Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s'obre la convocatòria.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  • Núm. del document GAH/0045/2016

  • Data del document 07/03/2016

  • Data de publicació 14/03/2016

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7078

TEXT PUBLICAT

El Consell Europeu va aprovar, el 17 de juny de 2010, l'estratègia Europa 2020 per promoure un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Aquesta estratègia defineix els objectius que la Unió Europea ha d'assolir l'any 2020 en els àmbits de recerca i innovació, canvi climàtic i energia, ocupació, educació i reducció de la pobresa.

El Govern de Catalunya, alineat amb Europa 2020, va aprovar, l'abril de 2012, l'estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), el full de ruta per reactivar l'economia i reorientar el sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent, més sostenible i més integrador. Una aportació primordial de l'ECAT 2020 ha estat la definició d'un marc estratègic i coherent per a l'impuls, la coordinació i el seguiment de les polítiques públiques que reforcen els avantatges competitius de Catalunya i que contribueixen a la consolidació de Catalunya a Europa i al món com un país de base industrial, amb una economia oberta, competitiva i sostenible. L'ECAT 2020 identifica sis àmbits prioritaris d'actuació de les polítiques públiques: ocupació i formació, cohesió social, innovació i coneixement, dinamisme empresarial, internacionalització i economia verda.

El Programa operatiu d'inversió en creixement i ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020 (d'ara endavant PO FEDER de Catalunya 2014-2020), aprovat per la Decisió de la Comissió Europea C(2015)894, de 12 de febrer de 2015, per la qual s'aproven determinats elements del Programa operatiu Catalunya, pel qual es sol·liciten ajudes del Fons europeu de desenvolupament regional en el marc de l'objectiu d'inversió en creixement i treball, prioritza les inversions en els àmbits de la innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i l'economia verda, i contribueix a quatre prioritats transversals, que també són clau per assolir els objectius 2020: equilibri territorial, internacionalització, ocupació i especialització intel·ligent.

En aquest context, el PO FEDER de Catalunya 2014-2020 preveu actuacions impulsades per les entitats locals en el marc de l'eix prioritari 4, que té per objectiu afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors, i de l'eix prioritari 6, que pretén conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos.

En el Programa operatiu es dóna un tractament específic a l'Ajuntament de Barcelona, atès que la seva capacitat econòmica front altres entitats locals faria econòmicament inviable un repartiment territorialment equilibrat del finançament FEDER.

El Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament i del Consell, de 17 de desembre, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca i es deroga el Reglament (UE) 1083/2006 del Consell, recull també en l'article 9 els objectius temàtics 4 i 6.

D'acord amb l'article 2 del Reglament (UE) 1301/2013, del Parlament i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional i sobre disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació, pel qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006, el FEDER contribuirà al finançament d'operacions orientades a reforçar la cohesió econòmica, social i territorial, tot corregint els principals desequilibris regionals de la Unió mitjançant el desenvolupament sostenible i l'ajust estructural de les economies regionals, així com de la reconversió de les regions industrials en retrocés i de les regions amb un retard de desenvolupament.

D'acord amb el que disposen els articles 40 i següents del Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, corresponen a la Direcció General d'Administració Local les funcions d'assistència i cooperació amb el món local. A més, com a agent facilitador i organisme competent per resoldre que té atribuïdes funcions d'organisme intermedi (OI) en el procediment de selecció i verificació dins del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, és la unitat encarregada de projectes locals i de la seva gestió, seguiment i control, d'acord amb les funcions que li atorga el Decret esmentat.

En virtut de les facultats que m'atorga l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

 

Ordeno:

 

Article 1

Aprovar les bases reguladores, que consten en l'annex I d'aquesta Ordre, per a la selecció d'operacions de les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants de Catalunya, i la concessió de subvencions del FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en els termes establerts en el Programa operatiu.

 

Article 2

Obrir la convocatòria pública per presentar les sol·licituds d'operacions susceptibles de cofinançament pel FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en els termes establerts en el Programa operatiu, d'acord amb les bases reguladores que consten en l'annex I d'aquesta Ordre.

Els ajuts que regula aquesta convocatòria són subvencions per concurrència competitiva. La taxa màxima de cofinançament de la despesa elegible és del 50%. Les operacions objecte d'aquesta convocatòria no poden haver-se iniciat abans de l'1 de gener de 2014 i han d'estar executades i pagades el 31 de desembre de 2020.

Es podran sol·licitar pròrrogues, de manera justificada, sempre abans del 30 de novembre de 2020, només per a les entitats locals que hagin executat i pagat un mínim del 70% de l'operació, com a màxim per la meitat del termini inicial, que s'hauran d'aprovar mitjançant resolució de l'òrgan competent. En tot cas, el termini màxim per executar i pagar les operacions, incloses les pròrrogues, és el 31 de desembre de 2023.

 

Article 3

La dotació màxima d'aquesta convocatòria és de 45.000.000,00 d'euros, els quals provenen del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

Els imports per objectius específics (OE) que es podran concedir són els següents:

OE 4.1.2: 5.250.000 d'euros

OE 4.3.1: 5.250.000 d'euros

OE 6.3.1: 17.250.000 d'euros

OE 6.3.2: 17.250.000 d'euros

No podran concedir-se subvencions per imports superiors als esmentats, excepte en el cas que el crèdit disponible en qualsevol dels OE no s'esgoti i sigui transferit a un altre OE.

La concessió a les operacions seleccionades del cofinançament previst en la present convocatòria queda condicionada a la concessió efectiva del FEDER per part de la Unió Europea. La pèrdua de finançament d'aquesta convocatòria per qualsevol motiu que no sigui imputable a l'Administració de la Generalitat de Catalunya comportarà la correlativa extinció del dret a percebre el cofinançament per part de les entitats seleccionades.

 

Article 4

4.1 El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 15 març de 2016 i finalitza el 15 de juny de 2016.

4.2 Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics a través de l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma SIFECAT1420 (http://www.eacat.cat), sens perjudici del que estableixen l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic de les administracions públiques catalanes, i l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La sol·licitud de la subvenció s'ha d'acompanyar de la documentació detallada en la base 12.

 

Article 5

La persona titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge és l'òrgan competent per resoldre aquesta convocatòria.

 

Article 6

Es delega en la directora general d'Administració Local la resolució de modificacions, renúncies, revocacions, descertificacions i reintegraments, així com de qualsevol altre acte que es derivi de la gestió de les subvencions durant el període d'execució i finalització de les operacions beneficiàries del cofinançament FEDER.

 

Article 7

El termini màxim per a la resolució i notificació de les subvencions és de sis mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La Direcció General d'Administració Local notificarà la resolució de la convocatòria a les entitats beneficiàries mitjançant l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma SIFECAT1420 (http://www.eacat.cat), sense perjudici que es puguin utilitzar altres mitjans de publicació o notificació.

Contra la resolució, que exhaureix la via administrativa, les entitats locals interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Amb caràcter previ, les entitats locals interessades poden formular un requeriment davant la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en el termini de dos mesos a comptar de la publicació, d'acord amb el que estableix l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Contra l'acte de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, i les bases reguladores, les entitats locals interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Amb caràcter previ, contra l'acte de convocatòria, les entitats locals interessades poden formular un requeriment davant la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en el termini de dos mesos a comptar de la publicació, d'acord amb el que estableix l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 7 de març de 2016

 

 

Meritxell Borràs i Solé

Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 

 

Annex I

Bases reguladores

 

1. Objecte

Aquestes bases tenen per objecte establir els requisits i el procediment per seleccionar les operacions de les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants de Catalunya (d'acord amb les dades que consten en el padró municipal d'habitants a 31 de desembre de 2014), susceptibles de cofinançament pel FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en els termes establerts en el Programa operatiu. Per a operacions turístiques incloses en l'eix prioritari 6, es considerarà la població superior a 20.000 habitants d'acord amb l'indicador de població ETCA a 31 de desembre de 2014 (definit en l'annex II, glossari de conceptes).

En concret, es dóna suport als objectius específics (OE) de les prioritats d'inversió (PI) següents:

 

Eix prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors

 

PI 4.1 Foment de la producció i distribució d'energia derivada de fonts renovables

OE 4.1.2 Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular, la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport, en consonància amb el Pla d'energies renovables 2011-2020 i, si s'escau, amb la planificació de les comunitats autònomes

 

PI 4.3 Suport a l'eficiència energètica, a la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i els habitatges

OE 4.3.1 Millorar l'eficiència energètica i reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les infraestructures i els serveis públics

 

Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència de recursos

 

PI 6.3 Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural

OE 6.3.1 Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural

OE 6.3.2 Protegir, desenvolupar i promoure les àrees naturals, en particular, les d'interès turístic

 

2. Entitats beneficiàries

2.1 Poden optar a les subvencions previstes en aquesta Ordre les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants de Catalunya que compleixin els requisits establerts en aquestes bases reguladores.

Queda exclòs d'aquesta convocatòria l'Ajuntament de Barcelona i les operacions que tinguin o impliquin un benefici directe per a aquest municipi, atès que la seva participació en el desenvolupament de l'estratègia RIS3CAT en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 es vehicula mitjançant la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament esmentat i la Generalitat de Catalunya, que actua en qualitat d'organisme intermedi, tal com estableix la secció 4. Enfocament integrat del desenvolupament territorial del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

2.2 L'entitat beneficiària ha de ser, amb caràcter general, l'executora de l'operació aprovada, llevat dels casos en què, en virtut de la seva facultat d'autoorganització i en el marc de la normativa aplicable, l'entitat beneficiària decideixi que l'operació l'executi una altra entitat pública que sigui mitjà propi i servei tècnic seu. En aquest cas, ha d'indicar aquesta possibilitat en la sol·licitud i presentar la documentació acreditativa sobre la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'ens corresponent.

Un cop concedit l'ajut de cofinançament i en el moment en què l'entitat beneficiària formalitzi la seva relació amb l'ens executor, aquesta ha d'enviar a la Direcció General d'Administració Local una còpia autenticada del conveni d'encàrrec de gestió. En relació amb la certificació de les despeses associades a l'operació, tant l'entitat beneficiària com l'ens executor han de regir-se pel que estableixen les bases 22 i 23.

 

3. Requisits i incompatibilitats

Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les entitats locals i, si s'escau, els ens executors previstos a la base 2.2, han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els que determinin aquestes bases reguladores i els següents:

a) Complir les obligacions tributàries davant de l'Estat i la Generalitat de Catalunya, així com les obligacions davant la Seguretat Social.

b) No tenir cap deute contret amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats autònomes.

c) Complir els requisits establerts en els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) No haver estat sancionades, en resolució ferma, durant l'any anterior a la convocatòria, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

f) Les entitats amb 50 o més treballadors: complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista en l'article 42.1 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat, i pel Decret 322/2011, de 19 d'abril, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.

g) Les entitats amb una plantilla igual o superior a 25 treballadors: indicar obligatòriament, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball, d'acord amb la modificació del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya feta per la Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les dones a eradicar la violència masclista.

h) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i el Reial decret 39/1997, d'1 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció del riscos laborals.

i) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries, de conformitat amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Amb la finalitat de garantir el compliment de la disposició addicional vuitena de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic, l'ens ha de disposar d'un pla d'igualtat, que tingui l'abast que exigeix l'esmentada normativa i la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors han d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d'igualtat, d'acord amb que estableix l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març.

j) Les operacions no han de suposar un ajut d'Estat per a l'entitat beneficiària.

Així mateix, per obtenir la condició d'entitats beneficiàries cal acreditar l'estratègia territorial i/o sectorial de l'entitat local i l'ens executor, si s'escau, entesa com el conjunt coherent d'operacions, la finalitat de les quals és satisfer objectius i necessitats locals que contribueixen a la realització de l'estratègia de la Unió per un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, dissenyada i posada en pràctica per aquestes entitats.

 

4. Operacions objecte de cofinançament

4.1 Les operacions susceptibles de rebre subvenció del FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en els termes establerts en el Programa operatiu, han de complir els requisits següents:

a) S'han d'adequar als objectius específics i les prioritats d'inversió establerts en el Programa operatiu i en els documents que els despleguen.

b) L'operació pot adoptar les modalitats d'inversió, d'adquisició de maquinari, realització d'estudis, treballs tècnics i actuacions de demostració i/o difusió. Totes les actuacions s'han de poder lliurar totalment per a l'ús públic, una vegada hagi estat executada l'operació objecte de cofinançament.

c) L'operació presentada per obtenir cofinançament ha de tenir entitat com a tal i no ser una mera agregació de despeses sense una relació o objectiu que la identifiqui com a operació.

 

5. Termini d'execució, finalització i operativitat

Les operacions no es poden haver iniciat abans de l'1 de gener de 2014 i han d'estar executades i pagades el 31 de desembre de 2020.

Es podran sol·licitar pròrrogues, de manera justificada, sempre abans del 30 de novembre de 2020, i només per les entitats locals que hagin executat i pagat un mínim del 70% de l'operació, com a màxim per la meitat del termini inicial, que s'hauran d'aprovar mitjançant resolució de l'òrgan competent. En tot cas, el termini màxim per executar i pagar les operacions, incloses les pròrrogues, és el 31 de desembre de 2023.

Un cop finalitzat el termini d'execució i pagament de l'operació, caldrà acreditar-ne la finalització i operativitat.

Les operacions no se seleccionaran per rebre l'ajut de cofinançament FEDER si han conclòs materialment o s'han executat íntegrament abans que el beneficiari presenti la sol·licitud de finançament, d'acord amb l'article 65.6 del Reglament (UE) 1303/2013.

 

6. Quantia

6.1 La dotació màxima d'aquesta convocatòria és de 45.000.000,00 d'euros, els quals provenen del FEDER de Catalunya 2014-2020, en els termes establerts al Programa operatiu.

Els imports per objectius específics (OE) que es podran concedir són els següents:

OE 4.1.2: 5.250.000 d'euros

OE 4.3.1: 5.250.000 d'euros

OE 6.3.1: 17.250.000 d'euros

OE 6.3.2: 17.250.000 d'euros

No podran concedir-se subvencions per imports superiors als esmentats, excepte en el cas que el crèdit disponible en qualsevol dels OE no s'esgoti i sigui transferit a un altre OE.

Els ajuts que regula aquesta convocatòria són subvencions per concurrència competitiva, finançats amb el FEDER de Catalunya 2014-2020, en el marc del Programa operatiu.

6.2 La concessió a les operacions seleccionades del cofinançament previst en la present convocatòria queda condicionada a la concessió efectiva del FEDER per part de la Unió Europea. La pèrdua de finançament d'aquesta convocatòria per qualsevol motiu que no sigui imputable a l'Administració de la Generalitat de Catalunya comportarà la correlativa extinció del dret a percebre el cofinançament per part de les entitats seleccionades.

 

7. Pressupost i finançament

7.1 L'import de les subvencions FEDER 2014-2020, als eixos prioritaris 4 i 6 s'estableix en un percentatge de fins a un màxim del 50% de la despesa elegible de les operacions susceptibles de ser incorporades en aquest Programa operatiu, que es mantindrà dins de cada actuació, contracte i factura.

Per als eixos prioritaris 4 i 6, les entitats locals han de presentar un pressupost amb una despesa elegible mínima d'un milió d'euros i màxima de quatre, per operació.

 

8. Incompatibilitats i complementarietat d'ajuts públics

8.1 Les operacions poden rebre subvencions d'altres programes, fons o instruments de la Unió Europea, a condició que la mateixa partida de despesa no estigui subvencionada per un altre fons o instrument de la Unió Europea, ni pel mateix fons a través d'un altre programa, d'acord amb el que estableix l'article 65.11 del Reglament (UE) 1303/2013.

8.2 En cap cas, l'import de les subvencions concedides no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'operació que vol desenvolupar el beneficiari, d'acord amb el que estableix l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

8.3 Les operacions que es presentin en aquesta convocatòria no poden ser objecte de sol·licitud en la convocatòria de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT).

 

9. Generació d'ingressos

Per a cada operació, cal especificar si es preveu que es generaran ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reglament (UE) 1303/2013. El mètode de càlcul dels ingressos nets descomptats de l'operació està regulat en l'article 61.3.b del Reglament esmentat i detallat en el Reglament delegat (UE) 480/2014. A les operacions que declarin tenir ingressos potencials nets positius, se'ls ajustarà la quantia total final de la subvenció per aquest import.

D'acord amb l'article 61.6 del Reglament (UE) 1303/2013, si no ha estat objectivament possible determinar els ingressos per avançat, es deduiran de la despesa declarada a la Comissió Europea els ingressos nets generats en els tres anys següents a la finalització de l'operació.

 

10. Despeses elegibles

Són elegibles totes les despeses que, de manera inequívoca, responguin a la naturalesa de l'operació i estiguin directament relacionades amb l'objecte de l'operació específica presentada, resultin estrictament necessàries i s'efectuïn dins del termini d'execució, d'acord amb la normativa aplicable a cada tipus de despesa. Només són elegibles les despeses realitzades per l'entitat beneficiària o per l'ens que actuï com a executor, d'acord amb el que estableix la base 2.2.

10.1 Despeses associades directament a l'execució de les actuacions de l'operació:

10.1.1 Despeses de personal

Personal de nova contractació de l'entitat beneficiària dedicat inequívocament a l'operació subvencionada, sempre que es compleixin els requisits següents:

a) El personal ha de constar en la memòria que acompanya la sol·licitud de subvenció.

b) El secretari/ària de l'entitat local ha d'estendre un certificat que acrediti el percentatge de dedicació i les tasques que cada treballador/a ha de dur a terme. La dedicació màxima és del 100% de la jornada laboral exclusivament a l'operació.

c) El finançament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 s'ha de fer constar en el contracte.

d) La selecció de personal ha de respectar la normativa pròpia de l'entitat i, en tot cas, els principis de concurrència, idoneïtat i publicitat.

10.1.2 Les despeses de lloguer o ús d'espais per dur a terme activitats directament relacionades amb l'execució de l'operació. En cap cas s'acceptaran despeses de lloguer i instal·lacions de l'activitat ordinària del centre.

10.1.3 Les despeses d'equipament i instrumental que s'utilitzi per a l'operació i durant el període que aquesta duri. En el cas que aquests elements no s'utilitzin en tota la seva vida útil per a l'operació, únicament es consideren elegibles les despeses d'amortització corresponents a la duració de l'operació, calculades d'acord amb els principis comptables generalment acceptats. No s'admeten com a elegibles les amortitzacions d'elements que hagin estat prèviament subvencionats.

10.1.4 Altres despeses vinculades directament a les activitats de l'operació

a) Adquisició de terrenys no edificats i edificats necessaris per a l'operació fins a un màxim del 10% de la despesa total elegible de l'operació FEDER a la qual estigui vinculada.

b) Altres tipus de despeses destinades a inversió.

Les despeses elegibles han de realitzar-se únicament en el marc del tipus d'actuacions detallades en l'apartat tercer de l'annex II, glossari de conceptes.

10.2 Despeses indirectes

Es pot imputar en concepte de despesa indirecta, en cas que n'hi hagi, un tipus fix del 15% de les despeses directes de personal elegibles, d'acord amb el que estableix l'article 68.1 lletra b) del Reglament (UE) 1303/2013.

10.3 Despeses excloses de la subvenció

a) Les despeses financeres.

b) L'adquisició de terrenys no edificats i edificats per sobre del 10% de la despesa total elegible de l'operació.

c) Els impostos indirectes com l'impost sobre el valor afegit o similars.

d) Les contribucions en espècie.

e) Els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives.

f) Les despeses de procediments judicials.

g) Les despeses de garanties bancàries.

h) El personal no contractat específicament per a l'operació.

i) Les facturacions entre ens participants o beneficiats en un mateix projecte.

j) En l'adquisició de béns i serveis mitjançant contractes públics, els descomptes efectuats i els pagaments a càrrec del contractista en concepte de taxes de direcció d'obra, control de qualitat o qualsevol altre derivat de l'execució del contracte que estigui inclòs en el preu.

k) Les despeses en què el proveïdor tingui vinculació amb el sol·licitant, segons els supòsits establerts a l'apartat 2 de l'article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, en general, el que determina la normativa mercantil i tributària aplicable a l'Estat espanyol.

l) Les despeses vinculades a les col·laboracions per a la preparació del dossier tècnic i administratiu vinculat a la sol·licitud de la subvenció, hores de seguiment de visites tècniques per part de l'Administració i, en general, qualsevol despesa de gestió de la sol·licitud de finançament.

m) Partides calculades per part de les entitats beneficiàries a tant alçat o definides com a “per a imprevistos” dins l'operació.

n) Totes aquelles que s'estableixin a la normativa de subvencionabilitat estatal, en desenvolupament del que preveu el Reglament (UE) 1303/2013.

10.4 El cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

 

11. Sol·licituds

11.1 Les sol·licituds i els tràmits associats al procediment de concessió s'efectuen a través de l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma SIFECAT1420 (http://www.eacat.cat), sens perjudici del que estableixen l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic de les administracions públiques catalanes, i l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

11.2 La impossibilitat tècnica o d'altra índole de tramesa telemàtica de la sol·licitud no eximeix, en cap cas, l'entitat sol·licitant de l'obligació de trametre-la dins del termini que estableix la convocatòria.

11.3 La sol·licitud efectuada a través de la plataforma EACAT es considerarà presentada davant l'Administració de la Generalitat una vegada registrada i amb constància de les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació del sol·licitant i òrgan al qual s'adreça la sol·licitud.

11.4 La Direcció General d'Administració Local prestarà l'assistència necessària a les entitats locals en la tramesa de les seves sol·licituds.

11.5 Les sol·licituds han de ser aprovades per l'òrgan competent de l'entitat local i han de ser formalitzades pel secretari/ària d'aquesta entitat en el termini que estableixi la convocatòria.

11.6 Els ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants no poden presentar més d'una sol·licitud per eix prioritari. En el supòsit que no es compleixin aquests requisits, totes les sol·licituds afectades es desestimaran, d'acord amb el que estableix la base 17.

 

12. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

12.1 A la sol·licitud, cal adjuntar la documentació mínima següent:

a) Certificat, de l'òrgan competent de l'entitat local beneficiària, d'aprovació de la documentació i de presentació de la sol·licitud a la convocatòria.

b) Declaració d'impacte ambiental de l'autoritat competent, si se'n disposa en el moment de presentació de la sol·licitud, o bé declaració responsable de l'entitat local beneficiària que per a l'execució de l'operació no es requereix el tràmit d'avaluació d'impacte ambiental. Les operacions que requereixin la declaració d'impacte ambiental només són susceptibles de ser subvencionades en cas que, en el moment de la convocatòria es disposi de l'esmentada declaració o, si de cas hi manca, es demostri el correcte compliment dels articles 33 i 34 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

c) Declaració responsable de l'entitat local beneficiària sobre, si n'hi ha, el detall de les altres subvencions rebudes o sol·licitades per a les mateixes despeses elegibles, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb especificació de la quantia, la data de concessió i l'entitat atorgant. Així mateix, cal acreditar la disponibilitat pressupostària, si s'escau.

d) Declaració responsable de l'entitat local beneficiària sobre el compliment dels requisits establerts en la base 3 i de les obligacions de la base 23.

e) Memòria tècnica de l'operació.

La memòria tècnica ha de tenir un màxim de 50 pàgines, i ha d'incloure, com a mínim:

-Descripció de l'estratègia territorial en què s'emmarca i objectius estratègics i operatius de l'operació. Cal explicar en quina mesura l'operació contribueix a l'estratègia territorial i als seus objectius.

-Descripció del territori on es desenvolupa l'operació.

-Justificació de l'impacte, la dimensió transformadora i la sostenibilitat de l'operació. Ha de contenir una descripció i una quantificació de l'impacte esperat en el territori, pel que fa als beneficis directes i indirectes, i dels factors que incideixen en el resultat final.

-Descripció general de l'operació i de cadascuna de les actuacions previstes que la conformen.

-Model de gestió una vegada finalitzada l'operació.

-Pressupost equilibrat per a cadascuna de les actuacions de l'operació, ja sigui amb fons propis o amb altres ajuts o subvencions, d'acord amb el que s'estableix a l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En cas de tenir cofinançament aprovat, s'ha de justificar.

-Calendari previst de desenvolupament de cada una de les actuacions.

-Personal de nova contractació dedicat inequívocament a l'operació subvencionada. Cal incloure informació sobre el nombre de persones, categories i tant per cent de dedicació.

-Quadre d'indicadors que permeti anualment mesurar i fer el seguiment dels resultats assolits i del grau de consecució dels objectius de l'operació. Els indicadors han d'estar alineats amb els indicadors del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i s'han d'indicar els valors a l'inici i la previsió a assolir l'any de finalització.

La memòria tècnica de l'operació s'ha d'incloure com a document obligatori en el formulari de sol·licitud, el qual incorpora una proposta d'índex (inclosa com a annex III).

f) Com a mínim, un avantprojecte, aprovat per l'òrgan competent, de cadascuna de les actuacions de l'operació, si s'escau.

g) Plànols generals i plànol de situació a escala suficient per tal d'identificar l'operació.

h) Certificat expedit per l'òrgan competent que acrediti la disponibilitat del terreny i/o dels béns immobles, si s'escau, en funció de l'operació, així com el corresponent document justificatiu de la titularitat o de la capacitat d'actuació.

i) Si l'operació s'ha de dur a terme al territori de la Xarxa Natura 2000, certificat que l'execució de l'operació no està inclosa en les afectacions generals de les directrius de la Xarxa Natura 2000.

j) Si cal algun informe i/o autorització per tal d'executar l'operació o dur a terme l'activitat subvencionada, cal aportar aquesta documentació.

k) Declaració responsable de la rendició de comptes de cada exercici directament a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d'octubre de l'any següent al del tancament de l'exercici, així com de la tramesa de les auditories i qualsevol altre informe de fiscalització amb les recomanacions i reserves corresponents, d'acord amb el que disposa l'article 41.4 de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes.

l) En el supòsit que l'entitat local pretengui que l'execució la dugui a terme una entitat diferent de la beneficiària, tal com preveu la base 2.2, també cal que aquesta presenti la documentació acreditativa sobre la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'ens corresponent, així com l'esborrany del conveni d'encàrrec de gestió.

m) Pel que fa a les operacions incloses en l'OE 4.3.1, cal que l'entitat sol·licitant aporti una auditoria energètica i/o un certificat d'eficiència energètica que detalli possibilitats i costos de les intervencions que es volen efectuar i identifiqui les oportunitats de millora energètica, d'acord amb el que estableix la guia tècnica de la Comissió Europea en aquest àmbit (Technical Guidance. Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding). Les operacions han de tenir uns impactes significatius i mesurables per tal de constatar que les operacions han suposat una millora real i considerable. En la memòria tècnica de l'operació han de quedar reflectits aquests aspectes.

n) Acreditació de l'estratègia territorial i/o sectorial de l'entitat local i l'ens executor, si s'escau, entesa com el conjunt coherent d'operacions, la finalitat de les quals és satisfer objectius i necessitats locals que contribueixen a la realització de l'estratègia de la Unió per un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, dissenyada i posada en pràctica per aquestes entitats.

Amb la signatura de la sol·licitud de subvenció i dels documents que l'acompanyen, s'autoritza l'ens concedent a comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren, llevat que expressament es denegui. En aquest cas, cal que l'entitat aporti, amb anterioritat a la proposta de resolució provisional, la documentació que acrediti la realitat de les dades contingudes en les declaracions.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvenció deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència de l'entitat interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

12.2 La presentació de les sol·licituds comporta l'acceptació plena per part de les entitats sol·licitants de les bases de la convocatòria.

 

13. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 15 de març de 2016 i finalitza el 15 de juny de 2016, d'acord amb l'article 4 d'aquesta Ordre.

 

14. Criteris de valoració

Les sol·licituds s'avaluaran en concurrència competitiva, tal com disposen els articles 8 i 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i d'acord amb una estructura objectiva de criteris, que s'han d'aplicar en funció dels requisits exigits a les operacions. Els criteris de valoració garanteixen la transparència i la no-discriminació, el respecte i la promoció dels principis transversals del PO FEDER 2014-2020, així com la contribució a les seves prioritats.

14.1 Els criteris de valoració són els següents:

Per determinar les operacions que s'han de seleccionar, s'aplicaran els criteris i barems d'avaluació i de puntuació següents, en ordre decreixent de puntuació, que inclouen una valoració comuna de les sol·licituds presentades, de fins a 75 punts, i una valoració específica de les sol·licituds, en funció de l'eix prioritari assignat, de fins a 25 punts, amb una puntuació global màxima de 100 punts:

14.1.1 Valoració comuna de les operacions, fins a un màxim de 75 punts:

14.1.1.1 Criteris de sostenibilitat, impacte al territori, viabilitat i innovació

Es podrà assolir una puntuació total màxima de 35 punts segons els criteris següents:

a) Sostenibilitat de resultats econòmics i ambientals de l'operació més enllà de la seva finalització: fins a un màxim de 8 punts.

b) Contribució a l'equilibri territorial: fins a un màxim de 8 punts (es valorarà l'abast territorial i la població per afavorir els territoris amb una densitat de població més baixa i obtindrà la puntuació màxima l'operació amb menor densitat de població. La resta d'operacions es valoraran de manera proporcional). Per calcular la densitat de població es tindran en compte les dades relatives al municipi. En cas de més d'un municipi beneficiat, el resultat final serà la mitjana de les dades de tots els municipis.

c) Encaix de l'operació en l'estratègia global de l'entitat sol·licitant i viabilitat tècnica: fins a un màxim de 5 punts.

d) Que l'operació comporti un canvi significatiu en el territori beneficiat: fins a un màxim de 5 punts.

e) Ús i difusió de noves tecnologies en àmbits on no s'utilitzaven anteriorment: fins a un màxim de 3 punts.

f) Que tingui un pla de comunicació i difusió: fins a un màxim de 2 punts.

g) Aplicació de mètodes innovadors en l'àmbit local o importació i adaptació d'experiències d'altres zones: fins a un màxim de 2 punts.

h) Incorporació d'accions de millora destinades a fomentar la igualtat d'oportunitats: fins a un màxim de 2 punts

14.1.1.2 Criteris de pressupost, objectius i pla de treball

Es podrà assolir una puntuació total màxima de 20 punts segons els criteris següents:

a) Adequació i coherència del pressupost als objectius de l'operació: fins a un màxim de 10 punts.

b) Justificació del pla de treball: concordança entre l'operació i els objectius i justificació de les accions per a l'assoliment dels objectius de l'operació: fins a un màxim de 5 punts.

c) Definició d'indicadors per al seguiment i assoliment dels objectius de l'operació: fins a un màxim de 5 punts.

14.1.1.3 Criteris de cobertura territorial

Es podrà assolir una puntuació total màxima de 10 punts segons els criteris següents:

a) Operacions que afectin entre 2 i 5 municipis: 3 punts.

b) Operacions que afectin entre 6 i 15 municipis: 6 punts.

c) Operacions que afectin a 16 o més municipis: 10 punts.

La cobertura territorial de les operacions s'ha d'acreditar mitjançant la memòria tècnica de l'operació, d'acord amb el que estableix la base 12.

14.1.1.4 Criteris de maduresa i creació d'ocupació

Es podrà assolir una puntuació total màxima de 10 punts segons el següent:

a) Estat administratiu del projecte i disponibilitat acreditada de cofinançament per a l'execució de l'operació: fins a un màxim de 5 punts (obtindrà la puntuació màxima de 3 punts l'operació que aporti projectes executius aprovats de les seves actuacions i la puntuació màxima de 2 punts l'operació que tingui cofinançament consolidat).

b) Generació i manteniment de llocs de treball d'alta qualificació (com a mínim, titulació universitària) per part de l'entitat beneficiària: fins a un màxim de 5 punts (obtindrà la puntuació màxima l'operació que generi més de 5 llocs de treball de llarga durada; 3 punts si es creen entre 1 i 4 llocs de treball, i 1 punt si es mantenen els llocs de treball existents). No es valorarà el personal funcionari.

14.1.2 Valoració específica de les operacions, fins a un màxim de 25 punts. Només es tindran en compte els criteris de selecció específics per a cada eix prioritari:

14.1.2.1 Operacions emmarcades en els objectius específics 4.1.2 i 4.3.1

Criteris tècnics de valoració per a les operacions incloses en l'OE 4.1.2 (augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport, en consonància amb el Pla d'energies renovables 2011-2020 i, si s'escau, amb la planificació de les comunitats autònomes) i en l'OE 4.3.1 (millorar l'eficiència energètica i la reducció d'emissions de CO2 a l'edificació i a les infraestructures i serveis públics). Es podrà assolir una puntuació total màxima de 25 punts segons els criteris següents:

a) Percentatge d'energia estalviat: fins a un màxim de 7 punts (obtindrà la puntuació màxima l'operació que justifiqui un estalvi del 40% o superior respecte del consum d'energia inicial. La resta d'operacions es valoraran de manera proporcional).

b) En les operacions específiques de potenciació de l'ús de la biomassa, es valorarà l'alineació de l'operació amb l'estratègia elaborada el 2014 per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola: fins a un màxim de 5 punts.

c) Operacions que tinguin sinergies positives en altres àmbits (prevenció d'incendis, millora de l'entorn, etc.): fins a un màxim de 5 punts.

d) Operacions coordinades i de gestió futura en diversos municipis que representin un canvi de model territorial sectorial: fins a un màxim de 4 punts.

e) Percentatge d'energia renovable produïda: fins a un màxim de 3 punts (obtindrà la puntuació màxima l'operació que justifiqui una producció renovable del 40% o superior respecte del consum d'energia en la situació final. La resta d'operacions es valoraran de forma proporcional).

f) En les operacions específiques de potenciació de l'ús de la biomassa, es valorarà l'aportació del certificat de gestió forestal sostenible, que acredita la utilització de boscos sostenibles per a la producció d'energia de biomassa, atès que la fusta no pot venir de boscos d'àrees amb important biodiversitat, tal com s'estipula en la Directiva 2009/28/EC: fins a un màxim d'1 punt.

14.1.2.2 Operacions emmarcades en els objectius específics 6.3.1 i 6.3.2

Criteris tècnics de valoració per a les operacions incloses en l'OE 6.3.1 (promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural) i en l'OE 6.3.2 (protegir, desenvolupar i promoure les àrees naturals, en particular, les d'interès turístic). Es podrà assolir una puntuació total màxima de 25 punts segons els criteris següents:

a) Operacions que signifiquin una potenciació de les àrees naturals i/o el patrimoni cultural encaminades a augmentar la competitivitat de l'oferta turística catalana i una reactivació de l'economia en zones especialment deprimides: fins a un màxim de 10 punts.

b) Operacions que fomentin la protecció, rehabilitació i preservació del patrimoni cultural catalogat o d'espais naturals protegits, i que disposin d'un pla de gestió turística: fins a un màxim de 8 punts.

c) Operacions coordinades i de gestió futura en diversos municipis: fins a un màxim de 7 punts.

14.2 En el cas que dues sol·licituds obtinguin la mateixa puntuació total, el desempat es farà en funció de la puntuació obtinguda en la valoració del criteri de densitat de població (14.1.1.1.b).

14.3 Les sol·licituds que no assoleixin un mínim de 50 punts quedaran excloses del procediment.

 

15. Procediment de selecció

15.1 El procediment de valoració i concessió d'aquestes subvencions es tramita d'acord amb el règim de concurrència competitiva i d'acord amb els principis que disposen els articles 8 i 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

15.2 L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment de selecció de les subvencions a què es refereixen aquestes bases és la persona titular de la Direcció General d'Administració Local. Durant la tramitació d'aquest procediment, l'òrgan instructor podrà demanar ajut o assessorament a personal tècnic adscrit a unitats especialitzades de la Generalitat de Catalunya.

15.3 L'òrgan competent per resoldre la convocatòria és la persona titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

15.4 Es constitueixen dues comissions tècniques de valoració, una per a cadascun dels eixos prioritaris 4 i 6, integrades pels membres següents:

15.4.1 Comissió Tècnica de Valoració - eix prioritari 4

- La persona titular de la Direcció General d'Administració Local, que n'exercirà la presidència.

- Sis vocals, nomenats pel president/a, escollits entre el personal adscrit a la Direcció General d'Administració Local (tres membres), a l'Institut Català d'Energia (un membre), al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (un membre) i al Departament de Territori i Sostenibilitat (un membre).

15.4.2 Comissió Tècnica de Valoració - eix prioritari 6

- La persona titular de la Direcció General d'Administració Local, que n'exercirà la presidència.

- Sis vocals, nomenats pel president/a, escollits entre el personal adscrit a la Direcció General d'Administració Local (tres membres), al Departament de Cultura (un membre), al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (un membre) i al Departament d'Empresa i Coneixement (un membre).

Actuarà com a secretari/ària de cada òrgan col·legiat un funcionari/ària adscrit a l'Assessoria Jurídica del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

De les reunions de les comissions tècniques de valoració, se n'ha d'aixecar l'acta corresponent.

15.5 L'òrgan instructor ha d'elaborar informes individuals de valoració de cada proposta, amb les puntuacions de cada criteri i l'explicació motivada dels punts atorgats, amb les observacions efectuades, atenent als criteris de valoració de les bases. Posteriorment, elaborarà una llista, per ordre de puntuació, amb indicació de les operacions preseleccionades i els imports de despesa elegible i cofinançament que es proposa concedir, i motivació si és inferior al sol·licitat.

15.6 La Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, per tal de comprovar que el procediment de selecció efectuat per l'organisme competent per resoldre la convocatòria s'ha dut a terme d'acord amb el que disposa l'article 125.3 del Reglament (UE) 1303/2013, farà una verificació del procediment d'acord amb el Manual de procediments de la Generalitat de Catalunya del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, i emetrà l'informe corresponent.

15.7 Cada comissió tècnica de valoració aprovarà, en el marc de l'eix prioritari de què es tracti, els informes individuals d'avaluació, la llista de les sol·licituds a les quals es proposa concedir el cofinançament, ordenades per ordre de puntuació i en la qual figurarà la despesa elegible i el cofinançament que es proposa concedir, la llista de les sol·licituds que queden en llista de reserva i la llista on figuren les sol·licituds denegades, degudament motivada. La proposta de concessió de cofinançament FEDER inclourà una proposta de pressupost determinada amb criteris d'eficiència en la concessió de recursos prenent com a referència els informes individuals d'avaluació. Aquesta proposta podrà ser inferior al pressupost presentat en els casos següents:

a) No elegibilitat de part de les despeses.

b) Darrera sol·licitud a la qual es proposa concedir cofinançament, situada en l'últim lloc en l'ordre de puntuació del respectiu OE, quan l'import definitiu destinat a l'OE s'esgoti amb aquesta sol·licitud sense cobrir totalment l'import sol·licitat.

15.8 Tot seguit, l'òrgan instructor elaborarà la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, que s'ha de fonamentar en les actes elaborades per les comissions tècniques de valoració. Quan la proposta de resolució no segueixi l'acta de les comissions tècniques de valoració, l'òrgan instructor ha de motivar la discrepància.

 

16. Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, acceptació de la subvenció, adaptació i presentació de documentació addicional

16.1 L'òrgan instructor, d'acord amb l'acta de l'òrgan col·legiat, amb l'informe previ de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, formularà la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, que es notificarà a les entitats locals interessades mitjançant l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma SIFECAT1420 (http://www.eacat.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar altres mitjans de publicació o notificació.

16.2 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista d'ens sol·licitants proposats per ser beneficiaris del cofinançament amb indicació de la quantia de l'ajut concedit i la motivació, si s'escau, de les despeses no acceptades, o de si es preveu l'altre supòsit establert en la base 15.7, i la llista de les sol·licituds que formen part de la llista de reserva, degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda, sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida, que és de 50 punts. També ha d'incloure la llista de les sol·licituds que es proposa denegar, degudament motivada.

En el supòsit que alguna entitat local proposada per ser beneficiària de la subvenció no l'accepti o desisteixi de la sol·licitud, es concedirà la subvenció a l'entitat local sol·licitant de la llista de reserva per ordre de puntuació, sempre que hi hagi crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents, amb l'aportació prèvia de la documentació preceptiva prevista a les bases reguladores, la tramitació prevista en la base 15 i en aquesta mateixa base, així com de l'acceptació de la subvenció.

16.3 Les entitats locals proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar el document d'acceptació de la subvenció, segons el model normalitzat; la declaració responsable, d'acord amb l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i, en tot cas, la documentació que, si s'escau, els sigui requerida, dins el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió. La proposta de resolució provisional contindrà el requeriment de la documentació esmentada.

En el cas de minoració de l'import de la subvenció sol·licitat com a conseqüència de despesa no acceptada, la documentació consistirà en l'adaptació del pressupost a l'import previst en la proposta provisional de concessió. Caldrà adaptar la memòria de l'operació a la subvenció proposada traient-ne les partides no acceptades. En tot cas, s'ha de garantir l'equilibri entre ingressos i despeses de l'operació.

En el cas de minoració de l'import de la subvenció sol·licitat com a conseqüència d'una proposta de concessió d'import inferior pel fet de ser l'última sol·licitud en l'ordre de puntuació del respectiu OE de la llista a la qual es proposa concedir cofinançament, la documentació consistirà en l'adaptació del pressupost a l'import previst en la proposta provisional de concessió, així com en l'adaptació de la memòria de l'operació a la subvenció proposada. En tot cas, s'ha de garantir l'equilibri entre ingressos i despeses de l'operació.

En qualsevol cas, l'operació ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació amb l'operació. En cap cas pot comportar una modificació substancial de l'operació. Així mateix, s'han de continuar complint els límits de quantia de la subvenció que estableixen les bases reguladores. La subvenció es concedirà sobre el pressupost acceptat i la justificació s'haurà de fer sobre aquest pressupost, d'acord amb la base 22.

Dins aquest mateix termini, les entitats locals sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment d'adoptar la resolució.

16.4 A través del document d'acceptació, les entitats locals proposades com a beneficiàries també poden desistir de la subvenció.

16.5 La proposta de resolució provisional no implica cap dret a obtenir la subvenció.

 

17. Inadmissió i desistiment

17.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 13 comporta la inadmissió de la sol·licitud.

17.2 Si la sol·licitud no inclou la documentació exigida en la base 12, o qualsevol altra documentació essencial per a la valoració de la sol·licitud, es requerirà l'entitat sol·licitant perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils, esmeni els defectes o adjunti els documents perceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Aquest requeriment s'efectuarà pels mitjans telemàtics de l'EACAT.

17.3 La manca de presentació de la documentació que sigui requerida, en els termes previstos en la base 17.2, o la manca d'esmena dels requisits esmenables dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ, així com la manca de la documentació que sigui requerida, en els termes previstos en la base 16.3, comporta el desistiment de la sol·licitud.

17.4 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor resoldrà sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i notificarà la resolució d'inadmissió o el desistiment als ens interessats mitjançant la seva publicació a l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma SIFECAT1420 (http://www.eacat.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar altres mitjans de publicació o notificació.

17.5 Qualsevol entitat sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.

 

18. Resolució i publicació

18.1 L'òrgan instructor formula la proposta definitiva de concessió de les subvencions en vista, en tot cas, de:

- La proposta de resolució provisional.

- La documentació addicional presentada per les entitats beneficiàries provisionals proposades.

- Les seves acceptacions corresponents.

- Les al·legacions formulades sobre la proposta de resolució provisional.

18.2 L'òrgan instructor elevarà a l'òrgan resolutori la proposta de resolució final un cop hagi informat la Comissió de Govern Local de Catalunya per mitjà de la Subcomissió de Cooperació i Règim Econòmic.

18.3 La resolució de la convocatòria correspon a la persona titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

A la resolució de concessió hi constarà la incorporació a les categories del Programa operatiu dels projectes inclosos en la llista d'operacions seleccionades a les quals es concedeix cofinançament en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6; les avaluades a les quals no es concedeix cofinançament, i que formaran la llista de reserva, i la llista de sol·licituds denegades. En el cas de les operacions seleccionades, la resolució de concessió especificarà l'entitat beneficiària, el títol de l'operació, l'objectiu específic, la despesa total de l'operació, la despesa elegible subvencionable pel FEDER, l'import de la subvenció FEDER i el percentatge de cofinançament del FEDER.

També es farà referència al fet que l'acceptació del finançament de l'operació per part del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, comporta la inclusió de les entitats beneficiàries a la llista d'operacions prevista en l'article 115.2 del Reglament (UE) 1303/2013.

Per acabar, la resolució farà esment del fet que l'entitat beneficiària restarà sotmesa a totes les obligacions que estableixen les bases reguladores, la normativa en matèria de subvencions i la normativa comunitària.

18.4 La resolució i la notificació de les subvencions s'efectuaran en el termini màxim de sis mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. D'acord amb el que estableix l'article 54.2 apartat e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, un cop transcorregut aquest termini de sis mesos sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, les sol·licituds s'entendran desestimades.

18.5 La Direcció General d'Administració Local notificarà la resolució de la convocatòria a les entitats locals interessades mitjançant la publicació a l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma SIFECAT1420 (http://www.eacat.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar altres mitjans de publicació o notificació.

18.6 En el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució definitiva, les entitats locals proposades com a beneficiàries hauran d'acceptar expressament la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.

En el supòsit que alguna entitat local proposada per ser beneficiària de la subvenció no l'accepti, es concedirà la subvenció a l'entitat local sol·licitant de la llista de reserva per ordre de puntuació, sempre que hi hagi crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents, amb l'aportació prèvia de la documentació preceptiva prevista en les bases reguladores, així com de l'acceptació de la subvenció. La llista de reserva tindrà una vigència d'un mes des de l'endemà de la publicació de la resolució definitiva.

18.7 Contra la resolució, que exhaureix la via administrativa, les entitats locals interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos des de l'endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els termes que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i, potestativament, un requeriment previ davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini de dos mesos des de la publicació, d'acord amb l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

19. Publicitat

D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i atès el que disposa l'article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, es donarà publicitat de les concessions d'aquestes subvencions mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, fent-hi constar la convocatòria, el programa, l'entitat beneficiària, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció.

 

20. Pagament

L'autoritat de certificació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 farà efectiu el pagament de la subvenció mitjançant una transferència a l'entitat beneficiària, un cop les despeses elegibles hagin estat verificades i declarades davant la Comissió Europea.

 

21. Revisió i modificació

21.1 Durant el procés de selecció, la persona titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, per raons d'eficàcia i simplicitat administrativa, podrà modificar el títol i la descripció amb què les entitats sol·licitants hagin presentat les operacions susceptibles de ser subvencionades, tot respectant-ne l'objecte i la finalitat.

21.2 Un cop l'operació hagi estat inclosa en la llista d'operacions cofinançades pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i posteriorment a la petició de l'entitat beneficiària, es resoldrà, excepcionalment, de manera motivada la modificació de la memòria i/o pressupost o qualsevol altre canvi que es pugui produir en la subvenció, amb respecte del contingut i la finalitat de l'operació i el període. La sol·licitud de l'entitat local a la Direcció General d'Administració Local haurà de ser prèvia a la finalització de l'operació i, en tot cas, haurà de ser prèvia a la data màxima establerta per a l'execució i el pagament.

La modificació de la memòria i/o pressupost només podrà sol·licitar-se per causes degudament justificades i amb la sol·licitud prèvia de l'entitat interessada, sempre que les modificacions no afectin l'objecte, les condicions, la finalitat i el període d'execució de l'operació. No es podran resoldre favorablement les sol·licituds de modificacions o incidències que impliquin un canvi en les condicions mitjançant les quals es va concedir l'ajut o que suposin un canvi en la puntuació de la valoració dels criteris que hagués suposat la no-obtenció o la reducció de l'import de la subvenció.

L'entitat beneficiària pot sol·licitar la modificació de la seva operació, sempre que les variacions respecte de la memòria i el pressupost aprovats consisteixin en un increment o disminució d'almenys el 10% en els conceptes que componen el pressupost de l'actuació aprovada i sempre que no representi un increment de la despesa elegible aprovada. A aquest efecte, s'entén per concepte del pressupost cadascun dels ítems que el componen amb una valoració econòmica associada, la suma dels quals sigui l'import de la despesa elegible aprovada.

Les modificacions que, acomplint els requisits d'aquesta base, no superin els llindars establerts, s'hauran de comunicar a l'òrgan competent, el qual podrà prohibir la modificació en el termini de tres mesos en cas de comprovar que no reuneix els requisits previstos.

21.3 Totes les modificacions s'aprovaran per resolució de l'òrgan competent, degudament motivada, la qual es notificarà a les entitats locals beneficiàries.

 

22. Justificació

22.1 Les entitats beneficiàries han de justificar l'aplicació de la subvenció d'acord amb el que estableixen els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la normativa aplicable a l'execució del FEDER de Catalunya 2014-2020, en els termes establerts en el Programa operatiu.

S'ha de presentar una relació classificada de les despeses i inversions de l'operació, especificant les despeses segons cada concepte.

Amb les certificacions de despesa, per tal d'acreditar la realització de l'operació subvencionada, cal aportar la documentació (original, còpia conforme a l'original/còpia compulsada o el document en format electrònic legalment utilitzable) següent:

a) Formulari electrònic de certificació de la despesa elegible aprovada, executada i pagada, emplenat i signat pel beneficiari.

b) Factures o justificants amb capacitat probatòria equivalent de realització de la despesa.

c) Justificants de pagament de les despeses realitzades.

d) Imprès de càlcul i imputació de les despeses indirectes segons el model establert al PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

e) Despeses de personal:

- Per a cada treballador/a amb participació en l'operació es demanarà un informe signat pel secretari/ària de l'entitat local i el treballador/a, en què constin el nombre d'hores treballades i les activitats realitzades.

- Còpies de les nòmines, TC1, TC2 i la declaració de l'IRPF (o rebuts d'autònoms) dels treballadors que s'imputen a l'operació, així com els corresponents justificants de pagament. Encara que en un determinat any un treballador/a només hagi participat uns mesos en l'operació, cal la presentació de les nòmines, TC1, TC2 i la declaració de l'IRPF de tot l'any.

- Caldrà aportar documentació relativa al procediment de contractació utilitzat.

f) Despeses de lloguer o ús d'espais per dur a terme activitats directament relacionades amb l'execució de l'operació: cal presentar l'acreditació de les activitats realitzades (com per exemple, actes de les reunions, ordre del dia de les jornades, presentacions exposades segons l'activitat duta a terme, etc.).

g) Despeses d'equipament, instrumental, instal·lacions i material: durant el procés de justificació es farà una visita a l'entitat beneficiària per comprovar que els actius subvencionats es troben a les seves instal·lacions.

h) Amortitzacions: com a documentació justificativa cal aportar la factura i el comprovant de pagament de l'equipament, així com els assentaments comptables de les amortitzacions imputades a l'operació (o bé, en el cas que l'exercici comptable encara no estigui tancat, una declaració del responsable de l'entitat conforme els imports imputats són els que figuraran en la seva comptabilitat).

i) Adquisició de terrenys no edificats i edificats necessaris per a l'operació fins a un màxim del 10% de la despesa total elegible de l'operació FEDER a la qual estigui vinculada: cal aportar un certificat de taxador independent degudament acreditat i inscrit en el corresponent registre oficial.

j) Vinculació entitat beneficiària - proveïdor: declaració del secretari/ària de l'entitat local que, per a les diverses despeses que formen part de la justificació, no hi ha vinculació entre el proveïdor i l'entitat beneficiària.

k) Documentació demostrativa de les actuacions realitzades en relació amb les obligacions de publicitat que s'esmenten en la base 23.2. Aquest punt fa referència a la publicitat externa que el beneficiari hagi fet respecte de l'operació subvencionada. S'ha d'utilitzar el model i format exigit per l'estratègia de comunicació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i la normativa aplicable de la Generalitat de Catalunya.

l) Documentació acreditativa de l'aplicació dels criteris de contractació pública per als béns i serveis adquirits. En qualsevol cas, s'han d'aplicar criteris d'eficiència econòmica.

m) Documentació acreditativa dels ajuts, subvencions, ingressos o recursos que concorrin en cadascun dels pagaments realitzats.

n) Qualsevol altra documentació requerida pels òrgans de control.

22.2 L'entitat beneficiària certificarà semestralment les despeses a través de la plataforma SIFECAT1420 (http://www.eacat.cat). La justificació de despeses es realitzarà amb total llibertat dins el període establert, de forma telemàtica a través d'aquesta aplicació, i, a mesura que s'executin les operacions, l'entitat beneficiària informarà dels indicadors requerits. També facilitarà les informacions i les comprovacions relatives a l'operació objecte de la subvenció que li requereixi l'òrgan competent.

La impossibilitat tècnica o d'altra índole de tramesa telemàtica de la documentació justificativa no eximeix, en cap cas, l'entitat beneficiària de l'obligació de trametre-la dins del termini establert en la convocatòria. En cas que l'entitat beneficiària sigui diferent de l'ens executor, per poder emetre la proposta de certificació semestral de despeses caldrà que, prèviament, l'ens executor hagi efectuat pagaments als proveïdors i que l'entitat beneficiària també hagi efectuat els pagaments corresponents a l'ens executor.

Així mateix, tal com disposa la base 23.1, l'entitat beneficiària ha de conservar en el seu poder i disposar de tots els documents justificatius relacionats amb les despeses que hagin tingut lloc, així com complir la normativa de la Unió Europea i de l'Estat en matèria de contractació pública. Aquestes obligacions, igualment, també li pertocaran a l'ens executor, quan sigui diferent de l'entitat beneficiària.

22.3 D'acord amb l'article 70.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, un cop transcorregut el termini màxim establert per a la justificació (31 de gener de 2021 i, en cas de pròrroga, 31 de gener de 2024, sens perjudici de la seva ampliació), sense que s'hagi presentat davant l'òrgan administratiu competent, es requerirà l'entitat beneficiària perquè, en el termini improrrogable de quinze dies hàbils, la presenti. La falta de presentació de la justificació en el termini establert en aquesta base comporta l'exigència del reintegrament i d'altres responsabilitats establertes en la Llei general de subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional que estableix aquest apartat no eximeix l'entitat beneficiària de les sancions que corresponguin d'acord amb la Llei general de subvencions i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

22.4 L'acompliment de l'objecte i finalitat de la subvenció no ha de venir donat únicament per la realització i justificació d'un percentatge mínim de despesa reconeguda en la concessió de l'ajut, sinó que ha d'anar lligat a l'acompliment de resultats. A la finalització de l'operació, l'ens competent per resoldre la convocatòria de la subvenció emetrà un certificat de finalització de l'operació amb la valoració tècnica i financera dels resultats de l'operació.

 

23. Obligacions de les entitats beneficiàries

23.1 Obligacions de control, seguiment i compliment

a) Dur a terme les actuacions previstes en les operacions que hagin estat objecte de cofinançament.

b) No patir, abans de transcórrer cinc anys des de la finalització, cap modificació de la qual derivi un canvi en la naturalesa de la propietat, ni un canvi substancial que afecti la naturalesa, els objectius o les condicions d'execució de l'operació, d'acord amb el que estableix l'article 71 del Reglament (UE) 1303/2013. En cas d'ajuts a inversions en què l'operació subvencionada consisteix en l'adquisició de béns inventariables susceptibles de ser inscrits en el Registre de la Propietat, l'entitat beneficiària ha de fer constar en l'escriptura que el bé de què es tracti queda afectat a la subvenció per un període de cinc anys, així com l'import de la subvenció.

c) Establir un sistema de comptabilitat separada o una codificació comptable adequada de totes les transaccions relacionades amb l'operació subvencionada, d'acord amb el que estableix l'article 125.4.b) del Reglament (UE) 1303/2013. El sistema emprat ha de permetre distingir de manera clara i inequívoca quina despesa concreta és objecte de finançament FEDER i quines altres fonts de finançament aliè l'afecten. En cas d'incompliment d'aquesta obligació, l'òrgan competent per resoldre la convocatòria podrà revocar la subvenció assignada.

d) Conservar els documents justificatius relacionats amb les despeses declarades i les auditories corresponents per mantenir una pista d'auditoria adequada, els quals han d'estar a disposició de les persones i els organismes competents en la matèria (personal autoritzat per l'autoritat de gestió, de certificació o d'auditoria, organisme intermedi, funcionaris autoritzats de la Comissió i del Tribunal de Comptes Europeu) per ser inspeccionats, si així ho sol·liciten durant dos anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en els quals estiguin incloses les despeses definitives de l'operació conclosa, segons el que indiqui l'organisme intermedi al beneficiari en el moment de l'inici del període esmentat, d'acord amb el que estableix l'article 140.1 del Reglament (UE) 1303/2013.

Alhora, cal conservar els originals dels documents o les còpies certificades conforme als originals en els suports generalment acceptats.

e) Posar la documentació a disposició del control de la Generalitat de Catalunya, com a organisme intermedi, o d'altres òrgans competents estatals o comunitaris, que comprovaran que s'ha realitzat l'objecte de l'operació cofinançada, que s'ha efectuat realment la despesa declarada i que compleix amb la legislació aplicable, les condicions del Programa operatiu i les condicions per al suport a l'operació, en compliment de l'article 125.4 del Reglament (UE) 1303/2013.

f) Observar les normes relatives a les polítiques comunitàries, actuar de conformitat amb el Tractat de funcionament de la Unió Europea, en coherència amb els articles 7 i 8 del Reglament (UE) 1303/2013.

g) Complir, en matèria de contractació pública, el que disposa la normativa de l'Estat i de la Unió Europea.

h) Complir el marc legal comunitari, amb la normativa específica, el Reglament (UE) 1303/2013 i el Reglament (UE) 1301/2013, amb les instruccions, orientacions, circulars específiques i altres, així com amb el Manual de procediments de la Generalitat de Catalunya del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la gestió de fons FEDER que dictin les autoritats designades en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

i) Complir totes les altres obligacions que estableixen aquestes bases i de subvencionabilitat de la despesa, i tot allò que disposa la normativa nacional, estatal i comunitària, així com la normativa europea aplicable. Les entitats beneficiàries han de signar la declaració responsable d'acord amb l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

j) Tenir la capacitat administrativa, financera i operativa per complir totes les obligacions que assumeixen.

k) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

23.2. Obligacions d'informació i publicitat dels ajuts concedits

Les entitats beneficiàries es comprometen a complir les obligacions en matèria d'informació i comunicació regulades en l'article 115.2 del Reglament (UE) 1303/2013 i en l'annex XII, apartat 2.2, que regula les responsabilitats de les entitats beneficiàries en relació amb les mesures d'informació i comunicació destinades al públic. En concret, les entitats beneficiàries tenen l'obligació d'incorporar l'emblema de la Unió Europea i la referència al FEDER en totes les actuacions de difusió i publicitat de l'actuació objecte de subvenció. Aquesta obligació entrarà en vigor en el moment en què es comuniqui formalment a les entitats beneficiàries l'aprovació del cofinançament.

Aquestes mesures s'aplicaran sobre qualsevol comunicació, producte o element de difusió que es generi (cartells, plaques, tríptics, guies, material tècnic o didàctic, etc.). Els models, formats i logotips estan a disposició de les entitats beneficiàries en el web municat.gencat.cat.

Així mateix, cal donar compliment al que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

24. Modificació de la resolució

L'òrgan competent per resoldre la convocatòria té la facultat de revisar les subvencions concedides i modificar la resolució o l'acord de concessió en el cas que s'alterin les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció.

 

25. Reintegraments, supòsits de correccions financeres i revocacions

25.1 Són causes de reintegrament de les subvencions que preveuen les bases reguladores aprovades per aquesta Ordre les que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l'incompliment dels requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

25.2 En aquest sentit, s'iniciarà un procediment que podrà donar lloc al reintegrament de les quantitats percebudes, així com l'exigència dels interessos legals des de la data de pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament, d'acord amb les previsions dels articles 37 a 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i dels articles 91 a 101 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

25.3 El cofinançament es reduirà en proporció a la reducció de la despesa elegible si, en virtut dels controls duts a terme en l'exercici de les seves funcions per l'autoritat d'auditoria del Programa operatiu o per altres organismes de control previstos per la normativa europea, es detecten irregularitats en l'execució de la despesa certificada que comporten correccions financeres sobre la despesa elegible, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

25.4 Són causes de revocació les que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament (UE) 1303/2013 i les seves disposicions d'aplicació, així com l'incompliment dels requisits establerts en aquestes bases reguladores.

25.5 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció concedida, hauran d'instar l'inici del procediment corresponent, d'acord amb el que disposen l'article 100 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

25.6 Una vegada justificada la realització de les accions subvencionades i revisada la justificació de les despeses, l'òrgan competent per resoldre la convocatòria tornarà a calcular la subvenció i podrà minorar la quantia atorgada inicialment, si escau, per ajustar-la a l'execució de les accions i a les despeses elegibles justificades correctament, sempre sense desvirtuar l'objecte subvencionat i la finalitat perseguida per l'operació cofinançada.

 

26. Sancions

A aquestes subvencions, se'ls aplica el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

27. Seguiment i control

La Direcció General d'Administració Local efectuarà les verificacions administratives i in situ que estableix la normativa comunitària. A aquests efectes, podrà requerir de l'entitat local la documentació que acrediti que la despesa declarada és real, que els béns s'han lliurat o els serveis s'han prestat de conformitat amb la decisió aprovatòria i que les operacions i les despeses compleixen les normes comunitàries i estatals. Així mateix, i d'acord amb les seves funcions, la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació i la Intervenció General de Catalunya duran a terme l'activitat de control que estableix el PO FEDER de Catalunya 2014-2020, sens perjudici de les funcions de control de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) i de l'òrgan de control de la Comissió Europea.

 

28. Responsabilitat econòmica i pressupostària

Les despeses no justificades o no conformes a la normativa d'aplicació no generen cap dret de reemborsament del FEDER, i la Direcció General d'Administració Local no està subjecta a cap responsabilitat de caràcter econòmic ni pressupostari.

 

29. Protecció de dades

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal de les entitats sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

 

30. Normativa aplicable

30.1 Normativa general

A aquestes bases, els són aplicables:

a) La Decisió de la Comissió Europea C(2015)894, de 12 de febrer de 2015, per la qual s'aproven determinats elements del Programa operatiu Catalunya, pel qual es sol·liciten ajudes del Fons europeu de desenvolupament regional en el marc de l'objectiu d'inversió en creixement i treball, així com el conjunt de la normativa comunitària i, específicament, les disposicions següents.

b) Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca, i es deroga el Reglament (UE) 1083/2006 del Consell.

c) Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional i sobre disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006.

d) Reglament delegat (UE) 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que complementa el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca.

e) Reglament d'execució (UE) 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò que fa referència a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions i el sistema per al registre i emmagatzematge de dades.

f) Reglament delegat (UE) 2015/1970 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel qual es completa el Reglament 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell amb disposicions específiques sobre la notificació d'irregularitats respecte el Fons europeu de desenvolupament regional, el Fons social europeu, al Fons de cohesió i el Fons europeu marítim i de la pesca.

g) Reglament d'execució (UE) 2015/1974 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel qual s'estableix la freqüència i el format de la notificació d'irregularitats, relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca, de conformitat amb el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament i del Consell.

h) Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

i) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

j) Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

k) Els manuals, les circulars, les orientacions i altres actes normatius que en l'exercici de les seves funcions puguin dictar les autoritats designades pel Programa operatiu, així com tota regulació dictada per la Comissió Europea, el Consell i el Parlament Europeu aplicable als pressupostos i Fons EIE de la Unió Europea. També és aplicable tota la normativa comunitària, estatal i autonòmica en relació amb comunicacions electròniques, capacitat probatòria documental i normativa tributària i comptable d'aplicació.

l) Altra normativa de desplegament.

30.2 Normativa sobre contractació

En cas de no-subjecció al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties que s'hi estableixin per al contracte menor, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte que per les seves especials característiques no hi hagi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin.

30.3 Normativa d'ajuts d'Estat

Les actuacions subvencionades mitjançant aquesta Ordre de bases han de tenir un impacte marcadament local i, per tant, un efecte potencialment marginal en els mercats i en els consumidors dels altres estats membres. En cap cas, doncs, poden constituir un obstacle per a l'establiment d'empreses d'altres estats membres. L'operació no ha de suposar un ajut d'Estat per a l'entitat beneficiària.

Quan les entitats locals, en el desenvolupament del projecte escollit i cofinançat amb fons FEDER, donin ajuts a empreses o entitats (públiques o privades) proporcionant un avantatge econòmic en el sentit d'allò que estableix l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la UE, caldrà que compleixin la normativa d'ajuts d'Estat. Per a aquest fi, es facilitaran guies a les entitats locals (que es publicaran en el web municat.gencat.cat), per tal que puguin identificar quan estan concedint ajuts d'Estat, així com assessorament per tal que, en el cas que sigui necessari, puguin regularitzar aquests ajuts.

 

 

Annex II

Glossari de conceptes de les bases de la convocatòria

 

1. Fons europeu de desenvolupament regional: instrument financer destinat a reduir les disparitats entre els nivells de desenvolupament de les diferents regions europees i contribuir al desenvolupament de les activitats econòmiques, dins l'objectiu de competitivitat i ocupació.

 

2. Programa operatiu: document presentat per l'Estat membre i aprovat per la Comissió Europea en el qual es recull una estratègia de desenvolupament dels objectius de la política regional comunitària que han de dur a terme una o diverses regions, amb l'ajut dels fons europeus i durant un determinat període de programació.

 

3. Objectius específics

OE 4.1.2. Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular, la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport, en consonància amb el Pla d'energies Renovables 2011-2020 i, si s'escau, amb la planificació de les comunitats autònomes.

Les actuacions que es portaran a terme seran les següents:

-Estratègies per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola: accions per fomentar l'ús de la biomassa com a font d'energia, tant des del punt de vista de l'oferta (gestió de recursos forestals i agrícoles) com de la demanda (aprofitament energètic).

Les principals línies aniran dirigides a instal·lacions de producció d'energia tèrmica amb biomassa en edificis municipals i de les entitats locals; a instal·lacions de producció de biocombustibles sòlids, i al sector industrial de fabricació d'equips i de tecnologies associades.

-Actuacions per a l'augment de les energies renovables per a usos tèrmics: actuacions per al foment de la generació i l'ús de les energies renovables (solar, geotèrmica i biomassa).

Les principals línies aniran dirigides a instal·lacions de generació d'energia tèrmica amb biomassa forestal i agrícola en edificis municipals i d'entitats locals; a instal·lacions de producció de biocombustibles sòlids a partir de biomassa forestal, i al sector industrial de fabricació d'equips i tecnologies associades per a la generació d'energia (calderes, estufes i cremadors).

OE 4.3.1. Millorar l'eficiència energètica i la reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les infraestructures i els serveis públics.

Les actuacions que es portaran a terme seran les següents:

-Pla d'estalvi i eficiència energètica en les infraestructures i els edificis de les entitats locals: actuacions per a la millora de l'eficiència i l'estalvi energètic en els edificis de les entitats locals, com ara la renovació energètica dels equips, de les instal·lacions i de l'embolcall dels edificis, i la incorporació d'equips de control i gestió energètica per obtenir estalvi energètic i econòmic, a la vegada que es millora l'estat dels equipaments i de les instal·lacions. Implantació de sistemes d'energia renovable i sistemes de generació d'alta eficiència, com ara les xarxes de climatització, els sistemes de gestió de l'eficiència energètica en els edificis i les instal·lacions públiques, i monitorització de la recollida i el tractament de dades amb tecnologies TIC. Implantació de sistemes d'il·luminació energèticament eficient en les infraestructures i els edificis públics.

Per a operacions de renovació d'edificis s'ha de tenir en compte la guia tècnica de la Comissió Europea en aquest àmbit (Technical Guidance. Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding), la qual requereix essencialment: a) la valoració de les barreres que prevenen la renovació d'edificis, b) la identificació i priorització de les categories d'edificis a tractar, c) el nivell d'eficiència energètica a assolir o la identificació de paquets de mesures i valoració d'opcions per a la renovació profunda, i d) el pla de seguiment dels impactes.

OE 6.3.1. Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural.

Les actuacions que es portaran a terme seran les següents:

-Conservació del patrimoni cultural i dels nuclis antics: actuacions per a la protecció, la conservació i el foment del patrimoni cultural, en especial les actuacions dirigides a la millora de l'espai urbà, la renovació d'edificis emblemàtics, així com a potenciar el desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.

Es duran a terme actuacions de restauració de monuments i/o rehabilitació d'espais urbans. Les actuacions podran desenvolupar-se dins del mateix nucli urbà o en espais de l'extraradi del municipi. També es duran a terme les següents actuacions: accions enfocades a la millora del coneixement del patrimoni cultural i natural i del seu potencial econòmic; implementació i animació de xarxes de revaloració, de suport a la gestió i de desenvolupament del patrimoni natural, cultural, agrícola i forestal (itineraris europeus, animació del patrimoni, etc.); disseny i implantació de programes i activitats de sensibilització i educació en el patrimoni natural i cultural; aplicació de la innovació tecnològica en aquests sectors; creació i rehabilitació d'infraestructures i equipaments que permetin la revaloració del patrimoni natural i cultural.

-Foment territorial del turisme: actuacions dirigides al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.

S'inclouran actuacions dirigides a potenciar el desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, amb la finalitat de millorar la competitivitat de les destinacions turístiques i empreses locals i d'assolir un model de turisme competitiu, sostenible i de qualitat, a partir de l'equilibri territorial, la diversificació de l'oferta, l'orientació a la demanda, la desestacionalització i la innovació del producte, que englobin actuacions com ara la millora de la mobilitat a l'espai públic, l'accessibilitat als recursos turístics, la senyalització turística urbana, la recuperació de l'espai públic, la creació de noves instal·lacions i equipaments amb els requisits per a l'obtenció de marques turístiques, les inversions per a la millora energètica i per a infraestructures tecnològiques, així com projectes innovadors que diversifiquin i desestacionalitzin l'oferta existent, sempre que el seu objectiu sigui la promoció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural.

OE 6.3.2. Desenvolupament i promoció de les àrees naturals, en particular, les d'interès turístic.

Les actuacions que es portaran a terme seran les següents:

-Manteniment i millora dels espais naturals protegits: aquestes actuacions estan dirigides al desenvolupament territorial del turisme, així com a la realització d'actuacions en l'àmbit del turisme de natura i dels usos públics compatibles amb la conservació dels espais protegits. Hi tenen cabuda, entre altres actuacions, el foment del turisme de natura en totes les seves modalitats, així com el manteniment i la construcció d'àrees de lleure, miradors, senders i camins, senyalització de rutes i itineraris, edició de mapes, tríptics i fullets, etc.

 

4. Entitat beneficiària del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6: diputacions, consells comarcals i ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants de Catalunya que reben cofinançament del FEDER i que són les responsables d'iniciar i executar les operacions seleccionades, pagar-les i justificar-les en els terminis establerts.

 

5. Operació: un projecte, contracte, acció o grup de projectes seleccionats per l'autoritat de gestió del programa de què es tracti, o sota la seva responsabilitat, que contribueixin a assolir els objectius d'una o diverses prioritats.

 

6. Entitat pública: segons el Reglament (UE) 1303/2013, de 17 de desembre, es considera entitat de dret públic qualsevol organisme: a) creat específicament per satisfer necessitats d'interès general que no tinguin caràcter industrial o mercantil, b) dotat de personalitat jurídica i c) que la seva activitat estigui majoritàriament finançada per l'Estat, els ens territorials o altres organismes de dret públic, o bé, quan la seva gestió estigui sotmesa a un control per part d'aquests darrers o que disposi d'un òrgan d'administració, de direcció o de vigilància compost per membres dels quals més de la meitat siguin nomenats per l'Estat, els ens territorials o altres organismes de dret públic.

 

7. Certificat d'eficiència energètica: certificat reconegut per l'Estat membre, o per una persona jurídica designada per aquest, que inclogui l'eficiència energètica d'un edifici calculada d'acord amb una metodologia basada en el marc general establert en l'annex de la Directiva 2002/91/CE. Els certificats d'eficiència energètica han d'anar acompanyats de recomanacions per a les opcions rendibles de millora per augmentar el rendiment i la qualificació de l'edifici, d'acord amb el que estableix la guia tècnica de la Comissió Europea en aquest àmbit (Technical Guidance. Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding).

 

8. Població ETCA (o població equivalent a temps complet anual): indicador de població present en el municipi, mesurada en mitjana anual de persones per dia. Equival a la suma de la població resident i les entrades de població no resident al municipi menys les sortides de població resident al municipi.

 

 

Annex III

L'índex d'aquesta memòria tècnica és a títol indicatiu i l'extensió màxima ha de ser de 50 pàgines.

 

Part comuna a totes les operacions

 

1. Títol de l'operació

 

2. Descripció del territori on es desenvolupa l'operació.

 

3. Descripció de l'estratègia global i territorial on s'emmarca l'operació. Descripció dels objectius estratègics i operatius de l'operació. Explicar en quina mesura l'operació contribueix a l'estratègia territorial i als seus objectius. Justificació de la viabilitat tècnica de l'operació.

 

4. Contribució de l'operació en l'assoliment de les prioritats definides en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

 

5. Descripció general de l'operació i de cadascuna de les actuacions previstes que la conformen. Justificació de les actuacions mitjançant un pla de treball.

 

6. Calendari previst de desenvolupament de cada una de les actuacions.

 

7. Pressupost equilibrat i justificat per a cadascuna de les actuacions de l'operació, ja sigui amb fons propis o amb altres ajuts o subvencions, d'acord amb el que s'estableix a l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En cas de tenir cofinançament aprovat, cal justificar-lo.

 

8. Recursos humans dedicats inequívocament a l'operació subvencionada: descripció del personal de nova contractació i descripció del manteniment del personal ja existent, relacionats ambdós per: nombre de persones, categories, tipologia de contracte i % de dedicació.

 

9. Descripció dels mètodes innovadors a utilitzar en l'àmbit local, especificant si és una adaptació de mètodes d'altres zones o no. Descripció de l'aplicabilitat i l'ús de les noves tecnologies implementades en l'execució de l'operació.

 

10. Pla de comunicació i difusió de l'operació.

 

11. Justificació de l'impacte, la dimensió transformadora, la innovació i la sostenibilitat econòmica i ambiental dels resultats de l'operació. Ha de contenir una descripció i una quantificació de l'impacte esperat en el territori, durant l'execució, i més enllà de la seva finalització, pel que fa als beneficis directes i indirectes, i dels factors que incideixen en el resultat final.

 

12. Quadre d'indicadors per mesurar i fer el seguiment dels resultats assolits i del grau de consecució dels objectius de l'operació. Els indicadors han d'estar alineats amb els indicadors del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i s'han d'indicar els valors a l'inici i la previsió a assolir l'any de finalització.

 

13. Model de gestió una vegada finalitzada l'operació. Si l'operació és generadora d'ingressos, pressupost detallat d'ingressos i despeses dels 7 anys posteriors a la seva entrada en funcionament.

 

14. Descripció de les accions de millora destinades a fomentar la igualtat d'oportunitats.

 

Part específica de les operacions

 

Operacions emmarcades en els objectius específics 4.1.2 i 4.3.1

Justificació de l'adequació de l'operació als criteris tècnics de valoració per als objectius específics 4.1.2 i 4.3.1, tenint en consideració els següents punts, segons escaigui:

- Descripció de la contribució de l'operació per assolir les prioritats definides en el pla sectorial o estratègic territorial en el que s'inclou l'operació.

- Descripció de les sinergies positives que es poden crear en altres àmbits (prevenció d'incendis, millora de l'entorn, etc.) i de les operacions de gestió futura, coordinades amb diversos municipis que representin un canvi de model territorial.

- Descripció del percentatge d'energia estalviat i del percentatge d'energia renovable produïda. Incorporació del certificat de gestió forestal sostenible, si s'escau.

 

Operacions emmarcades en els objectius específics 6.3.1 i 6.3.2

Justificació de l'adequació de l'operació als criteris tècnics de valoració per als objectius específics 6.3.1 i 6.3.2, tenint en consideració els següents punts, segons escaigui:

- Descripció de la protecció i rehabilitació de les àrees i espais naturals protegits i/o preservació del patrimoni cultural catalogat per augmentar la competitivitat de l'oferta turística catalana i reactivar l'economia en zones especialment deprimides (cal especificar si es disposa d'un pla de gestió turística del territori en qüestió).

- Descripció en cas que l'operació formi part d'alguna actuació estratègica del territori i/o sigui complementària d'alguna altra (cal indicar si les operacions són de gestió futura i coordinades amb diversos municipis).