Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET LEGISLATIU 7/1994, de 13 de juliol, d'adequació a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Decret legislatiu 1/1992, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret legislatiu

 • Organisme emissor Departament de Treball

 • Núm. del document 007/1994

 • Data del document 13/07/1994

 • Data de publicació 27/07/1994

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1926

 • No Vigent
Afectacions
27/07/1994 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 La Llei 2/1994, de 24 de març, de bases de delegació en el 
 Govern per a l'adequació de les lleis de Catalunya a la 
 Llei de règim jurídic de les administracions públiques i 
 del procediment administratiu comú, autoritza el Govern de 
 la Generalitat perquè dicti decrets legislatius, aprovadors 
 de textos articulats, per tal que, en l'àmbit de les 
 competències de la Generalitat, adeqüi a la Llei 30/1992, 
 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
 públiques i del procediment administratiu  comú,  els 
 procediments  administratius sectorials regulats, entre 
 d'altres normes amb rang de llei, al Decret legislatiu 
 1/1992, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el text refós de 
 la Llei de cooperatives de Catalunya, amb menció específica 
 dels efectes estimatoris i desestimatoris que la falta de 
 resolució expressa pugui produir, i, en el que sigui 
 procedent, els règims sancionadors i de recursos que 
 s'estableixen en aquesta norma, en el termini establert per 
 la disposició addicional 3, de la Llei 30/1992, de 26 de 
 novembre, modificada pel Reial decret-llei 14/1993, de 4 
 d'agost.
                               
  La modificació que motiva aquest Decret legislatiu té per 
 objecte adequar al que disposa la Llei 30/1992, de 26 de 
 novembre, l'article 9.4 del text refós de la Llei de 
 cooperatives de Catalunya. Així, s'amplia el termini màxim 
 per resoldre les  sol·licituds  que  afecten  aquests 
 procediments perquè es considera manifestament insuficient 
 atès el volum d'expedients que es tramiten, i s'estableixen 
 efectes desestimatoris en el cas de manca de resolució 
 expressa perquè es considera que es tracta de procediments 
 que afecten la personalitat jurídica de les cooperatives, 
 les federacions i la Confederació de Cooperatives de 
 Catalunya.
                               
  Els principis i el criteris pels quals s'ha regit el 
 Govern  en l'elaboració d'aquest Decret legislatiu de 
 modificació del text refós de la Llei de cooperatives de 
 Catalunya són, d'acord amb l'article 1.2 de la Llei 2/1994, 
 els continguts a la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
 administracions públiques i del procediment administratiu 
 comú.
                               
  Per tant, en exercici de la delegació atorgada per la Llei 
 2/1994, de 24 de març, a proposta del conseller de Treball, 
 de conformitat amb el dictamen preceptiu emès per la 
 Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern,    
                               
 Decreto:                          
                               
 Article únic                        
  L'article 9.4 del Decret legislatiu 1/1992, de 10 de 
 febrer, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
 cooperatives de Catalunya, queda redactat de la forma 
 següent:                          
  "Article 9.
  "9.4  El Registre, en un termini de tres mesos, ha de 
 qualificar els documents i fer la inscripció de  la 
 cooperativa o, en tot cas, notificar als qui hagin estat 
 designats per inscriure la societat projectada els defectes 
 que hagin estat observats en l'acta de constitució i en els 
 estatuts. Si no n'hi ha, el Registre ha de tornar a la  
 cooperativa una còpia de l'escriptura pública, amb la nota 
 d'inscripció. Si no hi ha resolució expressa en el termini 
 esmentat, la sol·licitud s'entendrà desestimada".
                               
 Disposició final                      
                               
 - 1 S'autoritza el Govern perquè, un cop aprovat el Decret 
 legislatiu d'adequació, adapti el Decret 33/1993, de 9 de 
 febrer, sobre l'estructura i el funcionament del Registre 
 general de cooperatives de Catalunya, a aquesta Llei i 
 perquè dicti les disposicions necessàries per al seu 
 desplegament.
                               
 - 2 Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva 
 publicació al DOGC.
                               
 Barcelona, 13 de juliol de 1994               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Ignasi Farreres i Bochaca                  
 Conseller de Treball