Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i s'obre la convocatòria.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  • Núm. del document GAH/0095/2016

  • Data del document 26/04/2016

  • Data de publicació 04/05/2016

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7113

TEXT PUBLICAT

El Consell Europeu va aprovar, el 17 de juny del 2010, l'estratègia Europa 2020 per promoure un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Aquesta estratègia defineix els objectius que la UE ha d'assolir l'any 2020 en els àmbits de recerca i innovació, canvi climàtic i energia, ocupació, educació i reducció de la pobresa.

El Govern de Catalunya, alineat amb Europa 2020, va aprovar, l'abril de 2012, l'estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), el full de ruta per reactivar l'economia i reorientar el sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent, més sostenible i més integrador. Una aportació primordial de l'ECAT 2020 ha estat la definició d'un marc estratègic i coherent per a l'impuls, la coordinació i el seguiment de les polítiques públiques que reforcen els avantatges competitius de Catalunya i que contribueixen a la consolidació de Catalunya a Europa i al món com un país de base industrial, amb una economia oberta, competitiva i sostenible. L'ECAT 2020 identifica sis àmbits prioritaris d'actuació de les polítiques públiques: ocupació i formació, cohesió social, innovació i coneixement, dinamisme empresarial, internacionalització i economia verda.

En el marc de l'ECAT 2020 i del nou enfocament de la política de cohesió de la UE per al període 2014-2020, que aposta per la recerca i innovació com a motor per a la competitivitat empresarial i el creixement sostenible de l'economia europea, el Govern de Catalunya, va aprovar, el febrer de 2014, l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).

La RIS3CAT defineix quatre objectius:

1. Reforçar la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la millora de l'eficiència dels processos productius, la internacionalització i la reorientació dels sectors consolidats cap a activitats de més valor afegit.

2. Potenciar noves activitats econòmiques emergents a partir de la recerca, la creativitat i la innovació, per crear i explotar noves vetes de mercat.

3. Consolidar Catalunya com a pol europeu de coneixement i connectar les capacitats tecnològiques i creatives amb els sectors existents i emergents del territori.

4. Millorar globalment el sistema català d'innovació, reforçar la competitivitat de les empreses, particularment de les pimes, i orientar les polítiques públiques cap al foment de la innovació, la internacionalització i l'emprenedoria.

El Programa operatiu d'inversió en creixement i ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020 (d'ara endavant PO FEDER de Catalunya 2014-2020), aprovat per la Decisió de la Comissió Europea C(2015)894, de 12 de febrer de 2015, prioritza les inversions en els àmbits de la innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i l'economia verda, i contribueix a quatre prioritats transversals, que també són clau per assolir els objectius 2020: equilibri territorial, internacionalització, ocupació i especialització intel·ligent.

En aquest context, a partir dels treballs impulsats pel Govern en col·laboració amb les parts interessades, s'ha definit un marc per al desenvolupament d'iniciatives articulades i impulsades des de l'àmbit local que contribueixen, des del territori, a l'assoliment dels objectius de Catalunya per al 2020. Els projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) articulen un conjunt d'operacions, amb un fort component d'innovació, per a la transformació econòmica del territori i, en definitiva, per generar activitat econòmica sostenible i llocs de treball.

Aquesta convocatòria estableix el marc per al desenvolupament de les iniciatives PECT que articulen les aportacions des del territori als objectius de Catalunya per al 2020.

En el Programa operatiu es dóna un tractament específic a l'Ajuntament de Barcelona, atès que la seva capacitat econòmica enfront d'altres entitats locals faria econòmicament inviable un repartiment territorialment equilibrat del finançament FEDER.

D'acord amb el que disposen els articles 40 i següents del Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, a la Direcció General d'Administració Local li corresponen funcions d'assistència i cooperació amb el món local; a més, com a agent facilitador i organisme competent per resoldre que té atribuïdes funcions d'organisme intermedi (OI) en el procediment de selecció i verificació dins del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, és la unitat encarregada de projectes locals i de la seva gestió, seguiment i control, d'acord amb les funcions que li atorga el Decret esmentat.

En virtut de les facultats que m'atorga l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,


Ordeno:


Article 1

Aprovar les bases reguladores, que consten a l'annex I d'aquesta Ordre, per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) i la concessió de subvencions pel FEDER de Catalunya 2014-2020, en els termes establerts en el Programa operatiu.


Article 2

Obrir la convocatòria pública per presentar sol·licituds de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT), susceptibles de ser cofinançats en l'àmbit del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, d'acord amb les bases reguladores que consten a l'annex I d'aquesta Ordre.

Els ajuts que regula aquesta convocatòria són subvencions per concurrència competitiva. La taxa màxima de cofinançament de la despesa elegible és del 50%. Les operacions objecte d'aquesta convocatòria no poden haver-se iniciat abans de l'1 de gener de 2014 i hauran d'estar executades i pagades el 31 de desembre de 2020.

Es podran sol·licitar pròrrogues, de manera justificada, sempre abans del 30 de novembre de 2020, i només per a les entitats beneficiàries que hagin executat i pagat un mínim del 70% de l'operació, com a màxim per la meitat del termini inicial, que s'hauran d'aprovar mitjançant resolució de l'òrgan competent. En tot cas, el termini màxim per executar i pagar les operacions, incloses les pròrrogues, serà el 31 de desembre de 2023.


Article 3

Per a aquesta convocatòria es destina un import global màxim de subvenció de 50.000.000,00 d'euros, els quals provenen del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

La convocatòria destina un import de fins a 20.000.000,00 d'euros per als PECT de l'àmbit metropolità de Barcelona i un import de fins a 30.000.000,00 d'euros per als PECT de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona.

En el cas que en un àmbit no s'esgoti el pressupost per manca de projectes elegibles, es podrà transferir el romanent a l'altre àmbit.

La concessió als projectes seleccionats del cofinançament previst en la present convocatòria queda condicionada a l'efectiva concessió del FEDER per part de la Unió Europea. La pèrdua del finançament FEDER d'aquesta convocatòria per qualsevol motiu que no sigui imputable a l'Administració de la Generalitat de Catalunya comportarà la correlativa extinció del dret a percebre el cofinançament per part de les entitats seleccionades.


Article 4

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 5 de maig de 2016 i finalitza el 5 de setembre de 2016.

Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics a través de l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma SIFECAT1420 (http://www.eacat.cat), sens perjudici del que estableixen l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic de les administracions públiques catalanes, i l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les persones amb capacitat de representació i signatura de l'entitat representant que presenta la sol·licitud s'han d'autenticar a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica abans esmentada, per a tràmits de nivell mitjà, d'acord amb l'Esquema Nacional de Seguretat (Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica). Aquesta autenticació s'aplicarà per a la resta de tramitacions associades al procediment de concessió i justificació de les subvencions.

La sol·licitud de la subvenció s'ha d'acompanyar de la documentació detallada a la base 10.


Article 5

La persona titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge és l'òrgan competent per resoldre aquesta convocatòria.


Article 6

Es delega en la directora general d'Administració Local la resolució de modificacions, renúncies, revocacions, descertificacions, reintegraments i de qualsevol altre acte que es derivi de la gestió de les subvencions, durant el període d'execució i finalització dels PECT beneficiaris del cofinançament FEDER.


Article 7

El termini màxim per a la resolució i notificació de les subvencions és de sis mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La Direcció General d'Administració Local notificarà la resolució de la convocatòria a l'entitat representant mitjançant l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma SIFECAT1420 (http://www.eacat.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar altres mitjans de publicació o notificació.

Contra la resolució, que exhaureix la via administrativa, les entitats locals interessades, poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Amb caràcter previ, les entitats locals interessades poden formular un requeriment davant la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en el termini de dos mesos a comptar de la publicació, d'acord amb el que estableix l'article 44 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Contra l'acte de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, i les bases reguladores, les entitats locals interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Amb caràcter previ, contra l'acte de convocatòria, les entitats locals interessades poden formular un requeriment davant la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en el termini de dos mesos a comptar de la publicació, d'acord amb el que estableix l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 26 d'abril de 2016


Meritxell Borràs i Solé

Consellera de Governació, Administracions Públiques i HabitatgeAnnex I

Bases reguladores


1. Objecte

Aquestes bases tenen per objecte establir els requisits i el procediment per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) i la concessió de subvencions en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.


2. Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT)

2.1 Definició

Els PECT són iniciatives, impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials), que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, que tenen un fort component d'innovació. Els PECT:

a) Contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT. El seu disseny és coherent amb un o més dels quatre objectius de la RIS3CAT: àmbits sectorials líders, activitats emergents, tecnologies facilitadores transversals i entorn d'innovació.

b) Contribueixen, mitjançant la implementació dels seus projectes, a les prioritats del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Els projectes han de prioritzar necessàriament l'eix prioritari 1 i es poden emmarcar en els eixos prioritaris 1, 2, 3, 4 o 6. També han de contribuir, en la mesura que sigui possible, a les prioritats transversals del PO FEDER de Catalunya 2014-2020: equilibri territorial, internacionalització, ocupació i especialització intel·ligent. Com a mínim, han de contribuir a dues d'aquestes prioritats.

c) S'emmarquen en una estratègia regional prèviament definida i han de tenir un impacte en la competitivitat del territori, com a mínim amb la implicació d'un àmbit sectorial líder destacat al territori.

d) Defineixen un màxim de tres eixos prioritaris. Els projectes, les operacions i les actuacions han de ser realistes i concrets, i han de tenir una vinculació clara i demostrable en el territori.

e) Es fonamenten en els actius i les capacitats del territori (teixit productiu, recursos i capacitats tècniques i personals) i compten amb la participació del teixit social i econòmic.

La convocatòria té dues línies de dotació econòmica diferenciades per als PECT de l'àmbit metropolità de Barcelona (Vallès Occidental, Vallès Oriental, Barcelonès i Baix Llobregat) i per als PECT de la resta del territori. Per determinar l'àmbit territorial d'actuació en el cas dels PECT que tinguin entitats sòcies dels dos àmbits, es tindrà en compte el municipi de l'entitat representant en el cas d'ajuntaments, i la capital de comarca o de província de l'entitat representant, en el cas de consells comarcals i diputacions provincials.

Queda exclòs d'aquesta convocatòria l'Ajuntament de Barcelona i les operacions que tinguin o impliquin un benefici directe per al municipi, atès que la seva participació en el desenvolupament de l'estratègia RIS3CAT en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 es vehicula mitjançant la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament esmentat i la Generalitat de Catalunya, que actua en qualitat d'organisme intermedi, tal com estableix la secció 4. Enfocament integrat del desenvolupament territorial del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

2.2 Entitats membres del PECT

Poden ser membres del PECT els agents del territori següents (vegeu l'annex V, glossari de conceptes de les bases de la convocatòria):

a) Com a entitat representant del PECT: un ajuntament, un consell comarcal o una diputació provincial. L'entitat representant assumeix la coordinació del PECT i actua com a interlocutor únic davant la Direcció General d'Administració Local i els organismes responsables de la gestió i el control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. També és responsable d'iniciar i executar la despesa elegible en el marc del PECT.

b) Com a entitat sòcia: entitats públiques o privades sense afany de lucre, que inicien i executen la despesa elegible en el marc del PECT.

c) Com a entitat participant no beneficiària: entitats públiques o privades, amb o sense afany de lucre, que participen en les operacions del PECT sense executar despesa elegible.

Les entitats beneficiàries del PECT, l'entitat representant i les entitats sòcies, són responsables d'iniciar i executar les operacions seleccionades, pagar-les i justificar-les en els terminis establerts.

El PECT ha d'estar format per un mínim de 4 membres, entre les entitats sòcies i les entitats participants no beneficiàries, inclosa l'entitat representant.

Els ajuntaments i els consells comarcals únicament poden actuar com a entitat representant d'un PECT. Una mateixa entitat beneficiària, pot ser-ho, com a màxim, de cinc PECT.

2.3 Àmbit territorial d'actuació

Els PECT estan dirigits a dos àmbits territorials d'actuació, els quals estan definits per criteris de població i municipalitat, que s'han de respectar en cada àmbit:

2.3.1 PECT de l'àmbit metropolità de Barcelona

–Població mínima de 100.000 habitants.

–Plurimunicipalitat: el PECT ha d'abastar més d'un municipi, llevat que el territori tingui una població superior als 200.000 habitants.

Queda exclòs d'aquesta convocatòria l'Ajuntament de Barcelona i les operacions que tinguin o impliquin un benefici directe per al municipi, atès que la seva participació en el desenvolupament de l'estratègia RIS3CAT en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 es vehicula mitjançant la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament esmentat i la Generalitat de Catalunya, que actua en qualitat d'organisme intermedi, tal com estableix la secció 4. Enfocament integrat del desenvolupament territorial del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

2.3.2 PECT fora de l'àmbit metropolità de Barcelona

–Població mínima de 20.000 habitants, llevat que el PECT sigui d'àmbit comarcal.

–Plurimunicipalitat: el PECT ha d'abastar més d'un municipi, llevat que el territori sigui el d'una capital de demarcació provincial.

2.3.3 Per al compliment del requisit de població mínima es tindrà en compte la població que abastin les entitats locals territorials participants en el PECT, de conformitat amb les dades que consten en el padró municipal d'habitants a 31 de desembre de 2014. Per operacions turístiques emmarcades en l'eix prioritari 6, es considerarà la població superior a 20.000 habitants d'acord amb l'indicador de població ETCA a 31 de desembre de 2014 (definit a l'annex V, glossari de conceptes de les bases de la convocatòria).

2.4 Àmbits d'actuació

2.4.1 Les operacions dels PECT s'han d'emmarcar en els eixos prioritaris, prioritats d'inversió (PI) i objectius específics (OE) del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 següents:

Eix prioritari 1. Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació

PI 1.2. Foment de la inversió empresarial en R+I, el desenvolupament de vincles i sinergies entre les empreses, els centres d'investigació i desenvolupament i el sector de l'ensenyament superior, en particular mitjançant el foment de la inversió en el desenvolupament de productes i serveis, la transferència de tecnologia, la innovació social, la innovació ecològica, les aplicacions de servei públic, l'estímul de la demanda, la interconnexió en xarxa, les agrupacions i la innovació oberta a través d'una especialització intel·ligent, i mitjançant el suport a la investigació tecnològica i aplicada, línies pilot, accions de validació precoç dels productes, capacitats de fabricació avançada i primera producció, en particular en tecnologies facilitadores essencials i difusió de tecnologies polivalents.

OE 1.2.1. Impuls i promoció d'activitats d'R+I liderades per les empreses, suport a la creació i consolidació d'empreses innovadores i suport a la compra pública innovadora

OE 1.2.2. Transferència de coneixement i cooperació entre empreses i centres d'investigació

Eix prioritari 2. Millorar l'ús i la qualitat de les TIC i l'accés a aquestes tecnologies

PI 2.1. Ampliació de la implantació de la banda ampla i la difusió de xarxes d'alta velocitat i suport a l'adopció de tecnologies emergents i xarxes per a l'economia digital

OE 2.1.1. Fomentar el desplegament de xarxes i serveis per garantir la connectivitat digital

PI 2.2. Desenvolupament de productes i serveis TIC, comerç electrònic i una major demanda d'aquestes tecnologies

OE 2.2.1. Desenvolupar l'economia digital, incloent-hi el comerç electrònic, per al creixement, la competitivitat i la internacionalització de l'empresa espanyola

PI 2.3. Reforç de les aplicacions de les tecnologies de la informació i de la comunicació per a l'administració electrònica, l'aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica

OE 2.3.1. Promoure els serveis públics digitals, l'alfabetització digital, l'e-aprenentatge, l'e-inclusió i l'e-salut

Eix prioritari 3. Millorar la competitivitat de les pimes

PI 3.3. Suport a la creació i l'ampliació de capacitats avançades per al desenvolupament de productes i serveis

OE 3.3.1. Suport a la creació i l'ampliació de capacitats avançades per al desenvolupament de productes i serveis

PI 3.4. Suport a la capacitat de les pime per créixer en els mercats regionals, nacionals i internacionals, i a processos d'innovació

OE 3.4.1. Promoure el creixement i la consolidació de les pime, en particular, millorant-ne el finançament, la tecnologia i l'accés a serveis de suport avançats

Eix prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors

PI 4.1. Foment de la producció i distribució d'energia derivada de fonts renovables

OE 4.1.2. Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport, en consonància amb el Pla d'energies renovables 2011-2020 i, si s'escau, amb la planificació de les comunitats autònomes

PI 4.2. Foment de l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables per part de les empreses

OE 4.2.1. Avançar en l'avaluació i millora de l'eficiència energètica de les empreses, en particular, de les pime

PI 4.3. Suport de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables a les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i als habitatges

OE 4.3.1. Millorar l'eficiència energètica i la reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les infraestructures i serveis públics

Per a operacions de renovació d'edificis, s'haurà de tenir en compte la guia tècnica de la Comissió en aquest àmbit (Technical Guidance. Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding), que requereix essencialment: a) la valoració de les barreres que prevenen la renovació d'edificis, b) la identificació i priorització de les categories d'edificis a tractar, c) el nivell d'eficiència energètica que es vol assolir o la identificació de paquets de mesures i valoració d'opcions per la renovació profunda, i d) el pla de seguiment dels impactes.

PI 4.4. Desenvolupament i aplicació de sistemes de distribució intel·ligents a les xarxes que operin amb tensió baixa i mitjana

OE 4.4.2. Millorar les xarxes de distribució dirigides cap a les smart grids o xarxes intel·ligents a través d'inversió en sistemes TIC

PI 4.5. Foment d'estratègies de reducció del carboni per a tot tipus de territori, especialment les zones urbanes, inclòs el foment de la mobilitat urbana multimodal sostenible i les mesures d'adaptació amb efecte de mitigació

OE 4.5.1. Foment de la mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores de la xarxa viària, transport ciclista, de vianants, mobilitat elèctrica i desenvolupament de sistemes de subministrament d'energies netes

Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos

PI 6.3. La conservació, la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni natural i cultural

OE 6.3.1. Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural

OE 6.3.2. Protecció, desenvolupament i promoció de les àrees naturals, en particular les d'interès turístic

PI 6.4. La protecció i el restabliment de la biodiversitat i del sòl i el foment dels serveis dels ecosistemes, inclusivament a través de Natura 2000 i d'infraestructures ecològiques

OE 6.4.1. Fomentar la gestió, la protecció i el manteniment del sòl, d'espais naturals i la seva biodiversitat, en particular els protegits, incloent-hi mesures per pal·liar els problemes d'erosió, salinització, desertificació, desforestació i baix nivell de matèria orgànica en el sòl

PI 6.5. Accions per millorar l'entorn urbà, revitalitzar les ciutats, rehabilitar i descontaminar antigues zones industrials (incloses zones de reconversió), reduir la contaminació atmosfèrica i promoure mesures de reducció del soroll

OE 6.5.1. Millorar l'entorn urbà, rehabilitar antigues zones industrials i reduir la contaminació del sòl, atmosfèrica i acústica

Els PECT s'han de centrar, com a màxim, en 3 eixos prioritaris, un dels quals ha de ser, necessàriament, l'eix 1. Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

2.4.2 Les operacions de l'eix prioritari 1 s'han d'emmarcar en els eixos d'actuació de la RIS3CAT següents: àmbits sectorials líders (eix 1), tecnologies facilitadores transversals (eix 3) i entorn d'innovació (eix 4):

a) Àmbits sectorials líders:

1. Indústria alimentària: inclou la indústria agroalimentària, però també altres categories de la cadena de valor com el sector primari, la gran distribució, les indústries de l'envasat i l'embalatge, la maquinària per a l'alimentació, els additius i les matèries primeres, la gastronomia i la restauració.

2. Indústries de la química, energia i recursos: inclou les activitats de gestió dels recursos energètics, naturals i dels residus. En particular, en activitats de més valor afegit i contingut innovador com l'eficiència energètica, la cogeneració, la domòtica, les energies renovables, la química orgànica i la fusió nuclear.

3. Sistemes industrials: són les activitats que tenen com a habilitat genèrica la gestió i el desenvolupament de sistemes industrials eficients (química, maquinària i equips; robòtica; productes informàtics, electrònics i òptics, i material i equips elèctrics). S'inclouen especialment les activitats relacionades amb l'enginyeria de procés i fabricació avançada.

4. Indústries de la mobilitat sostenible: inclou el sector de l'automoció i les activitats relacionades, però també té implicacions en l'electroquímica, l'energia, l'electrònica, els nanomaterials, Internet, telefonia mòbil, etc.

5. Indústria del disseny: indústries que tenen en comú un fort vincle amb el disseny com a factor transversal clau (tèxtil, confecció, pell, calçat, joieria i mobiliari).

6. Indústries de la salut: química fina, preparats farmacèutics, indústria de tecnologies mèdiques, hospitals i clíniques, sector de les assegurances i serveis relacionats.

7. Indústries culturals i basades en l'experiència: inclou les indústries creatives i culturals (edició, arts gràfiques, multimèdia, audiovisual, producció àudio i vídeo, artesania) i serveis clau a Catalunya com el turisme i els esports.

b) Tecnologies facilitadores transversals: les TIC (que inclouen micro i nanoelectrònica), nanotecnologia, materials avançats, fotònica, biotecnologia i manufactura avançada.

c) Entorn d'innovació:

1. Agenda digital: suport a projectes en els àmbits de ciutat intel·ligent i de regió intel·ligent, impuls a la innovació digital, desplegament de la banda ampla, suport a la digitalització de les pimes, promoció de les competències digitals de la ciutadania i promoció de l'administració electrònica.

2. Suport a l'emprenedoria: foment de la cultura i la formació emprenedores, millora del marc legal que regula l'activitat empresarial i increment de la connectivitat entre els agents de l'ecosistema emprenedor (oferta i demanda de finançament).

3. Ecoinnovació (innovació al servei de l'economia verda): promoció de l'ús eficient dels recursos (aigua, energia i altres materials) i estímul de la demanda de productes i serveis respectuosos amb el medi ambient.

4. Suport a la innovació no tecnològica: promoció de la innovació empresarial relacionada amb nous reptes socials, d'organització, de procés o d'accés a nous mercats.

5. Formació i talent: impuls d'actuacions que apropen el sistema educatiu a les necessitats del teixit productiu, fomenten l'aprenentatge de l'anglès o contribueixen a captar i retenir talent.

2.5 Pressupost i finançament

El PECT ha de presentar un pressupost amb una despesa elegible mínima d'1.000.000,00 d'euros i màxima de 5.000.000,00 d'euros. La subvenció màxima és del 50% de la despesa elegible, amb una subvenció màxima de 2.500.000,00 euros, percentatge que serà mantingut dins cada projecte, operació, actuació, contracte i factura.

Les operacions integrants del PECT han de presentar un pressupost amb una despesa elegible mínima de 200.000,00 euros (amb l'excepció de les despeses incorregudes per l'entitat representant relacionades amb les tasques de coordinació del PECT de l'entitat).

2.6 Termini d'execució, finalització i operativitat del PECT

Les operacions objecte d'aquesta convocatòria no poden haver-se iniciat abans de l'1 de gener de 2014 i han d'estar executades i pagades el 31 de desembre de 2020.

Es podran sol·licitar pròrrogues, de manera justificada, sempre abans del 30 de novembre de 2020, i només per a les entitats beneficiàries que hagin executat i pagat un mínim del 70% de l'operació, com a màxim per la meitat del termini inicial, que s'hauran d'aprovar mitjançant resolució de l'òrgan competent. En tot cas, el termini màxim per executar i pagar les operacions, incloses les pròrrogues, serà el 31 de desembre de 2023.

Un cop finalitzat el termini d'execució i pagament del PECT, les entitats beneficiàries n'hauran d'acreditar la finalització i l'operativitat dels projectes, les operacions i les actuacions.

Els PECT no se seleccionaran per rebre l'ajut de cofinançament FEDER si han conclòs materialment o s'han executat íntegrament abans que l'entitat representant presenti la sol·licitud de finançament, d'acord amb l'article 65.6 del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

2.7 Entitat representant

Els membres del PECT nomenen, mitjançant la carta de compromís, d'acord amb la base 3.2, i el posterior conveni de participació, una entitat representant del PECT que:

a) És un ajuntament, un consell comarcal o una diputació provincial, d'acord amb la base 2.2.a).

b) És responsable única de la interlocució i representació del PECT davant la Direcció General d'Administració Local i els organismes responsables de la gestió i el control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

c) És responsable de canalitzar la justificació emesa per les entitats beneficiàries del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 (tant les seves com les de les entitats sòcies del PECT), d'acord amb els procediments de justificació establerts en el Manual de procediments de l'organisme intermedi de la Generalitat de Catalunya i en aquestes bases reguladores.

d) És responsable de la coordinació i el seguiment dels projectes, les operacions i les actuacions emmarcats en el PECT.


3. Requisits i incompatibilitats

3.1 Per obtenir la condició d'entitats beneficiàries de les subvencions, l'entitat representant i les entitats sòcies han de complir els requisits i les condicions generals establerts en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els que determinin aquestes bases reguladores i els requisits següents:

a) Complir les obligacions tributàries davant de l'Estat i la Generalitat de Catalunya, així com les obligacions davant la Seguretat Social.

b) No tenir cap deure contret amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats autònomes.

c) Complir els requisits establerts en els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) No haver estat sancionades, mitjançant un resolució ferma, durant l'any anterior a la convocatòria, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

f) Les entitats amb 50 o més treballadors: complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista en l'article 42.1 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat, i pel Decret 322/2011, de 19 d'abril, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més treballadors i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.

g) Les entitats amb una plantilla igual o superior a 25 treballadors: obligació d'indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball, d'acord amb la modificació del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya feta per la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

h) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el Reial decret 39/1997, d'1 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així com d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció dels riscos laborals.

i) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries, de conformitat amb la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Amb la finalitat de garantir el compliment de la disposició addicional vuitena de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic, s'ha de disposar del Pla d'igualtat de l'ens, que reculli l'abast requerit en la normativa esmentada i en la mateixa Llei orgànica 3/2007, de 22 de març. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors, s'ha d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d'igualtat, d'acord amb que estableix l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març.

j) Disposar de la declaració de la persona física que representa l'entitat conforme té els poders suficients per actuar com a representant legal.

k) Fundacions i associacions: complir la normativa en matèria d'estatuts i tenir els estatuts adaptats d'acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

l) Fundacions: complir la normativa relativa als comptes i haver complert el deure de presentar els comptes anuals al protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

m) Entitats sense ànim de lucre: estar inscrites en el registre corresponent.

n) Entitat representant: estar inscrita en el registre d'ens locals, d'acord amb l'article 4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

o) Els projectes i les operacions del PECT no han de suposar un ajut d'Estat per a les entitats beneficiàries (els qüestionaris d'autoavaluació relatius a ajuts d'Estat s'han d'incorporar com a document obligatori en el formulari de sol·licitud).

Així mateix, les entitats representants del PECT han d'acreditar la seva estratègia territorial i/o sectorial, entesa com el conjunt coherent d'operacions, la finalitat de les quals és satisfer objectius i necessitats locals, que contribueixen a la realització de l'estratègia de la Unió Europea per un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, dissenyada i posada en pràctica per aquestes entitats.

3.2 Carta de compromís

En el moment de la sol·licitud, les entitats membres del PECT han de disposar d'una carta de compromís signada, d'acord amb el model de l'annex II, que inclogui:

a) El nomenament de l'entitat representant del PECT.

b) El compromís de participació activa de les entitats sòcies i participants no beneficiàries i de l'aportació de recursos suficients per executar els projectes, operacions i actuacions del PECT.

3.3 Conveni de participació

L'entitat representant del PECT seleccionat en fase de resolució provisional de concessió serà requerida per tal que presenti, dins el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió, el conveni de participació degudament formalitzat, d'acord amb el model de l'annex III. A més a més de les disposicions de la carta de compromís, el conveni ha d'incloure:

a) La definició de les modalitats de treball i coordinació entre els membres del PECT (entitat representant, entitats sòcies i entitats participants no beneficiàries) i de les seves responsabilitats en l'execució de les tasques i la programació del PECT i els seus projectes, operacions i actuacions.

b) Un procediment per al seguiment i el control operatiu i estratègic de la programació del PECT i els seus projectes, operacions i actuacions.

c) L'assumpció de la responsabilitat i les tasques de representació del PECT per part de l'entitat representant definides a la base 2.7.

d) El compromís i l'obligació de mantenir-se com a agrupació, amb les responsabilitats derivades del conveni de participació fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveu l'article 100.4 del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, i l'article 65 de la Llei general de subvencions, i la normativa europea per als Fons, en concret el Reglament (CE) 2988/95, de protecció dels interessos financers de les comunitats europees.


4. Incompatibilitats i complementarietat d'ajuts públics

4.1 El PECT pot rebre ajuts d'altres programes, fons o instruments de la Unió Europea a condició que la mateixa partida de despesa no estigui subvencionada per un altre fons o instrument de la Unió Europea, ni pel mateix fons a través d'un altre programa, d'acord amb el que disposa l'article 65.11 del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

4.2 En cap cas, l'import de les subvencions concedides no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'operació que vol desenvolupar el beneficiari, d'acord amb el que estableix l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4.3 Els projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) –projectes, operacions i actuacions– que es presentin en aquesta convocatòria no podran ser objecte de sol·licitud en la convocatòria mitjançant la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. En el supòsit que no es compleixin aquests requisits, totes les sol·licituds afectades es desestimaran, d'acord amb el que estableix la base 15.


5. Generació d'ingressos

Per a cada operació, cal especificar si es preveu que es generaran ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reglament (UE) 1303/2013. El mètode de càlcul dels ingressos nets descomptats de l'operació està regulat en l'article 61.3.b) del Reglament esmentat i detallat en el Reglament delegat (UE) 480/2014. En les operacions que declarin tenir ingressos potencials nets positius s'ajustarà la quantitat total final de la subvenció per aquest import.

D'acord amb l'article 61.6 del Reglament (UE) 1303/2013, si no ha estat objectivament possible determinar els ingressos per avançat, es deduiran de la despesa declarada a la Comissió Europea els ingressos nets generats en els tres anys següents a la finalització del PECT.


6. Quantia

Per a aquesta convocatòria es destina un import global màxim de subvenció de 50.000.000,00 d'euros, els quals provenen del FEDER de Catalunya 2014-2020, en els termes establerts en el Programa operatiu.

La convocatòria destina un import de fins a 20.000.000,00 d'euros per als PECT de l'àmbit metropolità de Barcelona i un import de fins a 30.000.000,00 d'euros per als PECT de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona.

En el cas que en un àmbit no s'esgoti el pressupost per manca de projectes elegibles, es podrà transferir el romanent a l'altre àmbit.

Els ajuts que regula aquesta convocatòria són subvencions per concurrència competitiva finançades amb el FEDER de Catalunya 2014-2020, en el marc del Programa operatiu i la RIS3CAT.

La concessió als projectes seleccionats del cofinançament previst en la present convocatòria queda condicionada a l'efectiva concessió del FEDER per part de la Unió Europea. La pèrdua del finançament FEDER d'aquesta convocatòria per qualsevol motiu que no sigui imputable a l'Administració de la Generalitat de Catalunya comportarà la correlativa extinció del dret de les entitats seleccionades a percebre el cofinançament.


7. Despeses elegibles

Seran elegibles totes les despeses que, de manera inequívoca, responguin a la naturalesa del PECT i estiguin directament relacionades amb l'objecte dels projectes, operacions i actuacions específics presentats, resultin estrictament necessàries i s'efectuïn dins del termini d'execució i d'acord amb la normativa aplicable a cada tipus de despesa.

7.1 Despeses de l'entitat representant relacionades amb les tasques de coordinació del PECT

Les despeses de coordinació no poden excedir el 10% del cost total de la iniciativa PECT (s'exceptua per a aquest tipus de despesa el límit de despesa elegible mínima de 200.000,00 euros establerta per a una operació integrant del PECT).

7.1.1 Despeses de personal

Despeses de personal propi i de nova contractació de l'entitat coordinadora, dedicat inequívocament a l'operació subvencionada, sempre que es compleixin els requisits següents:

a) El personal ha de constar a la memòria que acompanya la sol·licitud de subvenció.

b) El secretari/ària de l'entitat local ha d'estendre un certificat que acrediti el percentatge de dedicació i les tasques que cada treballador ha de dur a terme.

c) En el cas de personal ja contractat, s'ha de presentar un certificat d'assignació a l'operació per part de l'entitat beneficiària, que també s'ha comunicar al treballador/a per mitjà d'una addenda al contracte o document equivalent, en la qual s'indiqui que, des de l'inici de l'assignació, les despeses són objecte de finançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i s'hi especifiqui el sistema de control establert per a la comprovació d'aquesta dedicació. Aquesta adscripció i la dedicació corresponent ha de ser compatible amb el contingut de les tasques pròpies del personal afectat, d'acord amb l'instrument jurídic que el vincula a l'entitat beneficiària.

d) En el cas de personal de nova contractació, el finançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 s'ha de fer constar tant en el contracte com en tot el procediment de contractació.

e) En el cas del personal de nova contractació específicament per a l'operació, la selecció ha de respectar la normativa pròpia de l'entitat local i, en tot cas, els principis de concurrència, idoneïtat i publicitat.

f) Per al personal prèviament contractat es considerarà una dedicació màxima del 80% de la seva jornada laboral. Només es podrà considerar un 100% de dedicació per al personal de nova contractació dedicat exclusivament a l'operació.

g) Queden exclosos els contractes de formació i/o pràctiques i el personal funcionari.

7.1.2 Despeses de contractació de consultoria i serveis equivalents per a tasques de gestió del PECT

Les despeses de consultoria i serveis equivalents no poden excedir el 50% de les despeses totals de coordinació.

7.1.3 Les despeses de lloguer o ús d'espais per dur a terme activitats directament relacionades amb la gestió del PECT. En cap cas s'acceptaran despeses de lloguer i instal·lacions de l'activitat ordinària del centre.

7.2 Despeses associades directament a l'execució dels projectes del PECT

7.2.1 Despeses de personal

Despeses de personal propi i de nova contractació dedicat inequívocament a l'operació subvencionada, sempre que es compleixin els requisits següents:

a) El personal ha de constar a la memòria que acompanya la sol·licitud de subvenció.

b) El secretari/ària o el director/a de recursos humans o assimilat de l'entitat beneficiària ha d'estendre un certificat que acrediti el percentatge de dedicació i les tasques que cada treballador/a ha de dur a terme.

c) En el cas de personal ja contractat, s'ha de presentar un certificat d'assignació a l'operació per part de l'entitat beneficiària, que també ha de comunicar al treballador/a per mitjà d'una addenda al contracte o document equivalent, en la qual s'indiqui que, des de l'inici de l'assignació, les despeses són objecte de finançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i s'hi especifiqui el sistema de control establert per a la comprovació d'aquesta dedicació. Aquesta adscripció i la dedicació corresponent ha de ser compatible amb el contingut de les tasques pròpies del personal afectat, d'acord amb l'instrument jurídic que el vincula a l'entitat beneficiària.

d) En el cas de personal de nova contractació, el finançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 s'ha de fer constar tant en el contracte com en tot el procediment de contractació.

e) En el cas del personal de nova contractació específicament per a l'operació, la selecció ha de respectar la normativa pròpia de l'entitat i, en tot cas, els principis de concurrència, idoneïtat i publicitat.

f) Per al personal prèviament contractat es considerarà una dedicació màxima del 50% de la seva jornada laboral. Només es podrà considerar un 100% de dedicació per al personal de nova contractació dedicat exclusivament a l'operació.

g) Per al personal directiu, es podrà imputar un màxim del 30% de dedicació sobre el total de la jornada laboral.

h) Queden exclosos els contractes de formació i/o pràctiques i el personal funcionari.

Les totalitat de les despeses de personal, tant les referenciades en l'apartat 7.1.1 (despeses de personal de l'entitat representant) com les de l'apartat 7.2.1 (despeses de personal directament associades a l'execució del PECT) no podran excedir més del 50% del cost total de la iniciativa PECT.

7.2.2 Despeses de col·laboracions externes

Les despeses han d'estar vinculades exclusivament als projectes del PECT:

a) Contractació de serveis jurídics o tècnics.

b) Contractació de tasques de recerca o desenvolupament tecnològic contractual, d'enginyeria o disseny.

c) Consultoria, assistència i formació en àmbits relacionats amb la innovació i la transferència de coneixements.

d) Serveis de suport a la innovació del teixit empresarial, com ara l'accés a bancs de dades o biblioteques, serveis d'investigació de mercats, l'accés a laboratoris o a serveis d'etiquetat de qualitat, assaig i certificació.

Les entitats sòcies podran subcontractar fins a un 50% de l'activitat subvencionada, amb l'acceptació prèvia expressa de la Direcció General d'Administració Local. Aquesta subcontractació ha de complir les condicions que estableix l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

7.2.3 Altres despeses vinculades directament als projectes del PECT

7.2.3.1 Despeses d'equipament i instrumental, en la mesura en què s'utilitzin per al PECT i en el període que duri el projecte. En el cas que aquests elements no s'utilitzin en tota la vida útil del PECT, únicament es consideren elegibles les despeses d'amortització corresponents a la seva durada, calculades d'acord amb els principis comptables generalment acceptats. No s'admeten com a elegibles les amortitzacions d'elements que hagin estat prèviament subvencionats.

7.2.3.2 Despeses destinades a inversió: no podran excedir més del 40% del cost total de la iniciativa PECT.

7.2.3.3 Adquisició de terrenys no edificats i edificats necessaris per al PECT, fins un màxim del 10% de la despesa total elegible de l'operació a la qual estigui vinculada.

7.2.3.4 En el cas de projectes internacionals, les despeses que estiguin directament i inequívocament vinculades al desenvolupament del PECT, que suposin desplaçaments internacionals (viatges i allotjament).

7.3 Despeses indirectes

Es pot imputar en concepte de despesa indirecta, en cas que n'hi hagi, un tipus fix del 15% de les despeses directes de personal elegibles, d'acord amb el que estableix l'article 68.1 lletra b) del Reglament (UE) 1303/2013.

7.4 Despeses excloses de la subvenció:

a) Les despeses financeres.

b) L'adquisició de terrenys no edificats i edificats per sobre del 10% de la despesa total elegible de l'operació a la qual estigui vinculada.

c) Els impostos indirectes, com l'impost sobre el valor afegit o similars.

d) Les contribucions en espècie.

e) Els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives.

f) Les despeses de procediments judicials.

g) Les despeses de garanties bancàries.

h) La despesa relativa a contractes de formació i/o pràctiques i al personal funcionari.

i) Les facturacions entre entitats participants en un mateix projecte.

j) En l'adquisició de béns i serveis mitjançant contractes públics, els descomptes efectuats i els pagaments a càrrec del contractista en concepte de taxes de direcció d'obra, control de qualitat o qualsevol altre derivat de l'execució del contracte que estigui inclòs en el preu.

k) Les despeses en què el proveïdor tingui vinculació amb el sol·licitant segons els supòsits establerts en l'apartat 2 de l'article 68 del Reglament de la Llei general de subvencions i, en general, el que determina la normativa mercantil i tributària aplicable a l'Estat espanyol.

l) Les despeses vinculades a les col·laboracions per a la preparació del dossier tècnic i administratiu vinculat a la sol·licitud de la subvenció, hores de seguiment de visites tècniques per part de l'Administració i, en general, qualsevol despesa de gestió de la sol·licitud de finançament.

m) Partides calculades per part de les entitats beneficiàries a tant alçat o definides com despeses “per a imprevistos” dins el PECT.

n) Totes aquelles que s'estableixin en la normativa de subvencionabilitat estatal, en desenvolupament del que estableix el Reglament (UE) núm. 1303/2013.

7.5 El cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.


8. Projectes i operacions objecte de cofinançament

Els PECT susceptibles de rebre subvenció del FEDER de Catalunya 2014-2020, en els termes establerts en el Programa operatiu, han de complir els requisits següents:

a) S'han d'adequar als objectius específics i prioritats d'inversió establerts en el Programa operatiu i en els documents que els despleguen.

b) Els projectes, les operacions i les actuacions poden adoptar les modalitats d'inversió, d'adquisició de maquinari, realització d'estudis, treballs tècnics, actuacions de demostració i/o difusió. Tots els projectes, les operacions i les actuacions s'han de poder lliurar a l'ús públic, totalment, una vegada executat el PECT objecte de cofinançament.

c) El PECT presentat per obtenir cofinançament ha de tenir entitat com a tal i no ser una mera agregació de despeses sense una relació o objectiu que l'identifiqui com a PECT.


9. Sol·licituds

9.1 La sol·licitud i els tràmits associats al procediment de concessió s'efectua a través de l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma SIFECAT1420 (http://www.eacat.cat), sens prejudici del que estableixen l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic de les administracions públiques catalanes, i l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

9.2 Els ajuntaments i els consells comarcals únicament poden presentar una sol·licitud per actuar com a entitat representant d'un PECT. Per altra banda, una mateixa entitat beneficiària pot presentar-se, com a màxim, en cinc PECT. En el supòsit que no es compleixin aquests requisits, totes les sol·licituds afectades es desestimaran, d'acord amb que estableix la base 15.

Les persones amb capacitat de representació i signatura de l'entitat representat que presenta la sol·licitud, s'han d'autenticar a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica abans esmentada, per a tràmits de nivell mitjà, d'acord amb l'Esquema Nacional de Seguretat (Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica). Aquesta autenticació s'aplicarà per a la resta de transaccions associades al procediment de concessió i justificació de les subvencions.

9.3 La impossibilitat tècnica o d'altra índole de tramesa telemàtica de la sol·licitud no eximeix, en cap cas, l'entitat sol·licitant de l'obligació de trametre-la dins del termini que estableix la convocatòria.

9.4 La sol·licitud efectuada a través de la plataforma EACAT es considerarà presentada davant l'Administració de la Generalitat una vegada registrada i amb constància de les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació del sol·licitant i òrgan al qual s'adreça la sol·licitud.

9.5 La Direcció General d'Administració Local prestarà l'assistència necessària a l'entitat representant en la tramesa de les seves sol·licituds.

9.6 Les sol·licituds han de ser aprovades per l'òrgan competent de l'entitat representant i han de ser formalitzades pel seu secretari/ària, en el termini que estableixi la convocatòria.


10. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

10.1 A la sol·licitud, cal adjuntar la documentació mínima següent:

a) Carta de compromís de participació signada pels membres del PECT amb delegació explícita de representació en l'entitat local que actuarà com a entitat representant.

b) Certificat de l'òrgan competent de l'entitat representant d'aprovació de la documentació i de presentació de la sol·licitud a la convocatòria.

c) Declaració d'impacte ambiental de l'autoritat competent, si se'n disposa en el moment de presentació de la sol·licitud, o bé declaració responsable de cada entitat beneficiària que per a l'execució del PECT no es requereix el tràmit d'avaluació d'impacte ambiental. Les operacions que requereixin la declaració d'impacte ambiental només són susceptibles de ser subvencionades en cas que, en el moment de la convocatòria, es disposi de l'esmentada declaració o, si no se'n disposa, es demostri el correcte compliment dels articles 33 i 34 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

d) Documentació acreditativa de la capacitat d'obrar de les persones físiques que signen la carta de compromís en representació de les entitats membres del PECT.

e) Declaració responsable de cada entitat beneficiària sobre, si n'hi ha, el detall dels altres ajuts rebuts o sol·licitats per a les mateixes despeses elegibles, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, estatals o internacionals, amb especificació de la quantia, la data de concessió i l'ens atorgant.

f) Declaració responsable de cada entitat beneficiària sobre el compliment dels requisits establerts en la base 3 i les obligacions de la base 21.

g) Memòria tècnica del PECT. La memòria tècnica ha de tenir un màxim de 50 pàgines i ha d'incloure com a mínim:

g.1. Descripció dels membres del PECT (entitat representant, entitats sòcies i entitats participants no beneficiàries), amb la justificació de l'estructura de partenariat i la idoneïtat de les entitats membres. Cal justificar l'existència d'agents al territori amb capacitat suficient i interrelacions prèvies i arrelades que assegurin la coherència dels plantejaments del PECT amb les potencialitats del territori. També cal demostrar la coparticipació del teixit social i econòmic en el desenvolupament del PECT.

g.2. Descripció del territori on es desenvolupa el PECT.

g.3. Descripció de l'estratègia territorial en què s'emmarca i objectius estratègics i operatius del PECT. Caldrà explicar en quina mesura el PECT contribueix a l'estratègia territorial i als seus objectius.

g.4. Justificació de l'impacte, la dimensió transformadora i la sostenibilitat del projecte. Ha de contenir una descripció i una quantificació de l'impacte esperat en el territori i dels factors que incideixen en el resultat final.

g.5. Descripció general del PECT.

g.6. Descripció de cada un dels projectes, les operacions i les actuacions previstes que conformen el PECT. Una de les operacions ha de ser la de coordinació del PECT, liderada per l'entitat representant.

g.7. Pressupost desglossat per tipologies de costos i despeses i assignació a les entitats beneficiàries i per a cadascuna de les operacions i actuacions del PECT. El pressupost d'ingressos i despeses ha d'estar equilibrat per a cadascuna de les operacions i entitats beneficiàries.

g.8. Calendari previst de desenvolupament de cada una de les operacions.

g.9. Descripció del sistema de governança, és a dir, de l'organització i el funcionament del PECT i de les relacions dels membres en el PECT, amb els corresponents drets i obligacions. Ha d'incloure una descripció dels mecanismes de seguiment i avaluació previstos.

g.10. Quadre d'indicadors que permeti mesurar i fer el seguiment dels resultats assolits i del grau de consecució dels objectius del PECT. Els indicadors han d'estar alineats amb els indicadors de la RIS3CAT i del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. S'han d'indicar els valors a l'inici i la previsió a assolir l'any de finalització.

g.11. En cas d'inclusió de despeses de personal, cal incloure informació sobre el nombre de persones, categories i tant per cent de dedicació.

g.12. Quadre resum de les actuacions del PECT agrupades partint de la despesa destinada a recursos humans, inversió i adquisició de terrenys, així com altra tipologia de despesa que s'escaigui.

La memòria tècnica del PECT s'ha d'incloure com a document obligatori en el formulari de sol·licitud, el qual incorpora una proposta d'índex (inclosa com a annex IV).

h) Si el PECT s'ha de dur a terme al territori de la Xarxa Natura 2000, certificat que l'execució dels projectes, operacions i actuacions del PECT no estan incloses en les afectacions generals de les directrius de la Xarxa Natura 2000.

Amb la signatura de la sol·licitud de subvenció i dels documents que l'acompanyen, s'autoritza l'ens concedent a comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren, llevat que expressament es denegui. En aquest cas, cal que l'entitat representant aporti amb anterioritat a la proposta de resolució provisional la documentació que acrediti la realitat de les dades contingudes en les declaracions.

10.2 La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvenció deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es conegui i amb l'audiència prèvia de l'entitat representant, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

10.3 La presentació de les sol·licituds comporta l'acceptació plena per part de les entitats membres del PECT de les bases de la convocatòria.


11. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 5 de maig de 2016 i finalitza el 5 de setembre de 2016, d'acord amb el que estableix l'article 4.


12. Criteris de valoració

12.1 Les sol·licituds s'avaluaran en concurrència competitiva, tal com disposen els articles 8 i 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i d'acord amb una estructura objectiva de criteris, que s'aplicaran en funció dels requisits exigits als PECT. Els criteris de valoració garanteixen la transparència i la no-discriminació, el respecte i la promoció dels principis transversals del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, així com la contribució a les seves prioritats.

12.2 Els criteris de valoració són els següents:

Per determinar els PECT que s'han de seleccionar, s'aplicaran els criteris i barems d'avaluació i de puntuació següents, en ordre decreixent de puntuació, amb una puntuació global màxima de 100 punts:

12.2.1 Valoració dels PECT i els projectes, operacions i actuacions (fins a un màxim de 50 punts)

12.2.1.1 Estratègia i objectius (fins a un màxim de 30 punts): es valorarà l'excel·lència de l'estratègia d'especialització i competitivitat territorial per a l'àmbit sectorial i la seva alineació amb les prioritats sectorials del Govern de la Generalitat de Catalunya, els plantejaments del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i de la RIS3CAT. La iniciativa identifica els reptes i les oportunitats més rellevants i coherents amb l'estratègia de l'àmbit territorial en què s'emmarca, defineix prioritats d'actuació i objectius estratègics realistes, clars i concrets per donar-hi resposta, amb vinculació clara i demostrable al territori, a les seves característiques i als plantejaments estratègics del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i la RIS3CAT.

a) La iniciativa identifica les prioritats en concordança amb l'estratègia territorial i amb els plantejaments estratègics del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i la RIS3CAT, les concreta en línies d'actuació de forma coherent, concreta i clara, i demostra l'existència de sinergies entre elles: fins a un màxim de 10 punts.

b) La iniciativa identifica les necessitats, els reptes i les oportunitats més rellevants i coherents amb l'estratègia territorial en què s'emmarca, i la capacitat de donar-hi resposta. Coherència del pla d'actuacions, viable i sòlid, amb l'estratègia sectorial i territorial: fins a un màxim de 10 punts.

c) La iniciativa descriu clarament el territori en què s'aplica des d'un punt de vista social, polític i econòmic i la seva contribució a l'equilibri territorial: fins a un màxim de 5 punts.

d) Ambició tècnica del pla d'actuacions en relació amb la transformació econòmica de l'àmbit sectorial dels projectes de la iniciativa PECT. L'estratègia plantejada presenta potencial innovador i estableix uns objectius específics que van més enllà de l'estat actual. El pla d'actuacions està alineat amb l'estratègia RIS3CAT. Les operacions del pla d'actuacions responen a una estratègia comuna i hi ha sinergies entre elles. Prioritza activitats que mostren l'especialització de l'àmbit sectorial. Inclou la presència de les tecnologies facilitadores transversals i agents d'R+D+i experts en aquestes tecnologies, quan siguin rellevants per al sector: fins a un màxim de 3 punts.

e) L'operació és o forma part d'alguna actuació estratègica sectorial i/o és complementària d'alguna altra. El PECT preveu actuacions per generar un impacte rellevant en l'àmbit sectorial de referència i identifica actuacions complementàries i altres oportunitats de finançament d'interès estratègic per al PECT i l'àmbit sectorial: fins a un màxim de 2 punts.

12.2.1.2 Pla de treball per a la implementació del PECT (fins a un màxim de 15 punts): es valorarà que el pla de treball sigui coherent i efectiu en relació amb els objectius plantejats, l'assignació de tasques, el pressupost, els recursos i el calendari d'execució dels projectes, operacions i actuacions. També es valorarà l'adequació i coherència del pressupost als objectius dels projectes, operacions i actuacions, així com les accions de comunicació i els mètodes innovadors.

a) La iniciativa presenta un pressupost adequat i coherent amb les prioritats i els objectius del PECT. És viable, sòlid i detallat (està desglossat per tipologies de costos i despeses, pel que fa a les actuacions): fins a un màxim de 5 punts.

b) El PECT és viable tècnicament i econòmicament (viabilitat i solidesa de l'enfocament proposat). El pla de treball i la seva implementació defineixen les tasques detallades per a l'assoliment dels objectius i, especialment, pel que fa a l'assignació de tasques i recursos humans, financers i d'equipaments: fins a un màxim de 5 punts.

c) Pla de comunicació i difusió: fins a un màxim de 3 punts.

d) Aplicació de mètodes innovadors en l'àmbit local o importació i adaptació d'experiències d'altres zones: fins a un màxim de 2 punts.

12.2.1.3 Sistema d'indicadors (fins a un màxim de 5 punts): es valorarà que el conjunt d'indicadors proposats permeti mesurar la contribució dels projectes, operacions i actuacions als objectius de l'estratègia territorial del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i de la RIS3CAT, en els quals pretén incidir el PECT. També es valorarà que els indicadors proposats reuneixin totes les característiques dels bons indicadors: que siguin específics, mesurables, assolibles, rellevants i que es puguin temporalitzar.

12.2.2 Valoració de la capacitat transformadora i de l'impacte en el territori (fins a un màxim de 35 punts)

12.2.2.1 Contribució a la generació de creixement econòmic (fins a un màxim de 30 punts): es valorarà la creació de nous llocs de treball, la sostenibilitat futura de les iniciatives i la contribució als reptes específics. Es prioritzaran les operacions amb generació d'ocupació d'alta qualificació i que generin beneficis econòmics i socials a Catalunya.

a) Sostenibilitat de resultats tècnics, econòmics i ambientals de la iniciativa PECT més enllà de la seva finalització: fins a un màxim de 10 punts.

b) Generació de nous llocs de treball d'alta qualificació (com a mínim, titulació universitària) per part de les entitats beneficiàries: fins a un màxim de 10 punts (obtindrà la puntuació màxima el PECT que generi més de 5 llocs directes de treball de llarga durada; 6 punts, si es creen entre 3 i 4 llocs de treball, i 3 punts, si es creen entre 1 i 2 llocs de treball). No es valorarà el personal funcionari.

c) Contribució del PECT als reptes i les prioritats específiques del sector en què s'emmarqui i al seu creixement, així com a la generació de noves activitats tecnològiques que tinguin impacte en la innovació dels membres del PECT i del territori: fins a un màxim de 5 punts.

d) Contribució del PECT en el creixement econòmic del territori beneficiat directament per la iniciativa PECT: fins a un màxim de 5 punts.

12.2.2.2. Contribució a l'equilibri territorial (fins a un màxim de 5 punts): es valorarà l'abast territorial i la descripció del territori del projecte, les mesures proposades per a l'assoliment d'un equilibri territorial més elevat, i que comporti un canvi significatiu al territori beneficiat.

12.2.3 Qualitat de l'estructura de gestió i el seu sistema de governança per garantir la implementació del pla d'actuacions i maximitzar l'impacte territorial i sectorial (fins a un màxim de 15 punts).

12.2.3.1 Nombre i naturalesa de les entitats que formen part del PECT (fins a un màxim de 5 punts):

a) Les entitats membres del PECT són complementàries i presenten de manera integrada capacitat tècnica i financera per dur a terme el pla de treball. La iniciativa demostra clarament que els agents territorials que participen en el PECT com a entitats membres presenten capacitats tècniques i financeres per dur a terme el pla de treball: fins a un màxim de 2 punts.

b) De manera conjunta tenen un desplegament més alt en el territori i presenten massa crítica suficient perquè el pla de treball hi tingui un impacte significatiu: fins a un màxim de 2 punts.

c) Inclou tot tipus d'actors rellevants per al territori, especialment agents de recerca i innovació i associacions empresarials vinculades a pimes: fins a un màxim d'1 punt.

12.2.3.2 Atribució de tasques i responsabilitats dins el partenariat (fins a un màxim de 5 punts): es valorarà que el model de governança proposat sigui sòlid, s'ajusti als interessos de totes les parts implicades i plantegi una distribució adequada de tasques, responsabilitats, recursos i execució de pressupost i actuacions.

12.2.3.3 Procediments i mecanismes de gestió i seguiment (fins a un màxim de 5 punts): es valorarà que els procediments i els mecanismes de gestió definits per l'entitat representant siguin els adequats per garantir la implementació i el seguiment de les actuacions proposades i la gestió dels riscos tècnics i financers (anàlisi, cobertura i seguiment). La iniciativa planteja un sistema de governança per gestionar els projectes, les operacions i les actuacions que garanteixi la implementació del PECT i maximitzi l'impacte territorial que concreta.

12.3 En el cas que dues sol·licituds obtinguin la mateixa puntuació total, el desempat es farà en funció de la sol·licitud que afecti el major nombre de població.

12.4 Les sol·licituds que no assoleixin un mínim de 50 punts quedaran excloses del procediment de selecció.


13. Procediment de selecció

13.1 El procediment de valoració i concessió d'aquestes subvencions es tramita d'acord amb el règim de concurrència competitiva, i d'acord amb els principis que disposen els articles 8 i 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

13.2 L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment de selecció de les subvencions a què es refereixen aquestes bases és la persona titular de la Direcció General d'Administració Local. Durant la tramitació d'aquest procediment, l'òrgan instructor pot demanar ajut o assessorament a personal tècnic adscrit a unitats especialitzades de la Generalitat de Catalunya.

13.3 Els PECT de l'àmbit metropolità de Barcelona es valoren per separat dels PECT de fora d'aquest àmbit, per garantir l'equitat i homogeneïtat de les valoracions realitzades respecte de les característiques territorials.

13.4 L'òrgan competent per resoldre la convocatòria és la persona titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

13.5 Es constitueix una Comissió Tècnica de Valoració, integrada pels següents membres:

–Persona titular de la Direcció General d'Administració Local, que n'exercirà la presidència.

–Sis vocals, nomenats pel president/a, escollits entre el personal adscrit a la Direcció General d'Administració Local (3 membres) i al Comitè Tècnic de la RIS3CAT, aprovat en sessió de Govern de 13 de desembre de 2013 (3 membres).

Actuarà com a secretari/ària de la Comissió Tècnica de Valoració un funcionari/ària adscrit a l'Assessoria Jurídica del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

De les reunions de la Comissió Tècnica de Valoració, se n'ha d'aixecar l'acta corresponent.

13.6 L'òrgan instructor elaborarà informes individuals de valoració de cada proposta, amb les puntuacions de cada criteri i explicació motivada dels punts atorgats i les observacions efectuades, atenent als criteris de valoració de les bases. Posteriorment, elaborarà una llista per ordre de puntuació, amb indicació dels PECT preseleccionats i els imports de despesa elegible i el cofinançament que es proposa concedir, així com la corresponent motivació si és inferior al sol·licitat.

13.7 La Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, per tal de comprovar que el procediment de selecció per l'organisme competent per resoldre la convocatòria s'ha dut a terme d'acord amb el que disposa l'article 125.3 del Reglament (UE) 1303/2013, efectuarà una verificació del procediment d'acord amb el Manual de procediments de la Generalitat de Catalunya del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, i emetrà l'informe corresponent.

13.8 La Comissió Tècnica de Valoració aprovarà, en el marc de l'àmbit de què es tracti, els informes individuals d'avaluació; la llista de sol·licituds a les quals es proposa concedir el cofinançament per ordre de puntuació i en les quals figurarà la despesa elegible i el cofinançament que es proposa concedir; la llista amb les sol·licituds que queden en llista de reserva, i la llista en què figuren les sol·licituds denegades, degudament motivada. La proposta de concessió de cofinançament FEDER inclourà una proposta de pressupost determinada amb criteris d'eficiència en la concessió de recursos prenent com a referència els informes individuals d'avaluació. Aquesta proposta podrà ser inferior al pressupost presentat en el supòsit de no-elegibilitat de part de les despeses.

13.9 Tot seguit, l'òrgan instructor elaborarà la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, que s'ha de fonamentar en les actes elaborades per la Comissió Tècnica de Valoració. Quan la proposta de resolució no segueixi les actes de la Comissió Tècnica de Valoració, l'òrgan instructor n'ha de motivar la discrepància.


14. Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, acceptació de la subvenció, adaptació i presentació de documentació addicional

14.1 L'òrgan instructor, d'acord amb l'acta de l'òrgan col·legiat, i amb l'informe previ de l'Assessoria Jurídica i la Intervenció Delegada del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, formularà la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, i aquesta es notificarà a les entitats interessades mitjançant la seva publicació a l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma SIFECAT1420 (http://www.eacat.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar altres mitjans de publicació o notificació.

14.2 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista de sol·licitants dels PECT proposats per ser beneficiaris del cofinançament, les entitats representants i les entitats sòcies, amb indicació de la quantia de l'ajut concedit i la motivació, si s'escau, de no-elegibilitat de part de les despeses, així com la llista de reserva, degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida, que és de 50 punts. També ha d'incloure les sol·licituds que es proposa denegar, degudament motivada.

Únicament es pot fer una proposta de concessió per un import inferior a la quantia sol·licitada en el cas de no-elegibilitat de part de les despeses. Per aquest motiu, l'import de la subvenció sol·licitada per l'últim PECT de la llista de sol·licituds proposades com a beneficiàries també ha de poder ser atorgat en la seva totalitat amb el crèdit destinat al respectiu àmbit territorial, sens perjudici de la minoració que correspongui per despeses no elegibles.

14.3 En el supòsit que alguna entitat proposada per ser entitat beneficiària de la subvenció no l'accepti o desisteixi de la sol·licitud, tant si és l'entitat representant com una de les entitats sòcies, implicarà el desistiment a la totalitat del PECT i s'atorgarà la subvenció al següent PECT de la llista de reserva per ordre de puntuació, sempre que hi hagi crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents, amb l'aportació prèvia de la documentació preceptiva prevista en les bases reguladores, la tramitació prevista en la base 13 i en aquesta mateixa base, així com de l'acceptació de la subvenció per part de totes les entitats beneficiàries del PECT.

14.4 Les entitats proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar, mitjançant l'entitat representant, el document d'acceptació de la subvenció, el conveni de participació, la declaració responsable d'acord amb l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, en tot cas, la documentació que, si s'escau, els sigui requerida dins del termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió. La proposta de resolució provisional contindrà el requeriment de la documentació esmentada.

En el cas de minoració de l'import de la subvenció sol·licitat com a conseqüència de despesa no acceptada, la documentació consistirà en l'adaptació del pressupost a l'import previst en la proposta provisional de concessió, així com l'adaptació de la memòria del PECT a la subvenció proposada, eliminant les partides no acceptades. S'ha de garantir l'equilibri entre els ingressos i les despeses del PECT.

En qualsevol cas, el PECT ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació amb el PECT, i en cap cas pot comportar una modificació substancial del PECT. Així mateix, s'han de continuar complint els límits de quantia de la subvenció que estableixen les bases reguladores. La subvenció s'atorgarà sobre el pressupost acceptat i la justificació haurà de ser respecte d'aquest pressupost, d'acord amb la base 20.

14.5 Dins d'aquest mateix termini, l'entitat representant del PECT pot presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre.

14.6 A través del document d'acceptació, les entitats beneficiàries també poden desistir de la subvenció. Si l'entitat representant o una entitat sòcia no accepta la subvenció expressament, es considerarà que es desisteix en la totalitat del PECT sol·licitat i s'atorgarà la concessió al següent PECT de la llista de reserva, d'acord amb el que estableix la base 14.3.

14.7 La proposta de resolució provisional no implica cap dret a obtenir subvenció.


15. Inadmissió i desistiment

15.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 11, comporta la inadmissió de la sol·licitud.

15.2 Si la sol·licitud no inclou la documentació exigida a la base 10, o qualsevol altra documentació essencial per a la valoració de la sol·licitud, es requerirà l'entitat representant perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmeni els defectes o adjunti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Aquest requeriment s'efectuarà pel mitjans telemàtics de l'EACAT.

15.3 La manca de presentació de la documentació que sigui requerida, en els termes previstos en la base 15.2, o la manca d'esmena dels requisits esmenables dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ, així com la manca de la documentació que sigui requerida, en els termes previstos a la base 14.4, comporta el desistiment de la sol·licitud.

15.4 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor resoldrà sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i notificarà la resolució d'inadmissió o el desistiment a les entitats interessades mitjançant la seva publicació a l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma SIFECAT1420 (http://www.eacat.cat) sens perjudici que es puguin utilitzar altres mitjans de publicació o notificació.

15.5 Qualsevol entitat sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar. El fet que l'entitat representant o una entitat sòcia no accepti la subvenció expressament o desisteixi en la mateixa, es considerarà que es desisteix en la totalitat del PECT sol·licitat i es resoldrà la concessió al següent PECT de la llista de reserva, d'acord amb el que estableix la base 14.3.


16. Resolució i publicació

16.1 L'òrgan instructor formula la proposta definitiva de concessió de les subvencions a la vista, en tot cas, de:

–La proposta de resolució provisional

–La documentació addicional presentada per les entitats beneficiàries provisionals proposades

–Les acceptacions corresponents

–Les al·legacions formulades sobre la proposta de resolució provisional

16.2 L'òrgan instructor elevarà a l'òrgan resolutori la proposta de resolució final un cop hagi informat la Comissió de Govern Local de Catalunya per mitjà de la Subcomissió de Cooperació i Règim Econòmic.

16.3 La resolució de la convocatòria correspon a la persona titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

16.4 La resolució de concessió especificarà:

a) La llista de sol·licituds seleccionades per ser beneficiàries indicant: el títol del PECT, les entitats membres, la despesa elegible, el percentatge de cofinançament del FEDER, els terminis d'execució i la motivació, si s'escau, de les despeses no acceptades. També s'ha d'indicar per cada entitat beneficiària els imports corresponents a: la despesa total de l'operació, la despesa elegible subvencionable pel FEDER, l'import de la subvenció FEDER i la taxa de cofinançament, i la motivació, si s'escau, de les despeses no acceptades.

b) La llista de sol·licituds de reserva prevista en la base 14, prioritzada en base a la puntuació obtinguda.

c) La llista de sol·licituds denegades, amb indicació del motiu.

d) Que la programació de les operacions del PECT en el PO FEDER de Catalunya 2014-2020 comporta la inclusió de les entitats beneficiàries en una llista que es publicarà electrònicament o per altres mitjans, de conformitat amb l'article 115.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

e) Que les entitats beneficiàries estan sotmeses a totes les obligacions que estableixen les bases reguladores, la normativa en matèria de subvencions i la normativa comunitària.

16.5 La resolució i la notificació de les subvencions s'efectuaran en el termini màxim de sis mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. D'acord amb el que estableix l'article 54.2 apartat e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, un cop transcorregut aquest termini de sis mesos sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, les sol·licituds s'entendran desestimades.

16.6 La Direcció General d'Administració Local notificarà la resolució de la convocatòria a l'entitat representant mitjançant la publicació a l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma SIFECAT1420 (http://www.eacat.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar altres mitjans de publicació o notificació.

16.7 En el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució definitiva, les entitats proposades com a beneficiàries hauran d'acceptar expressament la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.

En el supòsit que alguna entitat proposada per ser beneficiària de la subvenció no l'accepti, es considerarà que es desisteix de la totalitat del PECT sol·licitat i s'emetrà la resolució de l'atorgament al següent PECT de la llista de reserva per ordre de puntuació, sempre que hi hagi crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents, amb l'aportació prèvia de la documentació preceptiva prevista en les bases reguladores, així com de l'acceptació de la subvenció. La llista de reserva tindrà una vigència d'un mes des de l'endemà de la publicació de la resolució definitiva.

16.8 Contra la resolució, que exhaureix la via administrativa, les entitats locals, com a entitats representants del PECT, podran interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que preveu l'article 46.1, de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i, potestativament, un requeriment previ davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini de dos mesos a comptar a partir de la data de la publicació, d'acord amb el que estableix l'article 44 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


17. Publicitat

D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i atès el que disposa l'article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, es donarà publicitat de les concessions d'aquestes subvencions mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb expressió de la convocatòria, el títol del PECT, les entitats membres del PECT, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció. S'indicarà també per cada entitat beneficiària els imports corresponents a: la despesa total de l'operació, la despesa elegible subvencionable pel FEDER, l'import de la subvenció FEDER i la taxa de cofinançament.


18. Revisió i modificació

18.1 Durant el procés de selecció, la persona titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, per raons d'eficàcia i simplicitat administrativa, podrà modificar el títol i la descripció amb què els ens sol·licitants hagin presentat els PECT susceptibles de ser subvencionats, tot respectant-ne l'objecte i la finalitat.

18.2 Únicament seran admissibles modificacions diferents a les previstes a l'apartat anterior en els supòsits següents:

a) modificació de la despesa d'una o més operacions que afecti més d'un 20% del pressupost entre actuacions dins d'una mateixa operació, sempre que no representi un increment de la despesa elegible aprovada per al PECT, a sol·licitud de l'entitat representant. Les sol·licituds tindran caràcter excepcional, i s'hauran de dirigir a la persona titular de la Direcció General d'Administració Local dins del termini d'execució del PECT. L'òrgan competent analitzarà les causes que al·lega i, si s'escau, resoldrà la modificació sol·licitada, que es notificarà a l'entitat representant.

b) en cas de modificacions d'una o més operacions que no afectin més d'un 20% del pressupost entre actuacions dins d'una mateixa operació, serà suficient la comunicació prèvia a la persona titular de la Direcció General d'Administració Local.

No obstant això, l'òrgan competent podrà prohibir la modificació en el termini de tres mesos en cas de comprovar que no reuneix els requisits previstos en l'apartat segon d'aquesta base.

Les entitats beneficiàries del PECT no es poden substituir en cap cas. Tampoc es poden traspassar els imports concedits entre dues operacions. Tampoc es poden resoldre favorablement les sol·licituds de modificacions o incidències que suposin una afectació del contingut, la finalitat o el període d'execució del PECT o la incorporació de noves actuacions, ni tampoc les que impliquin un canvi en les condicions mitjançant les quals es va concedir l'ajut o que suposin un canvi en la puntuació de la valoració dels criteris que hagués suposat la no-obtenció o la reducció d'import de la subvenció.


19. Pagament

L'Autoritat de Certificació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 farà efectiu el pagament de la subvenció mitjançant una transferència a les entitats beneficiàries, un cop les despeses elegibles hagin estat verificades i declarades davant la Comissió Europea.


20. Justificació

20.1 Les entitats beneficiàries han de justificar l'aplicació de la subvenció d'acord amb el que estableixen els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la normativa aplicable a l'execució dels fons FEDER dins el PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

L'entitat representant del PECT és la responsable de presentar les certificacions de despesa, de carregar les dades a SIFECAT1420, ja que la justificació de despeses s'ha de realitzar de forma telemàtica a través d'aquesta aplicació, i de presentar la documentació requerida en els terminis establerts. També haurà d'atendre els requeriments d'informació i al·legacions, si s'escau.

S'ha de presentar una relació classificada de les despeses i inversions de les operacions, que especifiqui les despeses segons cada concepte.

Amb les certificacions de despesa, per tal d'acreditar la realització de l'activitat subvencionada, cal aportar la documentació (original, còpia conforme a l'original/còpia compulsada o el document en format electrònic legalment utilitzable) següent:

a) Formulari electrònic de certificació de la despesa elegible aprovada, executada i pagada, emplenat i signat per l'entitat beneficiària.

b) Factures o justificants amb capacitat probatòria equivalent de realització de la despesa.

c) Justificants de pagament de les despeses realitzades.

d) Imprès de càlcul i imputació de les despeses indirectes segons el model establert al PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

e) Despeses de personal:

–Per a cada treballador/a amb participació en el projecte es demanarà un informe signat pel/per la representant legal de l'entitat i el treballador/a on constin el nombre d'hores treballades i les activitats realitzades.

–Còpies de les nòmines, el TC1, el TC2 i la declaració de l'IRPF (o rebuts d'autònoms) dels treballadors que s'imputen a l'operació, així com els corresponents justificants de pagament. Encara que en un determinat any un treballador/a només hagi participat uns mesos en l'operació, cal presentar les nòmines, el TC1, el TC2 i la declaració de l'IRPF de tot l'any.

–Document, emès per recursos humans, on hi consti el nombre d'hores treballades a l'any pels diferents treballadors/es que entren en la justificació del projecte.

–Documentació relativa al procediment de contractació utilitzat.

f) Despeses de lloguer o d'ús d'espais per dur a terme activitats directament relacionades amb l'execució de l'operació: cal presentar l'acreditació de les activitats realitzades (per exemple, actes de les reunions, ordre del dia de les jornades, presentacions exposades segons l'activitat duta a terme, etc.).

g) Despeses d'equipament, instrumental, instal·lacions i material: durant el procés de justificació es realitzarà una visita a l'entitat beneficiària per comprovar que els actius subvencionats es troben a les instal·lacions de l'entitat beneficiària. En el cas que dins d'aquest concepte s'hi imputin materials i d'altres elements per a la realització de prototips, cal identificar clarament la seva utilització dins de la creació del prototip en un informe signat pel representant legal de l'entitat. En el cas de presentació de la construcció d'un prototip, cal aportar la declaració del representant legal de l'entitat conforme aquest prototip no serà comercialitzat.

h) En el cas de projectes internacionals, les despeses que estiguin directament i inequívocament vinculades al desenvolupament del PECT que suposin desplaçaments internacionals (viatges i allotjament): cal presentar la documentació tècnica i física que justifiqui la realització del desplaçament (bitllets, documents probatoris dels actes i reunions objecte de desplaçament).

i) Patents: document de patent (o en el cas que encara no estigui publicada la patent, el pagament de les taxes per a la sol·licitud de la patent).

j) Col·laboracions externes: l'informe o memòria resultants de l'assessorament efectuat pel proveïdor extern. En el cas que l'assessorament no es concreti en un informe cal presentar la documentació alternativa que demostri la prestació del servei (actes de reunions, informe de l'assessor amb detall de les actuacions realitzades, les hores dedicades i el cost/hora). En el cas de treballadors autònoms dependents, cal aportar el conveni o contracte del treballador/a amb l'entitat beneficiària.

k) Amortitzacions: com a documentació justificativa cal aportar la factura i el comprovant de pagament de l'equipament, així com els assentaments comptables de les amortitzacions imputades al projecte (o bé, en el cas que l'exercici comptable encara no estigui tancat, una declaració del responsable de l'entitat conforme els imports imputats són els que figuraran en la comptabilitat de l'entitat).

l) Inversions: certificat d'un taxador independent degudament acreditat i inscrit en el corresponent registre oficial, en el supòsit d'adquisició de béns immobles.

m) Vinculació beneficiari-proveïdor: declaració del responsable legal de l'entitat conforme, per a les diverses despeses que formen part de la justificació, no existeix vinculació entre proveïdor i l'entitat beneficiària.

n) Documentació demostrativa de les actuacions realitzades en relació amb les obligacions de publicitat que s'esmenten a la base 21.2. Aquest punt fa referència a la publicitat externa que l'entitat beneficiària hagi fet respecte al projecte subvencionat i s'haurà d'utilitzar el model i format exigit per l'estratègia de comunicació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i la normativa aplicable de la Generalitat de Catalunya.

o) Documentació acreditativa de l'aplicació dels criteris de contractació pública per als béns i serveis adquirits al PECT; en qualsevol cas s'han d'aplicar criteris d'eficiència econòmica.

p) Documentació acreditativa dels ajuts, subvencions, ingressos o recursos que concorrin en cadascun dels pagaments realitzats.

q) En el cas de factures emeses per empresaris o professionals, documentació demostrativa de la seva idoneïtat per a la realització del projecte (currículums, per exemple).

r) Qualsevol altra documentació requerida pels òrgans de control.

20.2 L'entitat representant certificarà semestralment les despeses a través de la plataforma SIFECAT1420 (http://www.eacat.cat). La justificació de despeses es realitzarà amb total llibertat dins el període establert, de forma telemàtica a través d'aquesta aplicació, i a mesura que s'executin les operacions, i informarà dels indicadors requerits. També facilitarà les informacions i les comprovacions relatives a l'actuació objecte de la subvenció que li requereixi l'òrgan competent.

La impossibilitat tècnica o d'altra índole de tramesa telemàtica de la documentació justificativa no eximeix, en cap cas, l'entitat representant de l'obligació de trametre-la dins del termini establert en la convocatòria. En el cas que l'entitat beneficiària sigui diferent de l'executor, per poder emetre la proposta semestral de despeses cal que, prèviament, l'ens executor hagi efectuat pagaments als proveïdors i que l'entitat beneficiària també hagi efectuat els pagaments corresponents a l'ens executor.

Així mateix, tal com disposa la base 21.1, les entitats beneficiàries han de conservar en el seu poder i disposar de tots els documents justificatius relacionats amb les despeses que hagin tingut lloc, així com complir la normativa de la Unió Europea i de l'Estat en matèria de contractació pública. Aquestes obligacions, igualment, també li pertocaran a l'ens executor, quan sigui diferent de l'entitat beneficiària.

20.3 D'acord amb l'article 70.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, un cop transcorregut el termini màxim establert per a la justificació (31 de gener de 2021 i, en cas de pròrroga, 31 de gener de 2024, sens perjudici de la seva ampliació) sense que s'hagi presentat davant l'òrgan administratiu competent, es requerirà l'entitat representant perquè, en el termini improrrogable de quinze dies hàbils, la presenti. La falta de presentació de la justificació en el termini establert en aquesta base comporta l'exigència del reintegrament i d'altres responsabilitats establertes en la Llei general de subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional que estableix aquest apartat no eximeix de les sancions que corresponguin d'acord amb la Llei general de subvencions i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

20.4 L'acompliment de l'objecte i finalitat de la subvenció no ha de venir donat únicament per la realització i justificació d'un percentatge mínim de despesa reconeguda en la concessió de l'ajut, sinó que ha d'anar lligat a l'acompliment de resultats. A la finalització del projecte, l'ens competent per resoldre la convocatòria de la subvenció emetrà un certificat de finalització de projecte amb la valoració tècnica i financera dels resultats del PECT.


21. Obligacions de les entitats beneficiàries

21.1 Obligacions de control, seguiment i compliment

a) Dur a terme les actuacions previstes en les operacions del PECT que hagin estat objecte de cofinançament.

b) No patir, abans de transcórrer cinc anys des de la finalització, cap modificació de la qual derivi un canvi en la naturalesa de la propietat ni un canvi substancial que afecti la naturalesa, els objectius o les condicions d'execució del PECT, d'acord amb el que estableix l'article 71 del Reglament (UE) 1303/2013. En cas d'ajuts a inversions en què l'operació subvencionada consisteixi en l'adquisició de béns inventariables susceptibles de ser inscrits al Registre de la Propietat, l'entitat beneficiària ha de fer constar a l'escriptura que el bé de què es tracti queda afectat a la subvenció per un període de cinc anys, així com l'import de la subvenció.

c) Establir un sistema de comptabilitat separada o una codificació comptable adequada de totes les transaccions relacionades amb l'operació subvencionada, d'acord amb el que estableix l'article 125.4.b) del Reglament (UE) 1303/2013. El sistema emprat ha de permetre distingir, de forma clara i inequívoca, quina despesa concreta és objecte de finançament FEDER i quines altres fonts de finançament aliè l'afecten. En cas d'incompliment d'aquesta obligació, l'òrgan competent per resoldre la convocatòria podrà revocar la subvenció assignada.

d) Conservar tota la documentació justificativa relacionada amb les despeses i les auditories corresponents per mantenir una pista d'auditoria adequada, i posar-la a disposició i que estigui disponible per ser inspeccionada per les persones i els organismes competents en la matèria (personal autoritzat per l'autoritat de gestió, de certificació o d'auditoria, organisme intermedi, funcionaris autoritzats de la Comissió i del Tribunal de Comptes Europeu), si així ho sol·liciten, durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes en què estiguin incloses les despeses de l'operació (operacions amb un cost total elegible inferior a 1 M€); o bé durant un termini de dos anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en què estiguin incloses les despeses definitives de l'operació conclosa, segons indiqui l'organisme intermedi a l'entitat beneficiària en el moment d'informar l'inici del període esmentat, d'acord amb el que estableix l'article 140.1 del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

e) Facilitar tota la informació que se'ls sol·liciti i sotmetre's a les actuacions d'inspecció, comprovació i control que puguin requerir la Direcció General d'Administració Local, la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, tant estatals com comunitaris, d'acord amb la normativa vigent, i assegurar-se que aquesta documentació estigui disponible perquè la puguin inspeccionar les persones i els organismes competents en la matèria tal com disposa la normativa comunitària recollida a la base 28.

f) Observar les normes relatives a les polítiques comunitàries, actuar de conformitat amb el Tractat de funcionament de la Unió Europea, amb coherència amb els articles 7 i 8 del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

g) Complir, en matèria de contractació pública, el que disposa la normativa de l'Estat i de la Unió Europea.

h) Complir amb el marc legal comunitari, amb la normativa específica, el Reglament (UE) 1303/2013 i el Reglament (UE) 1301/2013, amb les instruccions, orientacions, circulars específiques i altres, així com amb el Manual de procediments de la Generalitat de Catalunya del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la gestió de fons FEDER que dictin les autoritats designades en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

i) Complir amb el Marc sobre ajuts estatals d'investigació i desenvolupament i innovació (Marc R+D+i) de la Comissió Europea (DOUE C 198, de 27 de juny de 2014).

j) Complir totes les altres obligacions que estableixen aquestes bases i tot allò que disposa la normativa nacional, estatal i comunitària en matèria de subvencions, així com la normativa europea que sigui aplicable. En aquest sentit, les entitats beneficiàries han de signar la declaració responsable d'acord amb l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

k) Tenir la capacitat administrativa, financera i operativa per complir totes les obligacions que assumeix.

l) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

m) En el cas de persones jurídiques, quan l'ajut concedit sigui d'un import superior a 10.000 euros, aquestes han de comunicar, mitjançant l'entitat representant, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques.

21.2 Obligacions d'informació i publicitat dels ajuts concedits

Les entitats beneficiàries es comprometen a complir els requeriments i la normativa aplicable a les operacions cofinançades pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 en referència als destinataris finals i opinió pública en general, sobre la presència del Fons i amb l'ús dels formats i logotips indicats per la Comissió Europea.

En concret, d'acord amb les mesures establertes en l'article 115.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, les entitats beneficiàries tindran l'obligació d'incorporar l'emblema de la Unió Europea i la referència al FEDER en totes les actuacions de difusió i publicitat de l'actuació objecte de subvenció. Aquesta obligació entrarà en vigor en el moment en què es comuniqui formalment a les entitats membres del PECT l'aprovació del cofinançament. Aquestes mesures s'aplicaran sobre qualsevol comunicació, producte o element de difusió que es generi (cartells, plaques, tríptics, guies, material tècnic o didàctic, etc.).

Els models, formats i logotips estan a disposició de les entitats beneficiàries en el web municat.gencat.cat.

Així mateix, cal donar compliment al que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


22. Modificació de la resolució

L'òrgan competent per resoldre la convocatòria té la facultat de revisar les subvencions assignades i modificar la resolució o l'acord de concessió en el cas que s'alterin les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció.


23. Seguiment i control

La Direcció General d'Administració Local efectuarà les verificacions administratives i in situ que estableix la normativa comunitària. A aquests efectes, podrà requerir la documentació que acrediti que la despesa declarada és real, que els béns s'han lliurat o els serveis s'han prestat de conformitat amb la decisió aprovatòria i que els projectes i les despeses compleixen les normes comunitàries i estatals. Així mateix, i d'acord amb les seves funcions, la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació i la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya duran a terme l'activitat de control que estableix el PO FEDER de Catalunya 2014-2020, sens perjudici de les funcions de control de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) i de l'òrgan de control de la Comissió Europea.


24. Reintegraments, supòsits de correccions financeres i revocacions

24.1 Són causes de reintegrament de les subvencions que preveuen les bases reguladores aprovades per aquesta Ordre les que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l'incompliment dels requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

24.2 En aquest sentit, s'iniciarà un procediment que podrà donar lloc al reintegrament de les quantitats percebudes, així com l'exigència dels interessos legals des de la data de pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament, d'acord amb les previsions dels articles 37 a 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i dels articles 91 a 101 del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

24.3 El cofinançament es reduirà en proporció a la reducció de la despesa elegible si en virtut dels controls duts a terme en l'exercici de les seves funcions per l'autoritat d'auditoria del Programa operatiu o per altres organismes de control previstos per la normativa europea, es detecten irregularitats en l'execució de la despesa certificada que comporten correccions financeres sobre la despesa elegible, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

24.4 Són causes de revocació les que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reglament (UE) 1303/2013 i les seves disposicions d'aplicació, així com l'incompliment dels requisits establerts en aquestes bases reguladores.

24.5 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, en el marc del procediment de control, aprecien concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció concedida, hauran d'instar l'inici del procediment corresponent, d'acord amb el que disposen l'article 100 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

24.6 Una vegada justificada la realització de les accions subvencionades, i revisada la justificació de les despeses, l'òrgan concedent tornarà a calcular la subvenció i podrà minorar la quantia atorgada inicialment, si escau, per ajustar-la a l'execució de les accions i a les despeses elegibles justificades correctament, sempre sense desvirtuar l'objecte subvencionat i la finalitat perseguida per l'operació cofinançada.


25. Sancions

S'aplica a aquestes subvencions el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.


26. Responsabilitat econòmica i pressupostària

Les despeses no justificades o no conformes a la normativa aplicable no generen cap dret de reemborsament del FEDER, i la Direcció General d'Administració Local no està subjecte a cap responsabilitat de caràcter econòmic ni pressupostari.


27. Protecció de dades

Les dades de caràcter personal que les entitats interessades han de facilitar per obtenir la subvenció s'inclouen al fitxer Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER), regulat per l'Ordre GAH/39/2016, de 23 de febrer, i protegit segons les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

La finalitat exclusiva del fitxer és la tramitació de les sol·licituds de subvencions i la gestió dels certificats d'execució dels projectes que són cofinançats pel FEDER i la selecció de les sol·licituds dels projectes.


28. Normativa aplicable

28.1 Normativa general

Són aplicables a aquestes bases:

La Decisió de la Comissió Europea C(2015)894, de 12 de febrer de 2015, per la qual s'aproven determinats elements del Programa operatiu FEDER de Catalunya, pel qual se sol·liciten ajudes del Fons europeu de desenvolupament regional en el marc de l'objectiu d'inversió en creixement i treball, així com el conjunt de la normativa comunitària i, específicament, les disposicions següents:

a) Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca, i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell.

b) Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional i sobre disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006.

c) Reglament delegat (UE) 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que complementa el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca.

d) Reglament d'execució (UE) 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò que fa referència a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions i el sistema per al registre i emmagatzematge de dades.

e) Reglament delegat (UE) 2015/1970 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel qual es completa el Reglament 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell amb disposicions específiques sobre la notificació d'irregularitats respecte el Fons europeu de desenvolupament regional, el Fons social europeu, al Fons de cohesió i el Fons europeu marítim i de la pesca.

f) Reglament d'execució (UE) 2015/1974 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel qual s'estableix la freqüència i el format de la notificació d'irregularitats, relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca, de conformitat amb el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament i del Consell.

g) Marc sobre ajuts estatals d'investigació i desenvolupament i innovació (Marc R+D+i) de la Comissió Europea (DOUE C 198, de 27 de juny de 2014).

h) Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

i) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

j) Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

k) Els manuals, les circulars, les orientacions i altres actes normatius que, en l'exercici de les seves funcions, puguin dictar les autoritats designades pel Programa operatiu, així com tota regulació dictada per la Comissió Europea, el Consell Europeu i el Parlament Europeu aplicable als pressupostos i fons estructurals i d'inversió (EIE) de la Unió Europea. També és aplicable tota la normativa comunitària, estatal i autonòmica en relació amb comunicacions electròniques, capacitat probatòria documental i normativa tributària i comptable d'aplicació.

l) Altra normativa de desplegament.

28.2 Normativa sobre contractació

En cas de no-subjecció al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties que s'hi estableixen per al contracte menor, l'entitat beneficiària haurà de sol·licitar, com a mínim, 3 ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte que, per les seves característiques especials, no existeixi en el mercat un nombre d'entitats suficient que els realitzin, prestin o subministrin.

28.3 Normativa d'ajuts d'Estat

L'adjudicació de fons FEDER a les entitats beneficiàries pels projectes seleccionats no pot suposar la concessió d'ajuts d'Estat a les entitats beneficiàries en el sentit de l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la UE. Si en el moment de la selecció es detectés que la subvenció a un projecte és un ajut d'estat, aquest projecte no serà seleccionat.

En el cas que l'ajut concedit no esdevingui un ajut d'Estat per a l'entitat beneficiària però que l'execució del projecte pugui suposar l'atorgament d'ajuts d'Estat per a tercers, les entitats beneficiàries seran responsables d'avaluar el projecte i detectar si estan concedint ajuts d'Estat d'acord amb l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la UE i compatibilitzar-los, si s'escau. Per a aquest fi, se'ls facilitaran guies (que es publicaran en el web municat.gencat.cat) així com assessorament per tal que, en el cas que sigui necessari, puguin regularitzar aquests ajuts i que siguin compatibles amb el mercat interior europeu. L'obtenció d'ajuts d'Estat il·legals per part de les entitats beneficiàries com a conseqüència de l'execució de les operacions subvencionades seran causa de revocació de la subvenció.Annex II

Model de carta de compromís


Barcelona, XX de XX de 20XX


INTERVENEN

Entitat, NIF, representada per XXX, en qualitat de XXX, com a beneficiària i anomenada entitat representant del PECT

Entitat, NIF, representada per XXX, en qualitat de XXX, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT

Entitat, NIF representada per XXX, en qualitat de XXX, com a entitat participant no beneficiària del PECT

Totes les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal suficient per signar aquesta carta de compromís, en nom i representació de les entitats respectives, i de comú acord,


MANIFESTEN

I. Que el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix les disposicions comunes relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i les disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell.

II. Que el Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional estableix les disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006.

III. Que el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 ha estat aprovat d'acord amb la Decisió de la Comissió Europea C(2015)894 de 12 de febrer de 2015.

IV. Que la convocatòria XXX de la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament de Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) en l'àmbit local dins el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 estableix les bases per a la selecció dels projectes. En concret, la base 10 exigeix la presentació d'una carta de compromís que reculli el contingut mínim establert a la base 3.2.


En virtut del que s'ha exposat, les parts subscriuen aquesta carta de compromís, que es regeix per les següents


CLÀUSULES


Primera. Desenvolupar de manera conjunta i segons la normativa aplicable les operacions del PECT XXX segons el Pla de treball i financer que es presenta en el model de memòria tècnica i econòmica de la convocatòria.

 

Segona. Designar l'entitat XXX entitat representant del PECT davant la Direcció General d'Administració Local en el procés de presentació de la candidatura a la convocatòria.

 

Tercera. Comprometre pressupostàriament i realitzar les aportacions econòmiques i financeres necessàries per desenvolupar les operacions i poder presentar la despesa total elegible i efectivament pagada perquè sigui reemborsada segons el pla financer inclòs a la candidatura per a cada entitat beneficiària.

 

Quarta. Disposar dels mitjans tècnics i operatius per realitzar totes les tasques i operacions assignades al pla de treball i financer que s'adjunta en la candidatura.

 

Cinquena. Declarar que compleixen amb les exigències i requeriments administratius establerts a la convocatòria i aportar tota la documentació probatòria necessària en el dossier de candidatura.

 

Sisena. Aportar totes les dades, informació i documentació que siguin necessàries per complimentar adequadament els models de candidatura del PECT i facilitar la tasca de l'entitat representant amb aquesta finalitat.


Setena. Respectar els terminis i actuar diligentment davant els requeriments o comunicacions que pugui rebre l'entitat representant en el procés de candidatura, comprometent-se a presentar tota la informació i documentació addicional que es pugui sol·licitar en el marc del procés de selecció de les candidatures segons estableix la convocatòria.


Vuitena. Respectar i sotmetre's als procediments i canals de comunicació establerts en la convocatòria per a la resolució de conflictes o reclamació de drets o interposició de recursos.


Aquesta carta de compromís se signa per duplicat, en el lloc i data assenyalat al principi.


(Signatures)Annex III

Model de conveni de participació


Barcelona, XX de XX de 20XX


REUNITS

Entitat, NIF, representada per XXX, en qualitat de XXX, com a beneficiària i anomenada entitat representant del PECT

Entitat, NIF, representada per XXX, en qualitat de XXX, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT

Entitat, NIF representada per XXX, en qualitat de XXX, com a entitat participant no beneficiària del PECT


Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal suficient per signar aquest conveni, en nom i representació de les entitats respectives, i de comú acord


EXPOSEN

I. Que el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix les disposicions comunes relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i les disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell.

II. Que el Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional estableix les disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006.

III. Que el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 s'ha aprovat d'acord amb la Decisió de la Comissió Europea C(2015)894 de 12 de febrer de 2015.

IV. Que la convocatòria XXX de la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament de Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) en l'àmbit local dins el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 estableix les bases per a la selecció dels projectes.

V. Que els signants han presentat de manera conjunta el Projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT) XXX a la convocatòria de data XXX i l'esmentat PECT ha estat seleccionat segons resolució XXX de la Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.


En virtut del que s'ha exposat, les parts subscriuen aquest conveni, que es regeix per les següents


CLÀUSULES


Primera. OBJECTE DEL CONVENI

Aquest conveni regula els drets, obligacions i responsabilitats de les entitats signants en referència a l'execució efectiva de les operacions del PECT XXX, aprovat segons la Resolució XXX dins el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

El PECT XXX ha obtingut una subvenció del FEDER de XXX € sobre un pressupost de despesa total elegible de XXX € que s'executarà segons els pressupostos i fitxes descriptives de les operacions incloses com annexos a aquest conveni, del que formen part íntegra.

Qualsevol modificació comunicada i informada o aprovada pels òrgans de gestió del Programa operatiu i la Direcció General d'Administració Local constituirà part d'aquest conveni com addenda.


Segona. ENTITAT REPRESENTANT

Les entitats membres del PECT XXX designen l'entitat XXX entitat representant, la qual assumeix aquesta responsabilitat davant la resta d'entitats membres del PECT, la Direcció General d'Administració Local i les autoritats de gestió, seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.


Tercera. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE L'ENTITAT REPRESENTANT

1. L'entitat representant assumeix dins el desenvolupament del PECT:

a) La interlocució davant la Direcció General d'Administració Local i l'estructura de seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 en tot el referent a les comunicacions i intercanvis propis de les obligacions i responsabilitats derivades de l'execució de les operacions del PECT i del cofinançament del FEDER aplicat.

b) La coordinació del conjunt de les operacions del PECT, a través de l'operació corresponent del programa de treball del projecte, segons s'ha aprovat i s'adjunta com annex.

c) La comunicació dels avanços i nivells d'execució física i financera del PECT, en nom i representació de la totalitat del partenariat del PECT, en els terminis i formats determinats per la Direcció General d'Administració Local o les estructures de gestió, seguiment, control i avaluació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

2. Les seves obligacions i responsabilitats s'estenen a:

a) Transmetre a la Direcció General d'Administració Local i a les estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 tota la informació requerida per a la gestió i seguiment de les operacions del Programa operatiu.

b) Respondre, com a únic referent, de les comunicacions entre el partenariat, la Direcció General d'Administració Local i les estructures de gestió, seguiment, control i avaluació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, així com de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans competents nacionals, estatals i comunitaris.

c) Comunicar a la resta d'entitats del partenariat els resultats, les comunicacions i les decisions de la Direcció General d'Administració Local i de les estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 de manera immediata i diligent, així com de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans competents nacionals, estatals i comunitaris.

d) Informar a la Direcció General d'Administració Local i les estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 de totes les modificacions o canvis en el PECT que no requereixen d'un procés de validació i aprovació per part de les estructures esmentades.

e) Sol·licitar els canvis o modificacions que requereixen l'aprovació per part de les estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 a través dels mitjans i canals previstos.

f) Coordinar l'execució de les operacions previstes al PECT en els terminis recollits a la resolució d'aprovació del PECT i als annexos d'aquest conveni.

g) Sol·licitar formalment el reemborsament a través del cofinançament del FEDER de la despesa elegible realitzada i justificada en els terminis i formats previstos pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

h) Garantir l'aplicació dels principis de comptabilitat separada i despesa efectivament pagada per al conjunt del partenariat davant les estructures de gestió, seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

i) Sotmetre's als controls i verificacions de l'autoritat de gestió, l'Organisme Intermedi, l'autoritat de certificació i/o auditoria, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents nacionals, estatals i comunitaris.

j) Encarregar i/o realitzar les comprovacions pertinents per garantir la subvencionabilitat de la despesa presentada en les justificacions del PECT abans de la seva tramitació davant els òrgans de gestió, seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

k) Respectar i vigilar que totes les entitats beneficiàries del PECT respecten la normativa comunitària, de l'Estat membre i catalana aplicable a les operacions que componen el PECT.

l) Sotmetre's a les mateixes obligacions i responsabilitats que la resta d'entitats beneficiàries del PECT en referència a l'execució de tasques i operacions del PECT.


Quarta. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE LES ENTITATS SÒCIES

1. Totes les entitats sòcies signants es comprometen a la realització de les operacions i actuacions que assumeixen segons la memòria tècnica del PECT aprovada i, en concret:

a) Respectar la pista d'auditoria suficient i mantenir una comptabilitat separada de les despeses elegibles efectivament pagades aplicables al PECT.

b) Informar de manera lleial i diligent a l'entitat representant de canvis o modificacions a les circumstàncies o mitjans per a l'execució de les operacions i tasques assignades.

c) Complir amb la normativa legal comunitària, estatal i catalana aplicable a les tasques i operacions que executa.

d) Aplicar els procediments i mitjans de contractació pública amb independència de la seva naturalesa jurídica.

e) Assumir les obligacions i responsabilitats derivades de la subvencionabilitat de la despesa i l'aplicació del FEDER.

f) Participar dels acords respecte del PECT segons els procediments de participació i coordinació que s'aprovin en el partenariat.

g) Informar periòdicament de les dades físiques i financeres requerides per al seguiment i gestió del PECT, tant per part de l'entitat representant com de les estructures de gestió, seguiment, control o avaluació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

h) Assegurar l'aplicació de l'estratègia i mitjans de difusió, publicitat i comunicació sobre la presència del finançament del FEDER que preveu el PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

i) Aplicar els principis transversals d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, de protecció del medi ambient i de lliure competència i no-discriminació en els processos de contractació.

j) Facilitar la documentació i comprovants que siguin exigibles per verificar la subvencionabilitat de la despesa i que aquesta estigui efectivament pagada a requeriment de la Direcció General d'Administració Local, les estructures i òrgans de gestió, seguiment i control del Programa operatiu, així com de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans competents nacionals i comunitaris.

k) Custodiar la documentació i conservar-la fins al termini legal de prescripció de les operacions cofinançades amb el FEDER en referència a la conservació de documentació original.

l) Col·laborar activament en el desenvolupament de les tasques de coordinació de l'entitat representant.

m) Donar resposta a tots els requeriments i sol·licituds d'informació vehiculades a través de l'entitat representant, tant a través de sistemes d'informació com de proporcionar la documentació.

n) Acceptar formalment i per escrit les modificacions, canvis o resolucions aplicables al PECT emanades de la Direcció General d'Administració Local i/o les estructures de gestió, seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

o) Subministrar les declaracions de despesa en el format i terminis pertinents per complir amb les obligacions de presentació periòdica per part de l'entitat representant dins el PO FEDER de Catalunya 2014-2020.


Cinquena. ACTUACIONS I PRESSUPOST QUE S'HA D'EXECUTAR

Les operacions, pla de treball i pressupost s'adjunten com annexos d'aquest conveni i es corresponen amb les dades aprovades pel PECT XXX d'acord amb la Resolució XXX.

Les operacions i tasques estan identificades per tipologia de despesa i entitat beneficiària encarregada de desenvolupar-les. Les entitats membres del PECT es comprometen a respectar aquesta distribució i no introduir-ne modificacions si no han estat informades i aprovades prèviament per les estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Serà suficient la comunicació prèvia a la persona titular de la Direcció General d'Administració Local en el supòsit següent:

a) modificacions que no afectin més d'un 20% del pressupost entre actuacions dins d'una mateixa operació.

No obstant això, l'òrgan competent pot prohibir la modificació en el termini de tres mesos en cas de comprovar que no reuneix els requisits previstos en les bases reguladores.

El pressupost de la despesa total elegible és de XXX € i rebrà una subvenció del FEDER de XXX €. La subvenció FEDER la rebrà directament l'entitat beneficiària encarregada d'executar la despesa elegible corresponent al pressupost de l'operació.


Sisena. CIRCUIT DE GESTIÓ, ADMINSTRACIÓ, JUSTIFICACIÓ I CONTROL DE LA DESPESA

Les entitats membres del PECT aproven un mecanisme de coordinació i gestió que s'adjunta com a annex al conveni i pel qual es regiran en l'execució del PECT. Aquest mecanisme respecta la proporcionalitat, eficàcia i eficiència en la gestió i coordinació de les operacions del PECT. L'entitat representant actuarà com a referència d'arbitratge davant contenciosos en el partenariat, fins a la intervenció de la Direcció General d'Administració Local o de les autoritats pertinents del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

Les entitats sòcies es comprometen a presentar davant l'entitat representant les declaracions de despesa degudament signades en el format i terminis necessaris per donar compliment a les obligacions de certificació de despesa del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

Les declaracions aniran acompanyades d'un informe d'execució físic, administratiu i financer de les operacions amb el detall de les actuacions i les despeses executades, amb els justificants que permetin comprovar que es tracta de despesa efectivament pagada.

Els formats i dades incloses en l'informe seran les necessàries per complir amb les obligacions d'informació per al seguiment i càrrega de la informació en els sistemes d'informació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

L'entitat representant s'encarregarà de coordinar la realització de les validacions de despesa en el nivell de projecte que el PO FEDER de Catalunya 2014-2020 estableix per a les operacions cofinançades amb el FEDER de manera prèvia a la remesa de la certificació de despesa.

L'entitat representant utilitzarà les dades i documents facilitats per les entitats sòcies, i les seves pròpies, per realitzar la presentació i càrrega de la informació en els mitjans previstos per a la certificació de despesa del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

Les transferències del FEDER pel valor de la subvenció aplicable a la despesa considerada elegible es realitzaran directament des de l'autoritat de certificació a l'entitat beneficiària. Les entitats es comprometen a registrar aquesta informació dins el seu sistema de comptabilitat separada i comunicar-ne el cobrament efectiu a l'entitat representant.

Els requeriments de documentació vehiculats a través de l'entitat representant seran satisfets en el termini de temps més breu possible, en els formats i models que siguin exigibles per satisfer les necessitats de seguiment o control que els originen. La documentació es remetrà a l'entitat representant.

En el cas de visites de control in situ, les entitats posaran a disposició dels representants dels organismes de control la documentació, instal·lacions i sistemes d'informació necessaris per realitzar les tasques de control, col·laborant activament en el procés.


Setena. MODIFICACIONS, REINTEGRAMENT I RESCISSIÓ DEL CONVENI

Les modificacions del PECT aprovades pel partenariat i, si s'escau, per les estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 s'incorporaran com addendes a aquest conveni.

Les entitats beneficiàries del PECT assumeixen la responsabilitat derivada de les irregularitats que es detectin en la despesa executada i declarada per part seva.

Les entitats beneficiàries del PECT es comprometen a reintegrar la totalitat del finançament del FEDER declarat com indegudament rebut per part de les estructures de control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 o per actuació degudament articulada de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans competents nacionals i comunitaris.

L'incompliment no justificat i acordat de les actuacions i operacions, per part d'almenys una de les entitats beneficiàries, de les clàusules d'aquest conveni o la modificació no comunicada i autoritzada del pla de treball (terminis, pressupostos, tipologia de despesa, tasques i/o activitats, etc.) o el consum irregular dels fons suposarà la rescissió del conveni pel que fa a l'entitat o entitats beneficiàries afectades i el reintegrament dels fons FEDER que hagin rebut fins a la data.


Vuitena. VIGÈNCIA

El conveni és vigent durant tota la vigència del PECT, amb data d'inici XXX i data prevista de finalització XXX.

A aquest conveni s'aplica el compromís i obligació de no-dissolució de l'agrupació sorgida del conveni fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la normativa europea per als fons, en concret el Reglament (CE) 2988/95, de protecció dels interessos financers de les comunitats europees.


Novena. RESOLUCIÓ DE LITIGIS

La legislació aplicable per a la resolució de litigis és la de Catalunya, per la via de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Desena. OBLIGACIONS LEGALS I FURS APLICABLES

Les entitats membres del PECT XXX es comprometen a respectar i aplicar tota la normativa i legislació de la Unió Europea, l'Estat membre i Catalunya aplicables a l'execució, seguiment, control i avaluació de les operacions del projecte, i específicament:

El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca, i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell.

El Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional i sobre disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006.

El Reglament delegat (UE) 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que complementa el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca.

El Reglament d'execució (UE) 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò que fa referència a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions i el sistema per al registre i emmagatzematge de dades.

El Reglament delegat (UE) 2015/1970 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel qual es completa el Reglament 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell amb disposicions específiques sobre la notificació d'irregularitats respecte el Fons europeu de desenvolupament regional, el Fons social europeu, al Fons de cohesió i el Fons europeu marítim i de la pesca.

El Reglament d'execució (UE) 2015/1974 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel qual s'estableix la freqüència i el format de la notificació d'irregularitats, relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca, de conformitat amb el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament i del Consell.

El Marc sobre ajuts estatals d'investigació i desenvolupament i innovació (Marc R+D+i) de la Comissió Europea (DOUE C 198, de 27 de juny de 2014).

El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

L'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

Els manuals, les circulars, les orientacions i altres actes normatius que, en l'exercici de les seves funcions, puguin dictar les autoritats designades pel Programa operatiu, així com tota regulació dictada per la Comissió Europea, el Consell Europeu i el Parlament Europeu aplicables als pressupostos i fons estructurals i d'inversió (EIE) de la Unió Europea. També és aplicable tota la normativa comunitària, estatal i autonòmica en relació amb comunicacions electròniques, capacitat probatòria documental i normativa tributària i comptable d'aplicació.

Altra normativa de desplegament.Annex 1

Declaració responsable


Les entitats beneficiàries del PECT declaren que no han rebut cap altre finançament procedent del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 per a l'execució de les operacions i tasques descrites en el PECT XXX.

Que els fons públics i privats consignats per a l'execució del PECT apareixen tots en el pla de finançament, la memòria tècnica i la memòria econòmica aprovats a la Resolució XXX.

Que la intensitat de la subvenció del FEDER per a les operacions i tasques del PECT en cap cas supera els límits establerts a la convocatòria, factura a factura.

Que compliran puntualment les obligacions derivades de la normativa de la UE, l'Estat membre i Catalunya en vigor i aplicables a les operacions aprovades pel PECT, i en especial en els procediments de contractació, del tractament d'ingressos i de la normativa de competència i ajuts d'Estat.

Que les dades, la informació i la documentació adjuntes a aquest conveni són correctes i fidedignes.

Que respectaran les obligacions normatives i aplicaran les eines i mitjans de difusió, comunicació i publicitat de la intervenció del FEDER en el PECT que preveu el PO FEDER de Catalunya 2014-2020.


Aquest conveni se signa per duplicat, en el lloc i data assenyalat al principi.


(Signatures)Annex IV


L'índex d'aquesta memòria tècnica és a títol indicatiu i l'extensió màxima ha de ser de 50 pàgines.


1. Títol del PECT.


2. Descripció general del PECT.


3. Descripció dels membres del PECT (entitat representant, entitats sòcies i entitats participants no beneficiàries), amb la justificació de l'estructura de partenariat i la idoneïtat de les entitats membres. Cal justificar l'existència d'agents al territori amb capacitat suficient i demostrar les interrelacions prèvies i arrelades que assegurin la coherència dels plantejaments del PECT amb les potencialitats del territori. També cal demostrar la complicitat del teixit social i econòmic en el desenvolupament del PECT.


4. Descripció del territori on es desenvolupa el PECT.


5. Contribució del PECT en l'assoliment de les prioritats definides en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i en la RIS3CAT.


6. Descripció de l'estratègia global, territorial i sectorial en què s'emmarca. Identificació dels objectius estratègics i operatius del PECT. Cal explicar en quina mesura el PECT contribueix a l'estratègia i als seus objectius.

 

7. Justificació de l'impacte, la dimensió transformadora i la sostenibilitat del PECT. Cal aportar una descripció i una quantificació de l'impacte esperat en el territori, pel que fa als beneficis directes i indirectes, i dels factors que incideixen en el resultat final. Model de gestió una vegada finalitzat el PECT.

 

8. Elaboració d'un pla de treball: descripció detallada de cadascun dels projectes, operacions i actuacions previstes del PECT (una de les operacions ha de ser la coordinació del PECT, liderada per l'entitat representant). Calendari previst de desenvolupament de cadascuna de les operacions.

 

9. Pressupost desglossat per tipologies de costos i despeses i assignació a les entitats beneficiàries i per a cadascuna de les operacions i actuacions del PECT. El pressupost d'ingressos i despeses ha d'estar equilibrat per a cadascuna de les operacions i entitats beneficiàries. Coherència del pressupost en tots els seus objectius. Si les operacions són generadores d'ingressos, pressupost detallat d'ingressos i despeses dels set anys posteriors a la seva entrada en funcionament.

 

10. Descripció del model de governança del PECT, és a dir, de l'organització i funcionament del PECT, de les tasques i relacions dels membres en el PECT, amb els corresponents drets i obligacions. Cal incloure una descripció dels mecanismes de gestió, seguiment i avaluació previstos, així com la gestió dels riscos tècnics i financers.

 

11. Quadre d'indicadors que permeti mesurar i fer el seguiment dels resultats assolits i del grau de consecució dels objectius del PECT. Els indicadors han d'estar alineats amb els indicadors de la RIS3CAT i del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. S'han d'indicar els valors a l'inici i la previsió que es vol assolir l'any de finalització.

 

12. Contribució a la generació de creixement econòmic. En cas d'inclusió de despeses de personal, cal incloure informació sobre el nombre de persones, categories i tant per cent de dedicació, tant pel que fa al personal propi com de nova contractació.

 

13. Quadre resum de les actuacions del PECT agrupat en base a la despesa destinada a recursos humans, inversió i adquisició de terrenys, així com qualsevol altra tipologia de despesa que s'escaigui.


14. Contribució del PECT als reptes i les prioritats específiques del sector en què s'emmarqui i a la generació de noves activitats tecnològiques que tinguin impacte en la innovació dels membres del PECT i del territori. Contribució en el creixement econòmic del territori.


15. Descripció del pla de comunicació i difusió previst. Aplicació de mètodes innovadors en l'àmbit local o importació i adaptació d'experiències d'altres zones.Annex V

Glossari de conceptes de les bases de la convocatòria


1. PECT: Projecte d'especialització i competitivitat territorial conformat per diferents projectes, operacions i actuacions, executades per les entitats que formen part del PECT i coordinades per l'entitat representant, amb uns objectius únics i una coherència estratègica i operativa degudament justificada.

Els PECT són iniciatives, impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials), que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, que tenen un fort component d'innovació. Els PECT:

a) Contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT. El seu disseny és coherent amb un o més dels quatre objectius de la RIS3CAT: àmbits sectorials líders, activitats emergents, tecnologies facilitadores transversals i entorn d'innovació.

b) Contribueixen, mitjançant la implementació dels seus projectes, a les prioritats del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Els projectes han de prioritzar necessàriament l'eix prioritari 1 i es poden emmarcar en els eixos prioritaris 1, 2, 3, 4 o 6. També han de contribuir, en la mesura que sigui possible, a les prioritats transversals del PO FEDER de Catalunya 2014-2020: equilibri territorial, internacionalització, ocupació i especialització intel·ligent. Com a mínim, han de contribuir a dues d'aquestes prioritats.

c) S'emmarquen en una estratègia regional prèviament definida i han de tenir un impacte en la competitivitat del territori, com a mínim amb la implicació d'un àmbit sectorial líder destacat al territori.

d) Defineixen un màxim de tres eixos prioritaris. Els projectes, les operacions i les actuacions han de ser realistes i concrets, i han de tenir una vinculació clara i demostrable en el territori.

e) Es fonamenten en els actius i les capacitats del territori (teixit productiu, recursos i capacitats tècniques i personals) i compten amb la participació del teixit social i econòmic.

 

2. Projecte: concreció de la iniciativa PECT, integrat per un conjunt d'operacions, que contribueix a la implementació de l'estratègia al territori.

 

3. Operació: conjunt d'actuacions amb un pressupost detallat, un calendari i una entitat beneficiària associada, que forma part d'un PECT i s'estableix de forma coherent amb l'estratègia d'aquest, contribuint de manera directa i explícita a la consecució dels objectius globals i generant la despesa elegible susceptible de ser reemborsada a través del FEDER.

 

4. Actuació: tasques executades per cadascuna de les entitats beneficiàries d'un PECT, dins una operació, segons la programació operativa realitzada per a la seva realització i la consecució dels objectius del PECT.

 

5. Entitat beneficiària: cadascuna de les entitats sòcies i entitat representant que formen part d'un PECT, que reben cofinançament del FEDER i que són responsables d'iniciar i executar les operacions, pagar-les i justificar-les en els terminis establerts.

 

6. Entitat representant: entitat local (diputació provincial, consell comarcal o ajuntament), beneficiària del PECT, que assumeix la responsabilitat d'interlocució i representació del PECT davant la Direcció General d'Administració Local i/o qualsevol altre organisme que formi part de les estructures de gestió i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Assumeix la responsabilitat de canalitzar la justificació emesa per les entitats sòcies del PECT i beneficiàries del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 (tant les seves com les de les entitats sòcies del PECT) segons els procediments de justificació establerts. El seu nomenament es produeix a la carta de compromís en el moment de presentar la sol·licitud i amb el posterior conveni de participació, un cop publicada la proposta de resolució provisional de concessió. També és responsable d'iniciar i executar la despesa elegible en el marc del PECT.

 

7. Entitat sòcia: entitat pública o privada sense ànim de lucre, sempre que compleixi els requisits establerts a les bases de la convocatòria, que forma part del PECT i assumeix la qualificació de beneficiària del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, i que té l'obligació d'executar les actuacions assignades dins les operacions del PECT i presentar les justificacions de pagament del pressupost aprovat davant de l'entitat representant, d'acord amb el sistema de governança del PECT i sempre respectant els terminis establerts a la memòria tècnica aprovada.

 

8. Entitat participant no beneficiària: entitat pública o privada, amb o sense ànim de lucre, que s'adhereix al PECT però no és beneficiària del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i no genera despesa elegible com a tal.

 

9. Carta de compromís: document signat per les entitats membres en un PECT, en el qual es nomena una entitat representant i on totes es comprometen a la participació activa i aportació de recursos suficients per executar les operacions i actuacions del PECT.

 

10. Conveni de participació: document que regula la relació de les entitats membres del PECT, entre l'entitat representant i les entitats sòcies, i de l'entitat representant amb els organismes interlocutors de gestió i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Estableix les responsabilitats de cada entitat membre del PECT i els circuits per a la comunicació, gestió interna d'informació, i compliment de tots els tràmits corresponents a processos i justificacions fins a la finalització i tancament del Programa operatiu.


11. Àmbit metropolità: àrea geogràfica i demogràfica composta pels municipis inclosos a les comarques següents:

–Vallès Occidental

–Vallès Oriental

–Barcelonès (excepte Barcelona)

–Baix Llobregat


12. DAFO: anàlisi estratègic d'un projecte per tal de plantejar les accions que s'haurien de posar en marxa per aprofitar les oportunitats detectades i preparar el projecte contra les amenaces tenint consciència de les seves debilitats i fortaleses.


13. Empresa: segons la reglamentació d'ajuts d'Estat, qualsevol entitat (pública o privada), amb independència de la forma jurídica que tingui, que realitzi una activitat econòmica. Així, poden ser empreses les societats mercantils públiques i privades, però també les associacions, les fundacions, les cooperatives, els autònoms o professionals, les ONG, etc. Per activitat econòmica s'entén l'oferiment de béns i serveis en un mercat per aconseguir uns ingressos, tot i que tingui una finalitat purament social o sense afany de lucre.


14. Empresa amb ànim de lucre: des del punt de vista jurídic, l'ànim de lucre és la intenció o voluntat d'obtenir un guany, un profit o una utilitat determinades i, en un sentit més ampli, un propòsit d'enriquiment, guany econòmic o avantatge.

En sentit contrari, una organització sense ànim de lucre és aquella que té com a objectiu primari donar suport a un aspecte d'interès públic o privat sense propòsits comercials. Malgrat que les organitzacions sense ànim de lucre no actuïn per generar beneficis econòmics, poden necessitar generar ingressos per finançar llurs activitats.


15. Entitat pública: segons el Reglament (UE) 1303/2013, de 17 de desembre, es considera entitat de dret públic qualsevol organisme:

–creat específicament per satisfer necessitats d'interès general que no tinguin caràcter industrial o mercantil,

–dotat de personalitat jurídica i

–que la seva activitat estigui majoritàriament finançada per l'Estat, els ens territorials o altres organismes de dret públic, o bé, quan la seva gestió estigui sotmesa a un control per part d'aquests darrers o que disposi d'un òrgan d'administració, de direcció o de vigilància compost per membres més de la meitat dels quals siguin nomenats per l'Estat, els ens territorials o altres organismes de dret públic.


16. Innovació: a partir de les definicions vinculades a la RIS3, innovació es considera la implementació d'un producte o servei nou o millorat, o un nou procés, sistema d'organització del treball, model de negoci, amb l'aplicació d'eines com la investigació, el disseny, les TIC, etc. En un sentit més genèric, una aplicació diferent i original de mètodes o tecnologies amb aportació de valor efectiu a les persones usuàries i al territori.


17. Massa crítica: la dimensió mínima necessària perquè un PECT tingui un impacte economicosocial en el territori. Es considera que el PECT té massa crítica suficient si es compleixen aquestes condicions:

–Plurimunicipalitat (amb les excepcions previstes a la base 2.3)

–Pressupost mínim (despesa elegible total mínima d'1 milió d'euros, IVA exclòs)

–Participació quàdruple hèlix (agents d'R+D+i, empreses, administracions públiques i usuaris de la innovació)


18. Petita i mitjana empresa (pime): qualsevol empresa que s'ajusti a la definició que inclou l'annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, d'acord amb el qual s'entén per mitjana empresa aquella que ocupa menys de 250 treballadors i que té un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions d'euros o un balanç general anual que no excedeix 43 milions d'euros; mentre que s'entén per petita empresa la que ocupa menys de 50 treballadors i que té un volum de negoci anual que no excedeix els 10 milions d'euros, o un balanç general anual que no excedeix els 10 milions d'euros. Per calcular aquests imports cal tenir en compte les diverses definicions que estableix el Reglament esmentat, en especial les referides a empresa autònoma, associada o vinculada.


19. Tecnologies facilitadores transversals: un dels reptes estratègics de la RIS3CAT és millorar la transferència i la col·laboració entre el sistema d'R+D i les empreses i els mercats. Les capacitats i els coneixements dels centres de recerca i tecnologia relatius a les tecnologies facilitadores transversals (TFT) han de ser un element clau per a la reorientació estratègica de les empreses catalanes, concretament, per a la millora de l'eficiència dels processos productius i per a la reorientació cap a segments de més valor afegit i amb més potencial de generació d'ocupació.

La RIS3CAT es focalitza en les sis TFT següents:

1. Les TIC (definició àmplia, que inclou la microelectrònica i la nanoelectrònica)

2. La nanotecnologia

3. La fotònica

4. Els materials avançats

5. La biotecnologia

6. Les tecnologies de fabricació avançada


20. TIC: tecnologies de la informació i les comunicacions, basades en la informàtica i les telecomunicacions i molt centrades en la interacció entre dispositius, persones, entorn i informació i dades.

 

21. Població ETCA (o població equivalent a temps complet anual): indicador de població present en el municipi mesurada en mitjana anual de persones per dia. Equival a la suma de la població resident i les entrades de població no resident al municipi menys les sortides de població resident al municipi.

 

22. Organisme de recerca i difusió de coneixements: qualsevol entitat (per exemple, universitats o centres de recerca, organismes de transferència de tecnologies, intermediaris d'innovació o entitats col·laboratives reals o virtuals orientades a la recerca) amb independència de la seva condició jurídica (de dret públic o privat) o de la seva forma de finançament, el principal objectiu de la qual sigui realitzar recerca fonamental, recerca industrial i desenvolupament experimental i difondre'n els resultats mitjançant l'ensenyament, la publicació o la transferència de tecnologia. Quan aquesta entitat desenvolupi també activitats econòmiques, el finançament, els costos i els ingressos respectius s'han de consignar per separat. Les empreses que puguin exercir un influència decisiva en l'entitat (perquè en són accionistes o membres) no podran gaudir d'accés preferent als resultats que generi.


23. Infraestructures de recerca: instal·lacions, recursos i serveis afins utilitzats per la comunitat científica per dur a terme investigacions. Aquesta definició compren:

–Béns d'equip o instrumental científic

–Recursos basats en el coneixement: col·leccions, arxius o informació científica estructurada

–Infraestructures de caràcter instrumental basades en les TIC (grid, computació, programes informàtics i comunicacions)

–Qualsevol altra entitat de caràcter únic necessària per dur a terme la recerca

Aquestes infraestructures es poden trobar en un mateix lloc o bé estar descentralitzades (“xarxa organitzada de recursos”).


24. Activitats no econòmiques dels organismes de recerca i difusió de coneixements i infraestructures de recerca: l'apartat 2.1.1 del Marc de R+D+i considera que les següents activitats realitzades per organismes de recerca i difusió de coneixements o infraestructures de recerca solen ser de naturalesa no econòmica:

a) Les activitats primàries dels organismes de recerca i infraestructures de recerca:

–L'educació per aconseguir més i millor personal qualificat (segons la jurisprudència i la pràctica de decisions de la Comissió, la comunicació sobre la noció d'ajut d'Estat i sobre els serveis d'interès econòmic general, l'educació dins del sistema nacional d'educació, finançada predominantment o totalment per l'Estat i supervisada per aquest es pot considerar una activitat no econòmica),

–R+D independent per millorar coneixements i la comprensió quan l'organisme de recerca o la infraestructura de recerca emprengui una “col·laboració efectiva”. La prestació de serveis d'R+D i l'R+D realitzada per compte d'empreses no poden ser considerades R+D independents.

–Àmplia difusió de resultats de les investigacions en forma no discriminatòria, no exclusiva, per exemple, mitjançant l'ensenyament, les bases de dades d'accés obertes, les publicacions o els programes informàtics oberts.

b) Activitats de “transferència de coneixements” quan les duen a terme els organismes de recerca o la infraestructura de recerca (inclosos els seus departaments i filials) o de forma conjunta o per compte d'aquestes entitats, i quan tots els beneficis generats es tornen a invertir en activitats primàries dels organismes de recerca o la infraestructura de recerca. El fet de contractar amb tercers la prestació dels serveis mitjançant una licitació pública no afecta el caràcter no econòmic d'aquestes activitats.