Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE VEH/169/2016, de 17 de juny, per la qual s'estableix el sistema de codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats estadístiques.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

  • Núm. del document VEH/0169/2016

  • Data del document 17/06/2016

  • Data de publicació 29/06/2016

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7151

Afectacions
TEXT PUBLICAT

La Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, prorrogada automàticament fins que s'aprovi el nou Pla, estableix com un dels objectius operatius el perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oficial catalana a partir de l'actualització i el desenvolupament del sistema normalitzat de nomenclatures i classificacions estadístiques oficials, la codificació d'entitats territorials i administratives amb finalitats estadístiques i la formulació de definicions i variables harmonitzades amb l'estadística estatal i internacional.

El Decret 255/2015, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2016 i d'inclusió de noves activitats estadístiques d'interès de la Generalitat en el Pla estadístic de Catalunya, en desplegament i execució del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, preveu l'activitat estadística relativa a les nomenclatures territorials i administratives, consistents en la renovació contínua del sistema de codis d'entitats territorials i ens de gestió que s'oficialitzen als efectes estadístics a Catalunya, a partir de l'assignació dels codis de les entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, ens de gestió, consorcis i societats amb participació pública local per part del Departament de Governació i Relacions Institucionals, i els codis de la resta d'unitats estadístiques d'altres àmbits territorials.

Atesa l'Ordre ECF/105/2005, de 9 de febrer, per la qual es modifica el sistema de codificació de les entitats locals, ens de gestió, consorcis i societats amb participació pública local amb finalitats estadístiques;

Atès que l'article 8 del Decret 95/2015, de 9 de juny, pel qual es regula el Registre del sector públic local de Catalunya estableix que el departament competent en matèria d'Administració local ha d'assignar als ens que s'hi inscriguin un codi d'identificació que té caràcter oficial, d'acord amb el sistema de codificació establert mitjançant una ordre del departament competent en matèria d'economia, a proposta del departament competent en matèria d'Administració local;

Ateses la Llei 8/2010, del 22 d'abril, de creació del municipi de la Canonja, la Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d'Aran, la Llei 4/2015, del 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès, la Llei 8/2015, del 10 de juny, de creació del municipi de Medinyà, els decrets de creació de les últimes vuit entitats municipals descentralitzades;

Atès que l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha revisat i actualitzat el sistema de codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats estadístiques, actualment vigent;

Atès que tant el Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya com el Consell Català d'Estadística han estat informats de la modificació del sistema de codificació esmentat, d'acord amb el que estableixen els articles 9.c) i 11.2.d) del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya;

De conformitat amb el que disposa l'article 8 del Decret 95/2015, de 9 de juny, pel qual es regula el Registre del sector públic local de Catalunya;

A proposta de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge,


Ordeno:


Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

Aquesta Ordre té per objecte establir el sistema de codificació del sector públic local de Catalunya a fi de constituir un sistema harmonitzat de codificació adaptat a les necessitats de l'activitat estadística oficial, d'acord amb el Decret 95/2015, que regula el Registre del sector públic local de Catalunya.

 

Article 2. Regles per a la codificació de les entitats locals territorials

S'estableixen les regles següents per a la formació dels codis de les entitats locals territorials:

2.1 Municipis.

Els codis de municipi consten de sis dígits. Els dígits primer i segon identifiquen la província als efectes estadístics. Les dues posicions són ocupades per un dels dígits identificadors següents:

Barcelona: 08.

Girona: 17.

Lleida: 25.

Tarragona: 43.

Els tres dígits que ocupen la tercera, quarta i cinquena posició identifiquen la categoria del municipi, d'acord amb una ordenació alfabètica ja preestablerta. La sisena posició l'ocupa un dígit de control, que valida les cinc primeres posicions del codi assignat.

2.2 Comarques i Aran.

Els codis de comarca consten de dos dígits.

Els noms de les comarques i Aran s'ordenen alfabèticament prescindint dels termes no significatius i articles. A més, els blancs, apòstrofs i guions precedeixen sempre i per aquest ordre les lletres.

Es codifiquen en dos dígits utilitzant la sèrie de números naturals començant pel número 1 i amb acabament en el número 42.

D'acord amb la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d'Aran, Aran és reconeguda com una entitat territorial singular que no pot ésser inclosa dins de cap divisió territorial ni administrativa de Catalunya que no sigui ella mateixa, l'òrgan de govern i administració del qual és el Consell General d'Aran. Aquesta Llei també especifica que les institucions araneses exerceixen funcions pròpies del Govern i de l'Administració de la Generalitat, i funcions que corresponen a l'Administració local. Als efectes estadístics, de codificació i d'Administració local, però, es manté el codi 39 per a aquest territori, que ja recollia l'Ordre ECF/105/2005, de 9 de febrer, per la qual es modifica el sistema de codificació de les entitats locals, ens de gestió, consorcis i societats amb participació pública local amb finalitats estadístiques, i recull el nom oficial establert per Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d'Aran.

A la nova comarca del Moianès creada per la Llei 4/2015, del 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès, se li ha assignat el codi 42.

L'actualització futura per a l'assignació de codis a les noves comarques es farà del 43 en endavant.

2.3 Províncies.

Els codis de província consten de dos dígits. Aquestes dues posicions són ocupades per un dels dígits identificadors següents:

Barcelona: 08.

Girona: 17.

Lleida: 25.

Tarragona: 43.

 

Article 3. Assignació dels codis de les entitats locals territorials

3.1 S'actualitzen els codis d'identificació dels municipis, províncies i comarques en l'àmbit territorial de Catalunya referits a l'1 de gener de 2016.

3.2 Aquests codis figuren en els annexos d'aquesta Ordre:

a) Els codis d'identificació de les comarques i Aran són els que figuren a l'annex 1.

A l'annex 1.1 es recullen ordenats els codis d'identificació de les comarques i Aran.

A l'annex 1.2 es recullen els codis d'identificació de les comarques i Aran ordenats alfabèticament.

b) Els codis d'identificació de les províncies són els que figuren a l'annex 2.

c) Els codis d'identificació dels municipis són els que figuren a l'annex 3.

A l'annex 3.1 es recullen els codis d'identificació dels municipis ordenats alfabèticament, amb la referència a la comarca a la qual pertanyen.

A l'annex 3.2 es recullen els codis d'identificació dels municipis agrupats per comarques i ordenats alfabèticament dins de cada comarca.

A l'annex 3.3 es recullen els codis d'identificació dels municipis agrupats per províncies i ordenats alfabèticament dins de cada província, amb referència a la comarca a la qual pertanyen.


Article 4. Aplicació de les regles de codificació

4.1 A l'efecte de la formació del codi d'identificació, les categories que agrupen les corporacions locals de les entitats locals territorials, les altres entitats locals i els ens dependents, adscrits o vinculats a les entitats locals, inclosos en el Registre del sector públic local de Catalunya, regulat pel Decret 95/2015, de 9 de juny, pel qual es regula el Registre del sector públic local de Catalunya, es desglossen en els grups següents:

a) Corporacions locals de les entitats locals territorials: ajuntament, consell comarcal, Consell General d'Aran i diputació provincial (subseccions 1.1, 1.2 i 1.3 del Registre del sector públic local de Catalunya).

b) Altres entitats locals: entitat municipal descentralitzada, entitat metropolitana i mancomunitat (subseccions 1.4, 1.5 i 1.6 del Registre del sector públic local de Catalunya).

c) Ens dependents, adscrits o vinculats a una entitat local: organisme autònom local, entitat pública empresarial local i societat mercantil participada íntegrament per una entitat local (subseccions 2.1, 2.2 i 2.3 del Registre del sector públic local de Catalunya).

d) Altres ens dependents, adscrits o vinculats a una entitat local: societat mercantil amb capital íntegrament públic que pertany a diverses entitats locals, societat mercantil de capital mixt amb capital majoritari d'una entitat local o adscrita a una entitat local, consorcis adscrits a un ens local, fundacions adscrites a un ens local i altres ens amb personalitat jurídica pròpia adscrits o vinculats a una entitat local (subseccions 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 i 2.8 del Registre del sector públic local de Catalunya).

4.2 Cadascuna de les corporacions locals de les entitats locals territorials, de les altres entitats locals i dels ens dependents, adscrits o vinculats a les entitats locals s'identifica mitjançant les regles de formació d'un codi individualitzat compost per 10 posicions numèriques. Per a l'obtenció d'aquest codi s'han d'aplicar les regles establertes als articles 5, 7, 9 i 10 d'aquesta Ordre.

4.3 L'aplicació d'aquestes regles s'il·lustra al quadre sinòptic que figura com a annex 4 d'aquesta Ordre.

 

Article 5. Regles per a la codificació de les corporacions locals de les entitats locals territorials

Per a la formació dels codis de les corporacions locals de les entitats locals territorials s'estableixen les regles següents:

5.1 La codificació que s'estableix incorpora els mateixos dígits d'identificació de les entitats locals territorials (municipis, comarques i Aran i províncies) en la codificació de les seves corporacions locals respectives (ajuntaments, consells comarcals i Consell General d'Aran i diputacions provincials), per tal d'harmonitzar-la amb el sistema de codificació utilitzat a aquest efecte.

5.2 La identificació corresponent a la categoria de corporació local i la individualització de la corporació específica, dins de cadascuna d'aquestes categories, es realitza amb els dígits que ocupen les sis primeres posicions. De les quatre darreres posicions del codi, se'n reserven tres per diferenciar els ens de gestió que depenen d'aquestes corporacions locals i l'altra per validar el codi complet.

5.3 Els dígits primer i segon identifiquen la categoria de corporació local als efectes estadístics. Les dues posicions són ocupades per un dels dígits identificadors següents:

Ajuntaments de la província de Barcelona: 08.

Ajuntaments de la província de Girona: 17.

Ajuntaments de la província de Lleida: 25.

Ajuntaments de la província de Tarragona: 43.

Diputacions provincials: 80.

Consells comarcals i Consell General d'Aran: 81.

5.4 Els tres dígits que ocupen la tercera, quarta i cinquena posició es formen d'acord amb les regles següents:

a) Ajuntaments: els dígits que defineixen les tres posicions coincideixen, respectivament, amb els tres dígits que ocupen les posicions tercera, quarta i cinquena del codi de l'entitat local territorial (municipi) al qual pertanyen.

b) Diputacions provincials: els dígits corresponents a la quarta i cinquena posició coincideixen, respectivament, amb els dos dígits que identifiquen el codi de l'entitat local territorial (província) a la qual pertanyen; la tercera posició s'expressa amb un dígit zero.

c) Consells comarcals i Consell General d'Aran: els dígits corresponents a la quarta i cinquena posició coincideixen, respectivament, amb els dos dígits que identifiquen el codi de l'entitat local territorial (comarca i Aran) a la qual pertanyen; la tercera posició s'expressa amb un dígit zero.

5.5 La sisena posició l'ocupa el primer dígit de control, que valida les cinc primeres posicions del codi assignat.

5.6 A l'efecte d'homogeneïtzació amb la longitud del codi assignat als ens de gestió, que s'estableix a l'article 9, la setena, vuitena i novena posició s'expressen amb tres dígits zero.

5.7 La desena posició l'ocupa el segon dígit de control, que valida les nou primeres posicions del codi assignat.

 

Article 6. Assignació dels codis de les corporacions locals de les entitats locals territorials

6.1 S'assignen els codis d'identificació corresponents als ajuntaments, diputacions provincials i consells comarcals i Consell General d'Aran en l'àmbit territorial de Catalunya referits a l'1 de gener de 2016.

6.2 Aquests codis figuren en els annexos d'aquesta Ordre:

a) Els codis d'identificació dels consells comarcals i del Consell General d'Aran són els que figuren a l'annex 5.

b) Els codis d'identificació de les diputacions provincials són els que figuren a l'annex 6.

c) Els codis d'identificació dels ajuntaments són els que figuren a l'annex 7.

 

Article 7. Regles per a la codificació de les altres entitats locals

Per a la formació dels codis d'altres entitats locals s'estableixen les regles següents:

7.1 La identificació corresponent a la categoria d'entitat local i la individualització de l'entitat específica, dins de cadascuna d'aquestes categories, es realitza amb els dígits que ocupen les sis primeres posicions. De les quatre darreres posicions del codi, se'n reserven tres per diferenciar els mateixos ens de gestió que depenen de les altres entitats locals i l'altra per validar el codi complet.

7.2 Els dígits primer i segon identifiquen la categoria d'entitat local amb finalitats estadístiques. Les dues posicions són ocupades per un dels dígits identificadors següents:

Entitats municipals descentralitzades: 70.

Entitats metropolitanes: 82.

Mancomunitats: 90.

7.3 Els tres dígits que ocupen la tercera, quarta i cinquena posició es formen mitjançant l'aplicació d'un codi seqüencial, des del 001 fins al 999, determinat per l'ordre que dins de cada categoria d'entitat local li assigni el Registre del sector públic local de Catalunya.

7.4 La sisena posició l'ocupa el primer dígit de control, que valida les cinc primeres posicions del codi assignat.

7.5 A l'efecte d'homogeneïtzació amb la longitud del codi assignat als ens de gestió, que s'estableix a l'article 9, la setena, vuitena i novena posició s'expressen amb tres dígits zero.

7.6 La desena posició l'ocupa el segon dígit de control, que valida les nou primeres posicions del codi assignat.

 

Article 8. Assignació dels codis de les altres entitats locals

8.1 S'assignen els codis d'identificació corresponents a les entitats municipals descentralitzades, entitats metropolitanes i mancomunitats en l'àmbit territorial de Catalunya referits a l'1 de gener de 2016.

8.2 Aquests codis figuren en els annexos d'aquesta Ordre:

a) Els codis d'identificació de les entitats municipals descentralitzades són els que figuren a l'annex 8.

b) Els codis d'identificació de les entitats metropolitanes són els que figuren a l'annex 9.

c) Els codis d'identificació de les mancomunitats són els que figuren a l'annex 10.


Article 9. Regles per a la codificació dels ens dependents, adscrits o vinculats a una entitat local

Per a la formació dels codis dels ens dependents, adscrits o vinculats a una entitat local s'estableixen les regles següents:

9.1 La identificació de la categoria i l'especificitat de l'entitat local de la qual depèn cada ens dependent, adscrit o vinculat a una entitat local es realitza per mitjà de les sis primeres posicions, que són ocupades pels mateixos dígits assignats a aquella d'acord amb les regles establertes als articles 5 i 7.

La identificació de la categoria d'ens dependent, adscrit o vinculat a una entitat local i, dins d'aquesta, la individualització de cada un d'ells, es materialitza amb els dígits que ocupen les posicions setena, vuitena i novena, mentre que la validació del codi complet es realitza mitjançant la desena i darrera posició del codi.

9.2 La setena posició l'ocupa un dels dígits identificadors següents:

Organisme autònom local: 3.

Entitat pública empresarial local: 4.

Societat mercantil participada íntegrament per una entitat local: 5.

9.3 Els dígits que defineixen la vuitena i novena posició es formen per mitjà de l'aplicació d'un codi seqüencial, des del 01 fins al 99, determinat per l'ordre que dins de cada categoria d'ens de gestió dependent li assigni el Registre del sector públic local de Catalunya.

9.4 La desena posició l'ocupa el segon dígit de control, que valida les nou primeres posicions del codi assignat.


Article 10. Regles per a la codificació d'altres ens dependents, adscrits o vinculats a una entitat local

Per a la formació dels codis d'altres ens dependents, adscrits o vinculats a una entitat local s'estableixen les regles següents:

10.1 Els dígits primer i segon identifiquen la categoria d'ens amb finalitats estadístiques. Les dues posicions són ocupades per un dels dígits identificadors següents:

Fundacions adscrites a un ens local: 95.

Consorcis adscrits a un ens local: 98.

Societats amb participació pública local i altres ens amb personalitat jurídica pròpia adscrits o vinculats a una entitat local: 99.

10.2 Els tres dígits que ocupen la tercera, quarta i cinquena posició es formen per a cada categoria mitjançant l'aplicació d'un codi seqüencial, des del 001 fins al 999, determinat per l'ordre que dins de cada categoria d'ens li assigni el Registre del sector públic local de Catalunya.

10.3 La sisena posició l'ocupa el primer dígit de control, que valida les cinc primeres posicions del codi assignat.

10.4 La setena posició l'ocupa un dels dígits identificadors següents:

Fundacions adscrites a un ens local: 0.

Consorcis adscrits a un ens local: 0.

Societat mercantil amb capital íntegrament públic que pertany a diverses corporacions locals: 5.

Societat mercantil de capital mixt amb capital majoritari d'una entitat local o adscrita a una entitat local: 8.

Altres ens amb personalitat jurídica pròpia adscrits o vinculats a entitats locals: 9.

A l'efecte d'homogeneïtzació amb la longitud del codi assignat als ens de gestió dependents, que s'estableix a l'article 9, la vuitena i novena posició s'expressen amb dos dígits zero.

10.5 La desena posició l'ocupa el segon dígit de control, que valida les nou primeres posicions del codi assignat.

 

 

Disposicions addicionals

 

1. L'assignació dels codis d'identificació dels ens dependents, adscrits o vinculats a les entitats locals, que requereixen un codi seqüencial per a la seva formació es realitzarà automàticament en el moment de la inscripció en el Registre del sector públic local de Catalunya del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, d'acord amb el sistema de codificació del sector públic local de Catalunya que estableix aquesta Ordre.

 

2. L'Idescat facilitarà el suport tècnic necessari al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en l'assignació de codis d'identificació regulats en aquesta Ordre, especialment pel que fa a la determinació dels dígits de control que hi intervenen.

 

3. El sistema de codificació del sector públic local de Catalunya que estableix aquesta Ordre s'ha d'adaptar a l'estructura de l'organització territorial aprovada pel Parlament que sigui vigent en el moment de dur-la a terme.Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre 105/2005, de 9 de febrer, per la qual es modifica el sistema de codificació de les entitats locals, ens de gestió, consorcis i societats amb participació pública local amb finalitats estadístiques.


Barcelona, 17 de juny de 2016


Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i HisendaAnnex 1

Codis d'identificació de les comarques i Aran


CC=codi de comarcaAnnex 1.1

Codis d'identificació de les comarques i Aran


CC

Nom de la comarca

01

Alt Camp

02

Alt Empordà

03

Alt Penedès

04

Alt Urgell

05

Alta Ribagorça

06

Anoia

07

Bages

08

Baix Camp

09

Baix Ebre

10

Baix Empordà

11

Baix Llobregat

12

Baix Penedès

13

Barcelonès

14

Berguedà

15

Cerdanya

16

Conca de Barberà

17

Garraf

18

Garrigues

19

Garrotxa

20

Gironès

21

Maresme

22

Montsià

23

Noguera

24

Osona

25

Pallars Jussà

26

Pallars Sobirà

27

Pla d'Urgell

28

Pla de l'Estany

29

Priorat

30

Ribera d'Ebre

31

Ripollès

32

Segarra

33

Segrià

34

Selva

35

Solsonès

36

Tarragonès

37

Terra Alta

38

Urgell

39

Aran

40

Vallès Occidental

41

Vallès Oriental

42

MoianèsAnnex 1.2

Codis d'identificació de les comarques i Aran ordenades alfabèticament


CC

Nom de la comarca

01

Alt Camp

02

Alt Empordà

03

Alt Penedès

04

Alt Urgell

05

Alta Ribagorça

06

Anoia

39

Aran

07

Bages

08

Baix Camp

09

Baix Ebre

10

Baix Empordà

11

Baix Llobregat

12

Baix Penedès

13

Barcelonès

14

Berguedà

15

Cerdanya

16

Conca de Barberà

17

Garraf

18

Garrigues

19

Garrotxa

20

Gironès

21

Maresme

42

Moianès

22

Montsià

23

Noguera

24

Osona

25

Pallars Jussà

26

Pallars Sobirà

27

Pla d'Urgell

28

Pla de l'Estany

29

Priorat

30

Ribera d'Ebre

31

Ripollès

32

Segarra

33

Segrià

34

Selva

35

Solsonès

36

Tarragonès

37

Terra Alta

38

Urgell

40

Vallès Occidental

41

Vallès Oriental

 

 

Annex 2

Codis d'identificació de les províncies

 

Codi

Nom de la província

08

Barcelona

17

Girona

25

Lleida

43

Tarragona

 

 

Annex 3

Codis d'identificació dels municipis

 

CM=codi de municipi

CC=codi de comarca

 

 

Annex 3.1

Codis d'identificació dels municipis ordenats alfabèticament, amb referència a la comarca a la qual pertanyen

 

CM

Nom del municipi

CC

 

A

 

250019

Abella de la Conca

25

080018

Abrera

11

250024

Àger

23

250030

Agramunt

38

080023

Aguilar de Segarra

07

170010

Agullana

02

080142

Aiguafreda

41

430017

Aiguamúrcia

01

170025

Aiguaviva

20

250387

Aitona

33

250045

Alamús, els

33

250058

Alàs i Cerc

04

250061

Albagés, l'

18

170031

Albanyà

02

250077

Albatàrrec

33

250083

Albesa

23

250096

Albi, l'

18

430022

Albinyana

12

430038

Albiol, l'

08

170046

Albons

10

430043

Alcanar

22

250100

Alcanó

33

250117

Alcarràs

33

250122

Alcoletge

33

430056

Alcover

01

439044

Aldea, l'

09

430069

Aldover

09

430075

Aleixar, l'

08

080039

Alella

21

430081

Alfara de Carles

09

250138

Alfarràs

33

250143

Alfés

33

430094

Alforja

08

250156

Algerri

23

250169

Alguaire

33

250175

Alins

26

430108

Alió

01

250194

Almacelles

33

250208

Almatret

33

250215

Almenar

33

430115

Almoster

08

250220

Alòs de Balaguer

23

170062

Alp

15

080044

Alpens

24

250236

Alpicat

33

250241

Alt Àneu

26

430120

Altafulla

36

170078

Amer

34

430136

Ametlla de Mar, l'

09

080057

Ametlla del Vallès, l'

41

439060

Ampolla, l'

09

430141

Amposta

22

170084

Anglès

34

250273

Anglesola

38

250292

Arbeca

18

430167

Arboç, l'

12

430154

Arbolí

08

170097

Arbúcies

34

080060

Arenys de Mar

21

080076

Arenys de Munt

21

170101

Argelaguer

19

080082

Argençola

06

430173

Argentera, l'

08

080095

Argentona

21

170118

Armentera, l'

02

430189

Arnes

37

250313

Arres

39

250328

Arsèguel

04

080109

Artés

07

250334

Artesa de Lleida

33

250349

Artesa de Segre

23

430192

Ascó

30

250365

Aspa

33

250371

Avellanes i Santa Linya, les

23

080116

Avià

14

080121

Avinyó

07

170123

Avinyonet de Puigventós

02

080137

Avinyonet del Penedès

03

 


B

 

080155

Badalona

13

089045

Badia del Vallès

40

080168

Bagà

14

250390

Baix Pallars

26

250404

Balaguer

23

080174

Balenyà

24

080180

Balsareny

07

430206

Banyeres del Penedès

12

170157

Banyoles

28

250411

Barbens

27

430213

Barberà de la Conca

16

082520

Barberà del Vallès

40

080193

Barcelona

13

250426

Baronia de Rialb, la

23

170160

Bàscara

02

250447

Bassella

04

430228

Batea

37

250450

Bausen

39

080207

Begues

11

170139

Begur

10

250463

Belianes

38

250485

Bell-lloc d'Urgell

27

251706

Bellaguarda

18

170182

Bellcaire d'Empordà

10

250479

Bellcaire d'Urgell

23

250498

Bellmunt d'Urgell

23

430234

Bellmunt del Priorat

29

080214

Bellprat

06

250501

Bellpuig

38

430249

Bellvei

12

250518

Bellver de Cerdanya

15

250523

Bellvís

27

250539

Benavent de Segrià

33

430252

Benifallet

09

430265

Benissanet

30

080229

Berga

14

170195

Besalú

19

170209

Bescanó

20

170216

Beuda

19

080235

Bigues i Riells

41

250557

Biosca

32

170221

Bisbal d'Empordà, la

10

430271

Bisbal de Falset, la

29

430287

Bisbal del Penedès, la

12

172348

Biure

02

430290

Blancafort

16

170237

Blanes

34

170293

Boadella i les Escaules

02

170242

Bolvir

15

430304

Bonastre

12

250576

Bòrdes, Es

39

170255

Bordils

20

250582

Borges Blanques, les

18

430311

Borges del Camp, les

08

170268

Borrassà

02

080240

Borredà

14

250595

Bossòst

39

430326

Bot

37

430332

Botarell

08

250560

Bovera

18

430347

Bràfim

01

170274

Breda

34

080253

Bruc, el

06

080266

Brull, el

24

170280

Brunyola

34

 


C

 

430350

Cabacés

29

250609

Cabanabona

23

170314

Cabanelles

02

170307

Cabanes

02

080272

Cabanyes, les

03

250616

Cabó

04

430363

Cabra del Camp

01

080288

Cabrera d'Anoia

06

080291

Cabrera de Mar

21

080305

Cabrils

21

170329

Cadaqués

02

080312

Calaf

06

430379

Calafell

12

080348

Calders

42

080327

Caldes d'Estrac

21

170335

Caldes de Malavella

34

080333

Caldes de Montbui

41

080351

Calella

21

080370

Calldetenes

24

080386

Callús

07

170340

Calonge

10

080364

Calonge de Segarra

06

250621

Camarasa

23

439039

Camarles

09

430385

Cambrils

08

170353

Camós

28

170366

Campdevànol

31

170372

Campelles

31

080399

Campins

41

170388

Campllong

20

170391

Camprodon

31

250637

Canejan

39

170405

Canet d'Adri

20

080403

Canet de Mar

21

439076

Canonja, la

36

080410

Canovelles

41

080425

Cànoves i Samalús

41

170412

Cantallops

02

080431

Canyelles

17

430398

Capafonts

08

430402

Capçanes

29

080446

Capellades

06

170427

Capmany

02

080459

Capolat

14

080462

Cardedeu

41

080478

Cardona

07

080484

Carme

06

430419

Caseres

37

170448

Cassà de la Selva

20

080497

Casserres

14

080575

Castell de l'Areny

14

259046

Castell de Mur

25

170486

Castell-Platja d'Aro

10

250642

Castellar de la Ribera

35

080522

Castellar de n'Hug

14

080500

Castellar del Riu

14

080517

Castellar del Vallès

40

080538

Castellbell i el Vilar

07

080543

Castellbisbal

40

080556

Castellcir

42

250674

Castelldans

18

080569

Castelldefels

11

080581

Castellet i la Gornal

03

170464

Castellfollit de la Roca

19

080608

Castellfollit de Riubregós

06

080594

Castellfollit del Boix

07

080615

Castellgalí

07

080620

Castellnou de Bages

07

250680

Castellnou de Seana

27

170470

Castelló d'Empúries

02

250693

Castelló de Farfanya

23

080636

Castellolí

06

250707

Castellserà

38

080641

Castellterçol

42

430424

Castellvell del Camp

08

080654

Castellví de la Marca

03

080667

Castellví de Rosanes

11

430430

Catllar, el

36

250714

Cava

04

171899

Cellera de Ter, la

34

170499

Celrà

20

080673

Centelles

24

082687

Cercs

14

082665

Cerdanyola del Vallès

40

080689

Cervelló

11

250729

Cervera

32

250735

Cervià de les Garrigues

18

170502

Cervià de Ter

20

170519

Cistella

02

250740

Ciutadilla

38

250753

Clariana de Cardener

35

250766

Cogul, el

18

170545

Colera

02

250772

Coll de Nargó

04

080692

Collbató

11

430458

Colldejou

08

080706

Collsuspina

42

170558

Colomers

10

251636

Coma i la Pedra, la

35

251615

Conca de Dalt

25

430461

Conesa

16

430477

Constantí

36

080713

Copons

06

430483

Corbera d'Ebre

37

080728

Corbera de Llobregat

11

250788

Corbins

33

170577

Corçà

10

080734

Cornellà de Llobregat

11

170561

Cornellà del Terri

28

430496

Cornudella de Montsant

29

430509

Creixell

36

170583

Crespià

28

179011

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura

10

080749

Cubelles

17

250791

Cubells

23

430516

Cunit

12

 


D

 

170600

Darnius

02

170617

Das

15

439018

Deltebre

09

080752

Dosrius

21

430537

Duesaigües

08

 


E

 

170622

Escala, l'

02

080765

Esparreguera

11

170638

Espinelves

24

250812

Espluga Calba, l'

18

430542

Espluga de Francolí, l'

16

080771

Esplugues de Llobregat

11

170643

Espolla

02

170656

Esponellà

28

250827

Espot

26

080787

Espunyola, l'

14

082541

Esquirol, l'

24

250886

Estamariu

04

080790

Estany, l'

42

250851

Estaràs

32

250864

Esterri d'Àneu

26

250870

Esterri de Cardós

26

 


F

 

430555

Falset

29

170059

Far d'Empordà, el

02

250899

Farrera

26

430568

Fatarella, la

37

430574

Febró, la

08

081347

Figaró-Montmany

41

080804

Fígols

14

259084

Fígols i Alinyà

04

430580

Figuera, la

29

170669

Figueres

02

430593

Figuerola del Camp

01

170675

Flaçà

20

430607

Flix

30

250925

Floresta, la

18

080826

Fogars de la Selva

34

080811

Fogars de Montclús

41

170681

Foixà

10

080832

Folgueroles

24

250931

Fondarella

27

080847

Fonollosa

07

080850

Font-rubí

03

170694

Fontanals de Cerdanya

15

170708

Fontanilles

10

170715

Fontcoberta

28

250946

Foradada

23

179026

Forallac

10

430614

Forès

16

170736

Fornells de la Selva

20

170741

Fortià

02

080863

Franqueses del Vallès, les

41

430629

Freginals

22

250962

Fuliola, la

38

250978

Fulleda

18

 


G

 

080902

Gaià

07

430635

Galera, la

22

080879

Gallifa

40

430640

Gandesa

37

430653

Garcia

30

430666

Garidells, els

01

080885

Garriga, la

41

170754

Garrigàs

02

170767

Garrigoles

10

170773

Garriguella

02

080898

Gavà

11

250984

Gavet de la Conca

25

080919

Gelida

03

170789

Ger

15

259123

Gimenells i el Pla de la Font

33

430672

Ginestar

30

170792

Girona

20

080924

Gironella

14

080930

Gisclareny

14

430688

Godall

22

250997

Golmés

27

170806

Gombrèn

31

251001

Gósol

14

080945

Granada, la

03

251018

Granadella, la

18

080958

Granera

42

251023

Granja d'Escarp, la

33

080961

Granollers

41

251039

Granyanella

32

251057

Granyena de les Garrigues

18

251044

Granyena de Segarra

32

430691

Gratallops

29

080977

Gualba

41

170813

Gualta

10

080996

Guardiola de Berguedà

14

430705

Guiamets, els

29

170828

Guils de Cerdanya

15

251095

Guimerà

38

259031

Guingueta d'Àneu, la

26

251109

Guissona

32

251116

Guixers

35

081000

Gurb

24

 


H

 

430712

Horta de Sant Joan

37

081017

Hospitalet de Llobregat, l'

13

081629

Hostalets de Pierola, els

06

170834

Hostalric

34

 


I

 

081022

Igualada

06

251155

Isona i Conca Dellà

25

170849

Isòvol

15

251137

Ivars d'Urgell

27

251121

Ivars de Noguera

23

251142

Ivorra

32

 


J

 

170852

Jafre

10

170865

Jonquera, la

02

081038

Jorba

06

259101

Josa i Tuixén

04

170871

Juià

20

251180

Juncosa

18

251193

Juneda

18

 


L

 

251214

Les

39

251229

Linyola

27

081043

Llacuna, la

06

170887

Lladó

02

251235

Lladorre

26

251240

Lladurs

35

081056

Llagosta, la

41

170890

Llagostera

20

170904

Llambilles

20

170911

Llanars

31

170926

Llançà

02

251253

Llardecans

33

251266

Llavorsí

26

251207

Lleida

33

170932

Llers

02

251272

Lles de Cerdanya

15

081075

Lliçà d'Amunt

41

081081

Lliçà de Vall

41

251288

Llimiana

25

081069

Llinars del Vallès

41

170947

Llívia

15

430727

Lloar, el

29

251291

Llobera

35

430733

Llorac

16

430748

Llorenç del Penedès

12

170950

Lloret de Mar

34

170963

Llosses, les

31

081094

Lluçà

24

 


M

 

171024

Maçanet de Cabrenys

02

171030

Maçanet de la Selva

34

170979

Madremanya

20

170985

Maià de Montcal

19

251333

Maials

33

251305

Maldà

38

081108

Malgrat de Mar

21

081115

Malla

24

081120

Manlleu

24

081136

Manresa

07

430764

Marçà

29

430751

Margalef

29

082423

Marganell

07

081141

Martorell

11

081154

Martorelles

41

430770

Mas de Barberans

22

171002

Masarac

02

430786

Masdenverge

22

081167

Masies de Roda, les

24

081173

Masies de Voltregà, les

24

430799

Masllorenç

12

081189

Masnou, el

21

430803

Masó, la

01

430810

Maspujols

08

081192

Masquefa

06

430825

Masroig, el

29

251312

Massalcoreig

33

171019

Massanes

34

251327

Massoteres

32

081206

Matadepera

40

081213

Mataró

21

171045

Medinyà

20

081228

Mediona

03

251348

Menàrguens

23

170998

Meranges

15

171058

Mieres

19

430831

Milà, el

01

251351

Miralcamp

27

430846

Miravet

30

081385

Moià

42

430859

Molar, el

29

081234

Molins de Rei

11

251370

Mollerussa

27

171061

Mollet de Peralada

02

081249

Mollet del Vallès

41

171077

Molló

31

251364

Molsosa, la

35

081287

Monistrol de Calders

42

081271

Monistrol de Montserrat

07

430918

Mont-ral

01

171100

Mont-ras

10

430923

Mont-roig del Camp

08

171096

Montagut i Oix

19

430862

Montblanc

16

430884

Montbrió del Camp

08

081252

Montcada i Reixac

40

081304

Montclar

14

251399

Montellà i Martinet

15

081311

Montesquiu

24

251403

Montferrer i Castellbò

04

430897

Montferri

01

251386

Montgai

23

081265

Montgat

21

081326

Montmajor

14

081332

Montmaneu

06

430901

Montmell, el

12

081350

Montmeló

41

251425

Montoliu de Lleida

33

251410

Montoliu de Segarra

32

251431

Montornès de Segarra

32

081363

Montornès del Vallès

41

081379

Montseny

41

430939

Móra d'Ebre

30

430944

Móra la Nova

30

430957

Morell, el

36

430960

Morera de Montsant, la

29

081290

Muntanyola

24

081398

Mura

07

 


N

 

251459

Nalec

38

250254

Naut Aran

39

081402

Navarcles

07

081419

Navàs

07

171117

Navata

02

251462

Navès

35

081424

Nou de Berguedà, la

14

430976

Nou de Gaià, la

36

430982

Nulles

01

 


O

 

251484

Odèn

35

081430

Òdena

06

171122

Ogassa

31

081458

Olèrdola

03

081461

Olesa de Bonesvalls

03

081477

Olesa de Montserrat

11

251497

Oliana

04

251500

Oliola

23

251517

Olius

35

081483

Olivella

17

081496

Olost

24

171143

Olot

19

251522

Oluges, les

32

081445

Olvan

14

251538

Omellons, els

18

251543

Omells de na Gaia, els

38

171156

Ordis

02

251556

Organyà

04

081509

Orís

24

081516

Oristà

24

081521

Orpí

06

081537

Òrrius

21

251569

Os de Balaguer

23

171169

Osor

34

251575

Ossó de Sió

38

 


P

 

081542

Pacs del Penedès

03

081555

Palafolls

21

171175

Palafrugell

10

171181

Palamós

10

251581

Palau d'Anglesola, el

27

171194

Palau de Santa Eulàlia

02

171215

Palau-sator

10

171208

Palau-saverdera

02

081568

Palau-solità i Plegamans

40

431009

Pallaresos, els

36

081574

Pallejà

11

430995

Palma d'Ebre, la

30

089058

Palma de Cervelló, la

11

171236

Palol de Revardit

28

171241

Pals

10

081580

Papiol, el

11

171254

Pardines

31

081593

Parets del Vallès

41

171267

Parlavà

10

431016

Passanant i Belltall

16

171289

Pau

02

431021

Paüls

09

171292

Pedret i Marzà

02

251641

Penelles

23

171306

Pera, la

10

081607

Perafita

24

431037

Perafort

36

171328

Peralada

02

251654

Peramola

04

431042

Perelló, el

09

081614

Piera

06

431055

Piles, les

16

081635

Pineda de Mar

21

431068

Pinell de Brai, el

37

251667

Pinell de Solsonès

35

251673

Pinós

35

431074

Pira

16

431080

Pla de Santa Maria, el

01

081640

Pla del Penedès, el

03

171334

Planes d'Hostoles, les

19

171349

Planoles

31

259118

Plans de Sió, els

32

251689

Poal, el

27

251692

Pobla de Cérvoles, la

18

081653

Pobla de Claramunt, la

06

081666

Pobla de Lillet, la

14

431093

Pobla de Mafumet, la

36

431107

Pobla de Massaluca, la

37

431114

Pobla de Montornès, la

36

251713

Pobla de Segur, la

25

431129

Poboleda

29

081672

Polinyà

40

431135

Pont d'Armentera, el

01

250306

Pont de Bar, el

04

171352

Pont de Molins

02

251734

Pont de Suert, el

05

081825

Pont de Vilomara i Rocafort, el

07

431418

Pontils

16

081688

Pontons

03

171365

Pontós

02

251728

Ponts

23

171371

Porqueres

28

431140

Porrera

29

171404

Port de la Selva, el

02

171387

Portbou

02

251749

Portella, la

33

431153

Pradell de la Teixeta

29

431166

Prades

08

431172

Prat de Comte

37

081691

Prat de Llobregat, el

11

431188

Pratdip

08

081712

Prats de Lluçanès

24

081705

Prats de Rei, els

06

251752

Prats i Sansor

15

251765

Preixana

38

251771

Preixens

23

082303

Premià de Dalt

21

081727

Premià de Mar

21

171390

Preses, les

19

251790

Prullans

15

081751

Puig-reig

14

171411

Puigcerdà

15

081748

Puigdàlber

03

251804

Puiggròs

18

431191

Puigpelat

01

251811

Puigverd d'Agramunt

38

251826

Puigverd de Lleida

33

081764

Pujalt

06

 


Q

 

081770

Quar, la

14

171426

Quart

20

170433

Queralbs

31

431205

Querol

01

 


R

 

171432

Rabós

02

081786

Rajadell

07

431212

Rasquera

30

171447

Regencós

10

081799

Rellinars

40

431227

Renau

36

431233

Reus

08

251832

Rialp

26

431248

Riba, la

01

431251

Riba-roja d'Ebre

30

259059

Ribera d'Ondara

32

251850

Ribera d'Urgellet

04

171450

Ribes de Freser

31

171463

Riells i Viabrea

34

431264

Riera de Gaià, la

36

251863

Riner

35

171479

Ripoll

31

081803

Ripollet

40

259139

Riu de Cerdanya

15

171485

Riudarenes

34

171498

Riudaura

19

431270

Riudecanyes

08

431286

Riudecols

08

171501

Riudellots de la Selva

34

431299

Riudoms

08

171518

Riumors

02

081810

Roca del Vallès, la

41

431303

Rocafort de Queralt

16

431310

Roda de Berà

36

081831

Roda de Ter

24

431325

Rodonyà

01

431331

Roquetes

09

171523

Roses

02

251898

Rosselló

33

431346

Rourell, el

01

081846

Rubí

40

081859

Rubió

06

171539

Rupià

10

089019

Rupit i Pruit

24

 


S

 

081878

Sabadell

40

081884

Sagàs

14

251902

Salàs de Pallars

25

081901

Saldes

14

171544

Sales de Llierca

19

081918

Sallent

07

431359

Salomó

36

439057

Salou

36

171557

Salt

20

251919

Sanaüja

32

081944

Sant Adrià de Besòs

13

081957

Sant Agustí de Lluçanès

24

081960

Sant Andreu de la Barca

11

081976

Sant Andreu de Llavaneres

21

171576

Sant Andreu Salou

20

171833

Sant Aniol de Finestres

19

081982

Sant Antoni de Vilamajor

41

081995

Sant Bartomeu del Grau

24

082009

Sant Boi de Llobregat

11

082016

Sant Boi de Lluçanès

24

431362

Sant Carles de la Ràpita

22

082037

Sant Cebrià de Vallalta

21

082021

Sant Celoni

41

082042

Sant Climent de Llobregat

11

171582

Sant Climent Sescebes

02

082055

Sant Cugat del Vallès

40

082068

Sant Cugat Sesgarrigues

03

251961

Sant Esteve de la Sarga

25

082074

Sant Esteve de Palautordera

41

082080

Sant Esteve Sesrovires

11

171595

Sant Feliu de Buixalleu

34

082107

Sant Feliu de Codines

41

171609

Sant Feliu de Guíxols

10

082114

Sant Feliu de Llobregat

11

171616

Sant Feliu de Pallerols

19

082129

Sant Feliu Sasserra

07

171621

Sant Ferriol

19

082093

Sant Fost de Campsentelles

41

082135

Sant Fruitós de Bages

07

171637

Sant Gregori

20

251924

Sant Guim de Freixenet

32

251977

Sant Guim de la Plana

32

171642

Sant Hilari Sacalm

34

082153

Sant Hipòlit de Voltregà

24

081939

Sant Iscle de Vallalta

21

439023

Sant Jaume d'Enveja

22

082166

Sant Jaume de Frontanyà

14

171655

Sant Jaume de Llierca

19

431378

Sant Jaume dels Domenys

12

171674

Sant Joan de les Abadesses

31

171680

Sant Joan de Mollet

20

082188

Sant Joan de Vilatorrada

07

082172

Sant Joan Despí

11

171851

Sant Joan les Fonts

19

171668

Sant Jordi Desvalls

20

089030

Sant Julià de Cerdanyola

14

171693

Sant Julià de Ramis

20

082205

Sant Julià de Vilatorta

24

179032

Sant Julià del Llor i Bonmatí

34

082212

Sant Just Desvern

11

082227

Sant Llorenç d'Hortons

03

171714

Sant Llorenç de la Muga

02

251930

Sant Llorenç de Morunys

35

082233

Sant Llorenç Savall

40

082251

Sant Martí d'Albars

24

082248

Sant Martí de Centelles

24

171729

Sant Martí de Llémena

20

259025

Sant Martí de Riucorb

38

082264

Sant Martí de Tous

06

082270

Sant Martí Sarroca

03

082286

Sant Martí Sesgueioles

06

171735

Sant Martí Vell

20

082299

Sant Mateu de Bages

07

171740

Sant Miquel de Campmajor

28

171753

Sant Miquel de Fluvià

02

171766

Sant Mori

02

171772

Sant Pau de Segúries

31

082310

Sant Pere de Ribes

17

082325

Sant Pere de Riudebitlles

03

082331

Sant Pere de Torelló

24

082346

Sant Pere de Vilamajor

41

171788

Sant Pere Pescador

02

081897

Sant Pere Sallavinera

06

082359

Sant Pol de Mar

21

082362

Sant Quintí de Mediona

03

082378

Sant Quirze de Besora

24

082384

Sant Quirze del Vallès

40

082397

Sant Quirze Safaja

42

251945

Sant Ramon

32

082401

Sant Sadurní d'Anoia

03

082418

Sant Sadurní d'Osormort

24

080983

Sant Salvador de Guardiola

07

082628

Sant Vicenç de Castellet

07

082649

Sant Vicenç de Montalt

21

082652

Sant Vicenç de Torelló

24

082634

Sant Vicenç dels Horts

11

431384

Santa Bàrbara

22

082439

Santa Cecília de Voltregà

24

082444

Santa Coloma de Cervelló

11

171805

Santa Coloma de Farners

34

082457

Santa Coloma de Gramenet

13

431397

Santa Coloma de Queralt

16

171812

Santa Cristina d'Aro

10

082460

Santa Eugènia de Berga

24

082476

Santa Eulàlia de Riuprimer

24

082482

Santa Eulàlia de Ronçana

41

082495

Santa Fe del Penedès

03

171827

Santa Llogaia d'Àlguema

02

082508

Santa Margarida de Montbui

06

082515

Santa Margarida i els Monjos

03

082589

Santa Maria d'Oló

42

082536

Santa Maria de Besora

24

082567

Santa Maria de Martorelles

41

082554

Santa Maria de Merlès

14

082573

Santa Maria de Miralles

06

082592

Santa Maria de Palautordera

41

431401

Santa Oliva

12

171848

Santa Pau

19

082606

Santa Perpètua de Mogoda

40

082613

Santa Susanna

21

081923

Santpedor

07

431423

Sarral

16

171864

Sarrià de Ter

20

252017

Sarroca de Bellera

25

252000

Sarroca de Lleida

33

171870

Saus, Camallera i Llampaies

02

431439

Savallà del Comtat

16

431444

Secuita, la

36

171886

Selva de Mar, la

02

431457

Selva del Camp, la

08

431460

Senan

16

430445

Sénia, la

22

252022

Senterada

25

250352

Sentiu de Sió, la

23

082671

Sentmenat

40

171903

Serinyà

28

252043

Seròs

33

171910

Serra de Daró

10

171925

Setcases

31

252038

Seu d'Urgell, la

04

082690

Seva

24

252056

Sidamon

27

171931

Sils

34

082704

Sitges

17

170524

Siurana

02

082711

Sobremunt

24

252069

Soleràs, el

18

431476

Solivella

16

252075

Solsona

35

082726

Sora

24

252081

Soriguera

26

252094

Sort

26

252108

Soses

33

082732

Subirats

03

252115

Sudanell

33

252120

Sunyer

33

082747

Súria

07

171946

Susqueda

34

 


T

 

082763

Tagamanent

41

082779

Talamanca

07

252154

Talarn

25

252167

Talavera

32

171959

Tallada d'Empordà, la

10

082785

Taradell

24

431482

Tarragona

36

252173

Tàrrega

38

252189

Tarrés

18

252192

Tarroja de Segarra

32

082750

Tavèrnoles

24

082802

Tavertet

24

082819

Teià

21

252206

Térmens

23

171962

Terrades

02

082798

Terrassa

40

082824

Tiana

21

252213

Tírvia

26

252228

Tiurana

23

431495

Tivenys

09

431508

Tivissa

30

082830

Tona

24

252234

Torà

32

082845

Tordera

21

082858

Torelló

24

252249

Torms, els

18

252252

Tornabous

38

252271

Torre de Cabdella, la

25

082861

Torre de Claramunt, la

06

431515

Torre de Fontaubella, la

29

431520

Torre de l'Espanyol, la

30

252332

Torre-serona

33

252265

Torrebesses

33

431536

Torredembarra

36

252287

Torrefarrera

33

259078

Torrefeta i Florejacs

32

252304

Torregrossa

27

252311

Torrelameu

23

082877

Torrelavit

03

082883

Torrelles de Foix

03

082896

Torrelles de Llobregat

11

171978

Torrent

10

252326

Torres de Segre

33

171984

Torroella de Fluvià

02

171997

Torroella de Montgrí

10

431541

Torroja del Priorat

29

172001

Tortellà

19

431554

Tortosa

09

172018

Toses

31

172023

Tossa de Mar

34

252347

Tremp

25

 


U

 

172044

Ullà

10

082900

Ullastrell

40

172057

Ullastret

10

431567

Ulldecona

22

431573

Ulldemolins

29

172039

Ultramort

10

172060

Urús

15

 


V

 

082917

Vacarisses

40

170144

Vajol, la

02

172076

Vall d'en Bas, la

19

172082

Vall de Bianya, la

19

250432

Vall de Boí, la

05

259010

Vall de Cardós

26

172095

Vall-llobrega

10

082922

Vallbona d'Anoia

06

252385

Vallbona de les Monges

38

082938

Vallcebre

14

431589

Vallclara

16

252402

Vallfogona de Balaguer

23

171707

Vallfogona de Ripollès

31

431592

Vallfogona de Riucorb

16

082943

Vallgorguina

41

082956

Vallirana

11

431606

Vallmoll

01

082969

Vallromanes

41

431613

Valls

01

259062

Valls d'Aguilar, les

04

252398

Valls de Valira, les

04

431628

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

08

259097

Vansa i Fórnols, la

04

082975

Veciana

06

431634

Vendrell, el

12

172109

Ventalló

02

252424

Verdú

38

172116

Verges

10

431649

Vespella de Gaià

36

082981

Vic

24

172121

Vidrà

24

172137

Vidreres

34

252430

Vielha e Mijaran

39

431704

Vila-rodona

01

172305

Vila-sacra

02

252521

Vila-sana

27

431711

Vila-seca

36

431652

Vilabella

01

172142

Vilabertran

02

172155

Vilablareix

20

082994

Vilada

14

172174

Viladamat

02

172168

Viladasens

20

083015

Viladecans

11

083008

Viladecavalls

40

172180

Vilademuls

28

172207

Viladrau

24

172214

Vilafant

02

083054

Vilafranca del Penedès

03

252445

Vilagrassa

38

172235

Vilajuïga

02

431750

Vilalba dels Arcs

37

083067

Vilalba Sasserra

41

252458

Vilaller

05

172240

Vilallonga de Ter

31

431665

Vilallonga del Camp

36

172253

Vilamacolum

02

172266

Vilamalla

02

172272

Vilamaniscle

02

252477

Vilamòs

39

172288

Vilanant

02

431671

Vilanova d'Escornalbou

08

252483

Vilanova de Bellpuig

27

252496

Vilanova de l'Aguda

23

252542

Vilanova de la Barca

33

252509

Vilanova de Meià

23

431687

Vilanova de Prades

16

083036

Vilanova de Sau

24

252516

Vilanova de Segrià

33

083020

Vilanova del Camí

06

089024

Vilanova del Vallès

41

083073

Vilanova i la Geltrú

17

431690

Vilaplana

08

082140

Vilassar de Dalt

21

082191

Vilassar de Mar

21

172229

Vilaür

02

431726

Vilaverd

16

431732

Vilella Alta, la

29

431747

Vilella Baixa, la

29

172333

Vilobí d'Onyar

34

083041

Vilobí del Penedès

03

172327

Vilopriu

10

252537

Vilosell, el

18

431763

Vimbodí i Poblet

16

252555

Vinaixa

18

431779

Vinebre

30

431785

Vinyols i els Arcs

08

083089

Viver i Serrateix

14

 


X

 

430521

Xerta

09

 

 

Annex 3.2

Codis d'identificació dels municipis agrupats per comarques i ordenats alfabèticament dins de cada comarca

 

CM

Nom del municipi

CC

 

Alt Camp

 

430017

Aiguamúrcia

01

430056

Alcover

01

430108

Alió

01

430347

Bràfim

01

430363

Cabra del Camp

01

430593

Figuerola del Camp

01

430666

Garidells, els

01

430803

Masó, la

01

430831

Milà, el

01

430918

Mont-ral

01

430897

Montferri

01

430982

Nulles

01

431080

Pla de Santa Maria, el

01

431135

Pont d'Armentera, el

01

431191

Puigpelat

01

431205

Querol

01

431248

Riba, la

01

431325

Rodonyà

01

431346

Rourell, el

01

431606

Vallmoll

01

431613

Valls

01

431704

Vila-rodona

01

431652

Vilabella

01

 


Alt Empordà

 

170010

Agullana

02

170031

Albanyà

02

170118

Armentera, l'

02

170123

Avinyonet de Puigventós

02

170160

Bàscara

02

172348

Biure

02

170293

Boadella i les Escaules

02

170268

Borrassà

02

170314

Cabanelles

02

170307

Cabanes

02

170329

Cadaqués

02

170412

Cantallops

02

170427

Capmany

02

170470

Castelló d'Empúries

02

170519

Cistella

02

170545

Colera

02

170600

Darnius

02

170622

Escala, l'

02

170643

Espolla

02

170059

Far d'Empordà, el

02

170669

Figueres

02

170741

Fortià

02

170754

Garrigàs

02

170773

Garriguella

02

170865

Jonquera, la

02

170887

Lladó

02

170926

Llançà

02

170932

Llers

02

171024

Maçanet de Cabrenys

02

171002

Masarac

02

171061

Mollet de Peralada

02

171117

Navata

02

171156

Ordis

02

171194

Palau de Santa Eulàlia

02

171208

Palau-saverdera

02

171289

Pau

02

171292

Pedret i Marzà

02

171328

Peralada

02

171352

Pont de Molins

02

171365

Pontós

02

171404

Port de la Selva, el

02

171387

Portbou

02

171432

Rabós

02

171518

Riumors

02

171523

Roses

02

171582

Sant Climent Sescebes

02

171714

Sant Llorenç de la Muga

02

171753

Sant Miquel de Fluvià

02

171766

Sant Mori

02

171788

Sant Pere Pescador

02

171827

Santa Llogaia d'Àlguema

02

171870

Saus, Camallera i Llampaies

02

171886

Selva de Mar, la

02

170524

Siurana

02

171962

Terrades

02

171984

Torroella de Fluvià

02

170144

Vajol, la

02

172109

Ventalló

02

172305

Vila-sacra

02

172142

Vilabertran

02

172174

Viladamat

02

172214

Vilafant

02

172235

Vilajuïga

02

172253

Vilamacolum

02

172266

Vilamalla

02

172272

Vilamaniscle

02

172288

Vilanant

02

172229

Vilaür

02

 


Alt Penedès

 

080137

Avinyonet del Penedès

03

080272

Cabanyes, les

03

080581

Castellet i la Gornal

03

080654

Castellví de la Marca

03

080850

Font-rubí

03

080919

Gelida

03

080945

Granada, la

03

081228

Mediona

03

081458

Olèrdola

03

081461

Olesa de Bonesvalls

03

081542

Pacs del Penedès

03

081640

Pla del Penedès, el

03

081688

Pontons

03

081748

Puigdàlber

03

082068

Sant Cugat Sesgarrigues

03

082227

Sant Llorenç d'Hortons

03

082270

Sant Martí Sarroca

03

082325

Sant Pere de Riudebitlles

03

082362

Sant Quintí de Mediona

03

082401

Sant Sadurní d'Anoia

03

082495

Santa Fe del Penedès

03

082515

Santa Margarida i els Monjos

03

082732

Subirats

03

082877

Torrelavit

03

082883

Torrelles de Foix

03

083054

Vilafranca del Penedès

03

083041

Vilobí del Penedès

03

 


Alt Urgell

 

250058

Alàs i Cerc

04

250328

Arsèguel

04

250447

Bassella

04

250616

Cabó

04

250714

Cava

04

250772

Coll de Nargó

04

250886

Estamariu

04

259084

Fígols i Alinyà

04

259101

Josa i Tuixén

04

251403

Montferrer i Castellbò

04

251497

Oliana

04

251556

Organyà

04

251654

Peramola

04

250306

Pont de Bar, el

04

251850

Ribera d'Urgellet

04

252038

Seu d'Urgell, la

04

259062

Valls d'Aguilar, les

04

252398

Valls de Valira, les

04

259097

Vansa i Fórnols, la

04

 


Alta Ribagorça

 

251734

Pont de Suert, el

05

250432

Vall de Boí, la

05

252458

Vilaller

05

 


Anoia

 

080082

Argençola

06

080214

Bellprat

06

080253

Bruc, el

06

080288

Cabrera d'Anoia

06

080312

Calaf

06

080364

Calonge de Segarra

06

080446

Capellades

06

080484

Carme

06

080608

Castellfollit de Riubregós

06

080636

Castellolí

06

080713

Copons

06

081629

Hostalets de Pierola, els

06

081022

Igualada

06

081038

Jorba

06

081043

Llacuna, la

06

081192

Masquefa

06

081332

Montmaneu

06

081430

Òdena

06

081521

Orpí

06

081614

Piera

06

081653

Pobla de Claramunt, la

06

081705

Prats de Rei, els

06

081764

Pujalt

06

081859

Rubió

06

082264

Sant Martí de Tous

06

082286

Sant Martí Sesgueioles

06

081897

Sant Pere Sallavinera

06

082508

Santa Margarida de Montbui

06

082573

Santa Maria de Miralles

06

082861

Torre de Claramunt, la

06

082922

Vallbona d'Anoia

06

082975

Veciana

06

083020

Vilanova del Camí

06

 


Aran

 

250313

Arres

39

250450

Bausen

39

250576

Bòrdes, Es

39

250595

Bossòst

39

250637

Canejan

39

251214

Les

39

250254

Naut Aran

39

252430

Vielha e Mijaran

39

252477

Vilamòs

39

 


Bages

 

080023

Aguilar de Segarra

07

080109

Artés

07

080121

Avinyó

07

080180

Balsareny

07

080386

Callús

07

080478

Cardona

07

080538

Castellbell i el Vilar

07

080594

Castellfollit del Boix

07

080615

Castellgalí

07

080620

Castellnou de Bages

07

080847

Fonollosa

07

080902

Gaià

07

081136

Manresa

07

082423

Marganell

07

081271

Monistrol de Montserrat

07

081398

Mura

07

081402

Navarcles

07

081419

Navàs

07

081825

Pont de Vilomara i Rocafort, el

07

081786

Rajadell

07

081918

Sallent

07

082129

Sant Feliu Sasserra

07

082135

Sant Fruitós de Bages

07

082188

Sant Joan de Vilatorrada

07

082299

Sant Mateu de Bages

07

080983

Sant Salvador de Guardiola

07

082628

Sant Vicenç de Castellet

07

081923

Santpedor

07

082747

Súria

07

082779

Talamanca

07

 


Baix Camp

 

430038

Albiol, l'

08

430075

Aleixar, l'

08

430094

Alforja

08

430115

Almoster

08

430154

Arbolí

08

430173

Argentera, l'

08

430311

Borges del Camp, les

08

430332

Botarell

08

430385

Cambrils

08

430398

Capafonts

08

430424

Castellvell del Camp

08

430458

Colldejou

08

430537

Duesaigües

08

430574

Febró, la

08

430810

Maspujols

08

430923

Mont-roig del Camp

08

430884

Montbrió del Camp

08

431166

Prades

08

431188

Pratdip

08

431233

Reus

08

431270

Riudecanyes

08

431286

Riudecols

08

431299

Riudoms

08

431457

Selva del Camp, la

08

431628

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

08

431671

Vilanova d'Escornalbou

08

431690

Vilaplana

08

431785

Vinyols i els Arcs

08

 


Baix Ebre

 

439044

Aldea, l'

09

430069

Aldover

09

430081

Alfara de Carles

09

430136

Ametlla de Mar, l'

09

439060

Ampolla, l'

09

430252

Benifallet

09

439039

Camarles

09

439018

Deltebre

09

431021

Paüls

09

431042

Perelló, el

09

431331

Roquetes

09

431495

Tivenys

09

431554

Tortosa

09

430521

Xerta

09

 


Baix Empordà

 

170046

Albons

10

170139

Begur

10

170182

Bellcaire d'Empordà

10

170221

Bisbal d'Empordà, la

10

170340

Calonge

10

170486

Castell-Platja d'Aro

10

170558

Colomers

10

170577

Corçà

10

179011

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura

10

170681

Foixà

10

170708

Fontanilles

10

179026

Forallac

10

170767

Garrigoles

10

170813

Gualta

10

170852

Jafre

10

171100

Mont-ras

10

171175

Palafrugell

10

171181

Palamós

10

171215

Palau-sator

10

171241

Pals

10

171267

Parlavà

10

171306

Pera, la

10

171447

Regencós

10

171539

Rupià

10

171609

Sant Feliu de Guíxols

10

171812

Santa Cristina d'Aro

10

171910

Serra de Daró

10

171959

Tallada d'Empordà, la

10

171978

Torrent

10

171997

Torroella de Montgrí

10

172044

Ullà

10

172057

Ullastret

10

172039

Ultramort

10

172095

Vall-llobrega

10

172116

Verges

10

172327

Vilopriu

10

 


Baix Llobregat

 

080018

Abrera

11

080207

Begues

11

080569

Castelldefels

11

080667

Castellví de Rosanes

11

080689

Cervelló

11

080692

Collbató

11

080728

Corbera de Llobregat

11

080734

Cornellà de Llobregat

11

080765

Esparreguera

11

080771

Esplugues de Llobregat

11

080898

Gavà

11

081141

Martorell

11

081234

Molins de Rei

11

081477

Olesa de Montserrat

11

081574

Pallejà

11

089058

Palma de Cervelló, la

11

081580

Papiol, el

11

081691

Prat de Llobregat, el

11

081960

Sant Andreu de la Barca

11

082009

Sant Boi de Llobregat

11

082042

Sant Climent de Llobregat

11

082080

Sant Esteve Sesrovires

11

082114

Sant Feliu de Llobregat

11

082172

Sant Joan Despí

11

082212

Sant Just Desvern

11

082634

Sant Vicenç dels Horts

11

082444

Santa Coloma de Cervelló

11

082896

Torrelles de Llobregat

11

082956

Vallirana

11

083015

Viladecans

11

 


Baix Penedès

 

430022

Albinyana

12

430167

Arboç, l'

12

430206

Banyeres del Penedès

12

430249

Bellvei

12

430287

Bisbal del Penedès, la

12

430304

Bonastre

12

430379

Calafell

12

430516

Cunit

12

430748

Llorenç del Penedès

12

430799

Masllorenç

12

430901

Montmell, el

12

431378

Sant Jaume dels Domenys

12

431401

Santa Oliva

12

431634

Vendrell, el

12

 


Barcelonès

 

080155

Badalona

13

080193

Barcelona

13

081017

Hospitalet de Llobregat, l'

13

081944

Sant Adrià de Besòs

13

082457

Santa Coloma de Gramenet

13

 


Berguedà

 

080116

Avià

14

080168

Bagà

14

080229

Berga

14

080240

Borredà

14

080459

Capolat

14

080497

Casserres

14

080575

Castell de l'Areny

14

080522

Castellar de n'Hug

14

080500

Castellar del Riu

14

082687

Cercs

14

080787

Espunyola, l'

14

080804

Fígols

14

080924

Gironella

14

080930

Gisclareny

14

251001

Gósol

14

080996

Guardiola de Berguedà

14

081304

Montclar

14

081326

Montmajor

14

081424

Nou de Berguedà, la

14

081445

Olvan

14

081666

Pobla de Lillet, la

14

081751

Puig-reig

14

081770

Quar, la

14

081884

Sagàs

14

081901

Saldes

14

082166

Sant Jaume de Frontanyà

14

089030

Sant Julià de Cerdanyola

14

082554

Santa Maria de Merlès

14

082938

Vallcebre

14

082994

Vilada

14

083089

Viver i Serrateix

14

 


Cerdanya

 

170062

Alp

15

250518

Bellver de Cerdanya

15

170242

Bolvir

15

170617

Das

15

170694

Fontanals de Cerdanya

15

170789

Ger

15

170828

Guils de Cerdanya

15

170849

Isòvol

15

251272

Lles de Cerdanya

15

170947

Llívia

15

170998

Meranges

15

251399

Montellà i Martinet

15

251752

Prats i Sansor

15

251790

Prullans

15

171411

Puigcerdà

15

259139

Riu de Cerdanya

15

172060

Urús

15

 


Conca de Barberà

 

430213

Barberà de la Conca

16

430290

Blancafort

16

430461

Conesa

16

430542

Espluga de Francolí, l'

16

430614

Forès

16

430733

Llorac

16

430862

Montblanc

16

431016

Passanant i Belltall

16

431055

Piles, les

16

431074

Pira

16

431418

Pontils

16

431303

Rocafort de Queralt

16

431397

Santa Coloma de Queralt

16

431423

Sarral

16

431439

Savallà del Comtat

16

431460

Senan

16

431476

Solivella

16

431589

Vallclara

16

431592

Vallfogona de Riucorb

16

431687

Vilanova de Prades

16

431726

Vilaverd

16

431763

Vimbodí i Poblet

16

 


Garraf

 

080431

Canyelles

17

080749

Cubelles

17

081483

Olivella

17

082310

Sant Pere de Ribes

17

082704

Sitges

17

083073

Vilanova i la Geltrú

17

 


Garrigues

 

250061

Albagés, l'

18

250096

Albi, l'

18

250292

Arbeca

18

251706

Bellaguarda

18

250582

Borges Blanques, les

18

250560

Bovera

18

250674

Castelldans

18

250735

Cervià de les Garrigues

18

250766

Cogul, el

18

250812

Espluga Calba, l'

18

250925

Floresta, la

18

250978

Fulleda

18

251018

Granadella, la

18

251057

Granyena de les Garrigues

18

251180

Juncosa

18

251193

Juneda

18

251538

Omellons, els

18

251692

Pobla de Cérvoles, la

18

251804

Puiggròs

18

252069

Soleràs, el

18

252189

Tarrés

18

252249

Torms, els

18

252537

Vilosell, el

18

252555

Vinaixa

18

 


Garrotxa

 

170101

Argelaguer

19

170195

Besalú

19

170216

Beuda

19

170464

Castellfollit de la Roca

19

170985

Maià de Montcal

19

171058

Mieres

19

171096

Montagut i Oix

19

171143

Olot

19

171334

Planes d'Hostoles, les

19

171390

Preses, les

19

171498

Riudaura

19

171544

Sales de Llierca

19

171833

Sant Aniol de Finestres

19

171616

Sant Feliu de Pallerols

19

171621

Sant Ferriol

19

171655

Sant Jaume de Llierca

19

171851

Sant Joan les Fonts

19

171848

Santa Pau

19

172001

Tortellà

19

172076

Vall d'en Bas, la

19

172082

Vall de Bianya, la

19

 


Gironès

 

170025

Aiguaviva

20

170209

Bescanó

20

170255

Bordils

20

170388

Campllong

20

170405

Canet d'Adri

20

170448

Cassà de la Selva

20

170499

Celrà

20

170502

Cervià de Ter

20

170675

Flaçà

20

170736

Fornells de la Selva

20

170792

Girona

20

170871

Juià

20

170890

Llagostera

20

170904

Llambilles

20

170979

Madremanya

20

171045

Medinyà

20

171426

Quart

20

171557

Salt

20

171576

Sant Andreu Salou

20

171637

Sant Gregori

20

171680

Sant Joan de Mollet

20

171668

Sant Jordi Desvalls

20

171693

Sant Julià de Ramis

20

171729

Sant Martí de Llémena

20

171735

Sant Martí Vell

20

171864

Sarrià de Ter

20

172155

Vilablareix

20

172168

Viladasens

20

 


Maresme

 

080039

Alella

21

080060

Arenys de Mar

21

080076

Arenys de Munt

21

080095

Argentona

21

080291

Cabrera de Mar

21

080305

Cabrils

21

080327

Caldes d'Estrac

21

080351

Calella

21

080403

Canet de Mar

21

080752

Dosrius

21

081108

Malgrat de Mar

21

081189

Masnou, el

21

081213

Mataró

21

081265

Montgat

21

081537

Òrrius

21

081555

Palafolls

21

081635

Pineda de Mar

21

082303

Premià de Dalt

21

081727

Premià de Mar

21

081976

Sant Andreu de Llavaneres

21

082037

Sant Cebrià de Vallalta

21

081939

Sant Iscle de Vallalta

21

082359

Sant Pol de Mar

21

082649

Sant Vicenç de Montalt

21

082613

Santa Susanna

21

082819

Teià

21

082824

Tiana

21

082845

Tordera

21

082140

Vilassar de Dalt

21

082191

Vilassar de Mar

21

 


Moianès

 

080348

Calders

42

080556

Castellcir

42

080641

Castellterçol

42

080706

Collsuspina

42

080790

Estany, l'

42

080958

Granera

42

081385

Moià

42

081287

Monistrol de Calders

42

082397

Sant Quirze Safaja

42

082589

Santa Maria d'Oló

42

 


Montsià

 

430043

Alcanar

22

430141

Amposta

22

430629

Freginals

22

430635

Galera, la

22

430688

Godall

22

430770

Mas de Barberans

22

430786

Masdenverge

22

431362

Sant Carles de la Ràpita

22

439023

Sant Jaume d'Enveja

22

431384

Santa Bàrbara

22

430445

Sénia, la

22

431567

Ulldecona

22

 


Noguera

 

250024

Àger

23

250083

Albesa

23

250156

Algerri

23

250220

Alòs de Balaguer

23

250349

Artesa de Segre

23

250371

Avellanes i Santa Linya, les

23

250404

Balaguer

23

250426

Baronia de Rialb, la

23

250479

Bellcaire d'Urgell

23

250498

Bellmunt d'Urgell

23

250609

Cabanabona

23

250621

Camarasa

23

250693

Castelló de Farfanya

23

250791

Cubells

23

250946

Foradada

23

251121

Ivars de Noguera

23

251348

Menàrguens

23

251386

Montgai

23

251500

Oliola

23

251569

Os de Balaguer

23

251641

Penelles

23

251728

Ponts

23

251771

Preixens

23

250352

Sentiu de Sió, la

23

252206

Térmens

23

252228

Tiurana

23

252311

Torrelameu

23

252402

Vallfogona de Balaguer

23

252496

Vilanova de l'Aguda

23

252509

Vilanova de Meià

23

 


Osona

 

080044

Alpens

24

080174

Balenyà

24

080266

Brull, el

24

080370

Calldetenes

24

080673

Centelles

24

170638

Espinelves

24

082541

Esquirol, l'

24

080832

Folgueroles

24

081000

Gurb

24

081094

Lluçà

24

081115

Malla

24

081120

Manlleu

24

081167

Masies de Roda, les

24

081173

Masies de Voltregà, les

24

081311

Montesquiu

24

081290

Muntanyola

24

081496

Olost

24

081509

Orís

24

081516

Oristà

24

081607

Perafita

24

081712

Prats de Lluçanès

24

081831

Roda de Ter

24

089019

Rupit i Pruit

24

081957

Sant Agustí de Lluçanès

24

081995

Sant Bartomeu del Grau

24

082016

Sant Boi de Lluçanès

24

082153

Sant Hipòlit de Voltregà

24

082205

Sant Julià de Vilatorta

24

082251

Sant Martí d'Albars

24

082248

Sant Martí de Centelles

24

082331

Sant Pere de Torelló

24

082378

Sant Quirze de Besora

24

082418

Sant Sadurní d'Osormort

24

082652

Sant Vicenç de Torelló

24

082439

Santa Cecília de Voltregà

24

082460

Santa Eugènia de Berga

24

082476

Santa Eulàlia de Riuprimer

24

082536

Santa Maria de Besora

24

082690

Seva

24

082711

Sobremunt

24

082726

Sora

24

082785

Taradell

24

082750

Tavèrnoles

24

082802

Tavertet

24

082830

Tona

24

082858

Torelló

24

082981

Vic

24

172121

Vidrà

24

172207

Viladrau

24

083036

Vilanova de Sau

24

 


Pallars Jussà

 

250019

Abella de la Conca

25

259046

Castell de Mur

25

251615

Conca de Dalt

25

250984

Gavet de la Conca

25

251155

Isona i Conca Dellà

25

251288

Llimiana

25

251713

Pobla de Segur, la

25

251902

Salàs de Pallars

25

251961

Sant Esteve de la Sarga

25

252017

Sarroca de Bellera

25

252022

Senterada

25

252154

Talarn

25

252271

Torre de Cabdella, la

25

252347

Tremp

25

 


Pallars Sobirà

 

250175

Alins

26

250241

Alt Àneu

26

250390

Baix Pallars

26

250827

Espot

26

250864

Esterri d'Àneu

26

250870

Esterri de Cardós

26

250899

Farrera

26

259031

Guingueta d'Àneu, la

26

251235

Lladorre

26

251266

Llavorsí

26

251832

Rialp

26

252081

Soriguera

26

252094

Sort

26

252213

Tírvia

26

259010

Vall de Cardós

26

 


Pla d'Urgell

 

250411

Barbens

27

250485

Bell-lloc d'Urgell

27

250523

Bellvís

27

250680

Castellnou de Seana

27

250931

Fondarella

27

250997

Golmés

27

251137

Ivars d'Urgell

27

251229

Linyola

27

251351

Miralcamp

27

251370

Mollerussa

27

251581

Palau d'Anglesola, el

27

251689

Poal, el

27

252056

Sidamon

27

252304

Torregrossa

27

252521

Vila-sana

27

252483

Vilanova de Bellpuig

27

 


Pla de l'Estany

 

170157

Banyoles

28

170353

Camós

28

170561

Cornellà del Terri

28

170583

Crespià

28

170656

Esponellà

28

170715

Fontcoberta

28

171236

Palol de Revardit

28

171371

Porqueres

28

171740

Sant Miquel de Campmajor

28

171903

Serinyà

28

172180

Vilademuls

28

 


Priorat

 

430234

Bellmunt del Priorat

29

430271

Bisbal de Falset, la

29

430350

Cabacés

29

430402

Capçanes

29

430496

Cornudella de Montsant

29

430555

Falset

29

430580

Figuera, la

29

430691

Gratallops

29

430705

Guiamets, els

29

430727

Lloar, el

29

430764

Marçà

29

430751

Margalef

29

430825

Masroig, el

29

430859

Molar, el

29

430960

Morera de Montsant, la

29

431129

Poboleda

29

431140

Porrera

29

431153

Pradell de la Teixeta

29

431515

Torre de Fontaubella, la

29

431541

Torroja del Priorat

29

431573

Ulldemolins

29

431732

Vilella Alta, la

29

431747

Vilella Baixa, la

29

 


Ribera d'Ebre

 

430192

Ascó

30

430265

Benissanet

30

430607

Flix

30

430653

Garcia

30

430672

Ginestar

30

430846

Miravet

30

430939

Móra d'Ebre

30

430944

Móra la Nova

30

430995

Palma d'Ebre, la

30

431212

Rasquera

30

431251

Riba-roja d'Ebre

30

431508

Tivissa

30

431520

Torre de l'Espanyol, la

30

431779

Vinebre

30

 


Ripollès

 

170366

Campdevànol

31

170372

Campelles

31

170391

Camprodon

31

170806

Gombrèn

31

170911

Llanars

31

170963

Llosses, les

31

171077

Molló

31

171122

Ogassa

31

171254

Pardines

31

171349

Planoles

31

170433

Queralbs

31

171450

Ribes de Freser

31

171479

Ripoll

31

171674

Sant Joan de les Abadesses

31

171772

Sant Pau de Segúries

31

171925

Setcases

31

172018

Toses

31

171707

Vallfogona de Ripollès

31

172240

Vilallonga de Ter

31

 


Segarra

 

250557

Biosca

32

250729

Cervera

32

250851

Estaràs

32

251039

Granyanella

32

251044

Granyena de Segarra

32

251109

Guissona

32

251142

Ivorra

32

251327

Massoteres

32

251410

Montoliu de Segarra

32

251431

Montornès de Segarra

32

251522

Oluges, les

32

259118

Plans de Sió, els

32

259059

Ribera d'Ondara

32

251919

Sanaüja

32

251924

Sant Guim de Freixenet

32

251977

Sant Guim de la Plana

32

251945

Sant Ramon

32

252167

Talavera

32

252192

Tarroja de Segarra

32

252234

Torà

32

259078

Torrefeta i Florejacs

32

 


Segrià

 

250387

Aitona

33

250045

Alamús, els

33

250077

Albatàrrec

33

250100

Alcanó

33

250117

Alcarràs

33

250122

Alcoletge

33

250138

Alfarràs

33

250143

Alfés

33

250169

Alguaire

33

250194

Almacelles

33

250208

Almatret

33

250215

Almenar

33

250236

Alpicat

33

250334

Artesa de Lleida

33

250365

Aspa

33

250539

Benavent de Segrià

33

250788

Corbins

33

259123

Gimenells i el Pla de la Font

33

251023

Granja d'Escarp, la

33

251253

Llardecans

33

251207

Lleida

33

251333

Maials

33

251312

Massalcoreig

33

251425

Montoliu de Lleida

33

251749

Portella, la

33

251826

Puigverd de Lleida

33

251898

Rosselló

33

252000

Sarroca de Lleida

33

252043

Seròs

33

252108

Soses

33

252115

Sudanell

33

252120

Sunyer

33

252332

Torre-serona

33

252265

Torrebesses

33

252287

Torrefarrera

33

252326

Torres de Segre

33

252542

Vilanova de la Barca

33

252516

Vilanova de Segrià

33

 


Selva

 

170078

Amer

34

170084

Anglès

34

170097

Arbúcies

34

170237

Blanes

34

170274

Breda

34

170280

Brunyola

34

170335

Caldes de Malavella

34

171899

Cellera de Ter, la

34

080826

Fogars de la Selva

34

170834

Hostalric

34

170950

Lloret de Mar

34

171030

Maçanet de la Selva

34

171019

Massanes

34

171169

Osor

34

171463

Riells i Viabrea

34

171485

Riudarenes

34

171501

Riudellots de la Selva

34

171595

Sant Feliu de Buixalleu

34

171642

Sant Hilari Sacalm

34

179032

Sant Julià del Llor i Bonmatí

34

171805

Santa Coloma de Farners

34

171931

Sils

34

171946

Susqueda

34

172023

Tossa de Mar

34

172137

Vidreres

34

172333

Vilobí d'Onyar

34

 


Solsonès

 

250642

Castellar de la Ribera

35

250753

Clariana de Cardener

35

251636

Coma i la Pedra, la

35

251116

Guixers

35

251240

Lladurs

35

251291

Llobera

35

251364

Molsosa, la

35

251462

Navès

35

251484

Odèn

35

251517

Olius

35

251667

Pinell de Solsonès

35

251673

Pinós

35

251863

Riner

35

251930

Sant Llorenç de Morunys

35

252075

Solsona

35

 


Tarragonès

 

430120

Altafulla

36

439076

Canonja, la

36

430430

Catllar, el

36

430477

Constantí

36

430509

Creixell

36

430957

Morell, el

36

430976

Nou de Gaià, la

36

431009

Pallaresos, els

36

431037

Perafort

36

431093

Pobla de Mafumet, la

36

431114

Pobla de Montornès, la

36

431227

Renau

36

431264

Riera de Gaià, la

36

431310

Roda de Berà

36

431359

Salomó

36

439057

Salou

36

431444

Secuita, la

36

431482

Tarragona

36

431536

Torredembarra

36

431649

Vespella de Gaià

36

431711

Vila-seca

36

431665

Vilallonga del Camp

36

 


Terra Alta

 

430189

Arnes

37

430228

Batea

37

430326

Bot

37

430419

Caseres

37

430483

Corbera d'Ebre

37

430568

Fatarella, la

37

430640

Gandesa

37

430712

Horta de Sant Joan

37

431068

Pinell de Brai, el

37

431107

Pobla de Massaluca, la

37

431172

Prat de Comte

37

431750

Vilalba dels Arcs

37

 


Urgell

 

250030

Agramunt

38

250273

Anglesola

38

250463

Belianes

38

250501

Bellpuig

38

250707

Castellserà

38

250740

Ciutadilla

38

250962

Fuliola, la

38

251095

Guimerà

38

251305

Maldà

38

251459

Nalec

38

251543

Omells de na Gaia, els

38

251575

Ossó de Sió

38

251765

Preixana

38

251811

Puigverd d'Agramunt

38

259025

Sant Martí de Riucorb

38

252173

Tàrrega

38

252252

Tornabous

38

252385

Vallbona de les Monges

38

252424

Verdú

38

252445

Vilagrassa

38

 


Vallès Occidental

 

089045

Badia del Vallès

40

082520

Barberà del Vallès

40

080517

Castellar del Vallès

40

080543

Castellbisbal

40

082665

Cerdanyola del Vallès

40

080879

Gallifa

40

081206

Matadepera

40

081252

Montcada i Reixac

40

081568

Palau-solità i Plegamans

40

081672

Polinyà

40

081799

Rellinars

40

081803

Ripollet

40

081846

Rubí

40

081878

Sabadell

40

082055

Sant Cugat del Vallès

40

082233

Sant Llorenç Savall

40

082384

Sant Quirze del Vallès

40

082606

Santa Perpètua de Mogoda

40

082671

Sentmenat

40

082798

Terrassa

40

082900

Ullastrell

40

082917

Vacarisses

40

083008

Viladecavalls

40

 


Vallès Oriental

 

080142

Aiguafreda

41

080057

Ametlla del Vallès, l'

41

080235

Bigues i Riells

41

080333

Caldes de Montbui

41

080399

Campins

41

080410

Canovelles

41

080425

Cànoves i Samalús

41

080462

Cardedeu

41

081347

Figaró-Montmany

41

080811

Fogars de Montclús

41

080863

Franqueses del Vallès, les

41

080885

Garriga, la

41

080961

Granollers

41

080977

Gualba

41

081056

Llagosta, la

41

081075

Lliçà d'Amunt

41

081081

Lliçà de Vall

41

081069

Llinars del Vallès

41

081154

Martorelles

41

081249

Mollet del Vallès

41

081350

Montmeló

41

081363

Montornès del Vallès

41

081379

Montseny

41

081593

Parets del Vallès

41

081810

Roca del Vallès, la

41

081982

Sant Antoni de Vilamajor

41

082021

Sant Celoni

41

082074

Sant Esteve de Palautordera

41

082107

Sant Feliu de Codines

41

082093

Sant Fost de Campsentelles

41

082346

Sant Pere de Vilamajor

41

082482

Santa Eulàlia de Ronçana

41

082567

Santa Maria de Martorelles

41

082592

Santa Maria de Palautordera

41

082763

Tagamanent

41

082943

Vallgorguina

41

082969

Vallromanes

41

083067

Vilalba Sasserra

41

089024

Vilanova del Vallès

41Annex 3.3

Codis d'identificació dels municipis agrupats per províncies i ordenats alfabèticament dins de cada província, amb referència a la comarca a la qual pertanyen


CM

Nom del municipi

CC

 

Barcelona

 

080018

Abrera

11

080023

Aguilar de Segarra

07

080142

Aiguafreda

41

080039

Alella

21

080044

Alpens

24

080057

Ametlla del Vallès, l'

41

080060

Arenys de Mar

21

080076

Arenys de Munt

21

080082

Argençola

06

080095

Argentona

21

080109

Artés

07

080116

Avià

14

080121

Avinyó

07

080137

Avinyonet del Penedès

03

080155

Badalona

13

089045

Badia del Vallès

40

080168

Bagà

14

080174

Balenyà

24

080180

Balsareny

07

082520

Barberà del Vallès

40

080193

Barcelona

13

080207

Begues

11

080214

Bellprat

06

080229

Berga

14

080235

Bigues i Riells

41

080240

Borredà

14

080253

Bruc, el

06

080266

Brull, el

24

080272

Cabanyes, les

03

080288

Cabrera d'Anoia

06

080291

Cabrera de Mar

21

080305

Cabrils

21

080312

Calaf

06

080348

Calders

42

080327

Caldes d'Estrac

21

080333

Caldes de Montbui

41

080351

Calella

21

080370

Calldetenes

24

080386

Callús

07

080364

Calonge de Segarra

06

080399

Campins

41

080403

Canet de Mar

21

080410

Canovelles

41

080425

Cànoves i Samalús

41

080431

Canyelles

17

080446

Capellades

06

080459

Capolat

14

080462

Cardedeu

41

080478

Cardona

07

080484

Carme

06

080497

Casserres

14

080575

Castell de l'Areny

14

080522

Castellar de n'Hug

14

080500

Castellar del Riu

14

080517

Castellar del Vallès

40

080538

Castellbell i el Vilar

07

080543

Castellbisbal

40

080556

Castellcir

42

080569

Castelldefels

11

080581

Castellet i la Gornal

03

080608

Castellfollit de Riubregós

06

080594

Castellfollit del Boix

07

080615

Castellgalí

07

080620

Castellnou de Bages

07

080636

Castellolí

06

080641

Castellterçol

42

080654

Castellví de la Marca

03

080667

Castellví de Rosanes

11

080673

Centelles

24

082687

Cercs

14

082665

Cerdanyola del Vallès

40

080689

Cervelló

11

080692

Collbató

11

080706

Collsuspina

42

080713

Copons

06

080728

Corbera de Llobregat

11

080734

Cornellà de Llobregat

11

080749

Cubelles

17

080752

Dosrius

21

080765

Esparreguera

11

080771

Esplugues de Llobregat

11

080787

Espunyola, l'

14

082541

Esquirol, l'

24

080790

Estany, l'

42

081347

Figaró-Montmany

41

080804

Fígols

14

080826

Fogars de la Selva

34

080811

Fogars de Montclús

41

080832

Folgueroles

24

080847

Fonollosa

07

080850

Font-rubí

03

080863

Franqueses del Vallès, les

41

080902

Gaià

07

080879

Gallifa

40

080885

Garriga, la

41

080898

Gavà

11

080919

Gelida

03

080924

Gironella

14

080930

Gisclareny

14

080945

Granada, la

03

080958

Granera

42

080961

Granollers

41

080977

Gualba

41

080996

Guardiola de Berguedà

14

081000

Gurb

24

081017

Hospitalet de Llobregat, l'

13

081629

Hostalets de Pierola, els

06

081022

Igualada

06

081038

Jorba

06

081043

Llacuna, la

06

081056

Llagosta, la

41

081075

Lliçà d'Amunt

41

081081

Lliçà de Vall

41

081069

Llinars del Vallès

41

081094

Lluçà

24

081108

Malgrat de Mar

21

081115

Malla

24

081120

Manlleu

24

081136

Manresa

07

082423

Marganell

07

081141

Martorell

11

081154

Martorelles

41

081167

Masies de Roda, les

24

081173

Masies de Voltregà, les

24

081189

Masnou, el

21

081192

Masquefa

06

081206

Matadepera

40

081213

Mataró

21

081228

Mediona

03

081385

Moià

42

081234

Molins de Rei

11

081249

Mollet del Vallès

41

081287

Monistrol de Calders

42

081271

Monistrol de Montserrat

07

081252

Montcada i Reixac

40

081304

Montclar

14

081311

Montesquiu

24

081265

Montgat

21

081326

Montmajor

14

081332

Montmaneu

06

081350

Montmeló

41

081363

Montornès del Vallès

41

081379

Montseny

41

081290

Muntanyola

24

081398

Mura

07

081402

Navarcles

07

081419

Navàs

07

081424

Nou de Berguedà, la

14

081430

Òdena

06

081458

Olèrdola

03

081461

Olesa de Bonesvalls

03

081477

Olesa de Montserrat

11

081483

Olivella

17

081496

Olost

24

081445

Olvan

14

081509

Orís

24

081516

Oristà

24

081521

Orpí

06

081537

Òrrius

21

081542

Pacs del Penedès

03

081555

Palafolls

21

081568

Palau-solità i Plegamans

40

081574

Pallejà

11

089058

Palma de Cervelló, la

11

081580

Papiol, el

11

081593

Parets del Vallès

41

081607

Perafita

24

081614

Piera

06

081635

Pineda de Mar

21

081640

Pla del Penedès, el

03

081653

Pobla de Claramunt, la

06

081666

Pobla de Lillet, la

14

081672

Polinyà

40

081825

Pont de Vilomara i Rocafort, el

07

081688

Pontons

03

081691

Prat de Llobregat, el

11

081712

Prats de Lluçanès

24

081705

Prats de Rei, els

06

082303

Premià de Dalt

21

081727

Premià de Mar

21

081751

Puig-reig

14

081748

Puigdàlber

03

081764

Pujalt

06

081770

Quar, la

14

081786

Rajadell

07

081799

Rellinars

40

081803

Ripollet

40

081810

Roca del Vallès, la

41

081831

Roda de Ter

24

081846

Rubí

40

081859

Rubió

06

089019

Rupit i Pruit

24

081878

Sabadell

40

081884

Sagàs

14

081901

Saldes

14

081918

Sallent

07

081944

Sant Adrià de Besòs

13

081957

Sant Agustí de Lluçanès

24

081960

Sant Andreu de la Barca

11

081976

Sant Andreu de Llavaneres

21

081982

Sant Antoni de Vilamajor

41

081995

Sant Bartomeu del Grau

24

082009

Sant Boi de Llobregat

11

082016

Sant Boi de Lluçanès

24

082037

Sant Cebrià de Vallalta

21

082021

Sant Celoni

41

082042

Sant Climent de Llobregat

11

082055

Sant Cugat del Vallès

40

082068

Sant Cugat Sesgarrigues

03

082074

Sant Esteve de Palautordera

41

082080

Sant Esteve Sesrovires

11

082107

Sant Feliu de Codines

41

082114

Sant Feliu de Llobregat

11

082129

Sant Feliu Sasserra

07

082093

Sant Fost de Campsentelles

41

082135

Sant Fruitós de Bages

07

082153

Sant Hipòlit de Voltregà

24

081939

Sant Iscle de Vallalta

21

082166

Sant Jaume de Frontanyà

14

082188

Sant Joan de Vilatorrada

07

082172

Sant Joan Despí

11

089030

Sant Julià de Cerdanyola

14

082205

Sant Julià de Vilatorta

24

082212

Sant Just Desvern

11

082227

Sant Llorenç d'Hortons

03

082233

Sant Llorenç Savall

40

082251

Sant Martí d'Albars

24

082248

Sant Martí de Centelles

24

082264

Sant Martí de Tous

06

082270

Sant Martí Sarroca

03

082286

Sant Martí Sesgueioles

06

082299

Sant Mateu de Bages

07

082310

Sant Pere de Ribes

17

082325

Sant Pere de Riudebitlles

03

082331

Sant Pere de Torelló

24

082346

Sant Pere de Vilamajor

41

081897

Sant Pere Sallavinera

06

082359

Sant Pol de Mar

21

082362

Sant Quintí de Mediona

03

082378

Sant Quirze de Besora

24

082384

Sant Quirze del Vallès

40

082397

Sant Quirze Safaja

42

082401

Sant Sadurní d'Anoia

03

082418

Sant Sadurní d'Osormort

24

080983

Sant Salvador de Guardiola

07

082628

Sant Vicenç de Castellet

07

082649

Sant Vicenç de Montalt

21

082652

Sant Vicenç de Torelló

24

082634

Sant Vicenç dels Horts

11

082439

Santa Cecília de Voltregà

24

082444

Santa Coloma de Cervelló

11

082457

Santa Coloma de Gramenet

13

082460

Santa Eugènia de Berga

24

082476

Santa Eulàlia de Riuprimer

24

082482

Santa Eulàlia de Ronçana

41

082495

Santa Fe del Penedès

03

082508

Santa Margarida de Montbui

06

082515

Santa Margarida i els Monjos

03

082589

Santa Maria d'Oló

42

082536

Santa Maria de Besora

24

082567

Santa Maria de Martorelles

41

082554

Santa Maria de Merlès

14

082573

Santa Maria de Miralles

06

082592

Santa Maria de Palautordera

41

082606

Santa Perpètua de Mogoda

40

082613

Santa Susanna

21

081923

Santpedor

07

082671

Sentmenat

40

082690

Seva

24

082704

Sitges

17

082711

Sobremunt

24

082726

Sora

24

082732

Subirats

03

082747

Súria

07

082763

Tagamanent

41

082779

Talamanca

07

082785

Taradell

24

082750

Tavèrnoles

24

082802

Tavertet

24

082819

Teià

21

082798

Terrassa

40

082824

Tiana

21

082830

Tona

24

082845

Tordera

21

082858

Torelló

24

082861

Torre de Claramunt, la

06

082877

Torrelavit

03

082883

Torrelles de Foix

03

082896

Torrelles de Llobregat

11

082900

Ullastrell

40

082917

Vacarisses

40

082922

Vallbona d'Anoia

06

082938

Vallcebre

14

082943

Vallgorguina

41

082956

Vallirana

11

082969

Vallromanes

41

082975

Veciana

06

082981

Vic

24

082994

Vilada

14

083015

Viladecans

11

083008

Viladecavalls

40

083054

Vilafranca del Penedès

03

083067

Vilalba Sasserra

41

083036

Vilanova de Sau

24

083020

Vilanova del Camí

06

089024

Vilanova del Vallès

41

083073

Vilanova i la Geltrú

17

082140

Vilassar de Dalt

21

082191

Vilassar de Mar

21

083041

Vilobí del Penedès

03

083089

Viver i Serrateix

14

 

 
Girona

 

170010

Agullana

02

170025

Aiguaviva

20

170031

Albanyà

02

170046

Albons

10

170062

Alp

15

170078

Amer

34

170084

Anglès

34

170097

Arbúcies

34

170101

Argelaguer

19

170118

Armentera, l'

02

170123

Avinyonet de Puigventós

02

170157

Banyoles

28

170160

Bàscara

02

170139

Begur

10

170182

Bellcaire d'Empordà

10

170195

Besalú

19

170209

Bescanó

20

170216

Beuda

19

170221

Bisbal d'Empordà, la

10

172348

Biure

02

170237

Blanes

34

170293

Boadella i les Escaules

02

170242

Bolvir

15

170255

Bordils

20

170268

Borrassà

02

170274

Breda

34

170280

Brunyola

34

170314

Cabanelles

02

170307

Cabanes

02

170329

Cadaqués

02

170335

Caldes de Malavella

34

170340

Calonge

10

170353

Camós

28

170366

Campdevànol

31

170372

Campelles

31

170388

Campllong

20

170391

Camprodon

31

170405

Canet d'Adri

20

170412

Cantallops

02

170427

Capmany

02

170448

Cassà de la Selva

20

170486

Castell-Platja d'Aro

10

170464

Castellfollit de la Roca

19

170470

Castelló d'Empúries

02

171899

Cellera de Ter, la

34

170499

Celrà

20

170502

Cervià de Ter

20

170519

Cistella

02

170545

Colera

02

170558

Colomers

10

170577

Corçà

10

170561

Cornellà del Terri

28

170583

Crespià

28

179011

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura

10

170600

Darnius

02

170617

Das

15

170622

Escala, l'

02

170638

Espinelves

24

170643

Espolla

02

170656

Esponellà

28

170059

Far d'Empordà, el

02

170669

Figueres

02

170675

Flaçà

20

170681

Foixà

10

170694

Fontanals de Cerdanya

15

170708

Fontanilles

10

170715

Fontcoberta

28

179026

Forallac

10

170736

Fornells de la Selva

20

170741

Fortià

02

170754

Garrigàs

02

170767

Garrigoles

10

170773

Garriguella

02

170789

Ger

15

170792

Girona

20

170806

Gombrèn

31

170813

Gualta

10

170828

Guils de Cerdanya

15

170834

Hostalric

34

170849

Isòvol

15

170852

Jafre

10

170865

Jonquera, la

02

170871

Juià

20

170887

Lladó

02

170890

Llagostera

20

170904

Llambilles

20

170911

Llanars

31

170926

Llançà

02

170932

Llers

02

170947

Llívia

15

170950

Lloret de Mar

34

170963

Llosses, les

31

171024

Maçanet de Cabrenys

02

171030

Maçanet de la Selva

34

170979

Madremanya

20

170985

Maià de Montcal

19

171002

Masarac

02

171019

Massanes

34

171045

Medinyà

20

170998

Meranges

15

171058

Mieres

19

171061

Mollet de Peralada

02

171077

Molló

31

171100

Mont-ras

10

171096

Montagut i Oix

19

171117

Navata

02

171122

Ogassa

31

171143

Olot

19

171156

Ordis

02

171169

Osor

34

171175

Palafrugell

10

171181

Palamós

10

171194

Palau de Santa Eulàlia

02

171215

Palau-sator

10

171208

Palau-saverdera

02

171236

Palol de Revardit

28

171241

Pals

10

171254

Pardines

31

171267

Parlavà

10

171289

Pau

02

171292

Pedret i Marzà

02

171306

Pera, la

10

171328

Peralada

02

171334

Planes d'Hostoles, les

19

171349

Planoles

31

171352

Pont de Molins

02

171365

Pontós

02

171371

Porqueres

28

171404

Port de la Selva, el

02

171387

Portbou

02

171390

Preses, les

19

171411

Puigcerdà

15

171426

Quart

20

170433

Queralbs

31

171432

Rabós

02

171447

Regencós

10

171450

Ribes de Freser

31

171463

Riells i Viabrea

34

171479

Ripoll

31

171485

Riudarenes

34

171498

Riudaura

19

171501

Riudellots de la Selva

34

171518

Riumors

02

171523

Roses

02

171539

Rupià

10

171544

Sales de Llierca

19

171557

Salt

20

171576

Sant Andreu Salou

20

171833

Sant Aniol de Finestres

19

171582

Sant Climent Sescebes

02

171595

Sant Feliu de Buixalleu

34

171609

Sant Feliu de Guíxols

10

171616

Sant Feliu de Pallerols

19

171621

Sant Ferriol

19

171637

Sant Gregori

20

171642

Sant Hilari Sacalm

34

171655

Sant Jaume de Llierca

19

171674

Sant Joan de les Abadesses

31

171680

Sant Joan de Mollet

20

171851

Sant Joan les Fonts

19

171668

Sant Jordi Desvalls

20

171693

Sant Julià de Ramis

20

179032

Sant Julià del Llor i Bonmatí

34

171714

Sant Llorenç de la Muga

02

171729

Sant Martí de Llémena

20

171735

Sant Martí Vell

20

171740

Sant Miquel de Campmajor

28

171753

Sant Miquel de Fluvià

02

171766

Sant Mori

02

171772

Sant Pau de Segúries

31

171788

Sant Pere Pescador

02

171805

Santa Coloma de Farners

34

171812

Santa Cristina d'Aro

10

171827

Santa Llogaia d'Àlguema

02

171848

Santa Pau

19

171864

Sarrià de Ter

20

171870

Saus, Camallera i Llampaies

02

171886

Selva de Mar, la

02

171903

Serinyà

28

171910

Serra de Daró

10

171925

Setcases

31

171931

Sils

34

170524

Siurana

02

171946

Susqueda

34

171959

Tallada d'Empordà, la

10

171962

Terrades

02

171978

Torrent

10

171984

Torroella de Fluvià

02

171997

Torroella de Montgrí

10

172001

Tortellà

19

172018

Toses

31

172023

Tossa de Mar

34

172044

Ullà

10

172057

Ullastret

10

172039

Ultramort

10

172060

Urús

15

170144

Vajol, la

02

172076

Vall d'en Bas, la

19

172082

Vall de Bianya, la

19

172095

Vall-llobrega

10

171707

Vallfogona de Ripollès

31

172109

Ventalló

02

172116

Verges

10

172121

Vidrà

24

172137

Vidreres

34

172305

Vila-sacra

02

172142

Vilabertran

02

172155

Vilablareix

20

172174

Viladamat

02

172168

Viladasens

20

172180

Vilademuls

28

172207

Viladrau

24

172214

Vilafant

02

172235

Vilajuïga

02

172240

Vilallonga de Ter

31

172253

Vilamacolum

02

172266

Vilamalla

02

172272

Vilamaniscle

02

172288

Vilanant

02

172229

Vilaür

02

172333

Vilobí d'Onyar

34

172327

Vilopriu

10

 


Lleida

 

250019

Abella de la Conca

25

250024

Àger

23

250030

Agramunt

38

250387

Aitona

33

250045

Alamús, els

33

250058

Alàs i Cerc

04

250061

Albagés, l'

18

250077

Albatàrrec

33

250083

Albesa

23

250096

Albi, l'

18

250100

Alcanó

33

250117

Alcarràs

33

250122

Alcoletge

33

250138

Alfarràs

33

250143

Alfés

33

250156

Algerri

23

250169

Alguaire

33

250175

Alins

26

250194

Almacelles

33

250208

Almatret

33

250215

Almenar

33

250220

Alòs de Balaguer

23

250236

Alpicat

33

250241

Alt Àneu

26

250273

Anglesola

38

250292

Arbeca

18

250313

Arres

39

250328

Arsèguel

04

250334

Artesa de Lleida

33

250349

Artesa de Segre

23

250365

Aspa

33

250371

Avellanes i Santa Linya, les

23

250390

Baix Pallars

26

250404

Balaguer

23

250411

Barbens

27

250426

Baronia de Rialb, la

23

250447

Bassella

04

250450

Bausen

39

250463

Belianes

38

250485

Bell-lloc d'Urgell

27

251706

Bellaguarda

18

250479

Bellcaire d'Urgell

23

250498

Bellmunt d'Urgell

23

250501

Bellpuig

38

250518

Bellver de Cerdanya

15

250523

Bellvís

27

250539

Benavent de Segrià

33

250557

Biosca

32

250576

Bòrdes, Es

39

250582

Borges Blanques, les

18

250595

Bossòst

39

250560

Bovera

18

250609

Cabanabona

23

250616

Cabó

04

250621

Camarasa

23

250637

Canejan

39

259046

Castell de Mur

25

250642

Castellar de la Ribera

35

250674

Castelldans

18

250680

Castellnou de Seana

27

250693

Castelló de Farfanya

23

250707

Castellserà

38

250714

Cava

04

250729

Cervera

32

250735

Cervià de les Garrigues

18

250740

Ciutadilla

38

250753

Clariana de Cardener

35

250766

Cogul, el

18

250772

Coll de Nargó

04

251636

Coma i la Pedra, la

35

251615

Conca de Dalt

25

250788

Corbins

33

250791

Cubells

23

250812

Espluga Calba, l'

18

250827

Espot

26

250886

Estamariu

04

250851

Estaràs

32

250864

Esterri d'Àneu

26

250870

Esterri de Cardós

26

250899

Farrera

26

259084

Fígols i Alinyà

04

250925

Floresta, la

18

250931

Fondarella

27

250946

Foradada

23

250962

Fuliola, la

38

250978

Fulleda

18

250984

Gavet de la Conca

25

259123

Gimenells i el Pla de la Font

33

250997

Golmés

27

251001

Gósol

14

251018

Granadella, la

18

251023

Granja d'Escarp, la

33

251039

Granyanella

32

251057

Granyena de les Garrigues

18

251044

Granyena de Segarra

32

251095

Guimerà

38

259031

Guingueta d'Àneu, la

26

251109

Guissona

32

251116

Guixers

35

251155

Isona i Conca Dellà

25

251137

Ivars d'Urgell

27

251121

Ivars de Noguera

23

251142

Ivorra

32

259101

Josa i Tuixén

04

251180

Juncosa

18

251193

Juneda

18

251214

Les

39

251229

Linyola

27

251235

Lladorre

26

251240

Lladurs

35

251253

Llardecans

33

251266

Llavorsí

26

251207

Lleida

33

251272

Lles de Cerdanya

15

251288

Llimiana

25

251291

Llobera

35

251333

Maials

33

251305

Maldà

38

251312

Massalcoreig

33

251327

Massoteres

32

251348

Menàrguens

23

251351

Miralcamp

27

251370

Mollerussa

27

251364

Molsosa, la

35

251399

Montellà i Martinet

15

251403

Montferrer i Castellbò

04

251386

Montgai

23

251425

Montoliu de Lleida

33

251410

Montoliu de Segarra

32

251431

Montornès de Segarra

32

251459

Nalec

38

250254

Naut Aran

39

251462

Navès

35

251484

Odèn

35

251497

Oliana

04

251500

Oliola

23

251517

Olius

35

251522

Oluges, les

32

251538

Omellons, els

18

251543

Omells de na Gaia, els

38

251556

Organyà

04

251569

Os de Balaguer

23

251575

Ossó de Sió

38

251581

Palau d'Anglesola, el

27

251641

Penelles

23

251654

Peramola

04

251667

Pinell de Solsonès

35

251673

Pinós

35

259118

Plans de Sió, els

32

251689

Poal, el

27

251692

Pobla de Cérvoles, la

18

251713

Pobla de Segur, la

25

250306

Pont de Bar, el

04

251734

Pont de Suert, el

05

251728

Ponts

23

251749

Portella, la

33

251752

Prats i Sansor

15

251765

Preixana

38

251771

Preixens

23

251790

Prullans

15

251804

Puiggròs

18

251811

Puigverd d'Agramunt

38

251826

Puigverd de Lleida

33

251832

Rialp

26

259059

Ribera d'Ondara

32

251850

Ribera d'Urgellet

04

251863

Riner

35

259139

Riu de Cerdanya

15

251898

Rosselló

33

251902

Salàs de Pallars

25

251919

Sanaüja

32

251961

Sant Esteve de la Sarga

25

251924

Sant Guim de Freixenet

32

251977

Sant Guim de la Plana

32

251930

Sant Llorenç de Morunys

35

259025

Sant Martí de Riucorb

38

251945

Sant Ramon

32

252017

Sarroca de Bellera

25

252000

Sarroca de Lleida

33

252022

Senterada

25

250352

Sentiu de Sió, la

23

252043

Seròs

33

252038

Seu d'Urgell, la

04

252056

Sidamon

27

252069

Soleràs, el

18

252075

Solsona

35

252081

Soriguera

26

252094

Sort

26

252108

Soses

33

252115

Sudanell

33

252120

Sunyer

33

252154

Talarn

25

252167

Talavera

32

252173

Tàrrega

38

252189

Tarrés

18

252192

Tarroja de Segarra

32

252206

Térmens

23

252213

Tírvia

26

252228

Tiurana

23

252234

Torà

32

252249

Torms, els

18

252252

Tornabous

38

252271

Torre de Cabdella, la

25

252332

Torre-serona

33

252265

Torrebesses

33

252287

Torrefarrera

33

259078

Torrefeta i Florejacs

32

252304

Torregrossa

27

252311

Torrelameu

23

252326

Torres de Segre

33

252347

Tremp

25

250432

Vall de Boí, la

05

259010

Vall de Cardós

26

252385

Vallbona de les Monges

38

252402

Vallfogona de Balaguer

23

259062

Valls d'Aguilar, les

04

252398

Valls de Valira, les

04

259097

Vansa i Fórnols, la

04

252424

Verdú

38

252430

Vielha e Mijaran

39

252521

Vila-sana

27

252445

Vilagrassa

38

252458

Vilaller

05

252477

Vilamòs

39

252483

Vilanova de Bellpuig

27

252496

Vilanova de l'Aguda

23

252542

Vilanova de la Barca

33

252509

Vilanova de Meià

23

252516

Vilanova de Segrià

33

252537

Vilosell, el

18

252555

Vinaixa

18

 


Tarragona

 

430017

Aiguamúrcia

01

430022

Albinyana

12

430038

Albiol, l'

08

430043

Alcanar

22

430056

Alcover

01

439044

Aldea, l'

09

430069

Aldover

09

430075

Aleixar, l'

08

430081

Alfara de Carles

09

430094

Alforja

08

430108

Alió

01

430115

Almoster

08

430120

Altafulla

36

430136

Ametlla de Mar, l'

09

439060

Ampolla, l'

09

430141

Amposta

22

430167

Arboç, l'

12

430154

Arbolí

08

430173

Argentera, l'

08

430189

Arnes

37

430192

Ascó

30

430206

Banyeres del Penedès

12

430213

Barberà de la Conca

16

430228

Batea

37

430234

Bellmunt del Priorat

29

430249

Bellvei

12

430252

Benifallet

09

430265

Benissanet

30

430271

Bisbal de Falset, la

29

430287

Bisbal del Penedès, la

12

430290

Blancafort

16

430304

Bonastre

12

430311

Borges del Camp, les

08

430326

Bot

37

430332

Botarell

08

430347

Bràfim

01

430350

Cabacés

29

430363

Cabra del Camp

01

430379

Calafell

12

439039

Camarles

09

430385

Cambrils

08

439076

Canonja, la

36

430398

Capafonts

08

430402

Capçanes

29

430419

Caseres

37

430424

Castellvell del Camp

08

430430

Catllar, el

36

430458

Colldejou

08

430461

Conesa

16

430477

Constantí

36

430483

Corbera d'Ebre

37

430496

Cornudella de Montsant

29

430509

Creixell

36

430516

Cunit

12

439018

Deltebre

09

430537

Duesaigües

08

430542

Espluga de Francolí, l'

16

430555

Falset

29

430568

Fatarella, la

37

430574

Febró, la

08

430580

Figuera, la

29

430593

Figuerola del Camp

01

430607

Flix

30

430614

Forès

16

430629

Freginals

22

430635

Galera, la

22

430640

Gandesa

37

430653

Garcia

30

430666

Garidells, els

01

430672

Ginestar

30

430688

Godall

22

430691

Gratallops

29

430705

Guiamets, els

29

430712

Horta de Sant Joan

37

430727

Lloar, el

29

430733

Llorac

16

430748

Llorenç del Penedès

12

430764

Marçà

29

430751

Margalef

29

430770

Mas de Barberans

22

430786

Masdenverge

22

430799

Masllorenç

12

430803

Masó, la

01

430810

Maspujols

08

430825

Masroig, el

29

430831

Milà, el

01

430846

Miravet

30

430859

Molar, el

29

430918

Mont-ral

01

430923

Mont-roig del Camp

08

430862

Montblanc

16

430884

Montbrió del Camp

08

430897

Montferri

01

430901

Montmell, el

12

430939

Móra d'Ebre

30

430944

Móra la Nova

30

430957

Morell, el

36

430960

Morera de Montsant, la

29

430976

Nou de Gaià, la

36

430982

Nulles

01

431009

Pallaresos, els

36

430995

Palma d'Ebre, la

30

431016

Passanant i Belltall

16

431021

Paüls

09

431037

Perafort

36

431042

Perelló, el

09

431055

Piles, les

16

431068

Pinell de Brai, el

37

431074

Pira

16

431080

Pla de Santa Maria, el

01

431093

Pobla de Mafumet, la

36

431107

Pobla de Massaluca, la

37

431114

Pobla de Montornès, la

36

431129

Poboleda

29

431135

Pont d'Armentera, el

01

431418

Pontils

16

431140

Porrera

29

431153

Pradell de la Teixeta

29

431166

Prades

08

431172

Prat de Comte

37

431188

Pratdip

08

431191

Puigpelat

01

431205

Querol

01

431212

Rasquera

30

431227

Renau

36

431233

Reus

08

431248

Riba, la

01

431251

Riba-roja d'Ebre

30

431264

Riera de Gaià, la

36

431270

Riudecanyes

08

431286

Riudecols

08

431299

Riudoms

08

431303

Rocafort de Queralt

16

431310

Roda de Berà

36

431325

Rodonyà

01

431331

Roquetes

09

431346

Rourell, el

01

431359

Salomó

36

439057

Salou

36

431362

Sant Carles de la Ràpita

22

439023

Sant Jaume d'Enveja

22

431378

Sant Jaume dels Domenys

12

431384

Santa Bàrbara

22

431397

Santa Coloma de Queralt

16

431401

Santa Oliva

12

431423

Sarral

16

431439

Savallà del Comtat

16

431444

Secuita, la

36

431457

Selva del Camp, la

08

431460

Senan

16

430445

Sénia, la

22

431476

Solivella

16

431482

Tarragona

36

431495

Tivenys

09

431508

Tivissa

30

431515

Torre de Fontaubella, la

29

431520

Torre de l'Espanyol, la

30

431536

Torredembarra

36

431541

Torroja del Priorat

29

431554

Tortosa

09

431567

Ulldecona

22

431573

Ulldemolins

29

431589

Vallclara

16

431592

Vallfogona de Riucorb

16

431606

Vallmoll

01

431613

Valls

01

431628

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

08

431634

Vendrell, el

12

431649

Vespella de Gaià

36

431704

Vila-rodona

01

431711

Vila-seca

36

431652

Vilabella

01

431750

Vilalba dels Arcs

37

431665

Vilallonga del Camp

36

431671

Vilanova d'Escornalbou

08

431687

Vilanova de Prades

16

431690

Vilaplana

08

431726

Vilaverd

16

431732

Vilella Alta, la

29

431747

Vilella Baixa, la

29

431763

Vimbodí i Poblet

16

431779

Vinebre

30

431785

Vinyols i els Arcs

08

430521

Xerta

09

 

 

Annex 4

Regles per a la formació i atribució de codis d'identificació de les corporacions locals de les entitats locals territorials, de les altres entitats locals i dels ens de gestió

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

Annex 5

Codis d'identificació dels consells comarcals i del Consell General d'Aran

 

Codi

Nom del consell comarcal

8100170005

Alt Camp

8100220002

Alt Empordà

8100380001

Alt Penedès

8100430008

Alt Urgell

8100560009

Alta Ribagorça

8100690004

Anoia

8103980001

Aran

8100750006

Bages

8100810007

Baix Camp

8100940003

Baix Ebre

8101080001

Baix Empordà

8101150006

Baix Llobregat

8101200000

Baix Penedès

8101360009

Barcelonès

8101410007

Berguedà

8101540003

Cerdanya

8101670005

Conca de Barberà

8101730008

Garraf

8101890004

Garrigues

8101920002

Garrotxa

8102060009

Gironès

8102130008

Maresme

8104240003

Moianès

8102280001

Montsià

8102340003

Noguera

8102490004

Osona

8102520002

Pallars Jussà

8102650006

Pallars Sobirà

8102710007

Pla d'Urgell

8102870005

Pla de l'Estany

8102900000

Priorat

8103040003

Ribera d'Ebre

8103110007

Ripollès

8103260009

Segarra

8103320002

Segrià

8103470005

Selva

8103500000

Solsonès

8103630008

Tarragonès

8103790004

Terra Alta

8103850006

Urgell

8104020002

Vallès Occidental

8104190004

Vallès Oriental

 

 

Annex 6

Codis d'identificació de les diputacions provincials

 

Codi

Nom de la diputació provincial

8000840003

Barcelona

8001760009

Girona

8002550006

Lleida

8004330008

Tarragona

 

 

Annex 7

Codis d'identificació dels ajuntaments

 

Codi

Nom de l'ajuntament

2500190004

Abella de la Conca

0800180001

Abrera

2500240003

Àger

2500300000

Agramunt

0800230008

Aguilar de Segarra

1700100000

Agullana

0801420002

Aiguafreda

4300170005

Aiguamúrcia

1700250006

Aiguaviva

2503870005

Aitona

2500450006

Alamús, els

2500580001

Alàs i Cerc

2500610007

Albagés, l'

1700310007

Albanyà

2500770005

Albatàrrec

2500830008

Albesa

2500960009

Albi, l'

4300220002

Albinyana

4300380001

Albiol, l'

1700460009

Albons

4300430008

Alcanar

2501000000

Alcanó

2501170005

Alcarràs

2501220002

Alcoletge

4300560009

Alcover

4390440003

Aldea, l'

4300690004

Aldover

4300750006

Aleixar, l'

0800390004

Alella

4300810007

Alfara de Carles

2501380001

Alfarràs

2501430008

Alfés

4300940003

Alforja

2501560009

Algerri

2501690004

Alguaire

2501750006

Alins

4301080001

Alió

2501940003

Almacelles

2502080001

Almatret

2502150006

Almenar

4301150006

Almoster

2502200000

Alòs de Balaguer

1700620002

Alp

0800440003

Alpens

2502360009

Alpicat

2502410007

Alt Àneu

4301200000

Altafulla

1700780001

Amer

4301360009

Ametlla de Mar, l'

0800570005

Ametlla del Vallès, l'

4390600000

Ampolla, l'

4301410007

Amposta

1700840003

Anglès

2502730008

Anglesola

2502920002

Arbeca

4301670005

Arboç, l'

4301540003

Arbolí

1700970005

Arbúcies

0800600000

Arenys de Mar

0800760009

Arenys de Munt

1701010007

Argelaguer

0800820002

Argençola

4301730008

Argentera, l'

0800950006

Argentona

1701180001

Armentera, l'

4301890004

Arnes

2503130008

Arres

2503280001

Arsèguel

0801090004

Artés

2503340003

Artesa de Lleida

2503490004

Artesa de Segre

4301920002

Ascó

2503650006

Aspa

2503710007

Avellanes i Santa Linya, les

0801160009

Avià

0801210007

Avinyó

1701230008

Avinyonet de Puigventós

0801370005

Avinyonet del Penedès

0801550006

Badalona

0890450006

Badia del Vallès

0801680001

Bagà

2503900000

Baix Pallars

2504040003

Balaguer

0801740003

Balenyà

0801800000

Balsareny

4302060009

Banyeres del Penedès

1701570005

Banyoles

2504110007

Barbens

4302130008

Barberà de la Conca

0825200000

Barberà del Vallès

0801930008

Barcelona

2504260009

Baronia de Rialb, la

1701600000

Bàscara

2504470005

Bassella

4302280001

Batea

2504500000

Bausen

0802070005

Begues

1701390004

Begur

2504630008

Belianes

2504850006

Bell-lloc d'Urgell

2517060009

Bellaguarda

1701820002

Bellcaire d'Empordà

2504790004

Bellcaire d'Urgell

2504980001

Bellmunt d'Urgell

4302340003

Bellmunt del Priorat

0802140003

Bellprat

2505010007

Bellpuig

4302490004

Bellvei

2505180001

Bellver de Cerdanya

2505230008

Bellvís

2505390004

Benavent de Segrià

4302520002

Benifallet

4302650006

Benissanet

0802290004

Berga

1701950006

Besalú

1702090004

Bescanó

1702160009

Beuda

0802350006

Bigues i Riells

2505570005

Biosca

1702210007

Bisbal d'Empordà, la

4302710007

Bisbal de Falset, la

4302870005

Bisbal del Penedès, la

1723480001

Biure

4302900000

Blancafort

1702370005

Blanes

1702930008

Boadella i les Escaules

1702420002

Bolvir

4303040003

Bonastre

2505760009

Bòrdes, Es

1702550006

Bordils

2505820002

Borges Blanques, les

4303110007

Borges del Camp, les

1702680001

Borrassà

0802400000

Borredà

2505950006

Bossòst

4303260009

Bot

4303320002

Botarell

2505600000

Bovera

4303470005

Bràfim

1702740003

Breda

0802530008

Bruc, el

0802660009

Brull, el

1702800000

Brunyola

4303500000

Cabacés

2506090004

Cabanabona

1703140003

Cabanelles

1703070005

Cabanes

0802720002

Cabanyes, les

2506160009

Cabó

4303630008

Cabra del Camp

0802880001

Cabrera d'Anoia

0802910007

Cabrera de Mar

0803050006

Cabrils

1703290004

Cadaqués

0803120002

Calaf

4303790004

Calafell

0803480001

Calders

0803270005

Caldes d'Estrac

1703350006

Caldes de Malavella

0803330008

Caldes de Montbui

0803510007

Calella

0803700000

Calldetenes

0803860009

Callús

1703400000

Calonge

0803640003

Calonge de Segarra

2506210007

Camarasa

4390390004

Camarles

4303850006

Cambrils

1703530008

Camós

1703660009

Campdevànol

1703720002

Campelles

0803990004

Campins

1703880001

Campllong

1703910007

Camprodon

2506370005

Canejan

1704050006

Canet d'Adri

0804030008

Canet de Mar

4390760009

Canonja, la

0804100000

Canovelles

0804250006

Cànoves i Samalús

1704120002

Cantallops

0804310007

Canyelles

4303980001

Capafonts

4304020002

Capçanes

0804460009

Capellades

1704270005

Capmany

0804590004

Capolat

0804620002

Cardedeu

0804780001

Cardona

0804840003

Carme

4304190004

Caseres

1704480001

Cassà de la Selva

0804970005

Casserres

0805750006

Castell de l'Areny

2590460009

Castell de Mur

1704860009

Castell-Platja d'Aro

2506420002

Castellar de la Ribera

0805220002

Castellar de n'Hug

0805000000

Castellar del Riu

0805170005

Castellar del Vallès

0805380001

Castellbell i el Vilar

0805430008

Castellbisbal

0805560009

Castellcir

2506740003

Castelldans

0805690004

Castelldefels

0805810007

Castellet i la Gornal

1704640003

Castellfollit de la Roca

0806080001

Castellfollit de Riubregós

0805940003

Castellfollit del Boix

0806150006

Castellgalí

0806200000

Castellnou de Bages

2506800000

Castellnou de Seana

1704700000

Castelló d'Empúries

2506930008

Castelló de Farfanya

0806360009

Castellolí

2507070005

Castellserà

0806410007

Castellterçol

4304240003

Castellvell del Camp

0806540003

Castellví de la Marca

0806670005

Castellví de Rosanes

4304300000

Catllar, el

2507140003

Cava

1718990004

Cellera de Ter, la

1704990004

Celrà

0806730008

Centelles

0826870005

Cercs

0826650006

Cerdanyola del Vallès

0806890004

Cervelló

2507290004

Cervera

2507350006

Cervià de les Garrigues

1705020002

Cervià de Ter

1705190004

Cistella

2507400000

Ciutadilla

2507530008

Clariana de Cardener

2507660009

Cogul, el

1705450006

Colera

2507720002

Coll de Nargó

0806920002

Collbató

4304580001

Colldejou

0807060009

Collsuspina

1705580001

Colomers

2516360009

Coma i la Pedra, la

2516150006

Conca de Dalt

4304610007

Conesa

4304770005

Constantí

0807130008

Copons

4304830008

Corbera d'Ebre

0807280001

Corbera de Llobregat

2507880001

Corbins

1705770005

Corçà

0807340003

Cornellà de Llobregat

1705610007

Cornellà del Terri

4304960009

Cornudella de Montsant

4305090004

Creixell

1705830008

Crespià

1790110007

 

Cruïlles, Monells

i Sant Sadurní de l'Heura

0807490004

Cubelles

2507910007

Cubells

4305160009

Cunit

1706000000

Darnius

1706170005

Das

4390180001

Deltebre

0807520002

Dosrius

4305370005

Duesaigües

1706220002

Escala, l'

0807650006

Esparreguera

1706380001

Espinelves

2508120002

Espluga Calba, l'

4305420002

Espluga de Francolí, l'

0807710007

Esplugues de Llobregat

1706430008

Espolla

1706560009

Esponellà

2508270005

Espot

0807870005

Espunyola, l'

0825410007

Esquirol, l'

2508860009

Estamariu

0807900000

Estany, l'

2508510007

Estaràs

2508640003

Esterri d'Àneu

2508700000

Esterri de Cardós

4305550006

Falset

1700590004

Far d'Empordà, el

2508990004

Farrera

4305680001

Fatarella, la

4305740003

Febró, la

0813470005

Figaró-Montmany

0808040003

Fígols

2590840003

Fígols i Alinyà

4305800000

Figuera, la

1706690004

Figueres

4305930008

Figuerola del Camp

1706750006

Flaçà

4306070005

Flix

2509250006

Floresta, la

0808260009

Fogars de la Selva

0808110007

Fogars de Montclús

1706810007

Foixà

0808320002

Folgueroles

2509310007

Fondarella

0808470005

Fonollosa

0808500000

Font-rubí

1706940003

Fontanals de Cerdanya

1707080001

Fontanilles

1707150006

Fontcoberta

2509460009

Foradada

1790260009

Forallac

4306140003

Forès

1707360009

Fornells de la Selva

1707410007

Fortià

0808630008

Franqueses del Vallès, les

4306290004

Freginals

2509620002

Fuliola, la

2509780001

Fulleda

0809020002

Gaià

4306350006

Galera, la

0808790004

Gallifa

4306400000

Gandesa

4306530008

Garcia

4306660009

Garidells, els

0808850006

Garriga, la

1707540003

Garrigàs

1707670005

Garrigoles

1707730008

Garriguella

0808980001

Gavà

2509840003

Gavet de la Conca

0809190004

Gelida

1707890004

Ger

2591230008

Gimenells i el Pla de la Font

4306720002

Ginestar

1707920002

Girona

0809240003

Gironella

0809300000

Gisclareny

4306880001

Godall

2509970005

Golmés

1708060009

Gombrèn

2510010007

Gósol

0809450006

Granada, la

2510180001

Granadella, la

0809580001

Granera

2510230008

Granja d'Escarp, la

0809610007

Granollers

2510390004

Granyanella

2510570005

Granyena de les Garrigues

2510440003

Granyena de Segarra

4306910007

Gratallops

0809770005

Gualba

1708130008

Gualta

0809960009

Guardiola de Berguedà

4307050006

Guiamets, els

1708280001

Guils de Cerdanya

2510950006

Guimerà

2590310007

Guingueta d'Àneu, la

2511090004

Guissona

2511160009

Guixers

0810000000

Gurb

4307120002

Horta de Sant Joan

0810170005

Hospitalet de Llobregat, l'

0816290004

Hostalets de Pierola, els

1708340003

Hostalric

0810220002

Igualada

2511550006

Isona i Conca Dellà

1708490004

Isòvol

2511370005

Ivars d'Urgell

2511210007

Ivars de Noguera

2511420002

Ivorra

1708520002

Jafre

1708650006

Jonquera, la

0810380001

Jorba

2591010007

Josa i Tuixén

1708710007

Juià

2511800000

Juncosa

2511930008

Juneda

2512140003

Les

2512290004

Linyola

0810430008

Llacuna, la

1708870005

Lladó

2512350006

Lladorre

2512400000

Lladurs

0810560009

Llagosta, la

1708900000

Llagostera

1709040003

Llambilles

1709110007

Llanars

1709260009

Llançà

2512530008

Llardecans

2512660009

Llavorsí

2512070005

Lleida

1709320002

Llers

2512720002

Lles de Cerdanya

0810750006

Lliçà d'Amunt

0810810007

Lliçà de Vall

2512880001

Llimiana

0810690004

Llinars del Vallès

1709470005

Llívia

4307270005

Lloar, el

2512910007

Llobera

4307330008

Llorac

4307480001

Llorenç del Penedès

1709500000

Lloret de Mar

1709630008

Llosses, les

0810940003

Lluçà

1710240003

Maçanet de Cabrenys

1710300000

Maçanet de la Selva

1709790004

Madremanya

1709850006

Maià de Montcal

2513330008

Maials

2513050006

Maldà

0811080001

Malgrat de Mar

0811150006

Malla

0811200000

Manlleu

0811360009

Manresa

4307640003

Marçà

4307510007

Margalef

0824230008

Marganell

0811410007

Martorell

0811540003

Martorelles

4307700000

Mas de Barberans

1710020002

Masarac

4307860009

Masdenverge

0811670005

Masies de Roda, les

0811730008

Masies de Voltregà, les

4307990004

Masllorenç

0811890004

Masnou, el

4308030008

Masó, la

4308100000

Maspujols

0811920002

Masquefa

4308250006

Masroig, el

2513120002

Massalcoreig

1710190004

Massanes

2513270005

Massoteres

0812060009

Matadepera

0812130008

Mataró

1710450006

Medinyà

0812280001

Mediona

2513480001

Menàrguens

1709980001

Meranges

1710580001

Mieres

4308310007

Milà, el

2513510007

Miralcamp

4308460009

Miravet

0813850006

Moià

4308590004

Molar, el

0812340003

Molins de Rei

2513700000

Mollerussa

1710610007

Mollet de Peralada

0812490004

Mollet del Vallès

1710770005

Molló

2513640003

Molsosa, la

0812870005

Monistrol de Calders

0812710007

Monistrol de Montserrat

4309180001

Mont-ral

1711000000

Mont-ras

4309230008

Mont-roig del Camp

1710960009

Montagut i Oix

4308620002

Montblanc

4308840003

Montbrió del Camp

0812520002

Montcada i Reixac

0813040003

Montclar

2513990004

Montellà i Martinet

0813110007

Montesquiu

2514030008

Montferrer i Castellbò

4308970005

Montferri

2513860009

Montgai

0812650006

Montgat

0813260009

Montmajor

0813320002

Montmaneu

4309010007

Montmell, el

0813500000

Montmeló

2514250006

Montoliu de Lleida

2514100000

Montoliu de Segarra

2514310007

Montornès de Segarra

0813630008

Montornès del Vallès

0813790004

Montseny

4309390004

Móra d'Ebre

4309440003

Móra la Nova

4309570005

Morell, el

4309600000

Morera de Montsant, la

0812900000

Muntanyola

0813980001

Mura

2514590004

Nalec

2502540003

Naut Aran

0814020002

Navarcles

0814190004

Navàs

1711170005

Navata

2514620002

Navès

0814240003

Nou de Berguedà, la

4309760009

Nou de Gaià, la

4309820002

Nulles

2514840003

Odèn

0814300000

Òdena

1711220002

Ogassa

0814580001

Olèrdola

0814610007

Olesa de Bonesvalls

0814770005

Olesa de Montserrat

2514970005

Oliana

2515000000

Oliola

2515170005

Olius

0814830008

Olivella

0814960009

Olost

1711430008

Olot

2515220002

Oluges, les

0814450006

Olvan

2515380001

Omellons, els

2515430008

Omells de na Gaia, els

1711560009

Ordis

2515560009

Organyà

0815090004

Orís

0815160009

Oristà

0815210007

Orpí

0815370005

Òrrius

2515690004

Os de Balaguer

1711690004

Osor

2515750006

Ossó de Sió

0815420002

Pacs del Penedès

0815550006

Palafolls

1711750006

Palafrugell

1711810007

Palamós

2515810007

Palau d'Anglesola, el

1711940003

Palau de Santa Eulàlia

1712150006

Palau-sator

1712080001

Palau-saverdera

0815680001

Palau-solità i Plegamans

4310090004

Pallaresos, els

0815740003

Pallejà

4309950006

Palma d'Ebre, la

0890580001

Palma de Cervelló, la

1712360009

Palol de Revardit

1712410007

Pals

0815800000

Papiol, el

1712540003

Pardines

0815930008

Parets del Vallès

1712670005

Parlavà

4310160009

Passanant i Belltall

1712890004

Pau

4310210007

Paüls

1712920002

Pedret i Marzà

2516410007

Penelles

1713060009

Pera, la

0816070005

Perafita

4310370005

Perafort

1713280001

Peralada

2516540003

Peramola

4310420002

Perelló, el

0816140003

Piera

4310550006

Piles, les

0816350006

Pineda de Mar

4310680001

Pinell de Brai, el

2516670005

Pinell de Solsonès

2516730008

Pinós

4310740003

Pira

4310800000

Pla de Santa Maria, el

0816400000

Pla del Penedès, el

1713340003

Planes d'Hostoles, les

1713490004

Planoles

2591180001

Plans de Sió, els

2516890004

Poal, el

2516920002

Pobla de Cérvoles, la

0816530008

Pobla de Claramunt, la

0816660009

Pobla de Lillet, la

4310930008

Pobla de Mafumet, la

4311070005

Pobla de Massaluca, la

4311140003

Pobla de Montornès, la

2517130008

Pobla de Segur, la

4311290004

Poboleda

0816720002

Polinyà

4311350006

Pont d'Armentera, el

2503060009

Pont de Bar, el

1713520002

Pont de Molins

2517340003

Pont de Suert, el

0818250006

Pont de Vilomara i Rocafort, el

4314180001

Pontils

0816880001

Pontons

1713650006

Pontós

2517280001

Ponts

1713710007

Porqueres

4311400000

Porrera

1714040003

Port de la Selva, el

1713870005

Portbou

2517490004

Portella, la

4311530008

Pradell de la Teixeta

4311660009

Prades

4311720002

Prat de Comte

0816910007

Prat de Llobregat, el

4311880001

Pratdip

0817120002

Prats de Lluçanès

0817050006

Prats de Rei, els

2517520002

Prats i Sansor

2517650006

Preixana

2517710007

Preixens

0823030008

Premià de Dalt

0817270005

Premià de Mar

1713900000

Preses, les

2517900000

Prullans

0817510007

Puig-reig

1714110007

Puigcerdà

0817480001

Puigdàlber

2518040003

Puiggròs

4311910007

Puigpelat

2518110007

Puigverd d'Agramunt

2518260009

Puigverd de Lleida

0817640003

Pujalt

0817700000

Quar, la

1714260009

Quart

1704330008

Queralbs

4312050006

Querol

1714320002

Rabós

0817860009

Rajadell

4312120002

Rasquera

1714470005

Regencós

0817990004

Rellinars

4312270005

Renau

4312330008

Reus

2518320002

Rialp

4312480001

Riba, la

4312510007

Riba-roja d'Ebre

2590590004

Ribera d'Ondara

2518500000

Ribera d'Urgellet

1714500000

Ribes de Freser

1714630008

Riells i Viabrea

4312640003

Riera de Gaià, la

2518630008

Riner

1714790004

Ripoll

0818030008

Ripollet

2591390004

Riu de Cerdanya

1714850006

Riudarenes

1714980001

Riudaura

4312700000

Riudecanyes

4312860009

Riudecols

1715010007

Riudellots de la Selva

4312990004

Riudoms

1715180001

Riumors

0818100000

Roca del Vallès, la

4313030008

Rocafort de Queralt

4313100000

Roda de Berà

0818310007

Roda de Ter

4313250006

Rodonyà

4313310007

Roquetes

1715230008

Roses

2518980001

Rosselló

4313460009

Rourell, el

0818460009

Rubí

0818590004

Rubió

1715390004

Rupià

0890190004

Rupit i Pruit

0818780001

Sabadell

0818840003

Sagàs

2519020002

Salàs de Pallars

0819010007

Saldes

1715440003

Sales de Llierca

0819180001

Sallent

4313590004

Salomó

4390570005

Salou

1715570005

Salt

2519190004

Sanaüja

0819440003

Sant Adrià de Besòs

0819570005

Sant Agustí de Lluçanès

0819600000

Sant Andreu de la Barca

0819760009

Sant Andreu de Llavaneres

1715760009

Sant Andreu Salou

1718330008

Sant Aniol de Finestres

0819820002

Sant Antoni de Vilamajor

0819950006

Sant Bartomeu del Grau

0820090004

Sant Boi de Llobregat

0820160009

Sant Boi de Lluçanès

4313620002

Sant Carles de la Ràpita

0820370005

Sant Cebrià de Vallalta

0820210007

Sant Celoni

0820420002

Sant Climent de Llobregat

1715820002

Sant Climent Sescebes

0820550006

Sant Cugat del Vallès

0820680001

Sant Cugat Sesgarrigues

2519610007

Sant Esteve de la Sarga

0820740003

Sant Esteve de Palautordera

0820800000

Sant Esteve Sesrovires

1715950006

Sant Feliu de Buixalleu

0821070005

Sant Feliu de Codines

1716090004

Sant Feliu de Guíxols

0821140003

Sant Feliu de Llobregat

1716160009

Sant Feliu de Pallerols

0821290004

Sant Feliu Sasserra

1716210007

Sant Ferriol

0820930008

Sant Fost de Campsentelles

0821350006

Sant Fruitós de Bages

1716370005

Sant Gregori

2519240003

Sant Guim de Freixenet

2519770005

Sant Guim de la Plana

1716420002

Sant Hilari Sacalm

0821530008

Sant Hipòlit de Voltregà

0819390004

Sant Iscle de Vallalta

4390230008

Sant Jaume d'Enveja

0821660009

Sant Jaume de Frontanyà

1716550006

Sant Jaume de Llierca

4313780001

Sant Jaume dels Domenys

1716740003

Sant Joan de les Abadesses

1716800000

Sant Joan de Mollet

0821880001

Sant Joan de Vilatorrada

0821720002

Sant Joan Despí

1718510007

Sant Joan les Fonts

1716680001

Sant Jordi Desvalls

0890300000

Sant Julià de Cerdanyola

1716930008

Sant Julià de Ramis

0822050006

Sant Julià de Vilatorta

1790320002

Sant Julià del Llor i Bonmatí

0822120002

Sant Just Desvern

0822270005

Sant Llorenç d'Hortons

1717140003

Sant Llorenç de la Muga

2519300000

Sant Llorenç de Morunys

0822330008

Sant Llorenç Savall

0822510007

Sant Martí d'Albars

0822480001

Sant Martí de Centelles

1717290004

Sant Martí de Llémena

2590250006

Sant Martí de Riucorb

0822640003

Sant Martí de Tous

0822700000

Sant Martí Sarroca

0822860009

Sant Martí Sesgueioles

1717350006

Sant Martí Vell

0822990004

Sant Mateu de Bages

1717400000

Sant Miquel de Campmajor

1717530008

Sant Miquel de Fluvià

1717660009

Sant Mori

1717720002

Sant Pau de Segúries

0823100000

Sant Pere de Ribes

0823250006

Sant Pere de Riudebitlles

0823310007

Sant Pere de Torelló

0823460009

Sant Pere de Vilamajor

1717880001

Sant Pere Pescador

0818970005

Sant Pere Sallavinera

0823590004

Sant Pol de Mar

0823620002

Sant Quintí de Mediona

0823780001

Sant Quirze de Besora

0823840003

Sant Quirze del Vallès

0823970005

Sant Quirze Safaja

2519450006

Sant Ramon

0824010007

Sant Sadurní d'Anoia

0824180001

Sant Sadurní d'Osormort

0809830008

Sant Salvador de Guardiola

0826280001

Sant Vicenç de Castellet

0826490004

Sant Vicenç de Montalt

0826520002

Sant Vicenç de Torelló

0826340003

Sant Vicenç dels Horts

4313840003

Santa Bàrbara

0824390004

Santa Cecília de Voltregà

0824440003

Santa Coloma de Cervelló

1718050006

Santa Coloma de Farners

0824570005

Santa Coloma de Gramenet

4313970005

Santa Coloma de Queralt

1718120002

Santa Cristina d'Aro

0824600000

Santa Eugènia de Berga

0824760009

Santa Eulàlia de Riuprimer

0824820002

Santa Eulàlia de Ronçana

0824950006

Santa Fe del Penedès

1718270005

Santa Llogaia d'Àlguema

0825080001

Santa Margarida de Montbui

0825150006

Santa Margarida i els Monjos

0825890004

Santa Maria d'Oló

0825360009

Santa Maria de Besora

0825670005

Santa Maria de Martorelles

0825540003

Santa Maria de Merlès

0825730008

Santa Maria de Miralles

0825920002

Santa Maria de Palautordera

4314010007

Santa Oliva

1718480001

Santa Pau

0826060009

Santa Perpètua de Mogoda

0826130008

Santa Susanna

0819230008

Santpedor

4314230008

Sarral

1718640003

Sarrià de Ter

2520170005

Sarroca de Bellera

2520000000

Sarroca de Lleida

1718700000

Saus, Camallera i Llampaies

4314390004

Savallà del Comtat

4314440003

Secuita, la

1718860009

Selva de Mar, la

4314570005

Selva del Camp, la

4314600000

Senan

4304450006

Sénia, la

2520220002

Senterada

2503520002

Sentiu de Sió, la

0826710007

Sentmenat

1719030008

Serinyà

2520430008

Seròs

1719100000

Serra de Daró

1719250006

Setcases

2520380001

Seu d'Urgell, la

0826900000

Seva

2520560009

Sidamon

1719310007

Sils

0827040003

Sitges

1705240003

Siurana

0827110007

Sobremunt

2520690004

Soleràs, el

4314760009

Solivella

2520750006

Solsona

0827260009

Sora

2520810007

Soriguera

2520940003

Sort

2521080001

Soses

0827320002

Subirats

2521150006

Sudanell

2521200000

Sunyer

0827470005

Súria

1719460009

Susqueda

0827630008

Tagamanent

0827790004

Talamanca

2521540003

Talarn

2521670005

Talavera

1719590004

Tallada d'Empordà, la

0827850006

Taradell

4314820002

Tarragona

2521730008

Tàrrega

2521890004

Tarrés

2521920002

Tarroja de Segarra

0827500000

Tavèrnoles

0828020002

Tavertet

0828190004

Teià

2522060009

Térmens

1719620002

Terrades

0827980001

Terrassa

0828240003

Tiana

2522130008

Tírvia

2522280001

Tiurana

4314950006

Tivenys

4315080001

Tivissa

0828300000

Tona

2522340003

Torà

0828450006

Tordera

0828580001

Torelló

2522490004

Torms, els

2522520002

Tornabous

2522710007

Torre de Cabdella, la

0828610007

Torre de Claramunt, la

4315150006

Torre de Fontaubella, la

4315200000

Torre de l'Espanyol, la

2523320002

Torre-serona

2522650006

Torrebesses

4315360009

Torredembarra

2522870005

Torrefarrera

2590780001

Torrefeta i Florejacs

2523040003

Torregrossa

2523110007

Torrelameu

0828770005

Torrelavit

0828830008

Torrelles de Foix

0828960009

Torrelles de Llobregat

1719780001

Torrent

2523260009

Torres de Segre

1719840003

Torroella de Fluvià

1719970005

Torroella de Montgrí

4315410007

Torroja del Priorat

1720010007

Tortellà

4315540003

Tortosa

1720180001

Toses

1720230008

Tossa de Mar

2523470005

Tremp

1720440003

Ullà

0829000000

Ullastrell

1720570005

Ullastret

4315670005

Ulldecona

4315730008

Ulldemolins

1720390004

Ultramort

1720600000

Urús

0829170005

Vacarisses

1701440003

Vajol, la

1720760009

Vall d'en Bas, la

1720820002

Vall de Bianya, la

2504320002

Vall de Boí, la

2590100000

Vall de Cardós

1720950006

Vall-llobrega

0829220002

Vallbona d'Anoia

2523850006

Vallbona de les Monges

0829380001

Vallcebre

4315890004

Vallclara

2524020002

Vallfogona de Balaguer

1717070005

Vallfogona de Ripollès

4315920002

Vallfogona de Riucorb

0829430008

Vallgorguina

0829560009

Vallirana

4316060009

Vallmoll

0829690004

Vallromanes

4316130008

Valls

2590620002

Valls d'Aguilar, les

2523980001

Valls de Valira, les

4316280001

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

2590970005

Vansa i Fórnols, la

0829750006

Veciana

4316340003

Vendrell, el

1721090004

Ventalló

2524240003

Verdú

1721160009

Verges

4316490004

Vespella de Gaià

0829810007

Vic

1721210007

Vidrà

1721370005

Vidreres

2524300000

Vielha e Mijaran

4317040003

Vila-rodona

1723050006

Vila-sacra

2525210007

Vila-sana

4317110007

Vila-seca

4316520002

Vilabella

1721420002

Vilabertran

1721550006

Vilablareix

0829940003

Vilada

1721740003

Viladamat

1721680001

Viladasens

0830150006

Viladecans

0830080001

Viladecavalls

1721800000

Vilademuls

1722070005

Viladrau

1722140003

Vilafant

0830540003

Vilafranca del Penedès

2524450006

Vilagrassa

1722350006

Vilajuïga

4317500000

Vilalba dels Arcs

0830670005

Vilalba Sasserra

2524580001

Vilaller

1722400000

Vilallonga de Ter

4316650006

Vilallonga del Camp

1722530008

Vilamacolum

1722660009

Vilamalla

1722720002

Vilamaniscle

2524770005

Vilamòs

1722880001

Vilanant

4316710007

Vilanova d'Escornalbou

2524830008

Vilanova de Bellpuig

2524960009

Vilanova de l'Aguda

2525420002

Vilanova de la Barca

2525090004

Vilanova de Meià

4316870005

Vilanova de Prades

0830360009

Vilanova de Sau

2525160009

Vilanova de Segrià

0830200000

Vilanova del Camí

0890240003

Vilanova del Vallès

0830730008

Vilanova i la Geltrú

4316900000

Vilaplana

0821400000

Vilassar de Dalt

0821910007

Vilassar de Mar

1722290004

Vilaür

4317260009

Vilaverd

4317320002

Vilella Alta, la

4317470005

Vilella Baixa, la

1723330008

Vilobí d'Onyar

0830410007

Vilobí del Penedès

1723270005

Vilopriu

2525370005

Vilosell, el

4317630008

Vimbodí i Poblet

2525550006

Vinaixa

4317790004

Vinebre

4317850006

Vinyols i els Arcs

0830890004

Viver i Serrateix

4305210007

Xerta

 

 

Annex 8

Codis d'identificació de les entitats municipals descentralitzades

 

Codi

Nom de l'entitat municipal descentralitzada

7000120002

Ainet de Besan

7000270005

Arànser

7000330008

Araós

7000480001

Arcavell i la Farga de Moles

7000510007

Arestui

7000640003

Àreu

7000700000

Arró

7000860009

Arròs e Vila

7000990004

Ars

7001030008

Arties e Garòs

7001100000

Asnurri

7001250006

Aubèrt e Betlan

7001310007

Bagergue

7001460009

Baiasca

7007560009

Baldomar

7007170005

Bellaterra

7001590004

Bescaran

7001620002

Betren

7007220002

Bítem

7007380001

Campredó

7001780001

Canalda

7001970005

Casau

7002010007

Civís

7002180001

Durro i Saraís

7002230008

Escunhau e Casarilh

7002390004

Espui

7007690004

Estartit, l'

7002440003

Fontllonga i Ametlla

7002570005

Gausac

7002600000

Gerb

7002760009

Gessa

7002820002

Guàrdia d'Ares, la

7006300000

Isil i Alós

7005110007

Jesús

7002950006

Josa de Cadí

7003090004

Manyanet

7003160009

Montenartró

7003210007

Muntells, els

7003370005

Os de Civís

7003420002

Pi

7006240003

Picamoixons

7003550006

Pla de la Font, el

7006610007

Raimat

7006770005

Rocallaura

7003740003

Sant Joan Fumat

7003800000

Sant Martí de Torroella

7007750006

Sant Miquel de Balenyà

7003930008

Santa Maria de Meià

7006960009

Seana

7004070005

Sellui

7004140003

Senet

7007430008

Serra d'Almos, la

7006450006

Sorpe

7004290004

Sossís

7004350006

Sucs

7007000000

Talladell, el

7004400000

Taús

7006830008

Tornafort

7004530008

Tredòs

7006580001

Unha

7004660009

Valldoreix

7004720002

Vila i Vall de Castellbò

7004880001

Vilac

7004910007

Vilamitjana

7005040003

Víllec i EstanaAnnex 9

Codis d'identificació de les entitats metropolitanes


Codi

Nom de l'entitat metropolitana

8200330008

Àrea Metropolitana de Barcelona

 

 

Annex 10

Codis d'identificació de les mancomunitats

 

Codi

Nom de la mancomunitat

9012340003

Mancomunitat Comarcal del Ripollès

9006200000

Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès

9003990004

Mancomunitat d'Aguilar de Segarra, Fonollosa i Rajadell

9010170005

Mancomunitat d'Aigües de la Noguera Alta

9006150006

Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues per a l'Abastament d'Aigua Potable

9011540003

Mancomunitat d'Aigües de Merlès

9010380001

Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral (MIDI)

9008630008

Mancomunitat d'Oristà i Sant Feliu Sasserra per al Subministrament d'Aigua Potable

9010000000

Mancomunitat de l'Alt Maresme per a la Gestió de Residus Sòlids Urbans i del Medi Ambient

9000230008

Mancomunitat de la Fontsanta

9012280001

Mancomunitat de la Taula del Sénia

9005690004

Mancomunitat de la Vall de Camprodon

9012900000

Mancomunitat de la Vall de Llémena

9013320002

Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa

9003480001

Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès

9012650006

Mancomunitat de Municipis de les Valls d'Àneu

9011920002

Mancomunitat de Municipis de Palamós, Calonge i Vall-llobrega

9002660009

Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament

9012870005

Mancomunitat de Municipis del Galzeran

9007130008

Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de l'Esquí Nòrdic

9013260009

Mancomunitat de Municipis per la Música a les Garrigues

9011410007

Mancomunitat de Municipis Tortosa-Roquetes

9004310007

Mancomunitat de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent

9006360009

Mancomunitat de Recollida d'Escombraries de l'Urgellet

9007060009

Mancomunitat de Serveis del Mig Segre

9011730008

Mancomunitat de Serveis dels Municipis de Fortià i Riumors

9012060009

Mancomunitat de Serveis Oristà-Sant Feliu Sasserra

9010690004

Mancomunitat del Bisaura i l'Alt Lluçanès

9012490004

Mancomunitat del Parc Natural de la Serra de Montsant

9005380001

Mancomunitat del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter

9010810007

Mancomunitat dels Municipis de Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt per a Serveis de Deixalleria

9013110007

Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics dels Municipis de Salou i de Vila-seca

9004590004

Mancomunitat Intermunicipal d'Aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau i Palau-saverdera

9008790004

Mancomunitat Intermunicipal d'Aigües i serveis del Baix Empordà

9000760009

Mancomunitat Intermunicipal de Cerdanyola del Vallès-Ripollet-Montcada i Reixac

9007520002

Mancomunitat Intermunicipal de Gratallops, Torroja del Priorat, Poboleda i Porrera (TOPOGRAPO)

9004970005

Mancomunitat Intermunicipal de l'Alt Empordà

9009300000

Mancomunitat Intermunicipal de l'Anoia per a la Recollida, Gestió i Reducció de Residus

9012710007

Mancomunitat Intermunicipal de la Beguda Alta

9011150006

Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena

9012130008

Mancomunitat Intermunicipal de la Conca de l'Onyar

9003050006

Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes

9000180001

Mancomunitat Intermunicipal de Martorelles i Santa Maria de Martorelles

9006670005

Mancomunitat Intermunicipal de Mollerussa-el Palau d'Anglesola

9011360009

Mancomunitat Intermunicipal de Potabilització d'Aigües de Barbens, Castellnou de Seana, Ivars d'Urgell i Vila-sana

9013470005

Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Anoia de Ponent

9011080001

Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d'Alella, el Masnou i Teià

9013040003

Mancomunitat Intermunicipal del Camí Natural de la Noguera Baixa

9011670005

Mancomunitat Intermunicipal del Cardener

9001680001

Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf

9010940003

Mancomunitat Intermunicipal del Priorat d'Escaladei DO

9011890004

Mancomunitat Intermunicipal dels Municipis de Foixà, Parlavà, Rupià i Ultramort

9008110007

Mancomunitat Intermunicipal Deltatres

9003640003

Mancomunitat Intermunicipal Escola Comarcal d'Arts Aplicades i Oficis Artístics del Berguedà

9004460009

Mancomunitat Intermunicipal “Les Guilleries”

9011200000

Mancomunitat Intermunicipal per a l'Abastament d'Aigua de Pinyana

9010560009

Mancomunitat Intermunicipal per a la Gestió de Residus de l'Alt Urgell Meridional

9005000000

Mancomunitat Intermunicipal Verge dels Socors

9012520002

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de Navès, Montmajor, Viver i Serrateix, Montclar i l'Espunyola per a l'Abastament d'Aigua en Alta

9002350006

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària la Plana

9008470005

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca

9010750006

Mancomunitat la Gavarresa

9003330008

Mancomunitat Municipal Can Sellarès

9005170005

Mancomunitat per a Fins d'Instrucció i Cultura d'Alp, Das, Fontanals de Cerdanya i Urús

9001800000

Mancomunitat per a l'Atenció dels Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia

9008980001

Mancomunitat Sector Territorial de la Pista de Proves de Vehicles l'Albornar

9001740003

Mancomunitat Tegar del Garraf

9007490004

Serveis Mancomunats d'Incineració de Residus Urbans