Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 30/1991, de 13 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 1992-1995.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 030/1991

 • Data del document 13/12/1991

 • Data de publicació 10/01/1992

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1539

 • No Vigent
Afectacions
Afectacions passives (17)
Correccions d'errades
30/01/1992 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

 El president de la Generalitat de Catalunya         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia, 
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
 Exposició de motius                     
                               
  La Llei 14/1987, d'Estadística, crea el marc legal que 
 permet  el  desenvolupament de l'activitat estadística 
 necessària per al coneixement de la realitat econòmica, 
 social i demogràfica de Catalunya, regula l'obligatorietat 
 de la col·laboració ciutadana i la preservació del secret 
 estadístic, estableix un marc de referència per a la 
 coordinació i la col·laboració entre les institucions 
 implicades en el procés estadístic, i institueix el Pla 
 Estadístic, com un instrument legal del Parlament per a 
 l'ordenació i la planificació de l'activitat estadística.
                               
  Aquesta Llei posa en pràctica les previsions de la Llei 
 d'Estadística per a la  planificació  de  l'activitat 
 estadística de Catalunya incorporant els actuals mètodes de 
 planificació pública: estableix un objectiu central del Pla 
 i defineix el seu desplegament en els diferents camps 
 mitjançant una jerarquia d'objectius i regles per a la 
 presa de decisions sobre prioritats, de manera que la 
 definició precisa de les finalitats que cal assolir no 
 impedeix la necessària flexibilitat i adaptibilitat de la 
 qual ha de poder fer ús el Govern en l'execució del Pla 
 mitjançant els corresponents Programes Anuals d'Actuació 
 Estadística.
                               
  Així mateix, aquesta Llei precisa i  organitza  les 
 relacions  de  col·laboració  institucional  entre  la 
 Generalitat, les entitats territorials de Catalunya i les 
 organitzacions estatals i internacionals especialitzades, 
 per a la progressiva constitució d'un sistema estadístic 
 integral de Catalunya, homogeni i comparable amb els dels 
 països avançats d'Europa, i estableix les funcions de 
 l'Institut  d'Estadística  de  Catalunya en l'execució 
 d'aquest Pla.
                               
 Capítol I                          
 Disposicions generals                    
                               
 Article 1                          
  El Pla Estadístic de Catalunya 1992-1995 que s'estableix 
 per aquesta Llei és l'instrument d'ordenació i planificació 
 de l'estadística de la Generalitat de Catalunya, dels seus 
 organismes autònoms i de les empreses en què  tenen 
 participació majoritària i de les entitats gestores de la 
 Seguretat Social a Catalunya, per a la constitució del 
 sistema estadístic de la Generalitat de Catalunya.
                               
 Article 2                          
  El  Pla  Estadístic de Catalunya 1992-1995 és també 
 l'instrument marc de la col·laboració institucional entre 
 la Generalitat de Catalunya i els seus organismes i 
 empreses d'una banda, i les entitats públiques catalanes de 
 caràcter territorial d'una altra, per a la progressiva 
 constitució d'un sistema estadístic integral de Catalunya.
                               
 Article 3                          
  El  Pla  Estadístic de Catalunya 1992-1995 és també 
 l'instrument marc de la col·laboració institucional entre 
 la Generalitat de Catalunya i els seus organismes i 
 empreses, d'una banda, i altres entitats públiques estatals 
 o europees o organitzacions internacionals, d'una altra, 
 per  a  la  progressiva  coherència,  homogeneïtat  i 
 comparabilitat del sistema estadístic de Catalunya amb els 
 del seu entorn.
                               
 Article 4                          
  El Pla Estadístic de Catalunya 1992-1995 estableix els 
 seus objectius per al període de temps comprès entre el 
 primer de gener de 1992 i el trenta-u de desembre de 1995.
                               
 Article 5                          
  Les entitats esmentades en l'article primer elaboren les 
 estadístiques que els encomanen el Pla Estadístic i els 
 Programes Anuals d'Actuació Estadística que el despleguen, 
 directament o en col·laboració  amb  altres  entitats 
 públiques o privades, mitjançant la celebració d'acords, 
 convenis o contractes.
                               
 Article 6                          
  L'Institut d'Estadística de Catalunya és  l'organisme 
 responsable de dur a terme el Pla Estadístic i els 
 Programes Anuals d'Actuació Estadística, directament o en 
 col·laboració amb altres entitats públiques o privades, i 
 amb aquesta finalitat porta a terme  les  activitats 
 següents:                          
  a) Elaborar i aprovar cada any el projecte de proposta de 
 Programa Anual d'Actuació  Estadística  i  les  seves 
 activitats prèvies i preparatòries que requereixen el 
 compliment dels preceptes d'aquesta Llei.
  b) Prestar els  serveis  d'assistència  tècnica  que 
 requereixin  les  diferents  administracions  públiques 
 catalanes a les quals el Pla Estadístic i els Programes 
 Anuals d'Actuació Estadística que el despleguen encomanin 
 l'elaboració d'estadístiques.
  c) Realitzar les activitats estadístiques instrumentals 
 que li encomanen el Pla Estadístic i els Programes Anuals 
 d'Actuació Estadística que el despleguen.
  d) Elaborar i promoure la tramitació i l'aprovació dels 
 projectes de normes tècniques i reguladores d'estadístiques 
 que preveu la Llei d'estadística o que li encomana el Pla 
 Estadístic i els Programes Anuals d'Actuació Estadística 
 que el despleguen.
  e)  Vetllar  pel  compliment de la legislació sobre 
 estadística per part de les diferents administracions 
 públiques catalanes a les quals el Pla Estadístic i els 
 Programes Anuals d'Actuació Estadística que el despleguen 
 encomanin l'elaboració d'estadístiques.
  f) Formular i mantenir l'inventari de la informació i la 
 documentació estadístiques a Catalunya.
  g) Fer el seguiment de les estadístiques incloses en el 
 Pla Estadístic.
  h) Establir les  relacions  necessàries  en  matèria 
 estadística amb les entitats esmentades en els articles 2 i 
 3 d'aquesta Llei.
                               
 Article 7                          
  Als efectes d'aquesta Llei, es consideren activitats 
 estadístiques:                       
  a) Les activitats que condueixin a la  recopilació, 
 l'elaboració,  l'ordenació  sistemàtica de dades i la 
 publicació i difusió de resultats, tal com estableix 
 l'article 2 de la Llei d'estadística.
  b) Les activitats que siguin prèvies o complementàries de 
 les anteriors i legalment  exigibles,  o  tècnicament 
 necessàries,  per  a poder complir els requisits que 
 estableix la legislació sobre estadística, com les de 
 formació,  les  de  recerca i desenvolupament tècnic, 
 metodològic i normatiu en el camp estadístic; aquestes 
 activitats   s'anomenen   "activitats   estadístiques 
 instrumentals".
                               
 Capítol II                         
 Objectiu central del Pla Estadístic             
                               
 Article 8                          
  L'objectiu central del Pla Estadístic  de  Catalunya 
 1992-1995 és aconseguir un conjunt coherent, fiable i 
 actualitzat de dades estadístiques al mínim cost possible, 
 aprofitant al màxim les fonts existents, que permeti el 
 coneixement de la realitat econòmica, demogràfica i social 
 de Catalunya i que sigui útil a la presa de decisions de 
 les institucions  públiques  i  els  agents  socials, 
 minimitzant les molèsties als ciutadans i garantint el 
 secret estadístic.
                               
 Article 9                          
  L'objectiu central establert en l'article anterior ha 
 d'ésser el criteri bàsic i essencial per a la presa de 
 decisions de tots els organismes implicats en l'execució 
 del Pla Estadístic i ha de servir de criteri interpretatiu 
 primer per a l'aplicació d'aquesta Llei i les disposicions 
 per al seu compliment i desplegament.
                               
 Capítol III                         
 Estructura del Pla Estadístic                
                               
 Article 10                         
  L'objectiu  central  del Pla Estadístic establert en 
 l'article 8 es desplega en els camps següents:       
  a) Activitats estadístiques en curs.
  b) Activitats estadístiques noves.
  c) Activitats estadístiques instrumentals exigides per la 
 Llei d'Estadística.
  d) Activitats estadístiques instrumentals necessàries per 
 a l'optimació del sistema estadístic de Catalunya.
  e)  Col·laboració  institucional  amb  les  entitats 
 territorials de Catalunya.
  f) Col·laboració institucional amb les entitats estatals i 
 europees i amb les organitzacions internacionals.
                               
 Article 11                         
 -1 Per al desplegament de l'objectiu central del Pla 
 Estadístic establert en l'article 8 i dins cadascun dels 
 camps definits en l'article anterior, es defineixen en els 
 capítols següents d'aquesta Llei els criteris de decisió 
 que han d'informar la determinació de les activitats 
 estadístiques que han de fer-se per a complir el Pla 
 Estadístic.
 -2 Aquests criteris de decisió són de dues classes:     
  a)  Criteris  de decisió estrictes, que han d'ésser 
 observats tots, en tot cas i íntegrament.
  b) Criteris de decisió de preferència, que han d'ésser 
 tinguts en compte de manera ponderada i successivament, en 
 l'ordre de prelació en què s'estableixen, durant el període 
 de vigència del Pla.
                               
 Article 12                         
 -1 Per al desplegament de l'objectiu central del Pla 
 Estadístic establert en l'article 8, dins cadascun dels 
 camps definits en l'article 10, considerant els criteris de 
 decisió definits en l'article 11,  s'estableixen  els 
 objectius operatius d'aquest Pla.
 -2 Els objectius operatius són la definició més precisa en 
 llenguatge de planificació que adopta aquesta Llei per tal 
 d'identificar activitats estadístiques i consisteixen en:  
  a) Una descripció normalitzada de les finalitats i de les 
 prestacions que es pretenen.
  b) Una descripció breu i molt general de les operacions 
 que permetrien aconseguir les prestacions i les finalitats. 
  c) Una estimació normalitzada de llur grau de complexitat 
 tècnica, metodològica i organitzativa.
  d) Una estimació normalitzada de llur cost directe mitjà 
 anual.
  e) Una estimació normalitzada del temps que ha de passar 
 entre l'inici efectiu de l'activitat i la disponibilitat 
 dels primers resultats.
                               
 Article 13                         
  Per a descriure de manera normalitzada els objectius 
 operatius, s'adopten en aquesta Llei les regles que es 
 defineixen en el seu Annex I.
                               
 Capítol IV                         
 Objectius per a les activitats estadístiques en curs    
                               
 Article 14                         
  Són criteris de decisió estrictes pel que fa a les 
 activitats estadístiques en curs, que ineludiblement han de 
 complir les activitats estadístiques que hi són incloses, 
 els següents:                        
  a) Que disposin d'un projecte tècnic o d'un esquema 
 metodològic bàsic i que satisfacin els requisits mínims per 
 tal d'oferir resultats fiables.
  b) Que s'ajustin a la legalitat i a la normativa tècnica 
 vigents.
  c) Que llur metodologia permeti la comparació de llurs 
 resultats amb altres estadístiques similars.
  d) Que garanteixin llur actualització periòdica.
  e) Que no en resulti  una  duplicitat  amb  altres 
 estadístiques existents.
                               
 Article 15                         
  Són objectius operatius per a les activitats estadístiques 
 en curs, amb especificació de l'organisme que elabora 
 l'estadística, els que es relacionen a l'Annex II d'aquesta 
 Llei.
 Capítol V                          
 Objectius per a noves activitats estadístiques       
                               
 Article 16                         
  Les activitats estadístiques que s'iniciïn en el període 
 de  vigència  del Pla Estadístic per tal de complir 
 l'objectiu central establert en l'article 8 han de satisfer 
 ineludiblement els criteris de decisió  estrictes  de 
 l'article 14 d'aquesta Llei.
                               
 Article 17                         
  Així mateix, la decisió d'iniciar aquestes activitats 
 estadístiques ha de satisfer els criteris de decisió de 
 preferència següents:                    
  a) Que la relació cost/benefici sigui òptima, entenent el 
 factor cost com la combinació del cost econòmic i el grau 
 de complexitat tècnica, metodològica i organitzativa, i 
 entenent el factor benefici com el grau d'assoliment dels 
 criteris descrits en els paràgrafs següents.
  b)  Que  tendeixin  a equilibrar el conjunt de les 
 estadístiques disponibles sobre Catalunya i per tant donin 
 prioritat a noves activitats estadístiques de contingut 
 econòmic i a les previsions demogràfiques.
  c)  Que  diversifiquin  les  estadístiques  socials 
 disponibles, donant prioritat a noves estadístiques socials 
 sobre condicions de vida de la població.
  d)  Que,  metodològicament,  donin  preferència a la 
 utilització  de  fonts  d'informació  estadístiques  i 
 administratives existents disponibles.
  e) Que tendeixin a la més gran desagregació territorial 
 tècnicament possible.
                               
 Article 18                         
  Són objectius operatius per a les noves  activitats 
 estadístiques  els  que es relacionen en l'Annex III 
 d'aquesta Llei.
                               
 Capítol VI                         
 Objectius per a activitats estadístiques instrumentals 
 exigides per la Llei d'Estadística             
                               
 Article 19                         
  Les activitats estadístiques instrumentals que estableix 
 preceptivament  la  Llei  d'Estadística  han  d'ésser 
 realitzades per l'Institut d'Estadística de Catalunya dins 
 del termini de vigència del Pla Estadístic.
                               
 Article 20                         
  Són objectius operatius per a les activitats estadístiques 
 instrumentals exigides per la Llei d'Estadísitca els que es 
 relacionen en l'Annex IV d'aquesta Llei.
                               
 Capítol VII                         
 Objectius per a activitats estadístiques instrumentals 
 necessàries per a l'optimació del sistema estadístic de 
 Catalunya                          
                               
 Article 21                         
 -1 A més de les activitats previstes en el Capítol VI, el 
 compliment  de  l'objectiu central del Pla Estadístic 
 establert en l'article 8 comporta la necessitat o la 
 conveniència de dur a terme altres activitats estadístiques 
 instrumentals, tant per a la realització de les activitats 
 estadístiques que cal iniciar en aplicació  del  que 
 s'estableix en el Capítol V d'aquesta Llei com per la 
 coherència interna i externa del sistema estadístic de 
 Catalunya.
 -2 La decisió d'iniciar aquestes activitats estadístiques 
 instrumentals ha de satisfer els criteris de decisió de 
 preferència següents:                    
  a) Que llur aplicació contribueixi a generar economies 
 d'escala en termes de temps o de recursos emprats.
  b) Que siguin tècnicament necessàries o convenients per 
 assolir progressivament l'homogeneïtat en el tractament de 
 dades i millorar la qualitat i la fiabilitat de les 
 estadístiques catalanes.
  c) Que contribueixin a la formació del personal de 
 l'Administració  i  dels  usuaris  de  la  informació 
 estadística.
  d) Que constitueixin un avenç tecnològic i innovador de la 
 metodologia  estadística  d'aplicació  progressiva  a 
 Catalunya.
                               
 Article 22                         
  Són objectius operatius per a les activitats estadístiques 
 instrumentals necessàries per a l'optimació del sistema 
 estadístic de Catalunya els que es relacionen en l'Annex V 
 d'aquesta Llei.
                               
 Capítol VIII                        
 Col·laboració institucional amb les entitats territorials 
 de Catalunya                        
                               
 Article 23                         
  El Pla Estadístic de Catalunya 1992-1995 ha d'incorporar 
 en  el seu procés d'execució activitats estadístiques 
 acomodades als seus objectius  operatius  que  siguin 
 d'interès especial per a les entitats territorials de 
 Catalunya, per una de les vies determinades en el present 
 capítol.
                               
 Article 24                         
  Les entitats territorials de Catalunya poden sol·licitar 
 la col·laboració de l'Institut d'Estadística de Catalunya 
 per a la realització de les estadístiques determinades en 
 l'article 23, amb les finalitats següents:         
  a) Realitzar íntegrament estadístiques que els siguin 
 d'especial interès, sempre que la proposta compleixi els 
 objectius del Pla Estadístic.
  b) Incloure aspectes que els siguin d'especial interès en 
 les estadístiques que es realitzin en execució del Pla 
 Estadístic.
  c) Desagregar les dades o els productes de difusió que els 
 siguin d'especial interès derivats de les estadístiques que 
 es realitzin en execució del Pla Estadístic.
  d)  Rebre el servei d'assistència tècnica per a la 
 realització per part d'elles d'activitats estadístiques de 
 llur interès que responguin a l'objectiu establert en 
 l'article 2 i d'altres objectius del Pla Estadístic.
                               
 Article 25                         
  L'Institut d'Estadística de Catalunya pot adreçar-se a 
 totes o a determinades entitats territorials de Catalunya 
 per:                            
  a) Proposar la realització d'estadístiques o activitats 
 estadístiques complementàries que consideri d'interès per 
 al compliment de l'objectiu establert en l'article 2 i 
 d'altres objectius del Pla Estadístic.
  b) Proposar la inclusió d'estadístiques que aquestes 
 entitats ja realitzin en l'àmbit del Pla Estadístic, si ho 
 considera  d'interès  per al compliment de l'objectiu 
 establert en l'article 2 i d'altres objectius del Pla 
 Estadístic.
                               
 Article 26                         
 -1 Les propostes de les entitats territorials han d'anar 
 acompanyades de la documentació següent:          
  a) Memòria justificativa de l'especial interès i de 
 l'adequació de la demanda als objectius del Pla Estadístic. 
  b) Memòria descriptiva de l'activitat estadística i del 
 servei d'assistència tècnica que se sol·licita.
  c) Proposta de finançament del cost del servei.
 -2 Les propostes de l'Institut d'Estadística de Catalunya a 
 què es refereix l'article 25 han d'anar acompanyades de la 
 documentació següent:                    
  a) Memòria justificativa i descriptiva de la proposta, del 
 seu interès per a les entitats territorials destinatàries i 
 per al compliment del que disposa l'article 2 d'aquesta 
 Llei, i la seva adequació a altres objectius del Pla 
 Estadístic.
  b) Descripció de les activitats d'assistència tècnica i 
 dels mitjans que l'Institut d'Estadística de Catalunya 
 posaria al servei de la realització de l'operació o de 
 l'activitat.
  c) Proposta de finançament del cost de la demanda o dels 
 costos addicionals que aquesta pot implicar.
                               
 Article 27                         
  Els termes de l'acceptació de la proposta s'han de 
 precisar en un conveni de col·laboració entre l'Institut 
 d'Estadística de Catalunya i les entitats interessades.
                               
 Capítol IX                         
 Col·laboració institucional amb les entitats estatals i 
 europees i amb les organitzacions internacionals      
                               
 Article 28                         
 -1 L'Institut d'Estadística de Catalunya pot adreçar-se a 
 entitats  estatals  o  europees  o  a  organitzacions 
 internacionals  per  proposar  la col·laboració en la 
 realització d'estadístiques, d'activitats  estadístiques 
 complementàries o d'activitats estadístiques instrumentals, 
 si ho considera d'interès per al compliment de l'objectiu 
 establert per l'article 3 i d'altres objectius del Pla 
 Estadístic.
 -2 Els termes de l'acceptació de la proposta s'han de 
 precisar en un conveni de col·laboració entre l'Institut 
 d'Estadística  de  Catalunya  i  les  entitats i les 
 organitzacions interessades.
                               
 Capítol X                          
 Execució del Pla Estadístic                 
                               
 Article 29                         
 -1 El Govern de la Generalitat ha d'aprovar cada any per 
 decret, abans del trenta-u de desembre, a proposta del 
 Conseller d'Economia i Finances,  el  Programa  Anual 
 d'Actuació Estadística per a l'any següent.
 -2 El  Govern ha de donar compte d'aquest Decret al 
 Parlament.
 -3 El projecte de proposta de Programa Anual d'Actuació 
 Estadística ha d'ésser preparat i aprovat cada any, abans 
 del dia quinze de novembre, per l'Institut d'Estadística de 
 Catalunya, que prèviament ha d'haver mantingut consultes 
 amb totes les entitats esmentades en els articles 1 i 2 
 d'aquesta Llei.
 -4 Aquest Programa Anual d'Actuació Estadística ha de 
 consistir en la descripció precisa de les activitats 
 estadístiques que s'han de dur a terme durant l'any, com a 
 desplegament dels objectius i en compliment dels preceptes 
 d'aquesta Llei.
                               
 Article 30                         
  La inclusió d'una activitat estadística en un Programa 
 Anual d'Actuació Estadística comporta el compliment de les 
 disposicions següents:                   
  a) L'enumeració de les normes reguladores vigents que són 
 aplicables a l'activitat estadística en qüestió, si n'hi 
 ha.
  b) Un articulat de normes específiques que, conjuntament 
 amb les citades en el paràgraf anterior, completi la 
 regulació exigida per la Llei d'Estadística.
  c) En tot cas, la determinació precisa dels resultats 
 estadístics que han d'ésser sotmesos al tràmit d'aprovació 
 i la forma específica de publicació i difusió de dades.
                               
 Article 31                         
 -1 La identificació i la descripció  d'una  activitat 
 estadística que compleixi algun dels objectius operatius 
 establerts en els articles 15, 18, 20 i 22 en el Programa 
 Anual  d'Actuació  Estadística  comporta la declaració 
 d'interès públic respecte a la dita activitat.
 -2 S'encomana a l'Institut d'Estadística de Catalunya que 
 presti l'assistència tècnica que requereixin els organismes 
 que elaboren estadístiques que responen als objectius 
 operatius del Pla Estadístic per tal de garantir que 
 compleixen els preceptes que s'hi estableixen.
 -3 La inclusió d'una activitat estadística en els Programes 
 Anuals d'Actuació Estadística s'ha de fer, en tot cas, en 
 funció  de  les  disponibilitats  pressupostàries  i 
 organitzatives.
                               
 Article 32                         
  L'aprovació de resultats de les activitats estadístiques 
 incloses en el Pla Estadístic ha d'observar el procediment 
 següent:                          
  a) Les propostes d'aprovació dels resultats estadístics 
 han d'ésser trameses prèviament a l'Institut d'Estadística 
 de  Catalunya,  que ha d'emetre un informe sobre el 
 compliment de les normes reguladores que són aplicables en 
 l'estadística.
  b)  Per  a  l'elaboració d'aquest informe l'Institut 
 d'Estadística de Catalunya pot requerir a l'organisme o 
 l'entitat pública que hagi realitzat l'activitat tota mena 
 d'informació que consideri necessària i realitzar qualsevol 
 altra actuació que estimi convenient per a la verificació 
 del  procés de realització de l'activitat i la seva 
 adequació a les normes reguladores.
  c) L'informe favorable de l'Institut d'Estadística de 
 Catalunya ha d'ésser elevat al Conseller d'Economia i 
 Finances, el qual ha de fer pública l'aprovació mitjançant 
 resolució que s'ha de publicar en el Diari Oficial de la 
 Generalitat de Catalunya i s'ha de comunicar al Parlament.
  d) En el cas de les activitats estadístiques realitzades 
 per un altre Departament, la resolució ha d'ésser signada 
 pel Conseller corresponent.
                               
 Article 33                         
  Per tal de fer efectiva l'obligació  de  l'Institut 
 d'Estadística de Catalunya de vetllar pel compliment de les 
 normes vigents sobre estadística i en particular les que 
 estableix el Pla Estadístic i les seves  normes  de 
 desplegament, s'autoritza el Govern de la Generalitat que 
 atribueixi a l'Institut d'Estadística de Catalunya la 
 facultat  inspectora  de  les activitats estadístiques 
 sotmeses al Pla Estadístic.
                               
 Disposició addicional                    
  La integració en la funció pública de l'Administració de 
 la Generalitat, de l'Ajuntament de Barcelona, o d'altres 
 entitats locals, dels funcionaris i del personal laboral 
 amb  caràcter  permanent  del Consorci d'Informació i 
 Documentació de Catalunya, s'ha de fer d'acord amb el que 
 estableix el pacte sisè del Conveni signat el 18 de 
 setembre de 1989 entre les institucions que formen part de 
 l'esmentat Consorci i ha de seguir les regles següents:   
 -1 D'acord amb les relacions de personal que figuren en els 
 Annexos 3 i 4 del Conveni anteriorment esmentat, per Decret 
 del  Consell  Executiu  de la Generalitat, dictat de 
 conformitat amb les disposicions sobre funció pública de la 
 Generalitat i el que estableixen els articles 308.1 de la 
 Llei 7/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de 
 Catalunya, i 108.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
 pel qual s'aprova el Reglament del Personal al Servei de 
 les Entitats Locals, s'ha d'aprovar la relació dels mitjans 
 personals que es transfereixen a la funció pública de 
 l'Administració de la Generalitat i a la de l'Ajuntament de 
 Barcelona.
 -2 Els funcionaris d'ens locals al servei del Consorci 
 poden optar, en el termini d'un any, per retornar a llurs 
 corporacions d'origen o per integrar-se definitivament en 
 la funció pública de l'Administració de la Generalitat.
 -3 El personal laboral amb caràcter permanent del Consorci 
 s'ha d'integrar en l'Administració de la Generalitat, la 
 qual se subroga en la relació contractual preexistent.
 -4 L'eventual  integració  en  la  funció  pública de 
 l'Administració de la Generalitat dels funcionaris propis i 
 del personal laboral del Consorci en situació d'excedència 
 voluntària  s'ha de produir d'acord amb la normativa 
 aplicable al reingrés al servei actiu.
 -5 Al personal que s'integri a la funció pública de 
 l'Administració de la Generalitat, de l'Ajuntament de 
 Barcelona, o d'altres entitats locals, se li han de 
 respectar els drets de qualsevol ordre i naturalesa que els 
 correspongui, d'acord amb les normes aplicables a cada cas. 
                               
 Disposició transitòria                   
  Per tal de donar compliment al que es disposa en l'article 
 29, el Govern de la Generalitat disposa d'un termini de 
 tres mesos, des de la data de la publicació d'aquesta Llei, 
 per a aprovar el Programa Anual d'Actuació Estadística per 
 a l'any 1992, en els termes fixats per l'esmentat article.
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 13 de desembre de 1991       
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Macià Alavedra i Moner                   
 Conseller d'Economia i Finances               
                               
                               
 Annex I                           
                               
 Regles per a la descripció normalitzada dels objectius 
 operatius de la Llei del Pla Estadístic de Catalunya 
 1992-1995                          
                               
  Per a descriure de manera normalitzada els objectius 
 operatius s'adopten en aquesta Llei les regles següents:  
                               
 -1 Les  finalitats  i prestacions que es pretenen es 
 descriuen  en primer lloc; a continuació es fan les 
 descripcions de les operacions estadístiques, dient els 
 trets més generals de les actuacions i de llurs fonts.
                               
 -2 Les estimacions del grau de  complexitat  tècnica, 
 metodològica i organitzativa  es  fan  utilitzant  la 
 classificació següent:                   
  a) Senzilla: referida a l'operació estadística quan el 
 grau de complexitat és equivalent al de les operacions 
 estadístiques habituals i sobre les quals es té un grau 
 d'experiència molt gran a l'Institut d'Estadística de 
 Catalunya.
  b) Complexa: quan el grau de complexitat és equivalent al 
 de les operacions estadístiques poc habituals i  que 
 requereixen un procés específic de reflexió tècnica o 
 metodològica o una definició organitzativa especial a 
 l'Institut d'Estadística de Catalunya, però existeix alguna 
 experiència similar.
  c)  Molt  complexa: quan el grau de complexitat és 
 equivalent al de  les  operacions  estadístiques  que 
 requereixen un procés específic i de contingut experimental 
 en els nivells tècnic, metodològic o organitzatiu, i no 
 existeix experiència aplicable a l'Institut d'Estadística 
 de Catalunya.
                               
 -3 Les  estimacions  de  cost  es  fan utilitzant la 
 classificació següent:                   
  a) Cost molt baix: si s'estima que el cost  anual 
 d'execució de l'activitat és fins a 10 milions de pessetes 
 de 1991.
  b) Cost baix: si s'estima que el cost anual d'execució de 
 l'activitat és de més de 10 milions i fins a 20 milions de 
 pessetes de 1991.
  c) Cost moderat: si s'estima que el cost anual d'execució 
 de l'activitat és més de 20 milions i fins a 40 milions de 
 pessetes de 1991.
  d) Cost alt: si s'estima que el cost anual d'execució de 
 l'activitat és de més de 40 milions i fins a 70 milions de 
 pessetes de 1991.
  e) Cost molt alt: si s'estima que el cost anual d'execució 
 de l'activitat és de més de 70 milions i fins a 100 milions 
 de pessetes de 1991.
  f) Cost extraordinari: si s'estima que el cost anual 
 d'execució de l'activitat és de més de 100 milions de 
 pessetes de 1991.
                               
 -4 Les estimacions del temps que ha de passar entre 
 l'inici efectiu de l'activitat i la disponibilitat dels 
 primers resultats es fan utilitzant la  classificació 
 següent:                          
  a)  Disponibilitat  immediata,  quan l'activitat està 
 produint resultats de manera continuada.
  b) Disponibilitat a curt termini: si s'estima que el 
 període de temps és inferior a un any.
  c) Disponibilitat a mitjà termini: si s'estima que el 
 període de temps és superior a un any i inferior a dos.
  d) Disponibilitat a llarg termini: si s'estima que el 
 període de temps és superior a dos anys.
                               
                               
 Annex II                          
                               
 Relació  d'objectius  operatius  per a les activitats 
 estadístiques en curs que s'inclouen en la Llei del Pla 
 Estadístic de Catalunya 1992-1995              
                               
  Són objectius operatius en aquest camp, que es relacionen 
 especificant l'organisme que elabora l'estadística, els 
 següents:                          
                               
 -1 Departament de la Presidència              
  1.1 Cens d'equipaments esportius.
  Conèixer el nombre d'equipaments esportius i també llurs 
 característiques  i  estat  d'ús  fent  una  operació 
 d'actualització  i  explotació  de l'arxiu disponible. 
 Operació complexa, de cost moderat i disponibilitat a curt 
 termini.
  1.2 Directori de clubs i associacions esportius.
  Conèixer exhaustivament la denominació, l'adreça i altres 
 característiques dels clubs i les associacions esportius a 
 Catalunya, per tal d'obtenir informació estadística i ésser 
 marc de censos i mostres d'altres operacions estadístiques, 
 fent una operació de tractament de les dades existents i 
 altres fonts complementàries. Operació complexa, de cost 
 molt baix i disponibilitat a curt termini.
  1.3 Pràctica esportiva.
  Conèixer el nombre i les característiques dels practicants 
 d'esports  i el tipus d'activitats i el lloc on es 
 desenvolupen fent una  operació  d'enquesta.  Operació 
 complexa, de cost baix i disponibilitat a curt termini.
  1.4 Emissores de radiodifusió i televisió local.
  Conèixer el nombre i les característiques de les emissores 
 de  radiodifusió i televisió local en funcionament a 
 Catalunya  fent  un  tractament  de  la  informació 
 administrativa disponible. Operació complexa, de cost molt 
 baix i disponibilitat a curt termini.
  1.5 Ocupació de l'espectre radioelèctric.
  Conèixer el grau d'ocupació de l'espectre radioelèctric a 
 Catalunya  fent  un  seguiment  de  les  freqüències 
 radioelèctriques en funcionament. Operació senzilla, de 
 cost baix i disponibilitat a curt termini.
  1.6 Atenció al ciutadà en matèria de recepció de senyals. 
  Conèixer el nombre i les principals característiques dels 
 serveis realitzats d'atenció al ciutadà en matèria de 
 recepció de senyals de ràdio i televisió a Catalunya fent 
 una explotació de la informació administrativa disponible. 
 Operació senzilla, de cost baix i disponibilitat a curt 
 termini.
                               
 -2 Departament de Governació                
  2.1 Protecció i seguretat                 
  Conèixer  el  nombre  i les característiques de les 
 actuacions i dels serveis autonòmics de protecció  i 
 seguretat pública a Catalunya fent operacions de recompte i 
 classificació a partir dels expedients administratius. 
 Operació senzilla, de cost molt baix i disponibilitat a 
 curt termini.
  2.2 Accidents de trànsit.
  Conèixer el nombre i les característiques dels accidents 
 de trànsit a Catalunya fent operacions de recompte i 
 classificació a partir dels expedients administratius. 
 Operació senzilla, de cost molt baix i disponibilitat a 
 curt termini.
  2.3  Directori de cafeteries i restaurants amb llicència 
 de joc.
  Conèixer exhaustivament la denominació, l'adreça i altres 
 característiques  dels  establiments  de  cafeteria  i 
 restaurants amb llicència de joc a Catalunya, per tal 
 d'obtenir informació estadística i ésser marc de censos i 
 mostres d'altres operacions  estadístiques,  fent  una 
 explotació  dels expedients corresponents en forma de 
 directori. Operació senzilla,  de  cost  baix  i  de 
 disponibilitat a curt termini.
  2.4 Pressupostos i liquidacions de les administracions 
 locals.
  Conèixer  sistemàticament  els  pressupostos  i  les 
 liquidacions de les administracions locals catalanes fent 
 una operació de recollida i explotació dels expedients 
 administratius.  Operació  senzilla,  de cost baix  i 
 disponibilitat a curt termini.
  2.5 Electorals.
  Difondre els resultats de les convocatòries electorals a 
 Catalunya creant i explotant un arxiu estadístic  de 
 cadascuna de les consultes. Operació senzilla, de cost baix 
 i disponibilitat a curt termini.
  2.6 Actuacions relatives al Pla Únic d'Obres i Serveis.
  Conèixer  el  nombre  i les característiques de les 
 actuacions en relació amb el Pla Únic d'Obres i Serveis de 
 Catalunya fent una operació d'explotació de les dades 
 administratives disponibles. Operació senzilla, de cost 
 molt baix i disponibilitat a curt termini.
  2.7 Joc.
  Conèixer les característiques bàsiques del joc a Catalunya 
 fent  una  explotació  de  les  dades administratives 
 disponibles.  Operació  senzilla,  de  cost  baix  i 
 disponibilitat a curt termini.
                               
 -3 Departament d'Economia i Finances            
  3.1 Estimació de les ratios econòmiques i financeres de 
 les empreses.
  Conèixer les ràtios econòmiques i financeres de les 
 empreses de Catalunya fent una intervenció complementària a 
 la informació existent sobre balanços de les empreses 
 catalanes. Operació senzilla, de cost baix i disponibilitat 
 a curt termini.
  3.2 Avanç de la taxa de variació del PIB.
  Disposar d'un avanç de la taxa de variació del producte 
 interior brut (PIB) de Catalunya utilitzant indicadors 
 d'activitat econòmica. Operació complexa, de cost molt baix 
 i disponibilitat a curt termini.
  Institut d'Estadística de Catalunya            
  3.3 Cens agrari.
  Conèixer l'estructura del sector agrari de Catalunya fent 
 una operació d'explotació específica per a Catalunya del 
 cens  agrari.  Operació  complexa, de cost moderat i 
 disponibilitat a mitjà termini.
  3.4 Directori de les explotacions agràries.
  Conèixer exhaustivament la identificació, l'adreça  i 
 altres característiques de les explotacions agràries de 
 Catalunya, per tal d'obtenir informació estadística i ésser 
 marc de censos i mostres d'altres operacions estadístiques, 
 fent una operació d'explotació del cens agrari en forma de 
 directori. Operació complexa, de cost baix i disponibilitat 
 a curt termini.
  3.5 Comptes econòmics del sector comerç.
  Conèixer els marges bruts, els consums intermedis, els 
 costos de personal i beneficis empresarials dels diferents 
 subsectors comercials a Catalunya fent una explotació 
 específica per a Catalunya de l'enquesta  de  comerç 
 interior.  Operació  complexa,  de  cost  moderat  i 
 disponibilitat a curt termini.
  3.6 Cens de població.
  Conèixer l'estructura de la població de Catalunya fent una 
 operació de creació i explotació de l'arxiu del cens de 
 població. Operació complexa, de cost alt i disponibilitat a 
 mitjà termini.
  3.7 Cens d'habitatges.
  Conèixer el nombre i les característiques dels habitatges 
 de Catalunya fent una operació de creació i explotació de 
 l'arxiu del cens d'habitatges. Operació complexa, de cost 
 moderat i disponibilitat a mitjà termini.
  3.8 Cens lingüístic.
  Avaluar el grau del coneixement del català de la població 
 resident a Catalunya fent una explotació del cens de 
 població. Operació senzilla, de cost baix i disponibilitat 
 a curt termini.
  3.9 Mobilitat espacial obligada.
  Conèixer els fluxos de desplaçament, entre el domicili 
 habitual i el lloc de treball o estudi, de la població de 
 Catalunya, per tal de planificar les xarxes de transports 
 catalanes, fent una explotació del cens de població. 
 Operació molt complexa, de cost moderat i disponibilitat a 
 mitjà termini.
  3.10 Naixements i matrimonis.
  Conèixer el nombre i les característiques dels naixements 
 i els matrimonis de la població catalana fent una operació 
 de  tractament i explotació de dades administratives. 
 Operació senzilla, de cost moderat i disponibilitat a curt 
 termini.
  3.11 Moviments migratoris.
  Conèixer els moviments migratoris de Catalunya fent una 
 intervenció  complementària  de  validació  i  control 
 d'exhaustivitat de l'estadística de migracions disponible. 
 Operació senzilla, de cost baix i disponibilitat a curt 
 termini.
  3.12 Base de dades d'estadístiques municipals.
  Facilitar l'accés a la informació estadística d'àmbit 
 municipal mantenint una base de dades  estadístiques. 
 Operació complexa, de cost moderat i disponibilitat a curt 
 termini.
  3.13 Anuari estadístic.
  Difondre la informació demogràfica, social i econòmica de 
 Catalunya ordenada temàticament i sistematitzada fent una 
 recopilació i una reelaboració de dades en forma d'anuari. 
 Operació senzilla, de cost moderat i disponibilitat a curt 
 termini.
  3.14 Base de dades ESPAN.
  Facilitar l'accés a les fonts bibliogràfiques de contingut 
 estadístic produïdes per organismes d'àmbit estatal i de 
 comunitats autònomes mantenint una base de dades amb 
 descripció  de  les  taules estadístiques disponibles. 
 Operació complexa, de cost moderat  i  disponibilitat 
 immediata.
  3.15 Biblioteca de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
  Difondre la informació estadística existent a Catalunya 
 actualitzant el fons documental i el  servei  públic 
 d'atenció de consultes de la Biblioteca de l'Institut 
 d'Estadística de Catalunya. Operació senzilla, de cost 
 moderat i disponibilitat immediata.
  3.16 Accés a bases de dades.
  Fer possible l'accés a la informació estadística, numèrica 
 i textual provinent de bases de dades diverses fent un 
 projecte de distribució d'informació amb un sistema d'accés 
 homogeni per a tots els usuaris. Operació complexa, de cost 
 moderat i disponibilitat a mitjà termini.
                               
 -4 Departament d'Ensenyament                
  4.1 Directori de centres d'ensenyament.
  Conèixer exhaustivament la denominació, l'adreça i altres 
 característiques dels centres d'ensenyament a Catalunya, 
 per tal d'obtenir informació estadística i ésser marc de 
 censos i mostres d'altres operacions estadístiques, fent 
 una operació de tractament de les dades dels centres en 
 forma de directori. Operació senzilla, de cost baix i 
 disponibilitat a curt termini.
  4.2 Ensenyament infantil i primari.
  Conèixer el nombre i les característiques dels professors, 
 els alumnes i els equipaments d'ensenyament infantil i 
 primari a Catalunya fent una operació d'enquesta. Operació 
 complexa, de cost baix i disponibilitat a curt termini.
  4.3 Ensenyament secundari.
  Conèixer el nombre i les característiques dels professors, 
 els alumnes i els equipaments d'ensenyament secundari a 
 Catalunya fent una operació d'enquesta i tractament de 
 fitxers disponibles. Operació complexa, de cost baix i 
 disponibilitat a curt termini.
  4.4  Ensenyament musical, artístic i altres ensenyaments 
 especialitzats reglats.
  Conèixer el nombre i les característiques dels professors, 
 els alumnes,  les  especialitats  i  els  equipaments 
 d'ensenyaments musicals, artístics i altres ensenyaments 
 especialitzats reglats a Catalunya fent una  operació 
 d'enquesta. Operació  complexa,  de  cost  moderat i 
 disponibilitat a curt termini.
  4.5 Educació especial.
  Conèixer el nombre i les característiques dels professors, 
 els alumnes i els equipaments d'educació especial  a 
 Catalunya fent una operació d'enquesta. Operació complexa, 
 de cost molt baix i disponibilitat a curt termini.
                               
 -5 Departament de Cultura                  
  5.1  Directori d'empreses editorials, periodístiques, 
 cinematogràfiques i discogràfiques.
  Conèixer exhaustivament la denominació, l'adreça i altres 
 característiques  de  les  empreses  editorials  i 
 periodístiques, cinematogràfiques i  discogràfiques  de 
 Catalunya, per tal d'obtenir informació estadística i ésser 
 marc de censos i mostres d'altres operacions estadístiques, 
 fent una explotació de les dades disponibles en forma de 
 directori. Operació senzilla, de cost  molt  baix  i 
 disponibilitat a curt termini.
  5.2 Directori de cinemes i teatres.
  Conèixer exhaustivament la denominació, l'adreça i altres 
 característiques dels cinemes i els teatres de Catalunya, 
 per tal d'obtenir informació estadística i ésser marc de 
 censos i mostres d'altres operacions estadístiques, fent 
 una explotació de les dades disponibles en forma de 
 directori. Operació senzilla, de cost  molt  baix  i 
 disponibilitat a curt termini.
                               
 -6 Departament de Sanitat i Seguretat Social        
  6.1 Directori d'establiments sanitaris.
  Conèixer exhaustivament la denominació, l'adreça i altres 
 característiques dels equipaments i els serveis sanitaris 
 de Catalunya, per tal d'obtenir informació estadística i 
 ésser marc de censos i mostres  d'altres  operacions 
 estadístiques, fent una operació de depuració i tractament 
 de les dades disponibles en forma de directori. Operació 
 senzilla, de cost baix i disponibilitat a curt termini.
  6.2 Centres hospitalaris.
  Conèixer les característiques dels serveis i la situació 
 econòmica dels diferents tipus de centres hospitalaris de 
 Catalunya  fent  una  operació  directa  de recollida 
 d'informació.  Operació  complexa,  de  cost  baix  i 
 disponibilitat a curt termini.
  6.3 Causes de mort.
  Conèixer les causes de mort a Catalunya fent una operació 
 de tractament i explotació de dades  administratives. 
 Operació senzilla, de cost moderat i disponibilitat a curt 
 termini.
  6.4 Morbiditat hospitalària.
  Conèixer la morbiditat hospitalària a Catalunya fent una 
 operació d'explotació dels fulls d'alta i altra informació 
 estadística disponible. Operació complexa, de cost moderat 
 i disponibilitat a curt termini.
  6.5 Malalties de declaració obligatòria.
  Conèixer els casos de malalties de declaració obligatòria, 
 dels brots epidèmics i d'altres malalties contagioses a 
 Catalunya fent una operació d'explotació dels comunicats 
 mèdics i fitxers de malalts. Operació senzilla, de cost 
 baix i disponibilitat a curt termini.
  6.6 Control sanitari d'aigües.
  Conèixer les actuacions de control sanitari d'aigua de 
 subministrament públic i de piscines de Catalunya fent 
 operacions de recompte i classificació a partir dels seus 
 expedients administratius. Operació senzilla, de cost molt 
 baix i disponibilitat a curt termini.
  6.7 Programa de vacunació.
  Conèixer l'abast i les diferents actuacions dels programes 
 de vacunacions a Catalunya fent operacions de recompte i 
 classificació a partir dels fitxers disponibles. Operació 
 senzilla, de cost baix i disponibilitat a curt termini.
  6.8 Directori de les entitats d'assegurança d'assistència 
 mèdico-farmacèutica.
  Conèixer exhaustivament la denominació, l'adreça i altres 
 característiques  de  les  entitats   d'assegurança 
 d'assistència mèdico-farmacèutica a Catalunya, per tal 
 d'obtenir informació estadística i ésser marc de censos i 
 mostres  d'altres  operacions  estadístiques, fent una 
 explotació de les dades administratives en forma  de 
 directori. Operació senzilla, de cost baix i disponibilitat 
 a curt termini.
  6.9 Drogodependència.
  Conèixer  els centres i els serveis d'atenció a la 
 drogodependència a Catalunya fent operacions d'explotació 
 de les dades administratives. Operació senzilla, de cost 
 baix i disponibilitat a curt termini.
  6.10 Hàbits de consum del tabac.
  Conèixer els hàbits de consum de tabac a Catalunya fent 
 una enquesta a la població. Operació senzilla, de cost baix 
 i disponibilitat a curt termini.
  6.11 Despesa sanitària.
  Conèixer els recursos econòmics del sistema sanitari 
 català fent  una  operació  de  síntesi  d'informació 
 disponible.  Operació  senzilla,  de  cost  baix  i 
 disponibilitat a curt termini.
                               
 -7 Departament de Política Territorial i Obres Públiques  
  7.1 Habitatges nous i rehabilitats.
  Conèixer el nombre i les característiques dels habitatges 
 nous de protecció oficial i de règim lliure a Catalunya, i 
 també dels rehabilitats amb ajut públic, fent una operació 
 d'explotació dels expedients  administratius.  Operació 
 senzilla, de cost baix i disponibilitat a curt termini.
  7.2 Préstecs protegits per a la compra i la rehabilitació 
 d'habitatges.
  Conèixer el nombre i les característiques dels préstecs 
 protegits per a la compra i la rehabilitació d'habitatges a 
 Catalunya fent una operació d'explotació dels expedients 
 administratius. Operació senzilla, de cost molt baix i 
 disponibilitat a curt termini.
  7.3 Llicències d'edificació.
  Conèixer  el  nombre  de  llicències  d'edificació 
 sol·licitades  als  ajuntaments  de  Catalunya  i les 
 característiques de les construccions fent una operació de 
 recollida  i explotació dels expedients corresponents. 
 Operació complexa, de cost moderat i disponibilitat a curt 
 termini.
  7.4 Oferta i demanda d'habitatges.
  Conèixer l'oferta i la demanda d'habitatges a Catalunya 
 fent una operació de recollida de dades del  sector 
 immobiliari.  Operació  senzilla,  de  cost  baix  i 
 disponibilitat a curt termini.
  7.5 Directori de les empreses de transport.
  Conèixer exhaustivament la denominació, l'adreça i altres 
 característiques de les empreses de transports a Catalunya, 
 per tal d'obtenir informació estadística i ésser marc de 
 censos i mostres d'altres operacions estadístiques, fent 
 una operació d'explotació i de contrast de les diferents 
 fonts existents en forma de directori. Operació complexa, 
 de cost moderat i disponibilitat a mitjà termini.
  7.6 Xarxa ferroviària de la Generalitat de Catalunya.
  Conèixer les característiques i els fluxos de la xarxa 
 ferroviària de la Generalitat de Catalunya fent  una 
 explotació de les dades derivades de la gestió. Operació 
 complexa, de cost baix i disponibilitat a curt termini.
  7.7 Trànsit marítim.
  Conèixer el trànsit marítim dels ports de competència de 
 la Generalitat de Catalunya fent operacions d'explotació de 
 les dades disponibles. Operació senzilla, de cost molt baix 
 i disponibilitat a curt termini.
  7.8 Actuacions en obres públiques.
  Conèixer les actuacions en obres públiques a càrrec de la 
 Generalitat de Catalunya fent una explotació dels seus 
 expedients administratius. Operació senzilla, de cost baix 
 i disponibilitat a curt termini.
  7.9 Vehicles registrats.
  Conèixer el nombre i les característiques dels vehicles 
 registrats a Catalunya fent una explotació dels fitxers 
 administratius. Operació senzilla,  de  cost  baix  i 
 disponibilitat a curt termini.
  7.10 Hidrografia.
  Conèixer les dades hidrogràfiques bàsiques de Catalunya 
 fent una operació de tractament de  la  documentació 
 administrativa disponible. Operació senzilla, de cost baix 
 i disponibilitat a curt termini.
                               
 -8 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca       
  8.1 Superfície i producció agrícoles.
  Conèixer l'evolució de les superfícies, els rendiments i 
 les produccions agrícoles a Catalunya fent una operació de 
 recollida d'informació i enquesta. Operació senzilla, de 
 cost molt baix i disponibilitat a curt termini.
  8.2 Ramaderia.
  Conèixer  l'evolució  dels  censos i les produccions 
 ramaderes a Catalunya fent una operació de recollida 
 d'informació i enquesta. Operació senzilla, de cost molt 
 baix i disponibilitat a curt termini.
  8.3 Sector forestal.
  Conèixer l'evolució de les superfícies i produccions 
 forestals a Catalunya fent una operació d'explotació dels 
 expedients de tala i de recollida d'informació. Operació 
 senzilla, de cost molt baix i disponibilitat a curt 
 termini.
  8.4 Pesca.
  Conèixer les característiques bàsiques del sector pesquer 
 a Catalunya fent una operació de recollida d'informació. 
 Operació senzilla, de cost baix i disponibilitat a curt 
 termini.
  8.5 Preus agraris en llotges i mercats.
  Conèixer l'evolució dels preus en llotges i mercats 
 agraris i realitzar l'anàlisi de conjuntura de cadascun 
 dels sectors de l'agricultura catalana, fent una operació 
 de recollida d'informació. Operació senzilla, de cost baix 
 i disponibilitat a curt termini.
  8.6 Preus rebuts i pagats pels pagesos.
  Conèixer, tant en termes absoluts com en forma d'índexs, 
 els preus rebuts per productes agrícoles, ramaders i 
 forestals i els pagats per consums intermedis i pels 
 salaris a Catalunya fent una operació de seguiment dels 
 esmentats preus. Operació complexa, de cost molt baix i 
 disponibilitat a curt termini.
  8.7 Comptes econòmics del sector agrari.
  Conèixer de manera agregada la producció, els consums 
 intermedis i les rendes del sector agrari a Catalunya fent 
 una operació d'explotació de les diferents estadístiques 
 disponibles.  Operació senzilla, de cost molt baix i 
 disponibilitat a mitjà termini.
  8.8 Xarxa comptable agrària.
  Conèixer els resultats econòmics de les explotacions 
 agràries catalanes fent una operació d'enquesta permanent 
 de les seves comptabilitats i de tractament  de  la 
 informació recollida. Operació complexa, de cost moderat i 
 disponibilitat a mitjà termini.
  8.9 Comptes econòmics de les indústries agroalimentàries. 
  Conèixer la producció, els consums intermedis, els costos 
 de personal i els beneficis empresarials de les indústries 
 agroalimentàries de Catalunya fent una operació d'enquesta. 
 Operació complexa, de cost molt baix i disponibilitat a 
 mitjà termini.
                               
 -9 Departament de Treball                  
  9.1 Vagues i tancaments patronals.
  Conèixer el nombre i les principals característiques de 
 les vagues i els tancaments patronals a Catalunya, i també 
 les pèrdues laborals que produeixen, fent una operació de 
 recollida i explotació d'informació disponible. Operació 
 complexa, de cost baix i disponibilitat a curt termini.
  9.2 Regulació d'ocupació.
  Conèixer el nombre d'expedients de regulació d'ocupació 
 que es produeixen a Catalunya, i també els treballadors 
 afectats, les causes i les mesures adoptades, fent una 
 explotació dels expedients. Operació senzilla, de cost molt 
 baix i disponibilitat a curt termini.
  9.3 Conciliacions individuals.
  Conèixer el nombre i les característiques dels actes de 
 conciliació individual que tenen lloc a Catalunya fent una 
 explotació dels expedients. Operació senzilla, de cost molt 
 baix i disponibilitat a curt termini.
  9.4  Sancions, conciliacions  col·lectives  i  altres 
 actuacions públiques en matèria laboral.
  Conèixer  el  nombre  de  sancions, de conciliacions 
 col·lectives, d'obertures i altres actuacions públiques en 
 matèria laboral a Catalunya fent una explotació dels 
 expedients. Operació complexa, de cost molt  baix  i 
 disponibilitat a curt termini.
  9.5 Sinistralitat laboral.
  Conèixer el nombre i la incidència dels accidents de 
 treball i les malalties professionals a Catalunya fent una 
 explotació dels expedients. Operació complexa, de cost baix 
 i disponibilitat a curt termini.
  9.6 Eleccions sindicals.
  Difondre els resultats de les convocatòries electorals 
 sindicals a Catalunya fent una explotació de les actes 
 corresponents.  Operació  complexa,  de  cost  baix i 
 disponibilitat a curt termini.
  9.7  Directori  de  les societats cooperatives, les 
 societats anònimes laborals, les associacions professionals 
 i les mutualitats laborals.
  Conèixer exhaustivament la denominació, l'adreça i altres 
 característiques  de  les  societats cooperatives, les 
 societats anònimes laborals, les associacions professionals 
 i les mutualitats laborals de Catalunya, per tal d'obtenir 
 informació estadística i ésser marc de censos i mostres 
 d'altres operacions estadístiques, fent una explotació de 
 la informació disponible en forma de directori. Operació 
 senzilla, de cost molt baix i de disponibilitat a curt 
 termini.
  9.8 Directori de centres de treball.
  Conèixer exhaustivament la denominació, l'adreça i altres 
 característiques dels centres de treball de Catalunya per 
 tal d'obtenir informació estadística i ésser marc de censos 
 i  mostres d'altres operacions estadístiques, fent la 
 depuració i l'explotació del fitxer dels treballadors 
 assegurats a Catalunya en forma de directori. Operació 
 complexa, de cost baix i disponibilitat a curt termini.
                               
 -10 Departament de Justícia                 
  10.1 Institucions penitenciàries.
  Conèixer les característiques de la població reclusa, i 
 també  les  tasques  de  rehabilitació  als  centres 
 penitenciaris de Catalunya, fent una operació de tractament 
 dels registres administratius. Operació senzilla, de cost 
 molt baix i disponibilitat a curt termini.
  10.2 Reinserció juvenil.
  Conèixer les característiques dels joves atesos pels 
 centres de reinserció juvenil a Catalunya fent una operació 
 de tractament de dades administratives. Operació senzilla, 
 de cost baix i de disponibilitat a curt termini.
  10.3 Directori de fundacions i d'associacions.
  Conèixer exhaustivament la denominació, l'adreça i altres 
 característiques de les fundacions i les associacions de 
 Catalunya, per tal d'obtenir informació estadística i ésser 
 marc de censos i mostres d'altres operacions estadístiques, 
 fent una operació de tractament i depuració dels fitxers 
 administratius en forma de directori. Operació complexa, de 
 cost moderat i disponibilitat a curt termini.
  10.4 Directori d'edificis i locals judicials.
  Conèixer  la  denominació,  l'adreça  i   altres 
 característiques dels edificis i els locals judicials a 
 Catalunya, per tal d'obtenir informació estadística i ésser 
 marc de censos i mostres d'altres operacions estadístiques, 
 fent una operació de síntesi de la informació existent en 
 forma de directori. Operació complexa, de cost baix i 
 disponibilitat a mitjà termini.
                               
 -11 Departament d'Indústria i Energia            
  11.1 Energia elèctrica.
  Conèixer la producció i els consums sectorials d'energia 
 elèctrica a Catalunya per tal de fer una quantificació de 
 l'evolució conjuntural, fent una operació de recopilació i 
 tractament de les dades. Operació senzilla, de cost baix i 
 disponibilitat a curt termini.
  11.2 Consums energètics comarcals.
  Conèixer els consums finals per sectors i per formes 
 d'energia a Catalunya, per tal de quantificar el consum 
 d'energia a nivell comarcal, fent una operació d'enquesta. 
 Operació complexa, de cost alt i disponibilitat a mitjà 
 termini.
  11.3 Balanç energètic.
  Obtenir el balanç global del consum d'energia a Catalunya 
 fent una operació de síntesi i de recollida de dades 
 sectorials i per formes d'energia. Operació complexa, de 
 cost moderat i disponibilitat a curt termini.
  11.4 Inversions en noves indústries i ampliacions.
  Conèixer per a les noves indústries  i  ampliacions 
 registrades a Catalunya el nombre, el volum i els àmbits 
 d'inversió,  el  personal,  els  productes  energètics 
 necessaris, la potència instal·lada, els productes i les 
 matèries primeres, fent una operació d'explotació del 
 registre industrial a Catalunya. Operació senzilla, de cost 
 moderat i disponibilitat a mitjà termini.
  11.5 Actualització del Registre Industrial.
  Conèixer les variacions del nombre i les característiques 
 bàsiques dels diferents sectors industrials a Catalunya 
 fent una operació d'enquesta a les indústries registrades. 
 Operació complexa, de cost moderat i disponibilitat a mitjà 
 termini.
  11.6 Accidents industrials.
  Conèixer el nombre, la distribució i la incidència dels 
 accidents registrats a les instal·lacions industrials a 
 Catalunya  fent  una  explotació  dels  expedients 
 administratius.  Operació  senzilla,  de  cost baix i 
 disponibilitat a mitjà termini.
  11.7 Estat mecànic del parc de vehicles.
  Conèixer l'estat mecànic dels vehicles de  motor  a 
 Catalunya, per tal de millorar la seguretat viària, fent 
 una explotació dels expedients administratius. Operació 
 senzilla, de cost baix i disponibilitat a curt termini.
                               
 -12 Departament de Comerç, Consum i Turisme         
  12.1 Base de dades d'establiments turístics.
  Difondre les principals característiques dels allotjaments 
 hotelers, els càmpings, les agències de viatge i altres 
 establiments  turístics   a   Catalunya,   ordenant 
 sistemàticament la informació existent. Operació complexa, 
 de cost moderat i disponibilitat a curt termini.
  12.2  Directori  d'allotjaments  hotelers,  càmpings, 
 agències de viatge i altres establiments turístics.
  Conèixer exhaustivament la denominació, l'adreça i altres 
 característiques dels allotjaments hotelers, els càmpings, 
 les agències de viatge i altres establiments turístics a 
 Catalunya, per tal d'obtenir informació estadística i ésser 
 marc de censos i mostres d'altres operacions estadístiques, 
 mantenint  una  operació  d'explotació  dels  fitxers 
 corresponents en forma de directori. Operació senzilla, de 
 cost baix i disponibilitat a curt termini.
  12.3 Turisme entrat per la Jonquera.
  Conèixer el nombre de turistes entrats per la Jonquera amb 
 destinació a Catalunya i el temps d'estada previst fent una 
 enquesta directa. Operació senzilla, de cost baix  i 
 disponibilitat a curt termini.
                               
 -13 Departament de Benestar Social             
  13.1  Directori  d'entitats,  serveis i establiments 
 socials.
  Conèixer exhaustivament la denominació, l'adreça i altres 
 característiques  de les entitats, els serveis i els 
 establiments socials a Catalunya, per  tal  d'obtenir 
 informació estadística i ésser marc de censos i mostres 
 d'altres operacions estadístiques, fent  una  operació 
 d'explotació  dels fitxers administratius en forma de 
 directori. Operació senzilla, de cost baix i disponibilitat 
 a curt termini.
  13.2 Educació permanent d'adults.
  Conèixer el nombre i les característiques dels centres, 
 els alumnes i els professors de formació permanent d'adults 
 a  Catalunya  fent  una operació d'enquesta. Operació 
 senzilla, de cost baix i disponibilitat a curt termini.
                               
                               
 Annex III                          
                               
 Relació d'objectius operatius per a les noves activitats 
 estadístiques que s'inclouen en la Llei del Pla Estadístic 
 de Catalunya 1992-1995                   
                               
  Són objectius operatius per a les noves  activitats 
 estadístiques els següents:                 
                               
 -1 Estadístiques econòmiques                
  1.1 Comptes econòmics de Catalunya.
  Conèixer l'estructura i evolució de l'economia catalana a 
 partir dels comptes econòmics de Catalunya fent una síntesi 
 de  diverses  fonts  estadístiques  i  operacions 
 complementàries.  Operació  complexa,  de  cost alt i 
 disponibilitat a mitjà termini.
  1.2 Taules input-output.
  Conèixer les relacions intersectorials de  l'economia 
 catalana elaborant les taules input-output de Catalunya. 
 Operació complexa, de cost alt i disponibilitat a mitjà 
 termini.
  1.3 Economies comarcals.
  Estimar el valor afegit, la renda i altres magnituds 
 bàsiques de les economies comarcals de Catalunya fent una 
 operació de tractament d'informació estadística existent. 
 Operació complexa, de cost baix i disponibilitat a curt 
 termini.
  1.4 Evolució conjuntural.
  Conèixer l'evolució conjuntural de l'economia catalana 
 fent una síntesi de les diferents informacions existents. 
 Operació senzilla, de cost baix i disponibilitat a curt 
 termini.
  1.5 Estructures agràries.
  Actualitzar les dades estructurals de les explotacions 
 agràries a Catalunya promovent una operació complementària 
 a l'enquesta d'àmbit estatal. Operació complexa, de cost 
 molt alt i disponibilitat a mitjà termini.
  1.6 Comptes econòmics del sector industrial.
  Conèixer la producció, els consums intermedis, els costos 
 de personal i els beneficis empresarials dels diferents 
 sectors industrials per tal de poder fer l'anàlisi de 
 l'estructura i l'evolució de l'economia industrial de 
 Catalunya, fent una explotació específica per a Catalunya 
 de les fonts d'estadística industrial disponibles. Operació 
 complexa, de cost moderat i disponibilitat a curt termini.
  1.7 Inversió industrial.
  Estimar la inversió industrial a Catalunya utilitzant les 
 fonts disponibles i fent-ne una síntesi. Operació senzilla, 
 de cost moderat i disponibilitat a mitjà termini.
  1.8 Indicadors de la indústria amb inversió registrada.
  Disposar d'indicadors de l'evolució i la localització de 
 les indústries amb inversió registrada a Catalunya fent una 
 explotació de la informació disponible. Operació complexa, 
 de cost moderat i disponibilitat a mitjà termini.
  1.9 Inversió estrangera autoritzada.
  Conèixer la inversió estrangera autoritzada a Catalunya 
 fent un  tractament  estadístic  de  la  documentació 
 administrativa.  Operació  senzilla,  de  cost baix i 
 disponibilitat a curt termini.
  1.10 Índex de producció industrial.
  Disposar d'un índex de producció industrial per tal de 
 conèixer l'evolució de la producció industrial catalana, 
 promovent una operació complementària de  la  d'àmbit 
 estatal. Operació complexa, de cost alt i disponibilitat a 
 mitjà termini.
  1.11 Índex de preus industrials.
  Disposar d'un índex dels preus industrials per tal de 
 conèixer l'evolució dels mercats sectorials catalans i el 
 grau de competitivitat de llurs productes i obtenir un 
 deflactor sectorial promovent una operació complementària a 
 la d'àmbit estatal. Operació complexa, de cost alt i 
 disponibilitat a mitjà termini.
  1.12 Expectatives empresarials.
  Conèixer les expectatives immediates de les empreses de 
 Catalunya fent una enquesta qualitativa. Operació complexa, 
 de cost baix i disponibilitat a curt termini.
  1.13 Comptes econòmics del sector de la construcció.
  Conèixer la producció, els consums intermedis, els costos 
 de personal i els beneficis del sector de la construcció, 
 per tal d'analitzar l'estructura i evolució d'aquest sector 
 a Catalunya, promovent una operació complementària  a 
 l'enquesta d'àmbit estatal. Operació complexa, de cost 
 moderat i disponibilitat a mitjà termini.
  1.14 Crèdits al sector de la construcció.
  Conèixer el volum de crèdits destinats al finançament del 
 sector de la construcció a Catalunya fent una operació de 
 tractament de la informació disponible. Operació senzilla, 
 de cost baix i disponibilitat a curt termini.
  1.15 Comptes econòmics del sector turístic.
  Conèixer els marges, els consums intermedis, els costos de 
 personal i els beneficis empresarials dels establiments del 
 sector turístic, per tal de poder fer el seguiment de 
 l'evolució del sector turístic català, fent una operació 
 d'enquesta a hotels, restaurants, cafeteries i agències de 
 viatges.  Operació  complexa,  de  cost  moderat  i 
 disponibilitat a mitjà termini.
  1.16 Oferta extrahotelera dels municipis turístics.
  Estimar el volum de l'oferta extrahotelera dels municipis 
 turístics de Catalunya fent una síntesi de diverses fonts 
 disponibles  i  operacions  complementàries.  Operació 
 complexa, de cost alt i disponibilitat a mitjà termini.
  1.17 Fluxos turístics per carretera i aeroports.
  Conèixer el nombre i les característiques dels fluxos 
 turístics, tant d'entrada com de sortida, pels diferents 
 punts fronterers i aeroports de Catalunya fent una enquesta 
 directa.  Operació  senzilla,  de  cost  moderat  i 
 disponibilitat a mitjà termini.
  1.18 Serveis a empreses i famílies.
  Conèixer la producció, els consums intermedis, els costos 
 de personal i els beneficis empresarials de sectors de 
 serveis a les empreses, famílies i a l'Administració 
 pública  fent una operació d'explotació de les fonts 
 estadístiques  disponibles. Operació complexa, de cost 
 moderat i disponibilitat a llarg termini.
  1.19 Sistema financer.
  Conèixer la dimensió i l'evolució del sistema financer 
 català fent un tractament estadístic de la documentació 
 administrativa sobre bancs, caixes d'estalvi i cooperatives 
 de  crèdit i posteriorment sobre altres intermediaris 
 financers.  Operació,  senzilla,  de  cost  baix  i 
 disponibilitat a curt termini.
  1.20 Quaderns d'estadística sectorial.
  Disposar  d'una  informació integrada sobre diferents 
 subsectors a Catalunya, per tal de fer una presentació 
 estadística  monogràfica  de  caràcter  microeconòmic, 
 destinada als sectors empresarials,  sintetitzant  les 
 diferents fonts disponibles. Operació senzilla, de cost 
 baix i disponibilitat a curt termini.
  1.21 Comptes econòmics de les administracions públiques.
  Conèixer el valor afegit, els consums intermedis i els 
 costos de personal de les administracions públiques de 
 Catalunya, per tal de mesurar l'aportació del sector públic 
 català a l'economia de Catalunya, promovent una intervenció 
 complementària a l'operació actualment en funcionament. 
 Operació complexa, de cost moderat i disponibilitat a curt 
 termini.
  1.22 Pressupostos i despesa de les famílies.
  Conèixer els pressupostos i l'estructura de despesa de les 
 famílies de Catalunya promovent una operació complementària 
 a la d'àmbit estatal. Operació complexa, de cost moderat i 
 disponibilitat a mitjà termini.
  1.23 Hàbits de consum.
  Conèixer els hàbits de consum de la població de Catalunya 
 fent una explotació específica de l'enquesta polivalent a 
 les  famílies.  Operació  senzilla,  de  cost baix i 
 disponibilitat a curt termini.
  1.24 Mercat laboral.
  Conèixer per a  diferents  àmbits  territorials  més 
 desagregats la distribució sectorial de l'ocupació i l'atur 
 fent una explotació específica per a Catalunya de les fonts 
 d'estadística laboral disponibles. Operació senzilla, de 
 cost baix i disponibilitat a curt termini.
  1.25 Evolució dels salaris.
  Conèixer l'estructura i l'evolució  dels  salaris  a 
 Catalunya  promovent  una  operació  complementària  a 
 l'enquesta d'àmbit estatal. Operació senzilla, de cost baix 
 i disponibilitat a mitjà termini.
  1.26 Comerç exterior.
  Conèixer l'evolució conjuntural dels fluxos de mercaderies 
 de Catalunya amb l'estranger per tal d'avaluar la balança 
 comercial catalana fent una explotació sistemàtica de dades 
 administratives de comerç exterior. Operació senzilla, de 
 cost baix i disponibilitat a curt termini.
  1.27 Transport per carretera.
  Conèixer  els  fluxos de viatgers i mercaderies del 
 transport per carretera dins de Catalunya i amb la resta de 
 l'Estat fent una enquesta directa a les empreses de 
 transports.  Operació  complexa,  de  cost  moderat i 
 disponibilitat a mitjà termini.
  1.28 Transports ferroviari, aeri i marítim.
  Conèixer els fluxos de viatgers i mercaderies  dels 
 transports ferroviari, aeri i marítim dins de Catalunya i 
 amb la resta de l'Estat fent una enquesta directa a les 
 diferents companyies de transport. Operació senzilla, de 
 cost baix i disponibilitat a curt termini.
  1.29 Fluxos de combustibles sòlids.
  Conèixer els fluxos dels combustibles sòlids de Catalunya 
 fent una enquesta als productors, els importadors, els 
 intermediaris i els consumidors. Operació complexa, de cost 
 moderat i disponibilitat a mitjà termini.
  1.30 Cens de locals.
  Conèixer el nombre i les característiques dels locals de 
 Catalunya promovent una operació complementària del cens de 
 locals. Operació complexa, de cost moderat i disponibilitat 
 a mitjà termini.
  1.31 Directori d'empreses i establiments.
  Conèixer   la  denominació,  l'adreça  i  altres 
 característiques de les empreses i els establiments de 
 Catalunya, per tal d'obtenir informació estadística i ésser 
 marc de censos i mostres d'altres operacions estadístiques, 
 promovent  una  operació  complementària  dels  censos 
 d'edificis i locals i altres fonts d'informació existents 
 en forma de directori. Operació molt complexa, de cost alt 
 i disponibilitat a llarg termini.
  1.32 Directori de les indústries agroalimentàries.
  Conèixer exhaustivament la denominació, l'adreça i altres 
 característiques de les indústries agroalimentàries de 
 Catalunya, per tal d'obtenir informació estadística i ésser 
 marc de censos i mostres d'altres operacions estadístiques, 
 promovent una operació de tractament i depuració de fonts 
 existents en forma de directori. Operació complexa, de cost 
 molt baix i disponibilitat a curt termini.
  1.33 Directori del sector de la construcció.
  Conèixer exhaustivament la denominació, l'adreça i altres 
 característiques de les empreses de la construcció a 
 Catalunya, per tal d'obtenir informació estadística i ésser 
 marc de censos i mostres d'altres operacions estadístiques, 
 fent una explotació de la informació en forma de directori. 
 Operació complexa, de cost moderat i disponibilitat a mitjà 
 termini.
  1.34  Directori  de  les  entitats  financeres  i 
 asseguradores.
  Conèixer exhaustivament la denominació, l'adreça i altres 
 característiques de les entitats financeres i asseguradores 
 amb seu a Catalunya, per  tal  d'obtenir  informació 
 estadística i ésser marc de censos i mostres d'altres 
 operacions estadístiques, fent la depuració i l'explotació 
 del fitxer d'entitats financeres en forma de directori. 
 Operació senzilla, de cost baix i disponibilitat a curt 
 termini.
                               
 -2 Estadístiques demogràfiques               
  2.1 Evolució intercensal de la població comarcal.
  Avaluar  la  distribució comarcal de la població de 
 Catalunya per edat i sexe, per períodes intercensals, fent 
 una operació de síntesi d'informació demogràfica existent. 
 Operació complexa, de cost moderat i disponibilitat a curt 
 termini.
  2.2 Projeccions de població.
  Estimar la distribució futura de la població de les 
 comarques de Catalunya per sexe i edat, per tal de 
 planificar equipaments i serveis, fent una operació de 
 tractament de la informació estadística existent. Operació 
 complexa, de cost baix i disponibilitat a curt termini.
  2.3 Taules de vida.
  Conèixer les dades d'esperança de vida i probabilitat de 
 supervivència de la població catalana per edat i sexe, per 
 tal d'obtenir les taules de vida de Catalunya, fent una 
 operació de tractament de la  informació  demogràfica 
 disponible.  Operació  complexa,  de  cost  moderat i 
 disponibilitat a mitjà termini.
                               
 -3 Estadístiques socials                  
  3.1 Condicions de vida de la població.
  Disposar d'una informació estructurada sobre els hàbits i 
 les condicions de vida de la població catalana fent el 
 disseny i l'execució d'una enquesta polivalent a les 
 famílies. Operació molt complexa, de cost molt alt i 
 disponibilitat a mitjà termini.
  3.2 Comportaments de la població.
  Conèixer els comportaments culturals, sanitaris, esportius 
 i associatius de la població de Catalunya fent  una 
 explotació  específica de l'enquesta polivalent a les 
 famílies. Operació senzilla, de cost baix i disponibilitat 
 a curt termini.
  3.3 Hàbitat de la població.
  Conèixer  les  principals característiques i el grau 
 d'utilització i satisfacció dels equipaments i els serveis 
 públics  i  les condicions urbanístiques de l'hàbitat 
 immediat de la població de Catalunya fent una explotació 
 específica  de  l'enquesta polivalent a les famílies. 
 Operació senzilla, de cost baix i disponibilitat a curt 
 termini.
  3.4 Mobilitat social i marginació.
  Conèixer els principals aspectes de la mobilitat social i 
 la marginació a Catalunya per raons econòmiques, culturals 
 i socials fent una explotació específica de l'enquesta 
 polivalent a les famílies. Operació senzilla, de cost baix 
 i disponibilitat a curt termini.
  3.5 Estadístiques de salut.
  Conèixer l'estat de salut de la població catalana fent el 
 disseny i l'execució gradual d'una enquesta a les famílies. 
 Operació complexa, de cost alt i disponibilitat a mitjà 
 termini.
  3.6 Taules de morbiditat.
  Conèixer la distribució de probabilitat de restricció i/o 
 limitació de l'activitat en funció de la morbiditat de la 
 població catalana fent l'anàlisi de les dades estadístiques 
 disponibles de morbiditat i els seus efectes socials, 
 laborals i econòmics. Operació complexa, de cost baix i 
 disponibilitat a mitjà termini.
  3.7 Estructura social.
  Conèixer l'estructura social de la població de Catalunya 
 fent una explotació específica de les fonts estadístiques 
 existents. Operació senzilla, de cost baix i disponibilitat 
 a curt termini.
  3.8 Indicadors socials.
  Disposar d'informació sobre les condicions de vida de la 
 població de Catalunya fent un sistema d'indicadors socials. 
 Operació senzilla, de cost baix i disponibilitat a curt 
 termini.
  3.9 Despesa de l'ensenyament públic.
  Estimar la despesa de l'ensenyament públic a Catalunya 
 fent  una  operació  de  tractament  de  les  dades 
 administratives disponibles. Operació complexa, de cost 
 moderat i disponibilitat a mitjà termini.
  3.10 Despeses i ingressos de l'ensenyament privat.
  Conèixer l'estat de despeses i ingressos de l'ensenyament 
 privat a Catalunya promovent una intervenció complementària 
 a l'enquesta d'àmbit estatal. Operació complexa, de cost 
 baix i disponibilitat a curt termini.
  3.11 Ensenyament universitari.
  Conèixer les característiques dels professors, els alumnes 
 i els centres d'ensenyament universitari a Catalunya fent 
 una operació d'enquesta. Operació senzilla, de cost baix i 
 disponibilitat a curt termini.
  3.12 Recerca i desenvolupament.
  Conèixer les característiques bàsiques de l'activitat en 
 el camp de la recerca i el desenvolupament a Catalunya 
 promovent una operació complementària a l'enquesta d'àmbit 
 estatal. Operació complexa, de cost baix i disponibilitat 
 a curt termini.
  3.13 Despeses dels serveis socials.
  Conèixer els recursos econòmics destinats als serveis 
 socials  a  Catalunya  fent  una  operació específica 
 d'enquesta.  Operació  complexa,  de  cost  baix  i 
 disponibilitat a mitjà termini.
  3.14 Disminucions, discapacitats i minusvalideses.
  Conèixer les característiques bàsiques del col·lectiu de 
 les persones amb diferents tipus de disminució a Catalunya 
 fent una operació d'explotació de dades administratives 
 disponibles.  Operació  senzilla,  de  cost  baix  i 
 disponibilitat a curt termini.
  3.15 Beneficiaris dels serveis socials.
  Conèixer  les  característiques  del  col·lectiu dels 
 beneficiaris i la tipologia d'ajuts efectuats en matèria de 
 serveis socials a Catalunya fent una operació d'explotació 
 dels fitxers administratius. Operació senzilla, de cost 
 baix i disponibilitat a curt termini.
  3.16 Serveis socials.
  Conèixer les dades conjunturals dels serveis i  els 
 establiments  socials  a  Catalunya fent una operació 
 específica d'enquesta. Operació complexa, de cost baix i 
 disponibilitat a mitjà termini.
  3.17 Biblioteques.
  Conèixer les característiques bàsiques de la xarxa de 
 biblioteques  de  Catalunya  fent  una  intervenció 
 complementària a l'operació ja existent. Operació senzilla, 
 de cost baix i disponibilitat a mitjà termini.
  3.18 Base de dades culturals.
  Conèixer exhaustivament la denominació, l'adreça i altres 
 característiques dels equipaments del patrimoni cultural de 
 Catalunya amb referència als usuaris i a les activitats que 
 s'hi duen a terme ordenant sistemàticament la informació 
 que se n'obtingui. Operació complexa, de cost moderat i 
 disponibilitat a mitjà termini.
  3.19 Cens de clubs i associacions esportius.
  Conèixer el nombre i les característiques dels clubs i les 
 associacions esportius de Catalunya fent una operació 
 d'enquesta.  Operació  complexa,  de  cost  baix  i 
 disponibilitat a curt termini.
  3.20 Residus sòlids urbans.
  Conèixer les dades municipals de producció de residus 
 sòlids  urbans  generats  i els sistemes d'eliminació 
 utilitzats a Catalunya fent una operació directa  de 
 recollida d'informació. Operació complexa, de cost moderat 
 i disponibilitat a mitjà termini.
  3.21  Indicadors de la seguretat de les instal·lacions 
 industrials.
  Disposar d'indicadors del nivell de seguretat de les 
 instal·lacions industrials a Catalunya i la seva evolució 
 temporal fent una explotació de la informació disponible. 
 Operació complexa, de cost moderat i disponibilitat a mitjà 
 termini.
  3.22 Aigües residuals urbanes.
  Conèixer la producció d'aigües residuals urbanes generades 
 a Catalunya i el nombre d'estacions depuradores existents 
 fent una  explotació  de  les  dades  administratives 
 disponibles.  Operació  complexa,  de  cost moderat i 
 disponibilitat a curt termini.
  3.23 Aigües residuals industrials.
  Conèixer la producció i la tipologia d'aigües residuals 
 industrials generades a Catalunya i el nombre d'estacions 
 depuradores existents fent una explotació de les dades 
 administratives disponibles. Operació complexa, de cost alt 
 i disponibilitat a mitjà termini.
  3.24 Autoritzacions d'abocadors.
  Aconseguir  informació  respecte  al  nombre  i  les 
 característiques  de  les  autoritzacions  d'abocadors 
 existents a Catalunya fent una explotació de llur cens. 
 Operació senzilla de cost moderat i disponibilitat a mitjà 
 termini.
  3.25 Residus industrials.
  Conèixer  la  producció i la tipologia dels residus 
 industrials generats a Catalunya ampliant la informació 
 continguda  en  els  fitxers existents. Operació molt 
 complexa, de cost alt i disponibilitat a mitjà termini.
  3.26 Indicadors de medi ambient.
  Disposar d'indicadors de la situació del medi ambient a 
 Catalunya  fent  una  recopilació i tractament de la 
 informació existent. Operació complexa, de cost baix i 
 disponibilitat a mitjà termini.
  3.27 Entitats subministradores d'aigua.
  Conèixer les característiques bàsiques de les entitats 
 subministradores d'aigua de Catalunya fent una explotació 
 de dades administratives. Operació senzilla, de cost baix i 
 disponibilitat a curt termini.
  3.28 Climatologia.
  Disposar  d'una  informació  integrada  de les dades 
 climatològiques de Catalunya recollint  la  informació 
 provinent  de  les  estacions de mesurament. Operació 
 senzilla, de cost molt baix i disponibilitat a curt 
 termini.
  3.29 Xarxa d'infrastructures viàries i de comunicacions.
  Conèixer  les  característiques bàsiques de la xarxa 
 d'infrastructures viàries i de comunicacions que hi ha a 
 Catalunya explotant la informació administrativa existent. 
 Operació senzilla, de cost baix i disponibilitat a mitjà 
 termini.
  3.30 Xarxes de transports.
  Conèixer les característiques bàsiques de les xarxes de 
 transports de Catalunya  ordenant  sistemàticament  la 
 informació  continguda  en els fitxers administratius. 
 Operació complexa, de cost moderat i disponibilitat a mitjà 
 termini.
  3.31 Indicadors de l'estat mecànic del parc de vehicles.
  Disposar d'indicadors de l'estat mecànic del parc de 
 vehicles a motor a Catalunya i la seva evolució temporal 
 fent una explotació de la informació disponible. Operació 
 complexa, de cost moderat i disponibilitat a mitjà termini. 
  3.32 Cens d'edificis.
  Conèixer el nombre i les característiques dels edificis de 
 Catalunya promovent una operació complementària del cens 
 d'edificis. Operació  complexa,  de  cost  moderat  i 
 disponibilitat a mitjà termini.
  3.33 Convenis col·lectius.
  Conèixer el nombre de convenis col·lectius de Catalunya, i 
 també les característiques de la negociació col·lectiva, 
 fent una explotació dels fulls estadístics corresponents. 
 Operació complexa, de cost baix i disponibilitat a curt 
 termini.
  3.34 Personal de l'Administració autonòmica i local.
  Conèixer les principals característiques dels col·lectius 
 de  personal de l'Administració autonòmica i local a 
 Catalunya, per tal d'obtenir informació estadística i ésser 
 marc  d'altres  operacions  estadístiques,  fent  una 
 recopilació i un tractament dels expedients corresponents. 
 Operació complexa, de cost baix i disponibilitat a mitjà 
 termini.
  3.35 Anuari estadístic comarcal.
  Difondre els principals aspectes socials, econòmics i 
 demogràfics de les comarques i els municipis de Catalunya 
 fent una recopilació sistemàtica en forma d'anuari de les 
 dades estadístiques disponibles. Operació senzilla, de cost 
 baix i disponibilitat a curt termini.
  3.36 Formació ocupacional.
  Conèixer el nombre i les característiques dels professors, 
 els alumnes, els equipaments i la dotació econòmica de la 
 formació  ocupacional  a  Catalunya fent una operació 
 d'enquesta i fitxers disponibles. Operació complexa, de 
 cost baix i disponibilitat a curt termini.
  3.37 Plans d'ocupació.
  Conèixer les característiques bàsiques de les actuacions 
 públiques en matèria de política ocupacional. Operació 
 complexa, de cost baix i disponibilitat a curt termini.
                               
                               
 Annex IV                          
                               
 Relació  d'objectius  operatius  de  les  activitats 
 estadístiques  instrumentals  exigides  per  la  Llei 
 d'Estadística que s'inclouen en la Llei del Pla Estadístic 
 de Catalunya 1992-1995                   
                               
  Són objectius operatius de les activitats estadístiques 
 instrumentals els següents:                 
                               
 -1 Homogeneïtzació estadística               
  1.1 Codis  oficials   d'entitats  territorials  i 
 administratives.
  Fixar els  codis  assignats  als  diferents  nivells 
 territorials i administratius de Catalunya, per tal de 
 facilitar la comparabilitat de la informació estadística, 
 promovent i actualitzant propostes de normativa sobre 
 codificació de províncies, comarques, municipis i entitats 
 administratives no territorials. Operació senzilla, de cost 
 molt baix i disponibilitat a curt termini.
  1.2 Sistemes de nomenclatures i classificacions.
  Homogeneïtzar les diferents presentacions de resultats 
 estadístics d'àmbit econòmic, demogràfic i social  de 
 Catalunya, per tal de facilitar la comparabilitat de la 
 informació estadística, promovent i actualitzant propostes 
 de normes sobre els diferents sistemes de nomenclatures i 
 classificacions disponibles. Operació complexa, de cost 
 baix i disponibilitat a curt termini.
  1.3 Documentació tècnica d'operacions estadístiques.
  Sistematitzar  la  documentació  tècnica  d'operacions 
 estadístiques per tal de  disposar  d'una  informació 
 homogènia i contrastable sobre llur disseny i llurs mètodes 
 d'execució, proposant directrius per a la normalització de 
 memòries tècniques. Operació senzilla, de cost molt baix i 
 disponibilitat a curt termini.
  1.4  Aprofitament  estadístic  d'informació  d'origen 
 administratiu.
  Potenciar l'aprofitament estadístic de la  informació 
 d'origen  administratiu  de  Catalunya  subministrant 
 l'assistència tècnica necessària per a la seva correcta 
 utilització estadística. Operació complexa, de cost moderat 
 i disponibilitat a mitjà termini.
                               
 -2 Correcció tècnica                    
  2.1 Mètodes per a la preservació del secret estadístic.
  Augmentar la protecció de la intimitat i la compatibilitat 
 amb el dret a rebre i transmetre informació definint 
 mètodes adients per a la preservació del secret estadístic 
 en el disseny, l'execució i la difusió de les operacions 
 estadístiques. Operació molt complexa, de cost moderat i 
 disponibilitat a mitjà termini.
  2.2 Elaboració de mostres estadístiques.
  Afavorir la correcció tècnica de les mostres estadístiques 
 subministrant el suport tècnic i metodològic necessari a 
 partir de l'aplicació de requisits mínims d'elaboració de 
 mostres estadístiques representatives. Operació complexa, 
 de cost baix i disponibilitat a curt termini.
  2.3 Disseny de qüestionaris.
  Facilitar l'aplicació de criteris d'idoneïtat tècnica dels 
 qüestionaris subministrant el suport tècnic i metodològic 
 necessaris per tal de preservar la seva correcció. Operació 
 complexa, de cost molt baix i disponibilitat a curt 
 termini.
  2.4  Correcció tècnica d'estadístiques incloses en el Pla 
 Estadístic.
  Consolidar la correcció tècnica de cada  estadística 
 inclosa en el Pla Estadístic fent serveis individualitzats 
 d'assistència  tècnica  a  les  institucions  que  ho 
 requereixin.  Operació  complexa,  de  cost moderat i 
 disponibilitat immediata.
  2.5 Seguiment i suport tècnic en l'execució del Pla 
 Estadístic i del Programa d'Actuació Anual.
  Verificar el compliment del Pla Estadístic i del Programa 
 Anual d'Actuació Estadística fent un seguiment de les 
 activitats estadístiques encomanades a les institucions 
 públiques catalanes. Operació senzilla, de cost baix i 
 disponibilitat a curt termini.
  2.6 Anàlisi de necessitats estadístiques.
  Conèixer les noves demandes d'informació estadística per 
 tal d'estudiar les possibilitats d'inclusió legal en el 
 Programa Anual d'Actuació Estadística i disposar d'una 
 anàlisi actualitzada de les necessitats, fent una consulta 
 sistemàtica a les institucions catalanes i altres agents 
 socials públics i privats. Operació senzilla, de cost baix 
 i disponibilitat a curt termini.
                               
 -3 Formació en procediments estadístics           
  3.1 Reciclatge i perfeccionament del personal estadístic. 
  Potenciar la formació i el perfeccionament professional 
 del personal estadístic promovent cursos i seminaris sobre 
 mètodes estadístics i llur suport informàtic. Operació 
 senzilla, de cost baix i disponibilitat a curt termini.
                               
                               
 Annex V                           
                               
 Relació d'objectius operatius per  a  les  activitats 
 estadístiques instrumentals necessàries per a l'optimació 
 del sistema estadístic de Catalunya que s'inclouen en la 
 Llei del Pla Estadístic de Catalunya 1992-1995       
                               
  Són objectius operatius per a les activitats estadístiques 
 instrumentals necessàries per a l'optimació del sistema 
 estadístic de Catalunya els següents:            
                               
 -1 Desenvolupament tècnic                  
  1.1 Sistema de codificació automàtica.
  Homogeneïtzar el procés d'assignació de codis de les 
 respostes a preguntes obertes, per tal de reduir els costos 
 de gestió i les freqüències d'error, desenvolupant un 
 sistema automàtic de codificació que sigui utilitzable per 
 altres agents estadístics de Catalunya. Operació complexa, 
 de cost moderat i disponibilitat a curt termini.
  1.2 Sistema automàtic d'imputació de dades.
  Homogeneïtzar el tractament de respostes anòmales i de 
 manca de resposta en les enquestes estadístiques, per tal 
 de reduir els costos de depuració i validació de llurs 
 dades, desenvolupant un sistema automàtic d'imputació de 
 dades  i  aprofundint  la  utilització  de  tècniques 
 d'estratificació i de regressió. Operació complexa, de cost 
 moderat i disponibilitat a mitjà termini.
  1.3  Seguiment d'operacions de camp i processament de 
 dades.
  Facilitar la correcció tècnica, el compliment de garanties 
 legals i tècniques i el control pressupostari en els 
 encàrrecs d'operacions de camp i de processaments de la 
 informació promovent directrius per a l'elaboració de plecs 
 de condicions tècniques en les  prestacions  externes 
 d'aquests tipus de serveis. Operació senzilla, de cost molt 
 baix i disponibilitat a curt termini.
  1.4 Procediments d'acarament automàtic de fitxers.
  Agilitar  la  identificació  d'informació  estadística 
 continguda en dos o més arxius o registres, per tal de 
 reduir-ne costos de gestió i millorar-ne l'eficiència, 
 desenvolupant  procediments  d'acarament  automàtic  de 
 fitxers. Operació complexa, de cost baix i disponibilitat 
 a mitjà termini.
  1.5 Diccionari comú de dades.
  Estandarditzar la descripció de les dades estadístiques 
 produïdes a l'Institut d'Estadística de Catalunya, per tal 
 de normalitzar els fluxos d'informació, desenvolupant un 
 diccionari comú de dades, adaptable a les necessitats 
 d'altres agents  estadístics  de  Catalunya.  Operació 
 complexa, de cost moderat i disponibilitat a mitjà termini. 
  1.6 Experimentació i seguiment de sistemes d'informació.
  Conèixer l'evolució en sistemes d'informació, per tal de 
 prestar  serveis  d'assistència  tècnica  als  agents 
 estadístics  de  Catalunya, fent un seguiment de les 
 innovacions en aquest camp. Operació complexa, de cost 
 baix i disponibilitat a curt termini.
  1.7 Adaptació de sistemes de referenciació geogràfica.
  Facilitar la localització territorial de la informació 
 estadística prèviament estandarditzada al  nivell  més 
 desagregat possible, per tal d'obtenir mostres a mida 
 referides  a  qualsevol  àmbit  geogràfic  i  tractar 
 eficientment  els  directoris,  adaptant l'instrumental 
 disponible per  al  desenvolupament  de  sistemes  de 
 referenciació geogràfica. Operació  complexa,  de cost 
 moderat i disponibilitat a mitjà termini.
  1.8 Determinació de nivells de desagregació.
  Determinar les unitats territorials,  poblacionals  o 
 sectorials  de  màxima  desagregació  dels  resultats 
 estadístics, segons operacions incloses en els Programes 
 Anuals  d'Actuació Estadística, fent un estudi de la 
 fiabilitat i la representativitat de les  dades,  la 
 salvaguarda del secret estadístic i la naturalesa de la 
 informació i la seva demanda. Operació complexa, de cost 
 baix i disponibilitat a mitjà termini.
                               
 -2 Perfeccionament metodològic               
  2.1 Sistematització de monografies metodològiques.
  Promoure el coneixement dels mètodes estadístics, les 
 metodologies i les eines computacionals utilitzades per 
 l'Institut d'Estadística de Catalunya en la producció 
 d'estadístiques econòmiques,  demogràfiques  i  socials 
 elaborant  monografies  tècniques  de  les  operacions 
 estadístiques i difonent-les en diferents suports. Operació 
 complexa, de cost baix i disponibilitat a curt termini.
  2.2 Modelització economètrica regional.
  Determinar les relacions causals entre les diferents 
 variables econòmiques de Catalunya, per tal de simular i 
 predir els efectes d'hipòtesis alternatives, desenvolupant 
 un model economètric regional. Operació complexa, de cost 
 molt baix i disponibilitat a curt termini.
  2.3 Col·laboració estadística amb centres de recerca.
  Promoure la recerca metodològica i tecnològica en matèria 
 estadística per tal d'aprofundir en la seva aplicabilitat 
 establint acords amb centres de recerca i potenciant 
 publicacions tècniques periòdiques en col·laboració amb les 
 universitats catalanes. Operació complexa, de cost baix i 
 disponibilitat a curt termini.
  2.4  Territorialització de dades per a petites àrees 
 geogràfiques.
  Definir procediments fiables d'estimació estadística per a 
 petites àrees geogràfiques  utilitzant  les  tècniques 
 modernes  de  territorialització  estadística. Operació 
 complexa, de cost baix i disponibilitat a mitjà termini.
  2.5  Metodologia  d'estimació  de  fluxos  comercials 
 interterritorials.
  Determinar el procediment més fiable i adequat per a 
 l'estimació dels fluxos comercials entre Catalunya i la 
 resta de l'Estat, estudiant les diferents metodologies 
 possibles i les experiències internacionals i definint 
 l'aproximació més adient en relació amb la informació 
 disponible.  Operació  complexa,  de  cost  baix  i 
 disponibilitat a mitjà termini.
                               
 -3 Formació en procediments estadístics           
  3.1  Formació del personal de l'Administració i d'usuaris 
 d'estadística.
  Promoure la formació del personal de l'Administració 
 pública i d'usuaris de la informació estadística en mètodes 
 i instruments estadístics organitzant cursos i seminaris, 
 directament o en col·laboració amb centres universitaris i 
 organismes  especialitzats. Operació senzilla, de cost 
 moderat i disponibilitat immediata.