Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 34/1993, de 9 de febrer, sobre la composició i el funcionament del Consell Superior de la Cooperació.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de Treball

 • Núm. del document 034/1993

 • Data del document 09/02/1993

 • Data de publicació 24/02/1993

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1712

Afectacions
TEXT PUBLICAT

                               
                               
                               
 Atès que l'article 115.2 del text refós de la Llei de 
 cooperatives de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
 1/1992, de 10 de febrer, disposa que s'han de determinar 
 per reglament les  funcions  del  president  i  dels 
 vice-presidents, el procediment de nomenament dels seus 
 membres i el règim de les substitucions o les delegacions 
 de funcions entre els membres del Consell;         
                               
  Vist el que estableix l'article 61 de la Llei 13/1989, de 
 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic 
 de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, de 
 conformitat amb el dictamen preceptiu emès per la Comissió 
 Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Treball i 
 d'acord amb el Govern,                   
                               
 Decreto:                          
                               
 Capítol 1                          
 Disposicions generals                    
                               
 Article 1                          
 Del Consell Superior de la Cooperació            
   El Consell Superior de la Cooperació és un organisme 
 col·laborador de la Generalitat de Catalunya en tot l'àmbit 
 de competències que sobre cooperatives li pertoquen.
                               
 Article 2                          
 Naturalesa jurídica                     
   El Consell Superior de la Cooperació és un òrgan 
 consultiu, de participació i mediació de l'Administració de 
 la Generalitat, i desenvoluparà les seves funcions amb 
 autonomia funcional en el marc de competències que té 
 encomanades.
                               
 Article 3                          
 Domicili                          
  El Consell Superior de la Cooperació té el seu domicili a 
 la ciutat de Barcelona.
                               
 Capítol 2                          
 De la composició del Consell Superior de la Cooperació   
                               
 Article 4                          
 Composició del Consell Superior de la Cooperació      
   El Consell Superior de la Cooperació està integrat pels 
 membres següents:                      
  a) El conseller competent en matèria de cooperatives, que 
 actua com a president.
  b)  Dotze  representants  de  l'Administració  de la 
 Generalitat; un d'ells és  el  director  general  de 
 Cooperatives i Societats Anònimes Laborals, que exerceix el 
 càrrec de vice-president primer.
  c)  Tretze membres en representació de les diverses 
 branques de federacions de cooperatives, entre els quals hi 
 haurà el president de la Confederació de Cooperatives de 
 Catalunya, que exercirà el càrrec de vice-president segon.
  d) Quatre persones de competència i vàlua reconegudes en 
 el camp de la cooperació.
  e) Un secretari, amb veu i sense vot.
                               
 Article 5                          
 Nomenament dels membres del Consell             
  5.1 Els membres del Consell Superior de la Cooperació 
 seran nomenats pel Govern de la Generalitat, a proposta 
 dels organismes als quals han de representar, de la manera 
 següent:                          
  a) El president del Consell Superior de la Cooperació serà 
 el conseller competent en matèria de cooperatives. El 
 director general de Cooperatives i Societats Anònimes 
 Laborals exerceix el càrrec de vice-president primer.
  b) Els dotze representants de l'Administració de la 
 Generalitat, entre els quals figurarà el vice-president 
 primer,  seran  proposats  pels  departaments  que 
 corresponguin:                       
  Sis membres seran designats pels departaments de Benestar 
 Social, d'Economia i Finances, de Sanitat i Seguretat 
 Social, d'Ensenyament, de Política Territorial i Obres 
 Públiques, i de Comerç, Consum i Turisme.
  Dos membres seran designats per cadascun dels departaments 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'Indústria i Energia.
  L'Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives 
 proposarà un membre representant en el Consell Superior de 
 la Cooperació.
  c) La Confederació de Cooperatives de Catalunya proposarà 
 tretze membres representants de les diferents branques de 
 cooperatives; un d'ells és el president de la pròpia 
 Confederació, el qual exercirà el càrrec de vice-president 
 segon, tenint en compte que hauran d'estar representades 
 totes les branques del cooperativisme.
  5.2 El Parlament nomenarà quatre persones de competència 
 i vàlua reconegudes en el camp de la cooperació.
  5.3  El conseller competent en matèria de cooperatives 
 nomenarà el secretari del  Consell  Superior  de  la 
 Cooperació, que haurà de ser un funcionari adscrit al 
 Departament corresponent.
                               
 Article 6                          
 Renovació dels membres del Consell  Superior  de  la 
 Cooperació                         
  6.1 Els nomenaments dels membres del Consell Superior de 
 la Cooperació tindran caràcter indefinit. La renovació dels 
 membres és feta pel Govern de la Generalitat a petició de 
 qui els va proposar.
  6.2 La proposta de revocació de qualsevol membre del 
 Consell Superior de la Cooperació haurà de ser acordada per 
 l'entitat que l'hagi proposada, i serà notificada al 
 Consell Superior de la Cooperació, qui en donarà trasllat 
 al Govern, als efectes oportuns.
  6.3  Els membres del Consell Superior de la Cooperació 
 presentaran la seva renúncia a l'organisme  al  qual 
 representen, que en donarà trasllat al Consell Superior de 
 la Cooperació i, si s'escau, amb la corresponent proposta 
 de substitució del membre del Consell, per tal de donar-ne 
 trasllat al Govern, als efectes oportuns.
  El secretari del Consell Superior de la Cooperació donarà 
 trasllat de la seva renúncia al president del Consell 
 Superior de la Cooperació, per a la seva aprovació pel 
 Govern de la Generalitat.
                               
 Capítol 3                          
 Organització del Consell Superior de la Cooperació     
                               
 Secció 1                          
 Actuació del Consell Superior de la Cooperació       
                               
 Article 7                          
 Ple i Comissió permanent del Consell Superior de la 
 Cooperació                         
  7.1 El Consell Superior de la Cooperació actuarà en 
 sessions plenàries i mitjançant la Comissió permanent.
  7.2  Correspon al Ple, el qual estarà integrat per tots 
 els membres del Consell Superior de  la  Cooperació, 
 l'exercici de totes les competències que li són atribuïdes 
 al Consell segons el que disposa l'article 114 del Decret 
 legislatiu 1/1992, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el 
 text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya, i de 
 manera específica:                     
  a)  Crear  les ponències o comissions que consideri 
 convenients per tractar qüestions específiques.
  b) Aprovar el reglament de règim interior i les seves 
 modificacions.
  c) Qualsevol altra facultat prevista per la legislació 
 vigent, no atribuïda expressament a un altre òrgan del 
 Consell Superior de la Cooperació.
  El Ple es reunirà ordinàriament una vegada cada 2 mesos, 
 en una o diverses sessions, i amb caràcter extraordinari, 
 sempre que sigui convocat pel president, per inciativa 
 pròpia o bé a petició de sis membres del Consell.
  7.3  La  Comissió permanent es compon dels membres 
 següents:                          
  a) El president del Consell Superior de la Cooperació.
  b) Dos representants de l'Administració de la Generalitat, 
 designats pel president del Consell.
  c) Tres representants de les diferents branques  de 
 cooperatives,  i  un dels quatre membres del Consell 
 proposats pel Parlament, a proposta  dels  organismes 
 respectius.
  d) El secretari del Consell Superior de la Cooperació, amb 
 veu i sense vot.
  7.4 Correspon a la Comissió permanent:          
  a) Preparar les reunions i elaborar les propostes a 
 presentar al Ple.
  b) Resoldre les qüestions ordinàries i de tràmit que 
 sorgeixin entre sessions plenàries.
  c) Tenir cura que els acords del Ple siguin executats, o 
 bé portar-los a terme directament.
  d) Totes aquelles funcions que expressament li siguin 
 encomanades pel Ple.
                               
 Secció 2                          
 Del president                        
                               
 Article 8                          
 Funcions del president                   
  Correspon al president:                  
  a) Detenir la representació del Consell i presidir-lo en 
 els actes corporatius i oficials.
  b) Signar qualsevol comunicació escrita  dirigida  a 
 organismes privats i públics, ja siguin de l'Adminstració 
 autonòmica, central, local o jurisdiccional.
  c) Ordenar els pagaments.
  d) Autoritzar amb el seu vist-i-plau els acords del 
 Consell.
  e) Executar els acords del Ple, dirigir la Comissió 
 permanent i supervisar i controlar el funcionament de les 
 ponències i comissions.
  f) Informar públicament, si escau, de les activitats del 
 Consell.
  g)  Convocar  les  reunions,  tant  ordinàries  com 
 extraordinàries, així com determinar la data i l'hora de la 
 seva celebració i establir l'ordre del dia corresponent.
  h) Presidir, obrir, suspendre i donar per acabades les 
 reunions.
  i) Dirigir i ordenar les deliberacions.
  j) Proposar la declaració d'urgència per al tractament 
 dels assumptes que no figurin en l'ordre del dia, amb la 
 deliberació prèvia del Ple.
  k) Extreure de l'adopció d'acords, amb la deliberació 
 prèvia del Ple del Consell, aquells assumptes que, al seu 
 parer, requereixin un estudi més profund.
  l) Emetre resolució sobre totes aquelles sol·licituds 
 presentades al Consell Superior de la Cooperació.
                               
 Article 9                          
 Substitució del president                  
  La substitució del president del Consell en cas de 
 vacant, absència o malaltia correspon al vice-president 
 primer o al vice-president segon, en el supòsit  de 
 substitució del vice-president primer, i per les mateixes 
 causes que aquest ho fa respecte del president.
                               
 Article 10                         
 Delegació de competències del president           
  Totes les funcions del president són delegables en el 
 vice-president primer.
                               
 Secció 3                          
 Del secretari del Consell Superior de la Cooperació     
                               
 Article 11                         
 Funcions del secretari                   
   a) Estendre les actes de les sessions amb el vist-i-plau 
 del president.
  b) Custodiar la documentació del Consell.
  c) Elaborar l'ordre del dia d'acord amb les instruccions 
 del president.
  d) Enviar a tots els membres del Consell les convocatòries 
 per a la celebració del Ple, així com les de la Comissió 
 permanent, acompanyades de l'ordre del dia, amb l'antelació 
 suficient perquè siguin rebudes almenys deu dies abans de 
 la data de celebració de les sessions.
  e) Expedir certificacions d'actes, acords, dictàmens i 
 altres documents confiats a la seva custòdia, amb el 
 vist-i-plau del president.
  f) Portar un registre d'escrits dirigits al Consell i dels 
 que aquest dirigeix a tercers.
  g) Preparar tota mena d'expedients que siguin necessaris 
 per al compliment de la tasca del Consell, cuidar-se de la 
 seva correcta tramitació i, especialment, elaborar la 
 documentació que hagi de ser objecte de deliberació segons 
 l'ordre del dia de les sessions del Consell.
  h) Signar la correspondència i altres documents en els 
 casos no reservats al president.
  i) Elaborar la memòria d'activitats anuals dins l'últim 
 mes de l'any.
  j)  Dirigir els serveis del Consell i formular les 
 propostes conduents a dotar-lo dels mitjans humans i 
 materials necessaris per a la seva actuació.
  k) Coordinar els treballs de les ponències i comissions.
                               
 Capítol 4                          
 Funcionament del Consell Superior de la Cooperació     
                               
 Article 12                         
 Del personal                        
  12.1 El Consell Superior de la Cooperació disposarà dels 
 mitjans personals necessaris per a les seves tasques, que 
 seran funcionaris del departament competent en matèria de 
 cooperatives,  assignats  pel conseller mateix, com a 
 president del Consell.
  12.2 El càrrec de membre del Consell no serà retribuït. 
 No  obstant  això,  es  podran  percebre  dietes  i 
 indemnitzacions per l'assistència a les reunions, d'acord 
 amb la normativa vigent.
                               
 Article 13                         
 Del pressupost                       
   El Consell Superior de la Cooperació és finançat amb les 
 quantitats que li assignin els  Pressupostos  de  la 
 Generalitat.
                               
 Article 14                         
 Normes de règim intern del Consell             
   El Consell Superior de la Cooperació, en compliment del 
 que estableix l'article 116.5 del Decret legislatiu 1/1992, 
 de 10 de febrer, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
 de cooperatives de Catalunya, establirà les seves regles de 
 funcionament mitjançant un reglament de règim interior, que 
 serà aprovat pel Ple.
                               
 Disposició final                      
 Aquest  Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva 
 publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
                               
 Barcelona, 9 de febrer de 1993               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Ignasi Farreres i Bochaca                  
 Conseller de Treball