Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 27/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de la Presidència.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 027/2018

  • Data del document 07/06/2018

  • Data de publicació 08/06/2018

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7638

TEXT PUBLICAT

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ha modificat l'àmbit competencial de diferents departaments de l'Administració de la Generalitat i ha modificat la denominació d'altres.

El Decret 266/2016, de 5 de juliol, de reestructuració del Departament de la Presidència, fixa l'estructura del Departament i determina les funcions de les unitats que el configuren fins a nivell de secció.

Mitjançant el Decret 4/2018, de 2 de juny, es crea l'Oficina del President/a de la Generalitat de Catalunya.

El present Decret adapta l'estructura del Departament a les necessitats derivades del nou àmbit competencial.

La Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, regula a l'article 24 la figura dels comissionats, que poden ser nomenats pel Govern i als quals ha d'assignar un àmbit d'actuació específic i ha d'adscriure al departament corresponent.

De conformitat amb l'article 23.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

A proposta de la consellera de la Presidència, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de la Presidència s'estructura en les unitats directives següents sota la direcció del conseller/a de la Presidència:

a) La Secretaria General de la Presidència

b) La Secretaria del Govern.

c) El Gabinet Jurídic de la Generalitat.

d) La Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació.

e) La Secretaria General de l'Esport.

f) La Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran

g) L'Institut d'Estudis de l'Autogovern.

h) La Delegació del Govern a Madrid.

1.2 Es crea el Comissionat de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern, la persona titular del qual rep la denominació de viceconseller/a de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern.

1.3 Resten adscrits al Departament de la Presidència:

1.3.1. Mitjançant la Secretaria General:

a) El Patronat de la Muntanya de Montserrat.

b) L'Institut Català de les Dones.

c) El Jurat d'Expropiació de Catalunya.

1.3.2 Mitjançant la Secretaria del Govern:

a) L'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.

b) El Centre d'Estudis d'Opinió.

1.3.3 Mitjançant la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

1.3.4 Mitjançant la Secretaria General de l'Esport:

a) El Consell Català de l'Esport.

b) L'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya.

c) El Centre d'Alt Rendiment Esportiu.

1.3.5 L'Agència Pública de Formació i Qualificacions Professionals de Catalunya.

1.4 El Consell de l'Audiovisual de Catalunya i Intracatalònia SA es relacionen amb el Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació.

1.5 EQUACAT SA es relaciona amb el Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria General de l'Esport.

1.6 La Comissió Jurídica Assessora es relaciona amb el Govern a través del Departament de la Presidència.

1.7 El Consell de Direcció és l'òrgan que assisteix la persona titular del Departament en les funcions de coordinació general i en l'elaboració de la política d'aquest, i fa el seguiment de la seva execució. Està integrat per la persona titular del Departament, que el presideix; per les persones titulars de la Secretaria del Govern i de les unitats directives amb nivell orgànic de secretaria general; pel Comissionat de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern; el/la cap del Gabinet del Conseller/a i per altres persones que la persona titular del Departament designi. A més hi poden assistir, d'acord amb el que determini la presidència del Consell, les persones titulars de la resta d'unitats directives del Departament i ens que en depenen.

 

Article 2

Oficina del President/a

2.1 L'Oficina del President/a manté la naturalesa orgànica, les funcions i l'estructura previstes al Decret 4/2018, de 2 de juny, pel qual es crea l'Oficina del President/a de la Generalitat de Catalunya.

2.2. També depèn de l'Oficina del President el Coordinador/a de l'Oficina del President, amb les funcions següents:

a) Donar suport i assistència directa a les activitats del President.

b) Assessorar i prestar suport al director de l'Oficina del President en l'exercici de les seves competències.

c) Coordinar l'activitat de l'Oficina del President per tal de garantir el bon funcionament de la unitat directiva.

d) Prestar suport i assessorament a les unitats que depenen de l'Oficina del President, supervisant i coordinant les seves actuacions.

e) Preparar la informació i dades necessàries que es requereixi pel seu àmbit d'actuació.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomani el president i/o el director de l'Oficina del President.

2.3 La persona titular del lloc de Coordinador/a de l'Oficina del President és personal eventual, d'acord amb el Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat.

 

Article 3

Gabinet del Conseller/a

El Gabinet del Conseller/a manté la naturalesa orgànica, les funcions i l'estructura previstes al Decret 266/2016, de 5 de juliol, i la resta de la normativa vigent.

 

Article 4

Oficina de Comunicació del Departament de la Presidència i del/de la Portaveu del Govern

L'Oficina de Comunicació del Departament de la Presidència i del/de la Portaveu del Govern, té la naturalesa orgànica, dependència i funcions previstes al Decret 266/2016, de 5 de juliol, i la resta de la normativa vigent.

 

Article 5

Secretaria General de la Presidència

5.1 A la Secretaria General de la Presidència li corresponen les funcions que li atribueix l'article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

5.2 De la Secretaria General de la Presidència en depenen:

a) La Direcció de Serveis.

b) L'Assessoria Jurídica, en els termes que preveu la normativa sobre els serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

c) El Gabinet Tècnic.

d) Els serveis territorials.

5.3 Els òrgans i unitats enumerats a les lletres a), b), c) i d) de l'apartat 2 d'aquest article mantenen la naturalesa orgànica, les funcions i l'estructura previstes al Decret 266/2016, de 5 de juliol, i la resta de la normativa vigent.

5.4 Els serveis territorials a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, les Terres de l'Ebre, Catalunya Central, i l'Alt Pirineu i Aran tenen les funcions següents:

a) Representar el Departament i els òrgans i organismes adscrits en el seu àmbit territorial.

b) Vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents relatives a les competències del Departament.

c) Impulsar i coordinar el funcionament dels òrgans que en depenen i exercir el comandament del personal al seu càrrec, sens perjudici de les funcions que en cada àmbit tinguin les unitats directives del Departament.

d) Executar les funcions que són competència del Departament en el seu àmbit territorial.

e) Coordinar les actuacions en el territori de les unitats directives del Departament i dels organismes públics adscrits.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.

Els serveis territorials, amb rang orgànic de sub-direcció general, depenen orgànicament de la Secretaria General i funcionalment d'aquesta i de la resta d'unitats directives del Departament en l'àmbit competencial corresponent. Els àmbits territorials dels serveis territorials coincideixen amb els àmbits territorials de les corresponents delegacions territorials del Govern.

Dels serveis territorials a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre en depèn l'estructura prevista al Decret 262/2016, de 7 de juny, en els termes previstos en aquest Decret i la resta de la normativa vigent.

 

Article 6

Altres unitats directives

6.1 Els òrgans enumerats a les lletres b), c), d), e), g), h) de l'apartat 1 de l'article 1 d'aquest Decret mantenen el rang orgànic, funcions i estructura previstos al Decret 266/2016, de 5 de juliol, i la resta de la normativa vigent.

6.2 La Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran, amb rang orgànic de secretaria general en els termes que preveu l'article 2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, manté les funcions i l'estructura previstos al capítol 5 del Decret 262/2016, de 7 de juny, i la resta de la normativa vigent.

 

Article 7

Comissionat de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern

7.1 El Comissionat de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern té les funcions següents:

a) Donar suport als departaments de la Generalitat i a les entitats que s'hi adscriuen o s'hi relacionen en l'impuls al desplegament de l'autogovern i la coordinació del seu desplegament, així com portar a terme les actuacions que li siguin encomanades a l'efecte.

b) Proposar i impulsar la planificació de les actuacions relacionades amb l'aprofundiment, el desenvolupament i l'evolució de l'autogovern de Catalunya i les seves institucions i, en coordinació amb l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, exercir funcions d'assessorament i proposta de les directrius polítiques generals de l'acció de govern i de planificació, definició i impuls de les actuacions dels departaments de la Generalitat i els organismes, empreses i entitats que s'hi adscriuen o s'hi relacionen, adreçades al desenvolupament de l'autogovern i les seves institucions.

c) Participar en el desplegament de les relacions institucionals de Catalunya per tal de garantir l'autogovern, sens perjudici de les competències i funcions del departament competent en matèria de relacions institucionals i d'aquells altres òrgans competents en aquesta matèria.

d) Coordinar la difusió i la promoció de la realitat catalana i la representació institucional del Govern de la Generalitat a Madrid i la interlocució amb les cases regionals.

e) Coordinar les actuacions del Govern que es desenvolupin en altres territoris de llengua i cultura comunes, sens perjudici de les competències que corresponguin a altres departaments.

f) Supervisar, coordinar i fer el seguiment dels estudis d'anàlisi i prospectiva que es considerin necessaris i siguin prioritaris per al titular del Departament.

g) Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.

7.2 Del Comissionat de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern en depenen:

a) La Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva.

b) La Casa de la Generalitat a Perpinyà.

7.3 Les unitats enumerades a l'apartat anterior mantenen el rang orgànic, les funcions i l'estructura regulats al Decret 266/2016, de 5 de juliol, de reestructuració del Departament de la Presidència i a la resta de la normativa aplicable.

 

Article 8

Jurat d'Expropiació de Catalunya

El Jurat d'Expropiació de Catalunya manté la naturalesa orgànica, funcions i estructura previstos a la Llei 9/2005, de 7 de juliol, el Decret 120/2009, de 28 de juliol, el Decret 262/2016, de 7 de juny, i la resta de la normativa vigent.

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

La Secretaria d'Administracions Locals passa a denominar-se Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran.

 

Segona

Totes les referències que la normativa vigent faci a departaments les competències dels quals han estat atribuïdes al Departament de la Presidència, pel que fa a aquestes competències s'han d'entendre fetes a aquest Departament. Igualment, totes les referències que la normativa vigent faci a òrgans que es modifiquen en aquest Decret s'han d'entendre fetes als òrgans que assumeixen les seves funcions o estructura.

 

Tercera

El Departament de la Presidència assumeix els recursos humans i materials vinculats amb les funcions incorporades procedents d'altres departaments. Pel que fa als serveis centrals d'aquests departaments, el Departament de la Presidència assumirà, si és el cas, els recursos esmentats que li corresponguin d'acord amb els altres departaments afectats.

 

Quarta

A més de les entitats citades a l'article 1 d'aquest Decret, resten adscrits o es relacionen amb el Departament de la Presidència les entitats i òrgans col·legiats amb funcions que s'integren dins les competències assumides per aquest Departament. Les entitats i òrgans esmentats es regulen per la seva normativa específica en tot allò no previst en aquest Decret.

 

Cinquena

Les entitats i òrgans adscrits o dependents de l'Administració de la Generalitat enumerats als apartats 3, 4, 5 i 6 de l'article 1 d'aquest Decret es regeixen per la seva normativa aplicable en tot allò que no contradigui el present Decret.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

Les persones que ocupen els llocs de comandament de les unitats afectades per aquest Decret, o les àrees funcionals modificades, seguiran exercint les seves funcions respectives mentre no s'adaptin o es proveeixin, si escau, els llocs de treball corresponents d'acord amb l'estructura regulada.

 

Segona

Els funcionaris i la resta de personal de l'Administració de la Generalitat que resultin afectats per les modificacions orgàniques d'aquest Decret continuen percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s'estaven imputant, fins que s'adoptin les disposicions de desplegament i pressupostàries corresponents.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin aquest Decret o que s'hi oposin.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Es faculta la persona titular del Departament de la Presidència per dictar les disposicions necessàries per al desplegament d'aquest Decret i la persona titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda per realitzar les adaptacions pressupostàries necessàries per donar compliment a aquest Decret.

 

Segona

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 7 de juny de 2018

 

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

 

Elsa Artadi i Vila

Consellera de la Presidència