Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

RESOLUCIÓ ARP/2763/2016, de 28 de novembre, per la qual s'aprova i es fa pública la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés a la categoria de sotsinspector/a de l'escala executiva del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Resolució

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • Núm. del document ARP/2763/2016

  • Data del document 28/11/2016

  • Data de publicació 07/12/2016

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7262

TEXT PUBLICAT

La Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya, va crear els cossos de funcionaris que duen a terme tasques de caràcter professional, entre els quals es va incloure el cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

La Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'Agents Rurals, estableix els principis generals, les funcions, l'estructura i l'accés i la promoció de les diferents escales i categories, entre d'altres.

El Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del cos d'Agents Rurals, estableix les funcions assignades, l'organització territorial i funcional i les condicions específiques d'accés, provisió i promoció professional de les diferents escales i categories.

Tot això estableix una normativa específica pròpia adequada a les tasques que desenvolupen i als drets i deures inherents a les funcions que compleixen els membres del cos d'Agents Rurals.

Els articles 12 i 14 de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, estableixen el compliment dels requisits que determina aquesta Llei i la resta de normativa vigent sobre funció pública de la Generalitat per a l'accés a les diferents escales i categories del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, estableix els principis en què s'ha d'inspirar la selecció de personal, entre els quals cal tenir especialment en compte l'adequació del sistema selectiu al contingut dels llocs de treball que s'han d'ocupar, amb la finalitat de garantir al màxim que les persones que hagin de prestar serveis a l'Administració de la Generalitat tinguin la preparació i els coneixements necessaris per dur a terme adequadament les seves tasques.

Així mateix, la normativa sobre funció pública exigeix que una de les dades essencials que han de contenir les bases d'una convocatòria és el programa sobre el qual versaran les proves selectives, o bé la indicació del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en què s'hagi publicat.

Atesa la necessitat de continuar el desplegament del cos d'Agents Rurals perquè es doti d'una estructura jeràrquica i tècnica adequada, tal com preveuen la Llei 17/2003, de 4 de juliol, i el Decret 266/2007, de 4 de desembre, i també per garantir els coneixements necessaris per dur a terme les funcions encomanades, es considera necessari aprovar i fer pública la part específica del temari corresponent a la categoria de sotsinspector/a del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

En virtut del que disposa l'Acord GOV/104/2014, de 15 de juliol, d'atribució de competències als departaments de la Generalitat en matèria de funció pública, correspon al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació convocar els processos selectius per a l'accés a la condició de personal funcionari del cos d'Agents Rurals de conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

Aprovar i fer pública la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés a la categoria de sotsinspector/a de l'escala executiva del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, que figura a l'annex d'aquesta Resolució.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, d'acord amb el que estableixen l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 28 de novembre de 2016

 

Meritxell Serret i Aleu

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

 

Annex

Temari específic de les proves per a l'accés a la categoria de sotsinspector/a

 

Tema 1

Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'Agents Rurals. Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del cos d'Agents Rurals: funcions, estructura, organització, accés i promoció, drets i deures i règim disciplinari. Codi europeu d'ètica de la policia.

 

Tema 2

Resolució EMO/2113/2015, de 22 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Mesa sectorial de negociació del personal d'administració i tècnic sobre les condicions de treball del cos d'Agents Rurals de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al període 2015-2019.

 

Tema 3

Decret 391/2011, de 13 de setembre, pel qual s'estableix l'uniforme, l'equipament, els distintius, els elements d'acreditació i la imatge corporativa del cos d'Agents Rurals.

 

Tema 4

La protecció constitucional i estatutària del medi ambient. Distribució de competències. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Departament de Territori i Sostenibilitat: competències i empreses públiques adscrites. El sector agrari a Catalunya.

 

Tema 5

La policia judicial genèrica. El procediment penal: principis i fases del procés. L'atestat. Delictes urbanístics contra els recursos naturals i el medi ambient relatius a la protecció de la flora, la fauna i els incendis forestals. Regulació penal del menor.

 

Tema 6

Material i mètode de recollida de proves materials i personals. El reportatge fotogràfic. Les actes de recollida de proves, de manifestació voluntària i d'inspecció ocular: contingut i valor jurídic.

 

Tema 7

El procediment d'avaluació d'impacte ambiental. Normativa comunitària, estatal i autonòmica. L'avaluació de plans i programes. La regulació de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

 

Tema 8

La protecció i gestió dels espais naturals: normativa europea, estatal i autonòmica. Els espais naturals de protecció especial. El Pla d'espais d'interès natural i la xarxa Natura 2000. Patrimoni cultural català, arqueològic i paleontològic al medi natural. Patrimoni geològic.

 

Tema 9

Protecció de les aigües continentals. Les zones humides. Normativa autonòmica. Infraestructures que interfereixen amb l'espai fluvial. Captacions i abocaments en llera pública. Usos i activitats en llera i masses d'aigües públiques. L'ocupació o l'alteració de la zona de domini públic hidràulic. La contaminació de les aigües continentals.

 

Tema 10

Contaminació per residus: normativa comunitària, estatal i autonòmica. Caracterització i tipologia de residus. Residus urbans. Residus perillosos. Gestió de residus segons la seva tipologia. Dejeccions ramaderes. Gestió de les dejeccions ramaderes en zones vulnerables. Basses de purins, femers i apilaments temporals.

 

Tema 11

Contaminació atmosfèrica, acústica i lluminosa. Normativa bàsica i autonòmica. Impacte en terrenys forestals i espais naturals.

 

Tema 12

Activitats fotogràfiques, científiques i esportives. Activitats de lleure amb menors d'edat. Activitats extractives: tipologia, autoritzacions i normativa reguladora.


Tema 13

Urbanisme. Legislació urbanística i del sòl. El control i la inspecció de les actuacions urbanístiques quan afectin sòl no urbanitzable. Elements constructius amb afectació als recursos naturals. El planejament urbanístic a Catalunya.

 

Tema 14

Accés motoritzat al medi natural: marc legal. Normativa sectorial: reglaments generals de vehicles, conductors i circulació.

 

Tema 15

Convenis i directives internacionals. Normativa comunitària, estatal i autonòmica relativa a la protecció dels animals. El comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres (CITES): legislació aplicable. Tinença i exhibició pública.

 

Tema 16

Espècies protegides i amenaçades. Plans de recuperació o conservació. La gestió i conservació de la fauna i la flora protegides. Catàleg espanyol d'espècies amenaçades.

 

Tema 17

Espècies exòtiques invasores i la seva gestió. Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores. Regulació autonòmica de la falconeria i de la taxidèrmia.

 

Tema 18

Legislació sobre caça. Normes de seguretat en les activitats de caça. Federacions i societats de caçadors. Reglament d'armes. Tipus d'armes, llicències i municions. Tinença i ús d'armes. Guies de tinença. Gossos de caça. Modalitats de caça furtiva: arts i mètodes prohibits.

 

Tema 19

Gestió cinegètica. Organització i planificació de la gestió i protecció d'un espai cinegètic. Senyalització. Plans tècnics de gestió cinegètica. Espècies cinegètiques de caça menor i caça major a Catalunya: estàndards de comportament, hàbitat, gestió i millores de l'hàbitat.


Tema 20

Legislació sobre pesca. Federacions i societats de pescadors. Vedes. Modalitats de pesca. Documentació: llicències, permisos de pesca, llicències federatives. Arts i mètodes de pesca. Mitjans de pesca prohibits.

 

Tema 21

Gestió piscícola. Refugis de pesca i zones de pesca controlada. Senyalització. Plans tècnics de gestió piscícola. Espècies objecte de pesca autòctones i introduïdes a Catalunya: talles mínimes, estàndards de comportament, hàbitat, gestió i millores de l'hàbitat.

 


Tema 22

Estructura, dinàmica i inventari de les poblacions cinegètiques i piscícoles. Descripció, dinàmica i biologia de les poblacions. Inventari de les poblacions animals. Planificació del cens: valoració i elaboració. Mètodes del cens. Cartografia de les poblacions. Plans d'aprofitament.


Tema 23

Normativa estatal i catalana de prevenció d'incendis forestals. Definició d'incendi forestal. Els incendis forestals a Catalunya. Mitjans, activitats i infraestructures gestionades pel departament competent destinades a la prevenció i a l'extinció d'incendis. Les agrupacions de defensa forestal (ADF).


Tema 24

Dinàmica i comportament del foc. La influència dels paràmetres meteorològics, el combustible, les espècies piròfites i l'orografia. Factors meteorològics, orogràfics i dels combustibles. Precipitació. Temperatura. Humitat relativa. Vent.


Tema 25

Índex de risc d'incendi. Els sistemes d'avaluació del risc d'incendis forestals: el mapa de risc diari, els patrons meteorològics sinòptics, el mapa d'estat dels combustibles forestals, els mapes estàtics, la previsió meteorològica i la informació històrica.

 

Tema 26

Les cremes controlades i el foc de gestió. Prevenció activa d'incendis de vegetació. Contrafoc. Crema d'eixamplament.

 

Tema 27

Control de cremes i lliurament d'autoritzacions administratives. Detecció d'incendis forestals. Detecció terrestre fixa. Detecció terrestre mòbil. Detecció aèria. Altres sistemes de detecció. Tipus de focs. Grans incendis. Focs de superfície. Focs de capçades. Focs de subsòl. Nomenclatura dels focs. Grans incendis forestals.


Tema 28

Les línies elèctriques. Distàncies de seguretat de la vegetació. Espècies de creixement lent i ràpid. Les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana. Les instal·lacions en terreny forestal. Autoprotecció d'infraestructures: urbanitzacions, carreteres i vies fèrries.


Tema 29

Tipologia de causes dels incendis forestals. Investigació bàsica i determinació de les causes dels incendis forestals. Motivacions dels causants. Procediment. La recerca de l'àrea d'inici, la informació dels testimonis i la inspecció de les activitats de risc.


Tema 30

La inspecció de l'àrea d'inici: localització del punt d'inici i del mitjà d'ignició. Les actes de recollida de proves, de manifestació voluntària i d'inspecció ocular: contingut i valor jurídic.

 

Tema 31

Normativa forestal estatal i autonòmica. Forests públiques. Forests de domini públic. Forests patrimonials. Règim d'usos en el domini públic forestal. Els béns comunals. El règim de protecció dels béns públics: partió administrativa. Catàleg de forests d'utilitat pública. Característiques de les forests patrimonials. Delimitació de titularitat pública.

 

Tema 32

La gestió de les forests públiques. Programa anual d'aprofitament i millores de les forests públiques i oferta pública. Ocupacions temporals, concessions i constitució de servituds.

 

Tema 33

Els camins forestals i els camins ramaders. Naturalesa i règim jurídic. Tipologies de vies pecuàries. Usos en les vies pecuàries.

 

Tema 34

Forests privades. Servituds. Unitat mínima forestal. Rompudes. Les zones d'actuació urgent. Aprofitaments forestals. Els recursos forestals. Llicències i permisos. L'autorització i la comunicació. Normativa catalana sobre el sector tofoner, la pinya del pi pinyer, el suro, els aprofitaments per a ús domèstic, el desarrelament d'arbres i arbustos i l'activitat apícola.

 

Tema 35

Política forestal. El Pla general de política forestal. L'inventari forestal de Catalunya. El Centre de la Propietat Forestal. Plans tècnics de gestió i millora forestals. Els plans simples de gestió forestal. La certificació forestal.

 

Tema 36

Flora protegida, endèmica, rara i/o amenaçada. Els catàlegs de flora amenaçada. Plans de recuperació. Arbres monumentals. Regulació del verd nadalenc.

 

Tema 37

Les plagues i malalties forestals. Actuació de prevenció i control de les plagues forestals. Principals espècies de plagues i malalties forestals.

 

Tema 38

Silvicultura: conceptes bàsics. Tractaments silvícoles. Característiques silvícoles de les principals espècies forestals de Catalunya.

 

Tema 39

La protecció civil. El 112 i l'accés a la informació. Actuacions i normativa de referència. Distribució de competències a l'Estat espanyol i a Catalunya. La Llei de protecció civil de Catalunya. Estructura organitzativa de la protecció civil a Catalunya.

 

Tema 40

Els agents rurals al sistema de seguretat de Catalunya. Els plans d'autoprotecció. Els plans d'actuació municipal. El concepte de risc. Classificació de les situacions de risc. Els riscos especials de protecció civil. Els riscos naturals a Catalunya.

 

Tema 41

Pla territorial de protecció civil de Catalunya (PROCICAT). Abast. El risc. Estructura. Operativitat. Instal·lacions, mitjans i recursos adscrits al Pla. Implementació i manteniment.

 

Tema 42

Pla especial d'emergències per a incendis forestals a Catalunya (INFOCAT). Abast. Coneixement del risc. Estructura i organització. Operativitat. Instal·lacions, mitjans i recursos adscrits al Pla. Implantació i manteniment del Pla. El Pla Alfa.

 

Tema 43

Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT). Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT). Pla especial d'emergències per allaus a Catalunya (ALLAUCAT).

 

Tema 44

Els sistemes d'informació geogràfica (SIG). Fonaments de cartografia. Fonaments dels sistemes d'informació geogràfica. Fonaments i aplicacions dels sistemes de posicionament geogràfic (GPS). La cartografia operativa d'emergències. Tractament de dades als sistemes d'informació geogràfica (SIG). Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell.

 

Tema 45

Geografia física de Catalunya. Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Clima i meteorologia. Coneixement del territori català. Comarques i municipis. Principals eixos de comunicació viaris.

 

Tema 46

Sensibilització i educació ambiental. Principis de sostenibilitat i coresponsabilitat. Fonts d'informació ambiental. Objectius i recursos per a l'educació ambiental. El programa Escoles Verdes.

 

Tema 47

Normativa reguladora de prevenció de riscos laborals. Objecte i àmbit d'aplicació. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors.

 

Tema 48

Direcció d'equips. Els equips de treball. Etapes de desenvolupament d'un equip. Tipus de direcció. Tipus de lideratge. Elements i recursos de lideratge. La motivació. La gestió de conflictes. La direcció per objectius.

 

Tema 49

Gestió de processos: conceptes bàsics. Sistemes i nivells de representació de processos. Gestió de projectes: concepte, classes i principis bàsics dels projectes.

 

Tema 50

L'anàlisi de problemes i la presa de decisions. Anàlisi de les causes. Tècniques de decisió. Anàlisi d'alternatives, prioritats, oportunitats i riscos. Anàlisi de solucions. Desenvolupament del pla d'acció.