Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET LEGISLATIU 4/1994, de 13 de juliol, pel qual es modifica la Llei 1/1989, de 16 de febrer, de creació de l'Institut Català d'Estudis Mediterranis, a fi d'adaptar-la a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret legislatiu

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 004/1994

 • Data del document 13/07/1994

 • Data de publicació 27/07/1994

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1926

 • No Vigent
Afectacions
27/07/1994 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 La Llei 2/1994, de 24 de març, de bases de delegació en el 
 Govern per a l'adequació de les lleis de Catalunya a la 
 Llei de règim jurídic de les administracions públiques i 
 del procediment administratiu comú, autoritza el Govern de 
 la Generalitat perquè dicti decrets legislatius aprovadors 
 de textos articulats per tal que, en l'àmbit de les seves 
 competències i d'acord amb els principis i els criteris que 
 conté  la  Llei 30/1992, de 26 de novembre, efectuï 
 l'esmentada adaptació.
                               
  Segons aquesta previsió, i tal i com preveu l'annex de la 
 Llei de bases, cal procedir a l'adaptació de la Llei 
 1/1989, de 16 de febrer, de creació de l'Institut Català 
 d'Estudis Mediterranis, si bé aquesta adaptació comporta 
 meres modificacions formals centrades exclusivament en 
 l'article 11 de l'esmentat text legal, relatiu al règim de 
 recursos.
                               
  En virtut de tot això, en l'exercici de la delegació 
 atorgada per la Llei 2/1994, de 24 de març, a proposta del 
 conseller titular del Departament de la Presidència, de 
 conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica 
 Assessora, i d'acord amb el Govern,             
                               
 Decreto:                          
                               
 Article únic                        
  L'article 11, apartats 1 i 3, de la Llei 1/1989, de 16 de 
 febrer,  de  creació  de  l'Institut Català d'Estudis 
 Mediterranis, queda redactat de la manera següent:     
 "Article 11                         
  "11.1 Contra els actes administratius de l'Institut són 
 procedents els recursos establerts en les normes sobre 
 procediment administratiu aplicables a Catalunya, amb les 
 peculiaritats següents:                   
  "a) Tots els actes administratius de l'Institut poden ser 
 objecte de recurs ordinari  davant  el  titular  del 
 Departament al qual està adscrit l'Institut.
  "b) El recurs extraordinari de revisió s'ha d'interposar 
 sempre davant l'òrgan administratiu que l'hagi dictat.
  "11.3  L'exercici d'accions civils i laborals es regeix 
 per les normes d'aplicació general i la reclamació prèvia 
 s'ha d'adreçar sempre al director de l'Institut".
                               
 Disposició final                      
   Aquest Decret legislatiu entrarà en vigor el mateix dia 
 de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
 Catalunya.
                               
 Barcelona, 13 de juliol de 1994               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya