Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF

ORDRE ARP/35/2018, de 23 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació (Ordre de 23 de març, publicada al BOE núm. 83, de 5 d'abril).

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

  • Núm. del document ARP/0035/2018

  • Data del document 23/03/2018

  • Data de publicació 05/04/2018

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7592

TEXT PUBLICAT

Des de l'any 2007 el contracte global d'explotació (CGE) és el model adoptat a Catalunya per gestionar els ajuts als titulars d'explotació en el marc de desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) de la Unió Europea i de les administracions públiques adreçats als titulars de les explotacions agràries, per fomentar les activitats respectuoses amb el medi i promoure models específics d'activitat agrària.

D'acord amb la política agrorural i el Programa de desenvolupament rural (PDR), els ajuts associats al CGE tenen com a objectiu incentivar el desenvolupament d'un projecte global integrador de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible.

El Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, regula l'aplicació de nous Programes de Desenvolupament Rural per al període de programació 2014-2020 (PDR). El PDR per Catalunya amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 15 de juliol de 2014, va ser aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d'Execució C (2015) 5325 final de 28 de juliol de 2015, modificada per la Decisió d'Execució C (2015) 9760 final, de 18 de desembre de 2015, per la Decisió d'Execució C (2016) 5998 final de 16 de setembre de 2016, i per la Decisió d'Execució C (2017) 5971 final de 25 d'agost de 2017.

El Reglament delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, completa el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i hi introdueix disposicions transitòries, i el Reglament d'Execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 7 de juliol de 2014, estableix disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

El PDR de Catalunya 2014-2020 preveu ajuts destinats a les explotacions agràries per donar resposta a les prioritats de millora de la viabilitat de les explotacions agràries i la competitivitat de tots els tipus d'agricultura i promoure les tecnologies agrícoles innovadores; restaurar, preservar i millorar els ecosistemes relacionats amb l'agricultura; i promoure l'eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d'adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari, establertes en el Reglament (UE) 1305/2013.

Així mateix, el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix disposicions per millorar la coordinació de l'execució dels fons de la Unió Europea amb incidència en l'enfocament estratègic en l'àmbit del desenvolupament rural.

Per a l'any 2018, es manté la delimitació de les zones amb limitacions naturals significatives, d'acord amb el Reglament (UE) núm. 2017/2393 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2017, pel qual es modifica l'article 31 apartat 5 paràgraf primer del Reglament (UE) núm. 1305/2013.

Des de l'any 2015, la regulació del contracte global d'explotació s'inclou dins les bases reguladores dels ajuts per tal d'adaptar-la a la nova regulació dels ajuts al desenvolupament rural, tot mantenint la mateixa filosofia que ha inspirat fins ara aquests ajuts i el seu model de gestió.

D'acord amb el que preveu l'article 89 del Reglament (UE) núm. 1305/2013, i l'article 16 del Reglament delegat (UE) núm. 807/2014, les despeses relatives als compromisos jurídics amb els beneficiaris, contrets durant el període de programació 2007-2013 en virtut de les mesures establertes en els articles 52 i 63 del Reglament (CE) núm. 1698/2005, es poden beneficar de la contribució del FEADER en el període de programació 2014-2020 per als pagament que es realitzin després del 31 de desembre de 2015, sempre que aquestes despeses estiguin incloses en el programa de desenvolupament rural, s'apliqui el percentatge de contribució FEADER del nou període de programació corresponent i que quedin clarament identificats en els sistemes de gestió i control. En aquest sentit, el PDR de Catalunya 2014-2020 preveu que es puguin realitzar aquests pagaments, atenent a l'atribució indicativa que es fa en el capítol 19 del programa, amb la nova taxa de cofinançament FEADER corresponent al 43% i quedant clarament identificats al sistema de gestió i control.

Aquestes mesures estan sotmeses al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a les explotacions agràries en aquests àmbits mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Capítol 1

Aprovació de les bases

 

Article 1

L'objecte de l'Ordre és aprovar les normes que regeixen els ajuts associats al Contracte Global d'Explotació, d'ara endavant CGE, en el marc del Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, el Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i els seus reglaments delegats o d'execució dictats per la Comissió en la seva aplicació, contingudes en aquesta Ordre i les especificitats contingues en els annexos corresponents a cada línia d'ajuts.

Els ajuts associats a CGE són els següents:

Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores (annex 1) (operació 06.01.01).

Millora de la competitivitat de les explotacions agràries (annex 2) (operació 04.01.01).

Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries (annex 3) (operació 04.01.02).

Diversificació agrària (annex 4) (operació 06.04.01).

Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques (annex 5) (mesura M13).

Pràctiques agroambientals (annex 6) (mesura M10).

Agricultura ecològica (annex 7) (operació 11.01.01).

Ramaderia ecològica (annex 8) (operació 11.01.02).

Ajuts del PDR 2007-2013 (annex 9).

 

Article 2

Contracte Global d'Explotació (CGE)

El CGE és la integració de diversos ajuts adreçats a les explotacions agràries, d'acord amb el que estableix la normativa comunitària en matèria de desenvolupament rural, en especial el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu als ajuts al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

L'objectiu del CGE és incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible. Per això, els titulars d'explotació que sol·liciten algun dels ajuts associats a CGE, assumeixen els compromisos corresponents a cadascun per poder rebre aquests ajuts.

 

Article 3

Definicions

Als efectes de l'Ordre s'entén per:

Ajuts a la competitivitat: són els ajuts dels annexos 1, 2, 3 i 4 d'aquesta Ordre. Comprèn l'ajut a la primera instal·lació de joves agricultors i els dirigits a inversions en les explotacions, tots ells regulats a l'article 17.1 a) i 19.1 a) i) i b) de Reglament (UE) núm. 1305/2013.

Ajuts a la sostenibilitat: són els ajuts dels annexos 5, 6, 7, 8, i 9 d'aquesta Ordre, dirigits a pràctiques agroambientals, agricultura i ramaderia ecològica i zones amb limitacions d'acord amb els articles 28, 29, 31 i 33 del Reglament (UE) núm. 1305/2013.

Diagnosi prèvia: és la descripció de la situació de l'explotació agrària, en el mateix moment de la sol·licitud d'ajuts quan es tracta d'una explotació agrària existent, i quan es tracta de les propostes d'instal·lació de persones joves, és la situació prevista en el moment d'execució final del pla d'empresa (futur fins a dos anys després de la data d'instal·lació). Inclou les dades relacionades amb aspectes productius, econòmics, tècnics, mediambientals, paisatgístics, sociolaborals i sobre qualitat de vida de l'explotació declarades per la persona titular, sobre les quals es realitza una anàlisi de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO).

Pla d'explotació: descripció de la situació prevista de l'explotació agrària en el moment d'entrada en producció dels conreus i/o bestiar quan es tracta d'una explotació agrària existent, i quan es tracta de les propostes d'instal·lació de persones joves, és la situació prevista en el moment de finalització de compromisos, als 5 anys de la concessió de l'ajut. Fixa els principals objectius de l'explotació relacionats amb les accions previstes, incorpora la seva planificació temporal i projecta les dades de la diagnosi prèvia en un moment futur quan les inversions reflecteixen una millora en l'explotació o aquesta entra en un funcionament òptim o quan finalitzen els compromisos, en funció dels requeriments de l'ajut.

Agricultor actiu: titulars d'explotació agrària que compleixen amb les condicions establertes en el capítol I del títol II del Reial decret 1075/2014 i les seves posteriors modificacions.

Jove agricultor: la persona que, en el moment de presentar la sol licitud de l'ajut a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores no té més de 40 anys, té la capacitació i les competències professionals adients i s'estableix en una explotació agrària per primera vegada com a titular d'aquella explotació, de forma individual o com a cotitular o com a soci d'una persona jurídica.

Càrrega ramadera: el nombre d'unitats de bestiar gros (UBG) que suporta a 1 de gener una hectàrea de superfície agrària amb aprofitament farratger a dent o a dall de l'explotació ramadera. Per determinar aquest nombre d'UBG, només es tindran en consideració el bestiar de l'explotació susceptible de fer un aprofitament ramader de les pastures, d'acord amb la Taula de conversió UBG següent:

Animals de l'espècie bovina de més de dos anys i equins de més de sis mesos: 1,0 UBG.

Animals de l'espècie bovina de sis mesos a dos anys: 0,6 UBG.

Animals de l'espècie bovina de menys de sis mesos: 0,4 UBG.

Ovelles i cabres: 0,15 UBG.

Porcí: animals reproductors: 0,5 UBG.

Porcí d'engreix: 0,3 UBG.

Avicultura de posta: 0,014 UBG.

Altres aus de corral menors: 0,003 UBG.

Altres espècies: es calcularà l'equivalència en UBG per cada tipus d'animal.

Les equivalències establertes per trams d'edat dels animals es faran d'acord amb el cens de l'explotació a 1 de gener de l'any de sol licitud, d'acord amb les dades que figuren al Sistema d'informació ramadera (SIR) en el moment de la sol·licitud.

Unitats mínimes de conreu agroambiental (UMCA) o unitats mínimes de bestiar gros agroambiental (UMBA): s'entén per unitat mínima de conreu agroambiental la referència per determinar la superfície agroambiental a partir de la qual els costos totals unitaris tendeixen a disminuir a mesura que creix el nombre d'hectàrees cultivades. Igualment, respecte dels caps d'animals o arnes definits per a les unitats mínimes de bestiar gros agroambiental, on les UBG agroambientals fan que els costos unitaris tendeixin a disminuir.

Inversió col·lectiva: la realitzada en la seva totalitat per un mínim de dues persones que compleixen els requisits de beneficiari i d'inversió elegible per a l'ajut que es sol·licita. No es considera inversió col·lectiva les realitzades entre socis d'una mateixa entitat, amb l'entitat associativa de la qual n'és soci o entre empreses que formen part del mateix grup empresarial o tenen socis comuns. Cada beneficiari de l'ajut haurà de declarar en la seva sol·licitud d'ajut quin percentatge de participació té en la inversió i haurà d'aportar factures de la totalitat de la inversió, justificar el pagament de la seva part. Així mateix, la inversió es durà a terme en l'àmbit de l'explotació d'almenys un dels beneficiaris. Als efectes dels increments i les prioritats dels ajuts a inversions, exclusivament es consideraran com a inversions col·lectives aquells costos i àmbits que s'especifica en l'annex corresponent.

Agricultor professional (AP): la persona física titular d'una explotació agrària que obtingui, almenys, el 50% de la seva renda total d'activitats agràries o altres activitats complementàries, sempre que la part de renda procedent directament de l'activitat agrària no sigui inferior al 25% de la seva renda total i el volum d'ocupació dedicada a activitats agràries o complementàries sigui igual o superior a la meitat d'una unitat de treball agrari.

Terra de conreu: les terres dedicades a la producció de cultius o les superfícies disponibles per a la producció de cultius però en guaret, mantingudes en bones condicions agrícoles i mediambientals, amb independència que es trobin en hivernacle o sota protecció fixa o mòbil. Se n'exclouen superfícies forestals, pastures permanents, subproductes pasturables i improductius.

Superfície agrària útil: qualsevol superfície dedicada a terres de conreu, pastures permanents o conreus permanents.

Quadern d'explotació: és un document de l'explotació agrària que el titular és responsable de mantenir actualitzat, en el qual es recull la informació de les dades bàsiques del titular, la relació de parcel·les a nivell de recinte acollides a la mesura agroambiental corresponent i totes aquelles actuacions realitzades sobre el terreny que tinguin implicacions directes sobre els requisits i compromisos de l'ajut, com són els treballs del sòl, els tractaments fitosanitaris, les sembres, les collites, etc. És un model normalitzat pel DARP específic per cada un dels ajuts agroambientals, excepte per producció integrada i ecològica que utilitzen els dels respectius Consells. Els models normalitzats es poden descarregar des del web http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/contracte-global-explotacio/documents-associats/.

 

Article 4

Persones beneficiàries

4.1 Poden ser persones beneficiàries dels ajuts que regula aquesta Ordre les persones que en el moment de presentar la sol licitud de l'ajut, compleixin amb els requisits específics dels ajuts definits als annexos corresponents d'aquesta Ordre i les condicions generals següents:

a) No incórrer en cap causa que impedeixi obtenir la condició de beneficiari de les establertes en l'article 13 de la Llei 38/2003, ni en cap supòsit de l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002. Les comunitats de béns poden ser beneficiaris dels ajuts sempre que els seus socis compleixin aquesta condició.

b) Pel que fa a la inhabilitació per rebre subvencions, si aquesta es produeix durant la vigència dels compromisos dels ajuts, aquests passen a considerar-se nuls des d'aquest moment a tots als efectes, amb la corresponent pèrdua al dret de percebre contraprestacions que encara no s'hagin fet efectives.

c) En el cas d'empreses i entitats, no haver estar sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. En el cas d'empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

d) En el cas d'establiments oberts al públic, que compleixin la normativa de política lingüística.

4.2 Les condicions i els requisits establerts amb caràcter general en aquest article ho són sens perjudici dels que, si escau, s'estableixin amb caràcter específic per a cada ajut.

4.3 En el cas de persones físiques, a més, cal que no es trobin en situació d'incapacitat total per a la professió agrícola o ramadera. Les comunitats de béns poden ser beneficiaris dels ajuts sempre que els seus socis compleixin les condicions exigides a les persones físiques.

4.4 Les persones beneficiàries, per rebre l'import de les subvencions, han d'estar al corrent de les obligacions amb l'Administració tributària i la social, així com no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya, abans de pagament. Es verificarà d'ofici i, en cas que no es pugui obtenir, es requerirà a la persona beneficiària.

 

Article 5

Condicions generals d'admissibilitat de les explotacions

Les explotacions agràries beneficiaries dels ajuts associats a CGE han de complir les condicions generals d'admissibilitat següents, sens perjudici de les que, si escau, s'estableixin amb caràcter específic per a cada ajut:

a) Estar ubicades en l'àmbit territorial de Catalunya. Les unitats productives fora d'aquest àmbit territorial es consideraran en la globalitat de l'explotació per valorar aspectes tecnicoeconòmics.

b) Les unitats productives de l'explotació han d'estar incloses a la declaració única agrària (DUN) de la convocatòria vigent que ha d'haver presentat el titular en els termes establerts per la normativa reguladora de la citada declaració i constar en el Sistema Integrat de Dades de l'Explotació regulat en el Decret 44/2012, de 24 d'abril, gestionat pel departament competent en matèria de desenvolupament rural.

c) Les unitats productives de l'explotació han de pertànyer al titular de l'explotació a títol de propietat, arrendament o de qualsevol altre títol jurídic que l'habiliti per a l'exercici de l'activitat agrària.

 

Article 6

Actuacions en explotacions amb base territorial en d'altres Comunitats Autònomes.

6.1 Es consideren actuacions en explotacions amb base territorial en d'altres Comunitats Autònomes les efectuades en una explotació que s'estén a dos o més Comunitats Autònomes.

6.2 Quan es donen les condicions del paràgraf anterior, en funció del tipus d'ajut sol·licitat, les sol·licituds es presentaran de la manera següent:

a) Ajuts associats a CGE o a PDR d'altres Comunitats Autònomes lligats a superfície o bestiar: totes les sol licitud d'ajuts i per a tota l'explotació s'inclouran a la DUN. Cada Comunitat Autònoma gestiona i paga els ajuts inclosos al seu PDR i exclusivament el corresponent al seu àmbit territorial. D'acord amb l'oportú sistema d'intercanvi d'informació, el DARP trametrà les sol licituds fora del seu àmbit territorial a l'administració a la qual pertoqui la gestió.

b) Ajuts d'inversions o instal·lació de persones joves:

b.1) Es sol·licitaran a la DUN davant el DARP quan la major part de superfície agrària útil (SAU) declarada en aquesta l'explotació es trobi a Catalunya i només es facin inversions en béns mobles. O és una primera instal·lació amb la major part de la SAU i/o l'explotació ramadera ubicada a Catalunya. També es sol·licitaran a la DUN davant el DARP quan tota la inversió en béns immobles s'ubiqui a Catalunya, encara que la major part de la SAU es situï en altres comunitats autònomes.

b.2) Quan les inversions són en béns immobles i es realitzin en diverses comunitats autònomes, es presentarà la sol·licitud d'ajut a la comunitat autònoma on el bé immoble objecte d'inversió tingui més base territorial.

b.3) Quan el DARP rebi sol·licituds amb actuacions a d'altres comunitats autònomes, informarà l'organisme que correspongui per tal d'establir el percentatge d'ajut a finançar per cada comunitat.

 

Article 7

Quantia dels ajuts

7.1 Tots els ajuts associats a CGE tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d'acord amb el que preveu el PDR.

7.2 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds presentades i de la disponibilitat pressupostària, i d'acord amb els criteris de priorització que s'estableixen als annexos corresponents d'aquesta Ordre, i tenint en compte els imports màxims per línia d'ajut que es publiquin en la convocatòria d'ajuts.

7.3 Un cop esgotat el pressupost disponible per ajut d'acord amb els criteris de prioritat establerts en cada annex, les sol·licituds per sota de la puntuació determinada, seran denegades per manca de disponibilitat pressupostària.

7.4 La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Capítol 2

Disposicions relatives a tots els ajuts associats al CGE: sol·licitud, documentació, tramitació i resolució, terminis de presentació, execució, justificació i pagament, règim de concurrència, inspecció i control, incompliment de compromisos, reintegraments i règim sancionador.

 

Article 8

Sol·licitud d'ajuts associats al CGE

La sol·licitud dels ajuts associats al CGE es formalitza a través de la declaració única agrària (DUN), en imprès normalitzat, conformement al procediment de realització i presentació, i d'acord amb l'Ordre que regula la DUN de la campanya corresponent. Aquesta sol·licitud s'ha d'adreçar signada degudament a la Direcció General de Desenvolupament Rural dins el termini establert a l'article 10.

 

Article 9

Documentació comuna a presentar amb la sol·licitud d'ajuts associats a CGE

9.1 La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació requerida per a la presentació de la DUN d'acord amb la regulació corresponent a cada campanya, així com la documentació requerida, segons escaigui, als annexos d'aquesta Ordre per a cadascun dels ajuts, i de la documentació que es detalla a continuació. No obstant això, no caldrà presentar la documentació que ja s'hagi presentat anteriorment al DARP i les dades de la qual no hagin variat i continuïn sent vigents.

a) En cas de persones jurídiques, acreditació de l'habilitació al representant de l'entitat per presentar la sol·licitud d'ajut i acceptar els compromisos segons certificat de l'acord de l'òrgan competent o, si s'escau, segons els estatuts de l'entitat.

b) Pressupost de les inversions a realitzar o factura proforma. En cas que la despesa subvencionable superi la quantia de 40.000,00 euros de cost per execució d'obra, o de 15.000,00 euros en el supòsit de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per a empreses de consultoria o assistència tècnica, la persona beneficiària ha de presentar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi al mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o el prestin. L'elecció entre les ofertes es realitzarà conformement a criteris d'eficiència i economia, i s'haurà de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa o en cas que al mercat no hi hagi prou nombre de proveïdors. Les tres ofertes han de provenir d'empreses que no formin part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits que estableix l'article 42 del Codi de comerç. En cas d'actuacions modulades d'acord amb l'article 32, només caldrà presentar una factura proforma. Per a tots els imports de despesa, els proveïdors no podran tenir parentiu de fins a primer grau amb els sol·licitants de l'ajut, ni formar-ne part en cas de persones jurídiques. Per aquesta darrera casuística, i sense perjudici d'altres formes de vinculació, no es podran donar les situacions següents: el sol·licitant persona física o jurídica i el proveïdor és una societat de la qual el sol·licitant és soci, excepte en el cas de cooperatives agràries de 10 socis o més; el sol·licitant persona jurídica i el proveïdor és una persona física que és sòcia de la societat, i el sol·licitant persona jurídica i el proveïdor és una persona jurídica que té participacions de la societat sol·licitant.

c) En cas de persones jurídiques, còpia dels estatuts o de les normes reguladores del funcionament de l'entitat quan calgui acreditar l'objecte social i/o els membres que la conformen, si s'escau. Si aquesta documentació està disponible en el Registre d'entitats jurídiques, en el Registre de cooperatives o en el Registre de societats agràries de transformació, es verificarà d'ofici.

d) En cas de persones jurídiques, documentació acreditativa de la inscripció en el registre administratiu corresponent. En el cas que es tracti d'un registre gestionat pel DARP no serà necessari aportar cap certificació d'inscripció. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'entitats jurídiques, al Registre de cooperatives o al Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT), el DARP ho verificarà d'ofici.

e) IRPF o certificat d'exempció de fer la declaració de renda, del titular i/o altres membres de l'explotació quan calgui acreditar tenir o no tenir ingressos procedents de l'activitat agrària (agricultor professional –AP–, agricultor actiu –AA- i agricultor a títol principal –ATP–), si resulta impossible l'obtenció d'ofici d'aquesta informació o aquesta no acrediti la condició i calgui aportar algun document dels darrers 5 anys.

f) Informe de vida laboral o certificat de no estar donats d'alta a la Seguretat Social, del titular i/o altres membres de l'explotació quan calgui acreditar el temps de dedicació a l'activitat agrària (unitat de treball agrari –UTA–, titular i membres), si resulta impossible l'obtenció d'ofici d'aquesta informació.

g) Informe de vida laboral d'un codi de compte de cotització quan calgui acreditar tenir o no tenir mà d'obra assalariada (UTA, creació de llocs de treball), si resulta impossible l'obtenció d'ofici d'aquesta informació.

h) En cas dels ajuts d'inversions (annexos 2, 3 i 4), a més de la documentació anterior, cal aportar:

h.1. Memòria de les actuacions amb plànols i croquis detallat, o projecte visat, si escau, de les inversions productives per a les quals se sol·licita l'ajut, d'acord amb el model normalitzat que es pot descarregar des del web http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/contracte-global-explotacio/documents-associats/.

h.2. Per a totes les activitats de l'explotació, quan s'escaigui: comunicació, autorització o llicència ambiental definitiva i que es correspongui amb el cens de l'explotació, en cas que l'activitat estigui en funcionament.

h.3. En cas de sol·licitar ajut per a l'adquisició de béns immobles o calgui determinar el cost d'un edifici nou, cal aportar certificat d'un taxador independent competent en la matèria, acreditat degudament i inscrit en el corresponent registre oficial.

h.4. En cas de no ser propietari o propietària, autorització per a la realització de l'obra o actuació objecte d'ajut per part de la persona propietària, usufructuària o altres figures anàlogues.

h.5. En cas d'inversions en regs, memòria de reg d'acord amb el model normalitzat que es pot descarregar des del web http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/contracte-global-explotacio/documents-associats/, a més per als recintes on s'ubica la inversió, la documentació que explicita el punt 12 de l'annex 2 per cada casuística.

9.2 La persona sol·licitant ha de ratificar les declaracions responsables que es regulen a l'Ordre de la DUN corresponent a cada campanya mitjançant la signatura dels impresos que genera l'aplicació DUN i, a més, ha d'efectuar una declaració responsable sobre la conformitat de les còpies de documents que hagi de presentar en qualsevol fase del procediment de tramitació de l'ajut amb l'original corresponent d'acord amb la present Ordre.

9.3 La presentació de la sol·licitud de l'ajut per part de la persona interessada comportarà l'autorització al DARP per obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació de l'ajut a emetre per altres administracions o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament l'autorització esmentada, mitjançant l'imprès de sol·licitud caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents.

9.4 El DARP pot comprovar d'ofici i sense el consentiment previ de les persones interessades les dades personals que consten en la DUN amb la finalitat de comprovar si es compleixen els requisits necessaris per a la percepció dels ajuts sol·licitats.

 

Article 10

Terminis de presentació

10.1 El termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts és el comprès entre l'1 de febrer de 2018 i el 30 d'abril de 2018, inclòs, d'acord amb el termini de presentació de la sol·licitud única establert en el Reial Decret 1075/2014 serà el que determini la resolució de convocatòria corresponent.

10.2 En el cas dels ajuts que requereixen anar acompanyats de diagnosi prèvia i pla d'explotació, el termini màxim per a la seva presentació serà el mateix al que es refereix l'apartat precedent per a la presentació de les sol·licituds.

10.3 Les sol·licituds d'ajut presentades fora de termini i les sol·licituds que requereixin la diagnosi prèvia i el pla d'explotació, o el pla d'empresa quan aquests documents no s'hagin aportat dins de termini no s'admetran a tràmit. No obstant això, en cas d'un CGE que impliqui únicament els ajuts a la sostenibilitat (annexos 5, 6, 7, 8 i 9), la presentació de la sol·licitud fora de termini, excepte en supòsits de força major, que s'especifiquen a l'article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, donarà lloc, segons l'article 13 del Reglament (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març, a una reducció per dia hàbil de retard de l'1% dels imports dels ajuts compresos a la petició, als quals la persona beneficiària tindria dret en cas d'haver-ho presentat dins el termini establert. En cas d'un retard superior a vint-i-cinc dies naturals, aquest implicarà que no s'admeti a tràmit la sol·licitud de l'ajut d'aquell any.

10.4 La modificació de les dades que constin a les sol·licituds només es pot efectuar transcorregut el termini de presentació de sol·licituds i d'acord amb el termini i procediment de realització i presentació establert l'Ordre que reguli la DUN corresponent a cada campanya, i no s'admetran modificacions després d'aquest termini. En el període de modificacions, els ajuts associats a inversions no admetran modificacions a l'alça de l'import de l'actuació.

 

Article 11

Tramitació

11.1 Els ajuts associats al CGE es tramiten en règim de concurrència competitiva, llevat dels ajuts de l'annex 5 Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, en els que s'atenen totes les sol·licituds auxiliables aplicant el criteri del prorrateig. Es poden concedir totalment o parcialment, segons els imports sol·licitats, els criteris de priorització que s'estableixin per a cada ajut en els annexos d'aquesta Ordre, i en funció de les disponibilitats pressupostàries. En la determinació de prioritats entre els ajuts associats al CGE, sempre s'ha de tenir en especial consideració la instal·lació de joves agricultors/es.

11.2 L'òrgan competent per instruir els expedients d'ajuts és el Servei d'Ajuts a la Competitivitat Agrària als ajuts dels annexos 1, 2, 3 i 4 i el Servei d'Ajuts a la Sostenibilitat Agrària, per als ajuts dels annexos 5, 6, 7, 8 i 9.

11.3 L'òrgan competent per emetre la resolució d'aprovació o modificació dels ajuts convocats, és la persona titular de la Direcció General de Desenvolupament Rural. A aquests efectes es nomena una Comissió de valoració, que és l'òrgan col·legiat del DARP encarregat de valorar les sol·licituds presentades i d'emetre l'informe corresponent, format pel subdirector o la subdirectora general de Planificació Rural, el subdirector o la subdirectora general de Gestió i Control d'Ajuts Directes, i el subdirector o subdirectora general d'Agricultura. En cas que manqui algun dels membres que conforma la comissió de valoració, el substituirà el subdirector o subdirectora d´Infraestructures Rurals. Quan la Comissió de valoració ho consideri necessari podrà designar persones assessores tècniques amb veu però sense vot, que col·laboraran en l'elaboració de l'informe.

11.4 La Comissió de valoració determinarà l'assignació del pressupost, d'acord amb els criteris de priorització establerts en els annexos de cada ajut d'aquestes bases reguladores.

 

Article 12

Resolució

12.1 A la resolució de concessió dels ajuts hi ha de figurar, com a mínim, l'import màxim de l'ajut, el desglossament de la despesa aprovada per tipus d'actuació i les condicions que haurà de complir la persona beneficiària, el termini d'execució i de justificació de les actuacions subvencionades, així com la procedència dels fons amb què es financen els ajuts i l'import que prové del FEADER (indicant a quina prioritat, mesura i operació del Programa pertany l'ajut) i la resta de fons. Així mateix, s'ha de fer constar que la fermesa de la resolució de concessió de l'ajut comporta que la persona beneficiària declara tàcitament que es troba al corrent de les seves obligacions amb l'Administració Tributària i la Social, i amb la Generalitat de Catalunya. En el cas dels ajuts de l'annex 4, la resolució ha d'incloure, a més, el caràcter d'ajut de minimis d'acord amb el Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352, de 24.12.2013). Així mateix, ha d'informar el beneficiari dels aspectes regulats en els articles 24 i 26 d'aquesta Ordre.

12.2 La resolució es notificarà mitjançant publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes i indicarà els recursos que escaiguin, l'òrgan davant el qual s'han d'interposar i el termini per interposar-los. Prèviament a la publicació en el tauler electrònic, les persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar en l'imprès de sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics efectes d'informar el potencial beneficiari de quan s'efectuarà aquesta notificació que tindrà lloc amb els mitjans esmentats.

12.3 La resolució de concessió es pot modificar en cas d'alteració de les condicions específiques de cada ajut, siguin les relatives a la persona beneficiària, com ara subrogacions o modificacions que responguin a criteris de força major prèviament autoritzats per l'òrgan concedent, com a conseqüència de l'Administració, com ara modificacions en els percentatges de cofinançament, en els termes establerts en la normativa aplicable a l'ajut, o com a conseqüència d'una decisió dels òrgans competents de la Unió Europea.

12.4 El termini màxim per dictar la resolució i notificar-la al/a la sol·licitant, d'acord amb l'apartat 2 d'aquest article, serà de sis mesos, comptats des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa i notificació en el termini establert, la sol·licitud s'entén desestimada d'acord amb l'article 54.1.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions públiques de Catalunya.

12.5 Contra la resolució, la persona titular de la Direcció General de Desenvolupament Rural, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es podrà interposar en qualsevol moment a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per emetre resolució i notificar el que estableix l'apartat anterior.

 

Article 13

Execució, justificació i pagament

13.1 Les actuacions objecte dels ajuts que preveu aquesta Ordre s'han de realitzar i justificar en el termini fixat a la resolució de concessió, per tal que com a màxim en els terminis següents de l'anualitat que correspongui es pugui certificar i comprovar l'execució de les activitats previstes. En tot cas, el termini per realitzar i justificar les actuacions no podrà superar els terminis següents:

L'ajut a la primera instal·lació de joves agricultors (annex 1) té dos períodes d'execució i justificació improrrogables: el primer d'inici del pla d'empresa, als 9 mesos de la data de resolució de l'ajut; i el segon d'execució final del pla d'empresa, als 2 anys de la data d'instal·lació.

Per als ajuts a inversions (annexos 2, 3 i 4), el termini màxim per a l'execució i la justificació de les actuacions finalitzarà el 15 de gener de l'any que correspongui l'anualitat de crèdit sense perjudici del que estableix l'article 29.

Per als ajuts a la sostenibilitat (annexos 5, 6, 7 i 8, el termini màxim per a l'execució i per a la justificació d'actuacions serà el que fixi l'annex de l'ajut corresponent. Per a la mesura d'agricultura i ramaderia ecològica, caldrà que la sol·licitud d'inscripció al consell corresponent s'hagi efectuat abans del 30 de juny de l'any de la convocatòria.

En el cas de sol·licitants per a la mesura de conservació i millora de races autòctones, caldrà que la sol·licitud d'inscripció dels animals amb dret a ajut a l'associació ramadera corresponent s'hagi efectuat abans de l'1 de gener de l'any de convocatòria. En el cas de nous sol·licitants provinents de subrogació per a les mesures de producció integrada i foment de la ramaderia ecològica, caldrà que la sol·licitud d'inscripció al consell corresponent s'hagi efectuat abans del 30 de juny de l'any de la convocatòria.

13.2 Les actuacions dels annexos 1, 2, 3 i 4 de l'Ordre, excepte les derivades d'estudis i projectes relacionats, no es poden iniciar abans de la sol·licitud d'ajut, ni abans de la visita del personal tècnic del DARP, quan s'escaigui, per tal de verificar que no s'han iniciat. Tampoc no es podran realitzar en data posterior a la finalització del termini d'execució i justificació establert en la resolució de concessió de l'ajut. Les actuacions de la resta dels annexos s'han d'executar durant l'any de la convocatòria.

13.3 No s'acceptaran factures ni pagaments anteriors a la data de sol·licitud, excepte els honoraris tècnics dels projectes visats, l'assessorament sobre sostenibilitat econòmica i mediambiental, els estudis de viabilitat i el pla d'empresa, que podran estar realitzats i pagats fins a un any abans de la data de sol·licitud de l'ajut.

13.4 El DARP verificarà i comprovarà d'ofici sobre el terreny i d'acord amb la documentació aportada i la informació disponible en les bases de dades i registres, les inversions i/o actuacions realitzades. Garantirà l'aplicació dels dispositius adequats per al control i la supervisió de l'aplicació correcta dels ajuts concedits, així com l'existència de les llicències, els permisos i la inscripció als registres relatius a l'actuació subvencionada. A aquests efectes, les persones beneficiàries han de facilitar tota la informació complementària que els sigui requerida pel DARP.

13.5 En el cas dels ajuts d'inversions (annexos 2, 3, i 4) i l'ajut a la biodiversitat (apartat 10.9 annex 6), la persona beneficiària ha de justificar l'import total de la despesa aprovada per a la qual va sol·licitar l'ajut, mitjançant documents originals, les factures corresponents, adjuntant els documents acreditatius del pagament, sigui xec bancari, transferència bancària o altres de valor probatori equivalent amb el corresponent extracte bancari. Els justificants han d'indicar amb tota claredat a quins conceptes del pressupost presentat amb la sol·licitud es refereixen. Aquesta documentació es presentarà a l'oficina comarcal o al servei territorial corresponent del DARP.

13.6 En el cas dels ajuts d'inversions (annexos 2, 3, i 4) i l'ajut a la biodiversitat de l'apartat 10.9 de l'annex 6, les factures i els justificants acreditatius del pagament, així com tota la documentació de l'expedient, han d'anar a nom de la persona beneficiària de l'ajut. Per a tots els imports de despesa, els proveïdors no podran tenir parentiu de fins a primer grau amb els sol·licitants de l'ajut, ni formar-ne part en cas de persones jurídiques. Per aquesta darrera casuística, i sense perjudici d'altres formes de vinculació, no es podran donar les situacions següents: el sol·licitant persona física o jurídica i el proveïdor és una societat de la qual el sol·licitant és soci, excepte en el cas de cooperatives agràries de 10 socis o més; el sol·licitant persona jurídica i el proveïdor és una persona física que és sòcia de la societat i el sol·licitant persona jurídica i el proveïdor és una persona jurídica que té participacions de la societat sol·licitant.

13.7 La regulació dels pagaments en efectiu és la continguda a l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, per la qual cosa no es poden pagar en efectiu operacions en les quals una de les parts contractants sigui empresari o professional amb un import igual o superior a 2.500,00 euros o el seu equivalent en moneda estrangera.

13.8 El reconeixement de l'obligació de pagament es realitzarà un cop el DARP hagi efectuat les comprovacions i els controls oportuns per a la certificació del compliment de les actuacions objecte dels ajuts, i que aquestes s'hagin efectuat en el termini establert a l'apartat 1 d'aquest article 13.

13.9 En el cas que les activitats hagin estat finançades, a més de l'ajut o subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s'ha d'acreditar l'import, la procedència i l'aplicació d'aquests fons a les activitats subvencionades.

13.10 Els ajuts a la sostenibilitat (annexos 5, 6 a excepció de l'ajut a la biodiversitat cultivada, 7, 8 i 9) estan sotmesos al Sistema Integrat de Gestió i Control i, en conseqüència, la resolució i pagament de l'ajut es realitza simultàniament.

13.11 La proposta de pagament de la subvenció es realitzarà amb una certificació prèvia dels serveis competents del DARP segons la qual l'activitat i la despesa realitzades estan justificades degudament, i s'efectuarà dins l'exercici pressupostari, sense perjudici de les excepcionalitats que es puguin produir.

 

Article 14

Documentació comuna a presentar en la justificació dels ajuts associats a CGE

En el cas dels ajuts d'inversions (annexos 2, 3, i 4) i l'ajut a la biodiversitat (apartat 10.9 annex 6) la persona beneficiària haurà d'aportar en el moment de la justificació:

a) Els models normalitzats següents que es podran obtenir en qualsevol dependència del DARP o al web http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/contracte-global-explotacio/

a.1 Sol·licitud de pagament.

a.2 Compte justificatiu, que ha de contenir una memòria explicativa del compliment de la finalitat del projecte subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts, i una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, on hi consti:

- Relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import i data d'emissió, i data de pagament.

- Factures o els documents probatoris equivalents en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i la documentació acreditativa del pagament consistent en extracte bancari o, en el cas de pagaments en efectiu (si estan previstos), documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor.

- Quan correspongui, indicació dels criteris de repartiment de les despeses generals i/o indirectes, llevat en el cas que l'import es fixi a tant alçat.

- Relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Si els justificants de despesa s'imputen parcialment a d'altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o el percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

b) Còpia de la llicència municipal d'obres expedida i liquidada d'acord amb el cost d'execució d'obra sol·licitada o bé certificat de l'ajuntament, acreditatiu de la seva exempció, quan escaigui.

c) En cas d'ampliació o nova activitat, quan s'escaigui, còpia de la comunicació, autorització o llicència ambiental definitiva.

d) Nota simple actualitzada del Registre de la propietat o sol·licitud a aquest per acreditar la condició de propietari o propietària dels béns inventariables susceptibles de ser inscrits en aquest Registre, en els quals s'ha efectuat l'actuació o inversió, i on consti que el bé queda afectat per la subvenció per un període de cinc anys, comptats a partir de la data de pagament de l'ajut, i l'import de la subvenció concedida. Si els béns no són inscriptibles, també queden afectats per la subvenció durant cinc anys.

e) En cas de no ser propietari o propietària i sol·licitar ajut per a actuacions en béns immobles, còpia del contracte d'arrendament liquidat, o bé còpia del contracte de masoveria liquidat, o bé còpia del contracte de cessió d'ús liquidat, amb una durada mínima corresponent a la durada dels compromisos assumits.

f) Acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no tenir cap deute amb la Generalitat, si no ha autoritzat al DARP a obtenir aquesta informació d'acord amb l'article 9.3.

 

Article 15

Règim de concurrència

15.1 Sens perjudici de les incompatibilitats específiques que per a cada ajut estableixen els annexos, els ajuts regulats en aquesta Ordre són incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la mateixa finalitat, estigui finançat amb fons comunitaris (fons estructurals, fons de cohesió o qualsevol altre instrument financer comunitari), d'acord amb l'article 59.8 del Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de setembre de 2013 (DOUE L 347, de 20.12.2013).

15.2 Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb altres que, per a la mateixa finalitat, puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, no inclosos en el supòsit de l'apartat anterior. No obstant això, els imports i percentatges de la totalitat dels ajuts concedits per a la mateixa finalitat no podran superar els límits establerts pel Reglament (UE) núm. 1305/2013.

15.3 Sens perjudici del que estableix l'apartat anterior, l'import dels ajuts no podrà superar en cap cas, aïlladament o en concurrència amb altres ajuts d'altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, destinats a la mateixa finalitat, el cost de les actuacions subvencionables.

15.4 El DARP garantirà que les diferents mesures d'ajut al desenvolupament rural siguin coherents entre si i amb les mesures aplicades en el marc de les organitzacions comunes de mercat.

15.5 En el cas dels ajuts de l'annex 4, sense perjudici de les limitacions que disposa l'article 3 del Reglament (UE) 1407/2013, el règim d'acumulació amb altres ajuts de minimis es regeix per l'article 5 de l'esmentat Reglament.

15.6 Els ajuts que s'estableixen en aquesta Ordre es podran acumular a d'altres ajuts públics per les mateixes despeses subvencionables, sempre que aquesta acumulació no doni lloc a una intensitat superior a l'establerta per a les circumstàncies concretes de cada cas per la normativa europea aplicable.

 

Article 16

Transmissió total o parcial de l'explotació

16.1 Els titulars d'un ajut associat a CGE estan obligats a comunicar a la direcció general competent en matèria de desenvolupament rural la transmissió total o parcial de l'explotació objecte d'ajuts associats al contracte.

16.2 En cas de transmissió, total o parcial, d'una explotació durant el període del compromisos, la nova persona titular (cessionària), pot assumir els compromisos corresponents a la part adquirida, pel període de temps que resta de vigència de l'ajut, d'acord amb l'article 47.2 del Reglament (UE) núm. 1305/2013. En explotacions ramaderes, la subrogació dels compromisos comportarà la transmissió total de la marca oficial o bé de tots els animals de l'espècie. Excepte en l'ajut a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores que no permet transmissió de l'explotació, excepte el que estableix el punt 3.4 de l'annex 1.

16.3 Si la transferència parcial no és possible i la importància dels compromisos que poden restar sense complir provoca la pèrdua de coherència de l'ajut, aquest pot ser revocat per la direcció general competent en matèria de desenvolupament rural, prèvia audiència de la persona interessada.

16.4 Per formalitzar el traspàs de compromisos caldrà presentar al DARP una sol·licitud de subrogació, emplenada degudament d'acord amb el model normalitzat que genera l'aplicatiu DUN en cas d'ajuts agroambientals i que es podrà descarregar des del web http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/contracte-global-explotacio/documents-associats/ i signada pel sol·licitant de l'ajut de la campanya actual i per la persona beneficiària de l'expedient amb el dret de l'ajut concedit anteriorment, independentment de la que es presenti, si escau, als registres del Consell Català de la Producció Integrada i/o al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. La subrogació ha de ser aprovada expressament pel DARP.

16.5 Si la nova persona titular no assumeix el compromís d'algun ajut a la sostenibilitat, no escaurà el reintegrament dels ajuts percebuts per al període durant el qual el compromís era efectiu.

16.6 Per als ajuts a inversions, si la nova persona titular no assumeix el compromís, la persona beneficiària estarà obligada a reemborsar els ajuts percebuts més els interessos meritats des del moment del pagament de l'ajut.

16.7 En cas de traspassar una explotació, totalment o parcialment, el període del compromís que queda per complir per part de la persona beneficiària de la transmissió serà el corresponent al període de la part majoritària que ha participat en la transmissió, tenint en compte la part transmesa i la part que ja tenia la persona receptora.

 

Article 17

Supòsits de concentració parcel·lària i altres intervencions públiques

17.1 En cas que l'explotació objecte d'ajuts associats al CGE resulti inclosa en un procediment de concentració parcel·lària o estigui afectada per qualsevol altra intervenció d'ordenació territorial pública o aprovades per les autoritats competents que comporti una modificació substancial en l'explotació, s'adoptaran les mesures necessàries per adaptar els compromisos a la nova situació de l'explotació.

17.2 Si l'adaptació no és possible i la importància dels compromisos que no poden ser observats provoca la pèrdua de coherència de l'ajut, la direcció general competent en matèria de desenvolupament rural, amb audiència de la persona interessada, pot donar per finalitzats els compromisos, sense que sigui exigible el reemborsament pel període de compromís efectiu.

 

Article 18

Modificacions i ampliacions dels compromisos adquirits

18.1 En cas que la persona beneficiària no pugui seguir assumint els compromisos subscrits per causa de força major, d'acord amb els supòsits que estableix l'article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, el compromís es donarà per finalitzat sense que s'exigeixi reembossament pel període de compromís efectiu.

18.2 Per als ajuts a la competitivitat (annexos 1, 2, 3 i 4), en els supòsits d'incompliment dels compromisos es podrà exigir el reintegrament total o parcial de l'ajut concedit, en funció del grau d'incompliment, amb la finalitat que sigui efectiu, proporcional a l'incompliment i dissuasiu, excepte en casos de força major acreditats degudament.

18.3 Per als ajuts a la sostenibilitat (annexos 6, 7, 8 i 9) de l'Ordre en cas que, durant el període d'execució d'un compromís contret com a condició per a la concessió d'un ajut, una persona beneficiària augmenti la superfície de l'explotació, d'acord amb l'article 15 del Reglament delegat (UE) núm. 807/2014, es permetrà:

a) L'ampliació del compromís d'un ajut ja concedit a la superfície addicional per a la resta del període de compromís, sempre que aquesta ampliació:

- Contribueixi a l'objectiu mediambiental perseguit pel compromís.

- Estigui justificada, en relació amb la naturalesa del compromís, amb la durada del període restant i amb la dimensió de la superfície addicional.

- No dificulti l'eficàcia dels controls per a garantir el compliment de les condicions requerides per a la concessió de l'ajut.

Aquesta ampliació haurà de ser significativament inferior a la superfície original, llevat que es tracti d'ajuts amb convocatòria oberta a nous beneficiaris que no els aplica aquesta limitació, així com els beneficiaris de l'ajut a la ramaderia ecològica, afectats per l'ampliació del màxim de superfície subvencionable i així com els beneficiaris dels nous municipis inclosos a l'ajut a la gestió sostenible de zones humides. A aquests efectes, es considerarà que està justificat, un augment de la superfície amb dret a ajut de com a màxim tres hectàrees, excepte en la de conservació de races autòctones, que serà de cinc unitats de bestiar gros (UBG) d'animals reproductors, i per a la mesura d'apicultura per a la millora de la biodiversitat i l'apicultura en la mesura d'agricultura ecològica, que serà de 40 arnes com a màxim, sempre que la superfície original superi les tres hectàrees o cinc UBG d'animals reproductors o 150 arnes, respectivament. En cas que la superfície o les UBG originals no superin les superfícies, UBG o arnes anteriors, l'increment màxim admès serà el doble de la superfície, UBG o arnes originals.

Aquests increments només es podran realitzar en els tres primers anys de compromís.

En l'ajut als Sistemes alternatius a la lluita química de l'annex 6, quan la superfície ampliada per un beneficiari de l'ajut compleixi els requisits de la mesura, aquesta s'inclourà en la corresponent superfície homogènia fixada a la convocatòria 2015, d'acord amb l'apartat 10.5 b) de l'annex 6.

Excepcionalment, per a l'actuació en arrossars dins les zones humides en l'ajut a la gestió sostenible de zones humides, les superfícies que s'incrementin com a conseqüència que l'any precedent al de la convocatòria es va obligar a deixar-les en guaret fins al mes d'abril de l'any en curs en aplicació dels plans de lluita contra la plaga del cargol poma al Delta de l'Ebre, no tindran la consideració i els efectes d'increment de superfície d'arròs per aquest ajut agroambiental.

b) La substitució del compromís inicial per un nou compromís, amb la condició que cobreixi tota la superfície inicial i que les seves condicions no siguin menys exigents que les del compromís original. El període de compromís tornarà a ser de cinc anys, amb independència del període durant el qual el compromís original ja s'hagués executat. Només es podran acollir a aquesta opció si l'any en què es vulgui realitzar hi ha oberta la convocatòria per a nous sol·licitants i si la nova superfície compromesa és superior que la superfície del compromís original, sumant més del doble de la superfície total acollida. En cas d'acollir-se a aquesta opció, cal fer una comunicació expressa al DARP. A tots els efectes, el beneficiari es considerarà un nou sol·licitant.

18.4 Per als ajuts a la sostenibilitat dels annexos 6, 7 i 8, d'acord amb l'article 14 del Reglament delegat (UE) núm. 807/2014, es podrà autoritzar la conversió d'un compromís durant el període d'execució, sempre que:

a) la conversió constitueixi un benefici important per al medi ambient;

b) el compromís vigent es consolidi de forma significativa;

c) el programa de desenvolupament rural aprovat inclogui els nous compromisos.

Es contraurà un nou compromís per a tot el període especificat en la mesura corresponent, amb independència del període durant el qual el compromís original ja hagi estat executat. Només es podran acollir a aquesta opció si l'any en què es vulgui realitzar hi ha oberta la convocatòria per a nous sol·licitants.

 

Article 19

Inspecció i control

19.1 Els ajuts convocats en aquesta Ordre estan sotmesos al règim de control que preveu aquest article, així com al que disposen els annexos de l'Ordre.

19.2 L'observança dels compromisos contrets amb els ajuts i el compliment de totes les condicions legals estan sotmesos a control, que es realitzarà en diferents èpoques de l'any i han de consistir tant en controls administratius com en inspeccions sobre el terreny, d'acord amb el Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014 i el Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014. Supletòriament, és aplicable la normativa de subvencions aplicable a Catalunya en matèria d'inspecció i control.

19.3 Conformement a l'esmentada normativa, la persona beneficiària dels ajuts ha de permetre la realització dels controls previstos a l'apartat anterior, de tal manera que si s'hi oposa pot comportar la suspensió dels ajuts dels quals és persona beneficiària i el departament competent en matèria de desenvolupament rural pot exigir el reemborsament de la totalitat dels ajuts percebuts, incrementats amb l'interès legal, sense perjudici de les sancions que hi siguin d'aplicació.

19.4 L'expedient corresponent a cadascun dels beneficiaris dels ajuts ha de contenir tota la informació relativa als resultats dels controls administratius i, si escau, dels controls sobre el terreny que justifiquin que la concessió d'aquests ajuts s'ha ajustat al que estableix la normativa que els regula.

19.5 El procediment de gestió i control d'ajuts s'ha de desenvolupar d'acord i de manera coordinada amb el Sistema integrat de gestió i control dels ajuts als productors agrícoles i ramaders ubicats al territori de Catalunya.

19.6 Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

19.7 Els òrgans competents del DARP tenen la facultat de realitzar els controls que considerin necessaris per comprovar les dades que justifiquen l'atorgament de l'ajut i d'inspeccionar les explotacions i instal·lacions per verificar que es compleixen la destinació dels ajuts, els requisits i compromisos establerts en aquestes bases reguladores i el compliment de la normativa sobre els controls que regulen els ajuts finançats pel FEADER.

Així mateix, l'exercici d'aquestes funcions d'inspecció i control inclou les actuacions adreçades a la prevenció i detecció de frau, d'acord amb els Reglaments (UE) núm. 1303/2013 i núm. 1306/2013 i les seves disposicions d'aplicació.

Les actuacions d'inspecció i control poden afectar també la comprovació de la veracitat de la informació indicada per la persona beneficiària sobre la base de dades o documentació comercial en possessió de tercers.

D'acord amb l'article 46.2 de la Llei 38/2003, la negativa al compliment de l'obligació dels beneficiaris o tercers a prestar col·laboració i facilitar la documentació que els sigui requerida en exercici d'aquestes funcions d'inspecció i control, es considerarà resistència, excusa, obstrucció o negativa i, per tant, causa de revocació, i reintegrament, si escau, de l'ajut, sense perjudici de les sancions que hi puguin correspondre.

 

Article 20

Incompliments i reintegraments de les quantitats percebudes indegudament

20.1 En cas d'incompliment dels requisits establerts en aquestes bases reguladores i/o de les condicions que s'imposin a la resolució de la concessió dels ajuts, s'incoarà el procediment de revocació, i reintegrament si escau, que podrà donar lloc a la devolució de les quantitats percebudes indegudament i exigir l'interès de demora corresponent i les despeses generades, sens perjudici de les accions legals que escaiguin en compliment de la normativa vigent, excepte en casos de força major acreditats degudament.

20.2 Per als ajuts d'inversions (annex 2, 3 i 4) i l'ajut a la biodiversitat cultivada (apartat 10.6 de l'annex 6), d'acord amb l'article 63 del Reglament d'execució (UE) 809/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, en els supòsits en què la diferència entre l'import de la subvenció que es correspon amb la inversió justificada presentada per la persona beneficiària i l'import de la subvenció que es correspon amb la inversió justificada després dels controls d'admissibilitat superi el 10%, s'aplicarà una reducció a la subvenció que es correspon amb la inversió justificada després dels controls d'admissibilitat igual a la diferència entre els dos imports de subvenció esmentats. En cas que l'import de la sol·licitud de pagament sigui superior a l'import de la resolució de concessió, l'import de sol·licitud s'ajustarà a l'import de la resolució. Aquesta reducció es practicarà quan la diferència sigui detectada tant en els controls administratius com en els controls sobre el terreny i no anirà més enllà de la retirada total de l'ajut. No obstant això, no s'aplicarà cap reducció si la persona beneficiària pot demostrar a satisfacció de l'autoritat competent que no és responsable de la inclusió de l'import no subvencionable, o quan l'autoritat competent adquireixi d'altra manera la convicció de què la persona beneficiària no n'és el responsable. En els controls sobre el terreny les despeses examinades seran les despeses acumulades contretes respecte de les operacions subvencionables, sense perjudici dels resultats dels anteriors controls sobre el terreny de les esmentades operacions.

20.3 Per als ajuts d'inversions (annex 2, 3 i 4), en el supòsit que la inversió objecte d'ajut es realitzi amb una desviació superior del 75% entre el valor de la inversió certificada i aquella per a la qual es va concedir l'ajut, o no es realitzi, no es podrà sol·licitar el mateix ajut en les dues convocatòries següents, excepte en casos de renúncia total o parcial presentada com a màxim al cap dels dos mesos de la data de notificació de la concessió, força major acreditada degudament, o per causes imputables a una administració.

20.4 En el cas dels ajuts a la sostenibilitat (annexos 5, 6 –llevat la mesura de biodiversitat cultivada-, 7, 8 i 9), sotmesos al sistema integrat de gestió i control regulat en el Reglament (UE) 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, el règim d'incompliments parcials és el que es descriu per a cada mesura en l'annex corresponent.

20.5 En el cas de sobredeclaració pels ajuts a la sostenibilitat, s'aplicaran les reduccions, exclusions i sancions de l'article 19 i 31 del Reglament delegat (UE) núm. 640/2014.

20.6 Són causes d'invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l'obligació de retornar les quantitats percebudes, les previstes a l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

20.7 També escaurà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de l'ajut fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament, quan escaigui, en els casos que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003) i l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002). Igualment, escaurà el reintegrament en el supòsit que estableix l'article 35.6 del Reglament delegat (UE) núm. 640/2014, de la Comissió, d'11 de març i l'article 63 del Reglament d'execució (UE) 809/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014. En el cas dels ajuts de l'annex 4, també escaurà el reintegrament si se superen els límits que estableix l'article 3.2 del Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.

20.8 El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament es regeix pel que estableix el Reglament (UE) 1306/2013 i les normes que el desenvolupen o apliquen; el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i pel que resulti aplicable de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i les normes de desplegament. El procediment de reintegrament de subvencions es regeix per les disposicions generals sobre el procediment administratiu que estableix el títol IV de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici de les especialitats que estableixi la normativa aplicable en matèria de subvencions.

20.9 La reducció o revocació i el reintegrament, si escau, és acordada per la persona titular de la direcció general competent en matèria de desenvolupament rural. En els casos en què s'hagi de procedir al reintegrament, la Direcció General de Desenvolupament Rural podrà acordar la compensació de deutes de naturalesa pública diferent amb els crèdits reconeguts a favor del deutor en virtut d'un acte administratiu, la qual cosa es farà constar a la resolució.

20.10 D'acord amb l'article 35.6 del Reglament (UE) núm. 640/2014, de la Comissió, d'11 de març, i sense perjudici de l'establert en la resta d'apartats de l'esmentat article, quan es descobreixi que la persona beneficiària ha actuat amb falsedat, intencionalitat i negligència, l'operació de què es tracti restarà exclosa de l'ajut i es recuperaran tots els imports que s'hagin abonat per l'esmentada operació. A més, la persona interessada restarà exclosa de l'ajut per la mesura en qüestió durant l'any natural de què es tracti i durant l'any següent.

 

Article 21

Inadmissió i desistiment

21.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen les bases reguladores de cada subvenció comporta la inadmissió de la sol·licitud.

21.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud la manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen els articles 9 i 14, així com apartats de documentació dels corresponents annexos, o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

21.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones interessades.

21.4 La persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.

 

Article 22

Règim sancionador

El règim sancionador aplicable als ajuts associats al CGE regulats en aquesta Ordre és el que preveu el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, sens perjudici de les especialitats que es puguin derivar de la normativa sectorial aplicable.

En relació amb les declaracions responsables, aquestes comporten que la persona interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si l'Administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades declarades, aquest fet comporta, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, dóna lloc a la incoació de l'expedient sancionador oportú d'acord amb el règim sancionador a què fa referència l'apartat anterior.

 

Article 23

Reducció dels ajuts

A tots els ajuts d'aquesta Ordre, se'ls aplicaran les reduccions, exclusions i recuperacions de pagament segons la gravetat, abast i persistència de l'incompliment detectat, d'acord amb el que s'estableix als apartats següents.

23.1 L'incompliment del manteniment dels compromisos o altres obligacions de cada un dels ajuts associats, i dels requisits d'admissibilitat dels ajuts de l'annex 1, dóna lloc a les quatre categories de penalitzacions següents: excloents, bàsics, principals i secundaris, els quals es defineixen de la manera següent:

a) Excloents: en els ajuts dels annexos 6, 7, 8 i 9, quan l'incompliment implica la no-concessió de l'ajut per l'any en què se sol·licita i, en cas de reiteració del mateix incompliment durant el període de compromisos, independentment que sigui o no en anys consecutius, l'exclusió de l'actuació i el reemborsament de les quantitats percebudes; i en els ajuts de l'annex 1, quan l'incompliment suposa no respectar els requisits d'admissibilitat.

b) Bàsics: quan l'incompliment de compromisos comporta greus conseqüències per als objectius perseguits per l'ajut i aquestes repercussions duren més d'un any o és difícil posar-hi fi amb mitjans acceptables.

c) Principals: quan l'incompliment de compromisos comporta conseqüències importants per als objectius perseguits per l'ajut i aquestes repercussions duran menys d'un any o és possible posar-ne fi amb mitjans acceptables.

d) Secundaris: resta d'incompliments de compromisos diferents als dels apartats anteriors.

En tot cas, es tindrà en compte la proporcionalitat de l'incompliment, i la penalització podrà aplicar-se, si escau, a la superfície i/o animal afectat per l'incompliment.

23.2 Per l'ajut a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores de l'annex 1 les reduccions dels ajuts s'efectuen en funció de la classificació dels incompliments de la forma següent:

a) Incompliment excloent: dels requisits d'admissibilitat d'acord amb els que regula l'apartat 3.1 a) de l'annex 1. Suposa el reemborsament de les quantitats percebudes.

b) Incompliment bàsic: de qualsevol dels compromisos establerts en els punt 3.1. b), c) i d), així com el punt 3.4 de l'annex 1 d'aquesta Ordre. Aquests incompliments en el terminis màxims fixats suposaran el reemborsament de la totalitat de l'ajuda percebuda. També es considera compromís bàsic el manteniment dels criteris del punt 6.3 que suposen un increment de la prima base, però en aquest cas el seu incompliment únicament suposarà el reemborsament de la totalitat de l'increment atorgat.

c) Incompliment principal: de l'assoliment de l'itinerari formatiu en el termini establert en el punt 2.2.g) de l'annex 1. En cas d'un assoliment mínim del 50% de l'itinerari formatiu dins aquest termini màxim de 2 anys des de la data d'instal·lació, es podrà finalitzar l'itinerari fins a 1 any més tard de la data de finalització del compromís, però en aquests casos se'ls aplicarà una reducció de l'ajut del 25%. Si l'itinerari formatiu no es finalitza passat aquest any addicional, suposarà el reemborsament de la totalitat de l'ajut.

23.3 Pels ajuts a inversions (annex 2, 3 i 4):

a) Incompliment bàsic: els compromisos establerts en el punt 6.1, 5.1 i 6.1 de l'annex 2, 3 i 4, respectivament. Aquests incompliments en el terminis màxims fixats suposaran el reemborsament de la totalitat de l'ajuda percebuda.

b) Incompliment principal: el manteniment del requisits d'informació pública especificats a l'article 27.b). En cas d'incompliment, si el beneficiari informa públicament l'ajut obtingut en un termini màxim de 30 dies hàbils a comptar des de la seva comunicació, no s'aplicaran les reduccions. Si transcorregut aquest termini, el beneficiari es nega a informar públicament de l'ajut, es revocarà la totalitat de l'ajut.

23.4 Per el ajuts dels annexos 6, 7, 8 i 9:

23.4.1 Per a les persones sol·licitants que no compleixin els compromisos i les condicions bàsiques excloents, s'estableix una reducció segons la seva reiteració, de la manera següent:

a) El primer any d'incompliment es descomptarà el 100% de l'ajut d'aquell any.

b) El segon any d'incompliment es descomptarà el 100% de l'ajut d'aquell any, es revocaran els ajuts concedits en anys anteriors i s'iniciarà el corresponent procediment de reintegrament, si escau.

23.4.2 Per a les persones sol·licitants que no compleixin els compromisos bàsics s'estableix una reducció segons el grau de compliment i la seva reiteració, de la manera següent:

a) El primer any d'incompliment, en el cas que s'incompleixi un compromís, es descomptarà un 50% de l'import final; en el cas que s'incompleixin dos o més compromisos, es descomptarà el 100% de l'ajut d'aquell any.

b) El segon any d'incompliment, es descomptarà el 100% de l'ajut d'aquell any.

c) El tercer any d'incompliment i següents, es descomptarà el 100% de l'ajut d'aquell any, es revocaran els ajuts concedits en anys anteriors, i s'iniciarà el corresponent procediment de reintegrament, si escau.

23.4.3 Per a les persones sol·licitants que no compleixin els compromisos principals s'estableix una reducció segons el grau de compliment i la seva reiteració, de la manera següent:

a) El primer any d'incompliment: en cas que s'incompleixi un compromís es descomptarà un 20% de l'import final i, en cas que s'incompleixin dos o més compromisos, es descomptarà el 40% de l'ajut d'aquell any.

b) El segon any d'incompliment: en cas que s'incompleixi un compromís, es descomptarà un 40% de l'import final en cas que s'incompleixin dos o més compromisos es descomptarà el 80% de l'ajut d'aquell any.

c) El tercer any d'incompliment i següents: es descomptarà el 100% de l'ajut d'aquell any.

23.4.4 Per a les persones sol·licitants que no compleixin els compromisos secundaris s'estableix una reducció segons el grau de compliment i la seva reiteració, de la manera següent:

a) El primer any d'incompliment, es descomptarà un 5% de l'import final per cada compromís incomplert.

b) El segon any d'incompliment, es descomptarà un 10% de l'import final per cada compromís incomplert.

c) El tercer any d'incompliment i següents, es descomptarà el 15% de l'import final per cada compromís incomplert.

23.4.5 En cas d'acumular l'incompliment de compromisos bàsics, principals i/o secundaris, en el càlcul de la penalització final no s'acumularan les reduccions i s'aplicarà la reducció major.

23.4.6 Els ajuts es reduiran també pels incompliments de les condicions bàsiques vinculades als compromisos agroambientals.

En cas que una mesura agroambiental tingui condicions bàsiques vinculades als compromisos agroambientals, la reducció s'aplicarà només en funció dels incompliments dels elements de les condicions bàsiques dels compromisos específics d'aquella mesura en concret.

El sistema de reduccions que s'aplicarà pels incompliments de cada una de les condicions bàsiques dels diferents compromisos agroambientals es regirà pels mateixos criteris que els establerts en els apartats 4, 5, 6, i 7 d'aquest article, amb un recàrrec addicional d'un 5% sense superar en cap cas el 100% de l'ajut.

23.4.7 Les condicions bàsiques corresponents als diferents compromisos agroambientals seran les que s'especifiquen als annexos 6, 7, 8 i 9 per a les mesures que correspongui.

23.4.8 En cas de modificació dels compromisos o requisits establerts al PDR de Catalunya cap a d'altres de més rigorosos, dels requisits mínims en la utilització d'adobs i productes fitosanitaris, o d'altres requisits obligatoris, es revisaran els compromisos assumits per les persones beneficiàries, per tal d'adaptar-los a la nova regulació. Si la persona beneficiària no accepta l'adaptació, el compromís es donarà per finalitzat sense que s'exigeixi el reintegrament dels pagaments efectuats anteriorment.

 

Article 24

Protecció de dades

Les dades personals de les persones beneficiàries podran ser tractades per organismes nacionals i de la Unió Europea als efectes del compliment de les seves obligacions de gestió i control i auditoria, així com de seguiment i avaluació, d'acord amb l'article 117.1 del Reglament(UE) 1306/2013. A aquests efectes, assisteixen a les persones beneficiàries els drets establerts en les normes sobre el tractament de dades de la Directiva 95/46/CE i del Reglament (CE) 45/2001, així com els drets continguts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

Article 25

Publicitat i transparència

Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250,00 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 6.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Aquests ajuts estan sotmesos al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

 

Article 26

Altres contraprestacions del CGE

En l'àmbit d'actuació del departament competent en matèria de desenvolupament rural, es podran fomentar altres contraprestacions a les explotacions agràries amb ajuts associats a CGE d'aquest capítol en període de compromís, tals com prioritat en la concessió d'altres ajuts que resultin compatibles, en l'accés a préstecs objecte de conveni entre el DARP, l'Institut Català de Finances i/o entitats financeres, increment de percentatge de subvenció en la contractació d'assegurances o d'altres que es puguin establir.

 

Capítol 3

Disposicions comunes relatives als ajuts d'inversions (annexos 2, 3 i 4)

 

Article 27

Compromisos i obligacions específics

Sense perjudici dels compromisos establerts per a cada línia d'ajut, les persones beneficiàries es comprometen mitjançant la signatura de la sol·licitud de l'ajut a:

a) En els ajuts en què l'actuació subvencionada consisteixi en l'adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables susceptibles de ser inscrits en el Registre de la propietat, la persona beneficiària ha de fer constar a l'escriptura que el bé de què es tracti queda afectat a la subvenció per un període de cinc anys a comptar des de la data de pagament final de l'ajut, segons el cas, així com l'import de la subvenció. Si els béns no són inscriptibles, també queden afectats per la subvenció durant el període esmentat.

b) Informar al públic de l'ajut obtingut pel FEADER durant la realització d'una operació de la manera següent:

b.1) Presentant en el lloc web de la persona beneficiària per a ús professional, si n'hi ha, una breu descripció de l'operació quan es pugui establir un vincle entre l'objecte del lloc web i l'ajut prestat a l'operació, en proporció al nivell d'ajut, amb els seus objectius i resultats, i destacant l'ajut financer de la Unió Europea.

b.2) En el cas d'operacions que rebin un ajut públic total superior a 50.000,00 euros, i en funció de l'operació finançada, la persona beneficiària col·locarà un panell (mida mínima A3) o placa (mida mínima A4), amb informació sobre el projecte i l'operació, de mida A3 mínim on es destaqui l'ajut financer rebut de la Unió Europea en lloc ben visible al públic.

Els panells, plaques o llocs web portaran una descripció del projecte o de l'operació i els elements a què es refereix el punt 1 de la part 2 de l'annex III del Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014. Aquesta informació ocuparà el 25% dels panells, plaques o pàgina web. A més, seguiran les pautes del Programa d'identificació visual de la Generalitat de Catalunya (PIV) (http://identitatcorporativa.gencat.cat/).

c) Proporcionar a la Direcció General de Desenvolupament Rural, als avaluadors designats o altres organismes designats per aquesta Direcció General, tota la informació necessària per poder realitzar el seguiment i l'avaluació del PDR en particular en relació amb el compliment de determinats objectius i prioritats.

d) Portar un sistema de comptabilitat separat, o bé un codi comptable adequat per a totes les transaccions relatives a l'operació finançada amb càrrec al FEADER. En el cas de les persones físiques subjectes al règim d'estimació objectiva que tributen amb el sistema de mòduls, l'obligació fiscal consisteix en conservar les factures emeses i les rebudes.

e) Assolir l'ús i l'objectiu definit per a cada una de les inversions aprovades. No es certificaran inversions que no tinguin un ús immediat o obres parcialment acabades.

 

Article 28

Certificació de les actuacions

28.1 El DARP ha de comprovar que les obres i les actuacions realitzades s'adeqüen a les condicions establertes en cada cas. I quan s'escaigui, que disposi de la corresponent autorització de rompuda.

28.2 Les obres i/o les actuacions auxiliades s'executaran, es facturaran, se n'efectuaran els pagaments i es comunicarà la seva finalització mitjançant la sol·licitud de pagament a què fa referència l'article 14 a), en el termini fixat a la resolució de concessió que regula l'article 12 d'aquesta Ordre, per tal que es pugui procedir a la seva certificació i comprovació.

28.3 En el supòsit que les inversions no s'hagin realitzat en la seva totalitat d'acord amb les condicions fixades a la resolució de concessió dels ajuts, el DARP procedirà a ajustar l'import de la subvenció a les actuacions realment realitzades i ho notificarà a la persona beneficiària mitjançant el procediment corresponent.

28.4 En la certificació d'inversions, no es podran realitzar cap tipus de compensacions, ni entre conceptes d'inversió efectivament realitzats, ni amb les inversions no realitzades o no subvencionables.

 

Article 29

Ampliació de termini d'execució i justificació

L'òrgan competent per emetre resolució pot autoritzar ampliacions del termini atorgat per realitzar les obres i/o les actuacions, únicament en casos acreditats degudament, i amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada. La sol·licitud d'ampliació de termini presentada s'ha d'efectuar abans dels dos darrers mesos del termini d'execució i de justificació. Amb l'ampliació sol·licitada s'ha de preveure l'acabament de les inversions. En tot cas, la decisió sobre l'ampliació s'ha de produir dins el termini màxim establert en l'article 13 per realitzar i justificar les obres i/o les actuacions, i en cas que es concedeixi l'ampliació del termini, aquest no podrà excedir la meitat del termini inicialment concedit per realitzar les inversions, d'acord amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de les subvencions.

 

Article 30

Incompatibilitats d'ajuts a inversions

Els ajuts no seran aplicables a les inversions dirigides a millorar la producció agrària que siguin auxiliades acollint-se als fons establertes a l'Organització Comuna de Mercat (OCM). Els criteris per determinar el règim d'ajut aplicable seran els següents:

a) En el cas de de fruites i hortalisses:

Les inversions que afectin explotacions agràries de membres d'una organització de productors de fruites i hortalisses (OPFH) promogudes i finançades amb fons de l'OPFH, per a les quals hi ha una contribució econòmica específica de les persones membres que es beneficien de l'acció, podran acollir-se únicament als ajuts previstos en el marc dels fons operatius de l'OPFH.

Quan es tracti d'inversions de caràcter individual de persones agricultores, membres d'una OPFH, que han estat concebudes, decidides, finançades i portades a terme per la persona agricultora mateixa, es finançaran exclusivament d'acord amb el que preveu aquesta Ordre.

b) En el cas de la vinya:

Les inversions incloses en el Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola.

c) En el cas de la producció de mel:

Les inversions previstes als programes nacionals anuals en el marc del Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea una organització comuna de productes agraris i pel qual es deroguen els Reglaments (CEE) 922/72, (CEE) 234/79. (CE) 137/2011 i (CE) 1234/2007 (DOUE L-347, de 20.12.2013). Excepte la maquinària destinada a línies contínues d'extracció automatitzada.

 

Article 31

Relació de màquines i equips agrícoles que representen una innovació tecnològica

Les màquines agrícoles que impliquen una innovació tecnològica subvencionables, amb indicació del corresponent codi ISO 3339/0, són les següents:

a) Per als ajuts de l'annex 2:

Equips per al treball del sòl (03):

03.1.02.2 Subsoladors vibradors

03.2.07. Màquines combinades per al treball del sòl

03.3. Equips per al conreu entre línies

Equips de sembra i plantació (04):

04.1.05. Sembradores combinades

04.2. Equips de plantació

04.3. Equips de transplantament

Equips per a l'atenció i la protecció dels cultius (06):

06.1.01 Equips de tallada: màquina automatitzada formadora de planta viva

06.1.03 Equip d'esporga: despampoladores amb sistema de detecció de proximitat mitjançant sensors.

06.3.03. Equips per a tractaments fitosanitaris

Equips de recol·lecció (07): s'exclouen els paraigües de recol·lecció

07.5.06.2 Veremadores autopropulsades amb sistema d'autorentat

07.1.06.3. Embaladores de grans bales paral·lelepipèdiques

07.1.06.4. Rotoembaladores

07.1.07. Embolicadores de bales cilíndriques

Equips de recol·lecció de gra i llavors, únicament els destinats a recollir una mostra de la collita pel seu ulterior anàlisis de paràmetres de qualitat.

07.5.01. Vibradors

Sistemes integrals per a la recol·lecció de fruita seca del terra

11.9 Altres materials i equips d'explotació agrària: màquina d'arrencada de planta viva en pa de terra.

b) Per als ajuts de l'annex 3:

Sembradores de sembra directa (filera i monogrà)

Equips per a incorporar fertilitzants (05):

05.2.04. Injectors de purins (fems líquids)

05.02.04.10 Mànegues d'aplicació en bandes de purins (sistema de tubs penjants)

05.3.01. Distribuïdors de fertilitzants minerals

Sistemes per a l'agricultura de precisió (GPS, sensors de velocitat)

Sistemes per a la mesura de la concentració de nutrients en fertilitzants orgànics (conductímetres, NIR), per al control de la dosificació (cabalímetres, electrovàlvules) i per al control del volum i del pes (cèl·lules de càrrega, transductors de pressió).

c) Maquinària excepcionalment innovadora i que per aquest motiu no s'ha pogut incorporar en aquest llistat, supeditat a un informe favorable del Centre de Mecanització Agrària que n'acrediti el caràcter innovador.

d) Sistemes de gestió integral automatitzades de l'explotació que excepcionalment es valorin d'innovadores, supeditades a un informe del Servei d'Ajuts a la Competitivitat Agrària.

 

Article 32

Per a les inversions auxiliables de l'annex 2 i 3, s'aplicaran els mòduls màxims següents:

a) Béns mobles i immobles

Bassa aigua impermeabilitzada (m3) 17,50 euros. Inclou l'obra de construcció de la bassa, així com l'adquisició i col·locació del material impermeable.

Dipòsit de formigó (m3) 90,0 euros.

Reg aspersió amb cobertura total enterrada (ha) 3.500,00 euros.

Reg aspersió amb pivot (ha) 3.000,00 euros.

Reg localitzat amb capçal per una densitat inferior a 500 arbres per hectàrea (ha) 2.600,00 euros.

Reg localitzat amb capçal per una densitat entre 500 i 1.500 arbres per hectàrea (ha) 3.200,00 euros.

Reg localitzat amb capçal per una densitat superior a 1.500 arbres per hectàrea (ha) 3.500,00 euros.

Reg localitzat sense capçal per una densitat inferior a 500 arbres per hectàrea (ha) 2.000,00 euros.

Reg localitzat sense capçal per una densitat entre 500 i 1.500 arbres per hectàrea (ha) 2.700,00 euros.

Reg localitzat sense capçal per una densitat superior a 1.500 arbres per hectàrea (ha) 3.000,00 euros.

Reg localitzat sense capçal per horta (ha) 4.800,00 euros.

Quan es fa referència al capçal, el mòdul inclou: programador, dipòsits adob, filtres, vàlvules i el material complementari, incloent la mà d'obra. El reg localitzat és tota la part de material i obra a nivell de parcel·la, incloent la mà d'obra d'instal·lació per realitzar el reg. I cal considerar que els sistemes de bombeig no s'inclouen en cap dels mòduls de reg.

Caseta de reg (m2) 200,00 euros. Es considera caseta reg fins un màxim de 8 m2, sinó s'aplicarà el mòdul de magatzem agrícola.

Anivellament amb pendent mitjana inferior al 7% (ha) 1.000,00 euros.

Anivellament amb pendent mitjana superior al 7% (ha) 2.500,00 euros.

Dins del concepte d'anivellament s'inclouen totes les feines complementàries per deixar la parcel·la a punt per sembrar o plantar, ja sigui el despedregat, refinar, làser, etc.

Abancalament per al cultiu de vinya (ha) 11.500,00 euros. L'abancalament és la formació de terrasses planes a diferència de l'anivellament.

Rompuda forestal (ha) 8.000,00 euros. Inclou les tasques d'anivellament.

Estructura de suport de plantació en fruita dolça de llavor (ha) 3.000,00 euros.

Estructura de suport de plantació en olivera (ha) 2.500,00 euros.

Xarxa antipedra (Estructura xarxa) (ha) 11.000,00 euros.

Xarxa antipedra (Xarxa) (ha) 7.000,00 euros.

Emparrat de vinya (ha) 3.400,00 euros.

Planter de llenyoses (Olivera) (ha) 450,00 euros.

Planter de llenyoses (Olivera intensiva) (ha) 2.500,00 euros.

Planter de llenyoses (Ametller) (ha) 1.000,00 euros.

Planter de llenyoses (Ametller intensiu) (ha) 4.500,00 euros.

Planter de llenyoses (Vinya) (ha) 4.000,00 euros.

Planter de llenyoses (Fruita dolça llavor/pinyol) per una densitat inferior a 1.000 arbres per hectàrea (ha) 3.000,00 euros.

Planter de llenyoses (Fruita dolça llavor/pinyol) per una densitat entre 1.000 i 1.800 arbres per hectàrea ( ha) 6.000,00 euros.

Planter de llenyoses (Fruita dolça llavor/pinyol) per una densitat igual o superior a 1.800 arbres per hectàrea (ha) 8.000,00 euros.

Planter de llenyoses (Royaltis fruita dolça) (ha) 3.000,00 euros. Els royalties poden anar a la factura de la plantació de fruita dolça dins del preu per arbre o desglossat per ha de plantació.

Planter de llenyoses (Tasques de plantació) (ha) 600,00 euros.

Hivernacles (Estructura metàl·lica) (m2) 45,00 euros.

Hivernacles (Túnel) (m2) 18,00 euros.

Construcció de cobert sense formigonar (m2) 80,00 euros.

Construcció (Formigonar) (m2) 26,00 euros. Només s'aplica per a hivernacles i/o les inversions elegibles a les que fa referència el punt 4.2 a) de l'annex 2 d'aquesta Ordre.

Construcció de cobert semitancat pavimentat/Naus ramaderes obertes (m2) 130,00 euros.

Construcció de naus ramaderes tancades (m2) 160,00 euros.

Construcció de magatzem agrícola (m2) 160,00 euros.

Els mòduls de construccions són amb tancaments inclosos, i els de les naus ramaderes només cobreixen l'obra civil, no les instal·lacions internes per al bestiar.

Tancaments perimetrals amb porta inclosa (m) 18,00 euros.

b) Maquinària

Tractor fins a 100 CV de potència: 400€/CV.

Tractor amb potència superior a 100 CV: 450€/CV.

Atomitzadora fins a 1.000 litres: 6.300€.

Atomitzadora de més de 1.000 i fins a 1.500 litres: 9.400€.

Atomitzadora de més de 1.500 litres: 13.500€.

Rotoembaladora: 35.160€.

Rotoembaladora amb embolicadora incorporada: 70.980€.

Vibradors amb paraigües inclòs: 28.300€.

Sembradora directa d'amplada inferior a 6 metres: 24.900€

Sembradora directa d'amplada igual o superior a 6 metres: 53.000€.

Sembradora combinada: 29.200€.

Injector de purins:13.000€.

Mànegues de purins d'amplada fins a 9 metres: 13.000€.

Mànegues de purins d'amplada superior a 9 metres: 30.600€.

Dosificador automàtic purins (consta de conductímetre, cabalímetre i electrovàlvules): 8.800€.

GPS: 11.500€.

 

Article 33

Potència subvencionable per conreu i hectàrea

Per als ajuts de l'annex 2, tant a concessió com a certificació, no s'admetrà com objecte de subvenció tractors per sobre dels límits de potència (CV) següents en funció de cadascuna de les orientacions productives de l'explotació:

Secà

Superfície (ha): fins a 100.

Tractor kW (CV): 110 (150).

Superfície (ha): fins a 300.

Tractor kW (CV): 129 (175).

Superfície (ha): més de 300.

Tractor kW (CV): 147 (200) i 110(150).

Fruiters/vinya

Superfície (ha): fins a 15.

Tractor kW (CV): 66 (90).

Superfície (ha): fins a 30.

Tractor kW (CV): 74(100).

Superfície (ha): més de 30.

Tractor kW (CV): 66(90) i 74 (100).

Reg

Superfície (ha): fins a 50.

Tractor kW (CV): 110(150).

Superfície (ha): fins a 75.

Tractor kW (CV): 129(175).

Superfície (ha): més de 75.

Tractor kW (CV): 110 (150) i 129 (175).

Intensius/Horta

Superfície (ha): fins a 5.

Tractor kW (CV): 55 (75).

Superfície (ha): més de 5.

Tractor kW (CV): 55 (75) i 55 (75).

Olivera/ametller

Superfície (ha): fins a 50.

Tractor kW (CV): 74 (100).

Superfície (ha): més de 50.

Tractor kW (CV): 88 (120).

Bestiar

UBG: fins a 50.

Tractor kW (CV): 59 (80).

UBG: fins a 100.

Tractor kW (CV): 74 (100).

UBG: fins a 200.

Tractor kW (CV): 88 (120).

UBG: més de 200.

Tractor kW (CV): 96 (130).

Excepcionalment, per raons orogràfiques de l'explotació mateixa, es podrà auxiliar una potència superior sempre que estigui justificat degudament.

En el cas d'explotacions amb orientacions productives mixtes, es podrà auxiliar el cavallatge corresponent a la producció amb una major necessitat.

 

Article 34

Comparativa entre lloguer i adquisició de màquines agrícoles

Per tal d'acreditar la viabilitat de l'adquisició de màquines agrícoles autopropulsades, caldrà declarar a la DUN els paràmetres que justifiquen que l'índex de cost unitari de compra respecte al de lloguer és inferior o igual a 1,25. En el cas que la màquina agrícola sigui una sembradora destinada a ser usada en cultius herbacis o una embaladora de grans bales paral·lelepipèdiques o una veremadora autopropulsada, no es requereix aquesta comparativa i la viabilitat de l'adquisició quedarà justificada amb una superfície mínima a l'explotació de 50ha o 400ha de cultius herbacis per la sembradora o la embaladora, respectivament, i 90ha de vinya per la veremadora; per sota d'aquestes produccions no serà viable l'adquisició i, per tant, no serà auxiliable la màquina.

 

Article 35

La maquinària agrícola s'ha d'inscriure en el Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA), d'acord amb el Reial decret 1013/2009, de 19 de juny, sobre caracterització i registre de maquinària agrícola.

 

Capítol 4

Disposicions comunes relatives als ajuts a la sostenibilitat (annexos, 5, 6, 7, 8 i 9)

 

Article 36

Compromís de condicionalitat i altres requisits mínims

Les persones sol·licitants dels ajuts establerts als annexos 5, 6, 7, 8 i 9 de l'Ordre han de complir els requisits de la condicionalitat que estableix el títol VI, capítol 1, del Reglament (UE) núm. 1306/2013, els criteris i les activitats mínimes pertinents establerts a l'article 4, apartat 1, lletra c), punts ii) i iii), del Reglament (UE) núm. 1307/2013, i els requisits mínims relatius a la utilització d'adobs i productes fitosanitaris que estableix el Programa de Desenvolupament Rural.

 

Article 37

Qualificació de nova acció o de renovació

En els ajuts dels annexes 6, 7 i 8, la resolució de convocatòria corresponent per a cada mesura, determinarà si són de nova acció i/o d'acció de renovació, amb la qual cosa s'hi podran acollir les noves persones beneficiàries i/o les que han de renovar els compromisos de la campanya anterior.

 

 

Disposició addicional

Aquests ajuts cofinançats amb el FEADER es tramiten d'acord amb les funcions d'organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006).

 

 

Disposició transitòria

Ajuts agroambientals del Programa de desenvolupament rural 2007-2013

D'acord amb l'article 3 del Reglament (UE) núm. 1310/2013, podran beneficiar-se de la contribució del FEADER en el període 2014-2020 les despeses relatives als compromisos contrets a l'empara del Reglament (CE) núm. 1698/2005, sempre que aquestes despeses estiguin incloses en el PDR 2014-2020, se'ls apliqui el mateix percentatge de cofinançament establert al Reglament (UE) núm. 1305/2013 i l'operació estigui identificada en el sistema de gestió i control.

D'aquesta manera, les mesures de Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya, Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat es pagaran a càrrec d'aquest PDR. Les condicions per a la sol·licitud d'aquests ajuts està establerta a l'annex 9 d'aquesta Ordre.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Els terminis de presentació als que fan referència els apartats 1 i 2 de l'article 10 es consideraran ampliats, si escau, en els mateixos termes que els terminis per a la presentació de sol·licitud única regulada en el Reial Decret 1075/2014.

Quan l'ampliació d'aquests terminis estableixi l'eliminació del període de modificacions de declaracions de superfícies, la modificació de les dades que constin a les sol·licituds d'ajuts a la competitivitat es farà a través de segones DUN. Així mateix, es considerarà, només als efectes d'aquests ajuts, que la data d'aquestes sol·licituds d'ajuts és la de la primera DUN.

 

Segona

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, sense perjudici del que disposa l'article 10.1.

 

Madrid, 23 de març de 2018

 

(De conformitat amb el Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre)

Isabel García Tejerina

Ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

 

 

Annex 1

Ajuts a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores

 

-1 Objecte dels ajuts

S'estableix una línia d'ajuts per fomentar la creació d'empreses agràries per part de persones joves, sempre que aquestes accedeixin per primera vegada a la titularitat d'una explotació agrària, adquirint la responsabilitat de la gestió de l'empresa de forma exclusiva en el cas d'instal·lació en persona física, o com a soci o sòcia d'una persona jurídica.

L'objectiu d'aquest ajut és la creació d'explotacions viables mitjançant la instal·lació de persones joves amb capacitat i competències professionals adients en explotacions amb característiques tecnicoeconòmiques adequades.

L'ajut consisteix en una prima determinada per les despeses mínimes i l'actiu circulant requerit per una explotació agrícola per la seva posada en funcionament, i uns increments determinats pel grau d'implicació del pla d'empresa de l'explotació on es realitza la instal·lació, d'acord amb l'apartat 5 d'aquest annex.

 

-2 Requisits de beneficiari

2.1 Sens perjudici del que estableix l'article 4, podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques que s'instal·lin com a persona física o com a persona jurídica. Com a persona física si accedeix a la titularitat de l'explotació individualment, o amb titularitat compartida o com a cotitular, sempre que assumeixi, almenys, el 50% dels riscos i de les responsabilitats civil, fiscal i social de la gestió de l'explotació. Com a persona jurídica si s'integra com a soci o sòcia en una entitat associativa o societària amb personalitat jurídica.

2.2 Els requisits d'admissibilitat per a les persones beneficiaries dels ajuts són els següents:

a) Tenir entre els divuit anys complerts i quaranta anys inclosos en la data de sol·licitud d'aquest ajut.

b) Accedir per primer cop a la titularitat d'una explotació agrària. A aquests efectes, un sol·licitant es considera ja instal·lat, i per tant no pot complir amb aquest requisit de beneficiari, quan abans de la sol·licitud d'ajut a la instal·lació com a persona física, ha completat l'alta a la Tresoreria de la Seguretat Social i/o Agència Tributària, o quan abans de la sol·licitud d'ajut a la instal·lació en una persona jurídica ja és soci i ha materialitzat l'aportació de capital en aquesta explotació. Tanmateix, sí que es considera com a primera instal·lació la realitzada per una persona jove amb alta a la Tresoreria de la Seguretat Social i Agència Tributària abans de la data de sol·licitud i que és titular d'una explotació amb una Renda Unitària de Treball (RUT) que no supera el 20% de la renda de referència (RR), i passa a ser titular d'una explotació agrària prioritària (EAP). Per garantir aquesta darrera condició, el sol·licitant no ha d'haver presentat la DUN anteriorment o, en cas d'haver-ho fet, que aquesta tingués una RUT igual o inferior al 20% de la RR, calculada amb alguna de les rendes netes publicades a l'annex 4 de l'Ordre que regula la DUN; i no ha d'haver obtingut en les seves declaracions fiscals uns ingressos agraris superiors al 20% de la RR.

c) Aportar almenys 0,5 UTA a l'explotació en la qual s'instal·la. Les UTA aportades a l'explotació són incompatibles amb altres ocupacions. A aquests efectes, es comprovarà que altres possibles activitats mitjançant contracte laboral no excedeixen les 20 hores setmanals o bé, en cas de contractació temporal per sobre d'aquest límit horari, no excedeixen 3 mesos anuals.

d) Instal·lar-se en una explotació que obtingui una RUT igual o superior al 35% de la RR i inferior al 120% d'aquesta.

e) Ajustar-se a la definició d'agricultor actiu en el termini de 18 mesos des de la data de concessió de l'ajut. En cas d'instal·lació en una societat, serà aquesta la que complirà el requisit.

f) Adquirir la condició d'agricultor professional (AP) en el termini màxim de 2 anys des de la data d'establiment efectiu.

g) Haver completat, en el moment de la seva instal·lació d'acord amb l'apartat 5.3 d'aquest annex, l'itinerari formatiu previst, definit a l'apartat 9 d'aquest annex, o bé comprometre's a finalitzar-lo en un termini màxim de 2 anys, comptat des de la data d'establiment efectiu.

h) Aportar les UTA requerides per a la seva instal·lació en el termini màxim de 2 anys des de la data d'establiment efectiu.

i) Presentar un pla d'empresa segons model del DARP, d'acord amb l'apartat 5.1 d'aquest annex.

j) En cas d'instal·lació en una entitat associativa:

j.1) Les accions o participacions del sol·licitant han de suposar un capital social igual o superior que el del soci amb major participació, i aquest ha de formar part dels òrgans de govern de la societat.

j.2) Les persones joves han de complir els mateixos requisits exigits a un beneficiari que s'instal·la com a únic titular de l'explotació.

j.3) L'entitat associativa en la qual s'instal·la la persona jove haurà d'estar qualificada o complir els requisits d'EAP en el moment d'execució final del pla d'empresa d'acord amb el punt 5.3.

2.3 Simultàniament a la sol·licitud d'ajut, s'iniciarà el procés d'instal·lació mitjançant alguna de les circumstàncies següents:

a) Acreditació de l'obtenció de l'itinerari formatiu.

b) Alta de l'activitat agrària en la Tresoreria de la Seguretat Social.

c) Alta en el Sistema Integrat de Dades d'Explotacions Agràries de Catalunya, mitjançant la presentació de la DUN.

El procés d'instal·lació ha d'haver-se iniciat com a màxim 12 mesos abans de la sol·licitud o simultàniament amb aquesta, però la persona beneficiària no estarà en condició de posseir una data d'establiment efectiu, d'acord amb l'apartat 5.4 d'aquest annex, anterior a la data de sol·licitud d'ajut.

 

-3 Compromisos

3.1 Les persones beneficiàries han d'assumir els compromisos específics següents:

a) Mantenir l'activitat agrària en l'explotació i els requisits establerts en el punt 2.2.c), d), e) i f) d'aquest annex durant un mínim de cinc anys a comptar de la concessió de l'ajut. A més, en cas d'instal·lació en una societat, el beneficiari no pot vendre o cedir el capital social requerit en el punt 2.2.j.1) i ha de continuar formant part dels òrgans de govern durant un mínim de cinc anys a comptar de la concessió de l'ajut i l'entitat associativa haurà d'estar qualificada o complir els requisits d'EAP.

b) Haver iniciat el pla d'empresa a partir de la data de sol·licitud i com a màxim en el termini de 9 mesos següents a la data de la notificació de la resolució de l'ajut, tal com s'especifica en el punt 5.2 d'aquest annex.

c) Executar sense desviacions substancials, en els termes dels apartats 3.5 i 5.3 d'aquest annex, el pla d'empresa presentat i aprovat.

d) Complir les normes obligatòries en l'àmbit de medi ambient, higiene i benestar dels animals, de conformitat amb la normativa comunitària, estatal i autonòmica. En cas que el Pla d'empresa de la persona jove prevegi inversions adreçades al compliment de nous requisits imposat per normes comunitàries, es podrà concedir un termini de fins a 24 mesos des de la data d'establiment efectiu per al seu compliment.

e) Mantenir, durant un mínim de 5 anys a comptar de la concessió de l'ajut, els criteris del punt 6.3 pels quals se'ls ha concedit un increment en l'ajut.

f) Presentar la DUN, durant un mínim de 5 anys a comptar de la concessió de l'ajut.

3.2 Les persones beneficiàries assumeixen el compromís d'adquirir la condició d'agricultor actiu, d'AP, la formació i las UTA en uns terminis màxims d'acord amb l'establert en els punts 2.2 e), f), g) i h). En cas d'incompliment d'algun d'aquests requisits, així com els compromisos del punt 3.1 a), b), c) i d), un cop finalitzats els terminis màxims, l'ajut restarà sense efecte i s'iniciarà el corresponent procediment de revocació, i reintegrament si escau. En cas d'incompliment de l'apartat 3.1.e) s'iniciarà el procediment de reintegrament dels imports d'ajut corresponents als increments afectats.

3.3 L'ajut no admet subrogació de compromisos.

3.4 Els beneficiaris de l'ajut que s'instal·lin en la forma de persona física, accedint a la titularitat de l'explotació individual, es comprometen durant el període de 5 anys a comptar de la concessió de l'ajut, a no integrar la seva explotació en una persona jurídica, llevat que la persona jove creï una empresa en la que tingui més del 50% del capital social i formi part dels òrgans de govern. Aquest canvi a persona jurídica només es pot realitzar un cop s'hagi efectuat el pagament del segon tram d'ajut.

3.5 Modificacions:

a) Un cop efectuada la concessió de l'ajut, no s'admetran modificacions del pla d'empresa relacionades amb les actuacions programades o que afectin l'OTE o a la seva viabilitat, excepte que siguin modificacions de menor entitat o degudes a l'ampliació del tipus de cultius i/o de ramaderia. D'aquestes excepcions, els serveis tècnics del DARP reconeixeran implícitament la validesa tècnica i econòmica, mitjançant la certificació que expedeixin del compliment del pla d'empresa, llevat en casos justificats degudament i relacionats amb la producció, en els quals s'emetrà resolució sobre la modificació.

b) En tot cas, caldrà que la persona beneficiària comuniqui la intenció de realitzar canvis en el pla d'empresa aprovat, amb anterioritat a la seva realització efectiva.

3.6 A la resolució de concessió de l'ajut es detallaran els compromisos a què està subjecte la persona beneficiària de l'ajut.

 

-4 Requisits de les explotacions

L'explotació agrària en la qual s'instal·la la persona jove ha de respondre a l'objecte de l'ajut en relació a la creació d'empreses agràries, adquirir la gestió de l'empresa per primer cop, la viabilitat, les característiques tecnicoeconòmiques adequades, la capacitació i les competències professionals adients. En cas que el pla d'empresa del jove demostri que s'han creat artificialment les condicions exigides per obtenir aquest ajut, s'aplicarà la clàusula d'elusió que regula l'article 60 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

 

-5 Pla d'empresa i data d'establiment efectiu

5.1 El pla d'empresa que es requereix per a l'ajut a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores és la descripció del conjunt del seu projecte empresarial. En aquest cas, com a mínim, constarà la situació inicial de l'explotació agrària, les fites i els objectius per al desenvolupament de les activitats de l'explotació i el detall de les accions requerides, incloses les relacionades amb la sostenibilitat mediambiental i l'eficiència de recursos que incloguin inversions i despeses per a la instal·lació, a més de la formació, l'assessorament o qualsevol altra activitat a desenvolupar a l'explotació agrícola.

El Pla d'empresa està integrat per: la diagnosi prèvia, en la qual s'inclou la declaració de superfícies, el bestiar i l'orientació tecnicoeconòmica de l'explotació (OTE), el pla d'explotació, la memòria justificativa sobre la viabilitat de la instal·lació en l'explotació i l'itinerari formatiu o la seva sol·licitud al DARP.

Es considera que el pla d'empresa és viable quan reflecteixi que la renda unitària de treball que procedeix de l'explotació en el moment d'execució final del pla d'empresa (diagnosi) estarà entre el 35% i inferior al 120% de la renda de referència (RR).

5.2 L'inici del pla d'empresa es considera quan es completa el següent: l'alta a l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social; l'aportació de capital social a la societat on es produeix la instal·lació, si escau; l'obtenció de la qualificació d'EAP per als casos especificats en el punt 2.2.b) d'aquest annex, si escau; la compra del capital territorial o el bestiar reproductor segons el punt 6.3.d) d'aquest annex, si escau.

5.3 L'execució final del pla d'empresa s'ha de realitzar en el termini de dos anys des de la data d'establiment efectiu, i es considera quan es completa el següent: l'assoliment de la capacitació professional; l'aportació de les UTA requerides; la condició d'agricultor actiu (AA) i d'agricultor professional (AP); assoliment de l'OTE; la viabilitat de l'explotació amb un valor de RUT modulada igual o superior al 35% de la RR; l'obtenció de la qualificació d'EAP per als casos especificats en el punt 6.3.a) d'aquest annex; el manteniment dels increments aprovats en la resolució de concessió; i quan s'escaigui, disposar de la comunicació, l'autorització o la llicència ambiental definitiva per a totes les activitats de l'explotació.

5.4 Als efectes d'aquest annex, es defineix la data d'establiment efectiu aquella en què es produeix l'alta a l'agricultura en l'Agència Estatal d'Administració Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social, o en el cas d'instal·lació en una entitat associativa, la data en què es produeix l'aportació de capital social a la societat per part del jove. Per a les excepcions previstes al punt 2.2.b) d'aquest l'annex, es considerarà aquella en què s'obté la qualificació d'Explotació Agrària Prioritària. Per a qualsevol dels casos, per al compliment del compromís de punt 3.1. b) d'aquest annex, aquesta data d'establiment efectiu haurà de ser a partir de la data de la sol·licitud i fins als 9 mesos de la data de la notificació de la resolució.

 

-6 Tipus i quantia dels ajuts

6.1 L'ajut consisteix en una prima que comprèn dos conceptes, la prima base i els increments. La prima base és un import fix determinat per les despeses mínimes i l'actiu circulant requerit per a la posada en funcionament d'una explotació agrícola. I els increments es defineixen en el pla d'empresa d'acord amb el grau de compromís de la persona jove amb l'activitat agrària. L'Import total de l'ajut, prima base més complements, no pot superar els 70.000,00 euros.

6.2 La prima base s'estableix igual per a tots els beneficiaris amb un import de 20.000,00 euros.

6.3 La prima base es podrà incrementar amb els imports següents quan el pla d'empresa prevegi i posteriorment s'assoleixin les condicions següents:

a) Quan la primera instal·lació es produeixi en una EAP i que generi 1 UTA com a persona física o jurídica, s'incrementarà la prima base en 5.000,00 euros.

b) Quan la instal·lació es produeixi en una explotació situada, en més d'un 50% de les terres de conreu i/o l'explotació ramadera, en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, s'incrementarà la prima base en 5.000,00 euros.

c) Quan la instal·lació implica la contractació d'1 UTA de mà d'obra assalariada fixa, s'incrementarà la prima base en 10.000,00 euros.

d) Quan sigui necessària l'adquisició de capital territorial per tal que l'explotació on s'instal·la assoleixi 1 UTA o sigui necessària l'adquisició d'animals reproductors, s'incrementarà la prima base en la graduació següent: 5.000,00 euros quan la despesa sigui de 5.000,00 fins a 20.000,00 euros; 10.000,00 euros per despesa superior a 20.000,00 euros i fins a 50.000,00 euros; 25.000,00 euros per despesa superior a 50.000,00 euros i fins a 80.000,00 euros; i 40.000,00 euros per despesa superior a 80.000,00 euros. Només es podran considerar a aquest efecte les adquisicions que puguin acreditar el següent:

d.1) s'han dut a terme amb posterioritat a la sol·licitud d'ajut,

d.2) no es realitzen entre familiars de primer i/o segon grau, i

d.3) la instal·lació es realitza en explotació constituïda com a persona física.

La despesa a considerar en aquesta graduació serà exclusivament la necessària perquè l'explotació assoleixi el 35% de la RR amb 1 UTA. Per acreditar la despesa, s'ha d'aportar l'escriptura de compra de superfícies o les factures de compra del pagament de bestiar als efectes de comprovar que el preu s'ajusta al de mercat. Quan les superfícies adquirides incloguin improductius, forestals o altres superfícies no productives, únicament es considerarà la superfície agrària útil (SAU) necessària. En aquests casos i quan calgui distingir en superfícies de cultius mixtos, caldrà aportar certificat d'un taxador independent competent en la matèria, acreditat degudament i inscrit en el corresponent registre oficial, on consti la SAU. Els pagaments derivats de pactes successoris de l'explotació familiar no generen aquest increment.

d.4) Els animals reproductors són de les espècies següents: vaquí de carn i llet, oví, cabrum, gallines i altres aus reproductores, equins, conills i abelles per a la producció d'eixams.

6.4 Quan es doni la circumstància que més d'un sol·licitant d'aquest ajut s'instal·la en una mateixa explotació, els increments de l'apartat anterior es repartiran de manera proporcional al capital social aportat per cada jove.

6.5 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària, i d'acord amb els criteris de priorització que estableix l'apartat 7 d'aquest annex 1.

6.6 L'import de l'ajut es pagarà en dos trams, cadascun corresponent al 50% de la prima total concedida. El primer pagament es realitzarà un cop els tècnics del DARP certifiquin favorablement el compliment de l'inici del pla d'empresa resolt com s'especifica en l'apartat 5.2. I el segon tram després que es certifiqui l'execució final favorable d'aquest com s'especifica en l'apartat 5.3.

 

-7 Criteris de priorització

7.1 Les sol·licituds d'ajut presentades seran valorades, amb un màxim de 100 punts, en relació al compliment dels criteris de prioritat següents:

1) L'explotació en la qual s'incorpora el jove té una viabilitat amb una RUT superior o igual al 50% de la RR calculada amb la renda neta estàndard de l'annex 4 de l'Ordre que regula la DUN de la convocatòria en curs: 15 punts.

2) La persona jove aporta 1 UTA a l'explotació on s'instal·la com a persona física o jurídica: 15 punts.

3) Quan la instal·lació suposa la contractació d'1 UTA de mà d'obra assalariada fixa: 15 punts.

4) Realitzarà inversions per complir amb nous requisits imposats per normativa europea: 15 punts.

5) Instal·lació en una explotació que compleix amb els requisits d'EAP com a persona física o jurídica: 15 punts.

6) La beneficiària de l'ajut és dona: 5 punts.

7) El pla d'empresa preveu la implantació de producció agrària ecològica en més del 50% de les terres de conreu i/o per al bestiar: 5 punts.

8) L'explotació situada, en més d'un 50% de les terres de conreu i/o l'explotació ramadera, en zones amb limitacions naturals: 5 punts.

9) El pla d'empresa preveu actuacions que contribueixin directament a un ús més eficient de l'aigua o de l'energia, la implementació d'energies renovables, la reducció dels gasos d'efecte hivernacle, les reduccions d'amoníac, o el foment de la conservació i captura del carboni en el sector agrícola: 5 punts.

10) El pla d'empresa preveu realitzar inversions qualificades d'innovadores d'acord amb l'article 31: 5 punts.

7.2 A tots els efectes, els criteris de puntuació s'han de mantenir fins al moment de certificació de l'ajut en els dos trams de pagament.

7.3 Les sol·licituds d'aquest ajut amb puntuació inferior o igual a 10 punts no seran subvencionables per no assolir els criteris de priorització mínims.

7.4 En el cas que l'import total de les sol·licituds seleccionades d'acord amb l'apartat 3 precedent superi la dotació pressupostària disponible per a aquests ajuts, s'atendran les sol·licituds d'acord amb la puntuació assignada en l'apartat 1. La resta de sol·licituds seran denegades per manca de disponibilitat pressupostària.

En cas que diverses sol·licituds aconsegueixin la mateixa puntuació i que no es disposi de suficient pressupost per atendre-les totes, s'aplicarà com a criteri de desempat el percentatge més alt de la RUT sobre la RR modulada estàndard declarada a la diagnosi a l'execució final del pla d'empresa.

Es seleccionaran els expedients fins exhaurir el pressupost de la convocatòria, tenint en compte sol·licituds completes i la quantia d'ajut establerta segons el punt 6 d'aquest annex. En cas que després d'aplicar els criteris de selecció i el criteri de desempat, quedi pressupost disponible però l'últim expedient no pugui ser subvencionat en la seva totalitat, a aquest expedient se li podrà aplicar la reducció de l'ajut que li correspondria de forma proporcional al pressupost restant disponible, es tramitarà una proposta de resolució a l'interessat en què es detallarà la puntuació aconseguida, se li proposarà l'ajut que li resulti i se li oferirà la possibilitat d'acceptar o no l'ajut proposat. La proposta ha d'estar formalment acceptada per tal de tramitar la resolució definitiva. Si la persona interessada no accepta, es seleccionarà la sol·licitud següent i es procedirà de la mateixa manera. En cas que amb posterioritat a la resolució definitiva a aquest beneficiari i abans del termini per a l'execució i justificació de les actuacions previstes, esdevinguin alliberaments de pressupost per desistiments d'altres expedients concedits, es podrà incrementar a aquest últim beneficiari l'import d'ajut sense superar l'import total que li correspondria inicialment.

 

-8 Sol·licituds i documentació

A les sol·licituds d'ajut s'hi adjuntarà, a més de la documentació de caràcter general que estableix l'article 9 d'aquesta Ordre i la requerida per a la presentació de la DUN, la documentació que justifiqui el compliment dels requisits exigits i que és la següent:

a) Pla d'empresa segons el model del DARP i amb el contingut que s'estableix a l'apartat 5 d'aquest annex.

b) En cas que la persona sol·licitant s'integri en una explotació associativa o societària amb personalitat jurídica existent: compromís d'integració en aquesta explotació, o bé certificació expedida per l'òrgan corresponent de l'entitat, on s'expressin el percentatge de capital social i la participació en els òrgans de govern de la societat en els quals la persona sol·licitant s'incorpora, juntament amb còpia dels estatuts o les normes per les quals es regeix l'entitat.

 

-9 Acreditació de la capacitació professional

9.1 Requisits per acreditar la capacitació professional

Per acreditar la capacitació professional, la persona jove ha d'haver realitzat la formació preceptiva per normativa necessària per al sector al qual s'incorpora, i ha de disposar d'una de les titulacions acadèmiques o certificats de professionalitat següents:

a) Titulació universitària que habiliti per a la professió regulada d'enginyer agrònom, enginyer tècnic agrícola, enginyer tècnic forestal, enginyer de forests, i veterinari.

b) Tècnic Superior en Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries o en Paisatgisme i Medi Rural amb orientació en gestió d'empresa agropecuària.

c) Certificats de professionalitat de Gestió de la Producció Agrícola i/o Gestió de la Producció Ramadera (en funció del projecte d'instal·lació, serà necessari un dels certificats o ambdós).

En cas de no disposar de la titulació o certificats necessaris, o de no tenir la formació preceptiva per normativa, la persona jove haurà de completar un itinerari formatiu personalitzat que tindrà com a referència el perfil professional estàndard d'una persona empresària agrària del sector al qual s'incorpora.

9.2 Definició de l'itinerari formatiu i termini de compliment

Per establir l'itinerari formatiu es tindrà en compte el nivell de formació previ de la persona jove i la seva experiència laboral; la determinació d'aquest itinerari i l'orientació de la persona jove durant el seu procés de formació anirà a càrrec d'un tutor/a d'incorporació que pertanyi al Servei de Formació Agrària del DARP.

L'itinerari fixat inclourà activitats obligatòries i activitats recomanades; només les primeres seran objecte de seguiment per part del tutor/a.

Per al seguiment de l'itinerari formatiu, la persona jove haurà de realitzar trobades de caràcter presencial amb el seu tutor/a i les persones que es determinin. Aquestes tutories seran individuals o grupals (amb d'altres joves demandants de l'ajut) i, almenys una d'elles, s'haurà de realitzar en l'explotació on el jove desenvoluparà el seu projecte.

La persona jove haurà de completar l'itinerari formatiu obligatori en el termini màxim de vint-i-quatre mesos comptats a partir de la data d'establiment efectiu.

9.3 Contingut de l'itinerari formatiu.

L'itinerari formatiu de referència inclou la formació següent:

a) Formació tecnològica, adequada al projecte d'instal·lació. Té per objectiu facilitar l'adquisició dels coneixements professionals i les habilitats tècniques necessàries sobre la matèria pròpia del sector al qual s'incorpora la persona jove. S'articularà a partir de les unitats formatives de l'àrea tecnològica dels cicles formatius de grau mitjà de la família agrària que tinguin relació amb el projecte de la persona jove i que es considerin fonamentals. Integrarà la formació preceptiva determinada per legislació per al tipus d'explotació del projecte. També podrà incloure altres activitats formatives, no vinculades amb la formació reglada, sobre aspectes tècnics del sector.

b) Formació en gestió empresarial. Té com a objectiu dotar de les competències bàsiques sobre gestió necessàries per administrar i gestionar l'empresa proposada. Aquesta formació tindrà com a referència la formació en gestió empresarial organitzada per les escoles agràries del DARP.

Les activitats obligatòries de l'itinerari no podran superar les 400 h, de les quals 120 h es correspondran, com a màxim, a formació en gestió empresarial.

9.4 Criteris per personalitzar l'itinerari formatiu.

L'itinerari formatiu estàndard es personalitzarà en funció de la formació acadèmica prèvia, la formació contínua que hagi cursat el jove i estigui validada pel DARP, els certificats professionals de què disposi i l'experiència professional.

Les pautes generals per a la definició de l'itinerari són les següents:

a) Les persones que acreditin estudis de formació professional agrària de grau mitjà (o disposin d'una titulació d'FP-I de branca agrària) tindran convalidada la formació tecnològica sempre que sigui l'adequada per desenvolupar el seu projecte d'instal·lació.

b) Les persones amb experiència professional en el món agrari podran convalidar la formació tecnològica i/o empresarial, en funció del temps de treball i les tasques desenvolupades, si aquesta experiència està relacionada amb el projecte d'instal·lació.

c) Pel que fa a altres titulacions, cursos i certificats de professionalitat, la persona tutora n'avaluarà el contingut i en determinarà les exempcions que s'escaiguin.

9.5 Tipologia d'activitats formatives.

Les activitats formatives que es proposaran en els itineraris formatius del joves consistiran fonamentalment en el seguiment de cursos i jornades (de caràcter presencial, semipresencial o a distància), però també poden incloure jornades tècniques, activitats pràctiques, estades d'aprenentatge i visites a explotacions agràries o empreses de referència.

Aquestes activitats formaran part, preferentment, de l'oferta formativa de les escoles agràries del DARP, però també d'altres organismes competents.

La persona tutora del jove establirà un calendari orientatiu de realització de les activitats formatives considerant la planificació temporal d'aquestes establerta per les escoles agràries.

 

-10 Justificació

10.1 En el termini màxim de 9 mesos a comptar de la notificació de la resolució de concessió, s'adjuntarà la documentació que justifiqui el compliment dels requisits exigits en la resolució de l'ajut, entre els quals:

a) Còpia del certificat actualitzat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, segons el qual l'activitat està donada d'alta de l'IAE o còpia de l'alta censal d'hisenda, si resulta impossible l'obtenció d'ofici d'aquesta informació.

b) Si la instal·lació és en forma de persona jurídica i es tracta d'una societat anònima o limitada, còpia dels estatuts amb les modificacions derivades de la instal·lació del jove agricultor/a; si aquesta documentació està disponible en el Registre d'entitats jurídiques, es verificarà d'ofici. I si es tracta d'una societat agrària de transformació (SAT), una societat civil particular (SCP) o una cooperativa, les actes dels òrgans de govern d'aquestes societats on s'especifiquen les modificacions derivades de la instal·lació del jove, en cas de SAT es verificarà d'ofici.

c) Alta a la Seguretat Social, si resulta impossible l'obtenció d'ofici d'aquesta informació.

d) Sol·licitud de pagament, d'acord amb el model normalitzat que es podrà descarregar des del web http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/contracte-global-explotacio/documents-associats/.

e) En cas de formalitzar préstec en el marc d'un conveni entre el DARP, l'Institut Català de Finances (ICF) i entitats adherides, s'ha d'adjuntar còpia de la pòlissa del préstec.

f) En el cas que el jove agricultor hagi obtingut l'increment per compra de terres i/o bestiar reproductor descrit en el punt 6.3.d) d'aquest annex, cal aportar escriptura de compravenda per les terres i/o factures pel bestiar reproductor que acreditin l'increment corresponent.

10.2 En el termini màxim de dos anys des de la data d'establiment efectiu, s'ha d'adjuntar la documentació que justifiqui el compliment dels requisits d'execució del pla d'empresa exigits en la resolució de l'ajut, i concretament:

a) Sol·licitud de pagament d'acord amb el model normalitzat que es pot descarregar des del web http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/contracte-global-explotacio/documents-associats/.

b) Informe de vida laboral d'un codi de compte de cotització, quan calgui acreditar tenir mà d'obra assalariada (UTA, creació de llocs de treball), si resulta impossible l'obtenció d'ofici d'aquesta informació.

c) IRPF per acreditar que s'ha assolit la condició d'AP, si resulta impossible l'obtenció d'ofici d'aquesta informació.

d) Per a totes les activitats de l'explotació, quan s'escaigui: comunicació, autorització o llicència ambiental definitiva.

 

 

Annex 2

Ajuts a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries

 

-1 Objecte dels ajuts

S'estableix una línia d'ajuts dirigida a millorar la viabilitat i la competitivitat de les explotacions agràries, així com a promoure l'ús de tecnologies agrícoles innovadores o per donar suport econòmic a les inversions dirigides a complir nous requisits imposats per normativa europea.

D'aquesta manera, es fomenta la millora dels resultats econòmics de les explotacions agràries, se'n facilita la reestructuració i la modernització, i s'incrementa la seva participació i orientació cap al mercat.

 

-2 Persones beneficiàries

2.1 Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions agràries i que, a més dels requisits de l'article 4 d'aquesta Ordre, compleixin els requisits d'admissibilitat següents:

a) En el cas de les persones físiques, complir amb la definició d'agricultor actiu i d'AP.

b) En el cas de les persones físiques, tenir entre 18 i 64 anys inclosos en el moment de sol·licitud.

c) En el cas de Comunitat de béns, tots els comuners han de complir els requisits de persona física.

d) En el cas de les societats civils particulars i altres persones jurídiques, complir la definició d'agricultor actiu i tenir la qualificació EAP o complir-ne els requisits.

2.2 Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts els joves agricultors i agricultores que, com a persona física o societats existents en el moment de sol·licitud i de nova creació, simultàniament a la sol·licitud d'ajut per a la millora de la competitivitat de les explotacions siguin beneficiaris d'un ajut a la primera instal·lació de persones joves agricultores de les convocatòries 2016, 2017 i 2018. Per aquests beneficiaris, els requisits de l'apartat 2.1 a) i d) esdevindran compromisos a complir en el termini màxim de 18 mesos des de la data de concessió de l'ajut a la primera instal·lació i dos anys des de la data de instal·lació, respectivament. L'incompliment d'aquest compromís o la revocació de l'ajut a la primera instal·lació, són causa de revocació de l'ajut a la millora de la competitivitat i s'iniciarà el procediment regulat en l'article 100 del Text refós de la Llei de finances de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que inclourà, si escau, el reintegrament de les quantitats pagades indegudament.

 

-3 Requisits de les explotacions

3.1 Les explotacions agràries que són objecte d'aquest ajut han de reunir les condicions següents:

a) Tenir una viabilitat igual o superior al 35% de la RR i inferior al 120% d'aquesta.

b) Presentar mitjançant el model normalitzat que es troba disponible en formalitzar la DUN una diagnosi prèvia i un pla d'explotació que prevegiuna millora del rendiment global de l'explotació. Aquests documents s'hauran de presentar com a màxim dins el termini que estableix l'article 10.

3.2 Millora del rendiment global de l'explotació agrícola.

El pla de d'inversions ha de contribuir a la millora del rendiment global de l'explotació. A aquests efectes, es considera que les inversions comporten una millora quan, després de la seva realització, no disminueix la RUT a l'explotació o, en cas que s'incrementi el nombre d'UTA, no disminueix el marge net d'aquesta explotació.

El pla d'inversions ha de garantir la viabilitat econòmica de l'explotació. A aquest efecte, s'entendrà que una explotació agrària és viable quan la seva renda unitària de treball no sigui inferior al 35% de la renda de referència i no arribi el 120% per tal de ser beneficiari/ària de l'ajut.

Quan la totalitat de les inversions sol·licitades es realitzen exclusivament per al compliment de noves normes comunitàries, no caldrà justificar la millora del rendiment global de l'explotació. Sense perjudici del requisit d'admissibilitat de ser titular d'una explotació amb una RUT entre el 35% i el 120% de la renda de referència.

 

-4 Inversions subvencionables

4.1 Les inversions han d'anar dirigides a algun dels àmbits següents:

a) Inversions productives dirigides a la reestructuració de les explotacions, en relació a la dimensió o a l'orientació productiva, així com les dirigides a la modernització de les explotacions. Entenent per inversions productives, les inversions que donen lloc a una millora del rendiment global de l'explotació agrària.

En cas d'inversions en nous regadiu o existents, únicament seran subvencionables si compleixen les condicions establertes en l'article 46 del Reglament (UE) 1305/2013, del Parlament Europeu i el Consell, de 17 de desembre de 2013.

b) Millora de les condicions d'higiene de les explotacions ramaderes i del benestar animal, que no siguin actuacions per a la mitigació del canvi climàtic.

c) Inversions dirigides a fer que les explotacions agrícoles compleixin nous requisits imposats per normativa europea, amb un termini màxim de 12 mesos des de la data en què aquests passin a ser obligatoris per a l'explotació. S'inclouen les inversions obligatòries de les explotacions derivades de la inclusió de nous municipis a les zones vulnerables a nitrats.

d) Inversions que suposin un increment del valor afegit dels productes, destinats a la classificació, el condicionament, la transformació i la comercialització dels productes agraris de l'explotació, sempre que l'origen dels productes sigui de l'Annex I del Tractat Constitutiu de la UE. Aquestes inversions han d'anar dirigides exclusivament a productes de la pròpia explotació.

4.2 Els costos elegibles per l'ajut són els següents:

a) Construcció, adquisició o millora d'immobles. En el cas de magatzems agrícoles, coberts i pavimentacions, únicament serà elegible si el bé va adreçat a la transformació, classificació i condicionament de productes de la pròpia explotació que suposin un augment del seu valor afegit o si va lligat a la creació o ampliació d'explotacions ramaderes, excepte quan el lligam es motivi per la inversió de l'apartat 5 m). En aquests tipus de construcció i d'acord amb l'apartat 5 b), només seran subvencionables els costos de construcció i millora.

b) Adquisició i instal·lació de nova maquinària i equips. Únicament seran subvencionables per aquest concepte:

b.1) Quan incorpori noves tecnologies i impliqui un avenç sensible. A aquests efectes, es considera quan no es disposi a l'explotació o quan en relació amb la utilitzada actualment a l'explotació agrària objecte d'ajut (inscrita al ROMA a nom del beneficiari) té una antiguitat superior a 10 anys, excepte la maquinària de tractaments fitosanitaris, que haurà de ser anterior a l'1 de gener de 2011. Únicament seran subvencionables per aquest concepte les màquines que es detallen a l'article 31 d'aquesta Ordre.

b.2) Quan sigui adquirida per canvi de l'orientació tècnica econòmica de l'explotació d'acord amb la DUN de la campanya corresponent respecte de la DUN de la campanya immediatament anterior, i aquesta calgui per a la seva viabilitat.

b.3) Quan sigui adquirida per una persona beneficiària de l'ajut a la instal·lació de joves a l'activitat agrària en les convocatòries 2017 i 2018 o per una persona jurídica constituïda en aquests dos anys per joves que compleixin aquesta característica i que aquests siguin únicament els socis AP de la societat.

En qualsevol dels anteriors supòsits, per calcular l'adequació d'una màquina autopropulsada a l'explotació s'utilitzarà la comparativa entre lloguer i adquisició de l'article 34 de l'Ordre.

Quan es tracti de tractors, per calcular que la potència s'adequa a l'explotació, s'utilitzarà la taula de conversió de potència auxiliable de l'article 33 d'aquesta Ordre.

c) Inversions en cultius permanents com són les actuacions d'arrancada i plantació, o els moviments de terres, considerant les particularitats següents:

c.1) En el cas de noves plantacions de fruita dolça només seran subvencionables en el cas de persones beneficiàries de l'ajut a la instal·lació de joves en les convocatòries 2016, 2017 i 2018 o per una persona jurídica constituïda en aquests tres anys per joves que compleixin aquesta característica i que aquests siguin els únics socis AP de la societat.

c.2) En el cas de reconversió de plantacions de fruita dolça existents, només seran subvencionables si la plantació a reconvertir té més de 10 anys, llevat que la reconversió la realitzin persones beneficiàries de l'ajut a la instal·lació de joves en les convocatòries 2016, 2017 i 2018 o per una persona jurídica constituïda en aquests tres anys per joves que compleixin aquesta característica i que aquests siguin els únics socis AP de la societat o llevat que la reconversió es realitzi degut a arrencades obligatòries per motius sanitaris oficials.

c.3) En els casos dels apartats c.1 i c.2 de reconversió la nova espècie a plantar no pot ser presseguer ni nectariner.

c.4) Quan es tracti de reconversions de plantacions de fruita dolça de més de 10 anys o les realitzades per persones beneficiàries de l'ajut a la instal·lació, la inversió s'ha d'ubicar en el mateix recinte de la plantació a convertir excepte en els casos on la reconversió es realitzi per arrencades obligatòries per motius sanitaris oficials, on la plantació no s'haurà d'ubicar en el mateix recinte de la plantació a reconvertir i només serà subvencionable la superfície equivalent a la superfície arrencada.

d) Les estructures de suport i la instal·lació de xarxes antipedra en cultius permanents.

e) Adquisició o desenvolupament de programes, i adquisició de patents, llicències, drets d'autor i marques registrades.

f) Les despeses generals vinculades a les inversions que es preveuen en els apartats anterior, fins a un màxim del 8% de la inversió auxiliable, com honoraris d'arquitectes, enginyers per als projectes visats de les inversions, així com honoraris d'assessors sobre la sostenibilitat econòmica i mediambiental i els estudis de viabilitat.

g) Tanques per a la protecció de cultius d'atacs de la fauna salvatge quan justifiquen la millora de la viabilitat i competitivitat de l'explotació.

h) Arnes i quadres únicament quan siguin adquirits per una persona beneficiària de l'ajut a la instal·lació de joves a l'activitat agrària en les convocatòries 2016, 2017 i 2018 o per una persona jurídica constituïda en aquests tres anys per joves que compleixin aquesta característica i que aquests siguin únicament els socis AP de la societat.

4.3 Per tenir dret a l'ajut, s'exigeix una inversió total mínima subvencionable de 5.000,00 euros. No es concediran ni certificaran ajuts per imports d'inversió inferiors a aquesta quantitat.

 

-5 Inversions no subvencionables

Queden excloses de de l'ajut les inversions següents:

a) Construcció, adquisició o millora d'habitatges.

b) L'adquisició de magatzems i coberts agrícoles.

c) La compra de terres.

d) La compra de maquinària diferent de l'elegible en el punt 4.2. b) d'aquest annex, i tot tipus d'estris o màquines d'ús manual, així com qualsevol màquina o tractor que ja estigui en disposició de l'explotació. O màquines amb la mateixa funcionalitat que es sol·licitin duplicades en una mateixa convocatòria.

e) La compra de maquinària, vehicles o equips de segona mà de qualsevol tipus.

f) Les inversions que tinguin per objecte la simple substitució, reposició o renovació d'elements de l'explotació o part d'aquests, llevat dels casos especificats en els punts 4.2 b.1), 4.2 b.2) i 4.2 b.3). No es consideraran substitutives la demolició total d'un edifici agrari de 30 o més anys i la seva substitució per un altre de modern, ni la renovació general d'un edifici. Els costos específics de la demolició no seran subvencionables, tot i que caldrà aportar proves de l'actuació. La renovació es considerarà general quan el cost suposi un mínim del 50% del valor de l'edifici nou. Per determinar el valor de l'edifici nou, el beneficiari aportarà el certificat d'un taxador independent competent en la matèria, acreditat degudament i inscrit en el corresponent registre oficial.

g) Inversions no agràries.

h) Les inversions subvencionables per l'ajut a la mitigació del canvi climàtic de l'annex 3, llevat que en el seu conjunt formi part de l'ajut a la competitivitat.

i) L'adquisició de vehicles. Excepcionalment seran auxiliables els dos conceptes següents:

- en el sector de la mel, se subvencionarà l'adquisició i la millora de mitjans de transport d'arnes de categoria industrial o d'una capacitat de càrrega superior a 2.500 kg de pes màxim autoritzat, així com remolcs, malles de cobertura, enganxalls, rampes, tendals, adaptats al transport d'arnes, exclusivament quan es tracti d'una persona beneficiària de l'ajut a la instal·lació de joves a l'activitat agrària en les convocatòries 2016, 2017 i 2018 o per una persona jurídica constituïda en aquests tres anys per joves que compleixin aquesta característica i que aquests siguin únicament els socis AP de la societat o quan sigui adquirida per canvi de l'orientació tècnic econòmica de l'explotació cap a una apícola, d'acord amb la DUN 2018 vers DUN 2017.

- l'adquisició de vehicles isotèrmics quan sigui necessària per a la realització de venda directa, d'acord amb el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris.

Aquestes adquisicions, tant en el sector de la mel com en l'adquisició de vehicles isotèrmics, no han de ser de simple substitució, reposició o renovació ni incompatibles d'acord amb l'article 15 d'aquesta Ordre. La quantia màxima d'inversió subvencionable és de 60.000,00 euros per vehicle.

j) L'adquisició de drets de producció agrícoles i ramaders.

k) L'adquisició i plantació de plantes anuals.

l) L'adquisició de bestiar.

m) L'augment de nombre de places en explotacions de porcí o les derivades d'aquest augment. Per calcular el nombre de places, s'aplica el Reial decret 324/2000, de 3 de març, pel qual s'estableixen normes bàsiques de l'ordenació de les explotacions porcines. Aquesta limitació no s'aplicarà al sector del porcí ecològic en règim extensiu.

n) Femers i dipòsits de purins. Excepte quan la inversió es derivi de noves places autoritzades per augment de bestiar o noves activitats, ja que, d'acord amb l'anterior apartat l), aquesta excepció no és aplicable a les explotacions de porcí.

o) Les inversions incloses en el Reial Decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola.

p) L'impost sobre el valor afegit i altres impostos, les taxes i els gravàmens.

q) La rompuda o l'anivellament si no van associades a les inversions de l'apartat 4.2 a) o c) d'aquest annex.

r) Tanques i guals sanitaris en explotacions ramaderes, així com inversions que per si mateixes no milloren el rendiment de l'explotació, encara que es realitzin en la globalitat d'un projecte d'inversió més ampli.

s) Adquisició de béns immobles que l'explotació ja en disposi en arrendament o figura anàloga.

 

-6 Compromisos

6.1 Les persones beneficiàries han d'assumir els compromisos específics següents:

a) Mantenir l'activitat agrària i les inversions que van ser objecte d'ajut durant un mínim de cinc anys a comptar del pagament de l'ajut.

b) Complir les normes obligatòries de medi ambient, higiene i benestar dels animals, de conformitat amb la normativa comunitària, estatal i autonòmica. En cas que el pla d'explotació prevegi inversions adreçades al compliment de nous requisits imposat per normes comunitàries, es podrà concedir un termini de fins a 12 mesos des de la data en que passin a ser obligatoris per a l'explotació.

6.2 En cas de no compliment de qualsevol compromís del punt 6.1, un cop finalitzats els terminis màxims compromesos, l'ajut es revocarà i s'iniciarà el corresponent procediment amb el conseqüent reintegrament, si escau.

6.3 L'ajut admet subrogació de compromisos a una nova persona titular de l'explotació, que compleixi els requisits de beneficiari d'acord amb les bases reguladores de la convocatòria per la qual es concedeix l'ajut.

6.4 Modificacions.

a) Un cop efectuada la concessió de l'ajut, només es poden realitzar modificacions de menor entitat en el programa d'inversions aprovat. Es consideren modificacions de menor entitat les que no afecten la viabilitat del programa d'inversió, com canvis entre espècies de plantació, canvis entre sistemes de reg, canvis entre maquinària i canvis entre construccions. Quan es tracti d'aquest tipus de modificacions, serà suficient que els serveis tècnics del DARP reconeguin implícitament la validesa tècnica mitjançant la certificació de la realització de les inversions.

b) En qualsevol cas, caldrà que la persona beneficiària comuniqui a la Direcció General de Desenvolupament Rural la intenció de realitzar canvis de les inversions aprovades, amb anterioritat a la realització efectiva.

6.5 A la resolució de concessió de l'ajut es detallaran els compromisos a que està subjecte la persona beneficiària de l'ajut.

 

-7 Tipus i quantia dels ajuts

7.1 L'ajut consistirà en una subvenció aplicable als costos derivats de les actuacions que preveu l'apartat 4 d'aquest annex.

7.2 L'import de la subvenció, expressat en percentatge de la inversió subvencionable, serà del 35%. L'import màxim de la subvenció, després d'aplicar els increments de l'apartat 7.3 següent, serà del 55% de la inversió.

7.3 El percentatge d'ajut es podrà incrementar d'acord amb el següent:

a) A les explotacions amb més d'un 50% de les terres de conreu i/o l'explotació ramadera, ubicades en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, se'ls podrà concedir un suplement addicional del 5%.

b) Quan la persona sol·licitant sigui un agricultor o agricultora jove o bé quan s'hagi instal·lat en els 5 anys anteriors a la sol·licitud d'ajut per a la millora de la competitivitat de les explotacions, podrà obtenir un suplement addicional del 5%, sempre que compleixi tots els requisits de la definició d'agricultor jove prevista en el Reglament, incloent el requisit de l'edat. Els joves instal·lats sense el suport de l'ajut a la primera instal·lació, per acreditar la capacitació professional, hauran de disposar de la titulació acadèmica corresponent o de la formació requerida en l'itinerari formatiu regulat a l'apartat 9.2 de l'annex 1 en la data de sol·licitud d'ajut a la millora de la competitivitat. La formació requerida per l'itinerari formatiu regulat a l'apartat 9.2 serà la determinada pel Servei de Formació agrària del DARP. En cas d'instal·lació compartida, en cotitularitat o incorporació a una societat, s'aplicarà aquest increment d'acord amb el percentatge de capital que representin els socis o sòcies joves, amb un mínim del 50% en els dos primers casos.

c) En cas d'inversions col·lectives, se'ls podrà concedir un suplement addicional de 10% sempre que l'import d'aquestes inversions suposin més del 50% de la inversió subvencionable. A aquests efectes, exclusivament es consideraran els costos (apartat 4.2 d'aquest annex 2) elegibles en maquinària de qualsevol àmbit (apartat 4.1 d'aquest annex 2) i els costos en construcció de béns immobles, instal·lacions i/o equips lligats directament a l'àmbit d'inversions que suposin un increment del valor afegit dels productes, destinats a la classificació, el condicionament, la transformació i la comercialització dels productes agraris de l'explotació, així com les inversions d'adquisició de vehicles isotèrmics necessaris per a la realització de venda directa.

7.4 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària, i d'acord amb els criteris de priorització que estableix l'apartat 8 d'aquest annex.

7.5 L'import de l'ajut s'aplicarà com a subvenció directa.

 

-8 Criteris de priorització

8.1 Les sol·licituds d'ajut presentades seran valorades, amb un màxim de 100 punts, en relació al compliment dels criteris de prioritat següents:

1) Persones joves agricultores o que s'hagin instal·lat en els 5 anys anteriors a la sol·licitud d'ajut per a la millora de la competitivitat de les explotacions. Els joves instal·lats sense el suport de l'ajut a la primera instal·lació, per acreditar la capacitació professional, hauran de disposar de la titulació acadèmica corresponent o de la formació requerida en l'itinerari formatiu regulat a l'apartat 9.2 de l'annex 1 en la data de sol·licitud d'ajut a la millora de la competitivitat. La formació requerida per l'itinerari formatiu regulat a l'apartat 9.2 serà la determinada pel Servei de Formació agrària del DARP. En cas d'instal·lació compartida, en cotitularitat o en una societat, s'aplicarà aquesta prioritat: 25 punts.

2) L'explotació està catalogada d'EAP en el moment de sol·licitud o està compromesa per aquest concepte a l'increment de l'ajut a la primera instal·lació: 20 punts.

3) L'explotació situada en zones amb limitacions naturals en més d'un 50% i fins a un 80% de les terres de conreu: 5 punts. I en més d'un 80% i/o l'explotació ramadera: 8 punts.

4) Es realitzen inversions en regadius, sempre que suposin més del 50% de la inversió subvencionable: 7 punts.

5) Inversions col·lectives, sempre que suposin més del 50% de la inversió subvencionable. A aquests efectes, exclusivament es consideraran els costos (apartat 4.2 d'aquest annex 2) elegibles en maquinària de qualsevol àmbit (apartat 4.1 d'aquest annex 2) i els costos en construcció i adquisició de béns immobles, instal·lacions i/o equips lligats directament a l'àmbit d'inversions que suposin un increment del valor afegit dels productes, destinats a la classificació, el condicionament, la transformació i la comercialització dels productes agraris de l'explotació així com les inversions d'adquisició de vehicles isotèrmics necessaris per a la realització de venda directa. Quan es realitza la inversió per 3 persones: 3 punts, 4 persones: 6 punts, i 5 persones o més: 10 punts.

6) Inversions qualificades d'innovadores d'acord amb el regulat a l'article 31 que suposin més del 50% de la inversió subvencionable: 5 punts.

7) Inversions en transformació, comercialització, classificació i condicionament de productes de la pròpia explotació, sempre que suposin més del 50% de la inversió subvencionable: 8 punts.

8) El titular d'explotació en persones físiques és dona, o quan més de 50% del capital social estigui en mans de dones i aquestes formin part dels òrgans de govern en cas de persones jurídiques: 5 punts.

9) L'explotació ha modificat l'OTE respecte de les convocatòries anteriors, considerant l'OTE de la DUN de la convocatòria en curs vers les dues anteriors, i sempre que com a mínim més del 50% de la inversió estigui relacionada amb aquesta modificació: 7 punts.

10) L'explotació està inscrita al CCPAE en el moment de sol·licitud o està vinculada a aquest criteri de priorització per l'ajut a la primera instal·lació, per més del 50% de les terres de conreu i/o pel bestiar i com a mínim el 50% de l'import d'inversió subvencionable es dirigeixi a agricultura i/o ramaderia ecològica: 5 punts.

8.2 Les sol·licituds d'aquest ajut amb puntuació inferior a 25 punts no seran subvencionables per no assolir els criteris de priorització mínims.

8.3 En el cas que l'import total de les sol·licituds seleccionades d'acord amb l'apartat 2 precedent superi la dotació pressupostària disponible per a aquests ajuts, s'atendran les sol·licituds d'acord amb la puntuació assignada en l'apartat 1. La resta de sol·licituds seran denegades per manca de disponibilitat pressupostària.

En cas que diverses sol·licituds aconsegueixin la mateixa puntuació i que no es disposi de suficient pressupost per atendre-les totes, s'aplicarà com a criteri de desempat el percentatge més baix de la RUT sobre la RR modulada estàndard de la DUN.

Es seleccionaran els expedients fins a exhaurir el pressupost de la convocatòria, tenint en compte sol·licituds completes i la quantia d'ajut establerta segons el punt 7 d'aquest annex. En cas que després d'aplicar els criteris de selecció i el criteri de desempat, quedi pressupost disponible però l'últim expedient no pugui ser subvencionat en la seva totalitat, a aquest expedient se li podrà aplicar la reducció de l'ajut que li correspondria de forma proporcional al pressupost restant disponible i es tramitarà una proposta de resolució a l'interessat en què es detallarà la puntuació aconseguida i se li proposarà l'ajut que li resulti, i se li oferirà la possibilitat d'acceptar o no l'ajut proposat. La proposta ha d'estar formalment acceptada per tal tramitar la resolució definitiva. Si la persona interessada no accepta, es seleccionarà la següent sol·licitud i es procedirà de la mateixa manera. En cas que amb posterioritat a la resolució definitiva a aquest beneficiari i abans del termini per a l'execució i justificació de les actuacions previstes esdevinguin alliberaments de pressupost per desistiments d'altres expedients concedits, es podrà incrementar a aquest últim beneficiari l'import d'ajut sense superar l'import total que li correspondria inicialment.

 

-9 Inversió màxima PDR

El volum total d'inversió durant el període de programació 2014-2020 no pot superar els 120.000,00 euros per UTA, amb un màxim de 500.000,00 euros per explotació. A efectes d'aquest càlcul, s'atribuirà a una sola explotació beneficiària el conjunt d'ajuts a la millora de la competitivitat realitzats pel titular actual i pels antics titulars de l'explotació. Les sol·licituds relacionades amb propostes d'instal·lació de persones joves es consideraran les seves UTA compromeses en l'explotació i les UTA de mà d'obra assalariades fixes, si per aquest concepte li correspon l'increment d'ajut a la instal·lació. En aquesta casuística, les UTA finalment comprovades en la certificació de la instal·lació hauran de ser les considerades per al càlcul de la inversió màxima PDR, i quan no compleixi es reduirà l'import de la resolució.

 

-10 Sol·licituds i documentació

A les sol·licituds d'ajut s'adjuntarà, a més de la documentació de caràcter general establerta a l'article 9 d'aquesta Ordre i la requerida per a la presentació de la DUN, el pressupost de les actuacions a realitzar; i quan escaigui, la corresponent legalització de pou i, en funció dels tipus d'inversió en reg, concessió d'aigua, consum i/o anàlisi mediambiental, d'acord amb el que es detalla en el punt 12 d'aquest annex.

 

-11 Justificació i documentació

A la documentació justificativa de la realització de les actuacions per a les quals es va sol·licitar l'ajut s'adjuntarà, si escau, a més de la documentació de caràcter general que estableix l'article 14 d'aquesta Ordre, la documentació que justifiqui el compliment dels requisits exigits amb la resolució de l'ajut, i en cas de formalitzar préstec sota el conveni entre el DARP, l'Institut Català de Finances (ICF) i les entitats adherides, s'ha d'adjuntar còpia de la pòlissa del préstec.

 

-12 Inversions en reg

12.1 En cas d'inversions subvencionables en regadiu, d'acord amb l'article 46 del Reglament (UE) 1305/2013, s'hauran de complir les condicions següents:

a) Qualsevol instal·lació en reg ha d'estar localitzada en una massa d'aigua caracteritzada degudament en un Pla Hidrològic aprovat i comunicat a la Comissió Europea, d'acord amb la Directiva Marc de l'Aigua.

b) Quan es vulgui fer un nou regadiu o millorar un d'existent, haurà d'existir un comptador d'aigua o s'ha d'instal·lar amb la inversió.

c) S'ha de determinar la identificació de la massa d'aigua d'on prové el reg: numeració, i si és superficial o subterrània, a partir de la qual es determinarà d'adequació a la normativa comunitària. En la web del DARP es facilita la informació continguda en els Plans Hidrològics sobre l'estat de les masses d'aigua, de la conca fluvial de Catalunya i de les aigües que depenen de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Per a la identificació de la massa d'aigua de la conca fluvial de Catalunya, es pot consultar el web de l'ACA http://aca-web.gencat.cat/app/WDMA/#.

12.2 L'estalvi potencial d'aigua es determinarà en m3/any, d'acord amb la reducció teòrica de les necessitats de dotació de la parcel·la. Per al càlcul d'aquest estalvi es tindran en compte:

- La reducció de pèrdues per millora de les conduccions dins l'explotació.

- La reducció del volum d'aigua requerit pel nou sistema d'aplicació del reg en comparació amb el sistema primitiu.

- El possible canvi permanent degut a la nova orientació productiva de les parcel·les en les quals es milloren les instal·lacions de reg.

12.3 Hi ha dues modalitats d'inversions en reg:

a) Millora d'una instal·lació de reg preexistent en què no s'amplia la superfície de reg.

b) Inversions per incrementar la superfície de reg.

12.4 En la modalitat de millora d'una instal·lació de reg preexistent caldrà complir i acreditar el compliment dels requisits següents:

a) En tots els casos s'ha de demostrar prèviament que la inversió permetrà un estalvi potencial d'aigua d'entre el 5% i el 25% en comparació amb la instal·lació existent a tota l'explotació. Aquest estalvi potencial d'aigua s'haurà d'acreditar en la memòria de reg a presentar en la sol·licitud d'ajut d'acord amb l'article 9.1 h.5) d'aquesta Ordre.

b) Tenir aprovada la corresponent concessió d'aigua: de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) o de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), quan escaigui, o certificat de la Comunitat de Regants on s'especifiqui el cabal anual assignat.

c) Acreditar que la qualificació de les aigües d'on prové el reg és igual o superior a bona d'acord amb els plans hidrològics. En el cas que la qualificació de les aigües d'on prové el reg sigui inferior a bona la inversió no serà subvencionable, llevat que es pugui demostrar:

- Una reducció efectiva del consum d'aigua en la nova instal·lació superior o igual al 50% de l'estalvi potencial d'aigua determinat prèviament i possibilitat per la inversió. Això es calcularà com la diferència entre el consum de l'explotació després de la millora de la competitivitat i el consum abans d'aquesta, en m3/any, i

- El consum d'aigua de la seva explotació (en m3) abans de la inversió (mínim una mitjana de les últimes 2 anualitats i màxim de 5) i acreditar el consum 1 any després.

12.5 Els requisits del punt 12.4 anterior no escauen en el cas d'inversions en una instal·lació existent si només afecta l'eficiència energètica, i/o es tracta d'inversions per a la creació d'una bassa no lligada a una nova captació d'aigua, i/o són inversions per l'ús d'aigua regenerada que no afecti masses superficials o subterrànies.

12.6 En la modalitat d'inversions per incrementar la superfície de reg caldrà complir i acreditar el compliment dels requisits següents:

a) Garantir que no es produirà cap efecte mediambiental negatiu, mitjançant una anàlisi mediambiental. Per això, cal tenir aprovat, en cas d'aigües:

- superficials o subterrànies amb concessions directes al sol·licitant, la corresponent concessió d'aigua preliminar, que inclogui la superfície a ampliar amb la inversió, per part de la CHE o l'ACA i una anàlisi mediambiental aprovada per l'autoritat competent.

- superficials gestionades per una Comunitat de Regants, anàlisi mediambiental aprovada per l'autoritat competent del conjunt de la Comunitat de Regants, si resulta impossible l'obtenció d'ofici d'aquesta informació. A més, cal aportar el certificat de la Comunitat de Regants on s'especifiqui el cabal anual assignat.

b) La qualificació de les aigües d'on prové el reg és igual o superior a bona d'acord amb els plans hidrològics. En el cas que la qualificació de les aigües d'on prové el reg és inferior a bona la inversió no serà subvencionable, excepte en la situació següent:

- es combina amb una inversió en una instal·lació de reg ja existent i suposa un estalvi potencial d'aigua d'entre el 5% i el 25% en tota la explotació ja existent. Aquest estalvi potencial d'aigua s'haurà d'acreditar en la memòria de reg a presentar en la sol·licitud d'ajut d'acord amb l'article 9.1 h.5) d'aquesta Ordre.

- la reducció conjunta en l'ús de l'aigua de les dues instal·lacions ha de ser superior o igual al 50% de l'estalvi potencial d'aigua determinat prèviament. Es consideraran conjuntament les dues instal·lacions A (preexistent) i B (nova). Es calcula restant a l'aigua utilitzada en A abans de la millora de la competitivitat (m3/any), tant l'aigua utilitzada en A després de la millora (m3/any) com l'aigua utilitzada en B (m3/any).

Per això, caldrà acreditar el consum d'aigua de la explotació (m3) abans de la inversió (mínim una mitjana de les últimes 2 anualitats i màxim de 5) i acreditar el consum 1 any després.

 

 

Annex 3

Ajuts a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries.

 

-1 Objecte dels ajuts

S'estableix una línia d'ajuts dirigida a promoure l'eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d'adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari, aconseguint un ús més eficient de l'energia i facilitant el subministrament i utilització de fonts d'energies renovables.

D'aquesta forma es promouen les inversions que realitzen les explotacions agràries en aquests àmbits.

 

-2 Persones beneficiàries

2.1 Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions agràries i que, a més dels requisits de l'article 4 d'aquesta Ordre, compleixin els requisits d'admissibilitat següents:

a) En el cas de les persones físiques, complir amb la definició d'agricultor actiu i d'AP.

b) En el cas de les persones físiques, tenir entre 18 i 64 anys inclosos en el moment de sol·licitud.

c) En el cas de Comunitat de Béns, tots els comuners han de complir els requisits de persona física.

d) En el cas de les societats civils particulars i altres persones jurídiques, que compleixen amb la definició d'agricultor actiu i que més del 50% del capital social estigui en mans de persones físiques que compleixen la definició d'AP.

e) Presentin un model normalitzat d'estudi o memòria sobre l'adaptació i/o mitigació del canvi climàtic de les inversions sol·licitades vers l'explotació agrària,.

2.2 Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts els joves agricultors i agricultores que, com a persona física o societats existents en el moment de sol·licitud i de nova creació, simultàniament a la sol·licitud d'ajut a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries, siguin beneficiaris d'un ajut a la primera instal·lació de persones joves agricultores de les convocatòries 2016, 2017 i 2018. Per aquests beneficiaris, els requisits de l'apartat 2.1 a) i d) esdevindran compromisos a complir en el termini màxim de 18 mesos des de la data de concessió de l'ajut a la primera instal·lació i dos anys des de la data de instal·lació, respectivament. L'incompliment d'aquest compromís o la revocació de l'ajut a la primera instal·lació de joves agricultors són causa de revocació de l'ajut a la mitigació del canvi climàtic i s'iniciarà el procediment regulat en l'article 100 del Text refós de la Llei de finances de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que inclourà, si escau, el reintegrament de les quantitats pagades indegudament.

 

-3 Inversions subvencionables.

3.1 Aquelles que d'acord amb un estudi o memòria s'adaptin i/o mitiguin el canvi climàtic vers l'explotació.

3.2 Les inversions han d'anar dirigides a algun dels següents àmbits:

a) Millora i reestructuració de béns immobles per fer-los més eficients energèticament.

b) Renovació d'instal·lacions elèctriques per a la reducció del consum d'energia.

c) L'ús, per a consum exclusiu de la pròpia explotació, de fonts renovables d'energia, subproductes, residus i d'altres matèries primeres no alimentàries per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia. S'exceptua la producció d'energia elèctrica a partir de biomassa i la producció de bioenergia a partir de cereals i altres cultius rics en fècula, sucres i oleaginoses.

d) Adquisició i instal·lació de nova maquinària i equips, que representin una innovació tecnològica i impliqui un avenç sensible. A aquests efectes, es considera quan no es disposi a l'explotació o quan en relació amb la utilitzada actualment a l'explotació agrària objecte d'ajut (inscrita al ROMA a nom del beneficiari) té una antiguitat superior a 10 anys. Únicament seran subvencionables per aquest concepte les màquines que es detallen específicament per a aquest ajut a l'article 31 d'aquesta Ordre, i per calcular l'adequació d'una màquina autopropulsada a l'explotació s'utilitzarà la comparativa entre lloguer i adquisició de l'article 34 d'aquesta Ordre.

e) La resta d'inversions en explotacions agràries que suposin una reducció de la emissió de gasos hivernacle o d'amoníac en l'àmbit de la pròpia explotació.

3.3 Els costos elegibles per l'ajut són els següents:

a) Construcció, adquisició o millora d'immobles.

b) Adquisició i instal·lació de nova maquinària i equips, que representin una innovació tecnològica.

c) Adquisició o desenvolupament de programes i suports informàtics, i adquisició de patents, llicències, drets d'autor i marques registrades.

d) Les despeses generals vinculades a les inversions que es preveuen en els apartats anteriors, fins a un màxim del 8% de la inversió auxiliable, com honoraris d'arquitectes i enginyers per als projectes visats de les inversions o assessors per a l'estudi o memòria sobre l'adaptació i/o mitigació del canvi climàtic.

3.4 Per tenir dret a l'ajut s'exigeix una inversió total mínima subvencionable de 5.000,00 euros. No es concediran ni certificaran ajuts per imports d'inversió inferiors a aquesta quantitat.

 

-4 Inversions no subvencionables.

Queden excloses de de l'ajut les inversions següents:

a) Construcció, adquisició o millora d'habitatges.

b) La compra de maquinària diferent de l'elegible en el punt 3.2 d'aquest annex, i tot tipus d'estris, així com qualsevol màquina que ja estigui en disposició de l'explotació. O la segona adquisició de la mateixa màquina en una sol·licitud.

c) La compra de maquinària, vehicles o equips de segona mà de qualsevol tipus.

d) Les inversions que tinguin per objecte la simple substitució, reposició o renovació d'elements de l'explotació.

e) Inversions no agràries.

f) L'adquisició de vehicles.

g) L'impost sobre el valor afegit i altres impostos, les taxes i els gravàmens.

l) Les derivades de l'augment de nombre de places en explotacions de porcí. Per calcular el nombre de places s'aplica el Reial decret 324/2000, de 3 de març, pel qual s'estableixen normes bàsiques de l'ordenació de les explotacions porcines. Aquesta limitació no s'aplicarà al sector del porcí ecològic en règim extensiu, ni per les inversions dirigides exclusivament a l'àmbit de l'apartat 3.2.c) d'aquest annex.

 

-5 Compromisos.

5.1 Les persones beneficiàries han d'assumir els compromisos específics següents:

a) Mantenir l'activitat agrària i les inversions que van ser objecte d'ajut durant un mínim de cinc anys a comptar del pagament de l'ajut.

b) Complir les normes obligatòries de medi ambient, higiene i benestar dels animals, de conformitat amb la normativa comunitària, estatal i autonòmica.

5.2 L'ajut admet subrogació de compromisos a una nova persona titular de l'explotació, que compleixi els requisits de beneficiari d'acord amb les bases reguladores de la convocatòria per la qual es concedeix l'ajut.

5.3 Modificacions.

a) Un cop efectuada la concessió de l'ajut, només es poden realitzar modificacions de menor entitat en el programa d'inversions aprovat. Es consideren modificacions de menor entitat les que no afecten la viabilitat del programa d'inversió. Quan es tracti d'aquest tipus de modificacions, serà suficient que els serveis tècnics del DARP reconeguin implícitament la validesa tècnica mitjançant la certificació de la realització de les inversions.

b) En qualsevol cas, caldrà que la persona beneficiària comuniqui a la Direcció General de Desenvolupament Rural la intenció de realitzar canvis de les inversions aprovades, amb anterioritat a la realització efectiva.

5.4 A la resolució de concessió de l'ajut es detallaran els compromisos a què està subjecte el beneficiari de l'ajut.

 

-6 Tipus i quantia dels ajuts.

6.1 L'ajut consistirà en una subvenció aplicable als costos derivats de les actuacions que preveu l'apartat 3 d'aquest annex.

6.2 L'import màxim de la subvenció, expressat en percentatge de la inversió subvencionable, serà del 40%. L'import màxim de la subvenció, després d'aplicar els increments de l'apartat 6.3 següent, serà del 65% de la inversió.

6.3 El percentatge d'ajut es podrà incrementar d'acord amb el següent:

a) A les explotacions amb més d'un 50% de les terres de conreu i/o l'explotació ramadera, ubicades en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, se'ls podrà concedir un suplement addicional del 5%.

b) Si la persona sol·licitant sigui un agricultor o agricultora jove o bé quan s'hagi instal·lat en els 5 anys anteriors a la sol·licitud d'ajut per a la mitigació del canvi climàtic i compleixi tots els requisits de la definició d'agricultor jove prevista en el Reglament, incloent-hi el requisit de l'edat, podrà obtenir un suplement addicional del 5%. Els joves instal·lats sense el suport de l'ajut a la primera instal·lació, per acreditar la capacitació professional, hauran de disposar de la titulació acadèmica corresponent o de la formació requerida en l'itinerari formatiu regulat a l'apartat 9.2 de l'annex 1 en la data de sol·licitud d'ajut a la mitigació del canvi climàtic. La formació requerida per l'itinerari formatiu regulat a l'apartat 9.2 serà la determinada pel Servei de Formació agrària del DARP. En cas d'instal·lació compartida, en cotitularitat o incorporació a una societat, s'aplicarà aquest increment d'acord amb el percentatge de capital que representin els socis o sòcies joves, amb un mínim del 50% en els dos primers casos.

c) En cas d'inversions col·lectives, se'ls podrà concedir un suplement addicional de 10% sempre que suposin més del 50% de la inversió subvencionable. A aquests efectes, exclusivament es considera els costos elegibles en maquinària de l'apartat 3.3 d'aquest annex de l'àmbit 3.2 d); i els costos (apartat 3.3) en construcció i adquisició de béns immobles, instal·lacions i/o equips lligats directament a l'àmbit (apartat 3.2 e) d'inversions en explotacions agràries que suposin una reducció de l'emissió de gasos hivernacle o d'amoníac dins la pròpia explotació.

d) Inversions relacionades amb els ajuts de l'annex 6 se'ls podrà concedir un suplement addicional del 5% sempre que suposin més del 50% de la inversió subvencionable.

6.4 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària, i d'acord amb els criteris de priorització que estableix l'apartat 7 d'aquest annex.

 

-7 Criteris de priorització.

7.1 Les sol·licituds d'ajut presentades seran valorades, amb un màxim de 100 punts, en relació al compliment dels criteris de prioritat següents:

1) Persones joves agricultores o que s'hagin instal·lat en els 5 anys anteriors a la sol·licitud d'ajut per a la mitigació del canvi climàtic. Els joves instal·lats sense el suport de l'ajut a la primera instal·lació, per acreditar la capacitació professional, hauran de disposar de la titulació acadèmica corresponent o de la formació requerida en l'itinerari formatiu regulat a l'apartat 9.2 de l'annex 1 en la data de sol·licitud d'ajut a la mitigació del canvi climàtic. La formació requerida per a l'itinerari formatiu regulat a l'apartat 9.2 serà la determinada pel Servei de Formació Agrària del DARP. En cas d'instal·lació compartida, en cotitularitat o en una societat, s'aplicarà aquest increment: 25 punts.

2) L'explotació està catalogada d'EAP en el moment de sol·licitud o està compromesa per aquest concepte a l'increment de l'ajut a la primera instal·lació: 20 punts.

3) Inversions col·lectives, sempre que suposin més del 50% de la inversió subvencionable. A aquests efectes, exclusivament es consideraran els costos elegibles en maquinària de l'apartat 3.3 d'aquest annex de l'àmbit 3.2 d); i els costos (apartat 3.3) en construcció i adquisició de béns immobles, instal·lacions i/o equips lligats directament a l'àmbit (apartat 3.2 e) d'inversions en explotacions agràries que suposin una reducció de la emissió de gasos hivernacle o d'amoníac dins la pròpia explotació. Quan es realitza la inversió per 3 persones: 3 punts, 4 persones: 6 punts, i 5 persones o més: 10 punts.

4) Inversions en energies renovables, sempre que suposin més del 50% de la inversió subvencionable: 15 punts.

5) Inversions qualificades d'innovadores d'acord amb el que regula l'article 31, que suposin més del 50% de la inversió subvencionable: 8 punts.

6) L'explotació està inscrita al CCPAE en el moment de sol·licitud o està vinculada a aquest criteri de priorització per a l'ajut a la primera instal·lació, per més del 50% de les terres de conreu i/o pel bestiar i com a mínim el 50% de l'import d'inversió aprovat es dirigeixi a agricultura i/o ramaderia ecològica 5 punts.

7) El titular d'explotació en persones físiques és dona, o quan més de 50% del capital social estigui en mans de dones i aquestes formin part dels òrgans de govern en cas de persones jurídiques: 5 punts.

8) A les explotacions amb més d'un 50% de les terres de conreu i/o l'explotació ramadera, ubicades, en zones amb limitacions naturals: 5 punts.

9) Inversions destinades al tractament de dejeccions ramaderes en l'àmbit de l'explotació: 7 punts.

7.2 Les sol·licituds d'aquest ajut amb puntuació inferior a 25 punts no seran subvencionables per no assolir els criteris de priorització mínims.

7.3 En el cas que l'import total de les sol·licituds seleccionades d'acord amb l'apartat 2 precedent superi la dotació pressupostària disponible per a aquests ajuts, s'atendran les sol·licituds d'acord amb la puntuació assignada en l'apartat 1. La resta de sol·licituds seran denegades per manca de disponibilitat pressupostària.

En cas que diverses sol·licituds aconsegueixin la mateixa puntuació i que no es disposi de suficient pressupost per atendre-les totes, s'aplicarà com a criteri de desempat el percentatge més baix de la RUT sobre la RR modulada estàndard de la DUN.

Es seleccionaran els expedients fins a exhaurir el pressupost de la convocatòria, tenint en compte sol·licituds completes i la quantia d'ajut establerta segons el punt 6 d'aquest annex. En cas que després d'aplicar els criteris de selecció i el criteri de desempat quedi pressupost disponible però l'últim expedient no pugui ser subvencionat en la seva totalitat, a aquest expedient se li podrà aplicar la reducció de l'ajut que li correspondria de forma proporcional al pressupost restant disponible i es tramitarà una proposta de resolució a l'interessat en què es detallarà la puntuació aconseguida i se li proposarà l'ajut que li resulti, i se li oferirà la possibilitat d'acceptar o no l'ajut proposat. La proposta ha d'estar formalment acceptada per tal de procedir a la tramitació de la resolució definitiva. Si la persona interessada no ho accepta, es seleccionarà la sol·licitud següent i es procedirà de la mateixa manera. En cas que amb posterioritat a la resolució definitiva a aquest beneficiari i abans del termini per a l'execució i justificació de les actuacions previstes esdevinguin alliberaments de pressupost per desistiments d'altres expedients concedits, es podrà incrementar a aquest últim beneficiari l'import d'ajut sense superar l'import total que li correspondria inicialment.

 

-8 Inversió màxima PDR

El volum total d'inversió durant el període de programació 2014-2020 no pot superar els 120.000,00 euros per UTA, amb un màxim de 240.000,00 euros per explotació. A efectes d'aquest càlcul, s'atribuirà a una sola explotació beneficiària el conjunt d'ajuts a la mitigació del canvi climàtic realitzats pel titular actual i pels antics titulars de l'explotació. Les sol·licituds relacionades amb propostes d'instal·lació de persones joves, es consideraran les seves UTA compromeses en l'explotació i les UTA de mà d'obra assalariades fixes, si per aquest concepte li correspon l'increment d'ajut a la instal·lació. En aquesta casuística, les UTA finalment comprovades en la certificació de la instal·lació hauran de ser les considerades per al càlcul de la inversió màxima PDR, i quan no compleixi es reduirà l'import de la resolució.

 

-9 Sol·licituds i documentació

A les sol·licituds d'ajut s'adjuntarà, a més de la documentació de caràcter general establerta a l'article 9 d'aquesta Ordre i la requerida per a la presentació de la DUN, la documentació següent:

a) Pressupost de les actuacions a realitzar.

b) Memòria amb l'estudi sobre l'adaptació i/o mitigació del canvi climàtic de les inversions sol·licitades, d'acord amb el model normalitzat que es pot descarregar del web http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolpuament-rural/contracte-global-explotacio/documents-associats/.

 

-10 Justificació i documentació

A la documentació justificativa de la realització de les actuacions per a les quals es va sol·licitar l'ajut s'adjuntarà, si escau, a més de la documentació de caràcter general que estableix l'article 14 d'aquesta Ordre, la documentació que justifiqui el compliment dels requisits exigits amb la resolució de l'ajut, i en cas de formalitzar préstec sota el conveni entre el DARP, l'Institut Català de Finances (ICF) i les entitats adherides, s'ha d'adjuntar còpia de la pòlissa del préstec.

 

 

Annex 4

Ajuts a la diversificació agrària

 

-1 Objecte dels ajuts

S'estableix una línia d'ajuts dirigida a promoure les possibilitats de rendes complementàries que reforcin la viabilitat de les explotacions agràries.

Es financen inversions per a la diversificació econòmica de les explotacions agràries, amb l'objectiu de fomentar-ne el desenvolupament i la creació de llocs de treball, així com incrementar les rendes dels agricultors i agricultores, per tal que mantinguin l'activitat agrària en el territori.

 

-2 Persones beneficiàries

2.1 Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions agràries que gestionen directament l'activitat subvencionada i que, a més dels requisits de l'article 4 d'aquesta Ordre, compleixin els requisits d'admissibilitat següents:

a) En el cas de les persones físiques, complir amb la definició AP.

b) En el cas de les persones físiques, tenir entre 18 i 64 anys inclosos en el moment de sol·licitud.

c) En el cas de Comunitat de béns, tots els comuners han de complir els requisits de persona física.

d) En el cas de les societats civils particulars i altres persones jurídiques, tenir la qualificació EAP o complir-ne els requisits.

2.2 Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts els/les joves agricultors i agricultores que, com a persona física o societats existents en el moment de sol·licitud i de nova creació, simultàniament a la sol·licitud d'ajut a la diversificació s'incorporin a l'activitat agrària. Per a aquests beneficiaris, el requisit de l'apartat 2.1 a) i d) esdevindrà compromís a complir en el termini màxim de dos anys des de la data d'instal·lació. L'incompliment d'aquest compromís o de la revocació de l'ajut a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores és causa de revocació de l'ajut a la diversificació agrària i es procedirà a iniciar el procediment de l'article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de febrer, que inclourà, si escau, el reintegrament de les quantitats pagades indegudament.

 

-3 Requisits de les explotacions

Les explotacions agràries que són objecte d'aquest ajut han tenir una viabilitat modulada igual o superior al 35% de la RR i inferior al 120% d'aquesta. La viabilitat modulada es calcula amb la renda neta de l'annex 4 de l'Ordre que regula la DUN.

 

-4 Inversions subvencionables

4.1 Les inversions han d'anar dirigides a les activitats següents:

a) Activitats turístiques en l'àmbit de l'explotació, com ara la creació o millora d'establiments d'allotjaments turístics inclosos en el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic, gestionats directament pel propi sol·licitant de l'ajut; la prestació de serveis turístics; restaurants; cafeteries; càterings.

b) Activitats d'oci reglades dins de l'explotació, com la granja escola; una aula d'entorn rural; el nuclis zoològics amb ànim de lucre, excepte els que realitzin reproducció i producció, consistents en residències i escoles d'ensinistrament; establiment d'èquids i els destinats a la pràctica de l'equitació, excepte els que realitzin reproducció i producció; activitats recreatives i esportives, així com altres activitats d'oci reglades per altres departaments que es poden realitzar a l'explotació agrària.

c) Transformació de productes agraris dins de l'explotació, el resultat de la qual és un producte de fora de l'annex I del Tractat de Funcionament de la UE independentment si el producte o productes originals formen part de l'esmentat annex I. En el cas que el producte originari sigui totalment un producte de l'esmentat annex I, haurà de procedir de fora de l'explotació mateixa.

d) Comercialització dins de l'explotació de productes inclosos i no inclosos en l'annex I del Tractat de Funcionament de la UE, independentment d'on s'han produït. Més del 50% dels productes que es comercialitzen no han d'estar inclosos en l'annex I esmentat. A tal efecte, es comprovarà el percentatge de productes declarats en la memòria-estudi i en la certificació de la inversió, considerant el nombre de productes posats a la venda i el seu valor.

e) El desenvolupament d'artesania i activitats artesanals no agroalimentària, dins l'explotació mateixa, dels oficis regulats pel Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal (DOGC núm.6786, de 12.1.2015).

f) El desenvolupament d'energies renovables en l'explotació destinades exclusivament per a la seva comercialització. S'exceptua la producció d'energia elèctrica a partir de biomassa i la producció de bioenergia a partir de cereals i altres cultius rics en fècula, sucres i oleaginoses.

g) Recuperació i condicionament d'espais naturals dins la mateixa explotació, en instal·lació d'infraestructures per a la conservació (punts d'aigua, refugis, etc.) i restauració del patrimoni natural, per a usos turístics, d'oci o educacionals.

4.2 Els costos elegibles per a l'ajut són els següents:

a) Adquisició, construcció o millora d'immobles.

b) Adquisició i instal·lació de nova maquinària i equips.

c) Adquisició o desenvolupament de programes informàtics.

d) Les despeses generals vinculades a les inversions que es preveuen en els apartats anteriors, com honoraris d'arquitectes i enginyers per als projectes visats, i l'estudi de viabilitat tecnicoeconòmica, fins a un màxim del 8% de les inversions subvencionables.

4.3 Per tenir dret a l'ajut, s'exigeix una inversió total mínima subvencionable de 5.000,00 euros. No es concediran ni certificaran ajuts per imports d'inversió inferiors a aquesta quantitat.

 

-5 Inversions no subvencionables

Queden excloses de l'ajut les inversions següents:

a) La creació de supermercats i hipermercats.

b) L'adquisició de patents, l'impost sobre el valor afegit i altres impostos, les taxes i els gravàmens, les llicències i els permisos.

c) Les despeses de publicitat de marques i empreses.

d) La compra de terrenys, de vehicles, d'equips de segona mà i de reposició; les despeses de lloguers i de manteniment.

e) Els materials fungibles i els béns mobles de reposició, petits electrodomèstics i béns mobles d'una vida útil inferior a 5 anys.

f) Les antenes parabòliques i els equips audiovisuals, excepte quan se'n justifiqui la utilitat amb finalitat pedagògica.

g) L'organització i assistència a fires i congressos.

h) L'adquisició d'animals.

i) La construcció de nous edificis que suposin un increment de places en establiments d'allotjaments turístics ni la compra d'edificis que ja formen part d'un establiment d'allotjament turístic en funcionament.

 

-6 Compromisos

6.1 Les persones beneficiàries han d'assumir els compromisos específics següents:

a) Mantenir l'activitat de diversificació i les inversions que van ser objecte d'ajut durant un mínim de cinc anys a comptar del pagament d'aquest.

b) Complir les normes obligatòries de medi ambient, higiene i benestar dels animals, de conformitat amb la normativa comunitària, estatal i autonòmica.

c) Complir la normativa aplicable a les inversions de què es tracti.

6.2 L'ajut es revocarà quan no es compleixin els compromisos de l'apartat 6.1 en el termini màxim compromès, i s'iniciarà el corresponent procediment de revocació, i de reintegrament si escau.

6.3 L'ajut admet subrogació de compromisos a una nova persona titular de l'explotació, que compleixi els requisits de beneficiari d'acord amb les bases reguladores de la convocatòria per la qual es concedeix l'ajut.

6.4 Modificacions.

a) Un cop efectuada la concessió de l'ajut, només es poden realitzar modificacions de menor entitat en el programa d'inversions aprovat. Es consideren modificacions de menor entitat les que no afecten la viabilitat del programa d'inversió. Quan es tracti d'aquest tipus de modificacions, serà suficient que els serveis tècnics del DARP reconeguin implícitament la validesa tècnica mitjançant la certificació de la realització de les inversions.

b) En qualsevol cas, caldrà que la persona beneficiària comuniqui a la Direcció General de Desenvolupament Rural la intenció de realitzar canvis de les inversions aprovades, amb anterioritat a la realització efectiva.

6.5 A la resolució de concessió de l'ajut es detallaran els compromisos a què està subjecte el beneficiari de l'ajut.

 

-7 Tipus i quantia dels ajuts

7.1 L'ajut consistirà en una subvenció aplicable als costos derivats de les actuacions que preveu l'apartat 4 d'aquest annex.

7.2 L'import màxim de la subvenció, expressat en percentatge de la inversió subvencionable, serà del 40%.

7.3 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària, i d'acord amb els criteris de priorització que estableix l'apartat 9 d'aquest annex.

7.4 Aquests ajuts es regeixen pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L-352, de 24.12.2013).

 

-8 Inversió i ajut màxim

8.1 El volum total d'inversió auxiliable durant el període de programació 2014-2020 no pot superar els 500.000,00 euros per explotació. A efectes d'aquest càlcul, s'atribuirà a una sola explotació beneficiària el conjunt d'ajuts a la diversificació realitzats pel titular actual i pels antics titulars de l'explotació.

8.2 D'acord amb el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, aquests ajuts estan subjectes al límit màxim d'ajuts de minimis de 200.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals per beneficiari.

 

-9 Criteris de priorització

9.1 Les sol·licituds d'ajut presentades seran valorades, amb un màxim de 100 punts, en relació al compliment dels criteris de prioritat següents:

1) Persones joves agricultores o que s'hagin instal·lat en els 5 anys anteriors a la sol·licitud d'ajut per a la diversificació agrària. Els joves instal·lats sense el suport de l'ajut a la primera instal·lació, per acreditar la capacitació professional, hauran de disposar de la titulació acadèmica corresponent o de la formació requerida en l'itinerari formatiu regulat a l'apartat 9.2 de l'annex 1 en la data de sol·licitud d'ajut a la diversificació agrària. La formació requerida per a l'itinerari formatiu regulat a l'apartat 9.2 serà la determinada pel Servei de Formació Agrària del DARP. En cas d'instal·lació compartida, en cotitularitat o en una societat, s'aplicarà aquest increment: 25 punts.

2) L'explotació està catalogada d'EAP en el moment de sol·licitud o està compromesa per aquest concepte a l'increment de l'ajut a la primera instal·lació: 20 punts.

3) A les explotacions amb més d'un 50% de les terres de conreu i/o l'explotació ramadera, ubicades en zones amb limitacions naturals: 15 punts.

4) Projectes amb actuacions destinades a la transformació de productes agraris: 10 punts.

5) Projectes amb actuacions destinades a la comercialització de productes agraris: 10 punts.

6) Projectes que proposin el desenvolupament d'energies renovables per a l'ús de l'activitat de diversificació: 15 punts.

7) El titular d'explotació en persones físiques és dona, o quan més de 50% del capital social estigui en mans de dones i aquestes formin part dels òrgans de govern en cas de persones jurídiques: 5 punts.

9.2 Les sol·licituds d'aquest ajut amb puntuació inferior a 25 punts no seran subvencionables per no assolir els criteris de priorització mínims.

9.3 En el cas que l'import total de les sol·licituds seleccionades d'acord amb l'apartat 2 precedent superi la dotació pressupostària disponible per a aquests ajuts, s'atendran les sol·licituds d'acord amb la puntuació assignada en l'apartat 1. La resta de sol·licituds seran denegades per manca de disponibilitat pressupostària.

En cas que diverses sol·licituds aconsegueixin la mateixa puntuació i que no es disposi de suficient pressupost per atendre-les totes, s'aplicarà com a criteri de desempat el percentatge més baix de la RUT sobre la RR modulada estàndard de la DUN.

Es seleccionaran els expedients fins a exhaurir el pressupost de la convocatòria, tenint en compte sol·licituds completes i la quantia d'ajut establerta segons el punt 7 d'aquest annex. En cas que, després d'aplicar els criteris de selecció i el criteri de desempat, quedi pressupost disponible però l'últim expedient no pugui ser subvencionat en la seva totalitat, a aquest expedient se li podrà aplicar la reducció de l'ajut que li correspondria de forma proporcional al pressupost restant disponible i es tramitarà una proposta de resolució a l'interessat en què es detallarà la puntuació aconseguida i se li proposarà l'ajut que li resulti, i se li oferirà la possibilitat d'acceptar o no l'ajut proposat. La proposta ha d'estar formalment acceptada per tal tramitar la resolució definitiva. Si la persona interessada no ho accepta, es seleccionarà la sol·licitud següent i es procedirà de la mateixa manera. En cas que amb posterioritat a la resolució definitiva a aquest beneficiari i abans del termini per a l'execució i justificació de les actuacions previstes esdevinguin alliberaments de pressupost per desistiments d'altres expedients concedits, es podrà incrementar a aquest últim beneficiari l'import d'ajut sense superar l'import total que li correspondria inicialment.

 

-10 Sol·licituds i documentació

A les sol·licituds d'ajut s'hi adjuntarà, a més de la documentació de caràcter general que estableix l'article 9 d'aquesta Ordre i la documentació requerida per a la presentació de la DUN, la documentació següent:

a) Memòria-estudi de viabilitat tecnicoeconòmica de la inversió de diversificació sol·licitada, d'acord amb el model normalitzat que es pot descarregar del web http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolpuament-rural/contracte-global-explotacio/documents-associats/.

b) Declaració d'ajuts de minimis rebuts en l'exercici fiscal actual i en els dos exercicis fiscals anteriors, fent constar que l'ajut global de minimis que hagi rebut la persona sol·licitant no supera els límits establerts per la normativa reguladora d'aquests ajuts.

c) En el cas de l'activitat de producció artesanal no agroalimentària, còpia del carnet d'artesà d'acord amb el repertori d'oficis artesanals del Departament d'Empresa i Ocupació, o en cas de nova creació de l'activitat, compromís d'obtenir-lo en un període de 3 anys des de la data de certificació de l'expedient, si resulta impossible l'obtenció d'ofici d'aquesta informació.

d) Pressupost de les actuacions a realitzar.

 

-11 Justificació

A la documentació justificativa de la realització de les actuacions per a les quals es va sol·licitar l'ajut s'hi adjuntarà, si escau, a més de la documentació de caràcter general que estableix l'article 14 d'aquesta Ordre, la documentació que justifiqui el compliment dels requisits exigits amb la resolució de l'ajut, entre d'altres:

a) Còpia del certificat actualitzat d'inscripció al Registre de Turisme de Catalunya, on consti la revisió d'ofici posterior a la inscripció, en cas de modificació del grup, de la modalitat, dels serveis obligatoris segons els grups o les modalitats o de qualsevol altre element estructural d'un establiment d'allotjament turístic, si resulta impossible l'obtenció d'ofici d'aquesta informació.

b) Còpia del certificat actualitzat d'inscripció al Registre de nuclis zoològics de Catalunya, en cas d'activitats d'oci, quan s'escaigui i si resulta impossible l'obtenció d'ofici d'aquesta informació.

c) Còpia del certificat actualitzat d'inscripció en el llibre de Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves de la Secretaria de Joventut, en cas de granja escola, si resulta impossible l'obtenció d'ofici d'aquesta informació.

d) Còpia del contracte tècnic d'accés i de connexió amb la companyia elèctrica que distribueix l'energia produïda pel sol·licitant, en cas d'energies renovables.

e) En cas de formalitzar préstec en el marc d'un conveni signat entre el DARP, l'Institut Català de Finances (ICF) i entitats adherides, s'ha d'adjuntar còpia de la pòlissa del préstec.

f) Inventari de productes que es comercialitzen, amb indicació de si estan o no inclosos en l'annex I del Tractat de Funcionament de la UE, el seu nombre i el valor.

 

 

Annex 5

Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques

 

-1 Objecte dels ajuts

L'objectiu dels ajuts és assegurar un ús continuat de les terres agràries, contribuir al manteniment d'una comunitat rural viable, que possibiliti la conservació del camp, així com mantenir i fomentar sistemes agraris sostenibles amb especial consideració a les exigències mediambientals. Per això, es compensen els costos addicionals i les pèrdues de renda per la realització de l'activitat agrària en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques. Els pagaments es concedeixen als agricultors que es comprometin a dur a terme la seva activitat agrària en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques designades.

Les zones agrícoles amb limitacions naturals o altres limitacions específiques a Catalunya són els municipis qualificats de muntanya, amb limitacions naturals significatives o amb limitacions específiques, d'acord amb l'ordre reguladora de la DUN per a la campanya corresponent.

 

–2 Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques que compleixin els requisits següents:

En cas d'una persona física, ser agricultor professional (AP) o titular d'una explotació agrària qualificada de prioritària d'acord amb la normativa aplicable a Catalunya.

En cas d'una persona jurídica, comunitat de béns (CB) o societat civil particular (SCP), ser titular d'una explotació agrària qualificada de prioritària.

És incompatible la sol·licitud de l'ajut de les zones de muntanya i zones amb altres limitacions específiques amb l'ajut a les zones amb limitacions naturals significatives.

 

-3 Requisits de les explotacions

Les explotacions agràries per a les quals se sol·liciti l'ajut de compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques hauran de complir els requisits següents:

a) Estar ubicades totalment o parcialment en els municipis de zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques d'acord amb la relació establerta en l'Ordre reguladora de la DUN de la campanya corresponent, qualificats de muntanya, amb limitacions naturals significatives o amb limitacions específiques.

L'ajut es limitarà sobre la superfície de l'explotació inclosa a cada tipus de zona amb limitació.

b) Tenir una superfície agrícola indemnitzable superior a 5 hectàrees, i en el cas de sol·licitar superfície de pastures, només seran auxiliables aquestes superfícies si es disposa de bestiar per fer-ne l'aprofitament.

c) L'explotació haurà de tenir una càrrega ramadera mínima de 0,2 UBG/ha, d'acord amb la definició continguda en l'article 3 d'aquesta Ordre, així com les equivalències en UBG de les diferents espècies.

 

-4 Compromisos

Comprometre's a dur a terme l'activitat agrària en les zones agrícoles amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, llevat del cas de jubilació o de causes de força major, d'acord amb els supòsits que estableix l'article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

 

-5 Tipus i quantia dels ajuts

5.1 L'ajut consisteix en una subvenció directament aplicable a compensar les rendes de les persones agricultores i les persones ramaderes amb explotacions ubicades en zones amb limitacions naturals. Per al càlcul de l'ajut es tindran en compte els conceptes següents:

a) Mòduls de base.

El mòdul de base indica la quantitat unitària a pagar en la compensació, expressada en euros per hectàrea de superfície indemnitzable, en funció de les tipologies d'explotació següents: explotacions amb el 75% o més de la superfície de cultius no llenyosos; explotacions amb els 75% o més de la superfície de cultius llenyosos; explotacions amb el 75% o més de la superfície de pastures; i explotacions mixtes, quan es combinin com a mínim dues de les casuístiques anteriors i no es compleixin amb els percentatges mínim indicats.

Zona de muntanya:

Explotacions de cultius no llenyosos: 66,00 euros/ha.

Explotacions de cultius llenyosos: 77,00 euros/ha.

Explotacions de pastures: 51,00 euros/ha.

Explotacions mixtes: 57,00 euros/ha.

Zona amb limitacions naturals significatives:

Explotacions de cultius no llenyosos: 58,00 euros/ha.

Explotacions de cultius llenyosos: 68,00 euros/ha.

Explotacions de pastures: 48,00 euros/ha.

Explotacions mixtes: 63,00 euros/ha.

Zona amb limitacions específiques:

Explotacions de cultius no llenyosos: 149,00 euros/ha.

Explotacions de cultius llenyosos: 144,00 euros/ha.

Explotacions de pastures: 85,00 euros/ha.

Explotacions mixtes: 118,00 euros/ha.

b) Superfície agrícola indemnitzable. És la suma de totes les superfícies agrícoles de cada tipus amb les consideracions següents:

Superfície farratgera és la superfície agrícola destinada a l'alimentació del bestiar, en aprofitament a dent i/o a dall, així com aquella altra que el titular de l'explotació utilitza per a la pastura del bestiar, de manera individual o conjunta per tenir dret a un aprofitament estacional. La superfície de pastures només serà auxiliable en el cas que l'explotació consti al Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya amb un sistema productiu extensiu o semiintensiu. En cas de pastures comunals, la superfície computable serà proporcional a la superfície farratgera utilitzada per cada persona beneficiària, i que li sigui assignada per l'òrgan competent.

La superfície de pastures situades en un municipi qualificat de muntanya o amb limitacions específiques només serà auxiliable si la marca ramadera oficial del bestiar que en fa l'aprofitament també se situa en un municipi qualificat de muntanya o de limitacions específiques. En tot cas, caldrà acreditar els moviments del bestiar registrats degudament si tenint situada l'explotació ramadera dins les zones amb limitacions naturals es declaren superfícies més enllà de les comarques limítrofs a la comarca del municipi on se situa la marca ramadera. La superfície de pastures situades en un municipi qualificat de limitacions naturals significatives només serà auxiliable si la marca ramadera oficial del bestiar que en fa l'aprofitament també se situa en un municipi de la mateixa qualificació. La superfície de pastures situada en els municipis indicats a l'apartat 8 d'aquest annex serà auxiliable tant si la marca ramadera del bestiar que en fa l'aprofitament està situada en un municipi de muntanya com de limitacions específiques o limitacions naturals significatives.

S'exceptuen dels requeriments del paràgraf anterior les explotacions que justifiquin l'aprofitament de la superfície farratgera amb l'acreditació dels moviments del bestiar registrats degudament.

c) Reducció dels ajuts en funció de la superfície sol·licitada.

Es fixa una reducció dels ajuts en funció de la superfície que sol·liciti la persona demandant de la compensació. Els imports màxims per a cada un dels tipus de superfície seran els següents:

c.1) Explotacions de cultius llenyosos, de cultius no llenyosos en les tres zones i explotacions mixtes en zones amb limitacions naturals significatives:

c.1.a) Quan la superfície sigui igual o menor a 20 hectàrees, el valor de l'ajut serà del 100% de l'establert.

c.1.b) Quan la superfície sigui més gran de 20 hectàrees i igual o menor de 40 hectàrees, per a aquesta superfície, el valor de l'ajut serà del 60% de l'establert.

c.1.c) Quan la superfície sigui més gran de 40 hectàrees, per a aquesta superfície, el valor de l'ajut serà del 30% de l'establert.

c.2) Explotacions de pastures en les tres zones i explotacions mixtes en zones de muntanya i zones amb limitacions específiques:

c.2.a) Quan la superfície sigui igual o menor a 40 hectàrees, el valor de l'ajut serà del 100% de l'establert.

c.2.b) Quan la superfície sigui més gran de 40 hectàrees i igual o menor de 80 hectàrees, per a aquesta superfície, el valor de l'ajut serà del 60% de l'establert.

c.2.c) Quan la superfície sigui més gran de 80 hectàrees, per a aquesta superfície, el valor de l'ajut serà del 30% de l'establert.

5.2 Es garantirà el cobrament mínim de 25,00 euros per hectàrea de superfície comprovada sobre la mitjana de superfície amb dret a ajut.

5.3 La quantia de l'ajut mínima en concepte compensació anual no podrà ser inferior en cap cas a 100,00 euros. Tots els expedients als qual els correspongui un ajut inferior a 100,00 euros seran desestimats.

5.4 Els imports establerts per hectàrea de superfície agrària útil (SAU) no superaran en cap cas els màxims que estableix l'annex II del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

 

-6 Criteris d'atribució

En el cas que l'import total de les sol·licituds presentades superi la dotació pressupostària disponible, es procedirà al prorrateig, en relació amb la quantia global sol·licitada, entre les persones beneficiàries de la subvenció i en funció del nombre d'hectàrees de l'explotació.

 

–7 Sol·licituds i documentació

A les sol·licituds d'ajut, s'hi adjuntarà, si escau, la documentació de caràcter general que estableix l'article 9 d'aquesta Ordre i la documentació requerida a la presentació de la DUN de la campanya corresponent.

 

–8 Municipis on la superfície de pastures auxiliable és compatible amb la ubicació de la marca ramadera oficial en municipis de diferent qualificació

L'Albagés, l'Albi, Alcanó, Alfés, Almatret, Arbeca, Arbolí, Arnes, Ascó, Aspa, Barberà de la Conca, Batea, Bellaguarda, Bellmunt del Priorat, Benissanet, la Bisbal de Falset, les Borges Blanques, Bot, Bovera, Cabacés, Capçanes, Caseres, Castelldans, Cervià de les Garrigues, Clariana de Cardener, el Cogul, Corbera d'Ebre, Cornudella de Montsant, l'Argentera, l'Espluga Calba, Falset, la Fatarella, la Figuera, Flix, la Floresta, Fulleda, Gandesa, Garcia, Ginestar, la Granadella, Granyena de les Garrigues, Gratallops, els Guiamets, Horta de Sant Joan, Juncosa, Llardecans, el Lloar, Llobera, Maials, Marçà, Margalef, el Masroig, Miravet, el Molar, la Molsosa, Montblanc, Montclar, Montmajor, Móra d'Ebre, Móra la Nova, la Morera de Montsant, Navès, Olius, els Omellons, els Omells de na Gaia, la Palma d'Ebre, Paüls, el Pinell de Brai, Pinós, la Pobla de Cérvoles, la Pobla de Massaluca, Poboleda, Porrera, Pradell, Prat de Comte, Puiggròs, Rasquera, Riba-roja d'Ebre, Riner, Sant Mateu de Bages, Sarroca de Lleida, Senan, el Soleràs, Solsona, Sunyer, Tarrés, Tivissa, Torà, els Torms, la Torre de Fontaubella, la Torre de l'Espanyol, Torrebesses, Torroja del Priorat, Ulldemolins, Vallbona de les Monges, Vallclara, Vilalba dels Arcs, Vilanova de Prades, la Vilella Alta, la Vilella Baixa, el Vilosell, Vimbodí, Vinaixa, Vinebre, Viver i Serrateix.

 

 

Annex 6

Pràctiques agroambientals

 

-1 Objecte dels ajuts

L'objectiu de la mesura d'agroambient i clima prevista en l'article 28 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, és fomentar als agricultors i altres gestors de terres perquè prestin serveis a la societat en el seu conjunt, mitjançant la introducció o el manteniment de pràctiques agrícoles que contribueixin a la protecció i millora del medi ambient, recursos naturals, del sòl i de la diversitat genètica, així com a la mitigació del canvi climàtic.

També es posa una especial atenció a la conservació de recursos genètics agrícoles i també ramaders, a través de les races autòctones en perill d'extinció.

 

-2 Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries dels ajuts de pràctiques agroambientals, les persones titulars d'explotacions agràries que compleixin els requisits específics de cada línia d'ajut establerts a l'apartat 10 d'aquest annex, i que també es comprometin a realitzar, per a la resta del període de compromís, en tota o en part de la seva explotació, les actuacions que comporten la percepció d'ajut incloses en aquest annex. S'exceptua d'aquesta definició la línia d'ajut agroambiental de biodiversitat cultivada per la qual s'atendrà al que disposi en l'apartat 10.9 d'aquest annex.

 

-3 Actuacions objecte d'ajut

Seran objecte d'ajut les pràctiques agroambientals següents:

3.1 Gestió sostenible de zones humides.

L'operació consisteix en establir un sistema de gestió de les zones humides amb un elevat grau de sostenibilitat preservant les mesures de protecció adequades dels hàbitats considerats d'interès comunitari, i donant resposta a la demanda creixent de la població, de la millora ambiental en ecosistemes de closes i arrossars de les superfícies incloses en aquestes zones.

L'operació es basa en dues actuacions específiques de zones humides:

- Actuacions en arrossars dins de les zones humides.

- Gestió i recuperació de pastures inundables.

3.2 Gestió i recuperació de prats de dall.

La mesura consisteix a fomentar la recuperació i conservació dels ecosistemes de prats de dall, amb la finalitat d'aconseguir un mosaic paisatgístic que es traduirà en un increment de biodiversitat. Aquesta mesura inclou la racionalització dels aprofitaments ramaders extensius i semiextensius incentivant el respecte a les càrregues ramaderes, la realització de treballs culturals que garanteixin la conservació dels hàbitats, entre d'altres. S'entén per biodiversitat el conjunt d'espècies de flora vinculades a les superfícies auxiliables, així com tota la fauna present en el territori que faci ús de les pastures subvencionats.

S'estableixen dues actuacions:

- Manteniment de prats de dall.

- Recuperació de prats i pastures.

3.3 Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000.

L'objectiu de l'operació és revaloritzar les àrees de cultius de secà dins de la ZEPA amb tècniques agronòmiques que afavoreixin l'hàbitat de l'avifauna i incrementin les seves poblacions. Es pretén adaptar les pràctiques agrícoles convencionals compatibilitzant-les amb la conservació de la ZEPA.

Es plantegen dues actuacions principals en funció de la gestió que es realitzi:

- Gestió de cereal i superfície lliure de sembra.

- Gestió del guaret.

3.4 Apicultura per a la millora de la biodiversitat.

L'objectiu de l'operació persegueix millorar la biodiversitat en els agroecosistemes fràgils on hi pugui haver espècies relictes, mitjançant actuacions dirigides a promoure sistemes d'explotació apícola que incloguin una major base territorial.

3.5 Sistemes alternatius a la lluita química.

L'objectiu de l'operació és la reducció de l'aplicació de productes químics mitjançant el foment de l'aplicació de sistemes alternatius a la lluita química contra plagues i malalties en cultius de fruiters, vinya, olivera, cítrics i hortalisses.

3.6 Producció integrada.

L'objectiu de la mesura és reduir la contaminació d'aigües i sòls, fomentar la biodiversitat i millorar l'eficiència dels recursos naturals, donant suport a l'adopció de metodologies de producció vegetal que utilitzin al màxim els recursos i mecanismes de producció naturals per tal d'assegurar, a llarg termini, una agricultura sostenible i la protecció dels recursos naturals.

3.7 Conservació de races autòctones.

L'objectiu de l'operació és el manteniment de la variabilitat genètica de les poblacions ramaderes catalanes i preservar de la desaparició aquelles races que formen part del patrimoni genètic i cultural del territori i que, a més, constitueixen la base de les explotacions tradicionals, respectuoses amb l'entorn i font de productes ramaders de qualitat, però que, en l'actualitat, no tenen prou rendibilitat econòmica.

3.8 Gestió de fertilització.

L'objectiu de l'operació és millorar les pràctiques agràries que duen a terme a les explotacions agràries relatives a la fertilització de conreus. Aquestes pràctiques suposen sempre un grau de sostenibilitat superior als requisits mínims que marca la normativa.

Per tot això, s'estableixen diverses actuacions:

- Analítiques de sòl inicial i final (A) (obligatòria).

- Analítica de nitrats del sòl (B1) (complementària).

- Analítiques de dejeccions ramaderes (B2) (complementària).

- Aplicació de les dejeccions ramaderes mitjançant distribuïdors de fertilitzants que incorporin mesures automàtiques del contingut de nutrients (B3) (complementària).

- Aplicació de dejeccions ramaderes mitjançant distribuïdors de fertilitzants que permeten una alta eficiència, millorant la uniformitat i permetent l'ajust de les dosis (B4) (complementària).

3.9 Biodiversitat cultivada.

L'objectiu de l'operació és que es descriguin, conservin i s'inscriguin en el Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya una part significativa de les varietats locals existents a Catalunya.

És també un objectiu fomentar el coneixement per part dels propis agricultors, de les entitats i dels consumidors de l'existència d'aquestes varietats, a través, bàsicament del seu cultiu en agricultura ecològica, i canalitzades en els mercats locals mitjançant el comerç de proximitat. També, en base a l'intercanvi d'informació entre organitzacions i les activitats informatives, divulgatives i d'assessorament.

 

-4 Sol·licituds i documentació

4.1 La sol·licitud implica la determinació de l'inici del període de compromisos, que cada any caldrà renovar mitjançant la sol·licitud corresponent i dins del termini que establirà la convocatòria anual.

4.2 En cas de no presentar la renovació anual de compromisos en un any, i si durant aquest període se segueixen complint els compromisos, condicionat a la seva verificació, la persona titular no percebrà els ajuts per a aquell any, però es mantindrà el compromís quinquennal i no se sol·licitarà, per tant, la devolució de les quantitats percebudes en els anys anteriors.

4.3 Si un cop exhaurit el període total de compromisos es comprova que la sol·licitud de renovació no s'ha presentat en més d'una convocatòria, s'iniciarà el procediment de revocació i reintegrament dels ajuts rebuts.

4.4 A les sol·licituds s'adjuntarà, a més de la documentació de caràcter general establerta a l'article 9 d'aquesta Ordre, la documentació requerida per a la presentació l'ordre reguladora de la DUN de la campanya corresponent i la documentació especificada a l'apartat 4.5 següent per a cada línia d'ajut de pràctiques agroambientals.

4.5 La documentació específica que s'haurà de presentar amb la sol·licitud d'ajut o de renovació de compromisos per a cada línia d'ajut de pràctiques agroambientals, excepte en els casos en què es fixi una data posterior, així com els terminis de presentació amb caràcter improrrogable, són els següents:

a) Gestió sostenible de zones humides.

Factures justificatives de la compra de llavor certificada d'arròs que s'hauran de presentar abans del 15 de setembre de cada any, si escau.

Comunicació prèvia al parc natural de cada cicle d'inundació per a l'actuació de gestió i recuperació de pastures inundables.

Si es realitzen les actuacions de gestió i recuperació de pastures inundables, document de comunicació de sembra o ressembra i factures justificatives de la compra de llavors, si escau, on constin les espècies sembrades que s'hauran de presentar abans del 15 de novembre de cada any.

Si es realitza la subactuació d'utilització de llavor certificada i modifica la varietat declarada en la DUN de l'any de la convocatòria corresponent, document de comunicació de canvi de varietat, que s'haurà de presentar abans de l'1 de juliol de l'any de la sol·licitud.

Si és el primer any de la sol·licitud, tant si és nou com si prové d'una subrogació, Pla agroambiental en el qual es descriu la situació de partida de l'explotació, així com els objectius a assolir i en el qual consti, entre d'altres, el calendari de ressembra, si escau.

b) Gestió i recuperació de prats de dall.

Si es realitzen la actuació de manteniment de prats de dall amb ressembra, document de comunicació de sembra o ressembra, document d'autorització prèvia de la Direcció General de Polítiques Ambientals i factures justificatives de la compra de llavors, si escau, on constin les espècies sembrades que s'hauran de presentar abans del 15 de novembre de cada any.

Si és el primer any de de la sol·licitud, tant si és nou com si prové d'una subrogació, Pla agroambiental en el qual es descriu la situació de partida de l'explotació, així com els objectius a assolir i en el qual consti, entre d'altres, el calendari de ressembra, sempre que es vulgui dur a terme.

c) Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000.

Si és un sol·licitant provinent de subrogació, Pla agroambiental en el qual es descriu la situació de partida de l'explotació, així com els objectius a assolir i la ubicació de les construccions tradicionals, si escau.

d) Apicultura per a la millora de la biodiversitat.

Si és un sol·licitant provinent de subrogació, Pla agroambiental en el qual es descriu la situació de partida de l'explotació, així com els objectius a assolir.

Comunicació de la ubicació dels assentaments i els seus moviments.

e) Sistemes alternatius a la lluita química.

Factures justificatives de l'aplicació de mètodes alternatius a la lluita química, que s'hauran de presentar abans del 15 d'octubre de cada any per a tots els sistemes, excepte per a l'aportació de fauna útil: depredadors i/o parasitoides contra pugons, trips, mosca blanca, aranya, cotxinilles, minadores i lepidòpters, i la implantació de marges amb plantes reservoris de fauna auxiliar, que serà del 31 de desembre de cada any.

En cas de realitzar solarització, informe del tècnic assessor de l'ADV o Producció Integrada de la presència de nematodes i fongs fitopatògens del terra i factures justificatives del material emprat, que s'hauran de presentar abans del 15 d'octubre de cada any.

Si és un sol·licitant provinent de subrogació, Pla agroambiental en el qual es descriu la situació de partida de l'explotació, així com els objectius a assolir i la ubicació de les construccions tradicionals, si escau.

f) Producció integrada.

Si és un sol·licitant provinent de subrogació, Pla agroambiental en el qual es descriu la situació de partida de l'explotació, així com els objectius a assolir.

Imprès normalitzat de sol·licitud d'arrencada de conreus llenyosos o de canvis, quan s'escaigui.

g) Conservació de races autòctones.

Si és un sol·licitant provinent de subrogació, Pla agroambiental en el qual es descriu la situació de partida de l'explotació, així com els objectius a assolir.

h) Gestió de fertilització.

Si és un sol·licitant provinent de subrogació, Pla agroambiental en el qual es descriu la situació de partida de l'explotació, així com els objectius a assolir.

Factures justificatives de la realització de les analítiques del sòl, així com el document de les analítiques i d'interpretació dels resultats i recomanacions d'adobatge, que s'hauran de presentar abans del 15 d'octubre del primer i cinquè de compromís.

Factures justificatives de la realització de les analítiques de nitrats al terra, si escau, així com el document de les analítiques i d'interpretació dels resultats i recomanacions d'adobat, que s'hauran de presentar abans del 15 d'octubre de cada any.

Factures justificatives de la realització de les analítiques de fertilitzants orgànics, si escau, així com el document de les analítiques i d'interpretació dels resultats i recomanacions d'adobat, que s'hauran de presentar abans del 15 d'octubre de cada any.

Documents justificatius de la utilització dels distribuïdors de fertilitzants que incorporin mesures automàtiques del contingut de nutrients o que permetin una alta eficiència, millorant la uniformitat i l'ajust de les dosis, si escau, que s'hauran de presentar abans del 15 d'octubre de cada any.

i) Biodiversitat cultivada.

Si és el primer any de la sol·licitud:

- Projecte que inclogui el pressupost desglossat i una memòria que, entre d'altres aspectes, justifiqui els mitjans de què disposa, la constatació de la seva preparació tècnica i les actuacions desenvolupades en el passat en matèria de biodiversitat cultivada i concreti les actuacions a desenvolupar en els pròxims 5 anys, fent referència als objectius a assolir i l'àmbit geogràfic d'actuació. El DARP establirà un model normalitzat de projecte.

- Certificats justificatius de la formació del tècnic responsable del projecte. Si durant el període de compromís es canvia el tècnic s'haurà de justificar aquesta formació.

Si és segon any o els següents de compromís:

- Memòria on es detallin les actuacions a realitzar durant aquella anualitat, d'acord amb el model normalitzat que es pot descarregar des del web http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/contracte-global-explotacio/documents-associats/.

 

-5 Compromisos

Els compromisos que hauran de complir les persones beneficiàries dels ajuts són els que s'especifiquen a l'apartat 10 d'aquest annex en relació amb cadascuna de les mesures objecte d'ajut, així com els que afectin l'explotació, sens perjudici dels compromisos que estableix l'article 36 d'aquesta Ordre, per un període de cinc anys.

En tots els casos, el nombre d'hectàrees a les quals s'aplica un compromís no podrà variar d'un any a un altre excepte en els casos següents:

a) El que preveu l'article 15 del Reglament (UE) 807/2014 sobre nous compromisos o ampliació dels existents.

b) El que preveuen els apartats 2, 3, 4 i 5 de l'article 47 del Reglament (UE) 1305/2013.

c) Si la superfície disminueixi, es considerarà que es compleix el que estableix l'article 47.1 del Reglament 1305/2013 quan la disminució de superfície sigui inferior al 10% de la superfície compromesa inicial. En aquest cas, es considera que la disminució és insignificant i no compromet l'assoliment de l'objectiu del compromís i no s'exigirà cap reemborsament per l'import cobrat per aquesta superfície per al període durant el qual el compromís fos efectiu. Per a l'ajut de races autòctones on l'ajut és per cap de bestiar, no és aplicable aquest apartat, per la qual cosa no pot haver-hi cap disminució dels animals amb compromís.

Anualment, es compararà la superfície demanada respecte de la superfície original. Primer, es descartarà que la disminució pugui emmarcar-se en les excepcions establertes en els apartats 2, 3, 4 i 5 de l'article 47 del Reglament (UE) 1305/2013. Si la disminució no està entre aquestes excepcions i supera el 10% de la superfície compromesa inicial, s'iniciarà el període de reintegrament pels imports cobrats fins a aquest moment de la superfície amb incompliment.

 

-6 Incompatibilitats

6.1 Les pràctiques agroambientals objecte dels ajuts podran acollir-se a altres règims d'ajut comunitaris quan no siguin incompatibles amb cap de les condicions específiques que es requereixin per acollir-se als ajuts que regula el Reglament (UE) núm. 1305/2013, especialment les que regula aquest annex.

6.2 Són compatibles les mesures que puguin aplicar-se sobre una mateixa superfície sense que comporti duplicitat d'ajuts pel mateix objectiu.

6.3 Les incompatibilitats que es poden generar de l'aplicació de les diferents pràctiques agroambientals poden agrupar-se amb els criteris següents:

Incompatibilitat agronòmica: quan les mesures actuen sobre conreus diferents, o perquè les labors proposades no poden desenvolupar-se simultàniament.

Incompatibilitat per doble ajut: quan les mesures fomenten elements que són similars i, per tant, se subvenciona dues vegades.

6.3.1 En cas d'ajuts d'aquest annex 6 entre si, les incompatibilitats són les següents:

Incompatibilitat de la mesura de l'apartat 3.6. (Producció Integrada) amb la mesura de l'apartat 3.8. (Gestió de fertilització).

Incompatibilitat de la mesura de l'apartat 3.8. (Gestió de fertilització) amb la mesura de l'apartat 3.6. (Producció Integrada).

6.3.2 En relació amb la incompatibilitat amb altres ajuts desplegats a la resta d'annexos de l'Ordre, les incompatibilitats són les següents:

Incompatibilitat de la mesura de l'apartat 3.1. (Gestió sostenible de zones humides), de la mesura de l'apartat 3.2. (Gestió i recuperació de prats de dall), de la mesura de l'apartat 3.3. (Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000), de la mesura de l'apartat 3.5. (Sistemes alternatius a la lluita química), i de la mesura de l'apartat 3.6. (Producció integrada) amb la mesura de l'annex 7 (agricultura ecològica).

Incompatibilitat de la mesura de l'apartat 3.2 (Gestió i recuperació de prats de dall) amb la mesura de l'annex 9 de l'apartat 3.1.a) (millora i foment de prats i pastures en zones de muntanya).

Incompatibilitat de la mesura de l'apartat 3.8. (Gestió de fertilització) amb la mesura de l'annex 7 (agricultura ecològica).

Incompatibilitat de la mesura de l'apartat 3.2 (Gestió i recuperació de prats de dall) amb la mesura de l'annex 9 de l'apartat 3.1.b) (millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat).

6.4 També es poden donar incompatibilitats per a altres ajuts que tenen el mateix objectiu i queno es regulen en aquestes bases següents:

Incompatibilitat de la mesura de l'apartat 3.3. (Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000), amb les mesures compensatòries al regadiu del canal Segarra-Garrigues publicades en l'acord de Govern GOV/148/2010, de l'11 d'octubre.

Incompatibilitat de la mesura de l'apartat 3.5. (Sistemes alternatius a la lluita química), de la mesura de l'apartat 3.6 (Producció integrada) i de la mesura de l'annex 7 (Agricultura ecològica), amb les mesures publicades en el Reial decret 1337/2011, de 3 d'octubre, pel qual es regulen els fons i programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses.

Incompatibilitat de la mesura de l'apartat 3.4. (Apicultura per a la millora de la biodiversitat) amb els ajuts al sector apícola per a la pol·linització.

 

-7 Tipus i quantia dels ajuts

7.1 L'ajut consisteix en una subvenció directament aplicable a la compensació de les pèrdues d'ingressos i costos addicionals per al compliment dels compromisos que l'aplicació de les pràctiques agroambientals establertes a l'Ordre produeixen a les persones agricultores i les persones ramaderes que les apliquen.

En el cas de la línia de Biodiversitat cultivada, l'ajut consistirà en una subvenció directa aplicable als costos derivats de les actuacions subvencionables previstes en l'apartat 10.9 d'aquest annex.

7.2 La quantia màxima establerta per a cadascuna de les línies d'ajut és la que s'estableix als apartats 8 i 9 d'aquest annex i a la resolució de la convocatòria corresponent.

 

-8 Criteris de priorització

Si l'import total de les sol·licituds presentades supera la dotació pressupostària disponible, s'atendran les sol·licituds de cada mesura agroambiental d'acord amb la puntuació que s'atorgui sobre la base dels criteris de priorització específics establerts en cadascuna de les mesures en l'apartat 10 d'aquest annex i a la resolució de la convocatòria corresponent.

Si no hi haguessin disponibilitats financeres suficients per cobrir les sol·licituds de l'últim tram de puntuació, s'aplicarà el desempat de les sol·licituds en les quals el sistema d'ordenació serà de major a menor nombre d'hectàrees sol·licitades fins a esgotar el pressupost disponible per l'ajut, sense reduir proporcionalment la intensitat de l'ajut per les sol·licituds que es puguin atendre. En el cas de l'ajut a la biodiversitat cultivada s'aplicarà com a criteri de desempat el nombre de varietats caracteritzades més alt.

 

-9 Criteris de concessió i càlcul de l'ajut

9.1 Els ajuts s'atorgaran d'acord amb els imports que s'especifiquen, per a cada línia, a l'apartat 10 d'aquest annex i a la resolució de la convocatòria corresponent. En la resolució de la sol·licitud de l'ajut es determinarà la superfície elegible en relació amb la total sol·licitada per al càlcul de l'ajut a percebre, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries. Igualment, per a aquelles actuacions que tenen compromisos excloents, si es produeix un incompliment el primer any de compromís, l'elegibilitat de l'actuació per a l'any següent també serà subjecte a les disponibilitats pressupostàries.

9.2 El càlcul dels ajuts es realitzarà aplicant la superfície de les unitats mínimes de conreu agroambiental (UMCA) o unitats mínimes de bestiar gros agroambiental (UMBA) establertes per a cada mesura o submesura. Els imports màxims per a cadascuna de les mesures i/o submesures seran els següents:

Quan la superfície en hectàrees per a cada mesura i/o submesura sigui igual o menor al doble del valor de la UMCA i/o UMBA, el valor de l'ajut serà del 100% del valor de l'ajut establert.

Quan la superfície sigui entre el doble i fins a quatre vegades la superfície de la UMCA i/o UMBA, el valor de l'ajut serà del 60% del valor de l'ajut establert.

Quan la superfície sigui més de quatre vegades la superfície de la UMCA i/o UMBA, el valor de l'ajut serà del 30% del valor de l'ajut establert.

9.3 Els imports establerts per hectàrea de superfície agrària útil (SAU), així com els establerts per UBG, no superaran en cap cas els màxims que estableix l'annex II del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

 

-10 Condicions, compromisos i criteris de priorització específics dels ajuts

10.1 Gestió sostenible de zones humides.

a) Persones beneficiàries:

L'operació es basa en dues actuacions específiques:

- Actuacions en arrossars dins de les zones humides: es podran beneficiar dels ajuts les persones titulars d'explotacions agràries amb superfícies ubicades en els següents municipis:

Zones humides del Delta de l'Ebre: l'Ampolla, Deltebre, l'Aldea, Camarles, Sant Jaume d'Enveja, Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Tortosa i Roquetes.

Zones dels Aiguamolls de l'Empordà i Montgrí, Illes Medes i Baix Ter: Pau, Palau-savardera, Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, Pedret i Marçà, l'Escala, Roses, l'Armentera, Peralada, Pals, Torroella de Montgrí, Fontanilles, Palau-sator, Gualta, Bellcaire d'Empordà i Riumors.

- Gestió i recuperació de pastures inundables: es podran beneficiar dels ajuts les persones titulars d'explotacions agràries amb superfícies ubicades dins els límits dels Parcs Naturals d'Aiguamolls de l'Empordà i Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, dels municipis indicats en el paràgraf anterior.

b) Requisits de l'actuació subvencionable.

Per a les actuacions en arrossars dins de les zones humides, tenir una superfície mínima d'arròs de 0,5 ha. Per la gestió i recuperació de pastures inundables, tenir una superfície mínima de l'actuació d'1 hectàrea.

En el cas de les superfícies ubicades a les zones dels Aiguamolls de l'Empordà es poden acollir a l'ajut d'actuacions en arrossars:

- Les superfícies que en el període de programació anterior han rebut l'ajut agroambiental i aquelles a les que l'administració competent emeti informe vinculant favorable.

- Queden excloses de l'ajut les superfícies que en el període anterior han rebut l'ajut de Recuperació i/o Conservació de pastures inundades (closes) o l'ajut d'altres PDR de mètodes de producció agrària compatibles en zones humides incloses a la llista de la convenció de Ramsar, submesura de Retirada a la producció per una durada mínima de vint anys.

c) Compromisos específics.

c.1) Actuacions en arrossars dins de les zones humides

Es plantegen dues subactuacions:

1. Gestió sostenible del cultiu de l'arròs, es tracta d'una subactuació obligatòria.

2. Utilització de llavor certificada per a la minimització dels riscos d'invasió de males herbes i malalties, tractant-se d'una subactuació voluntària o complementària.

c.1.1) Gestió sostenible del cultiu de l'arròs (subactuació obligatòria)

c.1.1.a) Compromisos principals

- Realitzar els tractaments contra el Chilo suppressalis mitjançant tractaments obligatoris de captura massiva o confusió sexual. Aquests tractaments podran ser complementats amb tractaments insecticides, només per a zones que superin els límits de tolerància establerts i consensuats entre les ADV i el Servei de Sanitat Vegetal del DARP, i amb productes fitosanitaris que no continguin al seu full oficial de registre les frases de risc R50 (molt tòxic per als organismes aquàtics), R51 (tòxic per als organismes aquàtics) i R55 (tòxic per a la fauna).

Condicions bàsiques lligades al compromís:

Només s'utilitzen productes fitosanitaris autoritzats (inscrits en el registre de Productor Fitosanitaris conformement a la Llei de sanitat vegetal 43/2002). Aquesta condició es qualifica com a compromís excloent.

S'utilitzen adequadament els productes fitosanitaris, és a dir, d'acord amb les indicacions de l'etiqueta (emmagatzemament segur, lloc d'emmagatzemament, protecció de l'aigua, llicència per a l'ús de productes específics, etc.).

- En l'aplicació d'herbicides en un camp d'arròs, no es podrà abocar als canals de desguàs aigua procedent de la parcel·la tractada durant els 4 dies següents al de l'aplicació del producte, mantenint en el camp 4 dies el nivell d'aigua necessari perquè el cultiu es desenvolupi en les millors condicions possibles.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

Només s'utilitzen productes fitosanitaris autoritzats (inscrits en el registre de Productor Fitosanitaris conformement a la Llei de sanitat vegetal 43/2002). Aquesta condició es qualifica com a compromís excloent.

S'utilitzen adequadament els productes fitosanitaris, és a dir, d'acord amb les indicacions de l'etiqueta (emmagatzemament segur, lloc d'emmagatzemament, protecció de l'aigua, llicència per a l'ús de productes específics, etc.).

- Mantenir i conservar els elements de retenció d'aigua com petits dics i comportes.

- De primer d'octubre a últim de març el control de les males herbes es farà de manera mecànica.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

Només s'utilitzen productes fitosanitaris autoritzats (inscrits en el registre de Productor Fitosanitaris conformement a la Llei de sanitat vegetal 43/2002). Aquesta condició es qualifica com a compromís excloent.

S'utilitzen adequadament els productes fitosanitaris, és a dir, d'acord amb les indicacions de l'etiqueta (emmagatzemament segur, lloc d'emmagatzemament, protecció de l'aigua, llicència per a l'ús de productes específics, etc.).

c.1.1.b) Compromisos secundaris

- Realitzar el control de brosses i males herbes, als canals i desguassos de la superfície acollida de manera mecànica i/o manual.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

No s'abandonen o s'aboquen materials residuals procedents d'activitats agrícoles o ramaderes, sobre terrenys entollats o amb neu ni sobre aigües corrents o estancades.

c.1.2) Utilització de llavor certificada (subactuació voluntària o complementària)

c.1.2.a) Compromisos excloents:

- Fer la sembra de l'arròs amb llavor certificada, en com a mínim un 50% de l'explotació, d'acord amb les dosis establertes pel DARP en el punt f) d'aquest mateix apartat 9.1.

c.2) Actuacions en gestió i recuperació de pastures inundables

L'acció plantejada busca assegurar el manteniment i la conservació de les zones d'aiguamolls. Es defineixen dues subactuacions dissenyades per acollir el màxim de superfície potencial de prats i pastures humides, conegudes localment com closes i que només es diferencien en el tipus de cultiu. Les actuacions plantejades són:

1. Manteniment de prats i pastures humides que fa referència a aquells recintes en què l'ús actual identificat és de prat permanent.

2. Recuperació de prats i pastures humides que es defineix per a aquells recintes identificats com a terra campa, romput habitualment i dedicats al monocultiu d'espècie agrícoles anuals o plurianuals monoespecífiques com l'alfals. Una vegada instal·lada la superfície herbàcia, obligatòriament el primer any en el cas de la subactuació 2, ambdues subactuacions es regeixen pels mateixos compromisos.

c.2.a) Compromisos bàsics comuns

- Prohibició en l'ús d'agroquímics com plaguicides, insecticides i herbicides.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

Només s'utilitzen productes fitosanitaris autoritzats (inscrits en el Registre de Productes Fitosanitaris conformement a la Llei de sanitat vegetal 43/2002) Aquesta condició es qualifica com a compromís excloent.

S'utilitzen adequadament els productes fitosanitaris, és a dir, d'acord amb les indicacions de l'etiqueta (emmagatzemament segur, lloc d'emmagatzemament, protecció de l'aigua, llicència per a l'ús de productes específics, etc.).

- Prohibició de l'aixecament del prat o pastura i de llaurar la superfície.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

No s'han cremat o romput pastures permanents excepte per a regeneració de la vegetació. En cas de regeneració mitjançant crema, hi ha autorització prèvia de l'autoritat competent. Aquesta condició es qualifica com a compromís excloent.

c.2.b) Compromisos principals comuns

- Realització d'un mínim de dues inundacions anuals i màxim de tres, amb la finalitat de disminuir la salinitat del terra per l'efecte de dissolució de les sals. La inundació es realitzarà amb aigua dolça que es tornarà enmig mitjançant la xarxa de regs i drenatges amb un període no superior als tres dies a comptar des de l'inici de la inundació. Cada cicle d'inundació ha es ésser comunicat al parc natural.

- Realització d'un mínim d'un dall anual a fi de compatibilitzar l'obtenció d'un farratge nutritiu i digestible per als animals amb el foment de la biodiversitat de flora i fauna i el control de plantes no pròpies de les closes com el jonc (Juncus acutus) o el canyís (Phragmites australis).

- Amb una periodicitat màxima triennal, s'hauria de realitzar un dall sense aprofitament farratger una vegada finalitzada la maduració de les gramínies, per afavorir la renovació de prats i el manteniment de la biodiversitat.

- Manteniment dels drenatges actius i funcionals.

- Manteniment de coberta vegetal amb espècies polifites, per a la protecció de la flora i la fauna autòctones, evitant la proliferació d'arbustos i arbres al prat.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

Es manté una càrrega ramadera mínima adequada en parcel·les de pastures permanents. No obstant això, en cas de no assolir els nivells de càrrega ramadera adequats, es realitzen les tasques necessàries per evitar la invasió arbustiva i la degradació de la pastura.

- Es realitzaran ressembres de millora de la biodiversitat, amb tècniques manuals o de sembra directa, amb una periodicitat no inferior a tres anys. La ressembra es realitzarà amb combinacions d'almenys quatre de les espècies Dactylis glomerata, Trifolium repens, Trifolium pratense, Trifolium squamosum, Lolium perenne, Festuca arundinacea, Lotus corniculatus, Poa trivialis, Trisetum flavescens, Festuca pratensis, Poa pratense, Phleum pratense, Gaudinia fragilis, Arrhenatherum elatius, Anthoxanthum odoratum, Lathyrus pratensis, Lychnisflos-Cuculia, Linum Bienne, Orchis laxiflora, Bellis perennis o Geranium dissectum.

- En el cas que hi hagi aprofitament ramader, cal respectar en pastures la càrrega ramadera màxima anual d'1 UBG/ha, evitant l'entrada d'animals a la pastura quan el terra és saturat.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

Es manté una càrrega ramadera mínima adequada en parcel·les de pastures permanents. No obstant això, en cas de no assolir els nivells de càrrega ramadera adequats, es realitzen les tasques necessàries per evitar la invasió arbustiva i la degradació de la pastura.

c.2.2) Recuperació de prats i pastures humides

c.2.2.a) Compromisos bàsics

- Obligatòriament en el primer any, eliminació del cultiu, preparació del terreny i sembra de pratenses autòctones amb combinacions d'almenys quatre de les espècies Dactylis glomerata, Trifolium repens, Trifolium pratense, Trifolium squamosum, Lolium perenne, Festuca arundinacea, Lotus corniculatus, Poa trivialis, Trisetum flavescens, Festuca pratensis, Poa pratense, Phleum pratense, Gaudinia fragilis, Arrhenatherum elatius, Anthoxanthum odoratum, Lathyrus pratensis, Lychnisflos-Cuculia, Linum Bienne, Orchis laxiflora, Bellis perennis o Geranium dissectum.

- Una vegada instal·lada la superfície herbàcia, els compromisos d'aquesta mesura són els establerts com a comuns a ambdues subactuacions.

c.3) Compromisos comuns a totes les subactuacions valorables segons la gravetat de l'incompliment:

Emplenar i mantenir actualitzat un quadern d'explotació on s'inscriuran totes les operacions de conreu realitzades a les superfícies acollides a la mesura.

- Quadern sense omplir. Compromís bàsic.

- Quadern sense actualitzar o amb incorreccions de fa tres mesos o més. Compromís principal.

- Quadern sense actualitzar o amb incorreccions de fa menys de tres mesos. Compromís secundari.

d) Tipus i quantia dels ajuts.

Atès que en la convocatòria 2015 es va aplicar una compensació parcial de primes del 80%, caldrà aplicar aquesta mateixa reducció a les successives convocatòries d'aquest període de programació (PDR 14-20), als imports per hectàrea següents, any i tipus d'actuació:

- Millora de la qualitat mediambiental de les aigües i les terres dedicades al cultiu de l'arròs: 329,00 euros/ha.

- Utilització llavor certificada: 66,00 euros/ha.

- Conservació i millora de prats i pastures humides: 258,00 euros/ha.

- Recuperació de prats i pastures humides:415,00 euros/ha.

El càlcul de les primes es realitzarà aplicant la superfície de les unitats mínimes de conreu agroambiental (UMCA) següents:

- Superfície d'arròs o altres superfícies: 40 ha.

e) Criteris de priorització específics.

Si malgrat la compensació de primes aplicada, encara se supera la dotació, s'atendran les sol·licituds en l'ordre següent:

- Beneficiaris que estiguin dins els cinc anys de compromís inicial.

- Per als nous beneficiaris segons l'ordre següent: primer, actuacions de recuperació de closes; segon, actuacions de manteniment de closes; tercer, actuacions de gestió sostenible del conreu de l'arròs; i quart, actuacions d'ús de llavor certificada.

f) Per al compromís excloent de fer la sembra de l'arròs amb llavor certificada, del punt c.1.2.a) d'aquest apartat 9.1, les dosis establertes pel DARP són les següents per cada varietat:

Bomba 120 kg/ha, Gleva 190 kg/ha, Sendra 180kg/ha, Argila 160kg/ha, Sirio 150 kg/ha, Furia 160kg/ha, Mare 120kg/ha, CL80 150kg/ha, Fonsa 190kg/ha, Montsianell 160kg/ha, Olesa 135kg/ha, Antara 170kg/ha, Piñana 190kg/ha, Marisma 215kg/ha, Guarà 180kg/ha, Bahia 190kg/ha, Tebre 215kg/ha, Marquesa 200kg/ha, Arborio 160kg/ha, Copsemar7 160kg/ha, Okura 130kg/ha, Onece 115kg/ha, Carlet 160kg/ha, Estany 160kg/ha, Guadiamar 180kg/ha, Guadiagran 160kg/ha i Barone 180Kg/ha. En el cas que la varietat utilitzada no estigui en aquest llistat caldrà utilitzar les dosis que marqui l'empresa obtentora i sinó com a mínim les següents dosis d'acord amb la característica del gra:

Arròs de gra rodó: 130 kg /ha

Arròs de gra semillarg: 160 kg /ha

Arròs de gra llarg A: 136 kg /ha

Arròs de gra llarg B: 150 kg /ha

10.2 Gestió i recuperació de prats de dall.

a) Persones beneficiàries

Es podran beneficiar dels ajuts les explotacions ramaderes extensives o mixtes ubicades en zones de muntanya on la base territorial de l'explotació s'ubiqui dins d'una de les 10 comarques declarades de muntanya a l'article 2 de la Llei 2/1983 i per a aquells municipis qualificats de muntanya per a l'ajut de compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.

L'operació es basa en dues actuacions:

- Manteniment de prats de dall. L'objectiu de l'actuació és el manteniment de prats de dall en les zones de muntanya, i la ressembra voluntària d'aquests. En el marc d'aquesta operació agroambiental, s'entén com a prats de sega els hàbitats de prats naturals i seminaturals que es gestionen com a prats de dall, amb una sega mínima a l'any i la posterior recol·lecció.

- Recuperació de prats i pastures. L'objectiu de l'actuació és desbrossar finques agrícoles de prats i pastures ubicades en les zones de muntanya de Catalunya, que s'han anat abandonant en alguns casos per la seva baixa rendibilitat econòmica i que han estat envaïdes significativament per bardisses de diferents espècies arbustives, a fi de recuperar-les per al seu aprofitament.

b) Requisits de l'actuació subvencionable.

b.1) Requisits comuns a totes les actuacions.

- Tots els beneficiaris hauran de tenir una explotació ramadera extensiva activa ubicada a les zones fixades amb un nombre d'animals mínim de 0,6 UBG.

- Per a la realització de l'actuació de ressembra voluntària es requereix l'autorització prèvia de la Direcció General de Polítiques Ambientals, perquè cal garantir que només es realitzen ressembres quan la comunitat vegetal estigui danyada.

b.2) Requisits específics a cada actuació

b.2.1) Manteniment de prats de dall

- Les superfícies han de ser prats de dall nets de vegetació arbustiva i arbòria.

- La superfície mínima d'actuació és de 3 ha.

b.2.2) Recuperació de prats i pastures

- No seran elegibles per a la recuperació de pastures les superfícies d'aprofitament comunal i pastures de muntanya.

- Les superfícies auxiliables seran aquelles que tinguin un percentatge de pastura inicial entre el 50% i el 70%. Aquest percentatge serà el que consti en el SIGPAC, però prèviament al reconeixement de la seva admissibilitat es revisarà aquest percentatge per part del DARP.

- La superfície mínima d'actuació serà de 0,5 ha.

- Cal declarar el recinte sencer i netejar la totalitat de la superfície de dall o declarar el croquis de les superfícies a recuperar en el moment de sol·licitud de les àrees que es volen netejar (de manera que es pugui validar el coeficient de pasturatge (CP) de sortida i després es pugui fer el control de la realització de l'actuació).

c) Compromisos específics

c.1) Compromisos bàsics comuns a totes les actuacions

- No realitzar cremes de marges sense la corresponent autorització del DARP.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

No s'han cremat o romput pastures permanents excepte per a regeneració de la vegetació. En cas de regeneració mitjançant crema, hi ha autorització prèvia de l'autoritat competent. Aquesta condició es qualifica com a compromís excloent.

- No aplicar ni herbicides ni fungicides en els marges.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

Només s'utilitzen productes fitosanitaris autoritzats (inscrits en el registre de Productes Fitosanitaris conformement a la Llei de sanitat vegetal 43/2002). Aquesta condició es qualifica com a compromís excloent.

S'utilitzen adequadament els productes fitosanitaris, és a dir, d'acord amb les indicacions de l'etiqueta (emmagatzemament segur, lloc d'emmagatzemament, protecció de l'aigua, llicència per a l'ús de productes específics, etc.).

- No aixecar el prat excepte si es fa l'actuació voluntària de ressembrar.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

No s'han cremat o romput pastures permanents excepte per a regeneració de la vegetació. En cas de regeneració mitjançant crema, hi ha autorització prèvia de l'autoritat competent. Aquesta condició es qualifica com a compromís excloent.

c.2) Compromisos específics de cadascuna de les actuacions

c.2.1) Actuacions en el manteniment de prats de dall

c.2.1.1) Compromisos bàsics

- Realitzar com a mínim una sega anual i aprofitament a dent.

c.2.1.2) Compromisos principals

- Respectar les càrregues ramaderes anuals màximes i mínimes establertes a l'explotació, que hauran de ser de 0,2 UBG/ha, la mínima i la màxima d'1 UBG/ha si tenen superfícies d'aprofitament en comú i d'1, 4 UBG/ha si no tenen.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

Es manté una càrrega ramadera mínima adequada en parcel·les de pastures permanents. No obstant això, en cas de no assolir els nivells de càrrega ramadera adequats, es realitzen les tasques necessàries per evitar la invasió arbustiva i la degradació de la pastura.

- Conservar els marges perimetrals a fi de mantenir la connectivitat dels sistemes de pastura, mitjançant desbrossat mecànic.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

No s'han alterat els elements estructurals sense l'autorització de l'autoritat competent.

c.2.1.a) Ressembra voluntària

Per a la realització d'aquesta actuació es requereix l'autorització prèvia de la Direcció General de Polítiques Ambientals, ja que cal garantir que només es realitzin ressembres quan la comunitat vegetal estigui danyada.

c.2.1.a.1) Compromisos excloents.

- Efectuar una ressembra una vegada durant els dos primers anys de compromís, amb espècies pròpies com: Arrhnatherum elatius, Avenula pubescens, Dactylis glomerata, Trifolium repens, Trisetum flavescens, Lolium perenne i altres espècies autòctones que autoritzi l'oficina comarcal del DARP. Aquesta ressembra pot incloure un màxim d'un 30% de llavor de Festuca pratensis, Lolium multiflorum, Festuca arundinacea, Medicago sativa, Onobrychis sativa, Poa trivials, Poa pratense, Phleum pratense, Trifolium pratense. Cal presentar el document de comunicació de ressembra on constin les espècies a ressembrar.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

No s'han cremat o romput pastures permanents excepte per a regeneració de la vegetació. En cas de regeneració mitjançant crema, hi ha autorització prèvia de l'autoritat competent. Aquesta condició es qualifica de compromís excloent.

c.2.2) Actuacions en la recuperació de prats i pastures

c.2.2.1) Compromisos bàsics

- Realitzar la desbrossada per mitjans mecànics i manuals.

- Desbrossar les superfícies de prats i pastures objecte de l'ajut durant els dos primers anys de compromís. En qualsevol cas, el primer any és obligatori realitzar l'actuació en un 50% de la superfície com a mínim.

- Els recintes han de netejar-se completament (assolint un coeficient de pastura entre el 90% i el 100% sense comptabilitzar els marges, arbres aïllats i la resta d'elements estructurals) amb mitjans mecànics i mantenint els marges i elements estructurals del recinte.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

No s'han alterat els elements estructurals sense l'autorització de l'autoritat competent.

c.2.2.2) Compromisos principals

- Després de la realització de recuperació de prats i pastures, i de la certificació de la seva realització per part del DARP, el beneficiari haurà de realitzar, durant els anys següents que restin del compromís a cinc anys, les actuacions següents:

- Per als prats de dall, aquelles fixades en l'actuació de manteniment de prats de dall.

- Per a les pastures:

i) Respectar les càrregues ramaderes anuals màximes i mínimes establertes a l'explotació, que hauran de ser de 0,2 UBG/ha, la mínima i la màxima d'1 UBG/ha si tenen superfícies d'aprofitament en comú i d'1,4 UBG/ha si no tenen.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

Es manté una càrrega ramadera mínima adequada en parcel·les de pastures permanents. No obstant això, en cas de no assolir els nivells de càrrega ramadera adequats, es realitzen les tasques necessàries per evitar la invasió arbustiva i la degradació de la pastura.

ii) Conservar els marges perimetrals a fi de mantenir la connectivitat dels sistemes de pastura, mitjançant desbrossament mecànic.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

No s'han alterat els elements estructurals sense l'autorització de l'autoritat competent.

c.3) Compromisos comuns a totes les actuacions valorables segons la gravetat de l'incompliment:

Emplenar i mantenir actualitzat un quadern d'explotació on s'inscriuran totes les operacions de conreu realitzades a les superfícies acollides a la mesura.

- Quadern sense omplir. Compromís bàsic.

- Quadern sense actualitzar o amb incorreccions de fa tres mesos o més. Compromís principal.

- Quadern sense actualitzar o amb incorreccions de fa menys de tres mesos. Compromís secundari.

d) Tipus i quantia dels ajuts.

Atès que en la convocatòria 2015 es va aplicar una compensació parcial de primes del 80%, caldrà aplicar aquesta mateixa reducció a les successives convocatòries d'aquest període de programació (PDR 14-20), als imports per hectàrea següents, any i tipus d'actuació segons la qualificació:

- Manteniment de prats de dall: 120,00 euros/ha.

- Ressembra: 42,00 euros/ha.

- Recuperació de prats de dall: per als dos primers anys (1/2 cada any): 522,00 euros/ha i per a la resta del període de compromís: 120,00 euros/ha.

- Recuperació de pastures: per als dos primers anys (1/2 cada any): 522,00 euros/ha i per a la resta del període de compromís: 30,00 euros/ha.

El càlcul de les primes es realitzarà aplicant la superfície de les unitats mínimes de conreu agroambiental (UMCA) següents:

Per a totes les actuacions: 30 ha.

e) Criteris de priorització específics

Si, malgrat la compensació de primes aplicada, se supera la dotació, s'atendran les sol·licituds sobre la base dels criteris de priorització següents:

- Beneficiaris que estiguin dins els cinc anys de compromís inicial

- Actuacions de recuperació de prats de dall

- Actuacions de manteniment de prats de dall

- Actuacions de ressembra voluntària

- Actuació de recuperació de pastures

Si no hi ha prou disponibilitats pressupostàries per atendre les sol·licituds dins d'una de les prioritats anteriors, es prioritzaran d'acord amb la puntuació que s'atorgui sobre la base dels criteris de priorització següents:

- Explotacions ubicades, en més d'un 50% de la superfície i/o l'explotació ramadera, en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques o en Xarxa Natura 2000: 15 punts.

- Persones titulars d'explotacions agràries ecològiques inscrites al Registre del CCPAE en data 31 de desembre de 2017: 10 punts.

- Beneficiaris amb compromisos de campanyes anteriors de les línies del PDR 2007-2013 de Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya i Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat: 5 punts.

10.3 Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000

a) Persones beneficiàries

Es podran beneficiar dels ajuts les persones titulars d'explotacions agràries amb cultius herbacis dins de la zona ZEPA dels secans occidentals (Pla de l'Unilla, Secans de la Noguera, Secans de Mas de Melons-Alfés i Secans del Segrià i Utxesa) i dels secans orientals (Anglesola-Vilagrassa, Bellmunt-Almenara, Plans de Sió i Secans de Belianes-Preixana), així com gestors de terres o agrupacions de gestors de terres.

L'operació es basa en dues actuacions:

- Gestió de cereal i superfície lliure de sembra.

- Gestió del guaret.

b) Requisits de l'actuació subvencionable

b.1) Requisits comuns a totes les actuacions.

- La superfície que s'aculli a aquesta mesura ha d'haver estat dedicada al cultiu, al guaret o a l'aprofitament ramader durant els 2 últims anys, i han d'haver estat declarades a la DUN aquests últims dos anys.

b.2) Requisits específics a cada actuació

b.2.1) Gestió de cereals i superfícies lliures de sembra

- Realitzar les tasques establertes en aquesta actuació com a mínim al 50% de la superfície de cultius de cereal d'hivern de l'explotació que es troben en la ZEPA de la Plana Agrícola de Xarxa Natura 2000 definida al punt a) d'aquest apartat.

- La superfície mínima on es du a terme l'actuació és de 2 hectàrees de cereals d'hivern (amb inclusió de la seva corresponent superfície lliure de sembra).

b.2.2) Gestió del guaret

La superfície mínima on es du a terme l'actuació és de 0,5 hectàrees de guaret. L'aixecament dels guarets per a la seva conversió en cultiu s'haurà de realitzar sempre a partir de l'1 de setembre.

c) Compromisos específics

c.1.1) Compromisos bàsics comuns a totes les subactuacions

- No es permet la realització durant la nit de cap tractament ni treball agrícola en guarets, cereals i zones lliures de sembra.

- Preservar sense alteracions els marges, les zones de vegetació autòctona i contigües en tipologia de vegetació i amplada sense realitzar cap tractament químic ni mecànic o de crema, però s'hi permet la pastura.

c.1.2) Compromisos secundaris comuns a totes les subactuacions

- Mantenir en bon estat els elements d'interès per a la fauna tals com punts d'aigua, marges de pedra seca i construccions tradicionals.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

No s'han alterat els elements estructurals sense l'autorització de l'autoritat competent.

c.2.1) Compromisos específics d'actuacions en la gestió de cereals i superfícies lliures de sembra

c.2.1.a) Gestió de cereals i superfícies lliures de sembra

c.2.1.a.1) Compromisos bàsics:

- Efectuar la collita de cereal a partir:

- de l'1 de juny en els espais dels secans occidentals de Secans de Mas de Melons- Alfés i Secans del Segrià i Utxesa.

- Del 15 de juny en els espais dels secans occidentals de Pla de l'Unilla i Secans de la Noguera.

- Del 22 de juny per als espais dels secans orientals.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

No es realitzen actuacions a fi de produir la mort a les aus, capturar-les, perseguir-les o molestar-les, sobretot en el període de cria i reproducció. S'exceptuen les accions i espècies regulades per la normativa de cacera. Aquesta condició es qualifica com a compromís excloent.

- Manteniment del rostoll fins a l'1 de setembre (excepte les superfícies incloses en perímetres de protecció prioritària d'incendis).

Condicions bàsiques lligades al compromís:

No es realitzen actuacions a fi de produir la mort a les aus, capturar-les, perseguir-les o molestar-les, sobretot en el període de cria i reproducció. S'exceptuen les accions i espècies regulades per la normativa de cacera. Aquesta condició es qualifica com a compromís excloent.

- Deixar una superfície lliure de sembra amb coberta vegetal equivalent a un mínim del 10% de la superfície de l'explotació per la qual s'ha sol·licitat l'ajut de gestió de cereal, i que se sol·licitarà en la Declaració única agrària (DUN) de manera diferenciada respecte a la superfície de cereal. Als recintes o conjunts de recintes SIGPAC contigus majors d'1 ha aquesta superfície es distribuirà en franges amb una amplada mínima de 5 metres, en un dels marges de la parcel·la. Anualment, es permetrà la rotació/canvi d'ubicació de la zona lliure de sembra dins de la parcel·la.

- A la superfície lliure de sembra, no es permetrà cap tipus de tractament amb fitosanitaris, herbicides, aplicació de fertilitzants o qualsevol tractament químic.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

Només s'utilitzen productes fitosanitaris autoritzats (inscrits en el registre de Productes fitosanitaris conformement a la Llei de sanitat vegetal 43/2002). Aquesta condició es qualifica de compromís excloent. S'utilitzen adequadament els productes fitosanitaris, és a dir, d'acord amb les indicacions de l'etiqueta (emmagatzematge segur, lloc d'emmagatzematge, protecció de l'aigua, llicència per a l'ús de productes específics, etc.).

- A la superfície lliure de sembra no està permès cap tractament mecànic o treball agrícola, amb l'excepció de:

- La sega i el llaurat de la superfície llaurat lliure de sembra de l'1 de setembre al 15 d'abril. En realitzar la sega, serà obligatòria la retirada del material vegetal resultant, excepte en el cas que s'utilitzi picadora. Excepcionalment, a la zona de Torreribera de la ZEPA de Secans de Mas de Melons-Alfés es permet que la sega i el llaurat es realitzin entre l'1 de setembre al 15 de maig.

- El pasturatge de les superfícies lliures de sembra fora del període comprès entre el 15 d'abril i el 15 de juliol en tots els secans orientals i entre l'1 de maig i l'1 de setembre en els secans occidentals. Excepcionalment, a la zona de Torreribera de la ZEPA de Secans de Mas de Melons-Alfés es permet la pastura a partir de l'1 de juliol.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

No es realitzen actuacions a fi de produir la mort a les aus, capturar-les, perseguir-les o molestar-les, sobretot en el període de cria i reproducció. S'exceptuen les accions i espècies regulades per la normativa de cacera. Aquesta condició es qualifica com a compromís excloent.

c.2.1.a.2) Compromisos principals

- Realitzar un únic tractament insecticida o fungicida durant el període de 5 anys. En l'aplicació d'aquests productes, si s'escau, es tindran en compte les frases SPe 5, SPe 6 i SPe 7 sobre protecció de les aus. No s'han d'aplicar productes que continguin les frases R55 i R58. En el cas excepcional que es produeixin plagues o malalties que puguin afectar greument la producció i la seva qualitat, es podran realitzar més tractaments sempre amb la prèvia autorització del Servei de Sanitat Vegetal del DARP.

- Anualment, s'efectuarà un màxim de dos tractaments herbicides en conreus de sembra directa i un màxim d'un tractament en conreus convencionals. Es tindran en compte les frases SPe 5, SPe 6 i SPe 7. No s'han d'aplicar productes que continguin les frases R55, R56, R57 i R58. La resta d'operacions en el desherbatge es realitzaran de forma mecànica.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

Només s'utilitzen productes fitosanitaris autoritzats (inscrits en el registre de Productors Fitosanitaris conformement a la Llei de sanitat vegetal 43/2002). Aquesta condició es qualifica com a compromís excloent.

S'utilitzen adequadament els productes fitosanitaris, és a dir, d'acord amb les indicacions de l'etiqueta (emmagatzemament segur, lloc d'emmagatzemament, protecció de l'aigua, llicència per a l'ús de productes específics, etc.).

- Queda prohibit el pasturatge dels rostolls del 15 d'abril al 15 de juliol en tots els secans orientals i del 15 d'abril a l'1 d'agost als secans occidentals. Excepcionalment, i a la zona de Torreribera de la ZEPA de Secans de Mas de Melons-Alfés, es permet la pastura a partir de l'1 de juliol.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

No es realitzen actuacions a fi de produir la mort a les aus, capturar-les, perseguir-les o molestar-les, sobretot en el període de cria i reproducció. S'exceptuen les accions i espècies regulades per la normativa de cacera. Aquesta condició es qualifica com a compromís excloent.

c.2.2) Compromisos específics de les Actuacions en la gestió del guaret

c.2.2.1) Compromisos bàsics

- A la superfície de guaret, no es permetrà cap tipus de tractament amb fitosanitaris o herbicides, aplicació de fertilitzants o qualsevol tractament químic.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

Només s'utilitzen productes fitosanitaris autoritzats (inscrits en el registre de Productor Fitosanitaris conformement a la Llei de sanitat vegetal 43/2002). Aquesta condició es qualifica com a compromís excloent.

S'utilitzen adequadament els productes fitosanitaris, és a dir, d'acord amb les indicacions de l'etiqueta (emmagatzemament segur, lloc d'emmagatzemament, protecció de l'aigua, llicència per a l'ús de productes específics, etc.).

- No està permès realitzar cap tractament mecànic o treball agrícola, amb l'excepció de:

- La sega mecànica i el llaurat del guaret de l'1 de setembre al 15 d'abril. En realitzar la sega serà obligatori retirar el material vegetal resultant, excepte si s'utilitza picadora. Excepcionalment, a la zona de Torreribera de la ZEPA dels Secans de Mas de Melons-Alfés es permetrà que aquesta sega i el llaurat es realitzi entre l'1 de setembre i el 15 de maig.

- La pastura dels guarets fora del període comprès entre el 15 d'abril i el 15 de juliol en tots els secans orientals i entre l'1 de maig i l'1 de setembre en els secans occidentals. Excepcionalment, a la zona de Torreribera de la ZEPA dels Secans de Mas Melons-Alfés es permet el pasturatge a partir de l'1 de juliol.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

No es destrueixen ni danyen de manera deliberada els nius, els ous o les àrees de reproducció, hibernada o repòs de les aus. Aquesta condició es qualifica com a compromís excloent.

c.2.2.2) Compromisos principals

- Realitzar una operació de sega, llaurat o pasturatge com a mínim una vegada cada 2 anys, respectant les dates permeses.

- Els guarets amb coberta herbàcia només es podran canviar d'ubicació (recinte) després de tres anys agrícoles seguits mantenint els criteris generals.

c.3) Compromisos comuns a totes les subactuacions valorables segons la gravetat de l'incompliment: Emplenar i mantenir actualitzat un quadern d'explotació on s'inscriuran totes les operacions de conreu realitzades a les superfícies acollides a la mesura.

- Quadern sense omplir. Compromís bàsic.

- Quadern sense actualitzar o amb incorreccions de fa tres mesos o més. Compromís principal.

- Quadern sense actualitzar o amb incorreccions de fa menys de tres mesos. Compromís secundari.

d) Tipus i quantia dels ajuts

Atès que en la convocatòria 2015 no es va aplicar una compensació parcial de primes, en les successives convocatòries d'aquest període de programació (PDR 14-20), s'aplicarà el 100% dels imports per hectàrea següents, any i tipus d'actuació:

- El compromís de deixar una superfície lliure de sembra amb coberta vegetal equivalent a un mínim del 10% de la superfície de l'explotació, en la subactuació de gestió de cereals i superfície lliure de sembra, és de naturalesa similar al del component verd, pel qual s'estableixen dues primes diferenciades segons i es comprova que existeix o no el possible doble finançament:

- Gestió de cereals i superfície lliure de sembra sense coincidència amb el component verd : 163,00 euros/ha.

- Gestió de cereal i superfície lliure de sembra amb coincidència amb el component verd: 145,00 euros/ha.

- Gestió del guaret: 266,00 euros/ha.

El càlcul de les primes es realitzarà aplicant la superfície de les unitats mínimes de conreu agroambiental (UMCA) següents:

Per a totes les actuacions: 30 ha.

e) Criteris de priorització específics

Si les sol·licituds superen la dotació, s'atendran les sol·licituds d'acord amb la puntuació que s'atorgui sobre la base dels criteris de priorització següents:

- Beneficiaris que estiguin dins els cinc anys de compromís inicial: 30 punts.

- Sol·licitants que prevegin realitzar el conjunt de totes les actuacions establertes en la mesura: 15 punts.

- Beneficiaris amb compromisos de campanyes anteriors de la línia del PDR 2007-2013 de Millora dels hàbitats esteparis de la Plana Agrícola de la Xarxa Natura 2000: 10 punts.

10.4 Apicultura per a la millora de la biodiversitat

a) Persones beneficiàries

Podran ser beneficiaris d'aquesta mesura els titulars d'explotacions apícoles.

b) Requisits

- Estar inscrit en el Registre d'explotacions ramaderes.

- Sol·licitar l'actuació agroambiental per un mínim de 150 arnes.

- La superfície d'acollida serà la de vegetació entomòfila, caracteritzada per ecosistemes per biodiversitat fràgil propis de pastius i agrosistemes propis de la devesa, així com les de zones amb biodiversitat fràgil i vegetació autòctona.

S'entendrà per aquesta superfície les zones definides com a Xarxa Natura 2000 i zones d'usos forestals (FO), pastures arbrades (PA), pastures arbustives (PR) i pastius (PS) del SIGPAC.

c) Compromisos específics

Compromisos principals

La densitat ha de ser d'1 arna per cada 2 ha de vegetació autòctona aprofitable per a les abelles. Condicions bàsiques lligades al compromís:

Les explotacions apícoles han de respectar una distància de 100 metres amb altres explotacions ramaderes, independentment que siguin apícoles o no i entre assentaments apícoles.

- Cada abellar no tindrà més de 80 arnes, la distància entre els assentaments serà superior a 1 km i s'han de situar permanentment en zones de biodiversitat fràgil i de vegetació autòctona, amb l'excepció d'un màxim de 4 mesos de transhumància durant un període de 6 mesos entre abril i setembre, que poden realitzar com a màxim el 70% de les arnes.

- Hauran de comunicar al DARP la ubicació dels assentaments i els seus moviments.

c.3) Compromisos valorables segons la gravetat de l'incompliment:

Emplenar i mantenir actualitzat un quadern d'explotació on s'inscriuran totes les operacions de conreu realitzades a les superfícies acollides a la mesura.

- Quadern sense omplir. Compromís bàsic.

- Quadern sense actualitzar o amb incorreccions de fa tres mesos o més. Compromís principal.

- Quadern sense actualitzar o amb incorreccions de fa menys de tres mesos. Compromís secundari.

d) Tipus i quantia dels ajuts

Atès que en la convocatòria 2015 es va aplicar una compensació parcial de primes del 80%, caldrà aplicar aquesta mateixa reducció a les successives convocatòries d'aquest període de programació (PDR 14-20), als imports per hectàrea següents, any i tipus d'actuació:

L'ajut és de 18,00 euros/arna i any.

El càlcul de les primes es realitzarà aplicant les arnes de les unitats mínimes de bestiar agroambiental (UMBA) següent:

300 arnes.

e) Criteris de priorització específics

Si malgrat la compensació de primes aplicada, encara se supera la dotació, s'atendran les sol·licituds d'acord amb la puntuació que s'atorgui sobre la base dels criteris de priorització següents:

- Beneficiaris que estiguin dins els cinc anys de compromís inicial: 30 punts.

- Persones titulars d'explotacions apícoles amb més de 500 arnes: 20 punts.

- Persones titulars d'explotacions apícoles amb entre 300 i 500 arnes: 15 punts.

- Persones titulars d'explotacions agràries ecològiques inscrites al Registre del CCPAE en data 31 de desembre de 2017: 5 punts.

10.5 Sistemes alternatius a la lluita química

a) Persones beneficiàries

Es podran beneficiar dels ajuts les persones titulars d'explotacions agràries.

b) Requisits

- Pertànyer a una agrupació de defensa vegetal (ADV) o estar inscrit en el registre de Productors de producció integrada (CCPI) amb la totalitat de la superfície acollida a l'ajut i complir les obligacions que en deriven.

- La superfície mínima on s'ha de dur a terme l'actuació és d'1 hectàrea per a tots els cultius excepte per als cultius hortícoles i maduixera a l'aire lliure, que serà de 0,5 hectàrees, i hortícoles, ornamentals i maduixa sota cobertura, que serà de 0,1 hectàrees.

- Mantenir una superfície de cultiu mínima homogènia, amb l'objectiu que els sistemes alternatius a la lluita química tinguin la màxima efectivitat. Segons el tipus de cultiu, les superfícies mínimes seran les següents:

- Fruiters de llavor, pinyol, noguera i cítrics: 1 ha.

- Vinya: 40 ha.

- Olivera: 20 ha.

En cas de no assolir la superfície mínima exigida, els agricultors podran agrupar-se amb altres membres d'una agrupació de defensa vegetal o del CCPI.

S'entén per superfície mínima homogènia l'àrea d'influència de la mesura per tal que aquesta pugui ser tècnicament efectiva.

De forma general, segons el tipus de cultiu, aquestes superfícies homogènies (àrea d'influència de la mesura) són les aprovades en la convocatòria 2015 per complir els requisits següents, llevat que es doni la condició de l'article 18.3:

- Fruiters de llavor, fruiters de pinyol, noguera, cítrics i cirerer:

La superfície acollida a l'ajut podrà està distribuïda en una àrea més amplia sempre que la superfície no acollida no superi el 5% de la superfície total acollida a l'ajut i el sistema sigui tècnicament efectiu.

- Vinya:

La superfície acollida a l'ajut podrà estar distribuïda en una àrea més amplia sempre que la superfície no acollida no superi el 50% de la superfície total acollida a l'ajut i el sistema sigui tècnicament efectiu.

- Olivera:

La superfície acollida a l'ajut podrà estar distribuïda en una àrea més àmplia sempre que la superfície no acollida no superi el 50% de la superfície total acollida a l'ajut i el sistema sigui tècnicament efectiu. En el cas que aquest percentatge sigui més elevat, caldrà que com a mínim el 50% de la superfície d'olivera estigui tractada amb captura massiva i/o atracció i mort. En ambdós casos cal que el sistema sigui tècnicament efectiu, amb informe previ del Servei de Sanitat Vegetal del DARP, en base a l'informe tècnic de la persona tècnica assessora en gestió integrada de plagues de l'ADV o de Producció integrada.

- Hortícoles: mesura d'implantació de marges.

Els marges es podran distribuir dins dels recintes acollits a la mesura o fora d'aquests recintes. En cas que els marges s'instal·lin fora dels recintes, aquests s'hauran de declarar a la DUN. Els marges s'hauran de mantenir en bon estat durant tot l'any. La distancia màxima des del marge fins a la darrera fila de plantes conreades no podrà ser superior a 200 m.

En qualsevol cas, la definició concreta d'aquestes superfícies homogènies s'ha de fer, en tots els casos, sota criteris tècnics establerts per la persona tècnica assessora en Gestió Integrada de Plagues (reconeguda pel DARP) de l'ADV o de Producció integrada.

c) Compromisos específics

c.1) Compromisos excloents:

- Utilitzar obligatòriament, en les superfícies acollides a aquest ajut, tècniques alternatives a la lluita química contra plagues o malalties, com la confusió sexual amb feromones, la captura massiva i sistemes d'atracció i mort, la lluita biològica o els mètodes físics com la solarització.

- Si el nivell de plaga supera els límits de control, es podran aplicar tractaments amb els productes fitosanitaris autoritzats en el cultiu, amb autorització del tècnic assessor en Gestió Integrada de Plagues (GIP) d'una Associació de Defensa Vegetal (ADV) o de producció integrada.

En el cas de conreus de fruiters de llavor, pinyol i cítrics, quan estiguin afectats per diverses de les plagues que s'assenyalen més endavant, aplicaran obligatòriament les tècniques alternatives que s'assenyalen per a cada plaga. Quan estiguin afectats únicament per una de les plagues, només aplicaran la tècnica alternativa per a la plaga detectada.

Condicions bàsiques lligades al compromís

L'explotació disposa dels registres relatius a l'ús de fitosanitaris (segons el Reial decret 1311/2012, que estableix l'ús sostenible dels productes fitosanitaris).

Només s'utilitzen productes fitosanitaris autoritzats (inscrits en el registre de Productor Fitosanitaris conformement a la Llei de sanitat vegetal 43/2002). Aquesta condició es qualifica com a compromís excloent.

S'utilitzen adequadament els productes fitosanitaris, és a dir, d'acord amb les indicacions de l'etiqueta (emmagatzemament segur, lloc d'emmagatzemament, protecció de l'aigua, llicència per a l'ús de productes específics, etc.).

Les dosis a aplicar per conreu i plaga seran les publicades al web del DARP (http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/contracte-global-explotacio/documents-associats/).

S'establirà una tolerància màxima del 3% entre la superfície declarada i la superfície justificada coberta pel sistema alternatiu.

Les tècniques alternatives a la lluita química s'aplicaran en els cultius i plagues que es relacionen a continuació:

A) Fruiters de llavor (Pomera, perera i codonyer)

- Captura massiva o atracció i mort contra la mosca de la fruita (Ceratitis capitata)

- Confusió sexual contra carpocapsa (Cydia pomonella)

B) Fruiters de pinyol:

B.1) Presseguer, nectariner, prunera i albercoquer

- Captura massiva o atracció i mort contra la mosca de la fruita (Ceratitis capitata)

- Confusió sexual contra anàrsia (Anarsia lineatella)

- Confusió sexual contra anàrsia (Anarsia lineatella) i/o confusió sexual contra grafolita (Grapholita molesta).

B.2) Cirerer

- Captura massiva contra Drosophila suzukii.

Comarques: Baix Llobregat, Maresme, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Alt Camp, Alt Penedès, Priorat, Conca de Barberà, Alt i Baix Empordà, Noguera i Segrià.

C) Fruits de closca (Noguera)

- Confusió sexual contra carpocapsa (Cydia pomonella)

D) Cítrics

- Captura massiva o atracció i mort contra la mosca de la fruita (Ceratitis capitata)

- Confusió sexual contra el poll roig californià (Aonidiella aurantii)

Comarques: Baix Ebre, Montsià, Baix Camp i Ribera d'Ebre

E) Vinya

- Confusió sexual contra el cuc del raïm (Lobesia botrana)

F) Olivera

- Captura massiva o atracció i mort contra la mosca de l'olivera (Bactrocera oleae).

G) Hortícoles

- Aportació de fauna útil: depredadors i/o parasitoides contra pugons, trips, mosca blanca, aranya, cotxinilles, minadores i lepidòpters.

- Solarització per al control de nematodes i fongs fitopatògens del terra.

- Implantació de marges amb plantes reservoris de fauna auxiliar.

H) Ornamentals

- Aportació de fauna útil: depredadors i/o parasitoides contra pugons, trips, mosca blanca, aranya, cotxinilles, minadores i lepidòpters.

I) Maduixera

- Captura massiva contra Drosophila suzukii.

Comarques: Baix Llobregat, Maresme, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Alt Camp, Priorat, Conca de Barberà, Alt i Baix Empordà, Noguera i Segrià.

- Aportació de fauna útil: depredadors i/o parasitoides contra pugons, trips, mosca blanca, aranya, cotxinilles, minadores i lepidòpters.

c.2) Compromisos principals

- En cas de realitzar solarització, s'haurà de disposar d'un informe del tècnic assessor de l'Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) o Producció Integrada de la presència de nematodes i fongs fitopatògens del terra i cobrir el 100% de la superfície compromesa durant els cinc anys del compromís, com a mínim un mes a l'estiu. Aquesta mesura es podrà realitzar a tota la superfície compromesa el primer any o fraccionadament amb un mínim d'una cinquena part de la superfície cada any.

- Per a la implantació de marges amb plantes reservoris de fauna auxiliar s'hauran d'utilitzar plantes herbàcies i arbustos d'efectivitat demostrada i que indicarà el Servei de Sanitat Vegetal anualment en un llistat. En el cas de plantes herbàcies (Alyssum maritimum i Calendula officinalis...) s'hauran de plantar i mantenir un mínim de 3 plantes cada 25 m2 de la parcel·la agrícola o hivernacle i en el cas de marges amb arbustos 1 planta cada 100 m2 de parcel·la o hivernacle.

c.3) Compromisos valorables segons la gravetat de l'incompliment:

Emplenar i mantenir actualitzat un quadern d'explotació on s'inscriuran totes les operacions de conreu realitzades a les superfícies acollides a la mesura.

- Quadern sense omplir. Compromís bàsic.

- Quadern sense actualitzar o amb incorreccions de fa tres mesos o més. Compromís principal.

- Quadern sense actualitzar o amb incorreccions de fa menys de tres mesos. Compromís secundari.

d) Tipus i quantia dels ajuts

Atès que en la convocatòria 2015 es va aplicar una compensació parcial de primes del 80%, caldrà aplicar aquesta mateixa reducció a les successives convocatòries d'aquest període de programació (PDR 14-20), als imports per hectàrea següents, any i tipus d'actuació:

Per a tots els cultius i plagues s'estableix un ajut per hectàrea i any específic d'acord amb el corresponent mètode alternatiu de lluita i les seves característiques pròpies:

A) Fruiters de llavor (Pomera, perera i codonyer)

- Captura massiva o atracció i mort contra la mosca de la fruita (Ceratitis capitata): 134,00 euros/ha.

- Confusió sexual contra carpocapsa (Cydia pomonella): 71,00 euros/ha.

B) Fruiters de pinyol:

B.1) Presseguer, nectariner, prunera i albercoquer

- Captura massiva o atracció i mort contra la mosca de la fruita (Ceratitis capitata). 174,00 euros/ha.

- Confusió sexual contra anàrsia (Anarsia lineatella): 74,00 euros/ha.

- Confusió sexual contra grafolita (Grapholita molesta): 41,00 euros/ha.

B.2) Cirerer

- Captura massiva contra Drosophila suzukii: 121,00 euros/ha.

C) Fruits de closca (Noguera)

- Confusió sexual contra carpocapsa (Cydia pomonella): 71,00 euros/ha.

D) Cítrics

- Captura massiva o atracció i mort contra la mosca de la fruita (Ceratitis capitata): 118,00 euros/ha.

- Confusió sexual contra el poll roig californià (Aonidiella aurantii): 210,00 euros/ha.

E) Vinya

- Confusió sexual contra el cuc del raïm (Lobesia botrana): 92,00 euros/ha.

F) Olivera

- Captura massiva o atracció i mort contra la mosca de l'olivera (Bactrocera oleae): 111,00 euros/ha.

G) Hortícoles

- Aportació de fauna útil: depredadors i/o parasitoides contra pugons, trips, mosca blanca, minadores i lepidòpters: 400,00 euros/ha.

- Solarització per al control de nematodes i fongs fitopatògens del terra: 150,00 euros/ha.

- Implantació de marges amb plantes reservoris de fauna auxiliar: 515,00 euros/ha.

H) Ornamentals

- Aportació de fauna útil: depredadors i/o parasitoides contra pugons, trips, mosca blanca, minadores i lepidòpters: 400,00 euros/ha.

I) Maduixera

- Captura massiva contra Drosophila suzukii: 121,00 euros/ha.

- Aportació de fauna útil: depredadors i/o parasitoides contra pugons, trips, mosca blanca, minadores i lepidòpters: 400,00 euros/ha.

El càlcul de les primes es realitzarà aplicant la superfície de les unitats mínimes de conreu agroambiental (UMCA) següents:

- Fruiters de llavor: 15 ha.

- Fruiters de pinyol: 15 ha.

- Fruits de closca: 15 ha.

- Cítrics: 20 ha.

- Vinya: 15 ha.

- Olivera: 20 ha.

- Hortícoles: 15 ha.

- Ornamentals: 15 ha.

- Maduixera:15 ha.

e) Criteris de priorització específics:

Si malgrat la compensació de primes aplicada, encara se supera la dotació, s'atendran les sol·licituds d'acord amb la puntuació que s'atorgui sobre la base dels criteris de priorització següents:

- Beneficiaris que estiguin dins els cinc anys de compromís inicial: 30 punts.

- Tractaments alternatius en els conreus d'horta, ornamentals, maduixa i cirerer: 25 punts.

- Tractaments per a la resta de conreus (en cas de tractaments per dues o més plagues, només es comptabilitza la puntuació una vegada): 15 punts.

- Beneficiaris amb compromisos de campanyes anteriors de les línies del PDR 2007-2013 de Producció Integrada que fessin lluita amb sistemes alternatius i/o Sistemes alternatius a la lluita química en el conreu de la vinya: 5 punts.

- Expedients ubicats en àrees on s'han substituït tractament aeris: 5 punts.

- Explotacions ubicades en, en més d'un 50% de la superfície i/o l'explotació ramadera, en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques o Xarxa Natura 2000: 4 punts.

- Sol·licitants de la mesura de Producció Integrada 2014-2020: 3 punts. Aquesta puntuació no s'acumula a la de beneficiaris amb compromisos de campanyes anteriors del PDR 2007-2013.

Aquestes puntuacions s'aplicaran sempre que es garanteixi el compliment dels requisits de mantenir una superfície de cultiu mínima homogènia per l'efectivitat de tractament.

10.6 Producció integrada

a) Persones beneficiàries

Es podran beneficiar dels ajuts les persones titulars d'explotacions agràries.

b) Requisits de l'actuació subvencionable

- Disposar d'una superfície mínima on s'ha de dur a terme l'actuació d'1 hectàrea per a tots els cultius excepte per als cultius hortícoles que serà de 0,5 hectàrees.

- Estar inscrit en el Registre de productors de producció integrada amb la totalitat de la superfície acollida a l'ajut i complir les obligacions que se'n deriven. La sol·licitud d'inscripció al Consell Català de la Producció Integrada (CCPI) s'haurà d'haver realitzat abans de la data que regula l'article 13.1.

Es podrà realitzar un canvi d'una parcel·la de conreu inclosa en el contracte agroambiental únicament en casos excepcionals, com són la finalització de la vida productiva dels conreus llenyosos, tant per causes naturals com per calamitats naturals o expropiacions forçoses.

c) Compromisos específics

c.1) Compromisos bàsics

- Obtenir la certificació a través d'una entitat de control i certificació acreditada per ENAC a través de la norma EN-45011 o l'equivalent (ISO 17065) o del mateix Consell, que acrediti el compliment del que fixen les normes tècniques específiques de producció integrada, així com que determina la resta de normativa vigent.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

L'explotació disposa dels registres relatius a l'ús de fitosanitaris (segons el Reial decret 1311/2012, que estableix l'ús sostenible dels productes fitosanitaris).

Només s'utilitzen productes fitosanitaris autoritzats (inscrits en el Registre de productors fitosanitaris conformement a la Llei de sanitat vegetal 43/2002). Aquesta condició es qualifica com a compromís excloent.

S'utilitzen adequadament els productes fitosanitaris, és a dir, d'acord amb les indicacions de l'etiqueta (emmagatzemament segur, lloc d'emmagatzemament, protecció de l'aigua, llicència per a l'ús de productes específics, etc.).

c.2) Compromisos principals

- Aplicar la producció integrada a la totalitat de la superfície de l'explotació dedicada a la mateixa orientació productiva (cultiu i varietat) que sigui objecte d'ajut, i que figuri inscrita en el Registre del Consell Català de la Producció Integrada.

c.3) Compromisos secundaris

- Acreditar o realitzar la formació específica establerta per la producció integrada, d'acord amb l'Ordre ARP/69/2003, de 14 de febrer, per la qual s'estableixen i es regulen els cursos de formació en producció integrada (DOGC núm. 3832, de 27.2.2003). El termini màxim per a la inscripció o matriculació als centres oficials serà el 15 d'octubre de l'any de la sol·licitud inicial i la seva realització i homologació, fins al 15 d'octubre de l'any posterior a la sol·licitud inicial. Quan el beneficiari sigui una persona física, haurà de ser el mateix qui realitzi el curs de formació, i quan sigui persona jurídica, s'haurà de requerir que almenys un dels socis assumeixi el compromís. En aquest darrer, alternativament, la persona jurídica podrà designar un treballador fix de l'empresa per assumir aquest compromís, aportant un certificat de l'empresa on s'acrediti que el treballador és l'encarregat d'aplicar les tècniques de producció integrada sobre el terreny.

c.4) Compromisos valorables segons la gravetat de l'incompliment:

Emplenar i mantenir actualitzat un quadern d'explotació on s'inscriuran totes les operacions de conreu realitzades a les superfícies acollides a la mesura.

- Quadern sense omplir. Compromís bàsic.

- Quadern sense actualitzar o amb incorreccions de fa tres mesos o més. Compromís principal.

- Quadern sense actualitzar o amb incorreccions de fa menys de tres mesos. Compromís secundari.

d) Tipus i quantia dels ajuts

Atès que en la convocatòria 2015 es va aplicar una compensació parcial de primes del 80%, caldrà aplicar aquesta mateixa reducció a les successives convocatòries d'aquest període de programació (PDR 14-20), als imports per hectàrea següents, any i tipus d'actuació:

Fruiters de llavor: 189,00 euros/ha

Fruiters de pinyol: 188,00 euros/ha

Fruita seca-secà (ametller i noguera): 158,00 euros/ha

Fruita seca-regadiu (ametller i noguera): 176,00 euros/ha

Fruita seca-secà (avellana): 304,00 euros/ha

Fruita seca-regadiu (avellana): 358,00 euros/ha

Cítrics (taronja, mandarina): 151,00 euros/ha

Olivera-secà: 129,00 euros/ha

Olivera-regadiu: 147,00 euros/ha

Raïm per a vinificació: 145,00 euros/ha

Hortalisses aire lliure: 119,00 euros/ha

Hortalisses sota plàstic: 224,00 euros/ha

Alfals: 41,00 euros/ha

Cereals d'hivern: 51,00 euros/ha

Cereals d'estiu: 54,00 euros/ha

El càlcul de les primes es realitzarà aplicant la superfície de les unitats mínimes de conreu agroambiental (UMCA) següents:

- Fruiters de llavor: 15 ha

- Fruiters de pinyol: 15 ha

- Fruits seca: 15 ha

- Cítrics: 20 ha

- Olivera: 20 ha

- Vinya: 15 ha

- Hortícoles: 15 ha

- Conreus herbacis: 30 ha

e) Criteris de priorització específics

Si malgrat la compensació de primes aplicada, encara se supera la dotació, s'atendran les sol·licituds d'acord amb la puntuació que s'atorgui sobre la base dels criteris de priorització següents:

- Beneficiaris que estiguin dins els cinc anys de compromís inicial: 30 punts.

- Explotacions ubicades, en més d'un 50% de la superfície i/o l'explotació ramadera, en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques o en Xarxa Natura 2000: 10 punts.

- Beneficiaris amb compromisos de campanyes anteriors de les línies del PDR 2007-2013 de Producció Integrada, Sistemes alternatius a la lluita química en el conreu de la vinya o Agricultura Racional: 5 punts.

- Sol·licitants de la mesura de Sistemes alternatius a la lluita química 2014-2020: 3 punts.

- Explotacions que figurin inscrites en el registre del CCPI a 31 de desembre de 2017: 3 punts.

10.7 Conservació de races autòctones

a) Persones beneficiàries

Es podran beneficiar dels ajuts les persones titulars d'explotacions ramaderes.

b) Requisits de l'actuació subvencionable

- Tenir animals de races autòctones en perill d'extinció segons el Catàleg oficial de races en perill d'extinció o que tinguin el Llibre genealògic creat i reglamentat a Catalunya l'aptitud de les quals sigui la producció ramadera, diferent del lleure o l'esport.

- Estar inscrita en el Registre d'explotacions col·laboradores que gestiona l'associació de criadors reconeguda per a la gestió del Llibre genealògic corresponent a la raça.

- Tenir els caps de bestiar inscrits en el Llibre de registre oficial de la raça corresponent. Només es pagarà l'ajut per als animals de l'explotació inscrits en el llibre genealògic corresponent i que participin en el programa de millora de la raça.

- Les explotacions han de disposar d'un cens mínim de:

- 5 UBG en el cas d'animals bovins i equins.

- 3 UBG en el cas d'animals ovins i caprins.

c) Compromisos específics

c.1) Compromisos bàsics

- Realitzar les actuacions de pasturatge amb animals de races autòctones.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

Es manté una càrrega ramadera mínima adequada en parcel·les de pastures permanents. No obstant això, en cas de no assolir els nivells de càrrega ramadera adequats, es realitzen les tasques necessàries per evitar la invasió arbustiva i la degradació de la pastura.

- Que com a mínim el 50% del ramat sigui de la raça (relació entre el cens de femelles i mascles reproductors segons el SIR i les femelles i mascles reproductors que consten en llibre genealògic), excepte per a la vaca pallaresa i la cabra pirinenca.

c.2) Compromisos valorables segons la gravetat de l'incompliment:

Emplenar i mantenir actualitzat un quadern d'explotació on s'inscriuran totes les operacions de conreu realitzades a les superfícies acollides a la mesura.

- Quadern sense emplenar. Compromís bàsic.

- Quadern sense actualitzar o amb incorreccions de fa tres mesos o més. Compromís principal.

- Quadern sense actualitzar o amb incorreccions de fa menys de tres mesos. Compromís secundari.

d) Tipus i quantia dels ajuts

d.1) Es consideren animals reproductors els que compleixen els requisits a 1 de gener de l'any de la convocatòria, i per tant, són objecte d'ajut els següents:

En boví: femelles de primer part o de més de dos anys i sementals de més d'1 any.

En oví i cabrum: femelles i mascles de més d'1 any o que hagin parit.

En èquids: eugues i sementals de més de dos anys i mig.

d.2) Atès que en la convocatòria 2015 no es va aplicar una compensació parcial de primes, en les successives convocatòries d'aquest període de programació (PDR 14-20), s'aplicarà el 100% dels imports per hectàrea següents, any i tipus d'actuació:

Vaca de l'Albera: 200,00 euros/UBG

Vaca Bruna dels Pirineus: 100,00 euros/UBG

Vaca pallaresa: 200,00 euros/UBG

Ovella aranesa: 200,00 euros/UBG

Ovella ripollesa: 100,00 euros/UBG

Ovella xisqueta: 100,00 euros/UBG

Ovella maellana: 200,00 euros/UBG

Cabra Blanca de Rasquera: 200,00 euros/UBG

Cabra pirinenca: 200,00 euros/UBG

Cavall pirinenc: 150,00 euros/UBG

Ase català: 200,00 euros/UBG

Les equivalències entre raça i UBG són les següents:

- Vaca de l'Albera, vaca Bruna dels Pirineus, vaca pallaresa i cavall pirinenc: 1 UBG

- Ase català: 0,8 UBG

- Ovella aranesa, ovella ripollesa, ovella xisqueta, ovella maellana, cabra Blanca de Rasquera, cabra pirinenca: 0,15 UBG

El càlcul de les primes de bestiar es realitzarà aplicant a les UBG les unitats mínimes de bestiar gros agroambiental (UMBA). A efectes d'aquest annex, s'entén per UMBA la referència per determinar les UBG agroambientals a partir de les quals els costos totals unitaris tendeixen a disminuir quan creix el nombre d'UBG. Les UMBA establertes són per a totes les races objecte d'ajut: 15 UBG.

e) Criteris de priorització específics

Si les sol·licituds superen la dotació, s'atendran les sol·licituds d'acord amb la puntuació que s'atorgui sobre la base dels criteris de priorització següents:

- Beneficiaris que estiguin dins els cinc anys de compromís inicial: 30 punts.

- Persones titulars d'explotacions ramaderes de les races següents: vaca de l'Albera, vaca pallaresa, ovella aranesa, ovella maellana, cabra Blanca de Rasquera, cabra pirinenca, i ase català: 20 punts.

- Persones titulars d'explotacions ramaderes de cavall Pirinenc: 15 punts.

- Persones titulars d'explotacions ramaderes de les races següents: vaca Bruna, ovella Ripollesa i ovella Xisqueta: 10 punts.

- Persones titulars d'explotacions agràries inscrites en les associacions corresponents de la raça en data 31 de desembre de 2017: 3 punts.

10.8 Gestió de la fertilització

a) Persones beneficiàries

Es podran beneficiar dels ajuts les persones titulars d'explotacions agràries.

b) Requisits de l'actuació subvencionable

- Gestionar una superfície elegible mínima en algun dels grups de conreu següents:

2 ha de cultius herbacis, cultius farratgers, cultius llenyosos.

0,5 ha de cultius hortícoles.

- Queda exclosa la utilització de llots de depuradora, compost de residus sòlids industrials (RSI) i/o residus sòlids urbans (RSU).

c) Compromisos específics

c.1) Compromisos bàsics

c.1a) Analítiques de sòl inicial i final (A)

- Efectuar les anàlisis de sòl en l'explotació següents, per cada recinte o àrea homogènia amb característiques similars de fins a un màxim d'1 ha per a hortícoles i 3 hectàrees per a la resta de cultius:

- Anàlisi inicial de caracterització: matèria orgànica, pH 1:2,5, conductivitat elèctrica 1:5 en 25ºC, carbonat càlcic equivalent, textura, nitrogen (N) Kjeldahl, fòsfor (P) assimilable, potassi (K) assimilable.

- Anàlisi final: matèria orgànica, pH 1:2,5, conductivitat elèctrica 1:5 en 25ºC, fòsfor (P) assimilable, potassi (K) assimilable.

c.1.b) Analítica de nitrats del sòl (B1)

- Efectuar una anàlisi anual del contingut de nitrats del sòl, per cada recinte o àrea homogènia amb característiques similars de fins a un màxim d'1 ha per a hortícoles i 3 hectàrees per a la resta de cultius. El moment per realitzar aquesta analítica ho haurà de determinar un tècnic competent qualificat, en funció del cultiu.

c.1.c) Analítica de dejeccions ramaderes (B2)

- Efectuar l'anàlisi de les dejeccions ramaderes:

- Per a cada 12 hectàrees de cultiu es realitzarà una analítica durant el primer any de sol·licitud i una segona durant les dues anualitats següents.

- Si s'apliquen diferents tipus de material orgànic (fems, purins, gallinassa o d'altres), s'haurà de realitzar un mínim d'una anàlisi per a cada una d'elles durant el primer any de la seva aplicació.

- S'analitzarà com a mínim: matèria seca, matèria orgànica, nitrogen, fòsfor, potassi, coure, zinc, magnesi.

- Cal aplicar les dejeccions ramaderes per a les quals s'han efectuat les anàlisis.

c.1.d) Aplicació de les dejeccions ramaderes mitjançant distribuïdors de fertilitzants que incorporin mesures automàtiques del contingut de nutrients (B3)

- Aplicar les dejeccions ramaderes utilitzant distribuïdors de fertilitzants que incorporin un conductímetre automàtic o altres mesures automàtiques que permetin conèixer el contingut de nutrients, a fi d'ajustar la dosi de fertilització a la necessària per a cada cultiu.

c.1.e) Aplicació de dejeccions ramaderes mitjançant distribuïdors de fertilitzants que permetin una alta eficiència, millorant la uniformitat i permeten l'ajust de les dosis (B4)

- Cal aplicar les dejeccions ramaderes mitjançant distribuïdors de fertilitzants que permetin una alta eficiència, millorant-ne la uniformitat i permetent l'ajust de la dosi de fertilització a la necessària per a cada cultiu, disminuint alhora les emissions d'amoníac.

- Queda exclosa la utilització de distribuïdors de fertilitzants tipus ventall.

c.2) Compromisos principals

- Disposar de la interpretació dels resultats i recomanacions d'adobat realitzades per un tècnic competent en les subactuacions A, B1 i B2.

- Realitzar la fertilització de les parcel·les tenint en compte els resultats obtinguts.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

Es respecten els períodes establerts en els quals hi ha prohibida l'aplicació de determinats tipus de fertilitzants.

Es respecten les quantitats màximes per hectàrea de dejeccions ramaderes i d'altres fertilitzants nitrogenats establerts a Catalunya.

c.3) Compromisos secundaris

- Participar en les jornades de formació en matèria de fertilització agrària amb una durada mínima de 4 hores entre totes les jornades a les quals s'assisteixi. Aquesta assistència haurà de fer-se entre el primer i el segon any del compromís, i s'haurà d'acreditar mitjançant el corresponent certificat d'assistència a les jornades.

c.4) Compromisos valorables segons la gravetat de l'incompliment:

Emplenar i mantenir actualitzat un quadern d'explotació on s'inscriuran totes les operacions de conreu realitzades a les superfícies acollides a la mesura.

- No disposar del quadern d'explotació o disposar-ne sense omplir. El quadern ha de registrar les aplicacions d'abonat en fòsfor i potassi, i han de concordar amb les recomanacions de fertilització realitzades pel tècnic competent. Compromís excloent.

- Quadern sense actualitzar o amb incorreccions de fa tres mesos o més. El quadern ha de registrar les aplicacions d'abonat de fòsfor i potassi, i han de concordar amb les recomanacions de fertilització realitzades pel tècnic competent. Compromís bàsic.

- Quaderns sense actualitzar o amb incorreccions de fa menys de tres mesos. El quadern ha de registrar les aplicacions de fòsfor i potassi, i han de concordar amb les recomanacions de fertilització realitzades pel tècnic competent. Compromís principal.

d) Tipus i quantia dels ajuts

Atès que en la convocatòria 2015 no es va aplicar una compensació parcial de primes, en les successives convocatòries d'aquest període de programació (PDR 14-20) s'aplicarà el 100% dels imports per hectàrea següents, any i tipus d'actuació:

- Realització de les analítiques del terra (A): 16,00 euros/ha.

- Realització de les analítiques de nitrats al terra (B1): 25,00 euros/ha.

- Realització de les analítiques de fertilitzants orgànics (B2): 7,00 euros/ha.

- Aplicació de les dejeccions ramaderes mitjançant distribuïdors de fertilitzants que incorporin mesures automàtiques del contingut de nutrients (B3): 2,50 euros/ha.

- Aplicació de dejeccions ramaderes mitjançant distribuïdors de fertilitzants que permetin una alta eficiència, millorant la uniformitat i l'ajust de les dosis (B4): 15,00 euros/ha.

e) Criteris de priorització específics

Si les sol·licituds superen la dotació, s'atendran les sol·licituds d'acord amb la puntuació que s'atorgui sobre la base dels criteris de priorització següents:

- Beneficiaris que estiguin dins els cinc anys de compromís inicial: 30 punts.

- Explotacions ubicades en més d'un 50% de la superfície i/o l'explotació ramadera, en zones vulnerables per nitrats: 15 punts.

- Explotacions ubicades, en més d'un 50% de la superfície i/o l'explotació ramadera, en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques o en Xarxa Natura 2000: 10 punts.

- Sol·licitants que prevegin realitzar el conjunt de les actuacions A, B1, B2 i B3 o B4 establertes en la mesura: 5 punts.

10.9 Biodiversitat cultivada

a) Persones beneficiàries

Es podran beneficiar dels ajuts les entitats de conservació públiques i privades que duguin a terme tasques de conservació i caracterització de les varietats locals. A aquests efectes, s'entendrà com a entitat de conservació aquella que acrediti aquest objecte als seus estatuts o demostri experiència en l'àmbit de la conservació en matèria de biodiversitat cultivada.

b) Requisits de l'actuació subvencionable

Quan optin a l'ajut per primera vegada, presentar, dins del termini de la convocatòria i acompanyant la sol·licitud, un projecte que inclogui el pressupost desglossat i una memòria.

c) Actuacions subvencionables

Es consideraran actuacions subvencionables les següents:

- Conservació in situ: conservació dels ecosistemes, dels hàbitats naturals i manteniment i recuperació de varietats locals, en el seu entorn natural, lloc on han desenvolupat les seves propietats específiques. S'hi inclou també la conservació on farm, on els productors locals conserven i fan ús de les varietats locals, en la seva zona d'origen i amb tècniques tradicionals.

- Conservació ex situ: conservació dels recursos fitogenètics per a l'alimentació i l'agricultura fora del seu hàbitat natural (bancs de llavors, col·leccions vives en bancs de germoplasma...).

- Caracterització: és el procés de descripció dels diferents caràcters morfològics, hereditaris, que poden ser observats amb facilitat, que s'expressen al llarg del cicle del cultiu, en tots els ambients, que permeten la seva distinció amb la suficient homogeneïtat i manifesten suficient estabilitat en les diferents generacions.

La caracterització implica la sembra/plantació amb disseny experimental de les varietats locals a caracteritzar, que faciliti al personal tècnic i qualificat l'obtenció i registre dels valors que permeten realitzar la caracterització mitjançant els descriptors acordats en la Comissió de varietats locals d'interès agrari de Catalunya. Els resultats obtinguts de les caracteritzacions seran presentats mitjançant les fitxes de caracterització oficials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

- Recopilació de recursos genètics en agricultura (recerca bibliogràfica, prospecció, entre d'altres).

- Creació d'inventaris consultables en línia dels recursos genètics actualment conservats in situ, ex situ i a l'explotació agrícola (on farm).

- Creació i manteniment de bases de dades consultables en línia.

- Activitats informatives.

- Activitats divulgatives (activitats amb caràcter festiu obertes al públic en general, fires, mercats, festes locals, tastos, entre d'altres).

En cap cas seran subvencionables varietats locals caracteritzades per més d'una entitat. En el cas de varietats duplicades, els tècnics del DARP avaluaran les duplicitats i resoldran a favor d'una de les dues entitats, tenint en compte els criteris següents:

- Antecedents de l'entitat.

- Caracterització prèvia de varietats de la mateixa espècie.

- Coneixements i formació dels tècnics de l'entitat.

- Recursos de l'entitat (equipaments, instal·lacions, personal, entre d'altres).

- Nombre d'entrades de la varietat a caracteritzar.

- Entitat ubicada a la zona originària de la varietat.

- A l'entitat que se li descarti una varietat a causa d'una duplicitat, se li donarà la possibilitat de presentar una nova varietat.

d) Compromisos específics

Compromisos excloents:

- Pel que fa a la caracterització, caldrà caracteritzar com a mínim 2 varietats locals per entitat i any, excepte el primer any, en què aquesta quantitat pot ser inferior.

- Justificar anualment les actuacions dutes a terme i la consecució dels objectius projectats, mitjançant una memòria justificativa de les actuacions desenvolupades durant l'anualitat corresponent, aportant justificants, i signada pel tècnic de l'entitat responsable del projecte i pel representant de l'entitat.

Compromisos bàsics:

- Les varietats locals sobre les quals actuï hauran de ser caracteritzades d'acord amb les memòries de caracterització facilitades pel DARP amb l'objectiu de ser descrites i inscrites en el Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya.

Compromisos principals

- Conservar in situ i ex situ les varietats locals caracteritzades, com a mínim, al llarg de la durada de la mesura agroambiental, excepte en el cas de varietats locals no llenyoses, en què la conservació in situ serà només obligatòria durant un any de la durada de la mesura.

- Facilitar al DARP una mostra del material vegetal inscrit en el catàleg per a la seva conservació en un banc de llavors.

Compromisos secundaris

- La persona responsable del projecte serà una persona tècnica formada degudament que haurà d'assistir als cursos que a tal efecte siguin convocats per l'administració catalana.

- Les entitats hauran de realitzar activitats d'informació i/o de divulgació dirigides al sector per fomentar i afavorir l'intercanvi de coneixement a fi de revalorar les varietats locals i promoure la seva utilització al sector, com a mínim un cop al llarg de la durada de la mesura.

e) Tipus i quantia dels ajuts

Els ajuts, per projecte i any, són els següents:

S'estableix un ajut màxim de 12.000,00 euros. L'import màxim de l'ajut és del 100% de les actuacions subvencionables i sense sobrepassar els màxims establerts per cada actuació d'acord amb el següent:

- Conservació in situ:

L'import variarà en funció de les varietats locals conservades amb un màxim de 2.000,00 euros.

En el cas de les varietats amb cicle vegetatiu anual, bianual i plurianual es seguiran els següents criteris: en funció del nombre de varietats. L'import auxiliable serà: entre 5 i 10 de 500,00 euros; entre 11 i 20 de 1.000,00 euros; entre 21 i 30 de 1.500,00 euros; i superior a 30 de 2.000,00 euros.

En el cas d'espècies llenyoses (fruiters, vinya i olivera) s'estableix un import de 100,00 euros per varietat conservada.

Es podrà incrementar l'import màxim en 400,00 euros en el cas de realització d'anàlisis relatives a les principals malalties que es poden transmetre amb el material vegetal. Les anàlisis hauran de ser realitzades per laboratoris acreditats. Caldrà justificar-ne la necessitat.

- Conservació ex situ:

L'import variarà en funció de les varietats locals conservades, amb un màxim de 1.000,00 euros.

En el cas de les varietats amb cicle vegetatiu anual, bianual i plurianual, es seguiran els criteris següents: en funció del nombre de varietats. L'import auxiliable serà: entre 10 i 50 de 500,00 euros; entre 51 i 100 de 800,00 euros; i superior a 100 de 1.000,00 euros.

En el cas d'espècies llenyoses (fruiters, vinya i olivera) es seguiran els criteris següents en funció del nombre de varietats. L'import auxiliable serà entre 5 i 10 de 250,00 euros; entre 11 i 20 de 500,00 euros; entre 21 i 30 de 750,00 euros; i superior a 30 de 1.000,00 euros.

En el cas de varietats amb cicle vegetatiu anual, bianual i plurianual, es podrà incrementar l'import màxim en 150,00 euros per material fungible de laboratori.

Tant en el cas de les varietats amb cicle vegetatiu anual, bianual i plurianual com en el cas d'espècies llenyoses, es podrà incrementar l'import màxim en 400,00 euros si es realitzen anàlisis relatives a les principals malalties que es poden transmetre amb el material vegetal. Les anàlisis hauran de ser realitzades per laboratoris acreditats. Caldrà justificar-ne la necessitat.

- Caracterització:

L'import serà de 1.200,00 euros/varietat local caracteritzada.

Es podrà incrementar l'import de l'actuació fins a un màxim en 600,00 euros en concepte d'analítiques, que poden ser sanitàries, nutricionals, sensorials, ADN, etc.

- Recopilació de recursos genètics en agricultura (recerca bibliogràfica, prospecció) amb un import màxim de 500,00 euros.

- Creació d'inventaris consultables en línia dels recursos genètics actualment conservats in situ, ex situ i a l'explotació agrícola (on farm) amb un import màxim de 500,00 euros.

- Creació de bases de dades consultables en línia amb un import màxim de 500,00 euros.

- Activitats informatives d'organitzacions no governamentals i altres parts interessades amb un import màxim de 300,00 euros.

- Activitats divulgatives no governamentals i altres parts interessades (activitats amb caràcter festiu obert al públic en general, fires, mercats, festes locals, tastos...) amb un import màxim de 200,00 euros.

f) Justificació i documentació

El termini per a executar i justificar les actuacions subvencionables és fins al 30 de juny de l'any següent de la convocatòria. Les actuacions subvencionables seran les realitzades a partir de la presentació de la sol·licitud.

A la documentació justificativa de la realització de les actuacions per a les quals es va sol·licitar l'ajut s'hi adjuntarà, a més de la documentació de caràcter general que estableix l'article 14 d'aquesta Ordre, i segons les actuacions a justificar, la següent documentació:

- Conservació in situ: quadern de camp actualitzat on estiguin registrades totes les actuacions realitzades durant la vida del conreu, croquis de situació de les espècies llenyoses si s'escau, resultat de l'anàlisi si s'escau, així com les corresponents factures i justificant de pagament d'acord amb el paràgraf anterior.

- Conservació ex situ: quadern de camp actualitzat on estiguin registrades totes les actuacions realitzades durant la vida del conreu, croquis de situació de les espècies llenyoses si s'escau, resultat de l'anàlisi si s'escau, així com les corresponents factures i justificant de pagament d'acord amb el paràgraf anterior, tant pel que fa l'anàlisi com el material fungible de laboratori.

- Caracterització: memòria tècnica de cadascuna de les varietats caracteritzades segons models normalitzats que inclogui l'acreditació de l'antiguitat del conreu, sol·licitud d'inscripció al Catàleg de varietats locals per cadascuna de les varietats caracteritzades, resultat de l'anàlisi si s'escau, així com les corresponents factures i justificant de pagament d'acord amb el paràgraf anterior.

Les sol·licituds d'inscripció al Catàleg de varietats locals han de portar un registre individualitzat per varietat i independent al de la sol·licitud de pagament presentada per a justificar el conjunt de les actuacions realitzades.

- Recopilació de recursos genètics: memòria explicativa de les prospeccions realitzades, així com una còpia dels documents de la recerca i documents justificatius d'aquestes prospeccions.

- Creació d'inventaris consultables en línia: s'ha d'informar de l'enllaç a la pàgina web, així com presentar si s'escau, les corresponents factures i justificants de pagament i declaració valorada, d'acord amb el paràgraf anterior.

- Creació de bases de dades consultables en línia: s'ha d'informar de l'enllaç a la pàgina web, així com presentar si s'escau, les corresponents factures i justificants de pagament o una declaració valorada, d'acord amb el paràgraf anterior.

- Activitats informatives: memòria explicativa on es detalli les activitats realitzades i els documents gràfics o d'altre material que justifiquin la seva realització.

- Activitats divulgatives: memòria explicativa on es detallin les activitats realitzades i els díptics, tríptics, fullets o d'altre material que en justifiquin la realització.

En cas d'executar-se treballs amb mitjans propis, s'haurà de presentar una declaració valorada adequada al pressupost presentat i a les actuacions objecte de subvenció, on es detalli la despesa desglossada degudament.

g) Incompliments i reintegraments

En el cas d'incompliments parcials relatius a les activitats subvencionables, es procedirà a la reducció proporcional dels ajuts concedits d'acord amb el que disposa l'article 20.2 d'aquesta Ordre.

h) Criteris de priorització específics

En el cas que l'import total de les sol·licituds presentades superi la dotació pressupostària disponible, s'atendran les sol·licituds d'acord amb la puntuació que s'atorgui sobre la base dels criteris de priorització següents i amb un màxim de 36 punts:

- Beneficiaris que estiguin dins els cinc anys de compromís inicial: 36 punts

- Nous projectes fins a 35 punts d'acord amb els criteris següents:

Caracterització: de 8 a 15 varietats, 3 punts; de 16 a 29 varietats, 6 punts; 30 o més varietats, 7 punts.

Conservació in situ de varietats amb cicle vegetatiu anual, bianual i plurianual: de 5 a 10 varietats, 1 punt; d'11 a 20 varietats, 2 punts; de 21 a 30 varietats, 3 punts; més de 30 varietats, 4 punts. Conservació in situ de varietats d'espècies llenyoses: menys de 10 varietats, 1 punt; de 10 a 20 varietats, 3 punts; més de 20 varietats, 4 punts. La puntuació màxima per conservació in situ, independentment del tipus de varietats, és de 4 punts.

Conservació ex situ de varietats amb cicle vegetatiu anual, bianual i plurianual: de 10 a 50 varietats, 1 punt; de 51 a 100 varietats, 2 punts; més de 100 varietats, 4 punts. Conservació ex situ de varietats d'espècies llenyoses: de 5 a 10 varietats, 1 punt; de 11 a 20 varietats, 2 punts; de 21 a 30 varietats, 3 punts; més de 30 varietats, 4 punts. La puntuació màxima per conservació ex situ, independentment del tipus de varietats, és de 4 punts.

Recopilació de recursos genètics en agricultura: 2 punts.

Creació d'inventaris consultables en línia: 0,5 punts.

Creació de bases de dades consultables en línia: 0,5 punts.

Activitats informatives: 0,5 punts.

Activitats divulgatives: 0,5 punts.

Col·laboració amb entitats del territori d'influència que permetin una utilització de les varietats locals: 0,5 punts.

Relació amb les actuacions desenvolupades en el passat en matèria de biodiversitat cultivada: 0,5 punts.

Entitats que es dediquen a les tasques de conservació, caracterització i promoció de les varietats locals en condicions de l'agricultura ecològica: 10 punts.

Entitats dedicades a la conservació de varietats locals en espais naturals protegits i XN2000, en base a la realització d'alguna de les activitats subvencionables, ja sigui prospecció, conservació o caracterització de les varietats locals dins d'un àmbit geogràfic que estigui ubicat dins d'aquests espais: 5 punts.

Les sol·licituds amb puntuació inferior a 11 punts no seran subvencionables per no assolir els criteris de priorització mínims.

i) Modificacions

Un cop efectuada la concessió de l'ajut, només es poden realitzar modificacions de menor entitat de la memòria anual que no afectin l'objecte principal del projecte a cinc anys. Quan es tracti d'aquest tipus de modificacions, serà suficient que els serveis tècnics del DARP reconeguin implícitament la validesa tècnica mitjançant la certificació de la realització de les actuacions.

 

 

Annex 7

Agricultura ecològica

 

-1 Objecte dels ajuts

Aquesta operació compensa el lucre cessant i l'increment de costos associats a pràctiques respectuoses amb el medi ambient que suporten els operadors ecològics. En aquest sentit, l'operació té en compte els costos addicionals en la fertilització i l'ús de mitjans de sanitat vegetal utilitzables en producció ecològica, la utilització de material vegetal certificat i l'increment de mà d'obra que solen tenir la majoria d'operadors ecològics. Així mateix, també preveu la variació en el rendiment productiu i en el preu de venda dels productes certificats.

 

-2 Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques que siguin agricultores actives, d'acord amb la definició de l'article 3 i els requisits de l'article 4 d'aquesta Ordre.

 

-3 Actuacions objecte d'ajut

Es preveuen ajuts per a les orientacions productives següents:

- Adob en verd ecològic

- Horta ecològica i plantes aromàtiques i medicinals (PAM)

- Herbacis extensius de secà ecològics (cereals per a gra i lleguminoses per a gra i farratgeres)

- Herbacis extensius de regadiu ecològics (cereals i lleguminoses per a gra)

- Guaret en rotació ecològica per al conreu de l'arròs

- Farratges ecològics

- Arròs ecològic

- Olivera ecològica (oliva de taula i per a trull)

- Vinya ecològica (raïm de taula i per a vinificació)

- Fructicultura ecològica (fruita dolça i cítrics)

- Fruita seca ecològica de secà

- Avellaner ecològic de secà

- Fruita seca ecològica de regadiu

- Avellaner ecològic de regadiu

- Apicultura

 

-4 Sol·licituds i documentació

4.1 La sol·licitud implica la determinació de l'inici del període de compromisos, que cada any caldrà renovar mitjançant la sol·licitud corresponent i dins del termini que estableix la convocatòria corresponent.

4.2 En cas de no presentar la renovació anual de compromisos en un any, i si durant aquest període se segueixen complint els compromisos, condicionats a la seva verificació, la persona titular no percebrà els ajuts per a aquell any, però es mantindrà el compromís quinquennal i no se sol·licitarà, per tant, la devolució de les quantitats percebudes en els anys anteriors.

4.3 Si un cop exhaurit el període total de compromisos es comprova que la sol·licitud de renovació no s'ha presentat en més d'una convocatòria, s'iniciarà el procediment de revocació i el reintegrament dels ajuts rebuts.

4.4 A les sol·licituds s'adjuntarà, a més de la documentació de caràcter general establerta a l'article 9 d'aquesta Ordre, la documentació requerida per a la presentació de la DUN, l'alta censal tributària si resulta impossible l'obtenció d'ofici d'aquesta informació, i la documentació següent:

Si és el primer any de la sol·licitud o és sol·licitant de superfícies provinents de subrogació, Pla agroambiental en el qual es descrigui la situació de l'explotació, així com els objectius a assolir.

Imprès normalitzat de sol·licitud d'arrencada de conreus llenyosos o de canvis, quan s'escaigui.

 

-5 Requisits de l'actuació subvencionable

- Estar inscrits en el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) i complir les obligacions que se'n deriven. La sol·licitud d'inscripció al CCPAE haurà d'haver-se realitzat abans de la data que regula l'article 13.1.

- Mantenir alguna de les superfícies mínimes de conreu o arnes mínimes següents:

Conreus herbacis: 2 ha

Hortícoles (incloses PAM): 0,5 ha

Olivera, fruita seca i vinya: 2 ha

Fruiters (fruita dolça i cítrics): 1 ha

Arnes: 30 arnes

 

-6 Compromisos

Els compromisos que hauran de complir les persones beneficiàries dels ajuts són els que s'especifiquen a continuació, així com els que afectin l'explotació, sens perjudici dels compromisos que estableix l'article 35 d'aquesta Ordre, per un període de cinc anys.

En qualsevol cas, el nombre d'hectàrees a les quals s'aplica un compromís no podrà variar d'un any a un altre excepte en els casos següents:

a) El que preveu l'article 15 del Reglament (UE) 807/2014 sobre nous compromisos o ampliació dels existents.

b) El que preveuen els apartats 2, 3, 4 i 5 de l'article 47 del Reglament (UE) 1305/2013.

c) En el cas que la superfície disminueixi, es considerarà que es compleix l'article 47.1 del Reglament 1305/2013 quan la disminució de superfície sigui inferior al 10% de la superfície compromesa inicial. En aquest cas, es considera que la disminució és insignificant i no compromet l'assoliment de l'objectiu del compromís, i no s'exigirà cap reemborsament per l'import cobrat per aquesta superfície per al període durant el qual el compromís sigui efectiu.

Anualment, es compararà la superfície demanada respecte de la superfície original. Primer, es descartarà que la disminució pugui emmarcar-se en les excepcions establertes en els apartats 2, 3, 4 i 5 de l'article 47 del Reglament (UE) 1305/2013. Si la disminució no està entre aquestes excepcions i supera el 10% de la superfície compromesa inicial, començarà el període de reintegrament pels imports cobrats fins a aquest moment de la superfície amb incompliment.

6.1 Compromisos Bàsics

- Obtenir la certificació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica que acrediti el compliment de la normativa vigent de la producció agroalimentària ecològica (Reglament (la CE) 834/2007, Reglament (la CE) 889/2008 i Quadern de Normes Tècniques de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya).

6.2 Compromisos secundaris

- Acreditar formació o participar en activitats de formació específiques relacionades amb el curs bàsic de la producció agroalimentària ecològica, segons l'Ordre ARP/52/2003, de 4 de febrer, o formacions equivalents. El termini màxim per a la inscripció o matriculació als centres oficials serà el 15 d'octubre de l'any de la sol·licitud inicial i la seva realització i homologació, fins al 15 d'octubre de l'any posterior a la sol·licitud inicial. Quan el beneficiari sigui una persona física, haurà de ser el mateix qui realitzi el curs de formació, i quan sigui persona jurídica, s'haurà de requerir que almenys un dels socis assumeixi el compromís. En aquest darrer, alternativament, la persona jurídica podrà designar un treballador fix de l'empresa per assumir aquest compromís, aportant un certificat de l'empresa on s'acrediti que el treballador és l'encarregat d'aplicar les tècniques d'agricultura ecològica sobre el terreny.

6.3 Compromís valorable segons la gravetat de l'incompliment

Emplenar i mantenir actualitzat un quadern d'explotació on s'inscriuran totes les operacions de conreu realitzades a les superfícies acollides a la mesura.

- Quadern sense emplenar. Compromís bàsic.

- Quadern sense actualitzar o amb incorreccions de fa tres mesos o més. Compromís principal.

- Quadern sense actualitzar o amb incorreccions de fa menys de tres mesos. Compromís secundari.

 

-7 Incompatibilitats

7.1 Les pràctiques objecte dels ajuts podran acollir-se a altres règims d'ajut comunitaris quan no siguin incompatibles amb cap de les condicions específiques que es requereixin per acollir-se als ajuts que regula el Reglament (UE) núm. 1305/2013, especialment les que regula aquest annex.

7.2 Són compatibles les mesures que puguin aplicar-se sobre una mateixa superfície sense que comporti duplicitat d'ajuts pel mateix objectiu.

7.3 Les incompatibilitats que es poden generar poden agrupar-se amb els criteris següents:

Incompatibilitat agronòmica: quan les mesures actuen sobre conreus diferents, o perquè les labors proposades no poden desenvolupar-se simultàniament.

Incompatibilitat per doble ajut: quan les mesures fomenten elements que són similars i, per tant, se subvenciona dues vegades.

En relació amb la incompatibilitat amb altres ajuts desplegats a la resta d'annexos de l'Ordre, les incompatibilitats són les següents:

Incompatibilitat amb les mesures següents de l'annex 6: apartat 3.1. (Gestió sostenible de zones humides), apartat 3.2. (Gestió i recuperació de prats de dall), apartat 3.3. (Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000), apartat 3.5. (Sistemes alternatius a la lluita química),i apartat 3.6. (Producció Integrada) i apartat 3.8. (Gestió de fertilització).

 

-8 Tipus i quantia dels ajuts

8.1 L'ajut consisteix en una subvenció directament aplicable a la compensació de les pèrdues d'ingressos i costos addicionals per al compliment dels compromisos que l'aplicació de les pràctiques agroambientals establertes a l'Ordre produeixen a les persones agricultores i les persones ramaderes que les apliquen.

8.2 A tots els sectors s'estableix un ajut per als cultius qualificats d'ecològics i una altra d'específica per al període de conversió, ja que els operadors tenen unes dificultats tècniques i econòmiques superiors a causa que no poden vendre la producció amb les indicacions protegides. Atès que en la convocatòria 2015 es va aplicar una compensació parcial de primes del 80%, caldrà aplicar aquesta mateixa reducció a les successives convocatòries d'aquest període de programació (PDR 14-20), als imports per hectàrea següents, any i tipus d'actuació segons la qualificació.

a) Intensitat d'ajuts durant el període de conversió:

- Adob verd ecològic: 75,00 euros/ha

- Hortalissa ecològica (incloses PAM): 600,00 euros/ha

- Herbacis extensius de secà ecològics (cereals per a gra i lleguminoses per a gra i farratgeres): 265,00 euros/ha

- Herbacis extensius de regadiu ecològics: 365,00 euros/ha

- Guaret en rotació ecològica per al conreu de l'arròs: 40,00 euros/ha

- Arròs ecològic: 600,00 euros/ha

- Farratges ecològics de regadiu: 340,00 euros/ha

- Olivera ecològica: 257,00 euros/ha

- Vinya ecològica: 405,00 euros/ha

- Fructicultura ecològica: 900,00 euros/ha

- Fruits secs ecològics de secà: 228,00 euros/ha

- Fruits secs ecològics de regadiu: 320,00 euros/ha

- Avellaner de secà: 365,00 euros/ha

- Avellaner de regadiu: 504,00 euros/ha

b) Intensitat d'ajuts amb qualificació ecològica:

- Adob verd ecològic: 75,00 euros/ha.

- Hortalissa ecològica (incloses PAM): 600,00 euros/ha

- Herbacis extensius de secà ecològics (cereals per a gra i lleguminoses per a gra i farratgeres): 145,00 euros/ha

- Herbacis extensius de regadiu ecològics: 185,00 euros/ha

- Guaret en rotació ecològica per al conreu de l'arròs: 40,00 euros/ha

- Arròs ecològic: 420,00 euros/ha

- Farratges ecològics de regadiu: 165,00 euros/ha

- Olivera ecològica: 215,00 euros/ha

- Vinya ecològica: 216,00 euros/ha

- Fructicultura ecològica: 847,00 euros/ha

- Fruits secs ecològics de secà: 178,00 euros/ha

- Avellaner de secà: 312,00 euros/ha

- Fruits secs ecològics de regadiu: 230,00 euros/ha

- Avellaner de regadiu: 369,00 euros/ha

- Apicultura ecològica: 20,00 euros/arna

 

-9 Criteris de priorització

9.1 Si malgrat la compensació de primes aplicada d'acord amb l'apartat 8.2 d'aquest annex, encara se supera la dotació, s'atendran les sol·licituds d'acord amb la puntuació que s'atorgui sobre la base dels criteris de priorització següents:

- Beneficiaris que estiguin dins els cinc anys de compromís inicial: 30 punts.

- Titulars d'explotacions agràries d'horta (PAM, aire lliure i sota coberta) i de fruiters de llavor o de pinyol i apicultura ecològica: 10 punts.

- Titulars d'explotacions agràries d'herbacis extensius i farratges: 11 punts.

- Explotació situada, en més d'un 50% de la superfície i/o l'explotació ramadera, en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, o en Xarxa Natura 2000: 5 punts.

- Explotacions amb alguna orientació productiva en reconversió: 4 punts.

9.2 En el cas que no hi hagin disponibilitats financeres suficients per cobrir les sol·licituds de l'últim tram de puntuació, s'aplicarà el desempat de les sol·licituds en les que el sistema d'ordenació serà de major a menor nombre d'hectàrees sol·licitades fins esgotar el pressupost disponible per l'ajut, sense reduir proporcionalment la intensitat de l'ajut per les sol·licituds que es puguin atendre.

 

-10 Criteris de concessió i càlcul de l'ajut

10.1 Els ajuts s'atorgaran d'acord amb els imports que s'especifiquen a l'apartat 8 d'aquest annex. En la resolució es determinarà la superfície elegible en relació amb la total sol·licitada per al càlcul de l'ajut a percebre, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries.

10.2 El càlcul dels ajuts es realitzarà aplicant la superfície de les unitats mínimes de conreu agroambiental (UMCA) establertes per a cada submesura i les arnes de les unitats mínimes de bestiar agroambiental (UMBA) en el cas d'apicultura. Les UMCA i UMBA per a cadascuna de les submesures seran els següents:

- Adob verd ecològic: 30 ha

- Hortalissa ecològica (incloses PAM): 10 ha

- Herbacis extensius de secà ecològics: 30 ha

- Herbacis extensius de regadiu ecològics: 30 ha

- Guaret en rotació ecològica: 20 ha

- Arròs ecològic: 20 ha

- Farratges ecològics: 30 ha

- Olivera ecològica: 20 ha

- Vinya ecològica: 15 ha

- Fructicultura ecològica: 15 ha

- Fruits secs ecològics de secà: 15 ha

- Fruits secs ecològics de regadiu: 15 ha

- Avellaner de secà: 15 ha

- Avellaner de regadiu: 15 ha

- Apicultura ecològica: 30 arnes

Quan la superfície en hectàrees per a cada submesura sigui igual o menor al doble del valor de la UMCA, el valor de l'ajut serà del 100% del valor de l'ajut establert.

Quan la superfície sigui entre el doble i fins a quatre vegades la superfície de la UMCA, el valor de l'ajut serà del 60% del valor de l'ajut establert.

Quan la superfície sigui més de quatre vegades la superfície de la UMCA, el valor de l'ajut serà del 30% del valor de l'ajut establert.

10.3 Els imports establerts per hectàrea de superfície agrària útil (SAU) no superaran en cap cas els màxims que estableix l'annex II del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

 

 

Annex 8

Ramaderia ecològica

 

-1 Objecte dels ajuts

L'objectiu d'aquesta operació és la realització de pràctiques més respectuoses amb el medi ambient, la mitigació del canvi climàtic i la integració agropecuària. En aquest sentit, la realització d'aquesta operació requereix que s'associï superfície agrícola ecològica dedicada a la producció de matèries primeres per a l'alimentació animal.

Aquesta operació compensa el lucre cessant i l'increment de costos associats a pràctiques respectuoses amb el medi ambient que suporten els operadors ecològics. En aquest sentit, l'operació té en compte la variació en el rendiment productiu, la millora de les instal·lacions i la disminució de la densitat animal, i la disminució dels transports d'animals entre granges de cria i d'engreix. Així mateix, també preveu la variació en els costos per l'increment de la despesa relativa a la major dedicació dels productors i la inclusió de farratges ecològics en la dieta, en substitució d'una dieta únicament basada en pinsos concentrats.

 

-2 Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques que siguin agricultores actives, d'acord amb la definició de l'article 3 i que compleixin els requisits de l'article 4 d'aquesta Ordre.

 

-3 Actuacions objecte d'ajut

Es preveuen ajuts per a les orientacions productives següents:

- Avicultura ecològica de carn

- Avicultura ecològica de posta

- Porcí ecològic de cria

- Porcí ecològic d'engreix

- Boví ecològic de carn -cria

- Boví ecològic d'engreix

- Boví ecològic de llet

- Oví i cabrum ecològic de carn

- Oví i cabrum ecològic de llet

- Equí ecològic -cria

- Equí ecològic d'engreix

 

-4 Sol·licituds i documentació

4.1 La sol·licitud implica la determinació de l'inici del període de compromisos, que cada any caldrà renovar mitjançant la sol·licitud corresponent i dins del termini que estableix la convocatòria corresponent.

4.2 En cas de no presentar la renovació anual de compromisos en un any, i si durant aquest període se segueixen complint els compromisos, i sempre condicionat a la seva verificació, la persona titular no percebrà els ajuts per a aquell any, però es mantindrà el compromís quinquennal i no se sol·licitarà, per tant, la devolució de les quantitats percebudes en els anys anteriors.

4.3 Si un cop exhaurit el període total de compromisos es comprova que la sol·licitud de renovació no s'ha presentat en més d'una convocatòria, s'iniciarà el procediment de revocació i el reintegrament dels ajuts rebuts.

4.4 A les sol·licituds s'adjuntarà, a més de la documentació de caràcter general establerta a l'article 9 d'aquesta Ordre, la documentació requerida a la presentació en l'ordre reguladora de la DUN de la campanya corresponent, l'alta censal tributària si resulta impossible l'obtenció d'ofici d'aquesta informació, i la documentació següent:

Si és sol·licitant de superfícies provinents de subrogació, Pla agroambiental en el qual es descrigui la situació de l'explotació, així com els objectius a assolir.

En cas que els animals es portin a un escorxador fora del àmbit del CCPAE, però aquest està certificat per una entitat europea reconeguda i homologada, caldrà aportar la documentació que ho acrediti.

 

-5 Requisits de l'actuació subvencionable

- Estar inscrits en el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) i complir les obligacions que se'n deriven. La sol·licitud d'inscripció al CCPAE haurà d'haver-se realitzat abans de la data que regula l'article 13.1 d'aquesta Ordre.

- Tenir com a mínim en l'explotació les següents superfícies per UBG per cada categoria, d'acord amb l'annex IV del Reglament (CE) núm. 889/2008, de superfícies en agricultura ecològica:

- Avicultura ecològica de carn: 0,05 ha/UBG.

- Avicultura ecològica de posta: 0,31 ha/UBG.

- Porcí ecològic de cria: 0,30 ha/UBG.

- Porcí ecològic d'engreix: 0,23 ha/UBG.

- Boví ecològic de carn –cria: 0,40 ha/UBG.

- Boví ecològic d'engreix: 0,33 ha/UBG.

- Boví ecològic de llet: 0,50 ha/UBG.

- Oví i cabrum ecològic de carn: 0,50 ha/UBG.

- Oví i cabrum ecològic de llet: 0,50 ha/UBG.

- Equí ecològic –cria: 0,50 ha/UBG.

- Equí ecològic d'engreix: 0,50 ha/UBG.

Mantenir algun del censos ramaders mínims següents:

- Boví i equí: 10 UBG.

- Oví i cabrum: 6 UBG.

- Avicultura: 3 UBG.

- Porcí: 10 UBG.

- Suma de qualsevol d'aquests censos: 10 UBG.

La superfície auxiliable per aquest ajut serà la dedicada a herbacis extensius de secà i regadiu, pastures i/o superfície farratgera per a l'alimentació del bestiar.

 

- 6 Compromisos

Els compromisos que hauran de complir les persones beneficiàries dels ajuts són els que s'especifiquen a continuació, així com els que afectin l'explotació, sense perjudici dels compromisos que estableix l'article 36 d'aquesta Ordre.

En qualsevol cas, el nombre d'hectàrees a les quals s'aplica un compromís no podrà variar d'un any a un altre excepte en els casos següents:

a) El que preveu l'article 15 del Reglament (UE) 807/2014 sobre nous compromisos o ampliació dels existents.

b) El que preveuen els apartats 2, 3, 4 i 5 de l'article 47 del Reglament (UE) 1305/2013.

c) En el cas que la superfície disminueixi, es considerarà que es compleix el que estableix l'article 47.1 del Reglament 1305/2013 quan la disminució de superfície sigui inferior al 10% de la superfície compromesa inicial. En aquest cas, es considera que la disminució és insignificant i no compromet l'assoliment de l'objectiu del compromís i no s'exigirà cap reemborsament per l'import cobrat per aquesta superfície pel període durant el qual el compromís sigui efectiu.

Anualment, es compararà la superfície demanada respecte de la superfície original. Primer, es descartarà que la disminució pugui emmarcar-se en les excepcions establertes en els apartats 2, 3, 4 i 5 de l'article 47 del Reglament (UE) 1305/2013. Si la disminució no està entre aquestes excepcions i supera el 10% de la superfície compromesa inicial, s'iniciarà el corresponent procediment de revocació i reintegrament pels imports cobrats fins a aquest moment de la superfície amb incompliment.

6.1 Compromisos bàsics

- Obtenir la certificació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica que acrediti el compliment de la normativa vigent de la producció agroalimentària ecològica (Reglament (la CE) 834/2007, Reglament (la CE) 889/2008 i Quadern de Normes Tècniques de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya).

6.2 Compromisos principals

- Les explotacions d'engreix de boví i equí han de mantenir els animals en l'explotació 4 mesos, com a mínim. En el cas de les explotacions de porcí d'engreix, 3 mesos com a mínim.

6.3 Compromisos secundaris

- Acreditar formació o participar en activitats de formació específiques relacionades amb la producció agroalimentària ecològica, segons l'Ordre ARP/52/2003, de 4 de febrer, o formacions equivalents. El termini màxim per a la inscripció o matriculació als centres oficials serà el 15 d'octubre de l'any de la sol·licitud inicial i la seva realització i homologació, fins al 15 d'octubre de l'any posterior a la sol·licitud inicial. Quan el beneficiari sigui una persona física, haurà de ser el mateix qui realitzi el curs de formació, i quan sigui persona jurídica, s'haurà de requerir que almenys un dels socis assumeixi el compromís. En aquest darrer, alternativament, la persona jurídica podrà designar un treballador fix de l'empresa per assumir aquest compromís, aportant un certificat de l'empresa on s'acrediti que el treballador és l'encarregat d'aplicar les tècniques ecològiques sobre el terreny.

6.4 Compromisos valorables segons la gravetat de l'incompliment

Emplenar i mantenir actualitzat un quadern d'explotació on s'inscriuran totes les operacions de conreu realitzades a les superfícies acollides a la mesura.

- Quadern sense emplenar. Compromís bàsic.

- Quadern sense actualitzar o amb incorreccions de fa tres mesos o més. Compromís principal.

- Quadern sense actualitzar o amb incorreccions de fa menys de tres mesos. Compromís secundari.

 

-7 Incompatibilitats

7.1 Les pràctiques objecte dels ajuts podran acollir-se a altres règims d'ajut comunitaris quan no siguin incompatibles amb cap de les condicions específiques que es requereixin per acollir-se als ajuts que regula el Reglament (UE) núm. 1305/2013, especialment les que regula aquest annex.

7.2 Les incompatibilitats que es poden generar poden agrupar-se amb els criteris següents:

Incompatibilitat agropecuària: quan les mesures actuen sobre orientacions ramaderes diferents (llet i carn, per exemple), o perquè les pràctiques proposades no poden desenvolupar-se simultàniament.

Incompatibilitat per doble ajut: quan les mesures fomenten elements que són similars i, per tant, se subvenciona dues vegades.

En relació amb la incompatibilitat amb altres ajuts desplegats a la resta d'annexos de l'Ordre, les incompatibilitats són les següents:

Incompatibilitat amb les mesures següents de l'annex 9: apartat 3.1.a. (Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya), apartat 3.1.b. (Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat).

 

-8 Tipus i quantia dels ajuts

8.1 L'ajut consisteix en una subvenció directament aplicable a la compensació de les pèrdues d'ingressos i costos addicionals per al compliment dels compromisos que l'aplicació de les pràctiques agroambientals establertes produeixen a les persones ramaderes que les apliquen.

8.2 En diverses orientacions productives, es diferencia un ajut específic durant el període de conversió, ja que els operadors tenen unes dificultats tècniques i econòmiques superiors a causa que no poden vendre la producció amb les indicacions protegides. En altres sectors, en canvi, on la conversió simultània no és possible, o, per les condicions agroclimàtiques específiques de Catalunya, la conversió simultània no té sentit econòmicament, es preveu un ajut general per a aquell sector concret, amb independència de si es troba en conversió o amb qualificació ecològica. Atès que en la convocatòria 2015 no es va aplicar una compensació parcial de primes, en les successives convocatòries d'aquest període de programació (PDR 14-20), s'aplicarà el 100% dels imports per hectàrea següents, any i tipus d'actuació:

a) Intensitat d'ajuts durant el període de conversió:

- Boví ecològic de carn -cria: 208,00 euros/ha; per a reposició: 125 euros/ha.

- Oví i cabrum ecològic de carn: 297,00 euros/ha.

- Equí ecològic -cria: 166,00 euros/ha.

b) Intensitat d'ajuts amb qualificació ecològica (als sectors que no disposen d'un ajut específic durant el període de conversió se'ls aplica directament l'ajut amb qualificació ecològica):

- Avicultura ecològica de carn: 450,00 euros/ha.

- Avicultura ecològica de posta: 450,00 euros/ha.

- Porcí ecològic de cria: 450,00 euros/ha.

- Porcí ecològic d'engreix: 131,00 euros/ha; per a cicle tancat: 215,00 euros/ha.

- Boví ecològic de carn -cria: 148,00 euros/ha; per a reposició: 89 euros/ha.

- Boví ecològic d'engreix: 386,00 euros/ha; per a cicle tancat: 450,00 euros/ha.

- Boví ecològic de llet: 450,00 euros/ha.

- Oví i cabrum ecològic de carn: 231,00 euros/ha.

- Oví i cabrum ecològic de llet: 450,00 euros/ha.

- Equí ecològic -cria: 118,00 euros/ha.

- Equí ecològic d'engreix: 197,00 euros/ha; per a cicle tancat: 234,00 euros/ha.

Aquests imports es calculen a partir del cens de l'explotació pertinent. En aquest sentit, als sectors que en una mateixa plaça fan més d'un cicle de producció a l'any, l'import de l'ajut es calcula a partir del nombre total d'animals engreixats i sacrificats al llarg de l'any.

Per realitzar la transformació del bestiar a unitats de bestiar gros (UBG), es consideren els factors de conversió següents:

- 1 plaça d'avicultura de carn: 0,03 UBG.

- 1 plaça d'avicultura de posta: 0,014 UBG.

- 1 plaça de reproductors de porcí: 0,5 UBG.

- 1 plaça d'engreix de porcí: 0,3 UBG.

- 1 plaça de boví de carn: 1 UBG; reposició: 0,6 UBG.

- 1 plaça de boví d'engreix: 0,6 UBG.

- 1 plaça de boví de llet: 1 UBG.

- 1 plaça d'oví i cabrum de carn: 0,15 UBG.

- 1 plaça d'oví i cabrum de llet: 0,15 UBG.

- 1 plaça d'equí: 1 UBG.

 

-9 Criteris de priorització

9.1 Si les sol·licituds superen la dotació, s'atendran les sol·licituds d'acord amb la puntuació que s'atorgui sobre la base dels criteris de priorització següents:

- Beneficiaris que estiguin dins els cinc anys de compromís inicial: 30 punts.

- Beneficiaris del PDR 2007-2013 de la mesura de benestar animal: 20 punts.

- Titulars d'explotacions ramaderes de vaquí de llet, oví i cabrum de llet, avicultura de posta o porcí (cria i engreix): 10 punts.

- L'explotació situada, en més d'un 50% de la superfície i/o l'explotació ramadera, en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques o en Xarxa Natura 2000: 5 punts.

- Explotacions que figurin inscrites en el registre del CCPAE a 31 de desembre de 2017: 4 punts.

9.2 En el cas que no hi hagin disponibilitats financeres suficients per cobrir les sol·licituds de l'últim tram de puntuació, s'aplicarà el desempat de les sol·licituds en les que el sistema d'ordenació serà de major a menor nombre d'hectàrees sol·licitades fins esgotar el pressupost disponible per l'ajut, sense reduir proporcionalment la intensitat de l'ajut per les sol·licituds que es puguin atendre.

 

-10 Càlcul i criteris de concessió de l'ajut

10.1 Els ajuts s'atorgaran d'acord amb els imports que s'especifiquen, per a cada línia, a l'apartat 8 d'aquest annex. En la resolució es determinaran les unitats de bestiar gros (UBG) elegibles en relació amb el total sol·licitat per al càlcul de l'ajut a percebre, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries.

10.2 El càlcul dels ajuts es realitzarà aplicant la superfície de les unitats mínimes de conreu agroambiental (UMCA) establertes per a cada submesura. Les UMCA per a cadascuna de les submesures seran les següents:

- Herbacis extensius de secà ecològics: 30 ha.

- Herbacis extensius de regadiu ecològics: 30 ha.

- Farratges ecològics: 30 ha.

- Pastures: 30 ha.

Per a les orientacions productives, que tot seguit es detallen, on la prima resultant era superior als 450,00 euros establerts al Reglament (UE) 1305/2013, i per tant l'ajut s'ha limitat a aquest màxim, s'aplicaran les reduccions de l'ajut a partir del doble de les UMCA fixades en el paràgraf anterior:

- Avicultura ecològica de carn.

- Avicultura ecològica de posta.

- Porcí ecològic.

- Boví ecològic d'engreix per a cicle tancat.

- Boví ecològic de llet.

- Oví i cabrum ecològic de llet.

Quan la superfície en hectàrees per a cada submesura sigui igual o menor al doble del valor de l'UMCA, el valor de l'ajut serà del 100% del valor de l'ajut establert.

Quan la superfície sigui entre el doble i fins a quatre vegades la superfície de la UMCA, el valor de l'ajut serà del 60% del valor de l'ajut establert.

Quan la superfície sigui més de quatre vegades la superfície de la UMCA, el valor de l'ajut serà del 30% del valor de l'ajut establert.

10.3 S'estableix un màxim de superfície subvencionable equivalent a 1,2 UBG/ha en totes les categories excepte per a l'avicultura de carns que s'estableix en 4 UBG/ha.

10.4 Els imports establerts per UBG no superaran en cap cas els màxims que estableix l'annex II del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

 

 

Annex 9

Ajuts del PDR 2007-2013

 

-1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts és fomentar la introducció o continuació de mètodes de producció agrícola compatibles amb la protecció i la millora del medi ambient, el paisatge i les seves característiques, els recursos naturals, la terra i la diversitat genètica per tal d'aconseguir els objectius comunitaris en matèria d'agricultura i medi ambient, d'acord amb l'article 4.1.b) del Reglament (CE) núm. 1698/2005.

D'acord amb el que estableix el paràgraf quart de l'article 46 del Reglament (CE) núm. 1698/2005, s'establirà una clàusula de revisió per a aquells compromisos que sobrepassin el període de programació del PDR 2007/2013 per a possibilitar la seva adaptació al marc jurídic del període de programació següent d'acord i les despeses podran beneficiar-se de la contribució del FEADER en el període de programació 2014-2020, d'acord amb l'article 16 del Reglament delegat (UE) núm. 807/2014 i l'article 3 del Reglament (UE) 1310/2013.

En el marc dels programes de desenvolupament rural de l'anterior període 2007-2013, per a la campanya d'ajuts associats al CGE 2018, les explotacions que han de renovar compromisos adquirits a l'empara d'alguna actuació de l'apartat 3 d'aquest annex, han de tenir en compte que, sens perjudici del que estableix aquesta Ordre, han de sol·licitar expressament la renovació de compromisos amb la DUN, i no es podran contraure nous compromisos agroambientals.

 

-2 Persones beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries dels ajuts agroambientals d'aquest annex les persones titulars d'explotacions agràries amb ingressos agraris que compleixin els requisits específics de cada línia d'ajut establerts a l'apartat 9 d'aquest annex, i els establerts a l'article 4 d'aquesta Ordre i que es comprometin a realitzar, per a la resta del període de compromís, en tota o en part de la seva explotació, les actuacions que comporten la percepció d'ajut incloses en aquest annex.

2.2 Només es poden acollir als ajuts agroambientals d'aquest annex les persones amb compromisos vigents o provinents de subrogació.

 

-3 Actuacions objecte d'ajut

3.1 Seran objecte d'ajut les actuacions agroambientals següents:

a) Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya procedents de compromisos contrets en el PDR 2007-2013.

La realització d'aquesta acció té com a objectiu fomentar l'ús sostenible de les terres de prats i pastures en zones de muntanya mitjana, millorar el medi ambient i les característiques del territori, buscar l'equilibri territorial a les zones de muntanya mitjana i respondre a l'elevada demanda de zones amb alt grau de conservació del medi. D'aquesta manera, es fomentarà l'aplicació de mètodes de conservació dels ecosistemes agraris en les explotacions ramaderes extensives, amb el manteniment de la gestió racional dels aprofitaments ramaders, la coberta vegetal i el respecte a les càrregues ramaderes admissibles.

b) Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat procedent de compromisos contrets en el PDR 2007-2013.

La realització d'aquesta actuació té com a objectiu la conservació dels ecosistemes agraris i els seus recursos, realitzar una gestió racional dels aprofitaments ramaders de bestiar equí i de la coberta vegetal i incentivar el respecte a les càrregues ramaderes admissibles per aconseguir el millor aprofitament de les superfícies pasturables.

3.2 L'apartat 9 d'aquest annex estableix les condicions específiques d'aquests ajuts.

 

-4 Sol·licituds i documentació

4.1 La sol·licitud d'ajut implica la renovació anual de compromisos i cal realitzar aquesta renovació dins del termini que estableix aquesta convocatòria.

4.2 En cas de no presentar la renovació anual de compromisos en un any, però durant aquest període se segueixen complint els compromisos, i sempre condicionat a la seva verificació, la persona titular no percebrà els ajuts per a aquell any, però es mantindrà el compromís quinquennal i no se sol·licitarà, per tant, la devolució de les quantitats percebudes en els anys anteriors.

4.3 Si un cop exhaurit el període total de compromisos es comprova que la sol·licitud de renovació no s'ha presentat en més d'una convocatòria, es reclamarà la devolució dels ajuts rebuts. En qualsevol cas, és obligatòria la presentació de la renovació anual de compromisos a l'últim any del període.

4.4 A les sol·licituds s'adjuntarà, a més de la documentació de caràcter general establerta a l'article 9 d'aquesta Ordre, la documentació requerida per a la presentació de la DUN i la documentació especificada a l'apartat 4.5 següent per a cada línia d'ajut agroambiental.

4.5 La documentació específica que s'haurà de presentar amb la sol·licitud de renovació de compromisos per a cada línia d'ajut agroambiental, és la següent:

a) Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya:

Si és sol·licitant de superfícies provinents de subrogació, pla agroambiental en el qual es descrigui la situació de l'explotació, així com els objectius a assolir i en el qual consti, entre d'altres, el calendari de ressembra, sempre que es vulgui dur a terme.

Document de comunicació de ressembra, si s'escau, on constin les espècies de la ressembra.

b) Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat.

Si és sol·licitant de superfícies provinents de subrogació, pla agroambiental en el qual es descrigui la situació de l'explotació, així com els objectius a assolir i en el qual consti, entre d'altres, el calendari de ressembra, sempre que es vulgui dur a terme.

 

-5 Compromisos

Els compromisos que hauran de complir les persones beneficiàries dels ajuts són els que s'especifiquen a l'apartat 9 d'aquest annex en relació amb cadascuna de les mesures objecte d'ajut, així com els que afectin l'explotació, sens perjudici dels compromisos que estableix l'article 36 d'aquesta Ordre.

D'acord amb l'article 48 del Reglament (UE) núm. 1305/2013, en cas que es modifiquin les normes obligatòries, requisits o obligacions aplicables establerts al PDR de Catalunya per altres de més exigents o de l'entrada en vigor del nou període de programació, es revisaran els compromisos assumits pel beneficiari, per tal d'adaptar-los a la nova regulació. Si les persones beneficiàries dels ajuts no accepten l'adaptació, el compromís es donarà per finalitzat sense que s'exigeixi cap reemborsament dels pagaments efectuats anteriorment.

En qualsevol cas, el nombre d'hectàrees a les quals s'aplica un compromís no podrà variar d'un any a un altre excepte en els següents casos:

a) En el cas d'increment de superfície o de subscriure un nou compromís per substituir l'existent, el que preveu l'article 15 del Reglament (UE) 807/2014 sobre nous compromisos o ampliació dels existents.

b) En el cas de transmissió total o parcial de l'explotació, afectació per operacions de concentració parcel·lària o operacions similars, i en circumstàncies de força major, el que preveuen els apartats 2, 3, 4 i 5 de l'article 47 del Reglament (UE) 1305/2013.

c) En el cas que la superfície disminueixi, es considerarà que es compleix l'article 47.1 del Reglament 1305/2013 quan la disminució de superfície sigui inferior al 10% de la superfície compromesa inicial. En aquest cas, es considera que la disminució és insignificant i no compromet l'assoliment de l'objectiu del compromís i no s'exigirà cap reemborsament per l'import cobrat per aquesta superfície pel període durant el qual el compromís fos efectiu.

Anualment, es compararà la superfície demanada respecte de la superfície original del recinte declarat. Primer, es descartarà que la disminució pugui emmarcar-se en les excepcions establertes en els apartats 2, 3, 4 i 5 de l'article 47 del Reglament (UE) 1305/2013. Si la disminució no està entre aquestes excepcions i supera el 10%de la superfície compromesa inicial, s'iniciarà el període de reintegrament pels imports cobrats fins a aquest moment de la superfície amb incompliment.

 

-6 Incompatibilitats

6.1 Les actuacions agroambientals objecte dels ajuts podran acollir-se a altres règims d'ajut comunitaris quan no siguin incompatibles amb cap de les condicions específiques que es requereixin per acollir-se als ajuts que regula el Reglament (CE) núm. 1698/2005, especialment les que regula aquest annex.

6.2 Són compatibles les mesures que puguin aplicar-se sobre una mateixa superfície sense que comporti duplicitat d'ajuts pel mateix objectiu.

6.3 Les incompatibilitats que es poden generar de l'aplicació de les diferents actuacions agroambientals poden agrupar-se amb els criteris següents:

Incompatibilitat agronòmica: quan les mesures actuen sobre conreus diferents, o perquè les labors proposades no poden desenvolupar-se simultàniament.

Incompatibilitat per doble ajut: quan les mesures fomenten elements que són similars i, per tant, se subvenciona dues vegades.

6.3.1 En cas dels ajuts desplegats en aquest annex 9 les incompatibilitats són les següents:

Incompatibilitat de la mesura de l'apartat 3.1.a) (millora i foment de prats i pastures en zones de muntanya) amb la mesura de l'apartat 3.1.b) (millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat).

6.3.2 En relació amb la incompatibilitat amb altres ajuts desplegats a la resta d'annexos d'aquesta Ordre, les incompatibilitats són les següents:

Incompatibilitat a nivell de recinte de la mesura de l'apartat 3.1.a (millora i foment de prats i pastures en zones de muntanya) amb la mesura de l'annex 6 de l'apartat 3.2. (Gestió i recuperació de prats de dall).

Incompatibilitat a nivell de recinte de la mesura de l'apartat 3.1.b) (millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat), amb la mesura de l'annex 6 de l'apartat 3.2. (Gestió i recuperació de prats de dall).

Incompatibilitat a nivell de recinte de la mesura de l'apartat 3.1.a (millora i foment de prats i pastures en zones de muntanya) amb la mesura de l'annex 8 (Foment de la ramaderia ecològica).

Incompatibilitat a nivell de recinte de la mesura de l'apartat 3.1.b) (millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat), amb la mesura de l'annex 8 (Foment de la ramaderia ecològica).

 

-7 Tipus i quantia dels ajuts

7.1 L'ajut consisteix en una subvenció directament aplicable a la compensació de les pèrdues de renda i costos addicionals que comporta el compliment dels compromisos que l'aplicació de les mesures agroambientals establertes a l'Ordre produeixen a les persones agricultores i les persones ramaderes que les apliquen.

7.2 La quantia màxima establerta per a cadascuna de les línies d'ajut és la que s'estableix als apartats 8 i 9 d'aquest annex.

 

-8 Criteris de priorització i càlcul de l'ajut

8.1 Els ajuts s'atorgaran d'acord amb els imports que s'especifiquen, per a cada línia, a l'apartat 9 d'aquest annex. En la resolució es determinarà la superfície elegible en relació amb la total sol·licitada per al càlcul de l'ajut a percebre, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries.

8.2 El càlcul dels ajuts es realitzarà aplicant la superfície de les unitats mínimes de conreu agroambiental (UMCA) establertes per a cada mesura o submesura. Els imports màxims per a cadascuna de les mesures i/o submesures seran els següents:

Quan la superfície en hectàrees per a cada mesura i/o submesura sigui igual o menor al doble del valor de la UMCA i/o UMBA, el valor de l'ajut serà del 100% del valor de l'ajut establert.

Quan la superfície sigui entre el doble i fins a quatre vegades la superfície de la UMCA i/o UMBA, el valor de l'ajut serà del 60% del valor de l'ajut establert.

Quan la superfície sigui més de quatre vegades la superfície de la UMCA i/o UMBA, el valor de l'ajut serà del 30% del valor de l'ajut establert.

8.3 Els imports establerts per hectàrea de superfície agrària útil (SAU) no superaran en cap cas els màxims que estableix l'annex del Reglament (CE) núm. 1698/2005.

8.4 En el cas que l'import total de les sol·licituds presentades superi la dotació pressupostària disponible, s'atendran les sol·licituds de cada mesura agroambiental d'acord amb la puntuació que s'atorgui sobre la base dels criteris de priorització següents:

1) Beneficiaris amb compromisos de campanyes anteriors: 20 punts.

2) Persones joves agricultores, menors de 40 anys, instal·lades en els darrers cinc anys: 4 punts.

3) Agricultors a títol principal: 4 punts, o agricultors actius: 3 punts.

4) Dona: 3 punts.

5) L'explotació situada, en més d'un 50% de la superfície i/o l'explotació ramadera, en Xarxa Natura 2000 o zones amb limitacions naturals de muntanya: 2 punts.

6) Persones titulars d'explotacions agràries ecològiques inscrites al Registre del CCPAE: 2 punts.

8.5 En el cas que no hi hagin prou disponibilitats financeres per cobrir les sol·licituds de l'últim tram de puntuació, es podrà reduir proporcionalment l'import de l'ajut per a aquestes sol·licituds.

 

-9 Condicions i compromisos específics dels ajuts

9.1 Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya.

a) Persones beneficiàries.

Es podran beneficiar dels ajuts les persones titulars d'explotacions agràries que siguin persones agricultores professionals que tinguin més del 50% de la renda total que provingui d'activitats agràries o d'altres de complementàries en cas de persones físiques, o empresa agrària prioritària, en cas de persones jurídiques, segons estableix la legislació aplicable a Catalunya, on la base territorial de l'explotació s'ubiqui dins d'una de les deu comarques declarades d'alta muntanya a l'article 2 de la Llei 2/1983, de 9 de març, i les pastures d'acord amb les fixades al Manual d'hàbitats de Catalunya del DARP, amb els codis 38 b, 38 c i 38 d, i que adquireixin els compromisos establerts, així com aquesta actuació agroambiental mitjançant el CGE i que realitzin alguna de les subactuacions següents, en funció dels tipus de superfície acollida a aquesta mesura:

Actuacions en prats de pastura.

Manteniment dels prats de dall.

Manteniment dels prats de dall amb ressembra.

b) Requisits comuns a totes les subactuacions:

Mantenir les parcel·les de conreu acollides a l'ajut durant almenys cinc anys, sense disminuir la seva superfície.

La superfície mínima d'actuació és de tres hectàrees de prats i pastures.

c) Compromisos específics.

c.1) Compromisos bàsics comuns a totes les subactuacions:

- Evitar la proliferació de la vegetació arbustiva en totes les superfícies acollides a la mesura. En cas que n'hi hagi s'haurà d'eliminar.

Condició bàsica lligada al compromís:

- No s'han cremat o romput pastures permanents excepte per regeneració de la vegetació. En cas de regeneració mitjançant crema, hi ha autorització prèvia de l'autoritat competent. Aquesta condició es qualifica de compromís excloent.

- No tractar amb productes fitosanitaris els marges i altres elements de vegetació autòctona.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

1. Solament s'utilitzen productes fitosanitaris autoritzats (inscrits en el Registre de productes fitosanitaris de conformitat amb la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal ). Aquesta condició es qualifica de compromís excloent.

2. S'utilitzen adequadament els productes fitosanitaris, és a dir, d'acord amb les indicacions de l'etiqueta (emmagatzematge segur, lloc d'emmagatzematge, protecció de l'aigua, llicència per a l'ús de productes específics, etc.).

c.2) Compromisos secundaris a totes les subactuacions:

- Emplenar i mantenir actualitzat un quadern d'explotació on s'inscriuran totes les operacions de conreu realitzades a les superfícies acollides a la mesura.

- L'explotació disposa dels registres relatius a l'ús de fitosanitaris (segons el Reial decret 1311/2012, que estableix l'ús sostenible dels productes fitosanitaris).

- Efectuar i mantenir una distribució dels abeuradors adequada a la superfície de prats i pastures.

Condició bàsica lligada al compromís:

Els animals tenen accés adequat a l'aigua de beguda. Els animals tenen accés adequat a l'aliment. L'aigua que s'administra als animals és de qualitat adequada. L'aliment subministrat als animals és de qualitat adequada.

c.3) Compromisos específics de cada una de les subactuacions:

c.3.1) Actuacions en prats de pastura:

c.3.1.a) Compromisos bàsics:

- Mantenir almenys el 75% de la superfície agrícola útil (SAU) de l'explotació dedicada a l'alimentació de volum de bestiar.

c.3.1.b) Compromisos principals:

- Mantenir les superfícies netes de prats naturals o artificials, aprofitats a dent, a dall, o en aprofitament mixt, mitjançant la realització dels treballs culturals i pràctiques agrícoles i, complementàriament, complir la resta de compromisos que afectin la totalitat de superfícies i aprofitaments de l'explotació ramadera. No seran elegibles en la mesura, ni computaran per al càlcul de l'ajut, les superfícies d'aprofitament comunal i pastures de muntanya.

- Respectar el calendari de períodes de pastura específics de cada zona definits al Pla agroambiental, que com a mínim han de ser de quatre mesos durant els mesos de maig a novembre.

- Conservar i mantenir els elements ramaders tradicionals, com murs de pedra, marges poblats d'arbres, entre d'altres, necessaris per a un maneig adequat de les pastures, per evitar la sobreexplotació o la baixa explotació de la pastura.

Condició bàsica lligada al compromís:

No s'han alterat els elements estructurals sense l'autorització de l'autoritat competent.

- Respectar les càrregues ramaderes anuals màximes i mínimes establertes a l'explotació, que hauran de ser de 0,2 UBG/ha, la mínima, i la màxima d'1 UBG/ha amb aprofitament comunal o 1,4 UBG/ha per a la resta.

Condició bàsica lligada al compromís:

Càrrega ramadera mínima superior a 0,1 UBG/ha. A l'article 4 d'aquesta Ordre es defineix la càrrega ramadera, així com les seves equivalències.

- Si els murs de pedra seca i els elements i/o les instal·lacions tradicionals relacionades amb el conreu requereixen una reconstrucció, s'haurà de realitzar com a màxim el primer any de compromís d'aquest ajut agroambiental, excepte per als nous beneficiaris de la campanya anterior, que ho hauran de realitzar com a màxim el segon any.

c.3.2) Manteniment de prats de dall:

Als compromisos de la subactuació de prats de pastures, s'hi ha de sumar el requisit següent:

- Realitzar, com a mínim, una sega anual.

c.3.3) Manteniment de prats de dall amb ressembra:

Als compromisos de la subactuació de prats de dall i la de prats de pastura, s'han de sumar els requisits i compromisos següents:

c.3.3.a) Requisits:

Presentar el document de comunicació de ressembra on constin les espècies a ressembrar.

c.3.3.b) Compromisos bàsics:

- Ressembrar el prat de dall amb espècies pròpies del prat, com a mínim, una vegada durant el període de cinc anys de compromisos. Les espècies pròpies són: Arrhenatherum elatius, Avenula pubescens, Dactylis glomerata, Trifolium repens, Trisetum flavescens i altres espècies autòctones que autoritzi l'oficina comarcal del DARP. Aquesta ressembra pot incloure un màxim d'un 20% de llavor de: Festuca pratensis, Lolium perenne, Festuca arundinacea, Medicago sativa, Poa trivials, Poa pratense, Phleum pratense, Trifolium pratense.

Condició bàsica lligada al compromís:

Que no s'hagin cremat o romput pastures permanents excepte per regeneració de la vegetació. En cas de regeneració mitjançant crema, hi ha d'haver autorització prèvia de l'autoritat competent. Aquesta condició es qualifica de compromís excloent.

d) Tipus i quantia dels ajuts.

d.1) La quantia de l'ajut s'estableix en funció de les subactuacions que es duguin a terme:

Actuacions en prats de pastura: 57,00 euros/ha.

Manteniment de prats de dall: 89,00 euros/ha.

Manteniment de prats de dall amb ressembra: 119,00 euros/ha.

El càlcul de les primes es realitzarà aplicant la superfície de les unitats mínimes de conreu agroambiental (UMCA) següents:

Actuacions en prats de pastura: 30 ha.

Manteniment de prats de dall: 30 ha.

Manteniment de prats de dall amb ressembra: 30 ha.

9.2 Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat.

a) Persones beneficiàries.

Es podran beneficiar dels ajuts les persones titulars d'explotacions destinades a la cria de cavalls d'aptitud càrnia, que subscriguin els compromisos agroambientals, així com aquesta actuació agroambiental mitjançant el CGE.

b) Requisits.

Mantenir la superfície de conreu durant almenys cinc anys, sense disminuir-la.

La superfície mínima d'actuació ha de ser de 3 hectàrees.

La base territorial de les explotacions i de les parcel·les objecte d'ajut s'ha d'ubicar dins d'una de les deu comarques declarades d'alta muntanya a l'article 2 de la Llei 2/1983, de 9 de març.

L'explotació ha de tenir un historial equí amb una antiguitat mínima de tres anys, amb excepció dels casos de joves incorporacions.

Les superfícies auxiliables per l'ajut seran tant els prats com les pastures de muntanya situades en pendents superiors al 20% o que es trobin per damunt de la cota de 1.000 metres respecte del nivell del mar i l'aprofitament ramader de les quals es realitzi, almenys, durant els mesos de maig a octubre de cada any.

Les superfícies auxiliables per aquesta mesura seran les pastures naturals o artificials i no seran auxiliables les superfícies monòfites amb Lolium multiflorum, alfals i trepadella, ni les superfícies forestals.

En cas de prats de muntanya seran elegibles aquells la gestió agronòmica correcta dels quals impliqui com a màxim un dall, complementat amb un aprofitament a dent.

Per a pastures d'aprofitament en comú les superfícies auxiliables s'han de declarar sobre la mateixa muntanya de pastura, durant els cinc anys de compromís d'acord amb la seva gestió correcta.

c) Compromisos específics.

c.1) Compromisos principals:

- En els prats s'ha de mantenir una gestió agronòmica adequada, mitjançant l'eliminació de males herbes específiques i matolls, a través de mitjans mecànics.

- Desbrossar els marges sense emprar herbicides.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

1. Sols s'utilitzen productes fitosanitaris autoritzats (inscrits en el Registre de productes fitosanitaris d'acord amb la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal). Aquesta condició es qualifica com a compromís excloent.

2. S'utilitzen adequadament els productes fitosanitaris, és a dir, d'acord amb les indicacions de l'etiqueta (emmagatzematge segur, lloc d'emmagatzematge, protecció de l'aigua, llicència per a l'ús de productes específics, etc.).

- Realitzar una sega a l'any com a màxim, en tot cas després de deixar granar i passat el període de nidificació de les aus.

- Completar l'aprofitament mitjançant un pasturatge controlat.

Condicions bàsiques lligades al compromís:

1. No s'han cremat o romput pastures permanents excepte per regeneració de la vegetació. En cas de regeneració mitjançant crema, hi ha autorització prèvia de l'autoritat competent. Aquesta condició es qualifica com a compromís excloent.

2. Es manté una càrrega ramadera mínima adequada en parcel·les de pastures permanents. No obstant això, en cas de no assolir els nivells de càrrega ramadera adequats, es realitzen les tasques necessàries per evitar la invasió arbustiva i la degradació de la pastura.

- Resten prohibits els tancats que impliquin barreres per al lliure pas de fauna.

- En pastures s'ha de realitzar la gestió correcta d'acord amb el calendari d'aprofitaments fixats en el pla agroambiental.

- Mantenir, com a mínim, el 75%, inclosos els aprofitaments comunals, de la superfície agrària útil (SAU) de l'explotació de pastures o cultius orientats a l'alimentació de volum del bestiar.

- Les explotacions han de disposar d'un cens equí mínim de sis animals de més de dotze mesos d'aptitud càrnia.

- Les càrregues ramaderes a respectar tenint en compte totes les espècies ramaderes de l'explotació són:

Càrrega ramadera mínima: 0,2 UBG/ha.

Càrrega ramadera màxima: amb aprofitaments comunals: 1 UBG/ha; no comunal: 1,4 UBG/ha.

-Càrregues ramaderes equines a la superfície objecte d'ajut: mínima: 0,6 UBG/ha i màxima: 1 UBG/ha.

Condició bàsica lligada al compromís:

Càrrega ramadera mínima superior a 0,1 UBG/ha. A l'article 4 d'aquesta Ordre es defineix la càrrega ramadera, així com les seves equivalències.

- Per a les parcel·les auxiliables no es podrà aixecar el prat o la pastura durant els cinc anys de compromís de l'ajut, però sí que es poden realitzar ressembres.

c.2) Compromisos secundaris:

- Emplenar i mantenir actualitzat un quadern d'explotació on s'inscriuran totes les operacions de conreu realitzades a les superfícies acollides a la mesura.

Condició bàsica lligada al compromís:

L'explotació disposa dels registres relatius a l'ús de fitosanitaris (segons el Reial decret 1311/2012, que estableix l'ús sostenible dels productes fitosanitaris).

d) Tipus i quantia dels ajuts.

L'ajut és de 110,00 euros/ha i any.

El càlcul de les primes es realitzarà aplicant la superfície de les unitats mínimes de conreu agroambiental (UMCA) següents:

Actuacions en prats de pastura: 30 ha.