Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  • Núm. del document 262/2016

  • Data del document 07/06/2016

  • Data de publicació 09/06/2016

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7138

TEXT CONSOLIDAT

Preàmbul

Mitjançant el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'ha canviat la denominació del Departament de Governació i Relacions Institucionals, que ha passat a denominar-se Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Així mateix, a l'article 3.4 de la norma esmentada es determina l'àmbit de competència del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge: es mantenen les competències en matèria d'administracions públiques i sector públic, de funció pública, de cooperació amb l'Administració local de Catalunya, de processos electorals i d'afers religiosos.

D'altra banda, s'han atribuït al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge les competències en matèria d'habitatge, promoció i gestió del patrimoni públic d'habitatge, incloses les polítiques de sòl residencial associades; l'ordenació de l'edificació i el control de qualitat del procés i dels productes d'edificació, i les polítiques de rehabilitació d'habitatges en barris i nuclis històrics.

Mitjançant el Decret 56/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, s'ha establert l'estructura bàsica del Departament. Actualment resulta necessari regular de manera completa l'estructura orgànica d'aquest Departament.

Per tot això, de conformitat amb l'article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

Capítol 1

Organització general

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, sota la direcció de la persona que n'és titular, s'estructura en els òrgans següents:

a) La Secretaria General.

b) La Secretaria d'Administració i Funció Pública.

c) La Secretaria d'Administracions Locals.

d) La Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.

e) La Direcció General d'Afers Religiosos.

1.2 S'adscriuen al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge els òrgans i organismes següents:

a) L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Administració i Funció Pública.

b) L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.

c) El Jurat d'Expropiació de Catalunya.

d) El Consorci Administració Oberta de Catalunya.

1.3 El Consorci de l'Habitatge de Barcelona i el Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona es relacionen amb el Govern de la Generalitat mitjançant el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

1.4 L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades es relaciona amb el Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

1.5 El Consell de Direcció és l'òrgan que assisteix la persona titular del Departament en les funcions de coordinació general i en l'elaboració de la seva política, fa el seguiment de la seva execució i és presidit per aquesta persona i integrat, a més, per les persones titulars de les unitats directives amb rang orgànic mínim de direcció general, el/la cap del Gabinet del Conseller/a i la resta de persones que la persona titular del Departament designi.

Capítol 2

Unitats d'assistència a la persona titular del Departament

Article 2

Gabinet del Conseller/a

2.1 La unitat d'assistència i suport a la persona titular del Departament és el Gabinet del Conseller/a.

2.2 El Gabinet té les funcions següents:

a) Donar suport i assistència a les activitats de la persona titular del Departament.

b) Coordinar les unitats que en depenen.

c) Qualsevol altra funció que li encomani la persona titular del Departament.

2.3 Del Gabinet en depenen les unitats següents:

a) L'Oficina de Relacions Institucionals.

b) L'Oficina de la Secretaria.

c) L'Oficina de Comunicació.

d) L'Oficina de Protocol.

2.4 L'Oficina de Relacions Institucionals té les funcions següents:

a) Fer el seguiment i preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i als informes sol·licitats pel Síndic de Greuges.

b) Fer el seguiment de l'activitat parlamentària de les altres institucions estatals i de tots els assumptes que interessin al Departament.

c) Elaborar els informes i assessorar, en matèria de relacions institucionals, la persona titular del Departament.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

2.5 L'Oficina de la Secretaria té les funcions següents:

a) Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport a la persona titular del Departament.

b) Assistir la persona titular del Departament en l'organització de la seva agenda d'activitats.

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

2.6 L'Oficina de Comunicació té les funcions següents:

a) Donar suport i assistència a la persona titular del Departament en l'exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.

b) Dissenyar la política de comunicació del Departament.

c) Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.

d) Fer l'anàlisi i la difusió interna del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació.

e) Transmetre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

f) Elaborar els informes que li siguin encarregats sobre aquest àmbit d'actuació.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

2.7 L'Oficina de Protocol té les funcions següents:

a) Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la Presidència.

b) Coordinar les activitats de protocol, d'actes públics organitzats pel Departament i d'aquells en què participa.

c) Assessorar i assistir, en matèria de protocol, la persona titular del Departament.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

2.8 Les persones titulars de les unitats previstes en aquest article són personal eventual d'acord amb el Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Capítol 3

Secretaria General

Article 3

Funcions i estructura de la Secretaria General

3.1 La persona titular de la Secretaria General exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com les altres que li assigni la normativa vigent.

3.2 Les funcions de la Secretaria General són promoure i impulsar la implantació de l'administració electrònica en l'àmbit del sector públic de les administracions públiques catalanes, sens perjudici de les competències de les administracions locals, i orientar la planificació, el contingut i l'abast dels projectes d'administració electrònica. Aquestes funcions es realitzen en coordinació amb els departaments de l'Administració de la Generalitat que tenen competències en l'àmbit de les telecomunicacions i dels serveis d'atenció a la ciutadania.

3.3 Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en:

a) La Direcció de Serveis.

b) L'Assessoria Jurídica, en els termes previstos pel Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

c) El Gabinet Tècnic.

d) Els serveis territorials.

e) [No vigent]

Altres versions d'aquest precepte

Article 4

Funcions i estructura de la Direcció de Serveis

4.1 La Direcció de Serveis té les funcions següents:

a) Administrar i dirigir el règim interior, gestionar els serveis generals del Departament i dur a terme la coordinació d'aquests serveis en les entitats que en depenen, sota la direcció de la persona titular de la Secretaria General.

b) Planificar i supervisar l'aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans del Departament i dirigir els assumptes relatius al personal adscrit als diferents òrgans del Departament.

c) Dirigir la planificació i la preparació de l'avantprojecte de pressupost del Departament en col·laboració amb altres òrgans del Departament.

d) Dirigir la gestió pressupostària, la comptabilitat, la gestió patrimonial i la contractació administrativa del Departament.

e) Dirigir, supervisar i gestionar les actuacions departamentals en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació, d'acord amb l'estratègia corporativa en la matèria i sens perjudici de les funcions d'altres unitats directives.

f) Totes les de naturalesa anàloga que li deleguin, encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

4.2 La Direcció de Serveis s'estructura en els òrgans i l'àrea següents:

a) La Subdirecció General de Recursos Humans i Règim Interior.

b) La Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni.

c) L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Article 5

Funcions i estructura de la Subdirecció General de Recursos Humans i Règim Interior

5.1 La Subdirecció General de Recursos Humans i Règim Interior té les funcions següents:

a) Coordinar l'aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans del Departament.

b) Dissenyar i impulsar els programes d'actuació en matèria de personal per a una millor optimització dels recursos humans.

c) Impulsar i coordinar la formació del personal i la detecció de necessitats formatives del personal del Departament.

d) Coordinar i supervisar la gestió dels recursos humans.

e) Dirigir i supervisar la preparació de l'avantprojecte del pressupost de despeses del personal.

f) Coordinar la interlocució amb els agents socials i les organitzacions sindicals dins l'àmbit departamental, així com analitzar, planificar i avaluar l'impacte de les mesures i actuacions que resultin necessàries per a la implantació d'acords i millores en l'àmbit de les relacions laborals.

g) Impulsar l'avaluació dels riscos existents quant a seguretat i salut dels treballadors i la programació i execució de l'acció preventiva corresponent, així com promocionar activitats de formació, informació, recerca i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

h) Dirigir, supervisar i controlar les activitats corresponents al règim intern i els serveis administratius del Departament.

i) Supervisar els projectes i les execucions d'obres i instal·lacions en els centres del Departament, com també el manteniment.

j) Dirigir i supervisar l'aplicació dels criteris tècnics, urbanístics i mediambientals per al compliment de les normatives i la seguretat en l'edificació, així com la gestió dels expedients de llicències i legalitzacions corresponents.

k) Coordinar i impulsar el conjunt d'actuacions que resultin necessàries per a la posada en marxa dels nous equipaments del Departament.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

5.2 De la Subdirecció General de Recursos Humans i Règim Interior en depenen:

a) El Servei de Recursos Humans.

b) El Servei de Règim Interior i Prevenció de Riscos.

Article 6

Servei de Recursos Humans

El Servei de Recursos Humans té les funcions següents:

a) Aplicar en el Departament les polítiques del Govern en matèria de personal.

b) Proposar mesures que permetin adequar els efectius del Departament a les necessitats en matèria de personal.

c) Gestionar i administrar el personal del Departament, d'acord amb la normativa vigent.

d) Planificar la formació del personal del Departament, l'assessorament i la coordinació de la detecció de les necessitats formatives del personal de les diferents unitats i el control i la coordinació de la realització dels cursos.

e) Elaborar el capítol I de l'avantprojecte de pressupost i el control de la despesa corresponent.

f) Confeccionar la nòmina i mantenir el sistema d'informació de personal i la gestió de les assegurances socials del personal i de les indemnitzacions per raó de servei.

g) Elaborar estudis, circulars internes i informes en matèria de personal.

h) Emetre informes i propostes de resolució dels recursos administratius i de les reclamacions prèvies a la jurisdicció laboral.

i) Fer el seguiment de la negociació laboral en què participi el Departament i l'aplicació dels convenis subscrits, sens perjudici de les funcions que en aquesta matèria corresponguin a la Direcció General de Funció Pública.

j) Exercir la interlocució amb els agents socials i les organitzacions sindicals.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 7

El Servei de Règim Interior i Prevenció de Riscos

7.1 El Servei de Règim Interior i Prevenció de Riscos té les funcions següents:

a) Coordinar les accions adreçades a la informació i a l'atenció a la ciutadania, de manera presencial o telefònica.

b) El registre general.

c) Dissenyar, dirigir i mantenir el sistema de gestió documental i l'arxiu central administratiu.

d) Coordinar les obres d'adequació i el manteniment que cal realitzar en els espais ocupats pel Departament, i elaborar propostes per aprofitar millor els espais.

e) Gestionar els serveis del Departament com la neteja, el manteniment, la seguretat, l'ús de zones comunes, el mobiliari o els ornaments.

f) Organitzar i dirigir els serveis comuns com el suport subaltern, les sales de reunions, els audiovisuals o el correu i la missatgeria.

g) Supervisar i coordinar la gestió del parc mòbil.

h) Supervisar i coordinar l'adquisició, el control i la distribució del material no inventariable.

i) Proposar i dur a terme accions en matèria de sostenibilitat ambiental i estalvi energètic.

j) Dirigir i coordinar les actuacions que s'hagin de dur a terme al Departament en matèria de prevenció de riscos laborals, i elaborar estudis i propostes relatives a aquesta matèria.

k) Informar, consultar i garantir la participació del personal a través de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos i dels comitès de seguretat i salut.

l) Coordinar les actuacions que es realitzin amb altres institucions i empreses que es relacionin amb el Departament en matèria de seguretat i salut.

m) Fer la supervisió de les activitats de vigilància i control de la salut dels treballadors.

n) Promoure activitats de formació, informació, investigació, estudi i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

7.2 Del Servei de Règim Interior i Prevenció de Riscos en depèn la Secció de Serveis Generals.

7.3 La Secció de Serveis Generals té les funcions següents:

a) Gestionar els vehicles del Departament i tots els serveis relacionats amb el parc mòbil del Departament.

b) Coordinar i tramitar les peticions de serveis de vehicles de representació a l'òrgan responsable dels vehicles de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

c) Prestar suport amb els mitjans audiovisuals en tots els actes que ho requereixin.

d) Dirigir i coordinar el personal subaltern del Departament.

e) Gestionar el servei de correus, franqueig, paqueteria i missatgeria.

f) Adquirir, controlar i distribuir el material no inventariable.

g) Coordinar els trasllats de personal.

h) Comprar i distribuir el mobiliari i portar-ne el control.

i) Controlar l'ús de les sales de reunions i els espais comuns i adequar-los, així com subministrar els materials i serveis necessaris per al desenvolupament correcte de les activitats que s'hi duguin a terme.

j) Coordinar i supervisar els serveis de neteja.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 8

Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni

8.1 La Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni té les funcions següents:

a) Impulsar i fer el seguiment dels objectius del Departament en matèria econòmica, així com controlar-ne l'execució.

b) Impulsar i desenvolupar els instruments de programació del Departament en matèria econòmica i pressupostària, sens perjudici de les funcions del Gabinet Tècnic.

c) Coordinar l'elaboració de les propostes d'avantprojecte de pressupost del Departament, així com la gestió i administració d'aquest pressupost.

d) Supervisar i controlar la gestió econòmica, pressupostària i comptable.

e) Supervisar la comptabilitat interna i de l'habilitació del Departament i el control de les modificacions pressupostàries.

f) Assessorar en matèria pressupostària i comptable totes les unitats directives del Departament.

g) Estudiar les propostes i normes internes sobre la gestió econòmica.

h) Coordinar i fer el seguiment de la gestió econòmica dels organismes i entitats públiques adscrits al Departament.

i) Coordinar la tramitació dels expedients de contractació administrativa.

j) Supervisar els expedients patrimonials i l'inventari del Departament, i controlar el seguiment de les subvencions i ajuts que atorga el Departament.

k) Donar suport en la determinació del finançament de les inversions pròpies i alienes del Departament, així com coordinar i supervisar les actuacions d'altres ens en relació amb la gestió de les infraestructures pròpies.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

8.2 De la Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni en depenen:

a) El Servei de Gestió Econòmica.

b) El Servei de Contractació i Patrimoni.

Article 9

Servei de Gestió Econòmica

El Servei de Gestió Econòmica té les funcions següents:

a) Elaborar l'avantprojecte de pressupost del Departament.

b) Fer el seguiment, control i anàlisi de l'execució pressupostària i la preparació de les modificacions pressupostàries.

c) Impulsar i fer el seguiment de la programació, la planificació i el compliment dels objectius del Departament en matèria pressupostària i comptable.

d) Elaborar i tramitar els documents comptables i el control de l'execució comptable.

e) Gestionar i tramitar els ingressos del Departament.

f) Controlar el funcionament de la caixa d'habilitació.

g) Tramitar, supervisar i fer el seguiment de les subvencions que el Departament atorgui en coordinació amb les unitats directives del Departament.

h) Donar suport als diferents òrgans del Departament pel que fa a la gestió econòmica.

i) Elaborar estudis i informes econòmics en relació amb les seves competències.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 10

Servei de Contractació i Patrimoni

El Servei de Contractació i Patrimoni té les funcions següents:

a) Tramitar els expedients de contractació administrativa del Departament.

b) Assessorar, en matèria de contractació administrativa, totes les unitats del Departament i les entitats vinculades i donar-hi suport.

c) Participar en òrgans consultius i grups de treball interdepartamental en matèria de contractació administrativa.

d) Tramitar i gestionar els expedients patrimonials.

e) Gestionar l'inventari dels béns mobles i immobles adscrits al Departament.

f) Gestionar els expedients relatius a l'adquisició i l'arrendament dels edificis i dependències per a la instal·lació de serveis del Departament.

g) Tramitar i gestionar els expedients d'assegurances.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 11

Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

11.1 L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (Àrea TIC) té les funcions següents:

a) Garantir l'alineament de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) amb els objectius estratègics i operatius del Departament i amb les polítiques i estratègies TIC establertes per la Generalitat de Catalunya, així com difondre i adoptar les seves normes, estàndards i protocols en matèria TIC i de ciberseguretat.

b) Elaborar, desplegar i mantenir actualitzat el Pla director TIC del Departament d'acord amb els criteris i directrius del Departament i dels criteris i directrius corporatius en matèria TIC i de ciberseguretat.

c) Executar, implantar i fer el seguiment de les actuacions TIC del Departament derivades del Pla director TIC, així com supervisar i donar suport a la gestió TIC de les entitats adscrites al Departament.

d) Garantir la prestació dels serveis TIC que el Departament requereix, tant dels serveis bàsics com el manteniment evolutiu i correctiu dels sistemes d'informació, i vetllar per la seva adequada implantació en el Departament.

e) Identificar estratègies d'evolució i innovació, proposar mesures per a la innovació i transformació de processos mitjançant les TIC, i col·laborar en els projectes d'implantació de l'administració digital i la interoperabilitat dels sistemes d'informació, en coordinació amb la unitat del Departament en què recau la funció organitzativa i seguint els criteris de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.

f) Coordinar i supervisar la definició dels requeriments funcionals dels sistemes d'informació del Departament en col·laboració amb la unitat del Departament responsable de la funció organitzativa per assegurar la coherència transversal i l'evolució del conjunt dels projectes informàtics departamentals.

g) Garantir la preservació dels coneixements estratègic i funcional de les TIC del Departament com un actiu de la Generalitat de Catalunya, així com assegurar i mantenir la documentació tècnica necessària.

h) Determinar criteris per a l'explotació de les TIC, d'acord amb les polítiques corporatives de la Generalitat de Catalunya, i avaluar periòdicament la seva situació al Departament.

i) Vetllar perquè els procediments que s'ofereixin a la ciutadania pel canal electrònic es desenvolupin preferentment mitjançant les solucions corporatives, d'acord amb el que estableix l'article 10.1 del Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat.

j) Desplegar i coordinar les actuacions establertes en el Programa de ciberseguretat de l'organisme competent en matèria de ciberseguretat, dissenyat, desenvolupat i actualitzat per al Departament, en coherència amb l'estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya i en compliment amb el marc normatiu vigent.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

11.2 L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions està dirigida pel director/a de l'Àrea TIC, del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), i depèn funcionalment de la Direcció de Serveis del Departament, quant a les tecnologies de la informació i les comunicacions del Departament, i del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, quant a les tecnologies de la informació i comunicacions corporatives de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, en els termes establerts pel Govern.

11.3 El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació ha de garantir que l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Departament tingui cobertes les necessitats de recursos tècnics i humans necessaris per a la gestió tecnològica dels serveis departamentals, així com també les necessitats de gestió dels projectes relacionats amb les aplicacions informàtiques i les infraestructures tecnològiques departamentals, en base a la dotació de recursos requerits i aprovats pel Departament.

11.4 A l'organisme competent en matèria de ciberseguretat li correspon impulsar el desplegament del Programa de ciberseguretat del Departament d'acord amb la funció j) de l'article 11.1 en coordinació amb l'Àrea TIC, i informar periòdicament el director/a de Serveis de l'estat de situació en matèria de ciberseguretat.

Article 12

Assessoria Jurídica

12.1 L'Assessoria Jurídica, amb rang orgànic de subdirecció general, es configura d'acord amb el que estableix l'article 14 del Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i li corresponen les funcions que preveu la normativa sobre els serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat.

12.2 L'Assessoria Jurídica coordina els òrgans i/o les àrees de les diferents unitats directives del Departament que realitzin funcions de suport i assistència jurídica.

Article 13

Gabinet Tècnic

13.1 El Gabinet Tècnic, assimilat orgànicament a subdirecció general, té les funcions següents:

a) Coordinar, sota la direcció de la persona titular de la Secretaria General, les actuacions necessàries per a la definició de la planificació estratègica de les polítiques del Departament i de les entitats adscrites.

b) Elaborar instruments i estudis per a la planificació i avaluació dels objectius del Departament i la definició de les prioritats en les polítiques departamentals.

c) Formular propostes per facilitar la coordinació de les polítiques departamentals.

d) Planificar, elaborar i coordinar els informes, els estudis i les estadístiques en les matèries que són competència del Departament.

e) Coordinar les mesures i actuacions destinades a garantir la coherència interna i externa de la imatge corporativa del Departament.

f) Supervisar les actuacions del Departament en matèria d'identitat visual i disseny gràfic, publicitat, informació i difusió.

g) Supervisar les actuacions de difusió i informació interna i externa del Departament pels diferents mitjans, telemàtics o presencials, disponibles.

h) Dirigir i supervisar la política editorial del Departament i coordinar l'elaboració i execució del Pla de publicacions.

i) Planificar, elaborar i executar els programes de normalització lingüística i promoure els plans d'acció que se'n deriven.

j) Prestar assistència tècnica i assessorament en matèria de protecció de dades.

k) Elaborar i avaluar els plans d'actuació departamentals en matèria d'organització i dimensionament de recursos, i fer-ne el seguiment.

l) Analitzar, estudiar i elaborar les propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques i funcionals del Departament, així com assegurar la seva implementació i avaluació.

m) Impulsar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuïts administratius i tècniques de gestió, així com la seva adequació al model corporatiu d'administració electrònica, en coordinació amb les unitats transversals competents.

n) Impulsar i coordinar les mesures destinades a la millora de l'accés i de les relacions dels ciutadans amb el Departament, de les actuacions en matèria d'interoperabilitat i de les relacions interadministratives d'acord amb el Pla de sistemes d'informació i en coordinació amb l'Àrea TIC.

o) Impulsar, coordinar i supervisar els projectes d'administració electrònica, així com les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la informació, i coordinar l'Àrea TIC pel que fa a la seva actuació en l'àmbit organitzatiu. p) Actuar com a òrgan responsable de l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en la planificació, la gestió i l'avaluació de les polítiques departamentals, mitjançant l'exercici de les funcions establertes a l'article 8.2 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

q) Assumir la condició d'unitat d'informació departamental i desenvolupar tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l'assessorament a les unitats del Departament i a la ciutadania en l'àmbit de la publicitat activa i l'accés a la informació pública.

r) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

13.2 Del Gabinet Tècnic en depenen:

a) El Servei d'Estudis.

b) L'Àrea d'Organització i Administració Electrònica.

Article 14

Servei d'Estudis

El Servei d'Estudis té les funcions següents:

a) Elaborar els informes, dictàmens i estudis relacionats amb les competències del Departament.

b) Elaborar o coordinar els plans d'actuació departamentals i fer-ne el seguiment.

c) Elaborar les memòries dels programes pressupostaris del Departament i fer l'avaluació dels resultats d'execució.

d) Elaborar i proposar les directrius i els criteris tècnics referents a les estadístiques del Departament.

e) Fer l'estudi i l'elaboració dels sistemes d'indicadors de gestió i estratègics que permetin la presa de decisions.

f) Elaborar estudis, informes i propostes en matèria de protecció de dades.

g) Elaborar i executar els plans i actuacions departamentals per a l'assistència tècnica i l'assessorament en matèria de protecció de dades.

h) Assessorar, amb caràcter general, els diferents òrgans del Departament en les matèries de la seva competència.

i) Col·laborar en el disseny i l'execució de programes interdepartamentals del seu àmbit d'actuació.

j) Dirigir, en l'àmbit tècnic, l'activitat editorial del Departament.

k) Editar les publicacions del Departament en els diferents suports i coordinar-ne la distribució.

l) Gestionar les subscripcions i l'adquisició de publicacions per a les unitats del Departament.

m) Dissenyar eines de normalització lingüística i fer-ne el seguiment i la valoració corresponents.

n) Fer estudis i propostes en matèria de foment de la innovació i la recerca en el funcionament del Departament i de les entitats adscrites.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 15

Àrea d'Organització i Administració Electrònica

L'Àrea d'Organització i Administració Electrònica, configurada com a àrea funcional, té les funcions següents:

a) Elaborar, fer el seguiment i avaluar els plans d'actuació departamentals en matèria d'organització i dimensionament de recursos.

b) Elaborar els estudis i l'anàlisi de les normes que vinculen un procés administratiu i impulsar, coordinar i elaborar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuits administratius i tècniques de gestió, així com adequar-les al model corporatiu d'administració electrònica.

c) Impulsar, estudiar i elaborar propostes d'implementació i de millora de la qualitat dels serveis del Departament.

d) Impulsar i desenvolupar les eines de gestió del coneixement.

e) Coordinar i supervisar la definició dels requeriments funcionals i els continguts dels sistemes d'informació del Departament en col·laboració amb les diferents unitats directives i supervisar i fer el seguiment del Pla director de sistemes d'informació del Departament en coordinació amb l'Àrea TIC.

f) Exercir la direcció tècnica de la implementació de l'administració electrònica al Departament i a les entitats adscrites, analitzar els requeriments tecnològics dels projectes d'administració electrònica d'acord amb el Pla director de sistemes d'informació, proposar les actuacions necessàries per a la producció i evolució dels serveis electrònics, i fer el seguiment de la seva execució en coordinació amb l'Àrea TIC.

g) Supervisar i coordinar la gestió del web del Departament, de la intranet i dels continguts de les bases de dades d'informació corporativa, en coordinació amb les unitats directives del Departament.

h) Participar en el disseny de les campanyes informatives i de difusió de l'activitat del Departament mitjançant les pàgines web o altres formats similars.

i) Recopilar la informació d'interès per al Departament i vetllar per l'actualització de les dades de què disposen els punts d'informació del Departament.

j) Impulsar i facilitar la implementació de les polítiques corporatives de foment de la innovació en el funcionament del Departament i de les entitats adscrites, en coordinació amb l'òrgan corresponent del Departament competent en la matèria.

k) Donar suport en matèria d'estructures orgàniques i funcionals.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 16

Àrea d'Organització i Administració Electrònica

16.1 Els serveis territorials a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, les Terres de l'Ebre, Catalunya Central i l'Alt Pirineu i Aran tenen les funcions següents:

a) Representar el Departament i els òrgans i organismes adscrits en el seu àmbit territorial.

b) Vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents relatives a les competències del Departament.

c) Impulsar i coordinar el funcionament dels òrgans que en depenen i exercir el comandament del personal al seu càrrec, sens perjudici de les funcions que en cada àmbit tinguin les unitats directives del Departament.

d) Executar les funcions que són competència del Departament en el seu àmbit territorial.

e) Coordinar les actuacions en el territori de les unitats directives del Departament i dels organismes públics adscrits.

f) Les que li siguin expressament delegades.

16.2 Els serveis territorials, amb rang orgànic de subdirecció general, depenen orgànicament de la Secretaria General i funcionalment d'aquesta i de la resta d'unitats directives del Departament en l'àmbit competencial corresponent.

16.3 Els àmbits territorials dels serveis territorials coincideixen amb els àmbits territorials de les corresponents delegacions territorials del Govern.

16.4 Dels serveis territorials a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre en depenen:

a) El Servei Territorial d'Administració Local.

b) El Servei Territorial de Cooperació Local.

16.5 El Servei Territorial d'Administració Local i el Servei Territorial de Cooperació Local dels Serveis Territorials de Barcelona, al marge de dependre d'aquests, també depenen funcionalment de la Subdirecció General d'Assistència Jurídica i Règim Local i de la Subdirecció General de Cooperació Local, en l'àmbit de les seves competències respectives.

Article 17

Servei Territorial d'Administració Local

El Servei Territorial d'Administració Local té les funcions següents:

a) Assessorar, en coordinació amb la Subdirecció General d'Assistència Jurídica i Règim Local i amb la Subdirecció General de Cooperació Local, les corporacions locals del seu àmbit territorial en matèria jurídica, de personal, econòmica, financera i comptable.

b) Fer l'estudi de les ordenances, els actes i els acords, i els pressupostos de les corporacions locals del seu àmbit territorial i realitzar les actuacions necessàries en cas que les disposicions i actes esmentats no s'ajustin a dret, en coordinació amb la Subdirecció General d'Assistència Jurídica i Règim Local i amb la Subdirecció General de Cooperació Local.

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 18

Servei Territorial de Cooperació Local

El Servei Territorial de Cooperació Local té les funcions següents:

a) Tramitar i gestionar dins el seu àmbit territorial, i en coordinació amb la Subdirecció General de Cooperació Local, els fons estructurals europeus destinats als ens locals i el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, així com els ajuts extraordinaris i els expedients de danys catastròfics.

b) Donar suport a la resta de les unitats del Departament en l'àmbit propi de les seves competències.

c) Assistir i assessorar tècnicament en relació amb les obres de les corporacions locals.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 19

Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol 4

Secretaria d'Administració i Funció Pública

Article 20

Secretaria d'Administració i Funció Pública

20.1 La Secretaria d'Administració i Funció Pública, amb rang de secretaria general en els termes que preveu l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, té les funcions següents:

a) Les previstes pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.

b) Dirigir les estratègies sobre la reforma de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, i la implantació o desenvolupament de la direcció pública.

c) Supervisar, fer el seguiment i coordinar les mesures dirigides a racionalitzar i simplificar l'organització de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, i les polítiques de millora i modernització de l'Administració.

d) Impulsar la implantació de mesures de simplificació, agilitat i millora del funcionament de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, i impulsar la implantació de sistemes de control de la gestió utilitzant, entre altres tècniques, els quadres de comandament i el càlcul de costos, així com les auditories administratives.

e) Incorporar pràctiques de bon govern en la gestió del sector públic basades en la transparència, proximitat, eficiència, austeritat, agilitat administrativa, rendició de comptes i avaluació.

f) Impulsar les mesures dirigides a aconseguir una Administració i uns serveis públics de qualitat, a implantar i desenvolupar les cartes de servei i avaluar els serveis públics de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental.

g) Impulsar, fer el seguiment i coordinar la implantació de codis d'integritat i bones pràctiques en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, sens perjudici de les competències en matèria d'integritat en la contractació pública i en altres àmbits que puguin correspondre a la Secretaria de Transparència i Govern Obert i a la Direcció General de Contractació Pública.

h) Supervisar i coordinar el desenvolupament de l'administració electrònica, en especial pel que fa a la tramitació per mitjans electrònics i a les relacions entre administracions públiques i empreses i ciutadans, i fer-ne el seguiment.

i) Supervisar les actuacions sobre el dimensionament d'efectius dels diferents departaments de l'Administració de la Generalitat i les seves entitats instrumentals.

j) Coordinar l'estratègia per al desenvolupament de mesures i actuacions d'innovació i talent que permetin l'aprofitament, la potenciació i el reconeixement de les capacitats del personal de l'Administració i del seu sector públic instrumental.

k) Definir criteris i establir polítiques per a la planificació corporativa dels recursos humans de l'Administració de la Generalitat.

l) Assessorar i assistir les administracions públiques catalanes en matèries pròpies de l'àmbit competencial de la Secretaria.

m) Participar en les iniciatives del Govern que tenen l'objectiu d'impulsar i coordinar polítiques transversals de la Generalitat.

n) Establir les estratègies i els criteris per al desenvolupament i l'aplicació de les polítiques d'igualtat en matèria de funció pública, d'acord amb les directrius establertes a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

20.2 De la Secretaria d'Administració i Funció Publica en depenen:

a) La Direcció General de Funció Pública.

b) La Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració.

Article 21

Direcció General de Funció Pública

21.1 La Direcció General de Funció Pública té les funcions següents:

a) Participar en la definició del marc general d'ocupació pública a Catalunya mitjançant l'impuls de polítiques, criteris i directrius en matèria de recursos humans de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental.

b) Donar suport al disseny i l'execució de les reformes de la funció pública.

c) Fer-se càrrec de les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal funcionari, estatutari i laboral en matèria de negociació col·lectiva, i coordinar l'actuació sindical dels diferents departaments.

d) Planificar i supervisar les actuacions relacionades amb la provisió de llocs de treball, competència de la Direcció General de Funció Pública, i impulsar els processos de provisió definitiva departamentals.

e) Planificar i supervisar els processos de selecció del personal al servei de la Generalitat, sens perjudici de les funcions que puguin correspondre a altres òrgans o organismes.

f) Planificar i aprovar la convocatòria, en el seu àmbit de competència, dels processos selectius i de provisió, les bases generals i específiques respectives; nomenar els tribunals qualificadors o òrgans tècnics de selecció, així com nomenar o destinar els funcionaris de la Generalitat de Catalunya.

g) Supervisar i coordinar les actuacions en matèria de gestió de llocs de treball, carrera professional, retribucions, gestió del rendiment, situacions administratives, incidències i incompatibilitats del personal de l'Administració de la Generalitat.

h) Garantir la fiabilitat dels sistemes d'informació corporatius de recursos humans i del portal de l'empleat, així com coordinar la millora contínua dels processos informàtics en les aplicacions de recursos humans de caràcter transversal.

i) Supervisar i coordinar el suport i l'assessorament jurídic en matèria de funció pública.

j) Planificar, supervisar i coordinar l'actuació de la inspecció general de serveis de personal i l'assistència a les unitats de recursos humans dels departaments.

k) Impulsar i coordinar la confecció de l'oferta d'ocupació pública per tal que sigui elevada al Govern perquè l'aprovi.

l) Dirigir, impulsar, coordinar i ordenar els serveis de prevenció de riscos, salut i seguretat laborals, avaluar-ne l'actuació i proposar les mesures corresponents.

m) Fomentar la igualtat d'oportunitats entre el personal de l'Administració de la Generalitat, amb la finalitat d'oferir condicions d'igualtat efectiva entre dones i homes en l'accés a l'ocupació pública i en el desenvolupament de la carrera professional.

n) Impulsar, en l'àmbit de la funció pública, les polítiques d'acció i integració social, i elaborar els programes corresponents.

o) Impulsar i coordinar les mesures i els projectes de dimensionament de les plantilles dels diferents departaments de l'Administració de la Generalitat i les seves entitats instrumentals.

p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

21. 2 De la Direcció General de Funció Pública en depenen:

a) La Subdirecció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials.

b) La Subdirecció General de Gestió de Personal.

c) La Subdirecció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal.

Article 22

Subdirecció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials

22.1 La Subdirecció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials té les funcions següents:

a) Participar en la negociació col·lectiva en representació de l'Administració de la Generalitat per determinar les condicions de treball del personal i exercir com a òrgan de comunicació amb els representants legals del personal i amb les organitzacions sindicals, sens perjudici de les competències que corresponen a cada departament.

b) Assessorar i informar en matèria sindical i de personal laboral els diferents departaments i entitats.

c) Vetllar pel compliment dels acords i els convenis establerts amb els representants sindicals i participar en les comissions de seguiment que s'estableixin.

d) Preparar i coordinar els processos electorals a òrgans de representació del personal, i fer-ne el seguiment.

e) Impulsar la negociació i coordinar la gestió del Fons d'acció social del personal laboral i funcionari, així com l'assessorament en aquesta matèria.

f) Promocionar les prestacions socials complementàries en l'àmbit del sector públic com a font d'estalvi a llarg termini, assegurant el seu seguiment i control a les persones partícips, garantint el suport necessari a l'Oficina d'Atenció a les Persones Partícips i Beneficiàries del Pla de pensions d'ocupació de promoció conjunta de l'àmbit del sector públic, per al seu correcte funcionament.

g) Coordinar les mesures de prevenció, protecció i adaptació que potenciïn la seguretat i la salut dels empleats públics, així com coordinar les actuacions que hagin de fer els diferents departaments per tal de garantir el funcionament correcte dels serveis de prevenció de tota l'Administració de la Generalitat.

h) Impulsar i proposar les activitats de formació, informació i comunicació del personal de l'Administració de la Generalitat en matèria de prevenció de riscos, salut laboral i polítiques socials.

i) Coordinar la gestió de les polítiques d'igualtat i integració sociolaboral i la realització dels programes de reinserció sociolaboral.

j) Gestionar i controlar els crèdits horaris, el manteniment i el condicionament de locals sindicals i la composició dels òrgans de negociació, com també el Registre d'òrgans de representació del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes i entitats dependents.

k) Assessorar i informar els procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

l) Gestionar les dades corresponents al portal de la transparència en matèria sindical.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

22.2 La Subdirecció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials executa les seves funcions mitjançant les àrees funcionals següents:

a) L'Àrea de Personal Laboral.

b) L'Àrea de Personal Funcionari.

c) L'Àrea de Prevenció, Salut Laboral i Polítiques Socials.

Article 23

Àrea de Personal Laboral

L'Àrea de Personal Laboral té les funcions següents:

a) Assessorar i coordinar els diferents departaments i organismes de la Generalitat sobre el personal laboral de l'Administració de la Generalitat.

b) Assessorar en la determinació de les condicions de treball del personal laboral de les empreses públiques, entitats i institucions de la Generalitat de Catalunya.

c) Participar, en representació de l'Administració de la Generalitat, en els processos negociadors relatius al personal laboral de l'Administració de la Generalitat, i assessorar en la negociació dels convenis col·lectius de les entitats del sector públic.

d) Elaborar els informes exigits per la normativa vigent sobre determinació o modificació de les condicions de treball amb impacte econòmic del personal laboral de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

e) Elaborar els informes exigits per la normativa vigent sobre els convenis col·lectius del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

f) Coordinar la Comissió Paritària per a la Interpretació, Vigilància i Estudi del Conveni únic del personal laboral de l'Administració de la Generalitat.

g) Elaborar i facilitar la informació que, d'acord amb la normativa vigent, s'hagi de trametre als representants del personal laboral.

h) Participar en la negociació del Fons d'acció social del personal laboral i funcionari, realitzar-ne la gestió i assessorar els departaments i organismes sobre aquesta matèria.

i) Assessorar i coordinar les actuacions entre departaments, i fer d'intermediari, per a l'efectiva ubicació del personal laboral fix afectat per reconversions, reestructuracions i/o tancament de centres.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 24

Àrea de Personal Funcionari

L'Àrea de Personal Funcionari té les funcions següents:

a) Coordinar l'actuació sindical dels diferents departaments sobre les condicions de treball del personal funcionari.

b) Participar en la determinació de les condicions de treball del personal funcionari en les meses de negociació en representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com en les comissions o grups de treball que es constitueixin.

c) Assessorar en matèria de relacions sindicals els departaments de l'Administració de la Generalitat.

d) Coordinar i gestionar els recursos necessaris per tal que les organitzacions sindicals i els òrgans de representació unitària de personal puguin efectuar l'acció sindical i l'acció representativa.

e) Coordinar els processos electorals a òrgans de representació.

f) Elaborar i facilitar la informació que, d'acord amb la normativa vigent, s'hagi de trametre als representants del personal funcionari.

g) Gestionar els crèdits horaris sindicals i els alliberaments sindicals i garantir el compliment de la resta de drets sindicals reconeguts per la legislació vigent.

h) Gestionar el Registre d'òrgans de representació del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes i entitats dependents.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 25

Àrea de Prevenció, Salut Laboral i Polítiques Socials

L'Àrea de Prevenció, Salut Laboral i Polítiques Socials té les funcions següents:

a) Coordinar l'actuació i els programes dels diferents departaments de l'Administració de la Generalitat en matèria de prevenció, seguretat, salut laboral i polítiques socials.

b) Promoure actuacions, elaboració de programes, de plans d'actuació i de normatives necessàries en matèria de prevenció, seguretat, salut laboral i polítiques socials.

c) Impulsar la millora del funcionament i de la coordinació entre els diferents òrgans de representació i de tots els agents implicats que facilitin una millor protecció de la salut laboral.

d) Assessorar i informar els diferents departaments i organismes en matèria de programes de prevenció i seguretat i fer el seguiment estadístic de l'accidentalitat laboral.

e) Coordinar els programes i les actuacions que duguin a terme els departaments de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes en matèria de bones pràctiques ambientals, reciclatge, estalvi de recursos i polítiques d'igualtat.

f) Elaborar i gestionar programes sobre polítiques d'igualtat i integració i reinserció sociolaboral.

g) Participar en la investigació de les sol·licituds d'intervenció per assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina i per assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 26

Subdirecció General de Gestió de Personal

26.1 La Subdirecció General de Gestió de Personal té les funcions següents:

a) Participar en el disseny de les línies d'actuació establertes per la Secretaria d'Administració i Funció Pública i la Direcció General de Funció Pública en matèria de gestió de llocs de treball, de plantilles de personal, de provisió de llocs, de mobilitat i de selecció de personal, així com en l'impuls i la direcció dels processos de millora i modernització dels diferents àmbits d'actuació que incideixen en la gestió de personal.

b) Supervisar i coordinar la valoració i classificació de llocs de treball i l'elaboració i modificació de les relacions de llocs de treball, sens perjudici de les competències assignades a altres òrgans.

c) Establir les directrius i criteris a aplicar en l'execució de les actualitzacions del Sistema d'informació de personal en els àmbits de la gestió de llocs de treball, Registre general de personal, provisió de llocs i selecció de personal, com també del portal del l'empleat.

d) Supervisar i coordinar el desenvolupament i manteniment del sistema de gestió unificada del registre de personal i del portal de l'empleat públic.

e) Supervisar la gestió en la declaració de situacions administratives, la tramitació de reingressos i altres incidències del personal.

f) Supervisar i coordinar les actuacions en matèria de provisió de llocs de treball, competència de la Direcció General de Funció Pública, i també la promoció i direcció de l'Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball.

Fer el seguiment dels processos de provisió definitiva i provisional dels departaments.

g) Coordinar el desenvolupament dels processos selectius de personal funcionari competència de la Direcció General de Funció Pública, impulsar la preparació i elaboració de les propostes d'oferta d'ocupació pública, així com col·laborar amb els departaments en matèria de selecció de personal.

h) Coordinar les actuacions de comunicació interna i externa relatives a la gestió de personal, en base als principis d'informació pública, transparència i dret d'accés.

i) Donar suport als departaments i assessorar-los en matèria de gestió de llocs de treball, registre, provisió i selecció de personal.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

26.2 De la Subdirecció General de Gestió de Personal en depenen els òrgans i l'àrea funcional següents:

a) El Servei de Gestió de Llocs de Treball.

b) El Servei de Registre de Personal.

c) El Servei de Provisió de Llocs.

d) L'Oficina de Selecció de Personal.

Article 27

Servei de Gestió de Llocs de Treball

27.1 El Servei de Gestió de Llocs de Treball té les funcions següents:

a) Impulsar, coordinar i avaluar les polítiques relacionades amb la gestió dels llocs de treball.

b) Coordinar i impulsar la valoració i classificació dels llocs de treball, d'acord amb els sistemes aprovats a aquest efecte.

c) Impulsar i controlar la tramitació de les modificacions de les relacions de llocs de treball, sens perjudici de les competències d'altres òrgans.

d) Analitzar els sistemes de valoració i classificació de llocs de treball, i proposar les actualitzacions necessàries tenint present la seva repercussió en l'estructura organitzativa i en el sistema retributiu.

e) Assessorar els departaments sobre les consultes que es refereixin a l'elaboració de les descripcions o les relacions de llocs de treball.

f) Cooperar amb els departaments de l'Administració de la Generalitat i les seves entitats per facilitar la correcta gestió dels llocs de treball.

g) Reflectir a la relació de llocs de treball els canvis que es produeixin a l'estructura administrativa de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

27.2 Del Servei de Gestió de Llocs de Treball en depèn la Secció de Valoració de Llocs de treball.

27.3 La Secció de Valoració de Llocs de treball té les funcions següents:

a) Elaborar i tramitar les propostes de modificació de les relacions de llocs de treball que hagin de ser aprovades.

b) Participar en la valoració i classificació de llocs de treball, proposant les accions necessàries per millorar el sistema de valoració i classificació.

c) Emetre informes respecte de les propostes dels departaments sobre creació, modificació i supressió de llocs de treball.

d) Realitzar estudis i assessorar els departaments en matèria de gestió de llocs de treball.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 28

Servei de Registre de Personal

28.1 El Servei de Registre de Personal té les funcions següents:

a) Coordinar i supervisar la informació del Registre general de personal, en la base de dades informatitzada corresponent.

b) Analitzar i tractar la informació del Registre general de personal, fent la difusió que correspongui.

c) Proposar millores informàtiques dels sistemes d'informació de personal, per tal d'incrementar la seva eficàcia i facilitar la gestió als departaments, d'acord amb la normativa.

d) Assessorar i supervisar els departaments sobre el manteniment de les dades del Registre informàtic de personal.

e) Emetre els certificats referits a les dades contingudes en el Registre general de personal.

f) Coordinar els diferents serveis del portal de l'empleat públic per al personal de la Generalitat de Catalunya.

g) Gestionar la tramitació de les resolucions de les situacions administratives, així com altres incidències de personal, que siguin competència de la Direcció General de Funció Pública, així com supervisar les tramitades per altres òrgans.

h) Assessorar i gestionar les peticions de reingrés al servei actiu del personal funcionari i laboral, així com supervisar les tramitades per altres òrgans.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

28.2 Del Servei de Registre de Personal en depèn la Secció de Situacions Administratives.

28.3 La Secció de Situacions Administratives té les funcions següents:

a) Preparar i tramitar les propostes de resolució de situacions administratives de personal que no siguin competència d'altres òrgans.

b) Realitzar i tramitar les certificacions necessàries sobre la prestació de serveis.

c) Assessorar els departaments sobre les consultes relatives a situacions administratives i incidències de personal.

d) Informar sobre el règim de previsió social i d'integració de personal al servei de la Generalitat de Catalunya.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 29

Servei de Provisió de Llocs

29.1 El Servei de Provisió de Llocs té les funcions següents:

a) Coordinar i preparar les convocatòries dels concursos de provisió de llocs de treball, competència de la Direcció General de Funció Pública, gestionar-les i proposar l'adjudicació dels llocs objecte de la convocatòria.

b) Assessorar i donar suport tècnic a la resta de convocatòries de provisió que realitzin els departaments.

c) Coordinar i formar els membres de l'Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball, per tal de facilitar la seva participació en els òrgans d'avaluació.

d) Realitzar estudis i proposar millores dels processos en els sistemes de provisió de llocs, tant de personal laboral com funcionari.

e) Assessorar els departaments sobre els sistemes extraordinaris de provisió de llocs de treball que garanteixin la correcta prestació dels serveis públics.

f) Cooperar en la definició dels requisits i perfils professionals adequats per a la provisió dels llocs de treball, i impulsar l'elaboració de les descripcions de llocs de treball i dels manuals d'organització departamentals.

g) Comprovar, tramitar i fer el seguiment de les ofertes de provisió provisional de llocs de treball, de funcionaris i de laborals, de l'àmbit de l'Administració i del seu sector públic instrumental, que es publiquen al portal de l'empleat.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

29.2 Del Servei de Provisió de Llocs en depèn la Secció de Processos de Provisió de Llocs.

29.3 La Secció de Processos de Provisió de Llocs té les funcions següents:

a) Tramitar els concursos generals de mèrits i capacitats competència de la Direcció General de Funció Pública.

b) Assessorar els departaments i facilitar els tràmits exigits per a la publicació de les convocatòries de provisió definitiva pels sistemes de concurs específic i de lliure designació.

c) Emetre informes sobre els requisits per ocupar els llocs de treball i la fixació dels perfils professionals adequats per proveir-los.

d) Donar el suport material i tècnic que puguin necessitar les comissions de valoració dels concursos generals.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 30

Oficina de Selecció de Personal

L'Oficina de Selecció de Personal, configurada com a àrea funcional, té les funcions següents:

a) Elaborar els informes tècnics i impulsar els procediments establerts per la normativa vigent per tal que el Govern aprovi els acords d'oferta d'ocupació pública.

b) Coordinar, elaborar i proposar les bases de les convocatòries i els temaris per a la selecció de personal.

c) Determinar els membres dels tribunals qualificadors o òrgans tècnics de selecció, així com els assessors que escaigui per a les convocatòries de selecció de personal que corresponguin.

d) Supervisar i coordinar la difusió de la informació sobre l'accés a la funció pública, convocatòries de selecció i el seu desenvolupament, així com les consultes que es puguin plantejar sobre aquestes qüestions.

e) Assessorar als tribunals o òrgans de selecció de personal en la seva actuació per garantir una actuació homogènia, respectant la seva discrecionalitat tècnica en el desenvolupament de les proves.

f) Planificar la logística i dur a terme les actuacions necessàries per al correcte desenvolupament de les proves selectives d'accés a la condició de funcionari que li corresponguin, sens perjudici de les funcions que, sobre aquest àmbit, puguin correspondre a altres òrgans o organismes.

g) Determinar els llocs de treball a adjudicar al personal de nou accés, de conformitat amb els criteris establerts, i preparar l'expedient de nomenament dels processos selectius competència de la Direcció General de Funció Pública.

h) Participar en la determinació dels paràmetres per a la selecció provisional de personal interí dels col·lectius de l'àmbit competencial de la Direcció General de Funció Pública.

i) Assessorar els departaments i les seves entitats en les diferents fases dels processos de selecció definitiva i provisional de personal i en l'oferta d'ocupació pública.

j) Participar en les propostes de millora i modernització dels sistemes i processos selectius.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 31

Subdirecció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal

31.1 La Subdirecció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal té les funcions següents:

a) Informar dels assumptes que s'han de sotmetre a la deliberació de la Comissió Tècnica de la Funció Pública i dels assumptes de personal que s'hagin d'elevar al Govern.

b) Informar preceptivament de qualsevol proposta de disposició, legal o reglamentària, que contingui aspectes relatius a personal, com també dels assumptes que s'han de sotmetre a la deliberació de la Comissió Tècnica de la Funció Pública i dels assumptes de personal que s'hagin d'elevar al Govern.

c) Proposar, elaborar i tramitar els avantprojectes de llei, les disposicions de caràcter general i els acords del Govern en matèria de personal que corresponen al departament competent en matèria de funció pública.

d) Elaborar les circulars i les instruccions sobre personal que li siguin encomanades per a l'aplicació i el desenvolupament de la normativa, proposar els criteris de coordinació adequats per a la seva aplicació, i supervisar-ne l'aplicació.

e) Assessorar, prestar suport tècnic i emetre informes sobre les consultes que li siguin formulades i sobre el règim jurídic de la funció pública.

f) Exercir les funcions que preveu la legislació vigent sobre el règim d'incompatibilitats d'alts càrrecs i del personal al servei de la Generalitat de Catalunya.

g) Exercir, com a cap de la Inspecció General de Serveis de Personal, la vigilància del compliment de les nomes de funció pública i la supervisió i coordinació de les funcions inspectores.

h) Elaborar estudis i informes sobre recursos o reclamacions formulats contra els actes emesos en matèria de personal i elaborar, si s'escau, les propostes de resolució que corresponen als òrgans actius de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.

i) Supervisar la tramitació d'expedients dels recursos contenciosos interposats en matèria de funció pública.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

31.2 Les funcions esmentades en l'apartat anterior s'entenen sens perjudici de les competències i funcions assignades específicament per la normativa dels serveis jurídics a l'Assessoria Jurídica del Departament.

31.3 De la Subdirecció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal en depèn l'Àrea d'Inspecció General de Serveis de Personal.

Article 32

Àrea d'Inspecció General de Serveis de Personal

L'Àrea d'Inspecció General de Serveis de Personal, configurada com àrea funcional, té les funcions següents:

a) Exercir, sota la direcció de la persona titular de la Subdirecció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal, la funció inspectora sobre la vigilància del compliment de les normes de funció pública, amb independència de les facultats inspectores que siguin competència d'altres òrgans, tant pel que fa a l'Administració departamental com pel que fa al sector públic.

b) Proposar actuacions per a la millora del funcionament de les unitats en relació amb el compliment de la normativa sobre funció pública. Avaluar i fer el seguiment d'aquestes actuacions, en col·laboració amb els departaments afectats, si s'escau.

c) Assessorar els diferents departaments i entitats de l'Administració de la Generalitat sobre el règim jurídic del personal directiu del sector públic i emetre els informes exigits per la normativa vigent sobre les relacions contractuals del personal directiu de les entitats del sector públic de la Generalitat, especialment pel que fa al seu règim retributiu, i la seva adequació a la normativa vigent, sens perjudici de les funcions que sobre aquesta matèria puguin tenir atribuïdes altres òrgans.

d) Promoure les actuacions per a la millora de la transparència quant a les polítiques de recursos humans de l'Administració pública i el sector públic adscrit, i col·laborar en aquestes actuacions.

e) Gestionar el Registre de contractes del personal directiu del sector públic.

f) Investigar i informar les sol·licituds d'actuació derivades del protocol d'assetjament sexual.

g) Instruir els procediments sancionadors derivats de la legislació en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern en el cas que el/la responsable de la infracció sigui un alt càrrec al servei de l'Administració de la Generalitat.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 33

Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració

33.1 La Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració té les funcions següents:

a) Desenvolupar les polítiques de millora i modernització de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental.

b) Desenvolupar l'administració electrònica en les relacions entre administracions públiques, empreses i ciutadania, especialment pel que fa a la tramitació per mitjans electrònics, d'acord amb les competències del Departament.

c) Implementar mesures de simplificació, agilitat i millora del funcionament de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental.

d) Supervisar, fer el seguiment i coordinar la implantació i el desenvolupament de les auditories administratives, les cartes de serveis, els quadres de comandament i l'avaluació dels serveis públics a l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

e) Fer el seguiment i coordinar la supervisió contínua de les entitats del sector públic instrumental de l'Administració de la Generalitat per tal d'avaluar la subsistència dels motius que van justificar la seva creació, en coordinació amb les unitats competents en matèria d'organització, de recursos humans, patrimonial i matèria economicofinancera, i en els termes que determini el Govern. Aquesta funció s'exerceix sens perjudici de les competències que corresponguin al departament competent en matèria d'economia i finances en relació amb la supervisió i sostenibilitat economicofinancera.

f) Promoure i fer el seguiment dels projectes de millora i simplificació dels processos administratius de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

g) Adoptar mesures per facilitar la reforma de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic i per a la implantació o desenvolupament de la direcció pública.

h) Adoptar les mesures adients per facilitar la racionalització i simplificació de l'organització de l'Administració i del seu sector públic.

i) Facilitar la implantació o el desenvolupament de codis d'integritat i bones pràctiques en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental.

j) Impulsar i, si és el cas, definir les línies d'actuació relatives al reconeixement de la innovació i talent mitjançant l'aprofitament i la potenciació de les capacitats del personal de l'Administració i del seu sector públic instrumental, així com de les possibilitats que ofereixen les solucions tecnològiques i les xarxes socials. Exerceix aquesta funció en coordinació amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

k) Potenciar els processos de col·laboració publicoprivada, assegurant els estàndards mínims de qualitat, la participació ciutadana en el seu seguiment, i enfortint les capacitats internes de l'Administració per gestionar-los adequadament, en coordinació amb altres òrgans amb funcions en la matèria.

l) Supervisar i coordinar l'anàlisi i difusió de la informació sobre recursos humans de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, sens perjudici de les funcions que, sobre aquest àmbit, puguin correspondre a altres òrgans.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

33.2 De la Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració en depenen:

a) L'Oficina de Processos i Administració Electrònica.

b) L'Àrea d'Organització de l'Administració i del Sector Públic.

c) L'Àrea d'Innovació i d'Anàlisi de l'Ocupació Pública.

d) L'Oficina de Racionalització del Sector Públic.

Article 34

Oficina de Processos i Administració Electrònica

34.1 L'Oficina de Processos i Administració electrònica, assimilada orgànicament a subdirecció general, té les funcions següents:

a) Planificar, impulsar i coordinar els projectes de millora i simplificació dels processos administratius de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, sobre la base de models de gestió de qualitat i d'excel·lència en la gestió, implantar-los, quan s'escaigui, i fer-ne el seguiment.

b) Elaborar i proposar el marc per a la planificació i el desenvolupament de l'administració electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i de les seves entitats públiques, així com fer-ne el seguiment de l'execució.

c) Impulsar i proposar instruments i actuacions d'innovació i millora de la qualitat dels serveis i dels sistemes de gestió.

d) Dissenyar i proposar els indicadors necessaris per a una correcta avaluació de l'impacte de la implementació de millores en els processos administratius i del desenvolupament de l'administració electrònica, gestionar-ne la recollida i tractament de les dades, i elaborar els informes d'avaluació corresponents.

e) Impulsar les actuacions jurídiques, organitzatives i tecnològiques necessàries per fer efectiva la interoperabilitat dins de l'Administració de la Generalitat, entre administracions i entre aquestes administracions i altres institucions.

f) Donar suport als departaments en el desenvolupament de projectes de gestió de la qualitat, de sistemes de gestió i de millora de processos, com també en la prestació de serveis electrònics, tant pel que fa al disseny com a la implantació, gestió del canvi i avaluació.

g) Impulsar l'elaboració de propostes de desplegament normatiu necessàries per a la implementació de projectes de gestió de la qualitat, la millora dels processos administratius i el desenvolupament de l'administració electrònica.

h) Assegurar i garantir la correcta coordinació interdepartamental de les iniciatives i els projectes en l'àmbit de la interoperabilitat i l'administració electrònica, així com amb els organismes involucrats.

i) Proposar criteris corporatius per a l'elaboració d'informes de viabilitat, d'impacte i de cost-benefici previstos en la producció de serveis d'administració electrònica, i facilitar l'anàlisi prèvia i l'avaluació posterior de la seva implantació.

j) Informar sobre les disposicions que regulin qüestions relatives al desenvolupament de projectes de gestió de la qualitat, simplificació i millora dels processos administratius, com també de la tramitació electrònica i la interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

k) Desenvolupar, facilitar i, si s'escau, portar a terme les auditories administratives en els termes previstos a la Llei 13/1989, de 14 de desembre, en els òrgans departamentals de l'Administració de la Generalitat, tenint en compte criteris d'eficàcia, eficiència, racionalitat i simplificació, i proposar les millores adients.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

34.2 De l'Oficina de Processos i Administració Electrònica en depèn l'Àrea de Suport al Desenvolupament de l'Administració Electrònica.

Article 35

Àrea de Suport al Desenvolupament de l'Administració Electrònica

L'Àrea de Suport al Desenvolupament de l'Administració Electrònica, configurada com a àrea funcional, té les funcions següents:

a) Donar suport a l'Oficina de Processos i Administració Electrònica en l'exercici de les funcions que té atribuïdes en matèria d'interoperativitat i administració electrònica, i facilitar-ne l'execució.

b) Proposar i, si escau, fer el seguiment o dirigir projectes i actuacions per al desenvolupament de la interoperabilitat i de l'administració electrònica.

c) Recollir, analitzar i avaluar les necessitats dels departaments per fer efectiu el desenvolupament de l'administració electrònica.

d) Assessorar els departaments i donar-los suport en els temes relacionats amb l'impuls i el desenvolupament de l'administració electrònica.

e) Proposar eines corporatives que donin suport als departaments per al desenvolupament de la interoperabilitat i de l'administració electrònica.

f) Elaborar els plans i els continguts de formació, difusió i comunicació del seu àmbit d'actuació.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 36

Àrea d'Organització de l'Administració i del Sector Públic

L'Àrea d'Organització de l'Administració i del Sector Públic, assimilada orgànicament a subdirecció general, té les funcions següents:

a) Definir i proposar models organitzatius eficients per a la prestació de serveis públics, sostenibles i adequats a les necessitats reals de la gestió.

b) Elaborar informes preceptius i vinculants relatius a les disposicions de creació, modificació o supressió d'entitats instrumentals de l'Administració de la Generalitat i a les que defineixen les estructures organitzatives dels departaments i dels organismes que en depenen.

c) Elaborar les disposicions que incideixin en matèria organitzativa o prestar-hi assessorament o col·laboració, quan així es requereixi.

d) Assessorar els departaments i els seus organismes en matèria de disseny organitzatiu.

e) Avaluar el disseny i la implementació de les estructures organitzatives tenint en compte criteris d'eficàcia, eficiència, racionalitat i simplificació, i proposar les millores adients.

f) Donar suport a la Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració pel que fa a la reforma de l'Administració en l'àmbit de l'organització de l'Administració i del seu sector públic instrumental.

g) Assegurar el manteniment i l'actualització de les dades relatives a l'estructura de l'Administració de la Generalitat i col·laborar amb els òrgans competents en el manteniment i l'actualització de les dades relatives a les entitats del sector públic.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 37

Àrea d'Innovació i d'Anàlisi de l'Ocupació Pública

37.1 L'Àrea d'Innovació i d'Anàlisi de l'Ocupació Pública, assimilada orgànicament a subdirecció general, té les funcions següents:

a) Proposar, fer el seguiment i, si és el cas, dissenyar o portar a terme les mesures i actuacions relatives a la innovació i al desenvolupament del talent intern en l'actuació i el funcionament de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, en coordinació amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

b) Analitzar i difondre la informació sobre els recursos humans de les administracions públiques catalanes i del seu sector públic instrumental, així com dur a terme estudis i informes que permetin millorar la presa de decisions en aquesta matèria.

c) Dissenyar i mantenir els sistemes d'informació de l'ocupació pública de Catalunya que resultin adients per a l'exercici de les seves funcions.

d) Dur a terme explotacions i anàlisi de dades dels sistemes corporatius d'informació de personal de les administracions públiques catalanes.

e) Elaborar estudis tècnics i informes relatius als models de desenvolupament de l'ocupació pública.

f) Definir escenaris per facilitar la planificació corporativa dels recursos humans de l'Administració de la Generalitat.

g) Coordinar i fer el seguiment de les actuacions de la Secretaria d'Administració i Funció Pública derivades de la relació amb l'activitat parlamentària i amb d'altres institucions, d'acord amb els criteris establerts per les unitats departamentals competents.

h) Planificar i coordinar les actuacions de comunicació interna i externa de l'activitat de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, i les adreçades a la relació amb la ciutadania en base als principis de transparència i del dret d'accés a la informació pública.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

37.2 L'Àrea d'Innovació i d'Anàlisi de l'Ocupació Pública dóna suport a la Direcció General de Funció Pública en l'exercici de les funcions relacionades amb els recursos humans.

Article 38

Oficina de Racionalització del Sector Públic

L'Oficina de Racionalització del Sector Públic, assimilada orgànicament a subdirecció general, té les funcions següents:

a) Donar suport i assessorar als departaments i a les entitats del sector públic instrumental, en l'anàlisi i l'avaluació de les funcions, l'organització, els recursos, les formes de prestació dels serveis, el catàleg de serveis i la gestió de les entitats que formen part del sector públic instrumental de la Generalitat des d'una perspectiva multidisciplinària.

b) Proposar plans d'actuacions de racionalització i millora de la gestió del sector públic instrumental per tal que els òrgans competents els aprovin.

c) Facilitar la supervisió contínua de les entitats que formen part del sector públic instrumental de l'Administració de la Generalitat per avaluar la subsistència dels motius que van justificar la seva creació, en els termes que preveu l'article 33.1.e) d'aquest Decret.

d) Executar les tasques derivades de les mesures del plans d'actuacions establerts i impulsar, fer el seguiment i donar suport als departaments de l'Administració de la Generalitat en aquelles actuacions que els corresponguin.

e) Proposar criteris d'actuació i metodologies relatives a la governança, organització, sistemes d'informació, coordinació, funcionament, recursos materials, econòmics corporatius i patrimonials, recursos humans, formes de prestació dels serveis i contractació de les entitats del sector públic instrumental, en coordinació amb els òrgans competents per raó de la matèria.

f) Desenvolupar, facilitar i, si s'escau, portar a terme les auditories administratives en els termes previstos a la Llei 13/1989, de 14 de desembre, en les entitats del sector públic instrumental de l'Administració de la Generalitat, tenint en compte criteris d'eficàcia, eficiència, racionalitat i simplificació, i proposar les millores adients.

g) Reforçar la coordinació adient entre les unitats competents en matèria d'organització, recursos humans, patrimonial i economicofinancera, pel que fa als expedients de creació, fusió, supressió i altres modificacions de caràcter estructural de les entitats del sector públic instrumental que proposin els departaments o les entitats del sector públic, i fer-ne el seguiment.

h) Coordinar la integració en un únic sistema del conjunt d'informació relativa a les entitats del sector públic.

i) Facilitar la implantació i el desenvolupament de mesures de bon govern al sector públic instrumental de l'Administració de la Generalitat.

j) Donar suport a la Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració en els processos de col·laboració publicoprivada, en coordinació amb altres òrgans amb funcions en la matèria.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Capítol 5

Secretaria d'Administracions Locals

Article 39

Funcions i estructura de la Secretaria d'Administracions Locals

39.1 La Secretaria d'Administracions Locals, amb rang orgànic de secretaria general en els termes que preveu l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, té les funcions següents:

a) Representar el Departament en matèria d'administracions locals.

b) Planificar, dirigir i executar les polítiques en matèria d'administracions locals.

c) Impulsar l'execució de plans i programes transversals aprovats pel Govern en l'àmbit local.

d) Tramitar, elaborar i fer l'estudi de les disposicions i els actes que afectin l'àmbit de les administracions locals.

e) Cooperar en la racionalització i simplificació de l'ordenació de l'Administració local i del seu sector públic.

f) Fomentar pràctiques de bon govern en la gestió de l'Administració local basades en la transparència, la proximitat, l'eficiència, l'austeritat, l'agilitat administrativa i la rendició de comptes.

g) Elaborar la proposta de pressupost de les unitats que depenen de la Secretaria i controlar-ne la gestió.

h) Dirigir, impulsar i coordinar les relacions entre l'Administració de la Generalitat i les administracions locals de Catalunya, així com coordinar els plans i programes conjunts, sens perjudici de les competències d'altres departaments de l'Administració de la Generalitat.

i) Elaborar el Pla d'inversions locals de Catalunya, en el context de la programació general de les inversions de la Generalitat, i coordinar-lo amb els diferents departaments de la Generalitat.

j) Impulsar les iniciatives de l'Administració de la Generalitat que afecten les administracions locals.

k) Coordinar i gestionar la informació econòmica i financera de les administracions locals, sens perjudici de les competències que corresponen al departament competent en matèria d'economia i finances pel que fa a la supervisió financera dels ens locals.

l) Adoptar mesures per a l'elaboració, el desplegament i l'adequació de la normativa relativa a les administracions locals.

m) Impulsar la implementació de sistemes eficaços de comunicació i informació entre les administracions locals i la Generalitat de Catalunya.

n) Proposar actuacions i donar suport a les tasques de la representació de la Generalitat en la Comissió de Govern de la Generalitat-Consell General d'Aran, en la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona, en la Comissió Mixta d'Administració de la Generalitat-Àrea Metropolitana de Barcelona i en els altres òrgans mixtos que es determinin, i exercir les funcions de secretaria d'aquests òrgans paritaris.

o) Coordinar la participació en els organismes que exerceixin funcions sobre l'àmbit local.

p) Elaborar documents i emetre els informes que li siguin requerits sobre tots els àmbits relacionats amb la gestió local.

q) Establir les estratègies i els criteris per al desenvolupament i l'aplicació de les polítiques d'igualtat en matèria d'administracions locals, d'acord amb les directrius establertes a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

r) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada o que li atribueixi la normativa vigent.

39.2 De la Secretaria d'Administracions Locals en depèn la Direcció General d'Administració Local.

39.3 [No vigent]

Altres versions d'aquest precepte

Article 40

Funcions i estructura de la Direcció General d'Administració Local

40.1 La Direcció General d'Administració Local té les funcions següents:

a) Establir les directrius de l'Administració de la Generalitat en relació amb la cooperació i l'assistència als ens locals.

b) Vetllar per la participació dels ens locals en les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya.

c) Dirigir l'elaboració i la gestió dels programes de cooperació i finançament local.

d) Proposar les mesures escaients d'assistència als ens locals en els supòsits de danys catastròfics.

e) Establir les directrius sobre assistència jurídica i econòmica als ens locals.

f) Impulsar la tramitació dels expedients relatius a les alteracions de les demarcacions territorials i ordenar la realització d'estudis sobre la matèria.

g) Donar conformitat a l'adopció dels símbols dels ens locals.

h) Exercir les competències en matèria de personal de l'Administració local atribuïdes a la Generalitat.

i) Impulsar l'anàlisi i l'estudi de les matèries relacionades amb l'Administració local de Catalunya.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

40.2 La Direcció General d'Administració Local s'estructura en els òrgans següents:

a) La Subdirecció General de Cooperació Local.

b) La Subdirecció General d'Assistència Jurídica i Règim Local.

Article 41

Funcions i estructura de la Subdirecció General de Cooperació Local

41.1 La Subdirecció General de Cooperació Local té les funcions següents:

a) Impulsar i proposar programes de cooperació local.

b) Coordinar i gestionar els plans i els programes de manteniment i d'inversions locals.

c) Coordinar i gestionar els ajuts extraordinaris als ens locals i els expedients de danys catastròfics.

d) Exercir la secretaria de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya.

e) Exercir la secretaria de la Subcomissió de Cooperació i Règim Econòmic de la Comissió de Govern Local de Catalunya.

f) Fer el control pressupostari intern de la Direcció General d'Administració Local.

g) Impulsar mesures per a l'anàlisi i el seguiment de la gestió economicofinancera dels ens locals.

h) Efectuar el seguiment, l'anàlisi i l'elaboració d'informes i estadístiques relatives als aspectes comptables i pressupostaris de la gestió economicofinancera dels ens locals.

i) Vetllar per l'aplicació correcta de la normativa vigent en matèria d'hisendes locals i prestar als ens locals l'assessorament oportú en matèria econòmica, financera i comptable.

j) Coordinar l'Enquesta d'infraestructures i equipaments locals.

k) Proposar, si escau, la pràctica de requeriments, l'ampliació d'informació i les impugnacions dels pressupostos i de les ordenances, actes i acords en matèria d'hisendes locals dels ens locals.

l) Relacionar-se amb la Sindicatura de Comptes i el departament competent en matèria d'economia i finances quant a la tutela financera dels ens locals.

m) Impulsar l'elaboració de les diferents convocatòries i les bases reguladores relatives als fons europeus a Catalunya destinats a ens locals, i fer el seguiment de l'evolució de les operacions programades; i participar en l'elaboració de les diferents convocatòries i les bases reguladores impulsades per altres departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

n) Fer el seguiment de la política regional europea que afecti els ens locals de Catalunya i proposar estratègies de prioritat d'inversió de fons europeus a Catalunya en l'àmbit local.

o) Participar en els comitès de direcció per al seguiment de Estratègia RIS3CAT.

p) Participar en els comitès de programació i seguiment de l'objectiu de cooperació territorial europea del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en què participen ens locals de Catalunya, fer-ne el seguiment i tramitar els expedients dels ens locals relatius als fons transfronterers.

q) Coordinar, en l'àmbit competencial de la Subdirecció General, les actuacions dels serveis territorials de Cooperació Local.

r) Distribuir, entre les unitats administratives jeràrquicament dependents, i supervisar qualsevol assumpte en matèria de gestió dels fons de cooperació i estructurals i en matèria de cooperació econòmica local.

s) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

41.2 La Subdirecció General de Cooperació Local s'estructura en els serveis següents:

a) Servei de Gestió dels Fons de Cooperació i Estructurals.

b) Servei de Cooperació Econòmica Local.

 
Altres versions d'aquest precepte

Article 42

Servei de Gestió dels Fons de Cooperació i Estructurals

El Servei de Gestió dels Fons de Cooperació i Estructurals té les funcions següents:

a) Realitzar les propostes de distribució i gestionar el Fons de cooperació local de Catalunya.

b) Proposar la selecció dels projectes locals susceptibles de rebre fons estructurals europeus, gestionar-los i fer-ne el seguiment, el control i la reprogramació, d'acord amb les directrius de la Unió Europea.

c) Executar els programes de cooperació financera al món local.

d) Realitzar les propostes de distribució i gestionar el Fons de cooperació local de Catalunya.

e) Coordinar territorialment els fons estructurals europeus assignats als ens locals de Catalunya, i definir les convocatòries i programar, seleccionar i controlar les operacions, d'acord amb les directrius de la Unió Europea, dels projectes locals susceptibles de rebre aquests fons.

f) Coordinar i supervisar l'elaboració de les diferents convocatòries i les bases reguladores dels fons europeus a Catalunya, destinats a ens locals.

g) Realitzar l'assistència tècnica als ens locals catalans en els projectes de cooperació territorial, de partenariat amb ens d'altres països, susceptibles de finançament europeu, i la instrucció dels expedients.

h) Executar els programes de cooperació financera al món local.

i) Gestionar la línia de convocatòria de compensació de càrrecs electes, i tramitar-ne els expedients de concessió, modificació i liquidació corresponents.

j) Donar suport operatiu a la Subcomissió de Règim Econòmic i a la Comissió de Govern Local de Catalunya.

k) Assessorar els ens locals en matèria de cooperació territorial i cooperació econòmica local.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 43

Servei de Cooperació Econòmica Local

El Servei de Cooperació Econòmica Local té les funcions següents:

a) Coordinar territorialment el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC).

b) Coordinar i supervisar l'elaboració de les diferents convocatòries i les bases reguladores del PUOSC.

c) Controlar el finançament dels diferents programes que configuren el PUOSC.

d) Gestionar les línies de subvenció del PUOSC i tramitar-ne els expedients de concessió, modificació i liquidació corresponents, coordinadament amb els serveis territorials del Departament.

e) Tramitar els ajuts extraordinaris als ens locals i els expedients per danys catastròfics.

f) Donar suport operatiu a la Comissió de Cooperació Local de Catalunya.

g) Assessorar els ens locals en matèria de cooperació econòmica local.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Article 44

Subdirecció General d'Assistència Jurídica i Règim Local

La Subdirecció General d'Assistència Jurídica i Règim Local té les funcions següents:

a) Prestar l'assessorament tècnic i jurídic en l'aplicació de la normativa en matèria de règim local.

b) Impulsar, organitzar i divulgar les matèries d'interès jurídic i organitzatiu, que afecten els ens locals.

c) Assessorar i informar els ens locals en matèria de règim local i d'organització territorial.

d) Col·laborar, amb l'òrgan competent en matèria de formació, en el disseny de les activitats formatives destinades al personal dels ens locals i els seus càrrecs electes.

e) Proposar l'establiment de criteris per a la provisió dels llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional i exercir la resta de funcions que la normativa vigent atribueix a la Direcció General d'Administració Local en aquesta matèria.

f) Coordinar l'assistència als ens locals en matèria de personal i en matèria de patrimoni, en els casos subjectes a la intervenció de l'Administració de la Generalitat.

g) Coordinar l'execució del Mapa municipal de Catalunya.

h) Coordinar les qüestions relatives a demarcacions territorials i emetre'n l'informe, així com tramitar els expedients corresponents.

i) Coordinar els serveis territorials d'Administració Local en matèria d'estudi de les ordenances, dels actes i dels acords dels ens locals de Catalunya, a excepció dels relatius a hisendes locals, i en el tràmit de qualsevol altra qüestió relacionada amb l'àmbit competencial de la Subdirecció General.

j) Gestionar la participació de la Secretaria d'Administracions Locals a la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya per al desenvolupament i la implantació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en l'àmbit local.

k) Fer el seguiment de les reunions i dels acords de la Comissió mixta de traspàs de serveis i recursos de les diputacions a la Generalitat o als consells comarcals.

l) Exercir la secretaria del Ple de la Comissió de Govern Local de Catalunya, de la Subcomissió de Règim Jurídic i Administratiu i de la Subcomissió en matèria de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya, totes dues de la Comissió de Govern Local de Catalunya, així com de la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya i de la Comissió mixta de traspàs.

m) Coordinar la representació de la Direcció General en els òrgans col·legiats on està representada.

n) Gestionar el Registre del sector públic local de Catalunya i el Registre de les organitzacions associatives d'entitats locals.

o) Coordinar i supervisar qualsevol assumpte en matèria d'assistència jurídica i règim local i, concretament, els expedients relatius a les sol·licituds de dictamen de la Comissió Jurídica Assessora; a la creació, modificació i supressió d'ens locals, i a la toponímia i la simbologia dels ens locals.

p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
Altres versions d'aquest precepte

Article 45

Servei de Règim Local
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol 6

Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana

Article 46

Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana

[No vigent]

Altres versions d'aquest precepte

Article 47

Subdirecció General de Coordinació i Seguiment dels Programes d'Habitatge

47.1 La Subdirecció General de Coordinació i Seguiment dels Programes d'Habitatge té les funcions següents:

a) Assessorar, coordinar i fer el seguiment dels programes i les línies d'ajuts i prestacions que impulsa la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.

b) Elaborar, conjuntament amb els òrgans competents de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, els continguts del contracte programa.

c) Vetllar per la correcta execució del contracte programa establert entre el Departament i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya pel que fa a la definició dels objectius que s'han d'assolir, la previsió dels resultats a obtenir amb la gestió que es dugui a terme i la determinació dels serveis i les activitats de què es fa càrrec.

d) Implementar i coordinar els instruments de seguiment, control i avaluació dels resultats a què l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha de sotmetre la seva activitat.

e) Vetllar per a la correcta aplicació del recursos assignats a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, de conformitat amb els compromisos assumits amb el contracte programa.

f) Impulsar la coordinació entre la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, l'Institut Català del Sòl i altres empreses o entitats que s'habilitin, quan actuïn en matèria d'habitatge protegit o de sòl destinat a habitatge protegit, o de remodelació de barris.

g) Realitzar els estudis necessaris per a l'elaboració i el seguiment dels programes de foment de l'habitatge.

h) Assessorar, coordinar i supervisar la informació relativa als plans i programes d'habitatge que gestionen les àrees i unitats de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

i) Impulsar les propostes per a l'elaboració de disposicions de caràcter general i de desplegament de la normativa d'habitatge.

j) Coordinar la planificació territorial que deriva dels plans i programes d'habitatge.

k) Iniciar i instruir els procediments de responsabilitat patrimonial derivats d'actuacions dels òrgans i unitats que depenen de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

47.2 De la Subdirecció General de Coordinació i Seguiment dels Programes d'Habitatge depèn el Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge.

Article 48

Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge

El Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge té les funcions següents:

a) Donar suport a la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana en programes interdepartamentals relacionats amb l'habitatge.

b) Supervisar el manteniment dels indicadors de seguiment de les actuacions de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.

c) Planificar i dissenyar les estadístiques que mantingui la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.

d) Coordinar l'elaboració de publicacions en matèria d'habitatge, en coordinació amb el Gabinet Tècnic.

e) Elaborar la memòria anual de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.

f) Impulsar els estudis interns i externs que elabora la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.

g) Fer el seguiment i l'avaluació dels indicadors referits al desplegament dels plans i programes d'habitatge.

h) Gestionar la documentació relativa a habitatge i millora urbana de manera coordinada amb la biblioteca del Departament, si n'hi ha.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Capítol 49

Subdirecció General d'Arquitectura, Planificació d'Habitatge i Millora Urbana

49.1 La Subdirecció General d'Arquitectura, Planificació d'Habitatge i Millora Urbana té les funcions següents:

a) Elaborar els estudis en matèria d'arquitectura per a l'adequació de les edificacions a l'espai públic i al paisatge urbà.

b) Programar, controlar la gestió i executar les actuacions de renovació, conservació i millora del patrimoni arquitectònic, de les trames urbanes i dels nuclis antics.

c) Impulsar, amb altres administracions públiques o ens que en depenen, actuacions concretes de suport en la redacció de directrius i projectes d'arquitectura, especialment els relacionats amb la conservació i la millora del patrimoni, el dret a l'habitatge i la millora urbana.

d) Impulsar, coordinar i supervisar l'elaboració, les actualitzacions i les revisions del Pla territorial sectorial d'habitatge, així com dels plans específics que se'n derivin.

e) Impulsar i fer el seguiment dels plans locals d'habitatge.

f) Implantar els instruments de seguiment, control i avaluació de les actuacions en matèria de qualitat de l'edificació i de millora urbana, amb el suport de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

g) Fer el seguiment del funcionament de la Comissió Tècnica de l'Observatori de l'Habitat i la Segregació Urbana i impulsar-ne l'activitat.

h) Donar suport tècnic, conjuntament amb les unitats competents de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en l'elaboració de les directrius de programació de l'habitatge protegit promogut per la Generalitat de Catalunya.

i) Impulsar les actuacions de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana relacionades amb les polítiques i els programes de la Unió Europea, així com d'altres d'abast internacional, i fer-ne el seguiment.

j) Participar, com a membre, en el Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l'Habitatge.

k) Actuar com a interlocutor amb el departament competent en matèria urbanística sobre les actuacions de sòl que afecten la matèria d'habitatge.

l) Programar, controlar la gestió i executar les polítiques de millora d'àrees urbanes que requereixen atenció especial.

m) Programar, controlar la gestió i executar les polítiques destinades a la millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

49.2 De la Subdirecció General d'Arquitectura, Planificació d'Habitatge i Millora Urbana depenen les unitats següents:

a) Servei d'Arquitectura, Conservació i Millora del Patrimoni.

b) Servei de Planificació d'Habitatge i Sòl Residencial.

c) Oficina de Millora d'Àrees Urbanes que requereixen atenció especial.
Altres versions d'aquest precepte

Article 50

Servei d'Arquitectura, Conservació i Millora del Patrimoni

El Servei d'Arquitectura, Conservació i Millora del Patrimoni té les funcions següents:

a) Donar suport a altres administracions públiques o ens que en depenen en la redacció de directrius i projectes d'arquitectura, especialment els relacionats amb la conservació i la millora del patrimoni, el dret a l'habitatge i la millora urbana.

b) Establir les directrius arquitectòniques dels projectes d'habitatge social.

c) Conservar i millorar el patrimoni arquitectònic públic.

d) Programar i avaluar les actuacions en trames urbanes d'interès arquitectònic i nuclis antics.

e) Elaborar projectes o estudis en matèria d'arquitectura per a altres administracions públiques o ens que en depenen, especialment els relacionats amb la conservació i la millora del patrimoni, el dret a l'habitatge i la millora urbana.

f) Analitzar, valorar i supervisar els projectes d'intervenció que es presentin i les obres que s'executin.

g) Elaborar propostes de convenis de col·laboració amb els ens locals per a la programació d'actuacions concretes en matèria d'arquitectura, especialment les relacionades amb la conservació i la millora del patrimoni, el dret a l'habitatge i la millora urbana.

h) Elaborar, fer el seguiment i controlar les actuacions convingudes.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol 51

Servei de Planificació d'Habitatge i Sòl Residencial

51.1 Corresponen al Servei de Planificació d'Habitatge i Sòl Residencial les funcions següents:

a) Redactar, actualitzar i revisar el Pla territorial sectorial d'habitatge i els plans específics que se'n derivin.

b) Fer el seguiment dels objectius del Pla territorial sectorial d'habitatge.

c) Elaborar, si escau, els informes del planejament urbanístic en matèria d'habitatge per garantir el compliment dels objectius del Pla territorial sectorial d'habitatge.

d) Fer el seguiment i la coordinació dels patrimonis públics de sòl residencial i la seva relació amb el Pla territorial sectorial d'habitatge i la política de sòl.

e) Informar i fer el seguiment dels plans locals d'habitatge per garantir el compliment dels objectius del Pla territorial sectorial d'habitatge.

f) Col·laborar en el funcionament de l'Observatori de l'Habitat i la Segregació Urbana.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

51.2 L'Àrea de Planificació i Avaluació depèn del Servei de Planificació d'Habitatge i Sòl Residencial.

Altres versions d'aquest precepte

Article 51 bis

Àrea de Planificació i Avaluació

Corresponen a l'Àrea de Planificació i Avaluació, que es configura com a àrea funcional, les funcions següents:

a) Preparar els informes relatius a la planificació de les polítiques d'habitatge que duen a terme els municipis mitjançant els plans locals d'habitatge.

b) Analitzar i avaluar el compliment de les determinacions del Pla territorial sectorial d'habitatge.

c) Elaborar els informes que se li requereixin en matèria de sòl i habitatge.

d) Recollir, organitzar i actualitzar la informació relativa als compromisos presos en matèria de sòl i habitatge i patrimonis municipals de sòl i habitatge.

e) Donar assessorament i suport tècnic a les administracions locals en matèria de programació de les polítiques d'habitatge.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
Altres versions d'aquest precepte

Article 52

Oficina de Millora d'Àrees Urbanes que requereixen atenció especial

L'Oficina de Millora d'Àrees Urbanes que requereixen atenció especial, amb rang orgànic assimilat a servei, té les funcions següents:

a) Gestionar les mesures destinades a fomentar la renovació urbana, així com de regularització i millora d'àrees urbanes que requereixin atenció especial, i fer-ne el seguiment.

b) Gestionar el Programa de barris, viles i àrees urbanes que requereixen atenció especial, i fer-ne el seguiment.

c) Donar el suport administratiu i tècnic a la Comissió de Gestió del Fons de Foment del Programa de Barris, Viles i Àrees Urbanes que requereixen atenció especial, i dur a terme totes les actuacions que li siguin requerides per la presidència de la Comissió.

d) Vetllar per l'adequat funcionament dels comitès d'avaluació i fer-ne el seguiment.

e) Elaborar el catàleg de bones pràctiques operatives i fer-ne difusió.

f) Donar suport als ajuntaments i orientar-los en el desenvolupament dels seus projectes d'intervenció integral i de millora de les àrees urbanes.

g) Proposar mesures per al foment de la renovació, la regularització i la millora d'àrees urbanes que requereixin atenció especial.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
Altres versions d'aquest precepte

Article 53

Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana

53.1 L'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana és un òrgan col·legiat que té per finalitat conèixer la situació, en termes quantitatius i qualitatius, de l'habitatge en general i de l'habitatge amb protecció oficial en particular, la distribució territorial i la inserció en els respectius teixits urbans, i també mesurar, d'acord amb els indicadors que s'estableixin per reglament, la segregació urbana existent.

L'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana ha de servir de plataforma per planificar, estudiar i analitzar l'entorn i la realitat social i econòmica catalana en el sector de l'habitatge i col·laborar en les tasques que acompleixi el Consell Assessor de l'Habitatge i qualsevol altre organisme públic.

53.2 L'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana té les funcions següents:

a) Impulsar l'elaboració d'estudis sobre les matèries relacionades amb l'habitatge.

b) Identificar i mesurar els processos de segregació urbana.

c) Col·laborar en el seguiment del Pla territorial sectorial d'habitatge.

d) Fer difusió d'estudis i informes en matèria d'habitatge per mitjà d'una línia editorial i un lloc web propis.

e) Estimular la col·laboració científica i acadèmica en matèria d'habitatge, i també els intercanvis de treballs i experiències entre especialistes i experts d'universitats i d'altres institucions acadèmiques i culturals.

f) Fer el seguiment de les iniciatives internacionals en matèria d'habitatge.

g) Preparar seminaris, cursos, exposicions i conferències, realitzar publicacions i difondre programes d'informació i formació sobre les polítiques d'habitatge.

h) Constituir un fons bibliogràfic, un centre de documentació especialitzat i un banc de dades informatitzat en matèria d'habitatge, en col·laboració amb el Servei d'Estudis i Documentació de l'Habitatge.

i) Fomentar la creació d'observatoris d'habitatge locals i cooperar en la capacitat de desenvolupar i aplicar noves concepcions de l'habitatge adequades a les seves comunitats.

j) Participar en xarxes d'observatoris d'habitatge locals, nacionals, europeus i internacionals.

53.3 Per al desenvolupament de les seves funcions, l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana pot establir mecanismes de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i amb altres administracions públiques, ens que en depenen o ens sense ànim de lucre.
Altres versions d'aquest precepte

Article 54

Composició de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana

54.1 L'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana, com a òrgan col·legiat, està constituït per:

a) El president/a, que és el secretari/ària competent en matèria d'habitatge.

b) El vicepresident/a, que és el director/a de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

c) Dues persones de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana nomenades pel president/a de l'Observatori.

d) Tres persones expertes en l'àmbit de l'habitatge nomenades pel president/a de l'Observatori.

e) El secretari/ària, que serà un funcionari/ària de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana nomenat pel president/a de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana.

54.2 Es constituirà una comissió tècnica, com a òrgan especialitzat de l'Observatori, formada per:

a) La persona titular de la Subdirecció General d'Arquitectura, Planificació d'Habitatge i Millora Urbana.

b) La persona titular de la Subdirecció General de Coordinació i Seguiment dels Programes d'Habitatge.

c) La persona titular del Servei de Planificació d'Habitatge i Sòl Residencial.

d) La persona titular del Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge.

e) Dues persones de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya designades pel seu director/a.

f) El secretari/ària, que serà un funcionari/ària de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana nomenat pel president/a de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana.

54.3 Les funcions de la Comissió Tècnica són les següents:

a) Establir les directrius de treball i els continguts en cadascun dels àmbits d'estudi.

b) Proposar els estudis que s'han d'efectuar periòdicament.

c) Proposar les publicacions específiques sobre les matèries tractades per l'Observatori.

d) Promoure la recerca i la investigació en l'àmbit corresponent.

e) Coordinar els grups de treball integrats per persones expertes que es creïn per avaluar els treballs d'investigació.

f) Fomentar i promoure l'intercanvi d'experiències i coneixement entre institucions que treballin en aquests àmbits en diferents províncies, regions i països.

g) Proposar la creació de grups de treball específics i la seva composició, per al tractament de temes concrets en matèries com la recerca, la formació i el debat, així com la difusió i la participació ciutadana, entre d'altres.

Poden formar part dels grups de treball representants de diferents observatoris d'habitatge, d'altres departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, de les administracions locals, de les administracions d'altres comunitats autònomes, de l'Administració general de l'Estat, de les universitats, de les associacions professionals, de les entitats vinculades amb el tercer sector i dels organismes públics o privats relacionats amb el sector de l'habitatge, i de les organitzacions socials i empresarials representatives de col·lectius i agents de l'àmbit de l'habitatge que estatutàriament tinguin reconegut un paper actiu en aquest àmbit i que manifestin interès a col·laborar en les tasques que s'estableixin.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol 7

Direcció General d'Afers Religiosos

Article 55

Direcció General d'Afers Religiosos

55.1 La Direcció General d'Afers Religiosos té les funcions següents:

a) Atendre les diferents entitats religioses establertes a Catalunya.

b) Aplicar els acords del Govern amb els òrgans representatius de les diferents confessions religioses a Catalunya i vetllar pel seu compliment.

c) Exercir la representació ordinària de la Generalitat davant les entitats religioses.

d) Elaborar estudis i informes i promoure activitats de difusió en matèria d'afers religiosos.

e) Establir i mantenir relacions amb els responsables institucionals per a temes de l'àmbit religiós.

f) Participar en la gestió del Registre d'entitats religioses en col·laboració amb l'Administració general de l'Estat.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

55.2 De la Direcció General d'Afers Religiosos en depèn la Subdirecció General d'Afers Religiosos.

Article 56

Subdirecció General d'Afers Religiosos

La Subdirecció General d'Afers Religiosos té les funcions següents:

a) Proposar i elaborar les polítiques, les estratègies, els programes i els plans que siguin competència de la Direcció General.

b) Elaborar la proposta de normativa en les matèries competència de la Direcció General i supervisar-ne l'aplicació.

c) Coordinar les relacions amb les diferents entitats religioses establertes a Catalunya.

d) Coordinar les relacions amb els responsables institucionals per a temes de l'àmbit religiós.

e) Donar suport a la interlocució ordinària amb l'Administració general de l'Estat per als assumptes relacionats amb els afers religiosos.

f) Coordinar l'execució pressupostària de la Direcció General.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Capítol 8

Jurat d'Expropiació de Catalunya

Article 57

Jurat d'Expropiació de Catalunya

57.1 El Jurat d'Expropiació de Catalunya és regulat per la Llei 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat d'Expropiació de Catalunya; el Decret 120/2009, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Jurat d'Expropiació de Catalunya, i la resta de normativa aplicable.

57.2 S'adscriu al Jurat d'Expropiació de Catalunya l'Oficina Tècnica de Suport al Jurat d'Expropiació de Catalunya, configurada com a àrea funcional, amb la funció de donar suport tècnic al Jurat d'Expropiació de Catalunya en l'exercici de les seves funcions.

Capítol 9

Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa

Article 58

Funcions del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa

58.1 El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, creat pel Decret 326/2011, de 26 d'abril, i configurat com a òrgan col·legiat assessor del departament competent en matèria d'afers religiosos en la implementació de les polítiques en matèria d'afers religiosos relacionades amb les diferents esglésies, confessions i comunitats religioses que acompleixen la seva activitat a Catalunya, té la composició, les funcions i el règim jurídic previstos en aquest Decret.

58.2 El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa s'adscriu al departament competent en matèria d'afers religiosos, que li dóna suport administratiu i logístic.

58.3 Les funcions del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa són:

a) Assessorar o informar la persona titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'afers religiosos sobre les qüestions que li siguin plantejades.

b) Proposar les actuacions o els plantejaments que consideri adequats en el marc de les relacions amb les diferents esglésies, confessions i comunitats religioses que desenvolupen la seva activitat a Catalunya.

c) Assessorar i donar suport, a petició de la persona titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'afers religiosos, en les relacions de col·laboració o de cooperació que impliquin la participació del Govern o del Parlament de Catalunya en institucions de l'Estat o en organitzacions internacionals.

Article 59

Composició del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa

59.1 El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa està integrat per un nombre màxim de 15 membres nomenats per la persona titular del departament competent en matèria d'afers religiosos a proposta de la presidència del Consell.

59.2 El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa és presidit per la persona designada per la persona titular del departament competent en matèria d'afers religiosos a proposta del director/a general d'Afers Religiosos.

59.3 El director/a general d'Afers Religiosos pot assistir a les reunions del Consell en funció dels temes que s'hagin de tractar.

59.4 La secretaria del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, amb veu i sense vot, l'exerceix un funcionari/ària de la Direcció General d'Afers Religiosos designat per la presidència del Consell.

59.5 A les reunions del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa poden ser convidades persones relacionades amb la matèria a l'efecte d'aportar el seu coneixement i la seva experiència.

Article 60

Durada i funcionament del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa

60.1 El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa té una durada indefinida i es renova cada dos anys.

60.2 Per a l'exercici de les seves funcions, el Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa es reuneix com a mínim trimestralment, amb la convocatòria prèvia del seu president/a i d'acord amb l'ordre del dia aprovat per aquest/a, que es tramet per mitjans electrònics.

60.3 El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa pot crear comissions de treball respecte de les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya en matèria d'afers religiosos amb la participació dels diferents sectors i agents relacionats que s'estimin necessaris i de persones expertes en aquesta matèria.

60.4 El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa pot redactar un reglament de funcionament propi.

60.5 El president/a i els membres del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa no perceben cap retribució.

60.6 En tot allò que no preveu la seva normativa de funcionament, s'aplicarà la normativa reguladora dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

60.7 El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa ha d'incorporar la perspectiva de gènere en el desenvolupament de les seves funcions i ha de fer el seguiment i la validació permanents de l'ús de la variant de gènere en els instruments i els indicadors utilitzats per desenvolupar la política en matèria d'afers religiosos.

Disposicions addicionals

Disposició addicional Primera

Se suprimeixen els òrgans i les àrees següents:

De la Secretaria General:

El Servei de Difusió del Gabinet Tècnic.

De la Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració:

L'Àrea de Qualitat i Millora de Processos.

Disposició addicional Segona

Canvien de denominació els òrgans i àrees següents:

De la Secretaria d'Administració i Funció Pública:

L'Àrea de Planificació i Anàlisi de Recursos Humans i Difusió passa a denominar-se Àrea d'Innovació i d'Anàlisi de l'Ocupació Pública.

L'Àrea de Recursos Econòmics i Eficiència del Sector Públic passa a denominar-se Oficina de Racionalització del Sector Públic.

El Servei de Provisió passa a denominar-se Servei de Provisió de Llocs.

La Secció de Provisió de Llocs de Treball passa a denominar-se Secció de Processos de Provisió de Llocs de Treball.

Disposició addicional Tercera

Totes les referències que la normativa vigent faci al Departament de Governació i Relacions Institucionals i a departaments les competències dels quals han estat atribuïdes al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge s'han d'entendre fetes a aquest Departament. Igualment, totes les referències que la normativa vigent faci a òrgans que se suprimeixen o es modifiquen en aquest Decret s'han d'entendre fetes als òrgans que assumeixen les seves funcions o estructura.

Disposició addicional Quarta

S'adscriuen o es relacionen amb el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge les entitats i òrgans col·legiats amb funcions que s'integren dins les competències assumides per aquest Departament. Les entitats i els òrgans esmentats a l'article 1 d'aquest Decret es regulen per la seva normativa específica en tot allò que no estigui previst en aquest Decret.

Disposició addicional Cinquena

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge presta suport organitzatiu, personal i material a la Comissió Govern de la Generalitat-Consell General d'Aran, a la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona i a la Comissió Mixta Administració de la Generalitat-Àrea Metropolitana de Barcelona.

Disposició addicional Sisena

Correspon al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge la interlocució amb les cases regionals, en l'àmbit de les competències de la Generalitat.

Disposicions transitòries

Disposició transitòria Primera

Les persones que ocupen els llocs de comandament dels òrgans afectats per aquest Decret, o les àrees funcionals modificades, seguiran exercint les seves funcions mentre no s'adaptin els nomenaments o es proveeixin, si escau, els llocs de treball d'acord amb l'estructura regulada.

Disposició transitòria Segona

El personal funcionari i la resta de personal de l'Administració de la Generalitat que resultin afectats per les modificacions orgàniques d'aquest Decret continuaran percebent la totalitat de les seves retribucions, amb càrrec als crèdits als quals s'imputaven, fins que s'adoptin les disposicions de desplegament d'acord amb la normativa vigent i es duguin a terme les adaptacions pressupostàries i de relacions de llocs de treball corresponents.

Disposició transitòria Tercera

Els negociats dependents dels òrgans regulats en aquest Decret subsistiran mentre no es dictin les disposicions de desplegament pertinents.

Disposició derogatòria

Es deroguen les disposicions següents:

a) El Decret 56/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

b) El Decret 128/2015, de 30 de juny, de modificació del Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, i del Decret 309/2011, de 12 d'abril, pel qual es regula el Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració, excepte l'article 2.

c) El Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

d) El capítol 5 del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat.

e) L'article 6 del Decret 157/2010, de 2 de novembre, de reestructuració de la Secretaria d'Habitatge, creació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana i aprovació dels Estatuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

f) El Decret 205/2007, de 18 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Governació i Administracions Públiques.

g) El Decret 118/2005, de 14 de juny, de reestructuració de la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques.

h) El Decret 50/2003, de 20 de febrer, de modificació del Decret 32/2002, de 5 de febrer, de reestructuració parcial del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

i) El Decret 32/2002, de 5 de febrer, de reestructuració parcial del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

j) El Decret 364/1999, de 27 de desembre, d'estructuració parcial del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Disposicions finals

Disposició final Primera

Es modifiquen els articles 4 i 8 del Decret 275/1991, d'11 de desembre, pel qual es desplega la composició, l'organització i el funcionament de la Comissió Govern de la Generalitat-Consell General de la Val d'Aran, que queda redactat de la manera següent:

 

“Article 4

Composició de la Comissió

4.1 La Comissió es compon de sis representants de la Generalitat i sis representants del Consell General.

4.2 Els representants de la Generalitat són:

a) El conseller/a de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, que n'és el president/a.

b) Un/a representant dels departaments de la Presidència, Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, amb rang de secretari general.

c) El secretari/ària d'Administracions Locals.

d) El delegat/ada territorial del Govern a l'Alt Pirineu i Aran.

4.3 Els representants del Consell General són:

a) El síndic/a, que és el vicepresident/a de la Comissió.

b) Cinc consellers generals designats pel Ple del Consell General.

4.4 A les reunions de la Comissió es pot convidar un/a representant dels departaments afectats per la matèria objecte d'anàlisi o acord, amb rang de secretari general o director general.”

 

“Article 8

Del secretari

La secretaria de la Comissió l'exerceix el secretari/ària d'Administracions Locals.”

Disposició final Segona

–1 Es modifica l'article 3 del Decret 29/2002, de 5 de febrer, pel qual es regula la Comissió de Govern Local de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

 

“Article 3

Representació de l'Administració de la Generalitat

Són membres de la Comissió de Govern Local de Catalunya, en representació de l'Administració de la Generalitat:

a) La persona titular del departament competent en matèria d'Administració local, que n'ocupa la presidència.

b) La persona titular de la Secretaria d'Administracions Locals.

c) La persona titular de la Secretaria General del departament competent en matèria d'Administració local.

d) La persona titular de la Direcció General d'Administració Local.

e) Un/a representant, amb rang de secretari general o de director general del Departament de la Presidència i dels departaments competents en matèria de seguretat ciutadana, d'agricultura, de serveis socials, d'economia i de salut, i dos representants, amb rang de secretari general o de director general, del departament competent en matèria de territori.”

 

–2 Es modifica l'apartat 3 de l'article 9 del Decret 29/2002, de 5 de febrer, pel qual es regula la Comissió de Govern Local de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

 

“9.3 La Subcomissió de Règim Jurídic i Administratiu i la Subcomissió de Cooperació i Règim Econòmic són presidides per la persona titular de la Secretaria d'Administracions Locals.

La Subcomissió en matèria de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya és presidida pel/per la representant del Departament d'Interior.”

Disposició final Tercera

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Quarta

Es faculta la persona titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè dicti les disposicions necessàries per al desplegament d'aquest Decret i la persona titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda perquè realitzi les adaptacions pressupostàries necessàries per donar compliment a aquest Decret.

Disposició final Cinquena

Aquest Decret entra en vigor el dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.