Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 198/1982, de 7 de juliol, aprovant el text refós de la Llei reguladora del Consell Assessor de RTVE a Catalunya.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 198/1982

 • Data del document 07/07/1982

 • Data de publicació 09/07/1982

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 239

 • No Vigent
Correccions d'errades
07/07/1982 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

 De conformitat amb l'autorització concedida per l'article
 de la Llei 5/1982, de 6 de maig, de reforma de la Llei
 Reguladora del  Consell Assessor de Ràdio i Televisió
 Espanyola a Catalunya, d'acord amb  el  que estableix
 l'article 33.1 de l'Estatut d'Autonomia i prèvia deliberació
 del Consell Executiu,                    
                               
 Decreto:                          
                               
 Article únic.- Aprovar el text refós de la Llei del Consell
 Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya.    
                               
 Disposició final                      
 Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva
 publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
                               
 Barcelona, 7 de juliol de 1982               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat                 
 de Catalunya                        
                               
 Text refós de la Llei reguladora del Consell Assessor de
 RTVE a Catalunya                      
                               
 Capítol I                          
 Principis generals i àmbit d'aplicació           
                               
 Article 1.- 1. D'acord amb el que estableixen l'article 16
 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i l'Estatut de la
 Ràdio i la Televisió, es crea el Consell Assessor de RTVE a
 l'àmbit  territorial de Catalunya, que es regeix pels
 preceptes continguts en aquesta Llei.            
 2. Per a tots els efectes, la seva denominació oficial és
 la de Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a
 Catalunya.                         
                               
 Capítol II                         
 Funcions                          
                               
 Article 2.- El Consell Assessor té les funcions següents: 
 a) Assessorar sobre la proposta de programació específica i
 d'horari de la ràdio i la televisió en l'àmbit de Catalunya
 que presenti el Delegat Territorial de RTVE perquè sigui
 elevada, d'acord amb l'article 15 de l'Estatut de la Ràdio i
 la Televisió, al Director General de RTVE. En cas que la
 proposta de programació no recollís les recomanacions del
 Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya,
 haurà  d'anar  acompanyada  preceptivament  d'aquestes
 recomanacions.                       
 b) Estudiar i  formular  les  recomanacions sobre les
 necessitats i la capacitat de Catalunya per assolir la
 descentralització adequada dels serveis de la ràdio i de la
 televisió, especialment pel que fa a la cadena estatal de
 RCE.                            
 c) Conèixer amb antelació suficient els plans anuals de
 treball, els avantprojectes de pressupostos i les memòries
 anuals de RTVE a Catalunya i de les seves societats, com
 també informar-ne.                     
 d) Donar parer al Director General respecte al nomenament
 del Delegat Territorial de RTVE a Catalunya.       
 e) Assessorar i assistir directament el Delegat Territorial
 de RTVE en totes aquelles qüestions que afecten la recepció
 i el cobriment en tot l'àmbit territorial de Catalunya dels
 programes que s'emeten, en el finançament d'aquests, i en
 general, en totes les altres qüestions relatives a les
 competències i les funcions inherents al seu càrrec.    
 f) Elevar al Consell d'Administració de RTVE, a través del
 Delegat Territorial de RTVE a Catalunya, les recomanacions
 que consideri oportunes.                  
 g) Informar el Delegat Territorial del compliment en la
 programació dels principis establerts en l'article 4 de la
 Llei 4/1980 de l'Estatuto de la Radio y la Televisión, així
 com de la correcta execució de les resolucions i dels acords
 a què pot donar lloc l'aplicació de l'apartat a) d'aquest
 article.                          
 h) Ésser escoltat abans del nomenament dels representants
 que correspondran a la Generalitat de Catalunya  en els
 Consells Assessors estatals de RNE, RCE i TVE, d'acord amb
 el que preceptua l'article 9 de l'Estatut de la Ràdio i la
 Televisió.                         
 i) Assessorar el Delegat Territorial sobre les activitats
 públiques i la formació dels professionals i dels mitjans
 de comunicació que porti a terme a Catalunya l'Institut
 Oficial de Ràdio i Televisió.                
                               
 Article 3.- Pel que fa al personal, i sens perjudici del
 que estableix l'Estatut de la Ràdio i la  Televisió, el
 Consell Assessor ha d'informar i assessorar el Delegat
 Territorial sobre:                     
 a) La composició o la modificació de les plantilles de RTVE
 a Catalunya.                        
 b) Els criteris de selecció de personal, basant-se en els
 principis d'igualtat, de capacitat i de mèrits.       
 c) Els criteris d'adscripció de destinacions i la regulació
 de les condicions de traspàs del personal,  quan aquestes
 afectin les plantilles de Radio Televisión Española a
 Catalunya.                         
                               
 Article 4.- 1. El Consell Assessor de Ràdio i Televisió
 Espanyola a Catalunya té com a funció específica l'estudi i
 el seguiment de RTVE pel que fa a l'adequació al  règim
 autonòmic, i  ha d'elaborar anualment una memòria que
 reculli els acords adoptats, la situació dels mitjans i les
 actuacions que aquest ens públic podrà dur a terme a
 Catalunya.                         
 2. Aquesta memòria, l'ha de trametre al Parlament de
 Catalunya, al Consell Executiu de la Generalitat i al
 Delegat Territorial de RTVE.                
                               
 Capítol III                         
 Finançament                         
                               
 Article 5.- El pressupost de la Generalitat de Catalunya ha
 d'incloure la partida necessària per cobrir les despeses que
 no siguin finançades pel pressupost de RTVE.        
                               
 Capítol IV                         
                               
 Article 6.- 1. El Consell Assessor de RTVE consta de tretze
 membres designats pel Parlament en proporció al nombre de
 Diputats de cada Grup parlamentari pel sistema dels majors
 restants sobre el total de membres del Parlament, i nomenats
 pel Consell Executiu per a la legislatura corresponent.   
 Un cop acabada la legislatura, el Consell Assessor cessant
 continuarà exercint les seves funcions  fins que els nous
 membres no hauran pres possessió del càrrec.        
 2. Si es produeixen vacants, es cobriran d'acord amb el
 procediment establert en l'apartat primer d'aquest article i
 per al que resti de mandat.                 
 3. La condició de  membre  del  Consell  Assessor és
 incompatible amb qualsevol vinculació directa o indirecta
 amb empreses publicitàries, amb empreses de producció de
 programes  filmats,  enregistrats  en  magnetoscopi  o
 radiofònics, amb cases discogràfiques o amb qualsevol mena
 d'entitat relacionada amb el subministrament i la dotació de
 material o programes a RTVE i a les seves societats. També
 és incompatible amb  qualsevol mena de relació laboral en
 actiu amb RTVE i les seves societats i amb el fet de
 prestar-hi qualsevol servei.                
 4. La incompatibilitat dels membres és apreciada per
 majoria absoluta del Consell Assessor.           
                               
 Article 7.- 1. El Consell Assessor elegeix d'entre els seus
 membres un President i un Vice-president per a un període
 d'un any. Per a l'elecció, cada membre del Consell Assessor
 escriurà un sol nom a la papereta, i sortiran elegits
 President i Vice-president, per ordre de vots, els dos que
 n'hauran obtingut un nombre més elevat.           
 2. El President té la representació legal del Consell
 Assessor. El Vice-president el substituirà per a tots els
 efectes en casos de vacant, d'absència o de malaltia.    
 3. El Consell Assessor també elegeix un Secretari, que ha
 de complir les funcions pròpies del càrrec.         
                               
 Article 8.- 1. El Consell Assessor és   convocat pel
 Parlament, bé a iniciativa pròpia, bé a petició d'una
 tercera part dels seus membres, bé a petició del Delegat
 Territorial de RTVE. El Consell Assessor s'ha de reunir
 almenys un cop cada  tres mesos. I cada sis mesos, com a
 mínim, ha de  fer al Consell d'Administració de RTVE les
 recomanacions sobre programació que considerarà oportunes. 
 2. Les sessions i les reunions del Consell Assessor s'han
 de fer on hi hagi el domicili de l'organització territorial
 de RTVE a Catalunya, sens perjudici que se'n puguin fer en
 altres llocs de Catalunya, d'acord amb la convocatòria.   
 3. La convocatòria ha de fer-se amb quaranta-vuit hores
 d'antelació, excepte per causes excepcionals, i  s'hi ha
 d'indicar el lloc, el dia, l'hora i l'ordre del dia.    
 4. L'ordre del dia és fixat, en la convocatòria, pel
 President i pot ésser modificat per la voluntat majoritària
 dels membres del Consell.                  
                               
 Article 9.- 1. El Consell  Assessor  restarà  constituït
 vàlidament en primera convocatòria quan hi seran presents la
 meitat més un dels seus membres, incloent-hi el President o
 qui en faci les funcions. En segona convocatòria, que no
 podrà fer-se abans de vint-i-quatre hores llevat de causes
 excepcionals, restarà constituït vàlidament sigui quin sigui
 el nombre d'assistents.                   
 Cada sessió començarà amb la lectura de l'ordre del dia a
 càrrec del Secretari i amb l'aprovació de l'acta de la
 sessió anterior.                      
 2. Excepte en els casos  establerts  específicament  en
 aquesta  Llei, els acords es prenen per majoria dels
 assistents; en cas d'empat, decidirà el  vot  de qui
 presideix.                         
                               
 Article 10.- 1. A les sessions del Consell Assessor, hi pot
 assistir el Delegat Territorial de RTVE, amb veu però sense
 vot.                            
 2. El Consell Assessor, per mitjà  del President, pot
 demanar d'ésser informat pels organismes o les persones
 competents en les qüestions relacionades amb els assumptes
 sotmesos a la seva consideració i al seu estudi.      
                               
 Disposició addicional                    
 1. El Consell Assessor ha de presentar al Consell Executiu
 de la Generalitat i al Parlament de Catalunya una proposta
 sobre la gestió directa del canal de televisió autònoma per
 la Generalitat.                       
 2. Un cop vigent  allò  que  preveuen  la  Disposició
 Transitòria Vuitena de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i
 la Disposició Addicional Quarta de l'Estatut de la Ràdio i
 la Televisió, una Llei del  Parlament  determinarà les
 competències que el Consell Assessor podrà tenir respecte a
 aquelles disposicions.                   
                               
 Disposició Transitòria Primera               
 La constitució del Consell Assessor s'ha de fer  en el
 termini màxim d'un mes a partir de l'entrada en vigor
 d'aquesta Llei.                       
                               
 Disposició Transitòria Segona                
 Mentre no seran aprovades les partides pressupostàries a
 què es refereix l'article 6, s'han d'habilitar els crèdits
 necessaris per al funcionament del Consell Assessor.    
                               
 Disposició Final Primera                  
 En el  termini màxim de tres mesos, a partir de la
 constitució del Consell Assessor, el Consell Executiu de la
 Generalitat, a proposta del Consell  Assessor de Ràdio i
 Televisió Espanyola a Catalunya, ha  d'aprovar el reglament
 d'execució i de desplegament d'aquesta Llei.