Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 8/1982, de 25 de juny, de modificació del Pressupost de la Generalitat i les seves entitats autònomes per al 1982.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 008/1982

 • Data del document 25/06/1982

 • Data de publicació 07/07/1982

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 238

 • No Vigent
Afectacions
27/07/1982 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
 Article 1                          
  La Llei de Pressupost de la Generalitat i de les seves
 entitats autònomes per al 1982 queda modificada en els
 següents extrems:                      
 -1 A l'article 1 s'afegeix una nova lletra:         
  d) En els crèdits consignats a l'estat de despeses i en
 els drets detallats a l'estat d'ingressos als quals es
 refereix l'apartat a) d'aquest article, són inclosos els
 crèdits corresponents als Serveis  transferits  de  la
 Seguretat Social per un import total  de  109.932.000
 pessetes, així com les  tranferències  provinents  del
 pressupost de la Seguretat Social pel mateix import.    
 -2 A l'article 2 s'afegeix un nou apartat:         
  3. Els romanents de crèdits pressupostaris corresponents
 als serveis traspassats de la Seguretat Social hauran
 d'ésser incorporats al pressupost de l'exercici següent en
 els mateixos conceptes pressupostaris en què s'hagin produït
 els susdits romanents.                   
 -3 A l'article 4 s'afegeix una nova lletra:         
  c) No podran autoritzar-se transferències de crèdit dins
 el pressupost que afectin, en més o menys, els serveis
 traspassats de la Seguretat Social, llevat que no siguin
 entre els crèdits consignats en els esmentats serveis.   
 -4 S'afegirà la Disposició Transitòria següent:       
  Segona. En el supòsit que durant l'exercici de 1982 es
 creïn per Llei del Parlament les entitats gestores dels
 serveis tranferits de la Seguretat Social, el Consell
 Executiu, a proposta del Conseller d'Economia i Finances,
 aprovarà les transferències de crèdit necessàries  per
 adscriure a l'estat d'ingresos i  a l'estat de despeses
 d'aquestes els crèdits i les transferències als quals fa
 referència la lletra d) de l'article 1.           
                               
 Article 2                          
  D'acord amb el que disposa l'article 39 de la Llei 3/1982,
 de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell
 Executiu de la Generalitat, s'autoritza el Consell Executiu
 perquè publiqui el text refós de la Llei de Pressupost de la
 Generalitat i de les seves entitats autònomes per al 1982
 sobre la base de la Llei de Pressupost de la Generalitat i
 de les seves entitats autònomes per al 1982 i la present
 Llei. Aquesta autorització no inclou la  facultat  de
 regularitzar, aclarir o harmonitzar els textos legals que
 han d'ésser refosos.                    
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 25 de juny de 1982                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Ramon Trias i Fargas                    
 Conseller d'Economia i Finances