Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

RESOLUCIÓ ARP/1203/2018, de 4 de juny, per la qual es convoca la V edició del premi Ruralapps, corresponent a l'any 2018 (ref. BDNS 402920).

Dades bàsiques
  • Rang del document Resolució

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • Núm. del document ARP/1203/2018

  • Data del document 04/06/2018

  • Data de publicació 13/06/2018

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7641

TEXT PUBLICAT

Mitjançant l'Ordre AAM/292/2014, de 15 de setembre (DOGC núm. 6719, de 02.10.2014), el DARP va crear i convocar el Premi Ruralapps, amb la finalitat de poder conèixer les aplicacions mòbils que es realitzen orientades al nostre sector, i promoure la innovació tecnològica i el desenvolupament de noves apps útils per als sectors en els quals el DARP és competent.

L'Ordre ARP/117/2016, de 12 de maig (DOGC núm. 7124 - 20.5.2016), va aprovar les bases reguladores del premi Ruralapps. Aquestes bases reguladores van ser modificades per l'Ordre ARP/70/2017, de 27 d'abril (DOGC núm. 7362, de 04.5.2017).

Aquests ajuts estan sotmesos al Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L-352, de 24.12.2013).

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l'article 3.13.1, a l'article 3.13.2 i a l'article 3.13.8 l'exercici de la competència en matèria de polítiques d'agricultura, ramaderia, pesca, indústria agroalimentària i d'alimentació al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en el seu article 43.1.m) disposa com a funcions de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, entre d'altres, elaborar els plans i programes de transferència tecnològica i innovació del sector agroalimentari i definir les mesures de foment.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector agroalimentari mitjançant la concessió d'ajuts econòmics, d'acord amb els articles 92 i 93 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General de Qualitat i Indústries Agroalimentàries i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Resolc:

 

1. Convocar, per a l'any 2018, la V edició del premi Ruralapps d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/117/2016, de 12 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del premi Ruralapps (DOGC núm. 7124, de 20.5.2016) i modificades per l'Ordre ARP/70/2017, de 27 d'abril (DOGC núm. 7362, de 04.05.2017).

 

2. Les sol·licituds es podran presentar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i fins el 14 de setembre de 2018 inclòs.

 

3. Els premis que preveu aquesta Ordre, per un import total de 6.000 euros, van a càrrec de la partida pressupostària AG06 D/483000100/5740 dels pressupostos del Departament Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a l'any 2018.

S'estableixen dos tipus de premi: Ruralapps-ciutadania, per a l'app destinada a donar solucions tecnològiques innovadores a la ciutadania, i Ruralapps-professional, per a l'app destinada a donar solucions tecnològiques innovadores a les persones professionals en els àmbits d'actuació següents: Agricultura i ramaderia, Pesca i aqüicultura, Gestió forestal i medi natural, Indústria agroalimentària i alimentació, Formació, transferència, assessorament i innovació en l'àmbit agroalimentari i rural, i Desenvolupament rural.

Els premis estan dotats amb 3.000,00 euros cadascun. En cas de persones físiques, s'efectuarà la corresponent retenció i ingrés a compte de l'IRPF en concepte de premis.

 

4. L'òrgan instructor de les candidatures presentades als premis és la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

 

5. L'òrgan competent per dictar la resolució sobre la concessió dels premis és la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. A aquests efectes estarà assistit pel jurat, la composició del qual es detalla a l'apartat 8 de les bases reguladores a què fa referència l'apartat 1 d'aquest article.

 

6. El termini màxim per resoldre la concessió dels premis és de sis mesos a partir de la data que s'exhaureix el termini de presentació de candidatures, i es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

7. Contra la resolució de la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la publicació al DOGC de la resolució de concessió, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

 

8. Els premis i les nominacions concedides es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, potestativament, recurs de reposició davant la persona titular del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes.

 

Barcelona, 4 de juny de 2018

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació