Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE ARP/220/2018, de 19 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre ARP/9/2018, de 30 de gener, per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2018 (Ordre de 30 de gener, publicada al BOE núm. 34, de 7.2.2018, i DOGC núm. 7553, de 7.2.2018).

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • Núm. del document ARP/0220/2018

  • Data del document 19/12/2018

  • Data de publicació 24/12/2018

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7774

Afectacions
TEXT PUBLICAT

L'Ordre ARP/9/2018, de 30 de gener, estableix en l'article 1.1 que la declaració única agrària (DUN) consisteix en una declaració anual que ha de realitzar la persona titular de l'explotació agrària ubicada a Catalunya i que ha d'incloure la totalitat de la superfície, agrària, forestal i improductiva, en base al SIGPAC, incloses aquelles parcel·les per les quals no es sol·liciti cap ajut, així com les dades ramaderes de l'explotació i en l'article 2 estableix les persones que estan obligades a efectuar aquesta declaració anual. Entre d'altres, s'han de tramitar a través de la DUN els ajuts sotmesos al compromís de compliment de les normes de condicionalitat.

L'article quart del Reial decret 980/2017, de 10 de novembre, va modificar el Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que reben pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola i, concretament, pel que fa a la BCAM 6 (Bones Condicions Agràries i Mediambientals de la terra) de l'apartat 2 de l'annex II va establir la prohibició, a partir de l'1 de gener de 2018, d'utilitzar els sistemes d'aplicació de purí d'aspersió amb canó, vano o ventall i a la vegada habilitava a les Comunitats Autònomes a establir-hi excepcions.

En aquest marc normatiu, l'Ordre ARP/9/2018, dins l'article 9 relatiu als compromisos que ha de subscriure una persona titular de la DUN, va establir en l'apartat 3 excepcions temporals a la prohibició d'utilitzar els sistemes d'aplicacions de purí de vano o ventall.

El Reial decret 1378/2018, de 8 de novembre, pel qual es modifiquen els Reials decrets 1075/2014, 1076/2014 i 1078/2014, de 19 de desembre, relatius a l'aplicació a Espanya de la Política Agrícola Comuna, en l'article tercer modifica de nou la BCAM 6 de l'apartat 2 de l'annex II el Reial decret 1078/2014, relatiu a la condicionalitat, i manté la prohibició d'utilitzar els sistemes d'aplicació de purí d'aspersió amb canó, vano o ventall, però en modifica la redacció per permetre que les Comunitats autònomes estableixin excepcions a aquesta prohibició tenint en compte les millors tècniques disponibles.

A Catalunya, la major part de les cisternes existents no disposen de sistemes d'aplicació de purins alternatius al vano o ventall, i, probablement, els fabricants d'aquests equips no tenen la capacitat suficient de fabricació per respondre a la demanda.

Aquesta modificació obeeix a la finalitat de modificar les excepcions establertes a l'article 9.3 de l'Ordre ARP/9/2018 per establir-ne de noves que permetin a les explotacions agràries adaptar-se als nous sistemes d'aplicació de purí alternatius més eficients.

D'acord amb l'article 25.1.d) del Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, correspon a la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia dirigir, supervisar i fomentar la millora de les explotacions agràries, els plans de Bones Pràctiques agràries i ambientals a les explotacions agràries, la gestió de les dejeccions ramaderes i l'aplicació de la normativa sobre nitrats.

Conseqüentment, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article únic

Es modifica el segon paràgraf de l'apartat 9.3 de l'Ordre ARP/9/2018, de 30 de gener, per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2018, que queda redactat de la manera següent:

“L'aplicació de purins o fraccions líquides de dejeccions no es pot efectuar amb sistemes d'aspersió amb canó. L'aplicació de purí amb sistemes de vano o ventall es podrà realitzar per empreses de serveis fins a l'1 de novembre del 2018. Per a la resta de casos, l'aplicació de purí amb sistemes de vano o ventall es podrà realitzar fins al 17 de febrer de 2021, excepte en els casos en què l'aplicació es realitzi amb cisternes de més de 15 m3 o amb cisternes en camions, que es podrà realitzar fins al 1 de novembre de 2019.”

 

 

Disposició final

Aquesta disposició entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 19 de desembre de 2018

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació