Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE ARP/79/2016, de 8 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF), i es convoquen els corresponents a 2016.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • Núm. del document ARP/0079/2016

  • Data del document 08/04/2016

  • Data de publicació 20/04/2016

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7103

  • No Vigent
Afectacions
21/04/2016 - 29/05/2017
TEXT PUBLICAT

La Llei 6/1988, forestal de Catalunya, regula en el capítol II, relatiu a la prevenció de plagues i incendis forestals, i concretament en els articles 34, 35, 36, 37 i 38, les agrupacions de defensa forestal (ADF), i els atorga personalitat jurídica plena per facilitar la tasca important que, en col·laboració amb l'Administració local i els particulars, han de portar a terme aquestes agrupacions en matèria de prevenció, actuació immediata i suport a l'extinció dels incendis forestals.

D'acord amb la normativa esmentada i en el marc de la cooperació i col·laboració econòmica de l'Administració de la Generalitat amb les ADF de Catalunya, és d'interès establir i concedir una línia d'ajuts econòmics amb la finalitat de contribuir al manteniment del dispositiu operatiu de les ADF i potenciar les actuacions de prevenció, actuació immediata i suport a l'extinció dels incendis forestals, mitjançant el manteniment i millora del material específic.

El Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de normes reguladores de signatura electrònica; la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, que desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, en relació amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, constitueixen la normativa aplicable en matèria de tramitació electrònica dels procediments de l'Administració.

Per a la tramitació de la sol·licitud d'aquests ajuts s'ha tingut en compte la potencial capacitat econòmica i tècnica de les possibles persones beneficiàries considerant que poden disposar dels mitjans tecnològics necessaris per poder realitzar la tramitació electrònica de la sol·licitud, per la qual cosa resulta oportú establir la tramitació administrativa de la fase de sol·licitud només per mitjans electrònics, de conformitat amb l'article 27.6 de la Llei 11/2007 i l'article 43.2 de la Llei 26/2010.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a les ADF mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General de Forests, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) que es publiquen en l'annex 1 i per a les actuacions subvencionables que consten en l'annex 2 en relació amb l'apartat 5 de les bases reguladores.

 

Article 2

2.1 Convocar els ajuts destinats al foment de les actuacions de les ADF corresponents a l'any 2016 d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'article anterior.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, que computa des de l'endemà de la publicació de l'Ordre en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2.3 Els ajuts d'aquesta Ordre aniran a càrrec de la partida pressupostària AG07D/482000100/5510 dels pressupostos del DARP per a l'any 2016, dotada amb un import màxim de 750.000,00 euros.

2.4 L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals.

2.5 L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General de Forests. A aquests efectes es nomena una Comissió de valoració, que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'ajuts, formada pel/per la cap del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals, el/la cap de Secció de Gestió de la Prevenció d'Incendis Forestals i el/la cap de Secció d'Inspecció.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de quatre mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució de la directora general de Forests, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant el/la conseller/a d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar, tal com estableix l'apartat anterior.

2.8 El termini per realitzar les actuacions i justificar-les finalitza el 15 d'octubre de 2016.

2.9 Els ajuts concedits es faran públics a la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, en el DOGC.

 

Article 3

Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública per a la concessió dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria, el qual consta a l'annex 3 d'aquesta Ordre. Els tràmits associats al procediment de concessió i justificació per a la concessió dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria s'han de dur a terme exclusivament per via electrònica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat, d'acord amb l'annex 3 d'aquesta Ordre, i en el marc del que estableix l'article 43.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

 

Barcelona, 8 d'abril de 2016

 

Meritxell Serret i Aleu

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

‒1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és el foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF).

 

‒2 Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les agrupacions de defensa forestal (ADF).

 

‒3 Requisits i incompatibilitats

3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:

a) El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud ha de pertànyer a l'ADF beneficiària de l'ajut.

b) Presentar declaració sobre si han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

c) Les ADF han d'estar legalment constituïdes i inscrites al registre d'ADF de la Direcció General de Forests del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i tenir la Junta Directiva a l'esmentat registre abans de finalitzar el termini per presentar la sol·licitud d'ajut.

d) El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableixi la legislació vigent, si escau.

e) No haver estat sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma.

3.2 Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb altres que, per la mateixa finalitat, puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacional.

 

‒4 Tipus i quantia dels ajuts

4.1 L'ajut té el caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les actuacions indicades a l'apartat 5 d'aquestes bases reguladores, i podrà arribar al 100% de la despesa convenientment justificada, sense que es puguin superar els imports màxims següents:

a) Costos fixos: l'import dels conceptes subvencionables.

b) Costos variables de manteniment de material i adquisició d'equips individuals i material fungible: fins a un màxim que serà la suma dels imports següents:

1. Per cada tractor o braç desbrossador de tractor: 700,00 euros/unitat, per cada vehicle 4x4: 600,00 euros/unitat, per cada camió (adquirit abans de l'1 de gener de 2014) o remolc cisterna (conegut popularment com a cuba) de 1.000 litres o més: 400,00 euros/unitat, i per cada tractor eruga 2.000,00 euros/unitat, fins a un màxim de 9.000,00 euros.

2. Per cada buldòzer, mitja canya, desbrossadores de tractor, remolc autònom d'extinció amb menys de 1.000,00 litres de capacitat o equips contra incendis col·locats en vehicles de l'ADF: 200,00 euros/unitat, fins a un màxim de 1.500,00 euros.

3. Per cada motoserra, desbrossadora manual o motobomba: 100,00 euros/unitat fins a un màxim de 1.500,00 euros.

4. Per cada emissora: 10,00 euros/unitat fins a un màxim 1.500,00 euros.

Per tal de calcular aquests imports només es tindrà en compte el material propi de l'ADF, que compleixi les característiques per ser subvencionable descrites a l'apartat 5.2 i que compleixin les característiques per ser valorats de l'apartat 9.1 b).

L'import màxim resultant atorgat per a costos variables i adquisició d'equips individuals i material fungible pot ser emprat en qualsevol dels conceptes subvencionables en l'apartat 5.1b i 5.1c, indistintament.

4.2 La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar és la que determina l'article 2.3 de l'Ordre.

4.3 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària, i d'acord amb els criteris d'atribució i prioritats que estableix l'apartat 9 d'aquestes bases reguladores. En cap cas, l'import de les subvencions concedides no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari.

 

‒5 Despeses subvencionables

5.1 Als efectes d'aquestes bases es consideren despeses subvencionables les següents:

a) Els costos fixos de manteniment de material detallats a l'apartat A de l'annex 2.

b) Els costos variables de manteniment de material detallats en l'apartat B de l'annex 2.

c) L'adquisició d'equips individuals i altre material fungible detallats a l'apartat C de l'annex 2.

5.2 Les despeses subvencionables han de complir les condicions següents:

a) Costos fixos: assegurança obligatòria de circulació, import ITV, impost sobre vehicles de tracció mecànica. Per ser subvencionables aquests costos els vehicles propis de les ADF han de complir les condicions següents:

- Estar pintats de color groc (RAL 1023).

- Estar retolats amb el nom de l'ADF.

- Han de ser propietat de l'ADF (el permís de circulació està a nom de l'ADF).

- L'ADF ha de ser titular o prenedora de l'assegurança.

- El vehicle no ha de tenir cessió de cap mena a cap persona física o jurídica durant el període comprès entre el 16 d'octubre de 2015 i el 15 d'octubre de 2016.

- En el cas de la ITV, únicament es considerarà cost fix l'import de l'entitat autoritzada per dur a terme la revisió; les revisions mecàniques que hi van associades o les hores de feina es consideraran cost variable de manteniment.

b) Costos variables:

Per tal de ser subvencionables les reparacions de vehicles, aquests han de complir les mateixes condicions que l'apartat anterior.

c) L'equip personal i altre material fungible, per ser subvencionables han de reunir les condicions següents:

- L'equip personal a adquirir ha de ser l'especificat a l'annex 2.C d'aquesta Ordre i ha de ser utilitzat per a tasques pròpies de l'ADF, i únicament quan s'actuï com a ADF.

- L'equip personal no pot portar cap altre símbol o distintiu que no sigui el d'ADF i/o Federació d'ADF.

- Com a màxim es podrà subvencionar l'adquisició d'un extintor o d'un inhibidor de foc per vehicle, remolc cisterna o remolc autònom d'extinció propietat de l'ADF.

d) Tot el material que rebi alguna mena de subvenció regulada en aquestes bases ha de ser propietat de l'ADF, utilitzat únicament i exclusivament per a finalitats de l'ADF i únicament per membres de l'ADF que no rebin cap remuneració per la utilització d'aquest material.

5.3 Els períodes subvencionables són els següents:

a) Per a costos fixos, són subvencionables les despeses efectuades i pagades entre el 16 d'octubre de 2015 i el 15 d'octubre de 2016.

b) Per a costos variables, són subvencionables les despeses efectuades i pagades entre l'1 de gener de 2016 i el 15 d'octubre de 2016.

c) Per a equips personals, són subvencionables les despeses efectuades i pagades entre la data de sol·licitud de l'ajut i el 15 d'octubre de 2016.

5.4 Es considera que la despesa ha estat realitzada quan hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació establert a l'article 2.8.

5.5 Es consideren actuacions no subvencionables i, per tant, s'exclouen d'aquest ajut les actuacions següents:

- Les reparacions de béns immobles, les de repetidors i les antenes de telecomunicacions.

- Les assegurances que no siguin les pròpies de circulació de vehicles.

- Les assegurances, ITV, impostos de circulació o reparacions de vehicles que no siguin propietat de l'ADF, malgrat que hi tinguin alguna mena de cessió.

- L'adquisició de combustibles, olis per a motors de dos temps, olis per a cadena de motoserra.

- El canvi de les bombes, armaris i les cisternes dels remolcs cisterna o remolcs autònoms d'extinció.

- Qualsevol altre equip personal, eina o complement no especificat a l'apartat C de l'annex 2.

 

‒6 Sol·licituds i documentació

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s'adreçaran a la Direcció General de Forests, i només es poden presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/ d'acord amb el procediment que estableix l'annex 3, dins el termini que disposa la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.

 

‒7 Documentació a presentar amb la sol·licitud

7.1 A les sol·licituds, s'hi ha d'adjuntar la documentació que es detalla a continuació. No obstant això, no cal aportar els documents indicats en les lletres següents en el cas que la persona sol·licitant els hagi presentat anteriorment a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir a la persona beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils:

a) Certificat de l'acord de la Junta Directiva de l'ADF de sol·licitar l'ajut i acceptar els compromisos corresponents, d'acord amb el model normalitzat disponible a l'adreça d'Internet indicada al punt 6 d'aquestes bases.

b) Memòria descriptiva on constin els objectius de cada actuació, el pressupost desglossat, els imports sol·licitats i les dades per a la valoració de la sol·licitud d'acord amb l'apartat 9 d'aquestes bases reguladores. En aquesta memòria i pressupost quedaran clarament desglossades les actuacions que corresponen a cadascun dels tipus previst a l'annex 2, per als quals es demana subvenció, d'acord amb el model normalitzat disponible a l'adreça d'Internet indicada a l'apartat 6 d'aquestes bases.

c) Còpia dels permisos de circulació dels vehicles de l'ADF.

g) Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en el Reial decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic per al contracte menor, és a dir, 50.000,00 euros, quan es tracti de contractes d'obres, i 18.000,00 euros per a la resta de contractes, en els termes que estableix l'apartat 17.f) d'aquestes bases reguladores, cal presentar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé.

7.2 L'imprès de sol·licitud inclourà declaracions responsables sobre els aspectes que es detallen a continuació i que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la signatura de la sol·licitud:

a) Que el compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud pertany a l'ADF beneficiària de l'ajut.

b) No estar sotmès a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

c) Declaració sobre si han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

d) Si l'IVA està suportat de forma definitiva per l'ADF i és consumidora final o no.

e) Que les actuacions sol·licitades compleixen les condicions establertes en les bases reguladores per ser subvencionables.

f) Que compleix la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

g) En el supòsit que l'entitat tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, que ha previst, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi, en el seus centres de treball.

h) Declaració segons la qual l'ADF està legalment constituïda i inscrita al registre d'ADF de la Direcció General de Forests del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació, i té la Junta Directiva actualitzada a l'esmentat registre.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

i) En el cas d'empreses i entitats, no haver estar sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. En el cas d'empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb el que estableix l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

7.3 La presentació de la sol·licitud de l'ajut per part de l'ADF interessada comportarà l'autorització al DARP per obtenir els certificats o verificacions necessaris per a la tramitació de l'ajut a emetre per altres administracions o entitats públiques. Si l'ADF sol·licitant denega expressament l'autorització esmentada, mitjançant l'imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents.

7.4 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta el DARP per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren.

 

‒8 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és el que s'indica a la convocatòria d'ajuts corresponent.

 

‒9 Criteris d'atribució i prioritats

9.1 En la concessió de les subvencions es tindran en compte els criteris d'atribució que es detallen a continuació:

a) Especialització (fins a 6 punts): es valorarà l'experiència de l'entitat en actuacions relacionades amb les actuacions que els són pròpies, bé sigui en tasques de prevenció o d'actuació immediata en incendis forestals l'any 2015.

- ADF que han actuat en incendis dels termes municipals de la mateixa ADF: 2 punts.

- ADF que han actuat en incendis de les ADF veïnes: 2 punts.

- ADF que han fet treballs silvícoles de prevenció: 2 punts.

b) Material propi de l'ADF (fins a 30 punts): es valorarà el material de què disposa l'ADF. Únicament és valora el material propietat de l'ADF:

Cada camió (vehicle per a la conducció del qual es necessari el carnet C, C1): 2 punts.

Cada vehicle 4x4: 2 punts.

Cada remolc cisterna (conegut popularment com a cuba) de 1.000 litres o més: 2 punts.

Cada tractor, tractor eruga o buldòzer: 2 punts.

Cada mitja canya, desbrossadora de tractor, remolc autònom d'extinció, grup autònom: 1 punt.

Cada 10 emissores o fracció: 1 punt.

Cada grup de 5 dels següents equips o fracció (motoserra, desbrossadora manual, motobomba, generador): 1 punt.

Per valorar els camions, vehicles 4x4 i els tractors s'ha d'adjuntar còpia del seu permís de circulació; en cas contrari el vehicle que no tingui còpia d'aquest permís serà valorat amb 0 punts.

Per valorar la resta de material d'aquest apartat ha de constar la marca, el model i el número de sèrie o número de bastidor o de matricula depenent del tipus de material. El material que no compleixi aquest requisits serà valorat amb 0 punts.

Tota la documentació i la informació d'aquest apartat valoratiu s'ha de presentar completa i actualitzada; no s'admetran referències a llistats presentats amb anterioritat per a aquesta valoració.

9.2 Els ajuts s'atorgaran segons les disponibilitats pressupostàries. En el cas que l'import dels ajuts sol·licitats per les ADF superi l'import màxim que estableix la convocatòria, s'aplicaran els criteris de prioritat següents:

- Costos fixos: prioritat 1.

- Costos variables i adquisició d'equips individuals i altre material fungible: prioritat 2, dins d'aquesta prioritat hi haurà les subprioritats següents:

Subprioritat 1: import resultant de la suma dels imports de l'apartat 4.1.b.1.

Subprioritat 2: import resultant de la suma dels imports de l'apartat 4.1.b.2.

Subprioritat 3: import resultant de la suma dels imports de l'apartat 4.1.b.3.

Subprioritat 4: import resultant de la suma dels imports de l'apartat 4.1.b.4.

En el cas que, en aplicació dels criteris anteriors, resulti que no hi ha crèdit suficient per atendre totes les sol·licituds dins d'una prioritat o subprioritat, s'atendran les sol·licituds a les quals s'hagi atorgat la puntuació més alta d'acord amb els criteris establerts a l'apartat 9.1, fins a esgotar la disponibilitat pressupostària. En cas que s'esgoti la disponibilitat pressupostària amb sol·licituds amb la mateixa puntuació, es podrà reduir proporcionalment la quantia de l'ajut per aquestes sol·licituds en la part corresponent a la prioritat o subprioritat en la qual s'ha esgotat la disponibilitat pressupostària.

Un cop esgotat el pressupost disponible, es denegaran per manca de disponibilitat pressupostària les actuacions incloses en la resta de prioritats o subprioritats.

 

‒10 Procediment de concessió

10.1 El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència competitiva.

10.2 L'òrgan instructor i l'òrgan competent per dictar la resolució són els que fixi la convocatòria corresponent.

10.3 La Comissió de valoració podrà sol·licitar a l'òrgan instructor tots els documents i els informes que consideri necessaris per a l'elaboració de l'informe d'avaluació.

10.4 Quan les sol·licituds subvencionables superin les disponibilitats pressupostàries, la Comissió de valoració determinarà l'assignació dels fons, d'acord amb els criteris d'atribució i prioritats establerts a l'apartat 9 d'aquestes bases reguladores.

10.5 Un cop avaluades les sol·licituds, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions, d'acord amb l'informe de la Comissió de valoració.

10.6 La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

‒11 Proposta de resolució provisional, acceptació de la subvenció, reformulació i presentació de documentació addicional

11.1 La proposta de resolució de concessió de les subvencions es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

11.2 La proposta de resolució ha de contenir la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions, degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda.

11.3 Les persones que figuren en la proposta de resolució poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre, dins el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la proposta provisional de concessió.

11.4 La subvenció s'entendrà acceptada tàcitament en el supòsit que la persona proposada com a beneficiària no presenti cap al·legació dins el termini de 10 dies hàbils esmentat.

11.5 Les persones proposades com a beneficiàries també poden desistir de la subvenció dins el termini de 10 dies hàbils a comptar de de l'endemà de la publicació de la proposta provisional de concessió. La subvenció s'atorgarà sobre el pressupost acceptat i la justificació haurà de ser respecte d'aquest pressupost.

11.6 En el supòsit que alguna de les persones beneficiàries no accepti la subvenció proposada o desisteixi de la sol·licitud, es pot redistribuir el crèdit alliberat entre la resta de sol·licituds auxiliables, d'acord amb els criteris d'atribució i prioritats establerts a l'apartat 9 d'aquestes bases reguladores.

11.7 En el cas que l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits establerts d'acord amb l'activitat del beneficiari de l'apartat 3, requerirà a la persona beneficiària que aporti la documentació escaient en els termes previstos a l'apartat 7 d'aquestes bases reguladores.

11.8 L'òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

 

‒12 Inadmissió i desistiment

12.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen les bases reguladores de cada subvenció comporta la inadmissió de la sol·licitud.

12.2 Comportarà el desistiment de la sol·licitud la manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu l'apartat 7 d'aquestes bases reguladores o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

12.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

12.4 Sens perjudici del desistiment previst a la base 11.5, qualsevol persona sol·licitant pot desistir de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.

 

‒13 Resolució

13.1 D'acord amb la documentació presentada, les comprovacions d'ofici efectuades i l'informe de la Comissió de valoració, l'òrgan instructor elevarà la proposta de resolució corresponent a l'òrgan competent per resoldre.

13.2 En la resolució de concessió figuraran, com a mínim, l'import màxim de l'ajut, les condicions que haurà de complir la persona beneficiària, el termini d'execució i de justificació de les actuacions subvencionades, la procedència dels fons amb els quals es finança l'ajut i la via de recurs que correspongui. Així mateix s'ha de fer constar que la fermesa de la resolució de concessió de l'ajut comporta que la persona beneficiària declara tàcitament que es troba al corrent de les seves obligacions amb l'administració tributària i la social i amb la Generalitat de Catalunya.

 

‒14 Publicitat

La publicitat dels ajuts concedits es farà d'acord amb el que estableix l'article 2.9 de la convocatòria.

 

‒15 Execució i justificació

15.1 Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts i justificar-les en el termini que s'indiqui a la convocatòria i dins de l'any de la convocatòria, per tal que es pugui procedir a la certificació i comprovació de l'execució de les activitats previstes.

15.2 En el cas que les activitats hagin estat finançades, a més de l'ajut o subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s'ha d'acreditar l'import, procedència i aplicació d'aquests fons a les activitats subvencionades.

15.3 Dins el termini establert en la convocatòria per justificar l'ajut, caldrà presentar la documentació següent:

a) per mitjans exclusivament telemàtics, des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/ i d'acord amb el procediment que estableix l'annex 3, caldrà presentar el compte justificatiu, que inclourà:

1. Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, activitat o projecte subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

2. Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, on consti:

- Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament.

- Si la subvenció s'atorga d'acord amb un pressupost, s'ha de presentar una liquidació on s'indiquin i, si s'escau, es motivin les desviacions respecte al pressupost inicial.

b) Presencialment, preferentment en les dependències de la Direcció General de Forests, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans que preveuen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost:

- Factures originals o els documents probatoris equivalents en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i la documentació acreditativa del pagament consistent en extracte bancari o, en el cas de pagaments en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor.

- Els tres pressupostos a què fa referència l'apartat 17.f) que ha d'haver sol·licitat el beneficiari abans de realitzar la despesa subvencionable.

15.4 Els òrgans competents del DARP comprovaran d'ofici el compliment dels requisits per accedir als ajuts, d'acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud, i la informació disponible en les bases de dades i registres.

15.5 Les factures i els justificants acreditatius del pagament, així com tota la documentació de l'expedient de justificació, han d'anar a nom de l'ADF beneficiaria de l'ajut.

 

‒16 Pagament

16.1 La proposta de pagament de la subvenció es realitzarà amb una certificació prèvia dels serveis competents del DARP segons la qual l'activitat i la despesa realitzades estan degudament justificades.

16.2 Les ADF beneficiàries, per rebre l'import de les subvencions, han d'estar al corrent de les obligacions amb l'Administració tributària i la Seguretat Social en el moment que el DARP realitzi les comprovacions corresponents amb l'Administració tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya. No caldrà aportar els certificats acreditatius en el cas de l'autorització al DARP a què es refereix l'apartat 7.3.

16.3 Les ADF beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

16.4 La regulació dels pagaments en efectiu és la que conté l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, per la qual cosa no es poden pagar en efectiu operacions en les quals una de les parts contractants sigui empresari o professional amb un import igual o superior a 2.500,00 euros o el seu equivalent en moneda estrangera.

16.5 Prèvia sol·licitud, es podrà concedir una bestreta del 90% de l'import de l'ajut atorgat, i no s'exigeixen garanties. Per al 10% restant de l'ajut concedit el pagament s'efectuarà tal com estableix l'apartat 16.7 d'aquestes bases reguladores.

16.6 L'IVA dels justificants queda exclòs de la subvenció si l'ADF se'l pot deduir.

16.7 Es procedirà al pagament de la subvenció amb un import proporcional a l'execució de les actuacions, sempre que s'hagi donat compliment a la finalitat de les concedides.

 

‒17 Obligacions de les ADF beneficiàries

Les ADF beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Complir la finalitat de la subvenció, realitzant l'activitat subvencionada en el termini establert a l'article 2.8 d'aquestes bases reguladores.

b) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb les actuacions o projectes sol·licitats. Qualsevol canvi en les actuacions o el projecte o calendari presentat s'ha de comunicar a l'òrgan instructor almenys un mes abans de finalitzar el termini de justificació i execució que estableix la convocatòria, el qual pot acceptar o no la modificació sol·licitada, dins el termini màxim de justificació previst a les bases reguladores. La modificació no ha de comportar canvis substancials ni representar un incompliment dels requisits i condicions que estableixen aquestes bases. En cas de no pronunciar-se dins el termini establert s'apliquen els efectes del silenci negatiu, és a dir, no s'accepta el canvi. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa, poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

d) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat subvencionada, obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. (Aquesta comunicació s'ha de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts).

e) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

f) Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en el Reial decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic per al contracte menor, és a dir, 50.000,00 euros, quan es tracti de contractes d'obres, i 18.000,00 euros per a la resta de contractes, el/la beneficiari/ària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la subvenció. L'elecció entre les ofertes, que s'hauran d'aportar en la justificació, o, si s'escau, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, i s'haurà de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Les tres ofertes han de provenir d'empreses que no formin part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits que estableix l'article 42 del Codi de comerç.

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

h) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i aquestes bases reguladores.

i) En el cas de persones jurídiques, quan l'ajut concedit sigui superior a 10.000,00 euros, comunicar al DARP la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques.

 

‒18 Modificació de la resolució

La resolució de concessió es pot modificar en cas d'alteració de les condicions que en van determinar l'atorgament, siguin les relatives a la persona beneficiària o com a conseqüència d'una decisió de l'Administració.

 

‒19 Revocació i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

19.1 L'òrgan concedent, prèvia tramitació del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides amb l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits previstos al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, 17 de novembre, general de subvencions.

19.2 Són causes d'invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l'obligació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

19.3 També serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència d'interès de demora corresponent des del moment del pagament de l'ajut fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament, en els casos que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

19.4 El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament es regeix pel que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i pel que resulti aplicable de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i les normes de desplegament. El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals sobre procediment administratiu que estableix el títol VI de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sense perjudici de les especialitats que estableixi la normativa aplicable en matèria de subvencions.

 

‒20 Inspecció i control

Els òrgans competents del DARP tenen la facultat de realitzar els controls que considerin necessaris per comprovar les dades que justifiquen l'atorgament de l'ajut i d'inspeccionar les actuacions per comprovar que es compleixen la destinació dels ajuts, els requisits i compromisos establerts en aquestes bases reguladores.

 

‒21 Sancions

El règim sancionador aplicable a aquesta línia d'ajuts és el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sense perjudici de les especialitats que es puguin derivar de la normativa sectorial aplicable.

Amb relació a les declaracions responsables, aquestes comporten que la persona interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si l'Administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades declarades, aquest fet comporta, prèvia audiència a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, dóna lloc a la incoació de l'oportú expedient sancionador d'acord amb el règim sancionador a què fa referència l'apartat anterior.

 

‒22 Protecció de dades de caràcter personal

Les entitats beneficiàries han de complir amb la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

 

Annex 2

Actuacions subvencionables

 

A - Costos fixos de manteniment de material

1. Assegurança obligatòria de circulació de vehicles propis de l'ADF.

2. Import ITV dels vehicles propis de l'ADF, en empreses autoritzades.

3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica de vehicle propis de l'ADF.

4. Cànon de freqüències de telecomunicacions autoritzats pel DARP abans del 2010.

 

B - Costos variables de manteniment de material

1. Reparacions de vehicles i eines pròpies de l'ADF.

2. Reposició de carregadors i bateries dels equips de transmissions propis de l'ADF.

3. Reposició de discos o pales de desbrossadores i de cadenes de motoserra (màxim dues per motoserra o desbrossadora i any).

4. L'import de refer fitxes tècniques de remolcs cisterna propietat de l'ADF i de vehicles propis de l'ADF, fins a un màxim subvencionable de 400,00 euros.

 

C - Adquisició d'equips individuals i altre material fungible

1. Granotes de treball grogues o en què el groc sigui el color majoritari, de cotó (100%) o ignífugues, amb les lletres ADF serigrafiades a l'esquena.

2. Botes.

3. Pantaló de cotó (100%) o ignífug de color verd.

4. Camisa o samarreta groga de cotó (100%) o ignífuga, amb les lletres ADF serigrafiades a l'esquena.

5. Casc amb ulleres i protector de clatell, RAL 1023 que compleixi normativa EN 397.

6. Gorra de cotó (100%) de color groc amb escut ADF.

7. Guants, fins a un màxim de 10 parells/municipi.

8. Inhibidor de foc (d'un sol ús i no recarregable).

9. Extintor (màxim 6 kg).

 

Imports màxims subvencionables unitaris

 

Concepte

Import màxim unitari

Granotes de treball (grogues o en què el groc sigui el color majoritari, de cotó (100%) o ignífugues, amb les lletres ADF serigrafiades a l'esquena.)

140,00 euros

Botes forestals

50,00 euros

Pantaló de cotó (100%) o ignífug de color verd

40,00 euros

Camises grogues de cotó (100%)

50,00 euros

Casc amb ulleres i protector de clatell, RAL 1023 que compleixi normativa EN 397

65,00 euros

Samarretes grogues de cotó (100%)

9,00 euros

Gorra de cotó (100%) color groc amb escut ADF

5,00 euros

Guants

10,00 euros

Extintors (màxim 6 kg)

50,00 euros

Inhibidor de foc (un sol ús i no recarregable)

50,00 euros

 

 

Annex 3

Tramitació telemàtica

 

1 Adaptació del procediment

El procediment de sol·licitud dels ajuts regulats a l'annex 1 i 2 s'adapta a les peculiaritats de la tramitació utilitzant tècniques telemàtiques mitjançant les normes d'aquest annex.

 

2 Presentació de sol·licituds

2.1 Les sol·licituds per participar en la convocatòria pública d'aquests ajuts s'han de presentar per mitjans telemàtics mitjançant la pàgina https://seu.gencat.cat.

2.2 Les sol·licituds realitzades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l'Administració quan s'enregistrin en el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) i quedi constància a l'assentament d'entrada de les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació de l'entitat sol·licitant i identificació de l'òrgan al qual s'adreça la sol·licitud.

 

3 Registre

L'únic registre telemàtic habilitat per a la recepció de les sol·licituds presentades per mitjans telemàtics és el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).

 

4 Identificació de la persona sol·licitant

4.1 La identificació de la persona sol·licitant es farà mitjançant la utilització de sistemes de signatura electrònica que determina la seu electrònica de la Generalitat, d'acord amb els requisits que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, i l'esquema nacional de seguretat regulat en el Reial decret 3/2010, de 8 de gener.

4.2 En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, per realitzar la sol·licitud serà necessari el certificat digital de persona jurídica o el certificat digital del representant de l'empresa, d'acord amb el que estableix el paràgraf anterior.

 

5 Còmput de terminis

5.1 La presentació de sol·licituds a través dels mitjans telemàtics establerts a l'apartat 2 d'aquest annex es pot fer tots els dies de l'any durant les vint-i-quatre hores del dia, en els termes d'aquesta convocatòria.

5.2 A efectes de còmput de terminis, la recepció pel Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) un dia inhàbil s'entén efectuada el primer dia hàbil següent.

 

6 Efectes de la presentació de sol·licituds

6.1 D'acord amb el que estableix l'article 3.9 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació reconeix la validesa i l'eficàcia de les sol·licituds presentades telemàticament sempre que es compleixi el mecanisme d'identificació de l'apartat 4 d'aquest annex.

6.2 L'entitat interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud aportant la confirmació de la recepció de la sol·licitud de la tramitació telemàtica, que haurà d'incorporar, en tot cas, el número de registre d'entrada, i la data i l'hora de presentació al Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).

 

7 Programes i aplicacions

Els programes i aplicacions mitjançant els quals es tramita telemàticament el procediment de participació en les convocatòries dels ajuts previstos en aquesta Ordre estan disponibles al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

 

8 Notificació telemàtica

El servei de notificacions electròniques ofereix una adreça electrònica (https://seu.gencat.cat/) que actua com a dipòsit de les notificacions electròniques, i que compleix els requisits i les garanties de seguretat exigits per la legislació vigent.

Rebreu un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de les vostres notificacions, per correu electrònic o missatge curt a la bústia o telèfon/s indicat/s.

D'acord amb l'article 28.3 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i amb l'article 56.4 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, des del moment del dipòsit de la notificació per part del departament disposeu de 10 dies naturals per a la seva visualització o rebuig. Si transcorregut el termini de 10 dies naturals no heu accedit a l'adreça electrònica https://seu.gencat.cat o hi heu accedit però no heu visualitzat la notificació, aquesta s'entendrà com a rebutjada. Des del moment en què s'accedeix al contingut de la notificació s'entén que aquesta ha estat practicada. Des del moment en què es rebutja la notificació aquesta es considera practicada.