Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 270/2016, de 12 de juliol, de la política commemorativa del Govern de la Generalitat i de la Comissió de Commemoracions.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 270/2016

  • Data del document 12/07/2016

  • Data de publicació 14/07/2016

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7162

Afectacions
TEXT PUBLICAT

L'article 150 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva Administració, la competència exclusiva sobre l'estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial i les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa.

En el marc d'aquesta competència, pel Decret 387/2011, de 6 de setembre, es varen establir els criteris de la política commemorativa del Govern i es va crear la Comissió de Commemoracions.

Atesa l'experiència acumulada des l'entrada en vigor d'aquell Decret, amb aquest nou Decret s'actualitzen els objectius de la política commemorativa del Govern i les funcions i la composició de la pròpia Comissió, d'acord amb el nou àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya establert al Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de la Generalitat de Catalunya.

Per tot això, de conformitat amb el que preveu el títol IV de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i d'acord amb els articles 39 i 40 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta de la consellera de la Presidència amb la deliberació prèvia i l'acord del Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Objecte

L'objecte del present Decret és l'establiment de la política commemorativa del Govern i de les funcions, composició i normes de funcionament de la Comissió de Commemoracions.

 

Article 2

La política commemorativa del Govern

La política commemorativa del Govern té per objecte:

a) Posar en relleu, recuperar i divulgar la memòria d'esdeveniments i personalitats històriques, artístiques, científiques o culturals, que han deixat empremta en el patrimoni col·lectiu dels catalans, que tenen un caràcter nacional i que compleixin cinquantenaris, centenaris o aniversaris d'ordre superior.

b) Fer atenció especial a aquells esdeveniments i personalitats que tinguin caràcter institucional.

c) Tenir en consideració els fets i activitats destinats a reconèixer el protagonisme femení i les aportacions de les dones al patrimoni cultural i històric de Catalunya.

d) Promoure els actes institucionals que es considerin adequats i establir, si escau, les convocatòries públiques d'ajuts necessàries per tal que aquestes commemoracions tinguin el relleu i el ressò adequats.

 

Article 3

La Comissió de Commemoracions

La Comissió de Commemoracions, adscrita a la Secretaria General del Departament de la Presidència, és l'òrgan col·legiat que impulsa i coordina la política commemorativa del Govern, amb els objectius, la composició i el règim jurídic previstos en aquest Decret.

 

Article 4

Funcions

Corresponen a la Comissió de Commemoracions les funcions següents:

a) Impulsar la realització de commemoracions anuals d'esdeveniments i personalitats històriques, artístiques, científiques o culturals, d'especial rellevància en la història de Catalunya.

b) Proposar anualment al Govern, per a la seva aprovació, la relació dels esdeveniments i de les personalitats que han de ser objecte de commemoració per part de la Generalitat. Aquesta proposta és elevada al Govern per la persona titular del departament d'adscripció de la Comissió de Commemoracions.

c) Elaborar la memòria d'activitats desenvolupades per recuperar i difondre la memòria dels esdeveniments i personalitats commemorats i fer-ne l'avaluació corresponent.

d) Vetllar per la representació paritària de dones i homes en les candidatures que han de ser objecte de commemoració per part de la Generalitat.

 

Article 5

Composició

5.1 La Comissió està integrada pels membres següents:

a) El president o la presidenta de la Generalitat, que n'exerceix la presidència.

b) Una persona en representació de cadascun dels departaments de la Generalitat.

c) Vuit persones expertes a títol individual o bé en representació d'una institució o entitat de reconegut prestigi.

5.2 Actua de secretari o secretària la persona responsable del Gabinet Tècnic del Departament de la Presidència, que assisteix a les sessions amb veu i sense vot.

5.3 Poden assistir a les reunions de la Comissió, quan les convoqui la persona que n'exerceixi la presidència, amb veu però sense vot, personalitats de reconegut prestigi i competència o representants d'entitats o institucions relacionades amb les funcions de la Comissió.

5.4 Els membres de la Comissió de Commemoracions no perceben cap retribució.

 

Article 6

Nomenament dels membres

6.1 Els membres de la Comissió de Commemoracions en representació de l'Administració de la Generalitat són proposats pel conseller o consellera respectius o, quan s'escaigui, per les institucions o entitats corresponents d'acord amb les seves normes estatutàries. Aquesta designació ha d'incloure la persona suplent que ha de substituir la persona titular en cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa justificada.

6.2 Els membres són nomenats per resolució de la persona titular del Departament de la Presidència.

6.3 En el nomenament de les persones membres en representació dels departaments de la Generalitat s'aplicaran les normes de paritat de gènere establertes a la disposició transitòria primera de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

 

Article 7

Funcionament

7.1 La Comissió es reuneix quan és convocada per la presidència i, com a mínim, un cop l'any.

7.2 En cas d'absència de la persona titular de la presidència, les reunions de la Comissió les presideix el membre designat pel Departament de la Presidència.

7.3 Per a l'exercici de les seves funcions, la Comissió compta amb el suport executiu i tècnic del Gabinet Tècnic del Departament de la Presidència.

7.4 En allò no previst en la seva normativa de funcionament, s'aplica la normativa reguladora dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.

 

Article 8

Aprovació de les Commemoracions

El Govern de la Generalitat aprova, si escau, les commemoracions proposades per la Comissió de Commemoracions i designa per a cadascuna d'elles el departament o departaments responsables de desenvolupar totes les actuacions necessàries per a la seva realització.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 387/2011, de 6 de setembre, dels criteris de la política commemorativa del Govern i de creació de la Comissió de Commemoracions.

 

Barcelona, 12 de juliol de 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Neus Munté i Fernàndez

Consellera de la Presidència