Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 176/1993, de 13 de juliol, sobre les cooperatives sanitàries de segon grau i aprovació del seu Reglament.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de Treball

 • Núm. del document 176/1993

 • Data del document 13/07/1993

 • Data de publicació 28/07/1993

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1776

 • No Vigent
Afectacions
TEXT PUBLICAT

                               
                               
                               
 Atès que l'article 99.6 del text refós de la Llei de 
 cooperatives de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
 1/1992, de 10 de febrer, disposa que les cooperatives 
 sanitàries de segon grau, definides en l'apartat 4 del 
 mateix article, han de ser regulades per reglament;     
                               
  Vist el que estableix l'article 61 de la Llei 13/1989, de 
 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic 
 de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, de 
 conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica 
 Assessora, a proposta del conseller de Treball i d'acord 
 amb el Govern,                       
                               
 Decreto:                          
                               
 Article únic                        
  En compliment del que preveu l'article 99.6 del text refós 
 de la Llei de cooperatives de Catalunya, s'aprova el 
 Reglament sobre les cooperatives sanitàries de segon grau.
                               
 Disposició final                      
                               
  El present Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva 
 publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
                               
 Barcelona, 13 de juliol de 1993               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Ignasi Farreres i Bochaca                  
 Conseller de Treball                    
                               
 Reglament sobre les cooperatives sanitàries de segon grau  
                               
 Article 1                          
 Concepte                          
  1.1 Són cooperatives sanitàries de segon o ulterior grau 
 aquelles que integrin almenys una cooperativa sanitària de 
 primer grau i tinguin com a finalitat coordinar, organitzar 
 i potenciar una acció cooperadora sobre la salut i la 
 malaltia.
  1.2  Les cooperatives sanitàries de segon o ulterior grau 
 poden integrar mutualitats de previsió social o altres 
 entitats de naturalesa no cooperativa sense ànim de lucre, 
 sempre que l'estructura, els fins i l'organització de les 
 entitats esmentades estiguin relacionats amb un propòsit 
 sanitari viable, que justifiqui  la  cooperativització 
 d'activitats en el seu àmbit d'actuació.
  El nombre d'entitats no cooperatives sòcies no pot excedir 
 la  meitat del total dels membres de la cooperativa 
 sanitària de segon o ulterior grau en què s'integren.
                               
 Article 2                          
 Contingut mínim dels estatuts socials            
  Els estatuts socials de les cooperatives sanitàries de 
 segon o ulterior grau hauran d'expressar, respectant el 
 contingut mínim establert a l'article 8 del text refós de 
 la Llei de cooperatives de Catalunya, els punts següents:  
  a) El termini de pre-avís per a la baixa, al qual fa 
 referència l'article 18.2 del text refós de la Llei de 
 cooperatives de Catalunya.
  b)  Termini  mínim de permanència dels socis en la 
 cooperativa en els termes previstos a l'article 18.1 del 
 text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya.
  c) Opció de criteri de vot en funció de l'article 34.3 del 
 text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya.
  d) Qualitat de diriment o no del vot del president del 
 consell rector i del de l'assemblea general.
  e) Nombre de representants del col·lectiu de socis de 
 treball en l'assemblea general i en el consell rector.
                               
 Article 3                          
 Funcions                          
   Per a l'adequat compliment i desenvolupament dels fins 
 comuns, les cooperatives sanitàries de segon o ulterior 
 grau exerciran les funcions següents:            
  a) Coordinar, dirigir i controlar l'activitat conjunta del 
 grup.
  b) Fixar les bases de planificació i projecció, així com 
 els programes coordinats d'actuació, en les matèries que 
 corresponen a les entitats que en formen part.
                               
 Article 4                          
 Òrgans de la societat                    
   A les cooperatives sanitàries de segon o ulterior grau, 
 els serà d'aplicació la regulació dels òrgans socials que 
 preveu el capítol 4 del títol 1 del text refós de la Llei 
 de cooperatives de Catalunya, com també les especificacions 
 següents:                          
  a) L'assemblea general de la cooperativa estarà formada 
 pels membres dels consells rectors o òrgans anàlegs de les 
 entitats sòcies, com  també  pels  representants  del 
 col·lectiu de socis de treball.
  El col·lectiu de socis de treball designarà almenys un 
 representant al qual correspondrà exercir el dret de vot en 
 els termes que es fixin estatutàriament i el vot de les 
 persones jurídiques l'exercirà el seu representant legal.
  b) Els membres del consell rector seran elegits per 
 l'assemblea  general. Se  n'elegirà  almenys  un  en  
 representació dels socis de treball.