Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 4/1994, de 20 d'abril, d'administració institucional, de descentralització, de desconcentració i de coordinació del sistema català de serveis socials.

19/05/1994 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 El President                        
 de la Generalitat de Catalunya               
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent               
                               
 LLEI                            
                               
 Exposició de motius                     
                               
 I                              
                               
  L'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon 
 a la Generalitat, com a poder públic i en l'àmbit de la 
 seva competència, promoure les condicions per tal que la 
 llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què 
 aquest s'integra siguin reals i efectives, remoure els 
 obstacles que impedeixin o dificultin llur plenitud i 
 facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida 
 política, econòmica, cultural i social.
                               
  Així  mateix,  l'Estatut  atorga  a  la  Generalitat 
 competències exclusives en matèria d'assistència social, de 
 joventut  i de fundacions i associacions de caràcter 
 benèfico-assistencial. També li atorga competències en 
 matèria de seguretat social i de règim local.
                               
 II                             
                               
  Pel que fa al desplegament legislatiu, cal destacar la 
 promulgació de la Llei 12/1983, del 14  de  juliol, 
 d'administració  institucional  de  la  sanitat  i de 
 l'assistència i  els  serveis  socials  de  Catalunya 
 (modificada per la Llei 10/1988, del 27 de juliol), i de la 
 Llei 26/1985, del 27 de desembre, de serveis socials, la 
 qual s'actualitza i es completa mitjançant la Llei present. 
                               
 III                             
                               
  Des que el Parlament va aprovar la dita Llei 26/1985, s'ha 
 portat a terme la consolidació dels serveis socials a 
 Catalunya com un dret bàsic per a totes les persones, i 
 tant la Generalitat i els ens locals com les diferents 
 institucions públiques i privades que intervenen en aquest 
 camp han fet un important desplegament dels  serveis 
 socials.
                               
  Aquest desplegament, tant pel que fa a la diversitat com 
 pel que fa al nombre dels serveis i a la multiplicitat 
 d'organismes i entitats que hi intervenen, fa necessària 
 una ordenació del Sistema Català de Serveis Socials que 
 permeti de millorar la coherència interna del sistema, 
 racionalitzant-ne l'estructura administrativa i la gestió 
 territorial dels serveis i de les prestacions.
                               
  En aquest sentit, la garantia de la universalització de 
 l'atenció social a la població de Catalunya passa per 
 l'articulació i la consolidació de la Xarxa Bàsica de 
 Serveis Socials de Responsabilitat Pública. Així mateix, 
 aquesta articulació exigeix una sectorització territorial 
 que es fonamenti en l'estructura comarcal, dins la qual es 
 tenen especialment en compte els municipis de més de vint 
 mil habitants, atès el que disposa l'article 64.c) de la 
 Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de 
 Catalunya.
                               
  L'objecte i la finalitat d'aquesta Llei es fonamenten, per 
 tant, en el dret dels ciutadans als serveis socials, 
 d'acord amb els principis operatius de responsabilitat 
 pública, universalitat, reconeixement i promoció de la 
 iniciativa   social,    globalitat,    integració, 
 descentralització  i  desconcentració,  participació, 
 prevenció, planificació i coordinació,  principis  que 
 estableix l'article 3 de la Llei 26/1985.
                               
  La Llei present es caracteritza, així mateix, per la 
 constitució d'un marc institucional i funcional, que ha de 
 permetre:                          
  a) Desenvolupar el Sistema Català de Serveis Socials en el 
 marc    d'una    corresponsabilització    pública 
 interadministrativa i d'una gestió i una iniciativa mixtes 
 público-privades.
  b) Promoure i garantir el dret dels ciutadans a un sistema 
 de serveis socials de responsabilitat pública, mitjançant 
 el desplegament i la consolidació de recursos i de serveis 
 en el territori.
  c) Completar la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de 
 Responsabilitat Pública, per tal que abasti totes les àrees 
 d'actuació, sigui accessible a tots els ciutadans  i 
 cobreixi tot el territori de Catalunya.
  d) Desconcentrar els serveis socials de l'Administració de 
 la Generalitat, i dur a terme una descentralització gradual 
 de recursos i serveis en les comarques i els municipis.
  e) Assolir la plena coordinació de serveis i la màxima 
 rendibilitat social dels recursos, tant  públics  com 
 privats.
  f) Cercar en totes les actuacions la cohesió social de 
 Catalunya i la millora del benestar dels ciutadans.
                               
 IV                             
                               
  Aquesta Llei té per objecte d'estructurar el Sistema 
 Català de Serveis Socials, d'acord amb el que disposa 
 l'article 1 de l'esmentada Llei 26/1985, i determinar a 
 quines administracions públiques de Catalunya en pertoca la 
 gestió, per tal que aquests serveis siguin accessibles a 
 tots els ciutadans i cobreixin tot el territori  de 
 Catalunya.
                               
  A aquest efecte, la Llei estableix la Xarxa Bàsica de 
 Serveis Socials de Responsabilitat Pública, la qual integra 
 els  diferents  serveis  i  establiments  que  les 
 administracions públiques de Catalunya han de mantenir 
 obligatòriament a disposició dels ciutadans.
                               
  La Llei estableix, així mateix, una distribució funcional 
 dels serveis socials en nivells d'atenció i sectoritza els 
 serveis socials en àmbits territorials d'actuació. Aquesta 
 distribució funcional i sectorial dels serveis socials 
 s'efectua mantenint-ne l'actual estructuració en serveis 
 socials  d'atenció  primària  i  serveis  socials 
 especialitzats. En aquest sentit, els recursos i els 
 serveis  de  la  Xarxa Bàsica de Serveis Socials de 
 Responsabilitat Pública es distribueixen funcionalment en 
 tres nivells d'atenció: un primer nivell de serveis socials 
 d'atenció primària, un segon nivell de serveis socials 
 especialitzats i un tercer nivell de serveis socials 
 especialitzats d'abast superior i major especificitat.
                               
  En aquest sentit, la sectorització dels serveis socials 
 s'efectua mitjançant una distribució territorial de la 
 prestació d'aquests serveis en els àmbits següents:     
  a) Àrea bàsica de serveis socials, a la qual correspon la 
 prestació dels serveis de primer nivell.
  b) Sector comarcal de serveis socials, format pel conjunt 
 d'àrees bàsiques d'una comarca, al qual corresponen les 
 funcions que li atribueix aquesta Llei.
  c) Sector regional de serveis socials, format pel conjunt 
 de  sectors  comarcals  integrats  en  una demarcació 
 territorial, al qual corresponen les funcions que li 
 atribueix aquesta Llei.
  d) Àmbit territorial de Catalunya, format pel conjunt de 
 sectors regionals, al qual corresponen les funcions que li 
 atribueixen aquesta Llei i la legislació vigent.
                               
 V                              
                               
  Aquesta  Llei,  així mateix, reordena l'administració 
 institucional dels serveis socials i regula la coordinació, 
 la col·laboració i la cooperació en la programació i la 
 gestió d'aquests serveis entre les diferents institucions 
 públiques i privades de la Xarxa Bàsica, en el marc de les 
 competències pròpies del Govern de la Generalitat i de les 
 que corresponen als ens locals.
                               
  A la fi, el propòsit últim d'aquesta Llei és d'aconseguir 
 la millora de la qualitat de vida i el benestar social de 
 tots els ciutadans de Catalunya i de respondre al repte de 
 construir  un país on la llibertat, la justícia, la 
 solidaritat i la igualtat siguin els valors permanents de 
 la convivència i el progrés social.
                               
 TÍTOL PRELIMINAR                      
 De l'objecte i l'àmbit de la Llei              
                               
 Article 1                          
 Objecte de la Llei                     
  Per tal de fer efectius els objectius continguts en 
 l'article 1 de la Llei 26/1985, del 27 de desembre, de 
 serveis socials, aquesta Llei té per objecte de:      
  a) Estructurar funcionalment i territorialment el Sistema 
 Català de Serveis Socials.
  b) Definir la Xarxa Bàsica de Serveis  Socials  de 
 Responsabilitat Pública i determinar, d'acord amb els 
 criteris de descentralització i desconcentració màximes, a 
 quines administracions públiques de Catalunya en pertoquen 
 la titularitat, la gestió i el finançament.
  c) Definir la coordinació del Sistema Català de Serveis 
 Socials.
                               
 Article 2                          
 Sistema Català de Serveis Socials              
 - 1  El Sistema Català de Serveis Socials és el conjunt 
 coordinat de serveis socials, establiments, prestacions 
 econòmiques i activitats generals de prevenció, atenció i 
 promoció social que es duen a terme a Catalunya, d'acord 
 amb el que estableix la normativa vigent en aquesta 
 matèria.
 - 2 El Sistema s'orienta a prevenir l'exclusió social i a 
 promoure  la  prestació  social  de  suport personal, 
 d'informació, d'atenció i d'ajut a tota la ciutadania, 
 especialment a les persones, les famílies o els col·lectius 
 que,  per  raó  de  dificultats de desenvolupament i 
 d'integració en la societat, manca d'autonomia personal, 
 disminucions físiques, psíquiques o sensorials, problemes 
 familiars o marginació social, són creditors de l'esforç 
 col·lectiu i solidari.
                               
 TÍTOL PRIMER                        
 De l'estructura del Sistema Català de Serveis Socials    
                               
 Capítol I                          
 Estructura funcional del Sistema Català de Serveis Socials 
                               
 Article 3                          
 Estructuració dels serveis socials             
 - 1  El Sistema s'estructura funcionalment en serveis 
 socials  d'atenció  primària  i  en  serveis  socials 
 especialitzats, els quals presten els nivells d'atenció que 
 estableix l'article 4 i resten configurats com defineixen 
 els apartats 2 i 3 d'aquest article.
 - 2 Els serveis socials d'atenció primària constitueixen 
 el punt d'accés immediat al Sistema Català de Serveis 
 Socials, el primer nivell d'aquest i el més proper a 
 l'usuari i als àmbits familiar i social. Els serveis 
 socials d'atenció primària es presten mitjançant equips 
 multiprofessionals, l'àmbit d'actuació dels quals és l'àrea 
 bàsica de serveis socials, zonificada segons la programació 
 de  cada  administració  competent. Aquests  equips  
 desenvolupen  funcions  d'informació,  orientació  i 
 assessorament, de treball social comunitari i de detecció 
 i prevenció, formulen propostes de derivació als serveis 
 socials d'atenció especialitzada, apliquen tractaments de 
 suport a persones, famílies i grups i gestionen els serveis 
 d'atenció domiciliària i els altres que siguin determinats 
 per via reglamentària.
 -  3  Els  serveis socials d'atenció especialitzada, 
 juntament amb els equipaments corresponents, constitueixen 
 el nivell d'actuació específica dirigida al diagnòstic, la 
 valoració, el tractament, el suport i la rehabilitació dels 
 dèficits socials de les persones pertanyents a col·lectius 
 o  segments  de  la  població  caracteritzats per la 
 singularitat de llurs necessitats. Aquests serveis actuen 
 mitjançant  professionals especialitzats i, segons els 
 casos, amb recursos comunitaris, diürns o residencials, o 
 amb els altres recursos que siguin adequats.
 - 4  La coordinació entre els serveis socials d'atenció 
 primària i els serveis socials especialitzats es porta a 
 terme mitjançant la planificació i la programació de les 
 diverses actuacions generals establertes  en  el  Pla 
 d'actuació social de Catalunya i la reglamentació concreta 
 dels serveis establerts.
                               
 Article 4                          
 Nivells d'atenció                      
  Els serveis d'atenció primària i especialitzada  que 
 componen  la  Xarxa  Bàsica  de  Serveis  Socials de 
 Responsabilitat Pública s'estructuren en  els  nivells 
 d'atenció social següents:                 
  a)  El primer nivell el formen els serveis socials 
 d'atenció primària. En aquest nivell d'actuació s'han de 
 prestar, com a mínim, els serveis següents:         
  a.1) Serveis bàsics d'atenció social primària.
  a.2) Serveis d'atenció domiciliària.
  a.3) Serveis residencials d'estada limitada.
  a.4) Serveis de menjador.
  a.5)  Serveis d'assessorament tècnic d'atenció social 
 primària.
  a.6) Serveis de centres oberts  per  a  infants  i 
 adolescents.
  b) El segon nivell el formen els serveis socials d'atenció 
 especialitzada de caràcter individual, comunitari, diürn o 
 residencial, que  impliquen  funcions  de  diagnòstic, 
 tractament,  suport o rehabilitació. En aquest nivell 
 d'actuació s'han de prestar, com a mínim, els serveis 
 següents:                          
  b.1) Àrea d'actuació "Atenció a la família, a la infància 
 i a l'adolescència":                    
  b.1.1) Serveis d'atenció a la infància i a l'adolescència. 
  b.2) Àrea d'actuació "Atenció a persones amb disminució": 
  b.2.1) Serveis de suport a la integració laboral.
  b.2.2) Serveis d'atenció precoç.
  b.2.3) Serveis de centres ocupacionals per a persones amb 
 disminució.
  b.2.4) Habitatges amb serveis comuns per a persones amb 
 disminució.
  b.2.5) Serveis de transport adaptat.
  b.3) Àrea d'actuació "Atenció a la gent gran":       
  b.3.1) Serveis de centres de dia per a gent gran.
  b.3.2) Serveis de centres residencials per a gent gran.
  b.3.3) Habitatges tutelats per a gent gran.
  b.4) Àrea d'actuació "Atenció a toxicòmans":        
  b.4.1) Serveis de centres de dia d'atenció a toxicòmans.
  c) El tercer nivell el formen els serveis  socials 
 d'atenció especialitzada d'abast superior, que impliquen 
 funcions de valoració, diagnòstic, tractament, suport o 
 rehabilitació. En  aquest nivell d'actuació s'han de  
 prestar, com a mínim, els serveis següents:         
  c.1) Àrea d'actuació "Atenció a la família, a la infància 
 i a l'adolescència":                    
  c.1.1) Serveis de centres d'acolliment.
  c.1.2) Serveis de centres residencials d'acció educativa.
  c.1.3) Serveis residencials d'estada limitada per a dones 
 maltractades.
  c.1.4) Serveis d'integració familiar.
  c.2) Àrea d'actuació "Atenció a persones amb disminució": 
  c.2.1) Serveis de valoració i orientació.
  c.2.2) Serveis de centres de dia d'atenció especialitzada 
 per a persones amb disminució.
  c.2.3) Serveis de centres residencials per a persones amb 
 disminució.
  c.3) Àrea d'actuació "Atenció a toxicòmans":        
  c.3.1) Serveis residencials d'atenció a toxicòmans.
                               
 Article 5                          
 Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública 
  La Xarxa Bàsica de Serveis Socials integra els serveis 
 socials d'atenció primària i especialitzada que detalla 
 l'article 4 i és formada pels recursos propis de les 
 diferents  administracions,  pels  recursos  privats 
 concertats, amb l'acreditació prèvia, i pels recursos de la 
 iniciativa social subvencionada, en les condicions i amb 
 els requisits que siguin establerts per via reglamentària.
                               
 Article 6                          
 L'accés als serveis socials                 
 - 1  Tota persona té dret d'accés als serveis d'atenció 
 primària i als serveis especialitzats, d'acord amb les 
 condicions que siguin determinades per reglament.
 - 2  L'accés es fa per mitjà dels serveis d'atenció 
 primària o, eventualment, d'una manera directa, d'acord amb 
 les condicions que siguin determinades per reglament.
 - 3 L'accés a la Xarxa Bàsica de Serveis Socials es 
 produeix, en qualsevol cas,  en condicions d'igualtat i 
 atenent les necessitats dels beneficiaris.
                               
 Capítol II                         
 Estructura territorial del Sistema Català de  Serveis 
 Socials                           
                               
 Article 7                          
 Sectorització                        
 - 1  El Sistema Català de Serveis Socials s'estructura 
 territorialment en àrees bàsiques, sectors  comarcals, 
 sectors regionals de serveis socials i àmbit territorial de 
 Catalunya, a cada un dels quals sectors s'adscriu un nivell 
 d'atenció, d'acord amb el que estableix aquesta Llei.
 - 2  Els àmbits territorials d'actuació definits per 
 l'apartat 1 són gestionats  per  les  administracions 
 públiques que especifica el capítol I del títol segon, per 
 a cadascuna de les quals té el caràcter d'obligatòria la 
 prestació dels serveis socials que els corresponguin, en 
 els termes que estableix l'article 4.
                               
 Secció primera                       
 Àrea bàsica de serveis socials               
                               
 Article 8                          
 Àmbit                            
 - 1  L'àrea bàsica de serveis socials és la unitat 
 territorial elemental de prestació de serveis que fa part 
 de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials a Catalunya. Cada 
 àrea bàsica de serveis socials és formada per un municipi 
 de més de vint mil habitants o pel conjunt de municipis de 
 fins a vint mil habitants que s'integren en una comarca, 
 segons que delimita l'annex 1.
 - 2 Els ajuntaments de fins a vint mil habitants que 
 tinguin capacitat per a prestar serveis socials d'atenció 
 primària poden constituir una àrea bàsica o prestar els 
 serveis singulars d'aquest nivell que l'ajuntament vulgui 
 promoure. Per tal d'assegurar la coordinació necessària, 
 aquests ajuntaments ho han de comunicar al consell comarcal 
 corresponent.
                               
 Article 9                          
 Funcions                          
  Són funcions que es desenvolupen a l'àrea bàsica de 
 serveis socials:                      
  a) Programar els serveis socials d'atenció primària, llur 
 zonificació i llur ubicació.
  b) Prestar i gestionar els serveis socials d'atenció 
 primària, mitjançant un o més equips multiprofessionals.
  c)  Coordinar  la  prestació  dels  serveis  socials 
 corresponents al primer nivell amb els del mateix nivell 
 prestats per institucions d'iniciativa social o mercantil, 
 d'acord amb les normes de coordinació que siguin dictades 
 pel Govern de la Generalitat, amb la finalitat d'assolir 
 les previsions de la planificació general. Aquesta funció 
 no pot comportar menyscabament del principi d'actuació 
 autònoma de les entitats privades reconegut per l'article 
 3.b) de la Llei 26/1985.
  d)  Proporcionar  suport  informatiu,  d'avaluació  i 
 estadístic a les tasques ordenadores i planificadores de 
 l'Administració de la Generalitat.
                               
 Secció segona                        
 Sector comarcal de serveis socials             
                               
 Article 10                         
 Àmbit                            
  El conjunt d'àrees bàsiques compreses en una comarca 
 formen el sector comarcal de serveis socials.
                               
 Article 11                         
 Funcions                          
  Són funcions que es desenvolupen en cada sector comarcal 
 de serveis socials:                     
  a)  Programar  els  serveis  socials  especialitzats 
 corresponents al segon nivell a què es refereix l'article 
 4.b), d'acord amb la planificació efectuada pel Govern de 
 la  Generalitat,  i determinar la ubicació i l'abast 
 territorial de cada xarxa de serveis especialitzats, en 
 l'àmbit del propi sector.
  b) Prestar i gestionar els serveis socials especialitzats 
 corresponents al segon nivell d'atenció a què es refereix 
 l'article 4.b).
  c) Coordinar els serveis socials especialitzats amb els 
 serveis socials d'atenció primària de les àrees bàsiques 
 que l'integren.
  d)  Coordinar  la  prestació  dels  serveis  socials 
 corresponents al segon nivell amb els del mateix nivell 
 prestats per institucions d'iniciativa social o mercantil, 
 d'acord amb les normes de coordinació que siguin dictades 
 pel Govern de la Generalitat, per tal d'assolir les 
 previsions de la planificació general. Aquesta funció no 
 pot  comportar  menyscabament  del principi d'actuació 
 autònoma de les entitats privades reconegut per l'article 
 3.b) de la Llei 26/1985.
                               
 Secció tercera                       
 Sector regional de serveis socials             
                               
 Article 12                         
 Àmbit                            
  El sector regional de serveis socials és format pel 
 conjunt de sectors comarcals de serveis socials integrats 
 en una demarcació territorial. A aquests efectes, Catalunya 
 es divideix en els sectors regionals que siguin determinats 
 per via reglamentària.
                               
 Article 13                         
 Funcions                          
  Són funcions que es desenvolupen en el sector regional de 
 serveis socials:                      
  a) Les pròpies dels serveis  socials  especialitzats 
 corresponents al tercer nivell a què es refereix l'article 
 4.c).
  b) La cobertura regional dels serveis socials d'atenció 
 especialitzada de segon nivell no coberts pel sector 
 comarcal en congruència amb el que disposa l'article 
 20.1.e).
                               
 Secció quarta                        
 Àmbit territorial de Catalunya               
                               
 Article 14                         
 Àmbit                            
  El conjunt dels sectors regionals de serveis socials de 
 Catalunya a què es refereix l'article 12 formen  la 
 demarcació territorial d'abast superior, corresponent a 
 l'àmbit territorial de Catalunya.
                               
 Article 15                         
 Funcions                          
  Són funcions que es desenvolupen en l'àmbit territorial de 
 Catalunya:                         
  a) Prestar els serveis socials que abastin tot  el 
 territori de Catalunya.
  b)  Prestar  i gestionar serveis socials que siguin 
 d'existència necessària a la Xarxa Bàsica de Serveis 
 Socials,  si  no  estan  assignats als altres àmbits 
 territorials.
  c) Gestionar les prestacions econòmiques d'assistència 
 social, tant les de la Generalitat com les provinents de la 
 Seguretat Social.
                               
 TÍTOL SEGON                         
 De  les  competències  públiques,  la coordinació, la 
 col·laboració, la cooperació i el finançament        
                               
 Capítol I                          
 Competències públiques                   
                               
 Article 16                         
 Clàusula general d'apoderament               
  Les administracions públiques de Catalunya poden prestar, 
 d'acord amb llurs competències, llur capacitat i llurs 
 recursos, qualsevol tipus de servei social de nivell igual 
 o superior als que els atribueix aquesta Llei, en les 
 condicions que siguin establertes per la legislació vigent 
 i les que siguin determinades per via reglamentària.
                               
 Article 17                         
 Competències del Govern de la Generalitat          
  Correspon al Govern de la Generalitat:           
  a) Definir la política general de serveis socials a 
 Catalunya i, en conseqüència, aprovar els instruments de 
 planificació general en aquesta matèria.
  b) Exercir les funcions que li atribueix l'article 8 de la 
 Llei 26/1985, de serveis socials.
                               
 Article 18                         
 Competències  del  departament  competent  en  matèria 
 d'assistència i serveis socials               
 -  1  Correspon al departament competent en matèria 
 d'assistència i serveis socials:              
  a) L'exercici de les funcions a què es refereixen les 
 lletres a) i b) de l'article 15.
  b) L'exercici de les funcions assignades als sectors 
 regionals.
  c) L'exercici de les funcions no assignades a  les 
 comarques corresponents a sectors comarcals amb població 
 inferior als cinquanta mil habitants.
  d) El foment de la iniciativa  social  en  matèria 
 d'assistència i serveis socials, sens perjudici de les 
 funcions que en aquesta matèria pertoquen  a  altres 
 administracions públiques de Catalunya.
 - 2  El departament competent en matèria d'assistència i 
 serveis socials pot gestionar els serveis socials sobre els 
 quals tingui la competència directament amb la participació 
 de les comarques, per mitjà de consorcis amb entitats 
 locals actuants en la regió o per mitjà de qualsevol altra 
 fórmula de gestió establerta per les lleis, i  n'ha 
 d'informar en qualsevol cas els consells comarcals.
 - 3  El departament competent en matèria d'assistència i 
 serveis socials, amb la finalitat de racionalitzar i 
 millorar  la  prestació  dels serveis socials que li 
 corresponen, ha  de  desconcentrar,  d'acord  amb  el 
 desplegament normatiu d'aquesta Llei, la gestió de les 
 funcions corresponents en  l'estructura  dels  sectors 
 regionals.
                               
 Article 19                         
 Competències de l'Institut Català d'Assistència i  Serveis 
 Socials                           
  Correspon a l'Institut Català d'Assistència i Serveis 
 Socials, sota la direcció, la vigilància i la tutela del 
 departament a què és adscrit, la titularitat de la gestió 
 de les prestacions econòmiques d'assistència social, tant 
 les de la Generalitat com les provinents de la Seguretat 
 Social, i també li correspon d'exercir les altres funcions 
 que li assigni l'esmentat departament d'acord amb la 
 normativa reguladora d'aquest Institut.
                               
 Article 20                         
 Competències dels consells comarcals            
 - 1 Correspon als consells comarcals:           
  a) Exercir les funcions que es desenvolupen en les àrees 
 bàsiques de serveis socials formades per més d'un municipi. 
  b) Participar en la presa de decisions i en la formulació 
 de la planificació dels serveis socials pel que fa a 
 l'àmbit territorial del sector regional de serveis socials 
 en el qual estigui adscrit, mitjançant l'òrgan paritari de 
 col·laboració a què fa referència l'article 27.
  c) Col·laborar, d'acord amb el que sigui establert per 
 reglament, en la gestió de les prestacions econòmiques i 
 les subvencions   de l'Institut Català d'Assistència i 
 Serveis Socials.
  d) Ocupar-se de l'assessorament i la formació  dels 
 recursos humans en matèria de serveis socials i exercir un 
 primer nivell de supervisió i control, sens perjudici de 
 les competències atribuïdes a altres administracions.
  e) Exercir les funcions a què fan referència les lletres 
 c) i d) de l'article 11, sens perjudici que,  quan 
 justifiquin la capacitat per a exercir les funcions que 
 esmenten les lletres a) i b) del mateix article 11, també 
 puguin assumir-les voluntàriament.
  f) Proporcionar suport informatiu i estadístic a les 
 tasques de planificació i avaluació de l'Administració de 
 la Generalitat.
  g) Les funcions que el Govern de la Generalitat o els 
 municipis els deleguin.
 - 2 Els consells comarcals de comarques amb una població 
 de més de cinquanta mil habitants, a més de totes les 
 funcions a què fa referència l'apartat 1, exerceixen les 
 que esmenten les lletres a) i b) de l'article 11.
                               
 Article 21                         
 Competències dels ajuntaments                
  Correspon als ajuntaments:                 
  a) Exercir les funcions que es desenvolupen en les àrees 
 bàsiques de serveis socials formades per un municipi.
  b) Prestar i gestionar els serveis que hagin establert 
 d'acord amb l'article 16 i els que rebin per delegació en 
 coordinació amb l'administració comarcal, d'acord  amb 
 l'article 11.c).
  c) Als ajuntaments dels municipis de població superior a 
 cinquanta mil habitants i atès el que disposa l'article 
 64.d) de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de 
 règim local de Catalunya, els correspondrà prestar i 
 gestionar els serveis de transport adaptat previstos en 
 l'article 4.b. d'aquesta Llei.
  d) Col·laborar, d'acord amb el que sigui establert per 
 reglament, en la gestió de les prestacions econòmiques i 
 les subvencions de l'Institut Català d'Assistència  i 
 Serveis Socials.
                               
 Article 22                         
 Les entitats d'iniciativa social              
  Les entitats d'iniciativa social poden gestionar serveis 
 socials  especialitzats  i  també  projectes  concrets 
 corresponents  als serveis socials d'atenció primària, 
 d'acord amb les administracions  competents,  en  les 
 condicions que siguin determinades per via reglamentària.
                               
 Capítol II                         
 Coordinació, col·laboració i cooperació           
                               
 Article 23                         
 Coordinació                         
 - 1 Les mesures de coordinació que aquesta Llei estableix 
 han de respectar l'autonomia dels ens locals per a la 
 gestió de les competències pròpies i s'han de regir pels 
 principis operatius del Sistema Català de Serveis Socials, 
 que són establerts per l'article 3 de la Llei 26/1985.
 - 2 L'Administració de la Generalitat i els ens locals de 
 Catalunya han d'exercir les competències a què es refereix 
 aquesta Llei ajustant llurs relacions interadministratives 
 als deures d'informació mútua, cooperació, col·laboració i 
 respecte  als  àmbits  competencials  de  les  altres 
 administracions.
 - 3 Els ens locals han d'exercir les competències que els 
 atribueix aquesta Llei amb subjecció als plans d'actuació 
 social i a la resta de normativa relativa als serveis 
 socials. Amb independència d'aquesta obligació general,  
 els ens locals han de subjectar el règim d'ingrés i el 
 funcionament dels centres que gestionen a la normativa de 
 la Generalitat.
                               
 Article 24                         
 Col·laboració i cooperació interadministratives       
 - 1  Sens perjudici dels mecanismes de coordinació que 
 aquesta Llei estableix i dels criteris a què es refereixen 
 els  articles  18,  19  i  20  de la Llei 26/1985, 
 l'Administració de la Generalitat, els consells comarcals i 
 els ajuntaments establiran convenis de cooperació, per tal 
 d'estendre de manera progressiva la cobertura territorial 
 de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials, d'acord amb les 
 determinacions dels plans d'actuació social.
 - 2  Els municipis que presten serveis socials poden 
 establir convenis de  col·laboració  amb  la  comarca 
 respectiva, excepte en els casos en què formin part, amb el 
 mateix objecte, dels consorcis a què es refereix l'article 
 18.2.
                               
 Article 25                         
 Col·laboració interdepartamental              
  Les administracions públiques de Catalunya, per respondre 
 de manera integral a les necessitats de la població, han de 
 realitzar,   segons  llur  competències,  programes 
 interdepartamentals.
                               
 Article 26                         
 Col·laboració amb la iniciativa privada           
 - 1  Les administracions públiques han de promoure i 
 impulsar  les entitats d'iniciativa social, les quals 
 entitats poden rebre finançament públic i han de subjectar 
 llur activitat en el camp dels serveis socials a les 
 determinacions del Pla d'actuació social i al contingut 
 dels convenis formalitzats.
 - 2  Les administracions públiques actuants en l'àmbit 
 d'aquesta Llei poden concertar la gestió de serveis sobre 
 els quals tinguin la competència, d'acord amb el que 
 estableix la normativa reguladora de la gestió dels serveis 
 públics, amb entitats privades, preferentment d'iniciativa 
 social,  degudament  acreditades,  les quals quedarien 
 vinculades a les determinacions del Pla d'actuació  social 
 i als requisits que siguin fixats per la normativa i, si 
 s'escau, als plans o programes de l'administració que 
 promogui el concert.
 - 3  Correspon a l'administració concertant la funció de 
 control, seguiment i coordinació dels concerts establerts, 
 sens perjudici de les competències assignades al Govern de 
 la Generalitat en aquesta matèria.
 - 4 Les administracions públiques actuants en l'àmbit 
 d'aquesta Llei poden establir convenis de col·laboració amb 
 les entitats privades.
                               
 Article 27                         
 Consells regionals                     
 - 1 Cada sector regional de serveis socials ha de comptar 
 amb un òrgan paritari col·legiat de col·laboració.
 - 2 L'òrgan de col·laboració a què es refereix l'apartat 1 
 ha d'ésser format per representants de l'Administració de 
 la Generalitat i de les comarques integrades en el sector 
 regional de serveis socials, i ha d'ajustar el  seu 
 funcionament al que disposa la normativa administrativa per 
 als òrgans col·legiats.
 - 3 L'àmbit territorial de l'òrgan de col·laboració a què 
 es refereix l'apartat 1 és el del sector regional de 
 serveis socials corresponent. En matèria d'assistència i 
 serveis socials, el dit òrgan té funcions preceptives 
 d'assessorament, d'informació i de proposta de criteris i 
 mesures de coordinació, i també les que siguin determinades 
 per via reglamentària dins el marc establert per la 
 legislació local.
                               
 Capítol III                         
 Finançament de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de 
 Responsabilitat Pública                   
                               
 Article 28                         
 Finançament de l'Administració de la Generalitat      
  El departament competent en matèria d'assistència  i 
 serveis socials i l'Institut Català d'Assistència i Serveis 
 Socials financen el cost dels serveis que han de prestar 
 amb:                            
  a) Els recursos que els poden correspondre per  la 
 participació de la Generalitat en els pressupostos de la 
 Seguretat Social afectes a serveis i prestacions socials. 
 Aquests recursos s'han de reflectir de manera diferenciada 
 en els estats d'ingressos en el pressupost únic de la 
 Generalitat.
  b) Els recursos aliens a la Seguretat Social que la 
 Generalitat de Catalunya els assigni amb càrrec als seus 
 pressupostos.
  c) Els ingressos ordinaris que estiguin autoritzats a 
 percebre d'acord amb la normativa vigent.
  d) Les subvencions, les donacions, les herències, els 
 llegats i qualsevol altra aportació voluntària d'entitats 
 públiques i d'entitats i persones privades.
                               
 Article 29                         
 Finançament corresponent a les administracions locals    
 - 1 Els ens locals han de finançar el cost de la prestació 
 dels serveis socials corresponents a les competències que 
 tenen atribuïdes com a pròpies, d'acord amb la legislació 
 de règim local i segons llur capacitat pressupostària.
 - 2  Pel que fa als ajuntaments de més de vint mil 
 habitants, aquest finançament ha d'abastar els serveis 
 socials  de llur població establerts legalment com a 
 obligatoris.
 - 3 Pel que fa a les comarques, el finançament dels 
 serveis socials corresponents s'ha d'efectuar d'acord amb 
 el que estableix la Llei 6/1987, del 4 d'abril, de 
 l'organització comarcal de Catalunya.
                               
 Article 30                         
 Contribució dels usuaris al manteniment dels serveis    
 - 1 Els serveis socials es poden subjectar a preu públic 
 com a contraprestació de llur cost quan hi hagi capacitat 
 econòmica dels beneficiaris, o de les persones obligades 
 envers aquests.
 - 2 Ningú no pot quedar exclòs de la prestació de serveis 
 per insuficiència o mancança de recursos econòmics.
 - 3 Ni la qualitat del servei ni la prioritat en l'atenció 
 dels casos poden ésser determinades per l'existència de 
 contraprestació.
 - 4  La creació i la modificació dels preus públics a què 
 fa referència l'apartat 1 s'han de fer mitjançant decret, 
 d'acord amb el que disposa l'article 24 de la Llei 33/1991, 
 del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la 
 Generalitat de Catalunya.
 - 5 D'acord amb el que disposa l'article 26.2 de la Llei 
 33/1991,  l'import del preu públic pot ésser inferior al 
 cost originat per la prestació dels serveis o per la 
 realització de les activitats atenent la naturalesa del 
 servei social que es rebi i la capacitat econòmica de 
 l'usuari obligat al pagament. En cap cas aquest import no 
 pot superar els costos originats per la prestació del 
 servei o la realització de l'activitat.
                               
 Disposicions addicionals                  
                               
 Primera                           
  L'estructura territorial del Sistema Català de Serveis 
 Socials s'ha d'adequar en cada moment a les modificacions 
 de l'organització territorial de Catalunya que aprovi el 
 Parlament de Catalunya.
                               
 Segona                           
 - 1 Els traspassos de funcions que efectua aquesta Llei 
 s'han de fer efectius per mitjà d'una comissió paritària 
 composta per la Generalitat i per cadascun dels consells 
 comarcals o ajuntaments de municipis de més de vint mil 
 habitants, que ha d'acordar el traspàs de la gestió dels 
 serveis i dels mitjans personals i econòmics en el termini 
 de dos anys. Aquests traspassos s'han de fer d'acord amb 
 els criteris de finançament i el nivell de cobertura 
 vigents en el moment d'efectuar-los. Els acords amb els 
 dits consells comarcals i ajuntaments s'han d'elevar al 
 Govern, que els ha d'aprovar per decret.
 - 2 Durant el procés de traspàs dels serveis i recursos 
 socials que estableix la Llei 26/1991, del 13 de desembre, 
 de transferència de competències de  les  diputacions 
 provincials a la Generalitat de Catalunya i als consells 
 comarcals en matèria de serveis i assistència social, els 
 serveis que encara gestionin les diputacions provincials en 
 aquesta matèria resten supeditats al que disposa la Llei 
 present.
 - 3 Els traspassos en la gestió dels serveis no impliquen 
 un canvi de titularitat patrimonial.
 - 4  Totes les administracions implicades en el procés de 
 traspassos han de vetllar per la continuïtat en  la 
 prestació dels serveis mentre s'efectuen els traspassos.
                               
 Tercera                           
  Cap administració pública no pot reduir el contingut 
 assistencial que  està  gestionant  d'acord  amb  les 
 competències que li atribueix la legislació vigent en 
 matèria de serveis socials, llevat que sigui per integrar 
 els seus serveis o establiments, per mitjà d'un conveni de 
 cooperació interadministrativa, en una altra administració. 
                               
 Quarta                           
  Totes les referències que aquesta Llei fa a les comarques, 
 s'entén que són fetes, pel que fa a l'àmbit territorial de 
 la Vall d'Aran, al Consell General d'Aran.
                               
 Cinquena                          
  El règim de serveis socials del municipi de Barcelona s'ha 
 d'adequar a la Llei especial de la ciutat a què fa 
 referència l'article 75 de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, 
 municipal i de règim local de Catalunya, quan aquesta es 
 promulgui.
                               
 Sisena                           
  D'acord amb l'article 15.b), els serveis de tractament i 
 reinserció de la delinqüència infantil i juvenil i els 
 serveis socials penitenciaris es consideren com a serveis 
 d'existència necessària a la Xarxa Bàsica de Serveis 
 Socials a desenvolupar en l'àmbit territorial de Catalunya. 
 Corresponen al departament competent en matèria de justícia 
 la prestació i la gestió d'aquests serveis, sens perjudici 
 del que estableix l'article 25 de la Llei 13/1989, del 14 
 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de 
 l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
                               
 Disposició derogatòria                   
  Queden derogades totes les disposicions que s'oposin al 
 que estableix aquesta Llei o ho contradiguin.
                               
 Disposicions finals                     
                               
 Primera                           
  Es faculten el Govern de la Generalitat i el conseller 
 competent en matèria d'assistència i serveis socials per a 
 dictar les disposicions i prendre les mesures necessàries 
 en relació amb el desplegament i l'execució d'aquesta Llei. 
                               
 Segona                           
  El  departament competent en matèria d'assistència i 
 serveis socials ha d'actualitzar en el termini de dos mesos 
 la normativa sobre les condicions funcionals i la tipologia 
 dels serveis i els establiments socials i, en el termini de 
 tres mesos des de l'aprovació de l'esmentada normativa, ha 
 de fixar per ordre, en funció d'aquesta, la relació nominal 
 de serveis i equipaments que integren la Xarxa Bàsica de 
 Serveis Socials.
                               
 Tercera                           
  S'autoritza el Govern de la Generalitat perquè, d'acord 
 amb les competències de planificació i ordenació dels 
 serveis socials que li atorga la Llei 26/1985, adapti, si 
 escau, la composició, la delimitació, la sectorització i 
 l'assignació funcional de la Xarxa Bàsica de Serveis 
 Socials de Responsabilitat Pública que estableix aquesta 
 Llei i perquè dicti les disposicions necessàries per al 
 desplegament d'aquesta Xarxa.
                               
 Quarta                           
  S'autoritza el Govern de la Generalitat perquè en el 
 termini de sis mesos de l'entrada en vigor d'aquesta Llei 
 aprovi un decret legislatiu de refosa amb la Llei 12/1983, 
 del 14 de juliol, d'administració institucional de la 
 sanitat i de l'assistència i els serveis socials de 
 Catalunya, i amb la Llei 26/1985, del 27 de desembre, de 
 serveis socials, que aclareixi i harmonitzi els tres textos 
 legals en matèria de serveis socials i en regularitzi el 
 llenguatge.
                               
 Annex                            
                               
 Delimitació de les àrees bàsiques de serveis socials    
                               
  Als efectes d'aquesta Llei, el territori de Catalunya se 
 sectoritza en les següents àrees bàsiques de serveis 
 socials, sens perjudici del que estableix l'article 8.2:  
  1.1 Sector comarcal de serveis socials "Barcelonès":   
  1.1.1  Àrea bàsica de  serveis  socials  "Badalona". 
 Correspon al municipi de Badalona.
  1.1.2  Àrea  bàsica de serveis socials "Barcelona". 
 Correspon al municipi de Barcelona.
  1.1.3 Àrea bàsica de serveis socials "L'Hospitalet de 
 Llobregat". Correspon al municipi de l'Hospitalet de  
 Llobregat.
  1.1.4 Àrea bàsica de serveis socials "Sant Adrià de 
 Besòs". Correspon al municipi de Sant Adrià de Besòs.
  1.1.5  Àrea bàsica de serveis socials "Santa Coloma de 
 Gramenet". Correspon al municipi de Santa Coloma  de 
 Gramenet.
  1.2 Sector comarcal de serveis socials "Maresme":     
  1.2.1 Àrea bàsica de serveis socials "Mataró". Correspon 
 al municipi de Mataró.
  1.2.2  Àrea bàsica de serveis socials "Premià de Mar". 
 Correspon al municipi de Premià de Mar.
  1.2.3 Àrea bàsica de serveis socials "Resta del Maresme". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca de fins a 
 vint mil habitants.
                               
  2.1 Sector comarcal de serveis socials "Bages":      
  2.1.1  Àrea  bàsica  de  serveis socials "Manresa". 
 Correspon al municipi de Manresa.
  2.1.2 Àrea bàsica de serveis socials "Resta del Bages". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca de fins a 
 vint mil habitants.
  2.2 Sector comarcal de serveis socials "Berguedà":    
  2.2.1  Àrea bàsica de  serveis  socials  "Berguedà". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca.
  2.3 Sector comarcal de serveis socials "Osona":      
  2.3.1  Àrea bàsica de serveis socials "Vic". Correspon al 
 municipi de Vic.
  2.3.2 Àrea bàsica de serveis socials "Resta d'Osona". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca de fins a 
 vint mil habitants.
  2.4  Sector  comarcal  de  serveis  socials  "Vallès 
 Occidental":                        
  2.4.1  Àrea bàsica de serveis socials "Barberà del 
 Vallès". Correspon al municipi de Barberà del Vallès.
  2.4.2 Àrea bàsica de serveis socials "Cerdanyola del 
 Vallès". Correspon al municipi de Cerdanyola del Vallès.
  2.4.3 Àrea bàsica de serveis socials "Montcada i Reixac". 
 Correspon al municipi de Montcada i Reixac.
  2.4.4  Àrea  bàsica  de serveis socials "Ripollet". 
 Correspon al municipi de Ripollet.
  2.4.5 Àrea bàsica de serveis socials "Rubí". Correspon al 
 municipi de Rubí.
  2.4.6  Àrea bàsica de  serveis  socials  "Sabadell". 
 Correspon al municipi de Sabadell.
  2.4.7  Àrea bàsica de serveis socials "Sant Cugat del 
 Vallès". Correspon al municipi de Sant Cugat del Vallès.
  2.4.8  Àrea bàsica de  serveis  socials  "Terrassa". 
 Correspon al municipi de Terrassa.
  2.4.9  Àrea bàsica de serveis socials "Resta del Vallès 
 Occidental". Correspon al conjunt de municipis de la 
 comarca de fins a vint mil habitants.
  2.5 Sector comarcal de serveis socials "Vallès Oriental": 
  2.5.1  Àrea bàsica de serveis socials "Granollers". 
 Correspon al municipi de Granollers.
  2.5.2 Àrea bàsica de serveis socials "Mollet del Vallès". 
 Correspon al municipi de Mollet del Vallès.
  2.5.3 Àrea bàsica de serveis socials "Resta del Vallès 
 Oriental". Correspon al conjunt de municipis de la comarca 
 de fins a vint mil habitants.
                               
  3.1 Sector comarcal de serveis socials "Anoia":      
  3.1.1  Àrea bàsica de  serveis  socials  "Igualada". 
 Correspon al municipi d'Igualada.
  3.1.2  Àrea bàsica de serveis socials "Resta de l'Anoia". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca de fins a 
 vint mil habitants.
  3.2 Sector comarcal de serveis socials "Alt Penedès":   
  3.2.1  Àrea bàsica de serveis socials "Vilafranca del 
 Penedès". Correspon al municipi de Vilafranca del Penedès.
  3.2.2 Àrea bàsica de serveis socials "Resta de l'Alt 
 Penedès". Correspon al conjunt de municipis de la comarca 
 de fins a vint mil habitants.
  3.3 Sector comarcal de serveis socials "Baix Llobregat": 
  3.3.1 Àrea bàsica de serveis socials "Castelldefels". 
 Correspon al municipi de Castelldefels.
  3.3.2  Àrea bàsica de serveis socials "Cornellà de 
 Llobregat". Correspon al municipi de Cornellà de Llobregat. 
  3.3.3  Àrea bàsica de serveis socials "Esplugues de 
 Llobregat". Correspon al municipi d'Esplugues de Llobregat. 
  3.3.4 Àrea bàsica de serveis socials "Gavà". Correspon al 
 municipi de Gavà.
  3.3.5  Àrea bàsica de serveis socials "El Prat de 
 Llobregat". Correspon al municipi del Prat de Llobregat.
  3.3.6  Àrea bàsica de serveis socials "Sant Boi de 
 Llobregat". Correspon al municipi de Sant Boi de Llobregat. 
  3.3.7  Àrea bàsica de serveis socials "Sant Feliu de 
 Llobregat". Correspon al municipi de Sant  Feliu  de 
 Llobregat.
  3.3.8  Àrea bàsica de serveis socials "Sant Joan Despí". 
 Correspon al municipi de Sant Joan Despí.
  3.3.9 Àrea bàsica de serveis socials "Sant Vicenç dels 
 Horts". Correspon al municipi de Sant Vicenç dels Horts.
  3.3.10  Àrea bàsica de serveis socials "Viladecans". 
 Correspon al municipi de Viladecans.
  3.3.11 Àrea bàsica de serveis socials "Resta del Baix 
 Llobregat". Correspon al conjunt de municipis de la comarca 
 de fins a vint mil habitants.
  3.4 Sector comarcal de serveis socials "Garraf":     
  3.4.1  Àrea bàsica de serveis socials "Vilanova i la 
 Geltrú". Correspon al municipi de Vilanova i la Geltrú.
  3.4.2 Àrea bàsica de serveis socials "Resta del Garraf". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca de fins a 
 vint mil habitants.
                               
  4.1 Sector comarcal de serveis socials "Alt Empordà":   
  4.1.1  Àrea bàsica de  serveis  socials  "Figueres". 
 Correspon al municipi de Figueres.
  4.1.2  Àrea bàsica de serveis socials "Resta de l'Alt 
 Empordà". Correspon al conjunt de municipis de la comarca 
 de fins a vint mil habitants.
  4.2 Sector comarcal de serveis socials "Baix Empordà":  
  4.2.1  Àrea bàsica de serveis socials "Baix Empordà". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca.
  4.3 Sector comarcal de serveis socials "Cerdanya":    
  4.3.1  Àrea bàsica de  serveis  socials  "Cerdanya". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca.
  4.4 Sector comarcal de serveis socials "Garrotxa":    
  4.4.1 Àrea bàsica de serveis socials "Olot". Correspon al 
 municipi d'Olot.
  4.4.2  Àrea bàsica de serveis socials "Resta de la 
 Garrotxa". Correspon al conjunt de municipis de la comarca 
 de fins a vint mil habitants.
  4.5 Sector comarcal de serveis socials "Gironès":     
  4.5.1 Àrea bàsica de serveis socials "Girona". Correspon 
 al municipi de Girona.
  4.5.2 Àrea bàsica de serveis socials "Salt". Correspon al 
 municipi de Salt.
  4.5.3 Àrea bàsica de serveis socials "Resta del Gironès". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca de fins a 
 vint mil habitants.
  4.6 Sector comarcal de serveis socials "Pla de l'Estany": 
  4.6.1 Àrea bàsica de serveis socials "Pla de l'Estany". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca.
  4.7 Sector comarcal de serveis socials "Ripollès":    
  4.7.1  Àrea  bàsica  de serveis socials "Ripollès". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca.
  4.8 Sector comarcal de serveis socials "Selva":      
  4.8.1 Àrea bàsica de serveis socials "Blanes". Correspon 
 al municipi de Blanes.
  4.8.2 Àrea bàsica de serveis socials "Resta de la Selva". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca de fins a 
 vint mil habitants.
                               
  5.1 Sector comarcal de serveis socials "Alt Camp":    
  5.1.1  Àrea bàsica de serveis socials "Valls". Correspon 
 al municipi de Valls.
  5.1.2 Àrea bàsica de serveis socials "Resta de l'Alt 
 Camp". Correspon al conjunt de municipis de la comarca de 
 fins a vint mil habitants.
  5.2 Sector comarcal de serveis socials "Baix Camp":    
  5.2.1 Àrea bàsica de serveis socials "Reus". Correspon al 
 municipi de Reus.
  5.2.2 Àrea bàsica de serveis socials "Resta del Baix 
 Camp". Correspon al conjunt de municipis de la comarca de 
 fins a vint mil habitants.
  5.3 Sector comarcal de serveis socials "Baix Penedès":  
  5.3.1  Àrea bàsica de serveis socials "Baix Penedès". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca.
  5.4 Sector comarcal de serveis socials "Baix Ebre":    
  5.4.1  Àrea bàsica  de  serveis  socials  "Tortosa". 
 Correspon al municipi de Tortosa.
  5.4.2  Àrea bàsica de serveis socials "Resta del Baix 
 Ebre". Correspon al conjunt de municipis de la comarca de 
 fins a vint mil habitants.
  5.5  Sector  comarcal de serveis socials "Conca de 
 Barberà":                          
  5.5.1 Àrea bàsica de serveis socials "Conca de Barberà". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca.
  5.6 Sector comarcal de serveis socials "Montsià":     
  5.6.1  Àrea  bàsica  de  serveis socials "Montsià". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca.
  5.7 Sector comarcal de serveis socials "Priorat":     
  5.7.1  Àrea bàsica  de  serveis  socials  "Priorat". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca.
  5.8 Sector comarcal de serveis socials "Ribera d'Ebre":  
  5.8.1  Àrea bàsica de serveis socials "Ribera d'Ebre". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca.
  5.9 Sector comarcal de serveis socials "Tarragonès":   
  5.9.1  Àrea bàsica de serveis  socials  "Tarragona". 
 Correspon al municipi de Tarragona.
  5.9.2  Àrea  bàsica  de serveis socials "Resta del 
 Tarragonès". Correspon al conjunt de municipis de la 
 comarca de fins a vint mil habitants.
  5.10 Sector comarcal de serveis socials "Terra Alta":   
  5.10.1  Àrea bàsica de serveis socials "Terra Alta". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca.
                               
  6.1 Sector comarcal de serveis socials "Alt Urgell":   
  6.1.1  Àrea bàsica de serveis socials "Alt Urgell". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca.
  6.2 Sector comarcal de serveis socials "Alta Ribagorça": 
  6.2.1  Àrea bàsica de serveis socials "Alta Ribagorça". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca.
  6.3 Sector comarcal de serveis socials "Garrigues":    
  6.3.1  Àrea bàsica de serveis  socials  "Garrigues". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca.
  6.4 Sector comarcal de serveis socials "Noguera":     
  6.4.1  Àrea  bàsica  de  serveis socials "Noguera". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca.
  6.5 Sector comarcal de serveis socials "Pallars Jussà":  
  6.5.1 Àrea bàsica de serveis socials "Pallars Jussà". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca.
  6.6 Sector comarcal de serveis socials "Pallars Sobirà": 
  6.6.1  Àrea bàsica de serveis socials "Pallars Sobirà". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca.
  6.7 Sector comarcal de serveis socials "Pla d'Urgell":  
  6.7.1 Àrea bàsica de serveis socials "Pla d'Urgell". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca.
  6.8 Sector comarcal de serveis socials "Segarra":     
  6.8.1  Àrea  bàsica  de  serveis socials "Segarra". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca.
  6.9 Sector comarcal de serveis socials "Segrià":     
  6.9.1 Àrea bàsica de serveis socials "Lleida". Correspon 
 al municipi de Lleida.
  6.9.2  Àrea bàsica de serveis socials "Resta del Segrià". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca de fins a 
 vint mil habitants.
  6.10 Sector comarcal de serveis socials "Solsonès":    
  6.10.1  Àrea  bàsica de serveis socials "Solsonès". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca.
  6.11 Sector comarcal de serveis socials "Urgell":     
  6.11.1  Àrea bàsica  de  serveis  socials  "Urgell". 
 Correspon al conjunt de municipis de la comarca.
  6.12 Sector comarcal de serveis socials "Val d'Aran":   
  6.12.1  Àrea bàsica de serveis socials "Val d'Aran". 
 Correspon al conjunt de municipis de la Vall d'Aran.
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 20 d'abril de 1994         
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Antoni Comas i Baldellou                  
 Conseller de Benestar Social