Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET LEGISLATIU 3/1994, de 13 de juliol, pel qual es modifica la Llei 10/1981, de 2 de desembre, de creació de l'Institut Català de Serveis a la Joventut, a fi d'adaptar-la a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret legislatiu

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 003/1994

 • Data del document 13/07/1994

 • Data de publicació 27/07/1994

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1926

 • No Vigent
Afectacions
27/07/1994 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

   La Llei 2/1994, de 24 de març, de bases de delegació en 
 el Govern per a l'adequació de les lleis de Catalunya a la 
 Llei de règim jurídic de les administracions públiques i 
 del procediment administratiu comú, autoritza el Govern de 
 la Generalitat perquè dicti decrets legislatius aprovadors 
 de textos articulats per tal que, en l'àmbit de les seves 
 competències i d'acord amb els principis i els criteris que 
 conté  la  Llei 30/1992, de 26 de novembre, efectuï 
 l'esmentada adaptació.
                               
   Segons aquesta previsió, i d'acord amb l'annex de la 
 Llei de bases, cal procedir a l'adaptació de la Llei 
 10/1981, de 2 de desembre, de creació de l'Institut Català 
 de Serveis a la Joventut, si bé aquesta adaptació comporta 
 meres modificacions formals centrades exclusivament en 
 l'article 4.3 de l'esmentat text legal, relatiu al règim de 
 contractacions del consell rector, l'article 8.1, lletres 
 a) i b), així com el punt 3 del mateix article relatiu al 
 règim de recursos.
                               
   En virtut de tot això, en l'exercici de la delegació 
 atorgada per la Llei 2/1994, de 24 de març, a proposta del 
 titular del Departament de la Presidència, de conformitat 
 amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora, i 
 d'acord amb el Govern,                   
                               
 Decreto:                          
                               
 Article únic                        
  Els apartats 1 i 3 de l'article 8 de la Llei 10/1981, de 2 
 de desembre, de creació de l'Institut Català de Serveis a 
 la Joventut, queden redactats de la forma següent:     
  "Article 8.
  "8.1 Contra els actes administratius de l'Institut Català 
 de Serveis a la Joventut seran procedents els recursos 
 establerts en les normes sobre procediment administratiu 
 aplicables a Catalunya, amb les peculiaritats següents:   
  "a) Tots els actes administratius de l'Institut poden ser 
 objecte  de  recurs  ordinari  davant el titular del 
 Departament al qual està adscrit l'Institut.
  "b) El recurs extraordinari de revisió s'ha d'interposar 
 sempre davant l'òrgan administratiu que l'hagi dictat.
  "8.3 L'exercici d'accions civils i laborals es regeix per 
 les normes d'aplicació general i la reclamació prèvia s'ha 
 d'adreçar sempre al president del consell rector".
                               
 Disposició final                      
   El present Decret legislatiu entrarà en vigor el mateix 
 dia de la seva publicació al Diari Oficial  de  la 
 Generalitat de Catalunya.
                               
 Barcelona, 13 de juliol de 1994               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya