Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET LEGISLATIU 8/1994, de 13 de juliol, pel qual s'adequa la Llei 14/1987, de 9 de juliol, d'estadística, a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret legislatiu

 • Organisme emissor Departament d'Economia i Finances

 • Núm. del document 008/1994

 • Data del document 13/07/1994

 • Data de publicació 27/07/1994

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1926

 • No Vigent
28/07/1994 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 La Llei 2/1994, de 24 de març, de bases de delegació en el 
 Govern per a l'adequació de les lleis de Catalunya a la 
 Llei de règim jurídic de les administracions públiques i 
 del procediment administratiu comú, delega en el Govern de 
 la Generalitat perquè dicti normes amb rang de llei per tal 
 d'adequar la Llei 14/1987, de 9 de juliol, d'estadística, a 
 la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
 administracions públiques i del procediment administratiu 
 comú.
                               
  En l'exercici de l'esmentada delegació, dins el termini 
 que finalitza el 27 d'agost de 1994, d'acord amb els 
 principis i criteris que regeixen la Llei 30/1992, de 26 de 
 novembre, als quals ha de cenyir-se l'elaboració dels 
 decrets legislatius corresponents, es modifica la Llei 
 14/1987, de 9 de juliol, d'estadística.
                               
  Les modificacions que motiven aquest Decret legislatiu 
 tenen com a finalitat l'adequació del règim sancionador 
 previst a la Llei 14/1987, de 9 de juliol, d'estadística, 
 als principis i normes de l'esmentada Llei 30/1992, de 26 
 de novembre.
                               
  En virtut de tot el que s'ha exposat, en l'exercici de la 
 delegació esmentada per la Llei 2/1994, de 24 de març, a 
 proposta del  conseller  d'Economia  i  Finances,  de 
 conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica 
 Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,      
                               
 Decreto:                          
                               
 Article únic                        
  Es modifiquen els articles 39, 40, 41 i 43 de la Llei 
 14/1987, de 9 de juliol, d'estadística, en els termes que 
 s'estableixen a continuació:                
  a) Se suprimeix l'apartat j) de l'article 39.
  b) S'afegeix a l'article 39 un apartat 2, amb la redacció 
 següent:                          
 "Article 39.
 "- 2 Tipus d'infraccions:                 
  "1. Es consideren infraccions lleus les tipificades a les 
 lletres b), g) i h) de l'article 39.
  "2. Es consideren infraccions greus les tipificades a les 
 lletres a), c) d) i i).
  "3. Es consideren infraccions molt greus les tipificades a 
 les lletres e) i f)."                    
  c) L'article 40 queda redactat de la forma següent:    
 "Article 40.
 "- 1 Les infraccions lleus són sancionables amb una multa 
 de cinc mil fins a cent mil pessetes.
 "- 2 Les infraccions greus són sancionables amb una multa 
 de cent mil una fins a cinc-centes mil pessetes.
 "- 3 Les infraccions molt greus són sancionables amb una 
 multa de cinc-centes mil una fins a dos milions de 
 pessetes.
 "- 4  Per atendre  a la graduació de la sanció s'ha de 
 tenir en compte la intencionalitat o la reiteració, la 
 naturalesa del perjudici causat i la reincidència.
 "- 5 La reincidència es produeix quan no ha transcorregut 
 un any des de la imposició d'una sanció pel mateix 
 concepte, encara que hagi estat aplicada per raó d'una 
 altra estadística".
  d) Els apartats 1, 2 i 4 de l'article 41 queden redactats 
 de la forma següent:                    
 "Article 41                         
 "- 1  L'òrgan  actuant  en la fase  instructora  de 
 l'expedient sancionador és l'Institut d'estadística de 
 Catalunya. El director de l'Institut d'estadística de 
 Catalunya designarà un funcionari adscrit a l'Institut com 
 a instructor de l'expedient, i si és el cas, un altre com a 
 secretari.
 "- 2  L'exercici de  la  potestat sancionadora i la 
 imposició de les sancions correspon al conseller d'Economia 
 i Finances.
 "- 4 Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys, 
 les greus als dos anys i les lleus als sis mesos, les 
 sancions imposades per infraccions molt greus prescriuran 
 als tres anys, les imposades per infraccions greus als dos 
 anys i per les lleus a l'any.
  "El termini de prescripció de les infraccions començarà a 
 comptar des del dia en què es va cometre la infracció o des 
 d'aquell  en  què,  per  incompliment del termini de 
 requeriment que es faci reclamant les estadístiques fetes, 
 es va cometre la infracció, i en les sancions, a partir del 
 dia següent a aquell en què sigui ferma la resolució que la 
 va imposar.
  "La prescripció, en el cas de les infraccions, s'interromp 
 per l'inici amb coneixement formal de l'interessat del 
 procediment sancionador, reprenent-se  el  termini  de 
 prescripció si l'expedient es paralitza, per més d'un mes, 
 per causa no imputable a l'infractor.
  "La prescripció de les sancions s'interromp per l'inici 
 amb coneixement formal de l'interessat del procediment 
 d'execució, reprenent-se el termini de prescripció si s'ha 
 paralitzat l'expedient, per més d'un mes, per causa no 
 imputable a l'infractor."                  
  e) S'afegeix a l'article 41 un apartat 5, amb la redacció 
 següent:                          
 "Article 41                         
   - 5  Les resolucions  sancionadores  dictades  pel 
 conseller d'Economia i Finances i pels òrgans als quals es 
 refereix l'apartat 3 d'aquest article posen fi a la via 
 administrativa, i queda oberta la interposició de recurs 
 davant la jurisdicció  contenciosa administrativa, prèvia 
 comunicació als esmentats òrgans."             
  f) S'afegeix a l'article 43 un apartat 2 amb la redacció 
 següent:                          
 "Article 43                         
  "-2 Si el fet ha estat objecte de sanció penal o 
 administrativa i s'aprecia identitat del subjecte, fet i 
 fonamentat, no podrà ésser  objecte  del  procediment 
 sancionador al qual es refereix el present capítol IV."   
                               
 Disposició final                      
  Aquest Decret legislatiu entrarà en vigor l'endemà de la 
 seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
 Catalunya.
                               
 Barcelona, 13 de juliol de 1994               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Macià Alavedra i Moner                   
 Conseller d'Economia i Finances