Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 9/1982, de 12 de juliol, concedint pròrroga per dictar el Reglament de la Llei de Patrimoni de la Generalitat.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 009/1982

 • Data del document 12/07/1982

 • Data de publicació 21/07/1982

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 242

 • No Vigent
Afectacions
10/08/1982 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

                            
                               
 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent.                    
                               
 LLEI                            
                               
  Es modifica la Disposició Final de la Llei 11/1981, de 7
 de desembre, de Patrimoni de la Generalitat, en el sentit
 d'afegir al seu text actual l'incís següent:        
  "Per al còmput de l'expressat termini no es tindrà en
 compte el temps que duri la suspensió de determinats
 articles  de  la  Llei,  declarada  pel  Tribunal
 Constitucional."                      
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 12 de juliol de 1982               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Ramon Trias i Fargas                    
 Conseller d'Economia i Finances