Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ACORD GOV/94/2016, de 28 de juny, pel qual s'aproven la modificació i el text íntegre dels Estatuts del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).

Dades bàsiques
  • Rang del document Acord del govern

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • Núm. del document GOV/0094/2016

  • Data del document 28/06/2016

  • Data de publicació 30/06/2016

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7152

Afectacions
30/06/2016 -
TEXT PUBLICAT

El Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) és un centre d'investigació, formació i transferència de tecnologia i coneixement, que té la seu central a Solsona. La missió del CTFC consisteix a contribuir a la modernització i la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i a la gestió sostenible del medi natural per mitjà de la investigació, la formació, la divulgació i la cooperació.

Des de la seva creació l'any 1996, el CTFC s'ha consolidat i ha aconseguit ser un centre de referència a escala local, nacional i internacional en els àmbits forestal i de desenvolupament rural, de prestigi reconegut per l'excel·lència de la seva activitat.

El CTFC es va constituir com a Consorci entre el Consell Comarcal del Solsonès i la Universitat de Lleida i, posteriorment, s'hi han incorporat com a membres consorciats la Diputació de Lleida, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, el Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya i la Generalitat de Catalunya.

Els Estatuts del CTFC van ser modificats en data 4 de juny de 2007, per tal d'adaptar-se a la realitat de les activitats del Centre. En data 18 de desembre de 2012, el Govern de la Generalitat va autoritzar una nova modificació dels Estatuts i va aprovar el text íntegre dels Estatuts del CTFC, que es van publicar al DOGC núm. 6278, de 20 de desembre de 2012.

Mitjançant aquest Acord, d'una banda, els Estatuts s'adapten a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa. D'altra banda, també s'hi introdueixen modificacions pel que fa a la seva denominació i a les entitats que l'integren, s'incorporen millores en la redacció, s'eliminen disposicions obsoletes i s'hi realitzen altres modificacions per raó d'oportunitat.

La Junta del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya va acordar aprovar inicialment la modificació dels Estatuts.

Vist l'Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven els criteris per a la creació, la modificació i la supressió d'entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d'entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d'acord del Govern relatives a fundacions;

Atès el que estableix l'article 26.o) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Govern

 

Acorda:

 

1. Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i el seu text íntegre, que figura a l'annex d'aquest Acord.

 

2. Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 28 de juny de 2016

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

 

 

Annex

Estatuts del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)

 

Capítol 1

Disposicions generals

 

Article 1

1.1 El Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya es va constituir inicialment entre el Consell Comarcal del Solsonès i la Universitat de Lleida i, posteriorment, s'hi van incorporar: la Diputació de Lleida, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona.

1.2 El Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya s'adscriu a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i s'hi relaciona mitjançant el Departament competent en matèria de boscos.

 

Article 2

2.1 En un annex als Estatuts, que té la consideració de part integrant d'aquests, es detallaran en cada moment les entitats integrades en el Consorci. L'esmentat annex es renova automàticament amb l'acord d'adhesió o separació d'un membre.

2.2 L'acord d'adhesió d'un membre l'adopta la Junta i es formalitza en un conveni on s'especifiquen les condicions d'integració i les seves obligacions, així com l'acceptació d'aquests Estatuts.

 

Article 3

3.1 L'entitat s'anomena Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i gaudeix de personalitat jurídica i capacitat plena per al compliment de les seves finalitats.

3.2 Per a les seves activitats francòfones i anglòfones pot utilitzar les traduccions respectives següents: Centre de Recherche Forestière de Catalogne o Forest Sciences Centre of Catalonia.

Alternativament, pot utilitzar, com a marca, per a les activitats internacionals, la denominació següent en anglès: “Centre for Mediterranean Forests Research-CTFC”.

Així mateix, pot utilitzar, com a marca, per a les activitats relacionades amb l´ús, la transformació i la indústria fustera, la denominació següent: “INCAFUST – Institut Català de la Fusta” o per a les activitats internacionals, en anglès: “INCAFUST” – Catalan Institute of Wood”.

 

Article 4

4.1 El Consorci té el seu domicili a la ciutat de Solsona, carretera de Sant Llorenç (direcció Port del Comte), quilòmetre dos.

4.2 El temps de durada del Consorci és indefinit.

 

Article 5

5.1 Són finalitats del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya: la creació, gestió, conservació i explotació d'un centre de recursos forestals i rurals, com a instrument de participació en l'ensenyament, la investigació, la transferència de resultats, la divulgació, la cooperació, l'assistència tècnica a les empreses i institucions, i el foment del desenvolupament rural, especialment en els àmbits forestal, agroforestal i indústries de la fusta i agràries, aprofitaments forestals, i en general en aquells àmbits relacionats amb la gestió dels recursos naturals.

5.2 Els principals àmbits temàtics en què s'apliquen les finalitats citades són: el forestal, l'agroforestal, el mediambiental i el de planificació i gestió del territori rural, donant suport a les indústries del món agrari, incloses les de la fusta, i a la gestió forestal, a la gestió i la conservació de la fauna, i en general, a totes aquelles activitats relacionades amb el medi rural.

 

Capítol II

Òrgans de govern i gestió

 

Article 6

Són òrgans de govern del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya:

- La Junta

- La Comissió Executiva

- El/la director/a general

 

Article 7

7.1 La Junta és l'òrgan superior de govern del Consorci i està formada pels membres següents:

a. El/la conseller/a del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de boscos, que en serà president/a.

b. Dos representants del Consell Comarcal del Solsonès.

c. Dos representants de la Universitat de Lleida.

d. Dos representants de la Diputació de Lleida.

e. Dos representants de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

f. Dos representants de la Generalitat de Catalunya.

g. Dos representants de la Universitat Autònoma de Barcelona.

h. El nombre de representants segons el conveni d'adhesió de cada una de les institucions o entitats que es consorciïn en el futur.

Els representants nomenats per cada entitat no necessàriament hi ha de pertànyer.

7.2 El/la president/a nomena els/les vicepresidents/es que consideri oportuns entre els membres de la Junta, però ha d'escollir-ne un entre els representants del Consell Comarcal del Solsonès i un altre entre els representants de la Universitat de Lleida, com a entitats fundadores, i un/a d'aquests/es dos/dues vicepresidents/es ha de ser vicepresident/a primer/a.

7.3 Igualment, el/la director/a del Consorci assisteix a les reunions de la Junta, amb veu però sense vot.

7.4 Actua com a secretari/ària la persona que nomeni a aquests efectes la Junta, entre els seus membres o entre el personal del mateix Consorci o de l'administració d'adscripció.

 

Article 8

A títol enunciatiu, són funcions de la Junta:

a. Fixar l'orientació general del Consorci dins els objectius estatutaris i aprovar el pla anual d'activitats.

b. Aprovar el pressupost anual i la seva liquidació, els comptes anuals, l'inventari balanç, la memòria d'activitats realitzades i la gestió de l'exercici anterior.

c. Aprovar la plantilla de personal.

d. Aprovar l'adquisició, l'alienació i el gravamen de béns i drets del Consorci.

e. Aprovar el reglament de règim interior que desplegui aquests Estatuts.

f. Aprovar l'admissió i separació de membres del Consorci.

g. Aprovar la modificació dels Estatuts.

h. Aprovar les ordenances fiscals per a la prestació de serveis.

i. Aprovar la contractació del/de la director/a.

j. L'exercici de les accions judicials.

k. Acceptar donacions, deixes i herències a favor del Centre

l. Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci.

La Junta és l'òrgan de contractació d'obres, béns i serveis del Consorci, si bé pot delegar en el/la director/a la contractació d'obres, béns i serveis que no ultrapassin l'import del 5% dels recursos ordinaris o afectin més d'un exercici econòmic.

 

Article 9

9.1 Són funcions del/de la president/a:

a. Representar judicialment i administrativament el Consorci; el/la president/a pot conferir manaments per a l'exercici de totes aquestes funcions.

b. Convocar i presidir les reunions de la Junta i de la Comissió Executiva.

c. Nomenar els membres de la Comissió Executiva.

d. Nomenar els/les vicepresidents/es que consideri oportuns entre els membres de la Junta, d'acord amb les peculiaritats especificades a l'article 7.

9.2 Els/les vicepresidents/es substitueixen el/la president/a, per ordre de nomenament, en els casos de vacant, absència o malaltia.

 

Article 10

10.1 La Comissió Executiva està integrada pel/per la president/a, i per un representant de cada entitat consorciada que sigui membre de la Junta.

10.2 Correspon a la Comissió Executiva:

1. L'assistència al/a la president/a en l'exercici de les seves atribucions.

2. Les atribucions que el/la president/a o la Junta li deleguin, d'entre les legalment delegables.

10.3 Per a l'adopció d'acords cada membre de la Comissió Executiva disposa d'un vot. Els acords es prenen per la majoria dels membres assistents.

10.4 El funcionament de la Comissió Executiva és l'establert per la Junta, d'acord amb el que disposen aquests Estatuts i les disposicions legals.

 

Article 11

Són funcions del/de la director/a:

a. L'alta direcció del Consoci, dirigint la seva activitat, d'acord amb les directrius de la Junta, de la Comissió Executiva i del/de la president/a.

b. Preparar el projecte de pressupost i el pla global d'activitats.

c. Formular els comptes anuals per a la seva aprovació per la Junta.

d. Contractar el personal del Consorci en els termes establerts per la Junta i exercir-ne la direcció.

e. Desenvolupar la gestió econòmica i ordenar els pagaments.

f. Desenvolupar la gestió econòmica i administrativa.

g. Coordinar les comissions de treball.

h. Proposar l'organigrama del Consorci.

i. Exercir les altres funcions que expressament li siguin delegades.

 

Capítol III

Règim de funcionament

 

Article 12

12.1 La Junta es reuneix un mínim de dos cops a l'any, i totes aquelles vegades que sigui convocada pel/per la president/a. Quan circumstàncies excepcionals ho requereixin, el/la president/a pot convocar sessió extraordinària, per iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels components.

12.2 Per a la vàlida constitució de la Junta, caldrà l'assistència de com a mínim una tercera part del nombre de membres que la integren.

12.3 L'assistència a la Junta no és delegable de manera permanent. Però sí que pot ser delegada, de manera eventual, per una sessió en concret. La delegació podrà fer-se en qualsevol persona membre de la Junta.

12.4 Si manquen i subsidiàriament al que disposen aquests Estatuts, la Junta es regirà per les disposicions que regulen els òrgans col·legiats.

 

Article 13

13.1 Les entitats que històricament han format part del Consorci (Consell Comarcal del Solsonès, Universitat de Lleida, Diputació de Lleida, Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació), tenen concedits cinc vots, tenint present l'esforç i la dedicació que han prestat fins ara, i la Universitat Autònoma de Barcelona té concedits dos vots.

Mentre el Consorci estigui adscrit a la Generalitat, s'estableix un sistema de vot en el qual la Generalitat, amb independència del nombre de representants, té un nombre de vots igual a la meitat més un del total de vots.

Les entitats que es consorciïn en el futur tindran dret a un vot que exerciran d'acord amb el que estableixen aquests Estatuts.

13.2 Poden assistir a la Junta els representants legalment nomenats per cada entitat, però el seu vot haurà de ser únic i en un sol sentit.

13.3 El règim d'adopció d'acords s'ha d'ajustar al que disposa la legislació per als òrgans col·legiats.

 

Capítol IV

Règim jurídic del personal

 

Article 14

El règim jurídic aplicable al personal del Consorci és el de l'Administració de la Generalitat, sens perjudici de les especificitats que siguin aplicables i que derivin de la consideració del Consorci com a centre CERCA, i, si escau, també és aplicable el règim jurídic previst per al personal investigador. L'aplicació d'aquest règim jurídic no implicarà en cap cas l'adquisició de la condició de personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

 

Capítol V

Règim econòmic

 

Article 15

El règim pressupostari i el règim comptable aplicats al Consorci són els que determina la normativa reguladora de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya per a aquest tipus d'entitats, i també la normativa de desplegament que, en matèria de pressupostos i comptabilitat, s'aprovi en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i, en tant que mantingui la categoria de centre CERCA, li resulta d'aplicació la normativa específica per a aquesta tipologia de centres.

 

Article 16

El Consorci està subjecte al control extern de la Sindicatura de Comptes i, en l'àmbit intern, resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control financer establert, per a aquest tipus d'entitats, a la normativa reguladora de les finances públiques de Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 17

Per a la realització dels seus fins, el Consorci disposa dels recursos següents:

a. Aportacions dels consorciats.

b. Rendiment dels seus serveis.

c. Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat.

d. Emprèstits i préstecs.

 

Article 18

Les aportacions dels ens consorciats han de ser suficients per cobrir les despeses i les adquisicions patrimonials necessàries per al compliment dels objectius del Consorci.

 

Article 19

El règim patrimonial del Consorci és el que estableix la normativa que regula el patrimoni de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

Capítol VI

Aprovació i modificació dels Estatuts, i règim de separació i dissolució

 

Article 20

20.1 Per a l'entrada en vigor d'aquets Estatuts cal l'aprovació de l'òrgan competent dels ens consorciats.

20.2 L'alteració substancial dels Estatuts que impliqui una modificació de la voluntat inicial ha de seguir el mateix procediment que per a l'aprovació dels Estatuts.

 

Article 21

21.1 Els membres del Consorci se'n poden separar en qualsevol moment, sense perjudici de la seva responsabilitat per les obligacions pendents de compliment.

21.2 L'exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci, llevat que la resta dels seus membres n'acordin la continuïtat i romanguin al Consorci almenys dos ens públics pertanyents a dues administracions diferents.

21.3 Quan l'exercici del dret de separació no tingui com a efecte la dissolució del Consorci s'apliquen les regles previstes a la normativa en matèria de consorcis.

 

Article 22

22.1 La dissolució del Consorci es produeix:

a. Per disposició legal.

b. Per impossibilitat d'acomplir les seves finalitats.

c. Per acord de la Junta.

22.2 En l'acord de dissolució pres per l'òrgan de govern del Consorci es designa el liquidador i es determina la forma de procedir a la liquidació dels béns propis del Consorci i la reversió de les obres o de les liquidacions existents.

Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada membre, d'acord amb els criteris següents: la quota de liquidació es calcula d'acord amb la participació de cadascun dels membres en el saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació. A aquest efecte, es té en compte el percentatge de les aportacions efectuades per cada membre del Consorci al seu fons patrimonial i el finançament concedit cada any.

El Consorci acorda les condicions de pagament de la quota de liquidació, si aquesta resulta positiva.

22.3. No obstant el que disposen els paràgrafs anteriors, les entitats consorciades poden acordar la cessió global d'actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l'activitat i assolir els objectius del Consorci que es liquida.

 

 

Annex 1

 

- Consell Comarcal del Solsonès.

- Universitat de Lleida.

- Diputació de Lleida.

- Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

- Generalitat de Catalunya.

- Universitat Autònoma de Barcelona.