Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 1/1992, de 7 de juliol, de concessió d'un suplement de crèdit i d'autorització d'operacions financeres per al 1992.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 001/1992

 • Data del document 07/07/1992

 • Data de publicació 10/07/1992

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1617

 • No Vigent
Afectacions
10/07/1992 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 El president de la Generalitat de Catalunya         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia, 
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  La necessitat de potenciar les actuacions de política 
 econòmica  en  els  sectors industrials i de serveis 
 mitjançant el crèdit públic de la Generalitat obliga a 
 augmentar els mitjans econòmics i financers posats a 
 disposició de l'Institut Català de Finances, instrument 
 principal  per  al desenvolupament d'aquesta política. 
 Aquesta Llei possibilita l'ampliació de la  capacitat 
 operativa de l'Institut tant per a la concessió de préstecs 
 com per a la prestació d'avals, de manera que, dins els 
 termes de la llei de creació, pugui augmentar la seva 
 incidència positiva en l'activitat econòmica de Catalunya.
                               
  Així  mateix,  aquesta  Llei  cobreix les actuacions 
 inversores que el Departament de Justícia ha de portar a 
 terme amb la finalitat d'aconseguir una màxima seguretat 
 ciutadana durant la celebració dels propers esdeveniments 
 esportius.
                               
  Finalment, la Llei autoritza la concessió d'avals de la 
 Generalitat sobre les operacions de crèdit que concerti 
 Grand Península, SA, empresa adjudicatària del centre 
 recreatiu turístic de Vila-seca i Salou, per finançar les 
 inversions. Aquesta actuació s'empara en el que disposa  
 l'article 6.b de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
 centres recreatius turístics, que autoritza a atorgar els 
 estímuls  que  siguin  procedents  als  titulars  de 
 l'adjudicació d'un centre recreatiu turístic.
                               
 Article 1                          
 Concessió d'un suplement de crèdit als pressupostos de la 
 Generalitat per al 1992                   
 -1 Es concedeix un suplement de 600.000.000 de pessetes a 
 l'aplicació pressupostària 21.04.730.01, "Transferències de 
 capital a l'Institut Català de Finances", del pressupost de 
 la Generalitat per al 1992, destinats a operacions de 
 concessió de préstecs, de manera que amplia el crèdit de 
 l'aplicació pressupostària 05.52.820.01.
 -2 Es concedeix un suplement de 326.000.000 de pessetes a 
 l'aplicació pressupostària 12.03.610.01, "Construcció i 
 obres de reforma dels centres", del pressupost per al 1992 
 de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de 
 Rehabilitació, del Departament de Justícia.
 -3 Per al finançament de la major despesa originada pels 
 apartats 1 i 2, s'amplia de 926.000.000 de pessetes 
 l'autorització per a concertar operacions d'endeutament 
 continguda en l'article 39.1 de la Llei de pressupostos de 
 la Generalitat per al 1992.
                               
 Article 2                          
 Concessió  d'un suplement de crèdit al pressupost de 
 l'Institut Català de Finances per al 1992          
  Es concedeix un suplement de 1.500.000.000 de pessetes, 
 per a la concessió de préstecs, a l'aplicació 05.52.820.01 
 del pressupost de l'Institut Català de Finances per al 
 1992. Per a finançar aquesta major despesa, s'autoritza 
 d'augmentar de 1.500.000.000 de pessetes el límit màxim 
 d'endeutament de l'Institut Català de Finances fixat per 
 l'article 39.6 de la Llei de pressupostos de la Generalitat 
 per al 1992.
                               
 Article 3                          
 Autorització d'operacions financeres            
 -1 S'autoritza l'Institut Català de Finances perquè pugui 
 prestar garanties, tant en forma de primer aval com en 
 forma de segon aval, per un import de 1.500.000.000 de 
 pessetes addicionals al límit fixat en l'article 38.4.a de 
 la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 1992.
 -2 La Generalitat pot avalar, per un import màxim de 
 10.000.000.000 de pessetes, les operacions d'endeutament 
 que, en qualsevol modalitat, concerti Grand Península, SA, 
 empresa  adjudicatària  de la construcció d'un centre 
 recreatiu turístic en els municipis de Vila-seca i Salou, 
 que ha de destinar el producte de les operacions de crèdit 
 avalades a finançar la inversió corresponent en el centre. 
 Les garanties de la Generalitat es poden formalitzar tot al 
 llarg del període de construcció.
 -3 Els avals a què es refereix l'apartat 2, que tenen 
 caràcter solidari, han d'ésser autoritzats pel Govern, a 
 proposta conjunta del conseller d'Economia i Finances i del 
 conseller de Comerç, Consum i Turisme, i han d'ésser 
 signats pel conseller d'Economia i  Finances  o  per 
 l'autoritat en qui aquest delegui expressament. El Govern, 
 a proposta del conseller d'Economia i Finances, ha de 
 determinar per a cada operació la comissió que ha de 
 percebre la Tresoreria de la Generalitat.
                               
 Disposicions finals                     
 Primera                           
  S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè 
 dicti les mesures necessàries per a desenvolupar i aplicar 
 aquesta Llei.
                               
 Segona                           
  Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia que es publica 
 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 7 de juliol de 1992        
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Macià Alavedra i Moner                   
 Conseller d'Economia i Finances               
                               
                               
 Annex                            
                               
 Suplement de crèdit                     
                               
 Despeses diversos departaments               
 (Actuacions  financeres  Direcció  General de Política 
 Financera).
                               
 Aplicació pressupostària: 21.04.730.01.
 Explicació de la despesa: transferències de capital a 
 l'Institut Català de Finances.
 Import en ptes.: 600.000.000.
                               
 Institut Català de Finances                 
                               
 Aplicació pressupostària: 05.52.820.01.
 Explicació de la despesa: préstecs i bestretes de qualsevol 
 tipus de deute en pessetes no documentat en títols valors.
 Import en ptes.: 1.500.000.000.
                               
 Departament de Justícia                   
                               
 Aplicació pressupostària: 12.03.610.01.
 Explicació de la despesa: construcció i obres de reforma 
 dels centres.
 Import en ptes.: 326.000.000.
                               
 Total suplement de crèdit: 2.426.000.000.