Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 3/1994, de 20 d'abril, de modificació de la Llei 3/1988, de protecció dels animals.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 003/1994

 • Data del document 20/04/1994

 • Data de publicació 29/04/1994

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1890

 • No Vigent
Afectacions
01/01/1995 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 El President                        
 de la Generalitat de Catalunya               
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent               
                               
 LLEI                            
                               
 Exposició de motius                     
                               
  Cada any s'abandonen o es perden a Catalunya desenes de 
 milers d'animals domèstics de companyia. Aquest fet implica 
 l'incompliment sistemàtic dels drets dels animals regulats 
 per la Llei 3/1988, del 4 de març, de protecció dels 
 animals,  i provoca un important augment de diversos 
 incidents i accidents de notable transcendència social, 
 entre els quals cal destacar els accidents automobilístics. 
                               
  L'abandonament  d'animals  domèstics  de companyia és 
 penalitzat per la dita Llei, però la realitat és que, amb 
 el tipus d'identificació censal que se segueix actualment, 
 es fa  pràcticament  impossible  d'esbrinar  qui  era 
 responsable de l'animal abandonat i, en conseqüència, de 
 fer complir la Llei.
                               
  Aquesta modificació de la Llei determina els sistemes 
 d'identificació obligatoris per als animals domèstics de 
 companyia, que s'han d'adaptar en tot cas a la normativa de 
 la Unió Europea. Aquests sistemes no han de representar cap 
 perjudici per a la salut dels animals i han d'incorporar, a 
 més de les dades pròpies de l'animal, el nom de la persona 
 que en sigui responsable. S'ha de tractar, a més,  de 
 sistemes de fàcil lectura, però alhora de molt difícil 
 anul·lació, de manera que garanteixin la detecció de les 
 persones que infringeixin l'esmentada Llei 3/1988.
                               
 Article 1                          
 Modificació de l'article 8                 
  Es modifica l'article 8 de la Llei 3/1988, del 4 de març, 
 de protecció dels animals, que queda redactat de la manera 
 següent:                          
 "-1 Els posseïdors d'animals domèstics de companyia, que 
 ho  són  per  qualsevol títol, els han de censar a 
 l'ajuntament del municipi on resideixen habitualment dins 
 el termini màxim de tres mesos comptats a partir de la data 
 de naixement o d'adquisició de l'animal. L'animal ha de 
 portar necessàriament la seva identificació censal, de 
 manera permanent.
 "- 2 La identificació censal s'ha de fer obligatòriament 
 per un dels sistemes següents, que s'han d'adaptar en tot 
 cas a la normativa de la Unió Europea:           
  "a) Tatuatge a la pell per un sistema que en garanteixi el 
 caràcter indeleble.
  "b) Identificació electrònica mitjançant la implantació 
 d'un microxip homologat.
  "c) Els altres sistemes que siguin  establerts  per 
 reglament.
 "- 3  La identificació s'ha de completar mitjançant una 
 placa identificativa, on han de constar el nom de l'animal 
 i les dades de la persona que en sigui propietària."    
                               
 Article 2                          
 Modificació de l'article 40                 
  S'afegeix un apartat a l'article 40 de la Llei 3/1988:   
 "-5  Es crea el Registre General d'Animals de Companyia, 
 dependent del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 
 el qual pot delegar-ne la gestió. S'han de centralitzar en 
 el Registre les dades de tots els animals de companyia 
 registrats a Catalunya provinents  dels  censos  dels 
 ajuntaments, i s'hi ha d'incorporar obligatòriament el nom 
 de  la persona que sigui propietària de l'animal de 
 companyia."                         
                               
 Article 3                          
 Modificació de l'article 42                 
 - 1 S'afegeix una lletra a l'apartat 1 de l'article 42 de 
 la Llei 3/1988, amb el text següent:            
  "j)  La  no-identificació  dels  animals domèstics o 
 l'incompliment dels requisits establerts per aquesta Llei." 
 - 2 S'afegeix una lletra a l'apartat 2 de l'article 42 de 
 la Llei 3/1988, amb el text següent:            
  "o) L'anul·lació del  sistema  d'identificació  sense 
 prescripció ni control veterinaris."            
                               
 Disposició transitòria                   
  Durant els tres primers anys de vigència d'aquesta Llei, 
 l'obligatorietat d'identificar els animals de companyia, 
 pel que fa als gats, només afecta els dels establiments de 
 cria i venda.
                               
 Disposicions finals                     
                               
 Primera                           
  Es faculta el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
 perquè faci el desplegament reglamentari d'aquesta Llei.
                               
 Segona                           
  Aquesta Llei entra en vigor l'1 de gener de 1995.
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 20 d'abril de 1994         
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya