Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE ARP/5/2018, de 24 de gener, per la qual es modifica l'Ordre AAM/97/2015, de 20 d'abril, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuts, i també sobre la seva gestió i controls, i es convoquen els ajuts per a la campanya 2015 (Ordre de 24 de gener, publicada al BOE núm. 28, de 31 de gener).

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

  • Núm. del document ARP/0005/2018

  • Data del document 24/01/2018

  • Data de publicació 31/01/2018

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7548

TEXT PUBLICAT

L'Ordre AAM/97/2015 estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuts, i també sobre la gestió i control d'aquests pagaments, en el marc del Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, el qual fixa normes aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d'ajuda inclosos en el marc de la Política Agrícola Comuna i deroga els reglaments (CE) núm. 637/2008 i (CE) núm. 73/2009 del Consell, amb la qual cosa estableix un nou règim de pagaments directes, basat en el règim de pagament bàsic i altres règims d'ajuda.

El Reglament delegat (UE) 639/2014 de la Comissió, d'11 de març, completa el Reglament (UE) 1307/2013, estableix determinades normes per al funcionament correcte dels nous règims d'ajut i completa el marc jurídic en relació amb determinades disposicions generals del règim de pagament bàsic, del pagament a les persones agricultores que utilitzen pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient, i del pagament als joves agricultors que comencen la seva activitat agrícola, i l'ajut associat.

L'aplicació de l'esmentada normativa europea es va concretar en el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, que regula a partir de 2015 els pagaments directes a l'agricultura i ramaderia i altres règims d'ajut, i també la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural (BOE núm. 307, de 20 de desembre de 2014); el Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre l'assignació de drets de pagament bàsic de la Política Agrícola Comuna (BOE núm. 307, de 20 de desembre de 2014); el Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles, i el Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir les persones beneficiàries que reben pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola.

Les normes esmentades van ser modificades pel Reial decret 1172/2015, de 29 de desembre, i, més recentment, pel Reial decret 980/2017, de 10 de novembre, que hi introdueix diversos ajustaments tècnics.

Sens perjudici de l'aplicació directa dels reglaments comunitaris que estableixen els ajuts esmentats, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (d'ara endavant, DARP) considera necessari modificar l'Ordre AAM/97/2015, de 20 d'abril, que regula determinats aspectes de l'aplicació dels pagaments directes dins àmbit territorial de Catalunya i estableix el procediment de presentació i tramitació de la sol·licitud única, i també altres procediments relacionats amb els ajuts directes.

Aquesta modificació consisteix a dotar d'un nou canal de notificació de les resolucions de concessió dels ajuts a les persones beneficiàries, a partir de l'experiència adquirida en la implementació dels ajuts directes.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector agrari, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article 1. Modificació de l'Ordre AAM/97/2015, de 20 d'abril.

 

1. Es modifica l'article 11 bis de l'Ordre AAM/97/2015, que queda redactat de la manera següent:

“Article 11 bis

Les persones agricultores que l'any 2015 hagin estat incloses al règim simplificat de petits agricultors i decideixin no participar d'aquest règim a partir de la campanya 2018 o següents han de formalitzar la renúncia mitjançant la presentació d'una DUN que reculli la sol·licitud de renúncia dins el termini establert entre l'1 de febrer i el 31 de maig. Aquesta renúncia tindrà efecte a partir de la data d'inici del termini de sol·licitud única de la campanya en què es presenta la DUN i següents.”

 

2. Es modifica el títol del capítol 6, que queda redactat de la manera següent:

“Capítol 6

Tramitació, resolució, pagament dels ajuts i publicitat”

 

3. Es modifica l'article 21, que passa a tenir la redacció següent:

“Article 21

Resolució

21.1 L'òrgan instructor dels expedients de pagaments directes és el Servei de Control Integrat i Pagaments de la Direcció General de Desenvolupament Rural.

21.2 La resolució dels expedients dels ajuts convocats mitjançant aquesta Ordre correspon a la Direcció General de Desenvolupament Rural.

21.3 Figuraran en la resolució de concessió, com a mínim, la procedència dels fons amb què es finança l'ajut i l'import que prové del FEAGA, i, si escau, la resta de fons, i també l'advertiment que les seves dades personals seran tractades d'acord amb el que preveu l'article 8 i publicades d'acord amb l'article 23.

21.4 La resolució de concessió es notificarà a les persones beneficiàries mitjançant la publicació d'un edicte al DOGC i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) on s'informarà de l'accés a la base de dades de consulta publica PUNIC (https://aplicacions.agricultura.gencat.cat/dar_punic) en què figurarà el contingut complet de la resolució. L'accés serà restringit mitjançant identificació amb el codi d'usuari i la contrasenya que facilita el DARP a totes les persones agricultores en el moment de la presentació de la DUN. Prèviament a la publicació en el Tauler electrònic, les persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar a la sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics efectes d'informar la persona beneficiària potencial de quan s'efectuarà aquesta notificació, que tindrà lloc amb els mitjans esmentats.

21.5 Contra la resolució, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es podrà interposar en qualsevol moment a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar, tal com estableix l'apartat anterior.”

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

 

Madrid, 24 de gener de 2018

 

(De conformitat amb allò que estableix el Reial Decret 944/2017, de 27 d'octubre)

Isabel García Tejerina

Ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient