Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE TSF/63/2018, d'11 de juny, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en les convocatòries de subvencions, premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  • Núm. del document TSF/0063/2018

  • Data del document 11/06/2018

  • Data de publicació 14/06/2018

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7642

TEXT PUBLICAT

 

En els darrers anys, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha dut a terme progressivament un procés de simplificació i racionalització de les subvencions, premis, beques i ajuts per a entitats.

Aquest procés de simplificació va coincidir amb l'aprovació de l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprovà el model tipus de bases reguladores dels procediments de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, el qual, a la base 6, estableix que la realització de la sol·licitud i altres tràmits associats a la concessió i justificació s'ha de realitzar preferentment per la via electrònica i remet a la tramitació presencial com a excepcional en funció dels col·lectius de beneficiaris.

En aquest sentit, l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obliga a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, a les persones jurídiques, a les entitats sense personalitat jurídica, als qui exerceixin una activitat econòmica per a la qual es requereix la col·legiació obligatòria i als qui representen un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

D'altra banda, la Circular 1/2016 de la Secretaria d'Administració i Funció Pública sobre determinats aspectes derivats de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, considera que l'obligació de tramitació electrònica per als col·lectius a què fa referència l'article 14.2, esmentat al paràgraf anterior, no s'aplica fins al 2 d'octubre de 2018, data d'entrada en vigor del registre electrònic general, atès que prèviament a aquesta data es podrien donar casos en què les persones jurídiques obligades a tramitar electrònicament no podrien dur a terme actuacions davant de les administracions públiques per la inexistència del registre general abans indicat.

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

L'objecte d'aquesta Ordre és regular el compliment d'obligatorietat de l'ús de mitjans electrònics en qualsevol dels procediments de sol·licitud, concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en subvencions, premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que consten a l'annex del present document.

Així mateix, queden subjectes a aquesta Ordre qualsevol dels procediments que es puguin aprovar a partir del moment de la seva entrada en vigor i que vagin dirigits als col·lectius que regula l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Article 2

Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions

2.1 Les sol·licituds de subvencions, premis, beques i ajuts i les altres trameses associades al procediment de concessió i justificació de les convocatòries ordinàries adreçades als col·lectius que regula l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'han d'efectuar i trametre per mitjans electrònics a través dels portals de tràmits indicats en cada cas a les bases reguladores de convocatòria de subvenció corresponent.

2.2 Les sol·licituds, escrits i comunicacions efectuats per mitjans electrònics es consideren presentats davant de l'Administració de la Generalitat quan es registren en el registre electrònic de la Generalitat de Catalunya i queda constància a l'assentament d'entrada de les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació de la persona sol·licitant o interessada, i identificació de l'òrgan al qual s'adreça.

2.3 Els col·lectius objecte d'aquesta Ordre poden acreditar la presentació de la sol·licitud, escrit o comunicació aportant la confirmació de la seva recepció, que ha d'incorporar, en tot cas, el número de registre d'entrada assignat i la data i l'hora de presentació.

2.4 En cas que la sol·licitud es presenti presencialment, s'ha de requerir la persona interessada perquè, en un termini de deu dies, l'esmeni a través de la seva presentació electrònica.

 

Article 3

Identificació i signatura de la persona interessada

3.1 La identificació i la signatura electrònica de les entitats sol·licitants s'han de fer mitjançant els sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica, d'acord amb els criteris que estableix l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

3.2 Els col·lectius obligats s'han d'identificar i signar per presentar la sol·licitud de subvencions, premis, beques i ajuts i per realitzar la resta de transaccions associades al procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos de les subvencions, premis, beques i ajuts per mitjans electrònics a través del sistema de signatura electrònica que determini la normativa vigent sobre l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i de signatura electrònica, i s'han d'especificar, en cada convocatòria, les formes d'identificació i signatura.

 

Article 4

Registre

L'únic registre electrònic habilitat per a la tramesa i recepció de sol·licituds, escrits i documentació relatius a la tramitació del procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts per mitjans electrònics és el Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 5

Còmput de terminis

5.1 La presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions mitjançant els portals esmentats a l'article 2 es pot fer tots els dies de l'any durant les vint-i-quatre hores del dia, en els termes que disposi la convocatòria corresponent.

5.2 La Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya estableix la data i l'hora oficials, així com els dies hàbils i inhàbils que s'apliquen al Registre electrònic.

5.3 A efectes de còmput de terminis, la recepció pel Registre electrònic de la Generalitat en un dia inhàbil s'entén efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent.

5.4 En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es pot dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

 

Article 6

Sistema de consulta i seguiment de la tramitació

6.1 Un cop presentada la sol·licitud que inicia el procediment de concessió de la subvenció, premis, beques i ajuts, els col·lectius objecte d'aquesta Ordre poden consultar i fer el seguiment dels seus expedients administratius a través dels portals de tràmits indicats en cada cas a les bases reguladores de convocatòria de subvenció, premis, beques i ajuts corresponent.

6.2 Els col·lectius esmentats en el punt anterior poden obtenir, a través d'aquest servei, informació sobre l'estat de tramitació del procediment. La informació sobre l'estat de tramitació ha de comprendre la relació dels actes de tràmit realitzats, amb indicació sobre el seu contingut, així com la data en què van ser dictats.

6.3 L'habilitació del sistema de consulta i seguiment de la tramitació no eximeix l'Administració de la Generalitat d'efectuar les comunicacions i notificacions expresses que estableix la normativa.

 

Article 7

Notificacions electròniques

7.1 Les notificacions electròniques dels actes del procediment s'han de realitzar emprant els sistemes corporatius de notificació electrònica de la Generalitat.

7.2 Aquests sistemes acrediten la data i l'hora de posada a disposició de la persona interessada de l'acte objecte de notificació, així com de la data i l'hora d'accés d'aquesta persona al seu contingut mitjançant sistemes de segellat de temps.

7.3 S'entén complerta l'obligació de notificar amb la posada a disposició de la notificació a la seu electrònica.

7.4 La notificació s'entén practicada a tots els efectes legals en el moment en què es produeixi l'accés al seu contingut.

7.5 Quan, havent-hi constància de la posada a disposició de la notificació, transcorrin deu dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'ha d'entendre que la notificació s'ha rebutjat, llevat que d'ofici o a instància del destinatari, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi. Si la notificació s'ha rebutjat es considera realitzat el tràmit i es pot continuar el procediment.

 

Article 8

Publicació de les resolucions

La proposta de resolució provisional i la resolució definitiva de concessió de les subvencions es notifiquen a les persones interessades mitjançant la seva publicació, quan així ho estableixi la normativa reguladora de cada procediment, d'acord amb la normativa vigent.

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha d'implantar les mesures necessàries, prèviament a qualsevol publicació de convocatòria ordinària de subvencions, premis, beques i ajuts, per tal de garantir el principi d'accessibilitat als mitjans electrònics amb les vies alternatives que siguin necessàries, d'acord amb el que estableix la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de la Generalitat de Catalunya.

 

Segona

Per a aquelles convocatòries a les quals puguin presentar sol·licitud tant persones físiques com persones jurídiques, aquesta Ordre només té efectes sobre les últimes.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre TSF/101/2016, de 2 de maig, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria del procediment de concessió i justificació de la convocatòria extraordinària de subvencions a entitats per al desenvolupament d'actuacions d'atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social, especialment les que tenen infants a càrrec (DOGC núm. 7119, de 12.5.2016).

Queda derogada l'Ordre BSF/25/2015, de 4 de febrer, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria del procediment de concessió i justificació de la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats (DOGC núm. 6808, d'11.2.2015).

Queden derogades les ordres que s'indiquen a continuació, en tot allò que contradigui el contingut de la present Ordre:

Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts destinats a dues línies de suport a l'ocupació de treballadors amb discapacitat de característiques especials dels centres especials de treball (DOGC núm. 7466, de 3.10.2017).

Ordre TSF/158/2017, de 13 de juliol, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de concessió dels guardons Medalla i Placa al treball President Macià (DOGC núm. 7418, de 24.7.2017).

Ordre EMO/93/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores d'una línia d'ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015 (DOGC núm. 6856, de 22.4.2015).

Ordre TSF/293/2016, de 26 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi Voluntariat (DOGC núm. 7242, de 8.11.2016).

Ordre TSF/116/2017, de 9 de juny, per la qual s'aproven les bases dels Premis de Civisme del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DOGC núm. 7391, de 15.6.2017).

Ordre TSF/321/2016, d'1 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions per a un programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball (DOGC núm. 7263, de 9.12.2016).

Ordre TSF/176/2016, de 20 de juny, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social (DOGC núm. 7155, de 5.7.2016).

Ordre TSF/269/2016, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social (DOGC núm. 7226, de 14.10.2016).

Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als centres especials de treball (DOGC núm. 7373, de 19.5.2017).

Ordre TSF/185/2017, de 31 de juliol, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DOGC núm. 7425, de 2.8.2017).

Ordre TSF/147/2017, de 6 de juliol, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització de jornades, activitats i formació a associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família aliena tutelats per la Generalitat de Catalunya, i a associacions de famílies adoptives d'infants adoptats a Catalunya o a altres països. (DOGC núm. 7409, d'11.7.2017).

Ordre TSF/270/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de concessió de subvencions per a la capitalització de les cooperatives i de les societats laborals de la línia Capitalcoop (DOGC núm. 7226, de 14.10.2016).

Ordre TSF/188/2016, de 27 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals (DOGC núm. 7163, de 15.7.2016).

Ordre TSF/252/2017, de 28 de novembre, per la qual es convoquen per a l'any 2017 les subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (BOE núm. 291, de 30.11.2017) (DOGC núm. 7508, de 30.11.2017).

Ordre TSF/39/2017, de 17 de març, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DOGC núm. 7334, de 22.3.2017).

Ordre TSF/234/2017, de 13 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, per al foment de l'economia social i del cooperativisme (DOGC núm. 7477, de 19.10.2017).

Ordre TSF/276/2016, de 17 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'activitats en matèria de promoció de l'acció sindical en l'àmbit concret de la negociació col·lectiva i les relacions laborals que duguin a terme les organitzacions sindicals a Catalunya (DOGC núm. 7231, de 21.10.2016).

Ordre EMO/291/2015, de 16 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment i la promoció de cooperatives, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015 (DOGC núm. 6961, de 22.9.2015).

Ordre TSF/267/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al desenvolupament del programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya. (DOGC núm. 7226, de 14.10.2016).

Ordre TSF/221/2016, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria per a la concessió de subvencions per al suport a la continuïtat del Programa Aracoop (DOGC núm. 7183, de 12.8.2016).

Ordre TSF/235/2017, de 13 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social (DOGC núm. 7477, de 19.10.2017).

Ordre TSF/128/2017, de 19 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció (DOGC núm. 7396, de 22.6.2017).

Ordre TSF/315/2016, de 22 de novembre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions per a projectes generadors d'ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals, a través de la Xarxa d'ateneus cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins el marc del Programa Aracoop (DOGC núm. 7255, de 25.11.2016).

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Vigència temporal

Aquesta Ordre té vigència fins al 2 d'octubre de 2018.

 

Segona

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Barcelona, 11 de juny de 2018

 

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

 

 

Annex

Ajuts destinats a dues línies de suport a l'ocupació de treballadors amb discapacitat de característiques especials dels centres especials de treball.

 

Concessió dels guardons Medalla i Placa al treball President Macià.

Avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions.

Premi Voluntariat.

Premis de Civisme del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social.

Subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social.

Subvencions als centres especials de treball.

Subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Subvencions per a la realització de jornades, activitats i formació a associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família aliena tutelats per la Generalitat de Catalunya, i a associacions de famílies adoptives d'infants adoptats a Catalunya o a altres països.

Subvencions per a la capitalització de les cooperatives i de les societats laborals de la línia Capitalcoop.

Subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals.

Subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental.

Subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, per al foment de l'economia social i del cooperativisme.

Subvencions per al desenvolupament d'activitats en matèria de promoció de l'acció sindical en l'àmbit concret de la negociació col·lectiva i les relacions laborals que duguin a terme les organitzacions sindicals a Catalunya.

Subvencions per al foment i la promoció de cooperatives.

Subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al desenvolupament del programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

Subvencions per al suport a la continuïtat del Programa Aracoop.

Subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social.

Subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció.

Projectes generadors d'ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals, a través de la Xarxa d'ateneus cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins el marc del Programa Aracoop.