Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 3/1992, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1993.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 003/1992

  • Data del document 28/12/1992

  • Data de publicació 31/12/1992

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 1689

TEXT CONSOLIDAT

Exposició de motius

Els pressupostos de la Generalitat per al 1993 concreten la política econòmica del Govern en el context del programa de convergència fiscal per a la Unió Econòmica i Monetària Europea, en què participen totes les administracions públiques.

En consonància amb l’esmentat programa, el 1993 es presenta la necessitat de finançament de la Generalitat i dels seus organismes autònoms administratius, per la qual cosa l’endeutament net que s’inclou en els pressupostos per al 1993 és inferior al del 1992, i, per tant, l’estalvi per operacions corrents té una major participació en el finançament de les operacions de capital.

L’objectiu que es planteja en els pressupostos per al 1993 és d’augmentar la competitivitat de l’economia catalana. Per això la política de despeses presta una especial atenció a l’ensenyament, manté l’esforç inversor en infrastructures i equipaments, fomenta les actuacions adreçades als sectors productius de l’economia i a la millora del medi ambient.

En coherència amb el plantejament exposat, aquesta Llei inclou les normes pressupostàries a aplicar en la gestió dels ingressos i les despeses públics durant el 1993, entre les quals destaquen les relatives a la gestió i el control de les subvencions. Aquestes normes, conjuntament amb les disposicions incloses en lleis pressupostàries anteriors amb vigència indefinida, i amb les normes generals sobre la matèria, constitueixen el marc de referència legal a què s’ha d’ajustar l’execució del pressupost.

La Llei s’articula en cinc capítols.

El capítol I inclou les normes aplicables als crèdits i a llurs modificacions, referides tant a l’aprovació dels estats d’ingressos i de despeses com a les modificacions que aquests últims poden experimentar al llarg de l’exercici.

El capítol II recull les normes sobre gestió pressupostària i despesa pública, que determinen els procediments d’execució de matèries específiques, i també determinats aspectes de la gestió contractual o la concessió de subvencions.

En el capítol III, “Despeses de personal”, es regulen les retribucions del personal al servei de l’Administració.

En el capítol IV, “Operacions financeres”, es concreten les operacions d’endeutament i de concessió de garanties previstes per al 1993.

Finalment, el capítol V, “Actuacions tributàries”, inclou normes relatives a la gestió tributària i a l’actualització de les tarifes de les taxes.

Les disposicions addicionals d’aquesta Llei afecten la gestió pressupostària dels òrgans superiors de l’Administració de la Generalitat, del Parlament, del Consell Consultiu i de la Sindicatura de Comptes. D’altra banda, s’inclouen disposicions que adeqüen el marc normatiu del sector públic a la política econòmica.

Capítol I

Els crèdits i llurs modificacions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 1

Els crèdits inicials i llur finançament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Vinculació de crèdits del pressupost de les entitats sanitàries i assistencials
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

Modificacions pressupostàries
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4

Transferències de crèdit
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 5

Generació de crèdits
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

Crèdits ampliables
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

Retencions de saldos pressupostaris
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

Crèdits autoritzats a favor de les entitats autònomes
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Normes sobre gestió pressupostària i despesa pública
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 9

Contractació directa d’inversions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 10

Expedients simplificats
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 11

Obres de reparacions menors
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 12

Règim de concessió de les subvencions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 13

Seguiment i control de les subvencions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 14

Construcció i adquisició d’immobles
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 15

Execució anticipada de projectes d’inversió
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 16

Compromisos de despesa d’exercicis anteriors
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 17

Identificació de projectes d’inversió
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 18

Manaments de pagaments a justificar
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 19

Recurrència de despeses en exercicis futurs
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 20

Limitació de l’augment de la despesa
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 21

Liquidació dels pressupostos i control financer
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 22

Participació en ingressos
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 23

Finançament del Programa d’inversions de les universitats
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol III

Despeses de personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 24

Retribucions del personal no laboral
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 25

Retribucions del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 26

Retribucions del personal laboral
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 27

Catàlegs de llocs de treball
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 28

Oferta pública d’ocupació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 29

Integració en el treball
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 30

Limitació de l’augment de despeses de personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 31

Prohibició d’ingressos atípics
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 32

Pensions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol IV

Operacions financeres
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 33

Avals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 34

Operacions d’endeutament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol V

Actuacions tributàries
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 35

Actualització de les taxes amb tipus de quantia fixa
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 36

Increment de tarifa de sanejament i cànon de sanejament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 37

Cànon d’infrastructura hidràulica
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 38

Taxes del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 39

Taxes del Departament de Cultura
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 40

Taxes del Departament d’Indústria i Energia
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 41

Taxes del Departament d’Indústria i Energia
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions addicionals

Disposició addicional Primera

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Segona

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Tercera

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quarta

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Sisena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Novena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Desena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Onzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Dotzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Tretzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Catorzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quinzena

-1 Es faculta el Govern per a establir que els espais naturals de protecció especial que siguin gestionats pel Departament de Medi Ambient ho siguin en règim d’autonomia econòmica.

-2 El règim d’autonomia econòmica a què es refereix l’apartat 1 té per objecte tots els ingressos obtinguts com a resultat de la gestió de l’espai natural i també les transferències de la Generalitat, de les altres administracions públiques o d’altres entitats.

-3 L’òrgan responsable de la gestió en règim d’autonomia econòmica d’un espai natural de protecció especial ha de presentar anualment al Departament de Medi Ambient la justificació dels ingressos i el compte de gestió econòmica, els quals queden a disposició de la Intervenció General, de la Sindicatura de Comptes i, si escau, del Tribunal de Comptes.

-4 Per decret del Govern s’han de determinar els espais naturals de protecció especial del Departament de Medi Ambient que s’acullen al que estableix aquesta disposició i la normativa que n’ha de regir la gestió.

Disposició addicional Setzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Dissetena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Divuitena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Dinovena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vintena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-unena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-dosena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-tresena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-quatrena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-cinquena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-sisena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions finals

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Primera

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Segona

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Tercera

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Quarta

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Cinquena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Sisena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Annex

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte