Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE ARP/27/2018, de 7 de març, per la qual es regula l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per al període 2019-2023 (Ordre de 7 de març, publicada al BOE núm. 64, de 14 de març).

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

  • Núm. del document ARP/0027/2018

  • Data del document 07/03/2018

  • Data de publicació 14/03/2018

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7578

TEXT PUBLICAT

El Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual es crea una organització comuna de mercats dels productes agraris i es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, preveu en l'article 41 que cada estat membre productor presenti a la Comissió un projecte de programa de suport de cinc anys que comprengui mesures d'ajut al sector vitivinícola.

El Reglament delegat (UE) núm. 1149/2016 de la Comissió, de 15 d'abril, completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als programes estatals de suport al sector vitivinícola i modifica el Reglament (CE) 555/2008 pel que fa a la presentació de programes de suport al sector vitivinícola per al període 2014-2018 i el Reglament d'execució (UE) núm. 1150/2016 de la Comissió, de 15 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als programes estatals de suport al sector vitivinícola.

En el marc normatiu esmentat, la Comissió Europea va aprovar el Programa de suport al sector vitivinícola espanyol per al període 2019-2023, les mesures contingudes en el qual es regulen en el Reial decret 5/2018, de 12 de gener. Aquesta norma constitueix la normativa bàsica aplicable i estableix les característiques de l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya.

Entre les mesures de l'esmentat Programa de suport, hi ha les actuacions previstes a l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya per reforçar una estructura vitivinícola competitiva i per afavorir la modernització de les explotacions vitícoles i l'adequació varietal a les noves tendències del mercat. Per tant, cal adequar la regulació d'aquest ajut al marc del Programa de reestructuració i reconversió de la vinya per al període 2019-2023 d'acord amb les modificacions del nou marc normatiu esmentat.

Sens perjudici de l'aplicació directa dels reglaments europeus que estableixen l'ajut esmentat, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (d'ara endavant, DARP) considera necessari regular determinats aspectes d'aplicació de la reestructuració i/o reconversió de la vinya dins el seu àmbit territorial que han de ser determinats per l'autoritat competent, i, a més, per a una millor comprensió i informació a les persones interessades, establir el procediment de presentació i tramitació de la sol·licitud d'ajut.

En l'elaboració d'aquesta Ordre, s'han consultat les entitats representatives del sector vitícola de Catalunya mitjançant la Taula Sectorial de la Vinya i el Vi.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector vitivinícola, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Capítol 1

Disposicions generals

 

Article 1. Objecte

Aquesta Ordre té per objecte regular determinats requisits d'aplicació a Catalunya de la mesura recollida al Programa de suport al sector vitivinícola espanyol 2019-2023 corresponent a l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya que conté el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual es crea una organització comuna de mercats dels productes agraris i es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, d'acord amb les condicions establertes en el Reial decret 5/2018, de 12 de gener.

 

Article 2. Definicions

Als efectes d'aquesta Ordre, s'entén per:

Campanya vitícola: als efectes de l'ordenació que preveu aquesta Ordre, la campanya vitícola s'inicia l'1 d'agost i finalitza el 31 de juliol següent.

Reestructurar una parcel·la: el conjunt d'actuacions que tendeixen a renovar una plantació de vinya ja existent, partint de la seva arrencada o de la seva plantació, fent les modificacions necessàries per adaptar-la a les noves condicions del terreny, a les perspectives de mercat i a la millora de les tècniques de conreu. Inclou el canvi d'ubicació de la plantació.

Reconvertir una parcel·la: les actuacions de reempelt i reconducció de vas a emparrat encaminades a renovar una plantació existent, sense arrencar-la, per adaptar-la a les perspectives de mercat o millorar-ne les tècniques de conreu.

Operació: el conjunt d'actuacions que tendeixen a aconseguir la reestructuració i/o reconversió d'una superfície predeterminada de vinya inclosa a la sol·licitud de la persona viticultora.

Acció: les actuacions que pot abastar el règim de reestructuració i/o reconversió en el si d'una operació.

Operació anual: operació que s'inicia a la campanya següent de la sol·licitud d'ajut i finalitza en la mateixa campanya.

Operació bianual: operació que s'inicia a la campanya següent de la sol·licitud d'ajut i finalitza en dues campanyes.

Grup de prioritat: grup de sol·licituds que obtenen la mateixa puntuació en aplicar els criteris de prioritats de l'article 17.

 

Article 3. Finançament

Els ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya són a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i es tramiten d'acord amb les funcions d'organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER.

 

Article 4. Condicionalitat

Les persones beneficiàries de l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya estan obligades a respectar en la seva explotació, durant els tres anys següents al primer pagament de l'ajut, els requisits legals de gestió i les bones condicions agràries i mediambientals que estableix el Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, sobre el finançament, la gestió i el seguiment de la Política Agrària Comuna, que deroga els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell i el Reial decret núm. 1078/2014, de 19 de desembre.

Si es constata que en qualsevol moment d'aquests tres anys s'ha incomplert aquesta obligació a causa d'una acció o omissió imputable directament a la persona beneficiària, l'import de l'ajut es reduirà o cancel·larà, parcialment o totalment, segons la gravetat, abast, persistència i repetició de l'incompliment, i la persona beneficiària haurà de reemborsar-lo, si escau, d'acord amb el Reglament esmentat.

Als efectes de control, les persones beneficiàries de l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya estan obligades a presentar la Declaració única agrària i a declarar-hi totes les parcel·les de la seva explotació, durant els anys esmentats al paràgraf primer, en el termini establert en cada campanya per a la sol·licitud única.

 

Article 5. Creació de condicions artificials

1. No es concedirà ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a les persones físiques o jurídiques de les quals es demostri que han creat artificialment les condicions exigides per obtenir l'ajut.

2. Un cop els òrgans competents del DARP detectin la creació de condicions artificials, es notificarà aquest fet a la persona interessada perquè en el termini improrrogable de deu dies presenti les al·legacions que consideri oportunes, transcorregut el qual es dictarà la resolució corresponent.

3. Sens perjudici d'altres situacions que puguin dur a la direcció general competent a sospitar de situacions d'artificialitat, es consideraran indicis de creació de condicions artificials:

- Les operacions de persones sol·licitants diferents que tinguin com a resultat una única vinya o parcel·la agrícola.

- La presentació de sol·licituds en una mateixa campanya per més d'una persona, física o jurídica, quan hi hagi una relació de control i/o participació entre elles, amb l'objectiu de no superar el límit establert a l'article 13.5.

 

Article 6. Obligació d'informació de les persones beneficiàries

Les persones sol·licitants han de facilitar tota la informació que se'ls requereixi i sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponen al DARP, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat i a la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.

 

Article 7. Protecció de dades

1. Les dades personals de les persones beneficiàries podran ser tractades per organismes nacionals i de la Unió Europea relacionats amb les obligacions de les administracions relatives a la gestió, el control i l'auditoria, i de seguiment i avaluació, d'acord amb l'article 117.1 del Reglament (UE) 1306/2013. A aquests efectes, assisteixen a les persones beneficiàries els drets establerts en les normes sobre el tractament de dades de la Directiva 95/46/CE i del Reglament (CE) 45/2001, i de la normativa de transposició.

2. D'altra banda, les persones beneficiàries, els/les interlocutors/es únics/úniques i les entitats col·laboradores, si s'escau, en el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, han de complir la normativa corresponent, tot adoptant i aplicant les mesures de seguretat previstes per la normativa europea esmentada en l'apartat anterior i per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

Article 8. Concurrència amb altres ajuts

Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb les mesures recollides en el Programa de desenvolupament rural a l'empara del Reglament (CE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural. En cap cas els ajuts poden ser acumulats o completats amb d'altres ajuts estatals dedicats a la mateixa finalitat.

 

Article 9. Publicitat dels ajuts

Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 6.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Aquests ajuts estan sotmesos al règim de transparència i al sistema de control i sancions establerts en el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, sobre finançament, gestió i seguiment de la Política Agrària Comuna, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm.165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

 

Capítol 2

Sol·licitud d'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya

 

Article 10. Àmbit d'aplicació

L'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya recollit a l'article 46 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, serà d'aplicació a les vinyes destinades a la producció de raïm per a vinificació.

 

Article 11. Persones beneficiàries

1. Es podran acollir a l'ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya en el marc del Programa nacional de suport al sector vitivinícola 2019-2023 les persones titulars de parcel·les que es destinin a la producció de raïm per a vinificació. La titularitat haurà de constar al Registre Vitivinícola de Catalunya abans de l'inici de les actuacions.

2. No podrà acollir-se a l'ajut:

a) Qui contravingui la normativa vigent en matèria de plantacions de vinya en qualsevol de les superfícies de vinya de la seva explotació.

b) Qui hagi sol·licitat un ajut per realitzar una operació de reestructuració i reconversió de vinya i, un cop aprovada, segons l'article 34.2 del Reial decret 5/2018, renunciï a la seva execució o no la iniciï en l'exercici financer indicat a la sol·licitud aprovada o modificada segons l'article 47 del Reial decret 5/2018, excepte per causes de força major o circumstàncies excepcionals segons queda recollit al segon punt de l'article 2 del Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre. Es podran considerar circumstàncies excepcionals, entre d'altres, l'afectació per problemes fitosanitaris certificats per un organisme acreditat i la manca manifesta de material vegetal en el mercat, sempre que, prèviament, la persona beneficiària ho hagi sol·licitat i justificat i el DARP ho hagi autoritzat.

 

Article 12. Activitats subvencionables

1. L'ajut per a la reestructuració i reconversió de la vinya només es podrà concedir per a una o més de les activitats següents:

a) Replantació de vinya

b) Reconversió varietal

c) Millora de les tècniques de gestió de vinyes.

2. L'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya haurà d'incloure alguna de les actuacions següents, amb els imports màxims subvencionables que figuren a l'annex:

a) Operacions de reestructuració

- Arrencada.

- Plantació, que inclou la preparació del sòl i la plantació mateixa, inclòs el cost de la planta.

- Emparrat.

- Desinfecció del terreny.

- Desempedregament.

- Anivellament del terreny.

- Abancalament.

- Abancalament amb murs de pedra en pendents superiors al 30%.

- Protecció de planta jove contra conills.

b) Operacions de reconversió

- Transformació de vas a emparrat, que inclou la poda de transformació i la recollida de restes, i que es complementarà amb l'acció d'emparrat.

- Emparrat, bé sobre planta no formada, bé sobre plantes formades en vas per a les quals se sol·licita també l'acció de transformació de vas a emparrat.

- Reempelt.

3. Les parcel·les a reestructurar i/o reconvertir han d'estar inscrites d'acord amb la normativa vigent en el Registre Vitivinícola de Catalunya.

4. No podran acollir-se a l'ajut:

a) La renovació de les vinyes que hagin arribat al final del seu cicle natural, entesa com la replantació d'una mateixa parcel·la amb la mateixa varietat i segons el mateix mètode de conreu.

b) Les superfícies que ja s'hagin beneficiat de l'ajuda a la reestructuració i/o reconversió en les darreres 10 campanyes, a excepció de les accions de canvi de vas a emparrat o d'emparrat.

c) Les despeses de les accions recollides a l'article 14 del Reglament delegat (UE) 2016/1149 de la Comissió, de 15 de abril.

d) Les plantacions de vinya realitzades amb una autorització de nova plantació concedida mitjançant el mecanisme de salvaguarda en virtut dels articles 63 i 64 del Reglament (CE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.

e) Les superfícies plantades amb una autorització de plantació concedida en virtut de l'article 68 del Reglament (UE) núm.1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, que hagi estat originada per drets adquirits d'altra explotació o concedits a partir d'una reserva o nous drets de plantació.

 

Article 13. Requisits de les activitats subvencionables

1. La superfície total reestructurada o reconvertida dins el marc d'una sol·licitud de reestructuració i reconversió de la vinya no pot ser inferior a 0,5 hectàrees.

2. La parcel·la de vinya, un cop reestructurada, haurà de ser, com a mínim, de 0,5 hectàrees. No obstant això, aquest límit podrà ser inferior si el nombre de parcel·les, després de la realització de la reestructuració i reconversió, és inferior al 80 per cent del nombre de parcel·les inicials. També podrà ser inferior a 0,5 hectàrees si és confrontant amb altra parcel·la de la mateixa persona titular o viticultora.

3. No es podran comptabilitzar als efectes de l'apartat anterior les parcel·les que siguin objecte de reconversió. En aquests casos, la superfície final ha de ser igual a la superfície inicial.

4. A la comarca del Priorat, el mínim de sol·licitud i de parcel·la un cop reestructurada serà de 0,2 ha.

5. El límit màxim a reestructurar i/o reconvertir per persona viticultora i sol·licitud és de 3 hectàrees.

6. Les varietats de vinya a plantar han d'estar en la llista de varietats autoritzades a Catalunya continguda en l'annex XIX del Reial decret 740/2015, de 31 de juliol, pel qual es regula el potencial de producció vitícola i es modifica el Reial decret 1079/2014, de 19 de desembre, per a l'aplicació de mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola, i en el Reial decret 313/2016, de 29 de juliol, que modifica el Reial decret 740/2015.

7. Per a les operacions de reestructuració i/o reconversió, és obligatori l'ús de material vegetal certificat. Per a rebre l'ajut, cal presentar la factura del planterista o comercialitzador autoritzat i el comprovant de pagament. De manera excepcional, i només pel que fa als empelts, es permet la utilització de material provinent de l'explotació mateixa sempre que la persona viticultora estigui donada d'alta al Registre Oficial d'Empreses Proveïdores de Material Vegetal, a la categoria d'Autoconsum.

8. També serà obligatori presentar les factures i el comprovant de pagament de les accions següents:

- factura dels productes de desinfecció per comprovar que el producte utilitzat forma part de la relació de productes autoritzats per a la desinfecció de vinya,

- factura d'abancalament per justificar les feines i el cost efectiu d'aquesta acció.

9. Les factures i els justificants acreditatius del pagament, i tota la documentació de l'expedient, han d'anar a nom de la persona beneficiària de l'ajut. Per a tots els imports de despesa, els proveïdors no podran tenir parentiu de fins a primer grau amb les persones sol·licitants de l'ajut, ni formar-ne part en cas de persones jurídiques. En aquesta darrera casuística, i sense perjudici d'altres formes de vinculació, no es podran donar les situacions següents: la persona física o jurídica sol·licitant i el proveïdor són una societat de la qual la persona sol·licitant és sòcia, excepte en el cas de cooperatives agràries de 10 socis o més; la persona jurídica sol·licitant i el proveïdor són una persona física sòcia de la societat, i la persona jurídica sol·licitant i el proveïdor són una persona jurídica que té participacions de la societat sol·licitant.

 

Article 14. Presentació de la sol·licitud d'ajut

1. Les sol·licituds d'ajut a la reestructuració i/o reconversió han de contenir les accions de reestructuració i reconversió a realitzar. Les sol·licituds podran contenir operacions anuals i/o bianuals, sense que en cap cas es puguin allargar més enllà de l'exercici financer 2023.

2. Les sol·licituds es podran presentar de manera individual o col·lectiva. Si es presenten de manera col·lectiva, s'haurà de fer a través d'un interlocutor únic davant l'Administració. En aquest cas, es realitzaran en el marc d'un acord establert entre les persones viticultores, i caldrà aportar els estatuts de l'entitat legalment constituïda, les dades identificadores de la persona representant del grup, una relació de les persones que sol·liciten col·lectivament i l'autorització d'aquestes persones a la persona interlocutora davant l'Administració. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'Entitats Jurídiques o al Registre de Cooperatives, el DARP ho verificarà d'ofici.

3. Per a la presentació de sol·licituds de manera col·lectiva, el nombre mínim de persones viticultores serà de 10.

4. Les persones titulars d'explotacions agràries que vulguin obtenir l'ajut han de presentar una sol·licitud d'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya en què relacionin la totalitat de les parcel·les agrícoles de l'explotació i acreditin que reuneixen els requisits exigits. Aquesta sol·licitud s'ha de fer conjuntament amb la Declaració única agrària (d'ara endavant, DUN). Per a la campanya 2019, es presentarà d'acord amb l'Ordre que regula la DUN de 2018 i dins del termini establert a l'article 15 d'aquesta Ordre.

5. Les persones sol·licitants hauran d'aportar la informació mínima següent:

a) Identificació de la persona sol·licitant.

b) Objectius de cadascuna de les operacions de la sol·licitud.

c) Calendari d'execució de les operacions incloses a la sol·licitud, en el qual s'indicarà l'exercici financer en què es preveu que se sol·licitarà el pagament de cadascuna de les operacions incloses a la sol·licitud.

d) Descripció detallada de les accions proposades i els costos subvencionables.

e) Si es vol demanar bestreta en el primer exercici financer de la sol·licitud d'ajut.

f) Superfície afectada per cada operació, i localització i característiques de les parcel·les inicials i reestructurades (varietats, sistemes de formació, marc de plantació, ceps, etc.), amb aportació de la identificació dels recintes SIGPAC de les parcel·les que formen la sol·licitud.

g) Si la persona sol·licitant no és propietària de la parcel·la que es vol reestructurar o reconvertir, caldrà una autorització de la propietat.

6. Amb la intenció d'adaptar els procediments a l'ús dels mitjans electrònics en les relacions de les administracions amb la ciutadania d'acord amb la Llei 26/2010, de 3 d'agost, el DARP utilitzarà els correus electrònics per vehicular la informació envers la ciutadania en els procediments relacionats amb la sol·licitud d'ajut i les declaracions sempre que sigui possible.

 

Article 15. Termini de presentació de la sol·licitud

La sol·licitud d'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya es pot presentar des de l'1 de febrer fins a la data que determini la convocatòria.

 

Article 16. Criteris d'admissibilitat

1. D'acord amb l'apartat 1 de l'article 23 del Reglament d'execució (UE) 2016/1150 de la Comissió, de 15 de abril, el DARP examinarà les sol·licituds basant-se en els criteris d'admissibilitat establerts a l'article 13 del Reglament delegat (UE) 2016/1149 de la Comissió, sense poder-hi incloure criteris d'admissibilitat addicionals.

2. El DARP podrà requerir a la persona sol·licitant la presentació de documentació o informació a esmenar, o documentació addicional pertinent.

3. S'aplicarà l'apartat 6 de l'article 23 del Reglament d'execució (UE) 2016/1150 de la Comissió, de 15 de abril, a les sol·licituds que no compleixin els requisits d'admissibilitat de l'apartat 1.

 

Article 17. Criteris de prioritat

L'aprovació de sol·licituds d'operacions de reestructuració i reconversió de vinya es farà segons els criteris de prioritats i les ponderacions següents:

- sol·licitants que a l'any de presentació de la sol·licitud no compleixin més de 40 anys: 1 punt

- sol·licituds presentades de manera col·lectiva: 1 punt

- explotacions agràries de titularitat compartida, previstes a la Llei 35/2011, de 4 d'octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries: 1 punt

- sol·licituds amb bestreta: 1 punt

- explotacions agràries prioritàries: 1 punt

- agricultors professionals: 1 punt; en el cas de persones jurídiques, es considerarà que compleixen aquest criteri si la meitat o més dels seus membres són agricultors professionals.

 

Capítol 3

Procediment de selecció de les sol·licituds, tramitació i resolució

 

Article 18. Procediment de selecció de sol·licituds

1. El DARP examinarà les sol·licituds presentades i n'avaluarà l'admissibilitat, elaborarà un llistat d'operacions admissibles ordenada segons la puntuació obtinguda en aplicar la ponderació dels criteris de prioritat i quantificarà les necessitats financeres per a cadascun dels exercicis.

2. Quan l'import total de les operacions de noves sol·licituds a finançar durant el primer exercici no superi el pressupost disponible per a les operacions de noves sol·licituds, el DARP aprovarà definitivament les operacions de noves sol·licituds admissibles presentades. Quan l'import de les operacions de noves sol·licituds a finançar durant el primer exercici superi el pressupost disponible per a aquestes operacions, s'aprovaran totes aquelles operacions on la puntuació sigui d'almenys 1 punt. Per a totes les operacions aprovades, la Comissió de Valoració fixarà el percentatge de prorrateig a aplicar. Aquest percentatge de prorrateig es pot efectuar bé entre totes les sol·licituds, o bé de manera diferent per a cada grup de puntuació, sent en aquest segon cas d'aplicació un percentatge diferent decreixent en funció del grup de puntuació.

3. En l'aprovació definitiva de les operacions bianuals de noves sol·licituds, no es podrà comprometre, per al segon exercici, un pressupost que suposi més del 50% de l'assignació rebuda per al primer exercici.

4. Un cop finalitzada l'aprovació definitiva d'operacions admissibles fins a esgotar el pressupost disponible en virtut dels apartats 1, 2 i 3 d'aquest article, no es podran aprovar més operacions de la llista esmentada a l'apartat 1.

 

Article 19. Tramitació i resolució

1. Les sol·licituds d'ajuts s'han de presentar telemàticament a través de la Declaració única agrària (DUN) de 2018.

2. L'òrgan instructor dels expedients de pagament de l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya és el Servei de Control Integrat i Pagaments de la Direcció General de Desenvolupament Rural, el qual, una vegada practicats els controls i les comprovacions pertinents, proposarà la resolució a l'òrgan competent.

3. La resolució dels expedients de l'ajut convocat mitjançant aquesta Ordre correspon a la persona titular de la Direcció General de Desenvolupament Rural. A aquests efectes, la convocatòria corresponent determinarà la composició de la Comissió de Valoració, que serà l'òrgan encarregat de valorar les sol·licituds d'ajuts.

4. El DARP resoldrà sobre les operacions presentades en el termini màxim de sis mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si hi ha operacions excloses, s'informarà del motiu d'exclusió.

La resolució s'efectuarà mitjançant publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual, té els mateixos efectes i indicarà els recursos que escauen, l'òrgan davant el qual s'han d'interposar i el termini per interposar-los. Prèviament a la publicació en el tauler electrònic, les persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar en l'imprès de sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics efectes d'informar la persona beneficiària potencial de quan s'efectuarà aquesta notificació que tindrà lloc amb els mitjans esmentats.

Transcorregut el termini de sis mesos sense haver-se notificat cap resolució, les persones interessades podran entendre desestimada la seva sol·licitud.

5. En la resolució de concessió figuraran, com a mínim, l'import màxim de l'ajut, les condicions que haurà de complir la persona beneficiària, el termini d'execució i de justificació de les actuacions subvencionades i la procedència dels fons amb què es finança l'ajut.

6. La resolució de concessió es pot modificar en el cas d'alteració de les condicions que van determinar l'atorgament, siguin les relatives a la persona beneficiària o com a conseqüència d'una decisió de l'Administració.

La resolució s'efectuarà mitjançant publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual, té els mateixos efectes i indicarà els recursos que escauen, l'òrgan davant el qual s'han d'interposar i el termini per interposar-los. Prèviament a la publicació en el tauler electrònic. les persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar en l'imprès de sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics efectes d'informar la persona beneficiària potencial de quan s'efectuarà aquesta notificació que tindrà lloc amb els mitjans esmentats.

7. Contra la resolució, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En el cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es podrà interposar en qualsevol moment a comptar a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar, tal com estableix l'apartat anterior.

 

Article 20. Modificacions de les operacions a les persones beneficiàries

1. Segons l'apartat 1 de l'article 53 del Reglament delegat (UE) 2016/1149 de la Comissió, de 15 d'abril, i sense perjudici de l'article 53.2 d'aquest Reglament, les persones beneficiàries podran sol·licitar modificacions de les operacions inicialment aprovades prèviament a la comunicació de finalització de les operacions, i, en tot cas, sempre que no s'hagin realitzat els controls sobre el terreny previs al pagament final. Totes les modificacions hauran de ser autoritzades, prèviament a la seva execució, pel DARP.

2. La sol·licitud de modificació haurà d'estar degudament justificada, no comprometre l'objectiu global de la operació, no modificar a l'alça el pressupost aprovat ni suposar canvis en l'admissibilitat o en la ponderació rebuda en el procediment de selecció, i presentar-se davant el DARP abans de presentar la comunicació de finalització de les operacions.

3. En el cas d'operacions anuals, es podrà sol·licitar la modificació del calendari d'execució presentat a la sol·licitud en virtut de l'apartat c) l'article 14.5. No obstant, si aquesta modificació suposa un retard en la sol·licitud de pagament fora de l'exercici financer previst inicialment, s'hi aplicarà la reducció de l'ajut indicada a l'article 25.7.

 

Capítol 4

Finalització de les actuacions i càlcul de l'ajut

 

Article 21. Termini de finalització de les operacions i pagament de l'ajut

La comunicació de finalització de les operacions per part d'una persona beneficiària i la sol·licitud del pagament corresponent s'hauran de presentar abans del 31 de juliol de la campanya indicada a la sol·licitud. Tanmateix, per a les sol·licituds dels darrers anys del període 2019-2023, la comunicació de plantació no es podrà presentar més tard del 31 de juliol de 2023.

El pagament a les persones beneficiàries s'efectuarà d'acord amb l'article 25 i a ser possible durant l'exercici en què finalitza l'operació, o, com a molt tard, en un termini màxim de dotze mesos des de la data de la presentació de la comunicació de finalització vàlida i completa, sense que en cap cas el pagament de l'operació s'allargui mes enllà de l'exercici financer 2023.

 

Article 22. Càlcul de l'ajut

1. L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per:

a) Compensar les persones sol·licitants d'ajut per la pèrdua d'ingressos derivada de l'aplicació de l'ajut.

b) Participar en les despeses de reestructuració i/o reconversió de la vinya.

2. La compensació per la pèrdua d'ingressos serà del 25 per cent del valor mitjà del raïm de les tres darreres campanyes a Catalunya. L'import de la pèrdua d'ingressos queda fixat a l'annex. Aquesta compensació es concedirà:

Per dues campanyes sense ingressos, en el cas de les operacions de reestructuració que incloguin arrencada.

Per una campanya sense ingressos, en el cas de les operacions de reconversió que incloguin l'acció de passar del sistema de vas a emparrat o l'acció de reempelt.

No tenen dret a la compensació per pèrdua d'ingressos les superfícies reestructurades en les quals s'hagi aportat una autorització de replantació o una conversió de drets en virtut dels articles 66 i 68 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, generada per una arrencada efectuada amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud d'ajut.

3. El pagament de l'ajut destinat a participar en les despeses de la reestructuració i/o reconversió de la vinya es farà segons barems estàndard de costos unitaris. El barem estàndard per a cadascuna de les accions és l'establert a l'annex d'aquesta Ordre.

Tanmateix, en les accions d'abancalament i abancalament amb murs de pedra en pendents superiors al 30%, el cost unitari es limitarà a l'import justificat mitjançant factura i comprovant de pagament.

El percentatge de finançament no superarà el 50% del cost i podrà ser menor en aplicació del punt 2 de l'article 18.

La superfície de la parcel·la reestructurada i/o arrencada es mesurarà d'acord amb el mètode establert a l'article 44 del Reglament d'execució (UE) 2016/1150, de la Comissió, de 15 d'abril.

4. No es finançarà l'acció d'arrencada en les superfícies on s'utilitzin autoritzacions de plantació concedides mitjançant una replantació o una conversió de drets en virtut dels articles 66 i 68 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, no generades per una arrencada efectuada en aplicació de l'operació de reestructuració i amb anterioritat a la sol·licitud d'aquesta operació.

5. La participació en les despeses de la reestructuració i reconversió de la vinya només es podrà efectuar per a les accions recollides a l'annex. No es podran finançar accions de manera aïllada, tret del reempelt o del canvi de vas a emparrat. Tampoc no és subvencionable el material de segona mà.

6. No es finançaran les accions d'abancalament i abancalament amb murs de pedra en pendents superiors al 30% que contravinguin la normativa mediambiental vigent.

7. No es finançarà l'acció de transformació de vas a emparrat si s'executa sobre plantes de menys de cinc anys.

8. Les superfícies acollides a l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya han de romandre en cultiu durant un període mínim de 10 campanyes comptat des de la campanya següent a la de la comunicació de finalització de les operacions, tret de les causes de força major o circumstàncies excepcionals esmentades al punt 2 b) de l'article 11.

L'incompliment d'aquest requisit obliga la persona beneficiària al reintegrament de l'import de l'ajut percebut, a més dels interessos legals corresponents, d'acord amb la normativa corresponent en matèria de subvencions.

 

Capítol 5

Pagament de l'ajut

 

Article 23. Bestretes

1. Les persones viticultores que sol·licitin ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya podran sol·licitar una bestreta màxima del 80 per cent de l'ajut inicialment aprovat, que podran rebre quan hagin constituït una garantia per un import com a mínim igual al 100% de la bestreta.

La data límit de presentació de les garanties serà el 31 d'octubre posterior a la concessió de l'ajut.

2. La garantia s'executarà quan no s'hagi complert l'obligació de gastar l'import total de la bestreta concedida abans no acabi el termini màxim per presentar el comunicat de finalització de les operacions. En el cas d'operacions anuals, el termini se situarà en el mateix exercici financer en què s'hagi pagat la bestreta; en el cas d'operacions bianuals, en el mateix exercici financer en què s'hagi comunicat la finalització de l'operació. En cap cas el termini no podrà ser superior a la finalització del segon exercici financer següent al que es va pagar la bestreta, excepte en els casos de força major o circumstancies excepcionals esmentats al punt 2 b) de l'article 11.

Quan les superfícies considerades es trobin a una zona que hagi patit una catàstrofe natural reconeguda per les autoritats competents o les operacions previstes no es puguin dur a terme a causa de problemes fitosanitaris certificats per un organisme acreditat, es podrà adaptar el termini per a la despesa de l'import pagat per bestreta.

3. Per a les bestretes concedides en aplicació d'aquesta Ordre, les persones beneficiàries hauran de comunicar cada any al DARP, abans del 31 d'octubre, una declaració de despeses que justifiqui l'ús de les bestretes fins al 15 d'octubre, i la confirmació del saldo restant de les bestretes no utilitzades a data 15 d'octubre.

 

Article 24. Comunicat de finalització de les operacions

Una vegada finalitzades les operacions, la persona sol·licitant ha de presentar a la Direcció General de Desenvolupament Rural la comunicació de finalització de les operacions de l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a què fa referència l'article 20, acompanyada de les factures i els comprovants de pagament requerits, i, en el cas de bestreta, s'hi sol·licitarà l'alliberament de la garantia.

a) Pel que fa a l'acció de plantació i reempelt, la factura del planter ha de demostrar que el material vegetal és certificat i s'ha adquirit a un planterista registrat al Registre Oficial d'Empreses Proveïdores de Material Vegetal (ROEMPV). Excepcionalment, si el viticultor ha utilitzat empelts procedents de l'explotació pròpia, cal que estigui inscrit també en aquest Registre, a la subsecció d'empreses productores de material vegetal amb destinació a l'explotació pròpia, i complir l'article 29 del Decret 131/2012, de 23 d'octubre, en relació amb la producció de material vegetal amb destinació a l'explotació pròpia.

b) Pel que fa a l'acció de desinfecció, a la factura han de constar els productes autoritzats utilitzats i les feines d'aplicació.

c) En les factures d'abancalament i abancalament amb murs de pedra en pendents superiors al 30%, cal indicar la localització (referència SIGPAC a escala de recinte de la parcel·la) en què s'ha realitzat l'actuació.

 

Article 25. Pagament de l'ajut a les persones beneficiàries

1. La resolució de pagament de l'ajut es notificarà havent presentat prèviament la sol·licitud de pagament i en el termini a què fa referència l'article 21, i d'acord amb els apartats 2 i 3 d'aquest article.

2. La bestreta del 80% de l'ajut es pagarà un cop s'hagi presentat la garantia corresponent. Per accedir al pagament de la bestreta de les accions d'abancalament i abancalament amb murs de pedra en pendents superiors al 30%, cal presentar factura o factura proforma de les operacions sol·licitades.

3. Un cop finalitzades les operacions, es comprovarà que s'han executat dins de termini i complint tots els requisits, d'acord amb el capítol 6. S'alliberaran les garanties, si escau, i es pagarà l'ajut, o el saldo en el cas d'haver-se rebut bestreta.

4. Si el/la viticultor/a no executa l'operació en la superfície total per la qual es va aprovar l'ajut, es tindrà en compte la diferència entre la superfície aprovada i la superfície realment executada comprovada pel control sobre el terreny.

   - Si aquesta diferència no és superior al 20%, l'ajut es calcularà sobre la base de la superfície comprovada pel control sobre el terreny.

   - Si aquesta diferència és superior al 20% i inferior al 50%, l'ajut es calcularà sobre la base de la superfície comprovada pel control sobre el terreny, reduïda en el doble de la diferència comprovada.

   - No tindrà dret a l'ajut si aquesta diferència supera el 50%.

5. Si es comprova que l'import amb dret a ajut de les operacions i accions efectivament executades és inferior al de la bestreta pagada, la persona beneficiària n'ha de retornar la diferència.

6. En el cas que la persona sol·licitant presenti la sol·licitud de bestreta fora de l'exercici financer corresponent a la campanya vitivinícola indicada a l'apartat c) de l'article 14.5, es reduirà en un 20% l'ajut calculat segons l'article 20.

7. En el cas que la persona sol·licitant presenti la comunicació de finalització o els documents justificatius addicionals fora de l'exercici financer corresponent a la campanya vitivinícola indicada a l'apartat c) de l'article 14.5, es reduirà un 20% l'ajut calculat d'acord amb l'article 22.

 

Capítol 6

Controls i inspecció, infraccions i sancions

 

Article 26. Controls i inspecció

1. Les actuacions de control seran realitzades conforme a aquesta Ordre. Especialment, s'aplicaran les disposicions en matèria de control fixades en el capítol IV del Reglament d'execució (UE) 2016/1150 de la Comissió, de 15 d'abril.

2. Els controls administratius i sobre el terreny s'establiran tenint en compte els principis generals del sistema integrat de gestió i control previstos en el Reglament (UE) 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.

3. Els òrgans competents del DARP tenen la facultat de realitzar els controls que considerin necessaris per comprovar les dades que justifiquen l'atorgament de l'ajut i d'inspeccionar les explotacions per comprovar que es compleixen la destinació dels ajuts, els requisits i compromisos establerts en aquestes bases reguladores i la normativa dels paràgrafs anteriors.

Així mateix, l'exercici d'aquestes funcions d'inspecció i control inclou les actuacions adreçades a la prevenció i detecció del frau, d'acord amb els reglaments (UE) 1303/2013 i (UE) 1306/2013 i les seves disposicions d'aplicació.

Les actuacions d'inspecció i control poden afectar també la comprovació de la veracitat de la informació indicada per la persona beneficiària sobre la base de dades o documentació comercial en possessió de tercers.

D'acord amb l'article 46.2 de la Llei 38/2003, la negativa al compliment de l'obligació de les persones beneficiàries o tercers a prestar col·laboració i facilitar la documentació que els sigui requerida en exercici d'aquestes funcions d'inspecció i control es considerarà resistència, excusa, obstrucció o negativa, i, per tant, causa de revocació, i reintegrament en el seu cas, de l'ajut, sense perjudici de les sancions que puguin correspondre.

 

Article 27. Règim d'infraccions i sancions

El règim sancionador serà el derivat del Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, del Reglament (CE) 555/2008 de la Comissió, de 27 de juny, del Reglament delegat (UE) núm. 2016/1149, de la Comissió, de 15 de abril, i del Reglament d'execució (UE) 2016/1150, de 15 d'abril, i serà aplicat segons l'article 89 del Reial decret 5/2018 i els articles 52 a 69 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i els articles 101 a 105 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la resta de normativa aplicable en Catalunya en l'àmbit vitivinícola.

Les declaracions responsables comporten que la persona interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si l'Administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades declarades, aquest fet comporta, amb audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, dona lloc a la incoació de l'expedient sancionador corresponent d'acord amb el règim sancionador a què fan referència els apartats anteriors.

 

Capítol 7

Recuperació dels pagaments indeguts

 

Article 28. Revocació de l'ajut i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

1. La persona beneficiària haurà de reintegrar els pagaments indeguts juntament amb els interessos que corresponguin segons l'article 40 del Reglament d'execució (UE) 2016/1150 de la Comissió, de 15 d'abril, sense perjudici dels supòsits previstos al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, i les seves disposicions d'aplicació, i també en el cas d'incompliment dels requisits establerts en aquestes bases reguladores.

2. Són causes d'invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l'obligació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament es regeix pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel que resulti aplicable de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i les normes de desplegament, i pel Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell. El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals sobre procediment administratiu que estableix el títol IV de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sens perjudici de les especialitats que estableixi la normativa aplicable en matèria de subvencions.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), sense perjudici del que disposa l'article 12.

 

Madrid, 7 de març de 2018

 

(De conformitat amb el Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre)

Isabel García Tejerina

Ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

 

 

Annex

 

Relació de costos màxims subvencionables (expressats en euros/hectàrees o euros/planta) de les accions que pot abastar el règim de reestructuració i/o reconversió de la vinya:

- Arrencada: 389,00 euros/ha

- Plantació:

- Preparació del sòl: 1.400,00 euros/ha

- Planta i plantació (unitat): 1,69 euros/planta

- Emparrat: 3.400,00 euros/ha

- Transformació de vas a emparrat: 600,00 euros/ha + emparrat

- Desinfecció del terreny: 2.000,00 euros/ha

- Despedregat: 400,00 euros/ha

- Anivellament del terreny: 800,00 euros/ha

- Abancalament: 19.000,00 euros/ha

- Abancalament amb murs de pedra en pendents superiors al 30%: 30.000,00 euros/ha

- Protecció de planta jove: 0,48 euros/unitat

- Reempelt: 0,9 euros/planta.

L'import de la pèrdua d'ingressos per a la campanya 2019 serà de 776 euros/ha.