Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE JUS/183/2018, de 31 d'octubre, per la qual es crea la Seu judicial electrònica de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament de Justícia

  • Núm. del document JUS/0183/2018

  • Data del document 31/10/2018

  • Data de publicació 12/11/2018

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7745

TEXT PUBLICAT

L'article 104.c de l'Estatut d'autonomia de Catalunya reconeix a la Generalitat la competència sobre els mitjans materials de l'Administració de justícia, la qual inclou, en tot cas, la configuració, la implantació i el manteniment de sistemes informàtics i de comunicació de l'Administració de justícia, sens perjudici de les competències de coordinació i d'homologació que corresponen a l'Estat per garantir la compatibilitat del sistema.

En l'exercici d'aquesta competència, el Departament de Justícia està immers en un procés de transformació dels sistemes informàtics de l'Administració de justícia, amb l'objectiu que l'expedient judicial electrònic sigui una realitat a totes les jurisdiccions i partits judicials de Catalunya.

Dins d'aquest procés de transformació tecnològica, ja està operatiu el portal dels professionals que permet als operadors jurídics fer tràmits amb l'Administració de justícia mitjançant comunicacions segures.

La Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'Administració de justícia, ha suposat el reconeixement definitiu de l'ús generalitzat de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit de l'Administració de justícia i en les seves relacions amb els ciutadans i els professionals que actuïn en el seu àmbit, així com amb la resta d'administracions i organismes públics.

Dins del títol III de la Llei esmentada, es regula la Seu judicial electrònica que, d'acord amb el que estableix l'article 9, es defineix com aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions, la titularitat, la gestió i l'administració de la qual correspon a cadascuna de les administracions competents en matèria de justícia. El mateix article 9 reconeix que les administracions competents en matèria de justícia han de determinar les condicions i els instruments de creació de les seus judicials electròniques i que, en tot cas, s'han de crear mitjançant una disposició publicada al Boletín Oficial del Estado o al butlletí oficial de la comunitat autònoma corresponent.

Ara, doncs, escau regular jurídicament els portals d'accés i registres electrònics de l'àmbit de l'Administració de justícia a Catalunya.

Aquesta regulació ja existeix en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, en virtut del Decret 232/2013, de 15 d'octubre, pel qual es crea la Seu electrònica corporativa de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta Ordre compleix els principis de bona regulació formulats a l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a l'article 62 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta norma resulta del tot necessària per poder complir amb la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'àmbit de l'Administració de justícia, i constitueix el mitjà més adient per aconseguir els màxims nivells d'eficàcia i eficiència en l'Administració de justícia i en les seves relacions amb els ciutadans, els professionals i altres òrgans de suport.

Atès que s'ha emès l'informe preceptiu del Comitè tècnic estatal de l'Administració judicial electrònica que estableix l'article 8 del Reial decret 396/2013, de 7 de juny;

Atès que s'ha emès l'informe preceptiu de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades que estableixen els articles 5.m i 8.2.f de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre;

Atès que s'ha emès l'informe preceptiu del Consell General del Poder Judicial, d'acord amb el que estableixen els articles 230.6 i 561 de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial;

Atesos l'article 3.9.1 del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'article 47.1 del Decret 278/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Justícia;

Per tot això, de conformitat amb les facultats atorgades a l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i a l'article 39.3 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

 

Ordeno:

 

Article 1

Creació de la Seu judicial electrònica de Catalunya

1.1 Es crea la Seu judicial electrònica de Catalunya, portal electrònic a través del qual els ciutadans i professionals de la justícia poden accedir a la informació, als procediments i als serveis electrònics de l'Administració de justícia a Catalunya.

1.2 A través de la Seu judicial electrònica de Catalunya es poden realitzar totes les actuacions, els procediments i els serveis que requereixin l'autenticació de l'Administració de justícia o dels ciutadans i professionals en les seves relacions amb aquesta Administració per mitjans electrònics, així com aquelles altres actuacions que s'hagin inclòs en el seu domini.

1.3 Des de la Seu judicial electrònica de Catalunya es pot accedir a totes les seus i subseus judicials electròniques creades dins del territori de l'Estat, mitjançant el punt d'accés general de l'Administració de justícia.

També es pot accedir a serveis o informacions corresponents a altres organismes públics o corporacions que representin els interessos dels professionals de la justícia, mitjançant la subscripció dels convenis corresponents.

 

Article 2

Àmbit d'aplicació

Aquesta Ordre s'aplica als òrgans i les oficines judicials; les fiscalies, i altres serveis de l'Administració de justícia a Catalunya, com també als ciutadans i professionals en les seves relacions amb aquests organismes per mitjans electrònics.

 

Article 3

Adreça electrònica de la Seu judicial electrònica de Catalunya

La Seu judicial electrònica de Catalunya és accessible a través de l'adreça http://seujudicial.gencat.cat.

 

Article 4

Titularitat i gestió de la Seu judicial electrònica de Catalunya

4.1 La titularitat de la Seu judicial electrònica de Catalunya correspon al departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de justícia.

4.2 Dins del departament competent en matèria de justícia, els òrgans que tinguin atribuïdes les competències en matèria de relacions amb l'Administració de justícia i en matèria de comunicació, difusió i atenció a la ciutadania són els responsables de la gestió i els serveis que es posen a disposició dels ciutadans i professionals.

De la mateixa manera, l'òrgan que origini la informació que s'ha d'incloure a la Seu judicial electrònica de Catalunya és el responsable de garantir-ne la veracitat i la integritat del contingut.

4.3 L'ens instrumental que dona suport a la Generalitat en matèria de telecomunicacions i tecnologies de la informació és el responsable de la provisió i el manteniment de les infraestructures tecnològiques i de telecomunicacions que garanteixin l'accés a la Seu judicial electrònica i al registre electrònic i de la seguretat en les comunicacions.

 

Article 5

Contingut i serveis de la Seu judicial electrònica de Catalunya

5.1 La Seu judicial electrònica de Catalunya ha d'incorporar com a mínim la informació següent:

a) La identificació de la Seu, l'òrgan titular i l'òrgan responsable de gestionar-la, i els serveis disponibles i subseus que puguin derivar-ne.

b) La identificació dels canals d'accés als serveis i mitjans electrònics disponibles a la Seu, amb l'expressió, si escau, dels telèfons i oficines a través dels quals també s'hi pot accedir.

c) La guia per utilitzar correctament la Seu judicial electrònica de Catalunya i el mapa, amb especificació de l'estructura de navegació i les seccions disponibles.

d) El sistema de verificació dels certificats de la Seu, que ha de ser accessible de manera directa i gratuïta.

e) La relació de sistemes de signatura electrònica que són admesos o es poden utilitzar a la Seu judicial electrònica de Catalunya, d'acord amb la normativa reguladora de la signatura electrònica i de les tecnologies de la informació i comunicació aplicables a l'àmbit de l'Administració de justícia.

f) Les normes de creació del registre o registres electrònics accessibles des de la Seu.

g) Informació sobre la protecció de dades de caràcter personal, amb enllaços a la Seu electrònica del Consell General del Poder Judicial com també a les seus electròniques de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, segons es tracti d'informació i actuacions relacionades amb fitxers jurisdiccionals o no jurisdiccionals, respectivament.

5.2 La Seu judicial electrònica de Catalunya ha d'incorporar els serveis següents:

a) La relació de serveis disponibles a la Seu.

b) La carta de serveis i la carta de serveis electrònics.

c) La Carta dels drets dels ciutadans davant de la justícia, la Carta dels drets lingüístics dels ciutadans i ciutadanes en l'àmbit de la justícia, així com les cartes de serveis aprovades pel Departament de Justícia en l'exercici de les seves competències en matèria de justícia, com ara la Carta de serveis de les biblioteques judicials i la Carta de serveis de l'oficina d'atenció ciutadana.

d) La relació de mitjans electrònics que els ciutadans i professionals poden o, si escau, han d'utilitzar en cada supòsit en l'exercici del seu dret a comunicar-se amb l'Administració de justícia.

e) L'accés a l'estat de tramitació de l'expedient judicial, en els termes que estableixi la normativa vigent.

f) L'accés a les notificacions o comunicacions electròniques.

g) La publicació electrònica, quan sigui procedent, de les resolucions i comunicacions que s'hagin de publicar en els taulers d'anuncis o per edictes.

h) La publicació de les declaracions de conformitat, compatibilitat i altres possibles distintius d'interoperabilitat, que s'hagin obtingut pel que fa a l'acompliment de l'esquema judicial d'interoperabilitat i seguretat.

i) La verificació dels segells electrònics dels òrgans i organismes públics que comprèn la Seu.

j) La comprovació de l'autenticitat i integritat dels documents emesos pels òrgans i organismes públics que comprèn la Seu, autenticats mitjançant el codi segur de verificació.

k) Els serveis d'assessorament electrònic a l'usuari per utilitzar correctament la Seu.

l) La publicació a títol informatiu del calendari de dies inhàbils a Catalunya, sense perjudici que el sistema enregistri la data i hora en què el sol·licitant hagi cursat el tràmit.

m) La publicació de formularis i models normalitzats per iniciar les actuacions i procediments o sol·licitar la prestació de serveis de la seva competència.

n) L'enllaç per formular suggeriments i queixes relatives a la gestió i serveis que presta la Seu judicial electrònica de Catalunya.

5.3 A mesura que es vagin desenvolupant nous serveis, s'han d'incorporar a la Seu judicial electrònica de Catalunya.

 

Article 6

Principis pels quals es regeix la Seu judicial electrònica de Catalunya

6.1 La Seu judicial electrònica de Catalunya es regeix pels principis de publicitat, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat que es deriven de la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'Administració de justícia.

6.2 El departament competent en matèria de justícia ha de garantir la confidencialitat, disponibilitat i integritat de la informació que es gestiona a la Seu judicial electrònica de Catalunya, d'acord amb els criteris de seguretat que deriven de la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'Administració de justícia.

6.3 Així mateix, ha d'adoptar les mesures tècniques o organitzatives apropiades per tal de garantir una seguretat adequada de les dades de caràcter personal que es recullin o tractin a través de la Seu judicial electrònica de Catalunya, que inclogui la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental.

 

Article 7

Seus electròniques derivades

7.1 Mitjançant una resolució del conseller o consellera competent en matèria de justícia es poden crear altres seus judicials electròniques derivades o subseus, les quals s'hauran de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

7.2 La resolució que creï la Seu judicial electrònica derivada haurà de contenir la identificació dels canals d'accés als serveis disponibles a la Seu, amb expressió, si escau, dels telèfons i oficines a través dels quals també s'hi pot accedir i les vies disponibles per formular suggeriments i queixes respecte del servei que presta la Seu.

 

 

Disposició addicional

Posada en funcionament de la Seu judicial electrònica de Catalunya

La Seu judicial electrònica de Catalunya s'ha de posar en funcionament en la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordre.

 

 

Disposició final

 

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 31 d'octubre de 2018

 

Ester Capella i Farré

Consellera de Justícia