Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 5/1993, de 28 de juny, d'ampliació del crèdit públic de la Generalitat de Catalunya per al 1993.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 005/1993

 • Data del document 28/06/1993

 • Data de publicació 02/07/1993

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1765

 • No Vigent
Afectacions
02/07/1993 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 El president de la Generalitat de Catalunya         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia, 
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
 Preàmbul                          
                               
  El manteniment i  el  desenvolupament  dels  sectors 
 productius de l'economia catalana requereix ampliar els 
 instruments de crèdit públic de la Generalitat, que són 
 aplicats  per  l'Institut  Català  de  Finances. En 
 conseqüència, aquesta Llei amplia la capacitat operativa 
 d'aquest  Institut,  mitjançant  les  autoritzacions 
 necessàries perquè formalitzi la concessió de préstecs i 
 avals.
                               
 Article 1                          
 Suplement de crèdit a l'Institut Català de Finances per a 
 la concessió de préstecs                  
 - 1 Es concedeix un suplement de crèdit de 1.450 milions 
 de pessetes, per a la concessió de préstecs, a l'aplicació 
 05.52.820.01 del pressupost de l'Institut  Català  de 
 Finances per al 1993. Per a finançar aquesta major despesa, 
 s'autoritza augmentar de 1.450 milions de pessetes el límit 
 màxim d'endeutament de l'Institut Català de Finances, fixat 
 per  l'article 34 de la Llei de pressupostos de la 
 Generalitat de Catalunya per al 1993.
 -  2  L'aplicació  pressupostària  21.04.730.01  dels 
 pressupostos de la Generalitat, destinada a transferències 
 de capital a l'Institut Català de Finances, se suplementa 
 amb 600 milions de pessetes, destinats a operacions de 
 concessió de préstecs, de manera que amplien el crèdit de 
 l'aplicació 05.52.820.01. Per a finançar  aquesta major 
 despesa, s'amplia l'autorització per a concertar operacions 
 d'endeutament continguda en l'article 34.1 de la Llei de 
 pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1993.
                               
 Article 2                          
 Autoritzacions financeres                  
 - 1 S'autoritza l'Institut Català de Finances perquè pugui 
 prestar garanties, tant en forma de primer aval com en 
 forma de segon aval, per un import de 1.750 milions de 
 pessetes addicionals als imports autoritzats per l'article 
 33.4.a) de la Llei de pressupostos de la Generalitat de 
 Catalunya per al 1993. Excepcionalment, el Govern pot 
 acordar d'augmentar el límit que fixa per a cada aval 
 l'esmentada Llei.
 - 2 S'autoritza l'Institut Català de Finances perquè pugui 
 avalar les operacions de crèdit que concerti l'Hospital 
 General de Catalunya, per un import màxim total  de 
 2.000.000.000 de pessetes.
                               
 Disposicions finals                     
                               
 Primera                           
 Desenvolupament                       
  S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè 
 dicti les mesures necessàries per a desenvolupar i aplicar 
 aquesta Llei.
                               
 Segona                           
 Entrada en vigor                      
  Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia que es publica 
 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 28 de juny de 1993         
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Macià Alavedra i Moner                   
 Conseller d'Economia i Finances