CARRETERA

12 22 01 ESTADÍSTICA DE LA XARXA VIÀRIA

12 23 01 ESTADÍSTICA DEL TRÀNSIT DE LA XARXA DE CARRETERES

12 24 01 ESTADÍSTICA DE LES AUTORITZACIONS DEL TRANSPORT

12 25 01 ESTADÍSTICA DELS COSTOS DEL TRANSPORT

12 28 01 INDICADORS DE MOBILITAT

12 30 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT PER CABLE

15 07 01 ESTADÍSTICA DE LES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT

18 10 01 ESTADÍSTICA DELS COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓ

27 01 01 ANUARI ESTADÍSTIC DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT


Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA)

09 09 03 ESTADÍSTICA D'INCIDÈNCIA DEL CÀNCER DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA


Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

24 01 01 GEOREFERENCIACIÓ DEL SECCIONAT MUNICIPAL


Institut Català de les Empreses Culturals

14 08 01 ESTADÍSTICA DE L'AUDIOVISUAL


Institut d'Estadística de Catalunya

01 01 01 CENSOS DE POBLACIÓ I HABITATGES

01 02 01 ENQUESTA CONTÍNUA DE LLARS

01 02 02 ENQUESTA DEMOGRÀFICA

01 03 01 ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ

01 03 02 ESTADÍSTICA DE NATURALESA DE LA POBLACIÓ

01 04 01 ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA

01 05 01 CENS DE CATALANS RESIDENTS A L'ESTRANGER

02 01 01 ESTADÍSTICA DE NAIXEMENTS I MATRIMONIS

02 01 02 ESTADÍSTICA DE DIVORCIS, SEPARACIONS I NUL·LITATS

02 02 01 ESTADÍSTICA DE MOVIMENTS MIGRATORIS

03 01 01 ESTIMACIONS DE POBLACIÓ

03 01 02 ESTIMACIONS DE POBLACIÓ ESTACIONAL

03 02 01 PROJECCIONS DE POBLACIÓ ACTIVA

03 02 02 PROJECCIONS DE LLARS

04 02 01 INDICADORS DEMOGRÀFICS

04 02 02 ESPERANÇA DE VIDA I SALUT DE LA POBLACIÓ

04 03 01 SISTEMA INTEGRAT DE DADES DEMOGRÀFIQUES

05 02 04 ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓ PERSONAL DE LA RENDA I DE RISC A LA POBRESA

05 03 01 ESTADÍSTICA DE DESPESA EN CONSUM DE LES LLARS

05 10 01 ENQUESTA DE NECESSITATS DELS SERVEIS SOCIALS

05 14 01 INDICADORS TERRITORIALS DE RISC A LA POBRESA I L'EXCLUSIÓ SOCIAL

08 01 01 ESTADÍSTICA DE POBLACIÓ ACTIVA

08 01 02 INDICADORS TERRITORIALS DE POBLACIÓ ACTIVA

08 01 03 ESTADÍSTICA D'AFILIATS I AFILIACIONS

08 01 04 POBLACIÓ OCUPADA EN EL SECTOR CULTURAL

08 01 05 POBLACIÓ OCUPADA EN EL SECTOR TURÍSTIC

08 02 01 ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA SALARIAL

08 03 01 ESTADÍSTICA DE COSTOS LABORALS

08 11 01 ESTADÍSTICA LONGITUDINAL DE VIDES LABORALS

10 11 01 ESTADÍSTICA DE BIBLIOTEQUES

10 28 01 ESTADÍSTICA DEL FINANÇAMENT I LA DESPESA DE L'ENSENYAMENT PRIVAT

11 01 01 INDICADORS SOCIALS TERRITORIALS

12 27 01 ESTADÍSTICA DE LA MOBILITAT OBLIGADA PER RAÓ D'ESTUDIS (EDAT ESCOLAR)

12 27 02 ESTADÍSTICA DE LA MOBILITAT OBLIGADA PER RAÓ D'ESTUDIS (ESTUDIS UNIVERSITARIS)

13 01 01 MARC INPUT-OUTPUT DE CATALUNYA

13 01 02 ESTADÍSTICA D'IMPACTES ECONÒMICS

13 02 01 COMPTES ECONÒMICS ANUALS (OFERTA)

13 02 02 COMPTES ECONÒMICS ANUALS (DEMANDA)

13 02 03 COMPTES ECONÒMICS ANUALS (RENDES)

13 02 04 ESTADÍSTICA DE LA PRODUCTIVITAT DE L'ECONOMIA CATALANA

13 03 01 AVANÇ DE COMPTES ECONÒMICS ANUALS

13 04 01 MACROMAGNITUDS TERRITORIALS: PRODUCTE INTERIOR BRUT COMARCAL I MUNICIPAL

13 04 02 MACROMAGNITUDS TERRITORIALS: RENDA FAMILIAR DISPONIBLE COMARCAL I MUNICIPAL

13 05 01 COMPTABILITAT TRIMESTRAL

13 05 02 AVANÇ DE LA VARIACIÓ DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT (PIB)

13 06 02 COMPTABILITAT SATÈL·LIT

13 06 03 COMPTABILITAT SATÈL·LIT DEL TURISME

14 01 01 ESTADÍSTICA INDUSTRIAL D'EMPRESES

14 02 01 ESTADÍSTICA D'EMPRESES DEL COMERÇ

14 03 02 ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES TURÍSTIQUES

14 06 02 ESTADÍSTICA D'EMPRESES DE SERVEIS

14 08 01 ESTADÍSTICA DE L'AUDIOVISUAL

14 10 01 ESTADÍSTICA DE L'ESTRUCTURA DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES

14 18 01 ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE PRODUCTES

14 26 01 ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES CULTURALS

16 01 03 ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT HOTELERA

16 01 04 ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT EN CÀMPINGS

16 01 05 ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT EN TURISME RURAL

16 01 06 INDICADORS DE RENDIBILITAT DEL SECTOR HOTELER

16 02 01 ESTADÍSTICA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA

17 01 01 ESTADÍSTICA DEL COMERÇ AMB L'ESTRANGER

17 01 02 COMERÇ AMB L'ESTRANGER SEGONS CONTINGUT TECNOLÒGIC

17 03 01 INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL

18 01 01 ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

18 02 01 ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS

18 03 01 INDICADORS CONJUNTURALS D'ACTIVITAT DEL SECTOR SERVEIS

18 03 02 INDICADOR CONJUNTURAL DE PRODUCCIÓ DEL SECTOR SERVEIS

18 03 03 ESTADÍSTICA CONJUNTURAL DEL COMERÇ AL DETALL

18 03 04 ÍNDEX DE VENDES EN GRANS SUPERFÍCIES

18 06 01 CLIMA EMPRESARIAL DE CATALUNYA

18 06 03 INDICADOR DE CONFIANÇA EMPRESARIAL

18 07 03 ÍNDEX DE VOLUM DE NEGOCI A LA INDÚSTRIA

18 07 04 ÍNDEX D'ENTRADA DE COMANDES A LA INDÚSTRIA

19 01 01 COMPTES INTEGRATS DE LA PROTECCIÓ SOCIAL

19 02 01 ESTADÍSTICA DE LES PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS DE SOSTENIMENT DE LA RENDA

19 02 02 ESTADÍSTICA DE PENSIONISTES I PENSIONS

19 05 01 ESTADÍSTICA ECONÒMICA DELS CENTRES I LES ENTITATS DE SERVEIS SOCIALS

20 01 01 ESTADÍSTICA SOBRE TIC A LES LLARS

20 01 02 ESTADÍSTICA TERRITORIAL SOBRE TIC A LES LLARS

20 02 01 ESTADÍSTICA SOBRE TIC A LES EMPRESES

20 02 02 ESTADÍSTICA I COMPTES DEL SECTOR DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ (TIC)

21 01 01 ESTADÍSTICA DE PERSONAL D'R+D

21 02 02 ESTADÍSTICA DE FINANÇAMENT I DESPESA EN R+D

21 03 01 ESTADÍSTICA DE LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

22 01 01 ELABORACIÓ I SEGUIMENT DE PROGRAMES ANUALS D'ACTUACIÓ ESTADÍSTICA

22 02 01 NOMENCLATURES TERRITORIALS I ADMINISTRATIVES

22 02 03 CLASSIFICACIÓ CATALANA DE PRODUCTES PER ACTIVITATS

22 02 05 CLASSIFICACIÓ CATALANA D'EDUCACIÓ

22 02 06 ADAPTACIÓ D'ALTRES CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES

22 02 07 CLASSIFICACIÓ DE PRODUCTES PER AL COMERÇ AMB L'ESTRANGER

22 02 10 CLASSIFICACIÓ DE PRODUCTES INDUSTRIALS

22 03 01 REGISTRE DE FITXERS ESTADÍSTICS

22 04 01 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL EN ESTADÍSTICA

22 04 02 COOPERACIÓ EDUCATIVA EN ESTADÍSTICA

22 05 03 MÈTODES DE CONTROL DE LA REVELACIÓ ESTADÍSTICA

22 05 04 PERFECCIONAMENT DE MÈTODES D'ENLLAÇ I DE FUSIÓ DE DADES

22 05 06 MÈTODES PER A LA MILLORA DE TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES

22 07 01 PROMOCIÓ DE L'ÚS D'INFORMACIÓ ESTADÍSTICA AMB FINALITATS DE RECERCA I DE MILLORA DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES

23 01 01 REGISTRE DE POBLACIÓ DE CATALUNYA

23 01 02 REGISTRE ESTADÍSTIC DE LA POBLACIÓ

23 02 02 REGISTRE ESTADÍSTIC DE TERRITORI

23 03 01 DIRECTORI D'EMPRESES I ESTABLIMENTS

23 03 02 ESTADÍSTICA D'EMPRESES I ESTABLIMENTS

23 03 04 REGISTRE ESTADÍSTIC D'ENTITATS DE CATALUNYA

24 01 01 GEOREFERENCIACIÓ DEL SECCIONAT MUNICIPAL

25 01 03 DEFINICIÓ I DISSENY DE LA PLATAFORMA CERDÀ

26 01 01 ANUARI ESTADÍSTIC DE CATALUNYA

26 02 01 SISTEMA D'INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA

26 02 02 SISTEMA D'INDICADORS D'ESTRUCTURA ECONÒMICA

26 03 01 SISTEMA D'INDICADORS DE L'ESTADÍSTICA COMUNITÀRIA

27 03 02 INDICADORS TRIBUTARIS MUNICIPALS

27 04 01 SISTEMES DE GEOREFERENCIACIÓ

28 01 01 REVISTA SORT (STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS)

28 02 01 PROMOCIÓ DE LA PRODUCCIÓ I L'ANÀLISI ESTADÍSTICA

28 03 01 METAINFORMACIÓ ESTADÍSTICA: REPERTORI DE CONCEPTES I VARIABLES

28 03 02 PROJECTE QUALITAS


Universitat Autònoma de Barcelona

28 01 01 REVISTA SORT (STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS)


Universitat de Barcelona

28 01 01 REVISTA SORT (STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS)


Universitat de Girona

28 01 01 REVISTA SORT (STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS)


Universitat de Lleida

28 01 01 REVISTA SORT (STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS)


Universitat Politècnica de Catalunya

28 01 01 REVISTA SORT (STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS)


Universitat Pompeu Fabra

28 01 01 REVISTA SORT (STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS)